Положення про премію імені Катерини Білокур І. Загальні положенняДата конвертації28.02.2019
Розмір64 Kb.
ТипПоложення


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства культури України

30.06. 2017 року № 613

Положення

про премію імені Катерини Білокур
І. Загальні положення


  1. Це Положення визначає порядок присудження премії імені Катерини Білокур (далі — Премія) за визначні твори традиційного народного мистецтва.

Премія присуджується щорічно до дня народження Катерини Білокур —07 грудня майстрам народного мистецтва за твір (цикл творів), що відзначаються автентичністю та високою професійною майстерністю.


2. Грошова винагорода до Премії у розмірі двадцять тисяч гривень виплачується за рахунок коштів, передбачених на цю мету у кошторисі Міністерства культури України (далі — Мінкультури).


3. На здобуття Премії подається твір (цикл творів), що створений та оприлюднений протягом останніх п’яти років, але не пізніше ніж за три місяці до його подання на здобуття Премії, має позитивні рецензії у мистецтвознавчій літературі, засобах масової інформації.
4. Особам, яким присуджується Премія, присвоюється звання лауреата премії імені Катерини Білокур за визначні твори традиційного народного мистецтва, вручається диплом та виплачується грошова винагорода.

У разі якщо Премія присуджена кільком особам, кожен


лауреат отримує диплом, а грошова винагорода ділиться між ними порівну.
5. Дипломи лауреатам вручаються в урочистій обстановці Міністром культури України або за його дорученням ­— заступником Міністра.

6. Щороку у грудні Мінкультури спільно з Національною спілкою художників України оприлюднює твори лауреатів Премії.

7. У цьому Положенні термін "конфлікт інтересів" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання корупції".

ІІ. Комітет з Премії

1. З метою проведення конкурсу на здобуття Премії та визначення переможців конкурсу утворюється Комітет з присудження премії імені Катерини Білокур (далі — Комітет).

2. Комітет у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, іншими нормативно-правовими актами, у тому числі цим Положенням.

3. Комітет здійснює свою діяльність на засадах відкритості, публічності, прозорості, неупередженості, законності, рівності прав його членів, об'єктивності та обґрунтованості його рішень,….недискримінаційного ставлення до претендентів на здобуття Премії.

4. Персональний склад Комітету затверджується наказом Мінкультури та формується з представників Мінкультури, інститутів громадянського суспільства, які здійснюють професійну діяльність у сфері народного мистецтва, провідних майстрів народного мистецтва, мистецтвознавців у кількості не менше ніж 5, але не більше 11 осіб.

Члени Комітету здійснюють свої повноваження на громадських засадах. До складу Комітету входять голова, заступник голови, члени Комітету та секретар. Комітет очолює голова — заступник Міністра культури України відповідно до розподілу обов’язків.

Заступник голови Комітету обирається членами Комітету з його складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів

Строк повноважень Комітету становить три роки. У разі необхідності до складу Комітету можуть вноситися зміни.

Основною формою роботи Комітету є засідання. Засідання Комітету проводить голова Комітету або за його дорученням заступник голови Комітету.

Засідання Комітету є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини його складу.

Організаційне забезпечення роботи Комітету здійснює відповідальний секретар Комітету, який є працівником Мінкультури і бере участь у засіданнях Комітету без права голосу.

Відповідальний секретар:

здійснює приймання документів, зазначених у пункті 3 розділу III цього Положення;

готує матеріали для розгляду на засіданні Комітету;

забезпечує виконання доручень голови Комітету;

веде та оформлює протоколи засідань Комітету.

5. Комітет відповідно до покладених на нього завдань:

розглядає подані на здобуття Премії твори та проводить їх обговорення;

приймає рішення щодо визначення лауреата Премії.
6. Рішення Комітету про присудження Премії приймається
відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх членів
Комітету. У разі якщо при голосуванні результати розподілилися порівну, голос головуючого є ухвальним.

7. Рішення Комітету оформлюється протоколом, який підписується головуючим на засіданні Комітету та секретарем.

8. Якщо для участі у конкурсі на здобуття Премії висунуто твір близької особи (у значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання корупції» члена Комітету або твір, автором якого є член Комітету, а також пов'язаний з членом Комітету службовими відносинами, такий член Комітету не бере участі в роботі Комітету.

9. Кожен член Комітету зобов'язаний не допускати конфлікту інтересів під час проведення конкурсного відбору. Якщо член Комітету має конфлікт інтересів, він зобов'язаний повідомити про це Комітет перед початком засідання.

10. Премія присуджується на підставі наказу Мінкультури за поданням Комітету. Виплата грошової винагороди здійснюється шляхом перерахування коштів на особові рахунки лауреатів в установах банків та/або через відділення поштового зв’язку.

III. Критерії відбору претендентів на здобуття Премії та порядок подання матеріалів


  1. Мінкультури щороку до 10 вересня на своєму офіційному веб-сайті оприлюднює оголошення про проведення конкурсу на здобуття Премії.

Комітет здійснює відбір творчих робіт претендентів на здобуття Премії за такими критеріями:

володіння художніми техніками народного (декоративно-прикладного)


мистецтва;
використання у декоративному живописі технік та технологій, художньо-мистецьких прийомів на високому мистецькому рівні;

участь у всеукраїнських, міжнародних виставках народного, декоративно-прикладного мистецтва, художніх симпозіумах, етномистецьких святах тощо;

участь у заходах з відродження, розвитку та популяризації національного мистецтва.


  1. Пропозиції щодо претендентів на здобуття Премії вносяться інститутами громадського суспільства, що спрямовують свою роботу на підтримку культури і мистецтва, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та навчальними закладами сфери культури і мистецтва.

3. На здобуття Премії до 01 листопада до Мінкультури подаються такі документи:

клопотання про присудження Премії у довільній формі;

інформаційна довідка про претендента (прізвище, ім'я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформація про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, місце роботи, наявність державних нагород, контактний номер телефону та адреса електронної пошти чи інший засіб зв'язку) за підписом керівника підприємства, установи, організації, які рекомендують претендента;

репродукції твору (циклу творів) у вигляді фотографій,


слайдів, СD-дисків;

рецензії на творчість майстра та представлений твір (цикл творів)


із зазначенням дати його створення та оприлюднення;
ксерокопії відгуків у мистецтвознавчій літературі та засобах масової інформації;

копія документа, що посвідчує особу претендента, та документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

письмова згода претендента на висування його твору (циклу творів) на здобуття Премії та згода на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".
4. Днем висування твору (циклу творів) на здобуття Премії
вважається день реєстрації в Мінкультури документів, зазначених у пункті 3 цього розділу.
5. У разі невідповідності поданих документів вимогам, визначеним у пункті 3 цього розділу, а також якщо їх подано після закінчення встановленого терміну, такі документи розгляду не підлягають та повертаються на запит претендента на здобуття Премії.

Після усунення недоліків документи можуть бути подані до Мінкультури повторно до визначеної в оголошенні про проведення конкурсу дати.ІV. Реалізація рішень Комітету з присудження Премії

1. Дипломи лауреата підписується Міністром культури України та головою Комітету.

2. Мінкультури забезпечує повернення документів та матеріалів щодо претендентів, які не були удостоєні Премії (на письмову вимогу претендента).

3. Інформація щодо результатів конкурсу та його лауреата оприлюднюється на офіційному веб-сайті Мінкультури.Начальник Управління

сценічного і візуального мистецтва П. М. БілашПоділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка