Погребняк Г. ВСкачати 102.54 Kb.
Дата конвертації26.12.2017
Розмір102.54 Kb.
ТипДиплом

УДК: 612.72 – 002: 612.453

Погребняк Г.В.

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна, kmapo14@ua.fm

НДР: «Патогенетичне обгрунтування нових підходів до профілактики та лікування генералізованих захворювань тканин пародогта та супутньої їм патології твердих тканин зубів». Номер держреєстрації № 0111U002802.


ПОРУШЕННЯ МЕТАБОЛІЗМУ ЛІПІДІВ В ТКАНИНАХ ПАРОДОНТУ У САМИЦЬ ЩУРІВ В УМОВАХ АЛІМЕНТАРНОГО ДИСБАЛАНСУ ЖИРІВ

Вступ

Складні ланки метаболізму ліпідів в організмі людини призводять до трансформації і подальшого включення тригліцеридів (ТГ) до складу хіломікронів для транспортування в тканини. Дисбаланс ТГ в тканинах організму слугує маркером інсулінорезистентності і вагомим показником порушень обміну ліпідів в організмі [1].

В сучасній науковій медичній літературі досить значна увага приділяється загальнопатологічним станам, які супроводжуються вторинною тригліцеридемією внаслідок їх аліментарного перенавантаження, зловживання алкоголем, цукрового діабету. Порушення метаболізму ліпідів які в більшості супроводжують загальносоматичну патологію людини, здебільшого спостерігаються в комплексі проявів метаболічного синдрому (МС) [2, 3].

Відома значна кількість загальнопатологічних станів, асоційовиних з МС, які пов'язані між собою. Це інсулінорезистентність, вісцеральне ожиріння, синдром дисліпідемії, порушення толерантності до глюкози (СД- 2 типу) [4]. Серед стоматологічних захворювань найбільш вивченими вважаються патологічні стани пародонта при СД- 2 типу і інсулінорезистентності, як компонентів МС [5, 6].

Поєднання різних варіантів порушень метаболізму ліпідів в організмі вцілому і в тканинах пародонта зокрема, пов'язаних з аліментарним стресом досі є невирішеними і тепер обумовили мету нашого дослідження – дослідити метаболізм ТГ в альвеолярній кістці і ясеневій тканині у самиць щурів в умовах дисбалансу жирів різного походження в раціонах годування.

Матеріали та методи дослідження

Дослідження проводили протягом 7-ми місяців на 30-ти самицях щурів лінії Вістар віком 4 місяці. Середня маса тварин складала 159,95±0,24 г.

Для дослідження тварин, в залежності від раціонів годування було розподілено на 3 групи по 10 тварин в кожній.

Тварин 1-ї (контрольної) групи утримували на повноцінному кормі для лабораторних тварин (раціон годування 1) [7].

Тварини 2-ї і 3-ї груп додатково до повноцінного корму отримували: до 35% жиру рослинного походження (раціон годування 2) і до 35% жиру тваринного походження (раціон годування 3). Загальний вміст сирого жиру в означених раціонах не перевищував 40%. Введення до стандартного раціону годування тварин вказаного відсотку жирів обумовлено принципом можливості створення порушень метаболізму ліпідів аліментарного характеру в організмі лібораторних тварин [8].

Виведення тварин з експерименту по його закінченні відбувалось з дотриманням умов ефтаназії.

Для проведення біохімічного дослідження у тварин були відібрані тканини пародонта – альвеолярна кістка і ясенева тканина із збереженням дослідного матеріалу за умов низьких температур (до -23С0).

Вміст ТГ визначали в дослідному матеріалі, використовуючи ферментативний колориметричний тест [9].

Одержані результати піддавали статистичній обробці із застосуванням критерію t Стьюдента.

Результати та їх обговорення

Отримані результати рівня вмісту ТГ в альвеолярній кістці і ясеневій тканині у тварин 1-ї (контрольної) групи були означені нами як умовна фізіологічна норма (Таблиця).Таблиця

Раціони годування

Дослідні тканини

Рівень вмісту тригліцерідвів

(ммоль/г)1-й

альвеолярна кістка

2,93±0,81

ясенева тканина

4,43±0,96

2-й

альвеолярна кістка

8,79±0,16*

*Р2,1≤0,01–0,05

ясенева тканина

13,41±3,23*

*Р2,1≤0,05

3-й

альвеолярна кістка

1,62±0,91

ясенева тканина

3,47±0,35

Р3,1≥0,01–0,05

Примітка: * - достовірна різниця між дослідними групами і групою контролю

В результаті проведених досліджень встановлено, що рівень ТГ в дослідних тканинах у експериментальних щурів залежав не тільки від відсоткової кількості жиру в їх раціонах годування, а й від хімічної структури жиру, який додавали до раціонів годування.

Достовірно високий показник рівня ТГ в альвеолярній кістці (Р2,1≤0,01–0,05) і в ясеневій тканині (Р2,1≤0,05), порівняно із контрольним значенням, спостерігали у тварин 2-ї групи, які додатково в раціон годування отримували надлишок жиру рослинного походження (до 35%). Таке підвищення значень свідчило про наявність виражених ознак інсулінорезистентності дослідних тканин, як одного із компонентів МС.

У тварин 3-ї групи достовірна різниця між показниками рівня ТГ в альвеолярній кістці і ясеневій тканині, порівняно із відповідними показниками в 1-й групі (див. Таблицю) була відсутня (Р3,1≥0,01–0,05). Такі результати свідчать, що надлишковий (до 35%) вміст в раціоні годування жиру тваринного походження в експериментальних умовах не викликає ознак інсулінорезистентності.Висновки.

 1. Дисбаланс жирів різного походження в раціонах годування самиць щурів викликає порушення метаболізму ТГ в альвеолярній кістці і ясеневій тканині

 2. Підвищення рівню вмісту ТГ в тканинах пародонту (Р≤0,01–0,05, Р≤0,05) у експериментальних тварин спостерігали тільки при додаванні до повноцінного раціону годування 35% жиру рослинного походження. Це свідчить про наявність виражених ознак інсулінорезистентності дослідних тканин.

 3. Достовірна різниця показників вмісту ТГ в тканинах пародонту (Р≥0,01–0,05) у експериментальних тварин, в повноцінний раціон годування яких додавали до 35% жиру тваринного походження, не виявлена, що свідчить про відсутність ознак інсулінорезистентності дослідних тканин.

 4. Перспективними стають подальші дослідження змін показників ліпідного профілю в ткананах пародонту в експерименті за умов аліментарного дисбалансу основних поживних речовин, що призведе до встановлення нових ланок патогенезу ганералізованих захворювань пародонту у людини.


Ключові слова: раціони годування, жири, самиці щурів, альвеолярна кістка, ясенева тканина, тригліцериди, інсулінорезистентність.

Ключевые слова: рационы кормления, жиры, самки крыс, альвеолярная кость, десневая ткань, триглицериды, инсулинорезистентность.

Key words: food rations, fats, female rats, alveolar bone, gum tissue, triglycerides, insulin resistance.


Список літератури.

 1. Ивашкин В.Т. Клинические варианты метаболического синдрома / В.Т. Ивашкин, О.М. Драпкина, О.Н. Корнеева. – М.: ООО «Издательство Медицинское информационное агенство», 2011. – 220с.: ил.

 2. Мельник А.А. Клинические лабораторные тесты для практической медицины, их интерпретация / А.А. Мельник – К.: Книга-плюс., 2013. - 288с.

 3. Буеверова Е.Л. Нарушение липидного обмена у больных метаболическим синдромом: Дис. на соискание ученой степени кандидата мед. наук : спец. 14.01.22 „Стоматология” / Е.Л. Буеверова. Москва, 2009. – 174 с.

 4. Гордюнина С.В. Инсулинорезистентность и регуляция метаболизма / С.В. Гордюнина // Проблемы ендокринологии. – 2012. - № 3. – С. 31-34.

 5. Гударьян А.А. Частота и особенности клинического проявления генерализованного пародонтита при различных компонентах метаболического синдрома / А.А. Гударьян // Вестник стоматологии. – 2003. - № 1. – С.20-25.

 6. Джураева Ш.В. Ассоциированные параллели в течении основных стоматологических заболеваний и сахарного диабета: автореф. дис. на соискание научн. cтепени канд. мед. наук: спец. 14.01.22 «Стоматология» / Ш.В. Джураева. – М., 2010. – 189 с.

 7. Повноцінний корм для лабораторних тварин (щурів) К-12-4. Сертифікат якості № 35/12.

 8. Западнюк И.П. Лабораторные животные. Разведение, содержание, использование в эксперименте / И.П. Западнюк, В.И. Западнюк, Е.А. Захария. – К.: Вища школа, 1974. – 304 с.

 9. Реагенти фирмы «HUMAN », Германия, 2012. – С. 77-78.

Spisok literaturi.

 1. Ivathkin V.T. Klinitheskie varianti metabolitheskogo sindroma / V.T. Ivathkin O.M. Drapkina, O.N. Korneeva. – M: OOO «Izdatelstvo Medithinskoe informathionnoe agenstvo», 2011. – 220s.: il.

 2. Melnik A.A. Klinitheskie laboratornie testi dlya praktitheskoy medithini, ih interpritathiya / A.A. Melnik– K.: Kniga-plys., 2013. – 288s.

 3. Byeverova E.L. Naruthenie lipidnogo obmena u bolnix metabolitheskim sindromom: Dis. Na soiskaniye uthenoy stepeni kandidata med. nauk: speth. 14.01.22 „Stomatologiya” / E.L. Byeverova. Мoskva, 2009. – 174 s.

 4. Gordunina S.V. Insulinorezistentnost I regulathiya metabolisma / S.V. Gordunina // Problemy endokrinologii. – 2012. - № 3. – S. 31-34.

 5. Gudaryan A.A. Thastota i osobennosti klinitheskogo proyavleniya generalizovannogo parodontita pri razlithnix komponentax metabolitheskogo sindroma / A.A. Gudaryan // Vestnik stomatologii. – 2003. - № 1. – S.20-25.

 6. Dguraeva TH. B. Assothiirovannie paralleli v tethenii osnovnix stomatologitheskix zabolevaniy i saxarnogo diabeta: avtoref. dis. Na soiskanie nauthn. stepeni kand. med. nauk: speth. 14.01.22 „Stomatologiya” / TH. B. Dguraeva. – М., 2010. – 189 s.

 7. Povnothinniy korm dlya laboratornix tvarin (shuriv) К-12-4. Sertifikat yakosti № 35/12.

 8. Zapadnyk I.P. Laboratornie givotnie. Razvedenie, soderganie, ispolzovanie v eksperimente / I.P. Zapadnuk, Е. A. Zaxariya. – К.: Visha shkola, 1974. – 304 s.

 9. Reagenty firmi «HUMAN », Germaniya, 2012. – S. 77-78/Реферат

ПОРУШЕННЯ МЕТАБОЛІЗМУ ЛІПІДІВ В ТКАНИНАХ ПАРОДОНТУ У САМИЦЬ ЩУРІВ В УМОВАХ АЛІМЕНТАРНОГО ДИСБАЛАНСУ ЖИРІВ

Погребняк Г.В.

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна.

В роботі представлені результати дослідження основного показника обміну ліпідів - тригліцеридів в тканинах пародонту у самиць щурів, яких утримували на незбалансованих раціонах годування.

Мета. Дослідити метаболізм тригліцерідів в альвеолярній кістці і ясеневій тканині у самиць щурів в умовах дисбалансу жирів різного походження в раціонах годування.

Матеріали та методи. В дослідження, тривалістю 7 місяців, відібрано 30 самиць щурів лінії Вістар, віком 4 місяці, середньою масою 159,95±0,24 г. В залежності від раціонів годування вони були розподілені на 3 групи (по 10 тварин). Тварин 1-ї групи утримували на повноцінному кормі для лабораторних тварин; 2-ї – на раціоні годування із вмістом жиру рослинного походження до 35%; 3-ї - на раціоні годування із аналогічним відсотком вмісту жиру тваринного походження. Рівень вмісту тригліцеридів визначали в альвеолярній кістці і ясеневій тканині.

Результати та обговорення. В результаті проведених досліджень встановлено, що рівень тригліцеридів в дослідних тканинах у експериментальних щурів залежав не тільки від відсоткової кількості жиру (до 35%) в їх раціонах годування, а й від хімічної структури жиру, який додавали до раціонів годування (рослинний, тваринний). Достовірно високий показник рівня тригліцеридів в альвеолярній кістці (Р2,1≤0,01–0,05) і в ясеневій тканині (Р2,1≤0,05), порівняно із контрольним значенням, спостерігали у тварин 2-ї групи, які додатково в раціон годування отримували надлишок жиру рослинного походження. У тварин 3-ї групи достовірна різниця між показниками рівня тригліцеридів в альвеолярній кістці і ясеневій тканині була відсутня (Р3,1≥0,01–0,05).

Висновки. Дисбаланс жирів різного походження в раціонах годування самиць щурів викликає порушення метаболізму тригліцеридів в альвеолярній кістці і ясеневій тканині. Підвищення їх рівню в тканинах пародонту (Р≤0,01–0,05, Р≤0,05) спостерігали тільки при додаванні до повноцінного раціону годування 35% жиру рослинного походження. Це свідчить про наявність виражених ознак інсулінорезистентності дослідних тканин. Відсутність достовірної різниці показника обміну ліпідів в тканинах пародонту при додаванні до 35% жиру тваринного походження засвідчує відсутність ознак інсулінорезистентності дослідних тканин. Подальше вивчення питань обміну ліпідів в експерименті призведе до встановлення нових ланок патогенезу ганералізованих захворювань пародонту у людини.
Реферат

НАРУШЕНИЯ МЕТАБОЛИЗМА ЛИПИДОВ В ТКАНЯХ ПАРОДОНТА У САМОК КРЫС В УСЛОВИЯХ АЛИМЕНТАРНОГО ДИСБАЛАНСА ЖИРОВ

Погребняк А.В.

Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика, г. Киев, Украина.

В работе представлены результаты исследования основного показателя обмена липидов – триглицеридов в тканях пародонта у самок крыс, которых содержали на несбалансированных рационах кормления.

Цель. Исследовать метаболизм триглицеридов в альвеолярной кости и десневой ткани у самок крыс в условиях дисбаланса жиров разного происхождения в рационах кормления

Материалы и методы. В исследование, продолжительностью 7 месяцев, отобрано 30 самок крыс линии Вистар, в возрасте 4 месяца, средней массой 159,95±0,24 г. В зависимости от рационов кормления они были распределены на 3 группы (по 10 животных). Животных 1-й группы содержали на полноценном корме для лабораторных животных; 2-й – на рационе кормления с содержанием жира растительного происхождения до 35%; 3-й – на рационе кормления с аналогичным процентом содержания жира животного происхождения. Уровень содержания триглицеридов определяли в альвеолярной кости и десневой ткани.

Результаты и их обсуждение. В результате проведенных исследований установлено, что уровень триглицеридов в исследуемых тканях у експериментальных крыс зависил не только от процентного количества жира (до 35%) в их рационах кормления, а и от химической структуры жира, который вводили в рационы кормления (растительный, животный). Достоверно высокий показатель уровня триглицеридов в альвеолярной кости (Р2,1≤0,01–0,05) и в ткани десны (Р2,1≤0,05), в сравнении с контрольными значениями, наблюдали у животных 2-й группы, которые дополнительно в рацион кормления получали излишек жира растительного происхождения. У животных 3-й группы достоверность отличий между показателями уровня триглицеридов в альвеолярной кости и десневой ткани не выявлена (Р3,1≥0,01–0,05).

Выводы. Дисбаланс жиров различного происхождения в рационах кормления самок крыс вызывает нарушения метаболизма триглицеридов в альвеолярной кости и десневой ткани. Повышение их уровня в тканях пародонта (Р≤0,01–0,05, Р≤0,05) наблюдали только при добавлении в полноценный рацион кормления 35% жира растительного происхождения. Это свидетельствует про наличие выраженых признаков инсулинорезистентности исследуемых тканей. Отсутствие достоверности отличий в показателе липидного обмена в тканях пародонта при добавлении до 35% жира животного происхождения свидетельствует отсутствие признаков инсулинорезистентности исследуемых тканей. Дальнейшее изучение вопроса обмена липидов в експерименте приведет к установлению новых звеньев патогенеза генерализованных заболеваний пародонта у человека.

Abstract.

COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF TRIGLYCERIDE CONTENT IN FEMALE RATS’ PERIODONTAL TISSUES UNDER IMBALANCED RATIONS.

Ganna V. Pogrebnyak.

Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, Kyiv, Ukraina


This paper presents the survey findings concerning the primary indices of lipid metabolism, i.e. triglycerides in the periodontal tissues of female rats, which were kept on imbalanced rations.

Purpose. To compare the triglyceride level in the periodontal tissues of experimental animals, which were kept on imbalanced high carbohydrate and animal-vegetable fat rations.

Materials and methods. There were enrolled 30 female Wistar rats, aged 4 months, mean weight 159,95±0.24, in the 7-month trial. Depending on the feeding rations they were distributed into 3 groups (10 animals per each). The 1st group animals were kept on standard diet; the 2rd group animals were kept on vegetable fat diet (up to 35 per cent); the 3th group animals were kept on animal fat diet (up to 35 per cent). The triglyceride level was determined in the alveolar bone and gum tissue.

Results and discussion. The increase in the triglyceride level in the 2rd group animals was detected to be significantly higher than that in the 1nd one. Adding superfluous vegetable fat to standard food is proved to result in much the largest increase in the level of triglycerides than that when consuming superfluous easily digested carbohydrates. The significant difference between the indices of triglyceride level in the alveolar bone and the gum tissue in the 3th group animals was absent (Р3,1≥0,01–0,05) as compared to the corresponding indices in the 1st group animals.

Conclusions. The level of triglycerides in the periodontal tissues of the experimental animals depends on the food ration. When keeping animals on unbalanced vegetable fat ration the signs of insulin resistance in the periodontal tissues are detected to be increased. The unbalanced animal fat ration does not affect the studied tissues.

Скачати 102.54 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка