Погребного А. А. и Каракаша И. ИСторінка1/4
Дата конвертації25.10.2017
Розмір0.79 Mb.
ТипУчебное пособие
  1   2   3   4

Cписок рекомендованої літератури з земельного права
 1. Абдраимов Б.Ж. Еще раз о земельном процессе … // Государство и право. – 2001. - №7. – С. 57-64.

 2. Абрамович К. О крестьянских сервитутах. – С.-Пб.: Типография М. Меркушева, 1895. – 233 с.

 3. Аграрное, земельное и экологическое право Украины. Общие части учебных курсов. Учебное пособие. Под ред. Погребного А.А. и Каракаша И.И. – Х.: Одиссей, 2000. – 368 с.

 4. Адамович Г.Л., Воинов В.В., Можаев И.С., Нуржинский Д.В., Хаустов Д.В., Шаповалов С.Ю. Проблемы переоформления права постоянного (бессрочного) пользования на землю // Экологическое право. – 2005. - №2. – С. 18-29.

 5. Адиханов Ф.Х. Соотношение норм гражданского права и норм земельного права в регулировании земельных отношений в условиях рынка земли // Государство и право. - 2001. - №1. – С.32-39.

 6. Адиханов Ф.Х. Теоретические проблемы правовой охраны земель сельскохозяйственного назначения. – Томск: Издательство Томского университета, 1989. – 272 с.

 7. Акманов С.С. Государственный крестьянский поземельный банк и его роль в формировании земельного рынка в дореволюционной России // Сибирский юридический вестник. – 1998. - №3 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lawinstitut.ru/ru/science/vestnik/19983/akmanov.html

 8. Аксененок Г.А. Земельные правоотношения в СССР. – М.: Госюриздат, 1958. – 424 с.

 9. Аксененок Г.А. Право государственной собственности на землю в СССР. – М.: Государственное издательство юридической литературы, 1950. - 307 с.

 10. Аксененок Г.А. Рациональное использование сельскохозяйственных земель и охрана почв // Советское государство и право. – 1980. - №6. – С. 43-50.

 11. Актуальні питання приватизації та оцінки земель. Збірник наукових праць / Під ред. Б.А. Семенюка. – Суми: ВВП «Мрія-1» ЛТД, 1999. – 194 с.

 12. Актуальні питання розвитку земельної реформи в Україні / А.С. Даниленко, Ю.Д. Білик, М.Ю. Гарбуз та ін.; За ред. Ю.Д. Білика – К.: Урожай, 2004. – 96 с.

 13. Актуальні проблеми правового регулювання земельних відносин у сучасних умовах: Автореф. дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.06 / М.В. Шульга; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – Х., 1998. – 37 с.

 14. Алексеева С. Виды земельных сервитутов и их классификация // Підприємництво, господарство і право. – 2005. - №5. – С. 30-33.

 15. Альбощій Ю.М., Кривов В.М., Осипчук С.О. Концептуальні підходи до сталого розвитку землекористування України // Землевпорядний вісник. – 2002. - №4. – С. 16-22.

 16. Андрейцев В. Конституційно-правові перспективи урегулювання земельних юрисдикційних правовідносин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2005. - Випуск 63. – С. 2-11.

 17. Андрейцев В. Механізм гарантування права власності на землю // Столиця. – 2003. - №26 (477) від 27 червня – 3 липня; №27 (478) від 4-10 липня.

 18. Андрейцев В. Реализация принципа территориальности в формировании и становлении государственности: правовые проблемы // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. - №66. – 2005. – С. 1-8.

 19. Андрейцев В.І. Екологічне і земельне право України: практикум для студентів юридичних вузів і факультетів. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 272 с.

 20. Андрейцев В.І. Земля як основне національне багатство: проблеми правового режиму // Організаційно-правові проблеми розвитку аграрного і земельного ринків в Україні: Збірник тез доповідей і наукових повідомлень науково-практичної конференції. Відп.ред. член-кореспондент НАН України академік АПрН України В.І. Семчик. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2004. – С. 17-27.

 21. Андрейцев В.І. Інтеграція та диференціація об’єктів природоресурсних правовідносин: конституційно-правові аспекти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2006. - Випуск 71. – С. 56-65.

 22. Андрейцев В.І. Конституційно-правовий механізм гарантування права власності на землю // Вісник Київського університету. Юридичні науки. – 2001. – Вип.52. – С. 7-11; Вип.53. – Сю 55-59.

 23. Андрейцев В. І. Конституційно-правові імперативи використання власності на землю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2004. - Випуск 58. – С. 96-99; Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2004. – Випуск 59. – С. 140-143.

 24. Андрейцев В.І. Об’єкти земельних правовідносин за новим Земельним кодексом України // Законодавство України. Науково-практичні коментарі. – 2002. - №2. – С. 3-19.

 25. Андрейцев В.І. Правовий режим землі як основного національного багатства // Законодавство України. Науково-практичні коментарі. – 2002. - №4. – С. 15-26.

 26. Андрейцев В.І. Правові засади земельної реформи і приватизації земель в Україні: Навч.-практ. посіб. - К.: Істина, 1999.- 320 с.

 27. Андрейцев В.І. Проблеми систематизації та кодифікації законодавства у сфері постійного землекористування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2005. - Випуск 65. – С. 4-8.

 28. Андрейцев В.І. Суверенній Україні – нову «Земельну Конституцію» (концептуальні підходи до підготовки проекту Кодексу законів України про землю) // Право України. – 1999. - №9. – С. 58-65.

 29. Анисимов А.П.Земельно-правовая ответственность за нарушение правового режима земель поселений // Журнал российского права. – 2004. - №2. – С. 80-86.

 30. Аніщенко В.О., Зенченко О.О. До питання про сучасний стан державної власності на землі в Україні та напрямки вдосконалення // Реформування правової системи України: проблеми і перспективи розвитку в контексті європейських інтеграційних процесів. Міжнародна науково-практична конференція (Київ, 28-29 квітня 2004 р.). Збірник наукових праць. В 2 ч./ Редкол.: С.А. Єрохін, В.Ф. Погорілко, Я.М. Шевченко та ін. – К.: Національна академія управління, 2004. Ч.2. – С. 387-392.

 31. Антонюк Р.О. Історія розвитку посвідчення договорів застави рухомого і нерухомого майна // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2006. - №4 (54). – С. 103-112.

 32. Аренда земли и сельскохозяйственная кооперация за рубежом. Коган М.Ю., Корбут Л.С., Назаренко В.Н. и другие. – ВНИИТЭИагропром. - М. 1995. – 58 с.

 33. Арнаут А.Г. Земельна реформа в Україні та Румунії: порівняльний аналіз законодавства. – Автореф. дис. … 12.00.06. – К., 2007. – 16 с.

 34. Артюшин В.І., Кобець М.І., Пугачов М.І. Проблеми становлення та функціонування ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні / За ред. Марчіна Свєнчіцкі. – К.: Аналітично-дорадчий центр Блакитної стрічки ПРООН, 2007. – 60 с.

 35. Бабенко М.В. Проблеми державної реєстрації договорів купівлі-продажу нерухомого майна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2005. - Випуск 65. – С. 49-51.

 36. Бабміндра Д.І. Методичні засади формування обмежень (обтяжень) у зонах особливого режиму використання земель // Землевпорядний вісник. – 2003. - №4. – С. 53-56.

 37. Бакай О. Право на застройку земельных участков в населенных пунктах // Підприємництво, господарство і право. – 2001. - №11. – С. 37-40.

 38. Бакай О.А. Щодо питання про поняття земель, які використовуються під забудову // Підприємництво, господарство і право. – 2002. - №2. – С. 105-106.

 39. Баланюк І.Ф. Проблеми набуття і реалізації прав власності у сільському господарстві // Економіка АПК. – 1997. - №2. – с. 27-29.

 40. Балезин В.П.Правовой режим земель городской застройки. – М.: Госюриздат, 1968. – 194 с.

 41. Балезин В.П.Правовой режим земель населенных пунктов. / Ответственный редактор Н. И. Краснов. – М.: Юрид. лит., 1980. – 96 с.

 42. Балезин В.П.Правовой режим земель сельских населённых пунктов. – М.: Изд-во Московского госуд. ун-та, 1972. - 224 с.

 43. Балезин В.П.Учебное пособие по советскому земельному праву. – М.: Изд-во Московского университета, 1963. – 66 с.

 44. Балюк Г.І. До створення правового механізму охорони і використання радіоактивно забруднених територій і земель / Сучасні проблеми охорони земель. Матеріали міжнародної конференції. – Вінниця, 1995. – С. 641-642.

 45. Балюк Г.І. Дотримання вимог земельного законодавства як вимога забезпечення національної безпеки України // Земельні відносини і просторовий розвиток в Україні: матеріали Міжнар. наук. конф. – У двох частинах (Київ, 13-14 квітня 2006 р.) / НАН України, Рада по вивченню продуктивних сил України. Редкол.: Данилишин Б.М. (відпов. ред.), Бистряков І.К., Новоторов О.С., Ніколаєнко Т.С., Кучер О.О., Осипенко В.М. – Київ: РПВС України, НАН України, 2006. – Ч.І. - С. 157-160.

 46. Балюк Г.І. Дотримання вимог земельного законодавства як вимога забезпечення національної безпеки України // Земельне право України. – 2006. - №9. – С. 3-5.

 47. Балюк Г.І. Проблеми розмежування земель державної та комунальної власності (межування земель) // Земельне право України: теорія і практика. – 2007. - №1. – С. 12-18.

 48. Балюк Г.І. Проблеми соціальної ефективності діяльності прокуратури по нагляду за додержанням і застосуванням земельного законодавства // Земельне право України. – 2006. - №6. – С. 49-56.

 49. Балюк Г.І., Єлісєєва О.В. Правові засади вирішення судами спорів, пов’язаних із зверненням стягнення на земельну ділянку (як предмет іпотеки) на вимогу кредитора // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2004. - Випуск 61. – С. 75-79.

 50. Балюк Г.І., Безугла В.В. Правові аспекти використання радіоактивно забруднених земель / Проблемы земельной реформы в Украине: Материалы науч.-практ. конференции (Киев, 27-28 октября 1994 г.) – К., 1994. – С. 19-31.

 51. Балюк Г.І., Мірошниченко А.М. Роль екологічних нормативів у сфері використання і охорони земель // Проект «Підвищення екологічної та правової свідомості громадян України з метою реалізації прав приватної власності на землю, екологічну безпеку і збалансоване землекористування в контексті положень нового Земельного кодексу України. – К.: Інформаційно-ресурсний центр «Реформування земельних відносин в України» (http://myland.org.ua), 2002. – С. 73-74.

 52. Баронова Т.В. Поняття та юридичні ознаки державного земельного кадастру // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. - Випуск 62. – С. 132-135.

 53. Батуринский Д.А. Аграрная политика царского правительства и крестьянский поземельный банк. – М.: Новая деревня, 1925. – 144 с.

 54. Бахуринська М. Історико-правові аспекти використання землі на умовах концесії в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2006. - Випуск 71. – С. 102-105.

 55. Бахуринська М.М. Деякі проблеми правового регулювання процедури виникнення права на землю в концесійних правовідносинах за законодавством України // Земельне право України. – 2006. - №9. –С. 15-18.

 56. Бахуринська М.М. Деякі проблеми правового регулювання процедури виникнення права на землю в концесійних правовідносинах за законодавством України // Земельні відносини і просторовий розвиток в Україні: матеріали Міжнар. наук. конф. – У двох частинах (Київ, 13-14 квітня 2006 р.) / НАН України, Рада по вивченню продуктивних сил України. Редкол.: Данилишин Б.М. (відпов. ред.), Бистряков І.К., Новоторов О.С., Ніколаєнко Т.С., Кучер О.О., Осипенко В.М. – Київ: РПВС України, НАН України, 2006. – Ч.І. - С. 187-190.

 57. Бахуринська М.М. Концесія як перспективна правова форма землекористування // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 31. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2006. – С. 380-388.

 58. Бевз О.В. Особливості реалізації права власності громадян на земельні ділянки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. - Випуск 58. – С. 107-109.

 59. Бевз О.В. Проблеми поєднання приватних та публічних методів регулювання права власності на земельні ділянки // Поєднання публічно-правових та приватно-правових механізмів регулювання господарських відносин: Матер. всеукр. наук.-практ. конфер. (19-20 жовтня 2007 року, м. Івано-Франківськ). – м. Івано-Франківськ: ВОНР та РВД ПЮІ ЛьвДУВС, 2007. – С. 210-214.

 60. Безбах В.В. Право собственности на землю в странах Латинской Америки (Проблемы регламентации и преобразований) / Гос. ком. СССР по нар. образованию. – М.: Изд.-во ун.-та дружбы народов, 1989. – 144 с.

 61. Бейкун А. Співвідношення Конституції України та інших нормативно-правових актів з питань регулювання аграрних та земельних відносин // Право України. – 2000. - №3. – С. 45-48.

 62. Бердніков Є.С. Договір як форма регулювання оренди землі в Україні // Актуальні проблеми держави та права: Зб. наук. праць. Вип.9. – Одеса, 2000. – С. 253-257.

 63. Бердников Є., Пастушенко П.Трансформація інституту постійного землекористування у зв'язку з прийняттям нового Земельного кодексу України // Право України. – 2004. - №2. – С. 60-66.

 64. Берлач А. Без реформування підприємств АПК не обійтись // Віче. – 2000. - №6. – С. 62-73.

 65. Берлач А. Організаційно-правові проблеми становлення орендних відносин в Україні: історія і сучасність // Право України. – 1999. - №. 2. – С. 15-18.

 66. Берлач А.І. Проблеми юридичної відповідальності за нераціональне використання землі в сільському господарстві України // Землевпорядний вісник. – 1998. - №4. – С. 21-23.

 67. Билимович А. Землеустроительные задачи и землеустроительное законодательство. – К.: Типография Императорского Университета св. Владимира Акц. о-ва печ.и изд. дела Н. Т. Корчак-Новицкого, 1907. – 198 с.

 68. Бичкова Ц. Регулювання сільськогосподарської діяльності і співвідношення цивільного та аграрного законодавства // Право України. - 1996. - №7. - С. 41.

 69. Білан Н.М. Актуальність теоретичної розробки поняття «правовий режим земель» // Організаційно-правові проблеми розвитку аграрного і земельного ринків в Україні: Збірник тез доповідей і наукових повідомлень науково-практичної конференції. Відп.ред. член-кореспондент НАН України академік АПрН України В.І. Семчик. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2004. – С. 109-114.

 70. Блага І. Обмеження права власності (з історії проблеми) // Право України. – 2000. - №1. – С. 121-124.

 71. Бобкова А.Г. Правовое обеспечение рекреационной деятельности. Донецк: Юго-Восток, 2000. – 308 с.

 72. Бобкова А.Г. Про поняття природних рекреаційних ресурсів // Право України. – 2000. - №5. – С. 51-54.

 73. Боголепов Р.Д. Правовой режим земель промышленного и транспортного назначения. Автореф. диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. – М., 1964. – 15 с.

 74. Бондар В.В. Правовий режим земель міжнародних автомобільних транспортних коридорів в Україні: Монографія. – К.: Видавництво «Юридична думка», 2009. – 160 с.

 75. Бондар Л.О. Правове регулювання справляння земельного податку за намиті або насипані (штучно утворені) земельні ділянки // Земельне право України: теорія і практика. – 2007. - №1. – С. 47-51.

 76. Бондар О. Правове регулювання земельних відносин майнового характеру: актуальні проблеми // Право України. – 2000. - №6. – С. 53-55.

 77. Бондар О.Г. Земля як об’єкт права власності за земельним законодавством України. – Автореф. дис. … к. ю. н. за спеціальністю 12.00.06. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2005. – 20 с.

 78. Бороданов Н.М. Основы земельного права. – М.: Юрид. лит., 1970. – 72 с.

 79. Бочков И.В. Право пользования землями промышленного, транспортного и другого несельскохозяйственного специального назначения. – М.: Россельхозиздат, 1964. – 17 с.

 80. Бредіхіна В.Л. Конституційні засади права громадян на безпечне навколишнє природне середовище / За ред. проф. М.В. Шульги: Монографія. – Харків: Видавець ФО-П Вапнярчук Н.М., 2008. – 168 с.

 81. Будзілович І., Юрченко А. Закон прийнятий. Проблеми, пов’язані з ним, залишаються (деякі нотатки до ЗУ «Про оренду землі») // Право України. – 1999. - №6. – С. 45-49.

 82. Будзілович І., Юрченко А. Оренда землі в Україні (історико-правовий нарис) // Право України. – 1994. - №10. – С. 63-67.

 83. Будзілович І., Юрченко А. Перший Земельний кодекс України та проблеми сучасного земельного законодавства (до 75-річчя прийняття Кодексу) // Право України. – 1998. – №2. – С. 93.

 84. Будзілович І., Юрченко А. Фактори негативного впливу на правове забезпечення земельної реформи в Україні // Право України. – 1998. - №7. – С. 24-29.

 85. Булигін С.Ю., Ачасова А.О. Раціональне землекористування: стан та перспективи // Землеустрій і кадастр. – 2005. - №3. – С. 36-47.

 86. Булигін С.Ю., Новак Б.І., Пасічник Н.А. Ерозійні процеси в степу України: розвиток і перспективи // Землевпорядний вісник. – 2004. - №3. – С. 16-23.

 87. Бусуйок Д. Правові засади імплементації понять «емфітевзис» та «суперфіцій» у земельне право України: сучасний стан та перспективи розвитку // Право України. – 2006. - №8. – С. 102-104.

 88. Бусуйок Д.В. До питання про співвідношення обмежень прав на землю в інтересах сусідів із земельними сервітутами // Стан та перспективи розвитку аграрного права: Матеріали Міжнар. наук.-теорет. конф., присвяченої 80-річчю д.ю.н., проф., акад. АПрН України В.З. Янчука, Київ, 26-27 травня 2005 р. / Під ред. В.М. Єрмоленка, В.І. Курила. – К.: Магістр – ХХІ сторіччя, 2005. - С. 133-136.

 89. Бусуйок Д.В. Обмеження прав на землю за законодавством України: Монографія. – К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2006. – 144 с.

 90. Бусуйок Д.В. Правове регулювання обмежень прав на землю в Україні: Автореф. дис. … к. ю. н. … 12.00.06 / НАН України, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького. - К., 2005. – 20 с.

 91. Буянов А. Зарубежный опыт организации арендных отношений // Международный сельскохозяйственный журнал. - 2001. - N3. – С. 33-39.

 92. Быстров Г.Е. Земельная реформа в России: правовая теория и практика // Государство и право. – 2000. - №4. – С.46-58.

 93. Быстров Г.Е. Собственность юридических лиц на земли сельскохозяйственного назначения и правовое обезземеливание крестьянства // Экологическое право. – 2003. - №1. – С.14-19.

 94. Быстров С.В. Отвод и изъятие земельных участков (в городах и поселках городского типа). – М.: Издательство литературы по строительству, 1966. – 148 с.

 95. Бычкова Ц.В. Эффективность сельскохозяйственного производства и вопросы земельной собственности // Проблемы землепользования в условиях реформирования экономики. – Материалы Межгосударственной научно-практической конференции (Кацивели, 27-31 октября 1993 г.). – Выпуск 1. Земельная реформа и экономико-правовое регулирование земельных отношений. – К.: СОПС Украины, АН Украины, 1993. – С. 82-84.

 96. Бычкова Ц.В., Кулинич П.Ф. Правовая охрана земель. – К.: Знание, 1984. – 17 с.

 97. Ващишин М.Я. Земельні правовідносини у селянських (фермерських) господарствах. – Автореф. дис. … к.ю.н. – Львів, 2000. – 18 с.

 98. Ведекин К. Земельная реформа в СССР. Доклад на международном семинаре «Земельная реформа и проблемы земельного законодательства». Москва, 10-14 июня 1991 г. – М.: Типография ВАСХНИЛ, 1991. – 26 с.

 99. Веденин Н.Н. Аграрное право: Вопросы и ответы. – 2-е изд., испр. и доп.– М.: Юриспруденция, 2000. – 144 с.

 100. Велігодський Д. Правове регулювання земельних відносин у Криму в 1920 р. // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2004. – Вип.40. – С. 141-148.

 101. Византийский земледельческий закон. Под ред. И.П.Медведева. – Л.: Наука ЛО, 1984. – 280 с.

 102. Вилучення з інтенсивного обробітку малопродуктивних земель та їхнє раціональне використання. Методичні рекомендації. Ред. В.Ф. Сайко. – К., Аграрна наука, 2000. – 38 с.

 103. Вівчаренко О. Проблеми гарантій охорони права власності на землю в Україні // Право України. – 2003. - №12. – С. 88-93.

 104. Вівчаренко О. Проблеми гарантій охорони права власності на землю в Україні // Юридичний вісник України. - 2002. - 31 серпня - 6 вересня. – С. 88-93.

 105. Вівчаренко О.А. Гарантії права власності на землю в Україні. – Автореф. дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2005. – 20 с.

 106. Вівчаренко О.А. Гарантії права власності на землю в Україні. – Дис. … к.ю.н. … 12.00.06. – К.: Інститут держави і права НАН України ім. В.М. Корецького, 2005. – 199 с.

 107. Вівчаренко О.А. Право власності на землю в Україні (актуальні проблеми). - Івано-Франківськ: ЗАТ «Надвірнянська друкарня», 1998. – 179 с.

 108. Владимирский-Буданов М. Обзор истории русского права. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1995. – 640 с.

 109. Владимирский-Буданов М.Ф. Формы крестьянского землевладения в Западной России XVI в. - К., 1911. - 24 с.

 110. Вовк О. К вопросу о субъектах, осуществляющих право граждан на землю // Хозяйственное право. – 1997. - №2. – С. 22-25.

 111. Вовк О. О гарантиях прав собственников земельных участков и землепользователей // Бизнес-Информ. - 1997.- №15.- с.33-35.

 112. Вовк О. Право громадян на землю в сільській місцевості (проблемні питання) // Право України. - 1997. - №6. - С. 46-48.

 113. Вовк О.М. Право граждан на землю в сельской местности. – Дисс. … к.ю.н. – 12.00.06. – Харьков: Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого, 1997. – 172 с.

 114. Вовк О.М. Право громадян на землю в сільській місцевості. Автореф. дис. … к.ю.н. … 12.00.06. – Харків: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 1997. – 15 с.

 115. Вовк О.Н. Право граждан на землю в сельской местности. Дис. ... канд. юрид. наук 12.00.06. – Харьков: Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава мудрого, 1997. – 172 ст.

 116. Вовк Ю.А. Советское природоресурсовое право и право окружающей среды. Общая часть. - Х.: Вища шк., Изд-во при Харьков. ГУ, 1986. - 160 с.

 117. Вовк Ю.А., Волков А.И., Дубинская О.Д., Иойрыш А.И., Никитин В.А. Основы колхозного права. - М.: Статистика, 1965. - 223 с.

 118. Воинов В.В., Можаев И.С., Хаустов Д.В., Шаповалов С.Ю. Актуальные проблемы расчета платы при переоформлении права постоянного (бессрочного) пользования и при приобретении собственниками недвижимости находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков // Экологическое право. – 2005. - №6. – С. 14-25.

 119. Войтенко С.П.Удосконалення топографо-геодезичного забезпечення та підготовки фахівців у галузі кадастру // Землевпорядний вісник. – 2002. - №4. – С. 90-95.

 120. Волков Г.А. Правовые проблемы разграничения земель на категории по целевому назначению // Экологическое право. – 2005. - №2. – С. 29-32.

 121. Волков Г.А. Приобретение права собственности на землю по давности владения // Экологическое право. – 2005. - №1. – С. 64-68.

 122. Волков Г.А. Проблемы государственной регистрации прав на землю // Экологическое право России на рубеже ХХI века: Сборник научных статей / Под ред. А.К. Голиченкова. – М.: Зерцало, 2000. – С. 182-200.

 123. Волков Г.А., Голиченков А.К., Хаустов Д.В. Проблемы совершенствования правового регулирования публичных сервитутов для обеспечения строительства и функционирования линейных сооружений // Экологическое право. – 2006. - №2. – С. 16-25.

 124. Волошин Г.О. Наукові основи раціонального використання земель та виведення з інтенсивного обробітку деградованих і малопродуктивних земель // Землевпорядний вісник. – 2002. - №3. – С. 33-37.

 125. Волошко О. Розмежування компетенції адміністративних і судових органів при регулюванні земельних відносин в УСРР у 1920 р. // Право України. – 2004. - №3. – С. 127-131.

 126. Волынцева А.В. Признание ранее возникших прав, как принцип государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, проблемы применения // Сибирский юридический вестник. – 2001. - №3. – С. 43-46.

 127. Временные методические рекомендации по разработке почвозащитной системы земледелия с контурно-мелиоративной организацией территории. – К.: Госагропром УССР, Южное отделение ВАСХНИЛ, Украинский НИИ земледелия, 1987. – 65 с.

 128. Временные указания о технологии проектирования противоэрозионных гидротехнических сооружений (для условий Украинской ССР). Утверждены объединенным научно-техническим советом Министерства сельского хозяйства УССР и Министерства мелиорации и водного хозяйства УССР 24 февраля 1970 года. – К.: Урожай, 1971. – 72 с.

 129. Временные указания по составлению схем противоэрозионных мероприятий по овражно-балочным системам. – К.: Укрземпроект, 1979. – 25 с.

 130. Гавриш Н. Ґрунти як об’єкт правової охорони // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2000. – Вип.35. – С. 346-349.

 131. Гавриш Н.С. Юридична відповідальність як спосіб правової охорони ґрунтів // Актуальні проблеми держави та права: Зб. наук. праць. Вип.9. – Одеса, 2000. – С. 249-252.

 132. Галятин М.Ю. США: правовое регулирование использования земель. – М., 1991. – 251 с.

 133. Гамбург Л. Магістратські і ратушні суди у самоврядуванні міст України-Гетьманщини XVII-XVIII століть // Право України. – 2000. - №4. – С. 110-114, 132.

 134. Гамбург Л. Формування кадрового складу та визначення спеціалізації статутних судів на Лівобережній Україні в судовій реформі 1760-1763 рр. // Право України. – 2004. - №6. – С. 106-109.

 135. Гапотченко Т. Правові форми забезпечення раціонального використання й охорони земель транспорту // Підприємництво, господарство і право. – 2005. - №. 5. – С. 60-63.

 136. Гапотченко Т.М. Особливості правового режиму земель автомобільного транспорту та дорожнього господарства. –Дис. … к.ю.н. … 12.00.06. – Х.: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 2007. - 201 с.

 137. Гафурова О. Право власності членів сільськогосподарських виробничих кооперативів на землю // Право України. – 2003. - №1. – С. 68-72.

 138. Герман И.Е. Кадастр, межевание и ипотека во Франции (к отчету о заграничной поездке №2). – М.: Тип.Э. Лисснера и Ю. Романа, 1897. – 87 с.

 139. Герман И.Е. Крестьянское землеустройство (курс). – Москва: Типо-литография В. Рихтера, 1909. – 208 с.

 140. Гетьман А.П.Вступ до теорії еколого-процесуального права України: навч.посібник. – Х.: Основа, 1998. – 208 с.

 141. Глотова Е.В. К вопросу о правовом обеспечении аренды земли в Украине // Актуальні проблеми держави та права: Зб. наук. праць. Вип.9. – Одеса, 2000. – С. 299-303.

 142. Глотова Е.В. Правовое регулирование сделок с земельными участками в Украине: Дис… канд. юрид. наук: 12.00.06. – Одесса: Одесская национальная юридическая академия, 2004. – 199 с.

 143. Гнаткович Д.І. Розвиток науково-методичних положень державного земельного кадастру – інформаційної бази здійснення земельної реформи // Землевпорядний вісник. – 1998. - №3. – С. 12-16.

 144. Гнатович Д.І., Ступень М.Г. Земельний кадастр населених пунктів. – Львів: Львівський державний аграрний університет, 1999. – 189 с.

 145. Голиченков А.К. Эколого-правовой словарь // Экологическое право. – 2003. - №4. – С. 45-49; 2003. - №5. – С. 44-49; 2004. - №6. – С. 66-75; 2005. - №1. – С. 99-101; 2005. - №2. – С. 46-51.

 146. Голишев М.М. Новий Земельний кодекс України – шлях розв’язання екологічних проблем землекористування // Землевпорядний вісник. – 2000. - №3. – С. 34-36.

 147. Голованюк А.Й. Правовий режим земель природно-заповідного фонду. – Автореф. дис. … к.ю.н. … 12.00.06. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2008. – 19 с.

 148. Головач І. Право власності на землю: європейський та американський досвід // Економіка Фінанси Право. – 1999. - №5. – С. 28-29.

 149. Горбатович С.М. Про досвід Польщі щодо ефективного управління земельними ресурсами та можливості його впровадження в Україні // Землевпорядний вісник. – 2004. - №3. – С. 87-89.

 150. Горбулін В.П., Греков Л.Д., Юрченко А.Д. Земельні відносини, земельні ресурси і продовольча безпека: аналітичні матеріали. – К.: Інститут проблем національної безпеки при РНБОУ, 2005. – 48 с.

 151. Гошко Ю.Г. Звичаєве право населення Українських Карпат та Прикарпаття ХІV-ХІХ ст.– Львів: Інститут народознавства НАН України, 1999. – 336 с.

 152. Григорьев В.К. Советское земельное право. – М.: Юрид. лит., 1957. – 251 с.

 153. Гринько С.В. Загальна характеристика правовідносин у сфері державної реєстрації право на землю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2003. - Випуск 54. – С. 123-125.

 154. Гринько С.В. Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень»: замість коментарю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2005. - Випуск 65. – С. 26-35.

 155. Гринько С.В. Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень»: замість коментарю // Конкуренція. Вісник Антимонопольного комітету України. – 2005. - №2 (17). – С. 41-49.

 156. Гринько С.В. Правові аспекти реєстрації прав на землю: Автореф. дис. … к.ю.н. … 12.00.06 / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К., 2003. – 20 с.

 157. Гринько С.В. Правові аспекти реєстрації прав на землю: Монографія. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2004. – 172 с.

 158. Гринько С.В. Реєстрація прав на землю: проблеми класифікації та відмежування від суміжних понять // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2001. - Випуск 43. – С. 33-36.

 159. Грищук Н. Перспективи діяльності іпотечних банків в Україні // Право України. – 2006. - №1. – С. 145-149.

 160. Грищук Н.В. Іспанський реєстр власності: чим може скористатися український законодавець? // Землевпорядний вісник. – 2002. - №4. – С. 41-45.

 161. Гряда Э.А. К вопросу о проблемах правового регулирования земельных отношений в субъектах Российской Федерации // Экологическое право. – 2006. - №5. – С. 14-15.

 162. Губарєв В.С., Дорош Й.М., Червоний М.О. Перспективи лісомеліоративних насаджень в агроландшафтах Київщини // Землевпорядний вісник. – 2004. - №2. – С. 19.

 163. Гуз І. Проблеми оподаткування земельним податком // Юридичний журнал. – 2003. - №5. – С. 52-62.

 164. Гулак Н.В. Проблемы и особенности развития земельного законодательства // Актуальные проблемы аграрного права России: теория и практика. – М.: Право и государство, 2004. – С. 220-225.

 165. Гулак Н.В., Бевзюк Е.А. Земельное право: Учебное пособие. – Оренбург: РИУ ГОУ ОГУ, 2005. – 114 с.

 166. Гуменюк В.І. Практика вирішення справ, пов’язаних із застосуванням Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки» // Вісник Верховного Суду України. – 2001. - №6 (28). – С. 19-29.

 167. Гуревський В.К. Особливості придбання земельних ділянок на підставі цивільно-правових угод // Земельне право. – 2006. - №1. – С. 5-14.

 168. Гуревський В.К. Особливості цивільно-правового обігу земельних ділянок // Організаційно-правові проблеми розвитку аграрного і земельного ринків в Україні: Збірник тез доповідей і наукових повідомлень науково-практичної конференції. Відп.ред. член-кореспондент НАН України академік АПрН України В.І. Семчик. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2004. – С. 56-58.

 169. Гуревський В.К. Право власника на забудову земельної ділянки // Земельне право України: теорія і практика. – 2007. - №1. – С. 19-24.

 170. Гуревський В.К. Право приватної власності громадян України на землі сільськогосподарського призначення. – Дис. … к.ю.н. … 12.00.06. – Одеса, 1999. – 184 с.

 171. Гуревський В.К. Правове регулювання обігу земельних ділянок // Актуальні проблеми держави та права: Зб. наук. праць. Вип.9. – Одеса, 2000. – С. 98-102.

 172. Гусаков В., Валетта У., Нудельман В., Вашкулат О. Довідник. Регулювання використання і забудови територій населених пунктів /зонінг/. – К., 1996. – 86 с.

 173. Гуцуляк Г.Д. Соціально-економічні та екологічні проблеми реформування аграрних і земельних відносин // Вісник аграрної науки. – 2000. – Березень. – С. 62-67.

 174. Даниленко А.С. Важливість розв’язання земельної проблеми кримськотатарського народу // Землевпорядний вісник. – 2001. - №3. – С. 23-25.

 175. Даниленко А.С., Гарбуз М.Ю., Жмуцький В.В., Голишев М.М., Євдокимов М.О., Кулик В.М., Мірошниченко А.М., Погурельський С.П., Хабін Р.Р., Юрченко А.Д. Методичні роз’яснення щодо заповнення форми договору оренди землі // Землевпорядний вісник. – 2004. - №2. – С. 42-58.

 176. Дегтев А. Земля – объект земельных и гражданских правоотношений // Право и экономика. – 2005. - №8. – С. 54-61.

 177. Дегтярев И.Б., Осипов Л.И. Земельное право и учет земель. – М.: Колос, 1970. – 271 с.

 178. Демиденко О.В. Необхідність законодавчого забезпечення захисту ґрунтів при проведенні земельної реформи // Землевпорядний вісник. – 2000. - №3. – С. 17-18.

 179. Джакоб А. Земельная реформа в Индии // Материалы международного семинара «Земельная реформа и проблемы земельного законодательства». Москва, 10-14 июня 1991 г. – М.: Типография ВАСХНИЛ, 1991. – 24 с.

 180. Дзюба М. Аграрна реформа в Донецькій області: аналіз вітчизняних та зарубіжних методик // Економіка, фінанси, право. – 1998. - №12. – С. 26-27.

 181. Добрачев Д.В. Некоторые вопросы правового регулирования возмещения убытков в сфере земельных отношений // Юрист.– 2005. - №2. – С. 53-61.

 182. Добряк Д.С. Завдання землевпорядної науки на сучасному етапі земельної реформи // Землевпорядний вісник. – 2003. - №4. – С. 14-17.

 183. Добряк Д.С. Концептуальні засади розвитку землеустрою // Землевпорядкування. – 2000. - №1. – С. 27-32.

 184. Добряк Д.С., Осипчук С.О., Погурельський С.П.Проблеми екологізації землекористування // Землевпорядкування. – 2001. - №2. – С. 34.

 185. Добряк Д.С., Юрченко А.Д. Досвід і проблеми реформування земельних відносин в Україні // Проблемы землепользования в условиях реформирования экономики. – Материалы Межгосударственной научно-практической конференции (Кацивели, 27-31 октября 1993 г.). – Выпуск 1. Земельная реформа и экономико-правовое регулирование земельных отношений. – К.: СОПС Украины, АН Украины, 1993. – С. 39-43.

 186. Дорош Й.М. Еколого-економічні основи формування інституту обмежень та обтяжень при використанні земель. – К.: ТОВ «ЦЗРУ», 2007. – 236 с.

 187. Довідник з охорони природи в сільському і лісовому господарстві (правові питання). За ред. д.ю.н. Ю.С. Шемшученка. – К.: Урожай, 1981. – 168 с.

 188. Довідник з проведення земельних аукціонів в Україні: Упорядкований на досвіді успішного проведення аукціонів у Харкові, Львові, Одесі та Чернігові. – К.: Кодр, 1995. – 181 с.

 189. Думанская С.И. О санитарно-защитных зонах предприятий, излучающих электромагнитные волны. – В. кн.: Гигиена населенных мест.– Т. 9. – Киев: Здоров’я. – 1970. – С. 172-175.

 190. Евтихиев И.И. Земельное право. – М.-Петроград: Государственное издательство, 1923. – 185 с.

 191. Евтихиев И.И. Управление в области планировки и застройки городов. – М.: Госюриздат, 1958. – 28 с.

 192. Екологічне право: Особлива частина: Підруч.для студ. юрид. вузів і фак.: Повний акад. курс / За ред. В.І. Андрейцева. – К.: Істина, 2001. – 544 с.

 193. Екологічні знання – власникам земельних ділянок. – Листівка 6 серії «Поради селянину – власнику землі». – К.: Проект підтримки приватизації землі в Україні, 2003. – 4 с.

 194. Емельянов А. Земельная реформа и расстановка политических сил в СССР // Материалы международного семинара «Земельная реформа и проблемы земельного законодательства». Москва, 10-14 июня 1991 г. – М.: Типография ВАСХНИЛ, 1991. – С. 43-60.

 195. Еренов А.Е., Мухитдинов Н.Б., Ильяшенко Л.В. Правовое обеспечение рационального природопользования. – Алма-Ата: Наука, 1985. – 150 с.

 196. Ерофеев Б.В. Земельное право: Учебник для вузов / Под ред. акад. Г.В. Чубукова. – М.: Новый юрист, 1998. – 544 с.

 197. Ерофеев Б.В. Основные теоретические проблемы правового режима земель городов в СССР. Автореф. дисс. на соискание уч.ст.д.ю.н. – Алма-Ата, 1972. – 30 с.

 198. Ерофеев Б.В. Основы земельного права (теоретические вопросы). – М.: Юридическая литература, 1971. – 328 с.

 199. Ерофеев Б.В. Правовая охрана окружающей среды в зарубежных социалистических, капиталистических и развивающихся странах: Специальная часть советского экологического права. – М.: ВЮЗИ, 1988. – 68 с.

 200. Ерофеев Б.В. Правовой режим земель городов. – М.: Юрид. лит., 1976. – 199 с.

 201. Ерофеев Б.В. Соотношение земельного, горного, лесного и водного права // Советское государство и право. – 1971. - №1. – С. 54-62.

 202. Еталон проекту відведення земельної ділянки юридичним та фізичним особам для будь-яких потреб. – Держкомзем України: Центр державного земельного кадастру. – Київ, 1999. – 129 с.

 203. Еталон технічної документації грошової оцінки земель (м. Бровари Київської області). – Держбуд України, НДІ Діпромісто, 1997 // Поточний архів державного комітету України по земельних ресурсах.

 204. Еталон технічної документації з грошової оцінки земель сільських населених пунктів (на прикладі села Красилівка Броварського району Чернігівської області). – К.: Інститут землеустрою УААН, 1997. – 42 с.

 205. Євдокимов М.О., Кравченко О.В. Внесення змін і доповнень до Земельного кодексу України – необхідна передумова вдосконалення державного управління землями // Землевпорядний вісник. – 2004. - №4. - С. 59-65.

 206. Єлефтеріаді Т. Контроль за використанням і охороною земель // Земля і власність. – 2002. - №5 (7). – 4 лютого. – С. 11.

 207. Єлисєєва О.В. Правове регулювання припинення права власності іноземних осіб та осіб без громадянства на земельні ділянки, які не можуть перебувати у власності таких осіб // Реформування правової системи України: проблеми і перспективи розвитку в контексті європейських інтеграційних процесів. Міжнародна науково-практична конференція (Київ, 28-29 квітня 2004 р.). Збірник наукових праць. В 2 ч./ Редкол.: С.А. Єрохін, В.Ф. Погорілко, Я.М. Шевченко та ін. – К.: Національна академія управління, 2004. Ч.2. – С. 423-429.

 208. Єлісєєва О.В. Правове регулювання добровільної відмови від права власності на земельну ділянку як засобу забезпечення ефективного використання землі // Земельні відносини і просторовий розвиток в Україні: матеріали Міжнар. наук. конф. – У двох частинах (Київ, 13-14 квітня 2006 р.) / НАН України, Рада по вивченню продуктивних сил України. Редкол.: Данилишин Б.М. (відпов. ред.), Бистряков І.К., Новоторов О.С., Ніколаєнко Т.С., Кучер О.О., Осипенко ВМ. – Київ: РПВС України, НАН України, 2006. – Ч.І. - С. 184-187.

 209. Єлісєєва О.В. Припинення права приватної власності на земельну ділянку за законодавством України. – Автореф. дис. … к.ю.н. … 12.00.06. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2006. – 21 с.

 210. Єрмоленко В. Земельні ресурси в майновому обороті // Право України. – 2004. - №6. – С. 43-46.

 211. Єрмоленко В. Проблемні питання «мораторію» на відчуження земель сільськогосподарського призначення // Українське комерційне право. – 2010. - №10. – С. 11-18.

 212. Жариков Ю. Государственное регулирование земельных отношений в России // Право и экономика. - 1998. - №4. - С.67-72; №5. - С.61-63.

 213. Жариков Ю.Г. Закон на страже землепользования. Предупреждение земельных правонарушений. – М., Юридическая литература, 1985. – 198 с.

 214. Жариков Ю.Г. Правовое регулирование земельных отношений // Право и экономика. - 1997. - №15-16. – С.87-92.

 215. Жариков Ю.Г. Разграничение сферы действия земельного и гражданского законодательства при регулировании земельных отношений // Государство и право. – 1996. - №2.

 216. Жариков Ю.Г., Масевич М.Г. Недвижимое имущество: правовое регулирование. – М.: БЕК, 1997. – 269 с.

 217. Жмуцький В.В. Проведення земельних торгів (аукціонів, конкурсів). Роль територіальних органів Держкомзему // Організаційно-правові проблеми розвитку аграрного і земельного ринків в Україні: Збірник тез доповідей і наукових повідомлень науково-практичної конференції. Відп.ред. член-кореспондент НАН України академік АПрН України В.І. Семчик. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2004. – С. 7-10.

 218. Жушман В.П.Аграрні правовідносини // В кн.: Аграрне право / В.М. Гайворонський, В.П.Жушман, В.М. Корнієнко та ін.; за ред. В.П.Жушмана. - Навч.посібник. – Х.: Національна юрид. акад. України, 1997. - 230 с. - С. 35-51.

 219. Забелышенский А.А. Правовая охрана земель как составной части природного комплекса. Учеб. пособие. – Свердловск: УрГУ, 1979. – 81 с.

 220. Заєць О. Деякі особливості правового статусу суб`єктів правовідносин у сфері земельної реформи // Предпринимательство, хозяйство и право. - 1999. - №9. - С. 32-35.

 221. Заєць О.І. Земельна реформа як предмет правового регулювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2001. - Випуск 41. – С. 35-40.

 222. Заєць О.І. Правові аспекти земельної реформи в Україні: автореф. дис … канд. юр. наук: 12. 00. 06. – К.: Товариство «Знання» України, 1999. – 20 с.

 223. Заєць О.І. Правові аспекти земельної реформи в Україні: Дис. … к.ю.н.: 12.00.06 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 1999. – 224 с.

 224. Заєць О.І. Правові засади організаційно-функціонального забезпечення муніципального управління у сфері земельних відносин // Актуальні проблеми муніципального управління: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (15.12.2006) / За заг. ред. В.К. Присяжнюка, В.Д. Бакуменка, Т.В. Іванової. – К.: Видавничо-поліграфічний центр Академії муніципального управління, 2007. – С. 101-103.

 225. Заєць О.І. Правові форми реалізації земельної реформи в Україні на сучасному етапі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. - Випуск 59. – С. 148-151.

 226. Заєць О.І. Правосуб’єктність громадян у процесі приватизації земель: проблеми правового забезпечення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2003. - Випуск 54. – С. 111-114.

 227. Зак А. Крестьянский поземельный банк. 1883-1910. – М., 1911. – 580 с.

 228. Зарьков В.М. Почва как объект правовой охраны // Советское государство и право. – 1980. - №5. – С. 128-132.

 229. Заставська Л.П.Право власності на землю в сучасний період // Організаційно-правові проблеми розвитку аграрного і земельного ринків в Україні: Збірник тез доповідей і наукових повідомлень науково-практичної конференції. Відп.ред. член-кореспондент НАН України академік АПрН України В.І. Семчик. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2004. – С. 94-96.

 230. Заставська Л.П.Право власності на землю в Україні (розвиток та основні риси). – Дис. … к.ю.н. … 12.00.06. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2003. – 179 с.

 231. Зацепина Т.Н. Мелиорация сельскохозяйственных земель: теория и практика правового регулирования. – Минск, 1991. – 120 с.

 232. Заяць В.М. Актуальні питання законодавчого регулювання процесу розмежування земель державної та комунальної власності // Ринок землі. – 2003. - №4-5. – С. 56-62.

 233. Збірник методично-санітарного законодавства УРСР 1926-1928. Відп.ред. Д.І. Єфімов. Склали С. Каган, С.Г. Рапопорт та С.Л. Сокольский. За заг. ред. І.І. Ніколаєва. – Дніпропетровськ: «Наукова думка», 1929. – 391 с.

 234. Звіт про науково-дослідну роботу з теми «Обґрунтування та розробка нормативно-правових актів щодо охорони земель та відновлення родючості ґрунтів». І етап.Оцінка сучасного стану нормування в галузі використання земель, які виконують важливі екосистемні функції (схили, заплави та ін.) (заключний). – К.: Українська академія аграрних наук. Інститут землеустрою, 2001. – 52 с. - №державної реєстрації 0101U006952.

 235. Земельна реформа в Україні: Довідкове видання. За ред. Ю.Д. Білика. Упорядники: Конопада Я.М., Оржехівська І.І. – К.: Урожай, 2001. – 47 с.

 236. Земельна реформа: шляхи розвитку. Запитання і відповіді. Пікалов Е., Сопільняк О., Меркулова О., Кобилянський В. – К.: Проект розвитку агробізнесу в Україні, 2003. – 144 с.

 237. Земельне право України: Підручник / М.В. Шульга (кер. авт. кол.), Г.В. Анісімова, Н.О. Багай, А.П.Гетьман та ін.: За ред. М.В. Шульги. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 368 с.

 238. Земельне право. За ред. проф. М.Д. Казанцева. Українське видання – за ред. к.ю.н. В.З. Янчука. – К.: Видавництво Київського університету, 1960. – 304 с.

 239. Земельне право: Підручник / За ред. В.І. Семчика і П.Ф. Кулинича. – К.: Вид. Дім «Ін Юре», 2001. – 424 с.

 240. Земельний кодекс України з постатейними матеріалами: Збірник нормативно-правових актів та матеріалів судової практики: За станом нормативно-правових актів та актів органів судової влади на 1 лютого 2006 року / Упорядник А.М. Мірошниченко. Науковий редактор В.В. Носік. – К.: Фізична особа – суб’єкт видавничої справи Романчук Р.С., 2006. – 720 с.

 241. Земельний кодекс України: Наук.-практ. Коментар / За заг. ред. В.І. Семчика. – 2-е вид., перероб. і доп.– К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. – 676 с.

 242. Земельні відносини в Україні: Термінологічний словник. – Київ: Торнадо; Центр ділового співробітництва при Фонді сприяння місцевому самоврядуванню України при Президентові України, 2002. – 312 с.

 243. Земельні ділянки: об’єднання, виділення, використання. – Листівка 5 серії «Поради селянину – власнику землі». – К.: Проект підтримки приватизації землі в Україні, 2003. – 4 с.

 244. Земельное законодательство зарубежных стран. Ред. Аксененок Г.А., Краснов Н.И., Фомина Л.П.– М.: Наука, 1982. – 408 с.

 245. Земельное право России. Учебник по специальности «Правоведение» / Под редакцией В.В. Петрова. - М.: Стоглавь, 1995. – 300 с.

 246. Земельное право Украины: Учеб. Пособие / Авт. кол.: Беженарь А.М., Бердников Е.С., Бондар Л.А. и др.; Под ред. Погребного А.А., Каракаша И.И. – К.: Истина, 2002. – 496 с.

 247. Земельное право. Ред. Г.А. Аксененок. – М.: Юрид. лит., 1972. – 232 с.

 248. Земельное право. Учебник для вузов. Руководитель авторского коллектива и отв. ред. С.А. Боголюбов. – М.: Издательская группа Норма-Инфра, 1998. – 400 с.

 249. Земельные отношения в Республике Беларусь: Сб. норматив. правовых актов в области регулирования зем. отношений, использования и охраны земель, гос. регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, геодезии и картографии / Сост.А.А. Гаев и др. – Мн.: Белорусская наука, 2003. – 583 с.

 250. Земельный кадастр стран Восточной Европы, Вьетнама и КНР / А.Я. Овищер, Т.А. Кулакова, Л.П.Малахина и др. – М., 1992. – 49 с.

 251. Земельный кадастр стран Западной Европы, США и Канады / А.Я. Овищер, Т.А. Кулакова, Л.П.Малахина и др. – М., ВНИИТЭИагропром, 1992. – 56 с.

 252. Земельный кодекс РФ: проблемы теории и практики (Материалы конференции. Окончание) // Государство и право. – 2002. - №10. – С. 80-93.

 253. Землі сільськогосподарського призначення: права громадян України. Науково-навчальний посібник // За ред. Н.І. Титової. – Львів: ПАІС, 2005. – 368 с.

 254. Ибрагимов К.Х., Ибрагимов А.К. Земли сельскохозяйственного назначения: понятие, сущность и особенности правовой охраны // Право и политика. – 2004. - №4. – С. 82-85.

 255. Иванова Т.Г. Правовое регулирование межевания // Экологическое право. – 2003. - №2. – С. 16-24.

 256. Игнатьева И.А. Цели и задачи экологического законодательства // Государство и право. – 2002. - №7. – С. 71-80.

 257. Измайлов О.В. Ответственность за нарушение земельного законодательства: Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. - М., 1973. - 23 с.

 258. Иконицкая И.А. Земельное право Российской Федерации: Теория и тенденции развития. – М.: Институт государства и права РАН, 1999. – 126 с.

 259. Иконицкая И.А. Новое законодательство о земле. – М.: Знание, 1992. - 64 с.

 260. Иконицкая И.А. Новый Земельный кодекс РФ: некоторые вопросы теории и практики применения // Государство и право. - 2002. - №6. – С.5-14.

 261. Иконицкая И.А. Основы земельного права Российской Федерации: Учебное пособие. – М.: Юристь, 1997. – 120 с.

 262. Иконицкая И.А. Право граждан на пользование земельными участками // Советское государство и право. - 1977.- №1. - С. 123-127.

 263. Иконицкая И.А. Проблемы эффективности в земельном праве. – М.: Наука, 1979. – 184 с.

 264. Ильин А.В. К вопросу о залоге земель сельскохозяйственного назначения // Государство и право. – 2004. - №. 5. – С. 38-45.

 265. Іванова Є.О. Правові засади використання земель житлової і громадської забудови органами місцевого самоврядування // Реформування правової системи України: проблеми і перспективи розвитку в контексті європейських інтеграційних процесів. Міжнародна науково-практична конференція (Київ, 28-29 квітня 2004 р.). Збірник наукових праць. В 2 ч./ Редкол.: С.А. Єрохін, В.Ф. Погорілко, Я.М. Шевченко та ін. – К.: Національна академія управління, 2004. Ч.2. – С. 417-423.

 266. Іванова Є.О. Правові підстави використання земель житлової і громадської забудови у містах // Земельне право України. – 2006. - №4. – С. 18-27.

 267. Івановська О.П.Звичаєве право в Україні. Етнографічний аспект. Навчальний посібник. – К.: ТОВ «УВПК «ЕксОб», 2002. – 264 с.

 268. Ільїна Н.Л. Організаційно-правові засади забезпечення екологічної безпеки у плануванні та забудові міст України. – Автореф. дис. … к.ю.н. … 12.00.06. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2008. – 20 с.

 269. Ільїна Н.Л. Правові аспекти екологічних ризиків при плануванні та забудові міст України // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 31. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2006. – С. 362-367.

 270. Ільїна Н.Л. Територіальні аспекти правового забезпечення екологічної безпеки // Земельні відносини і просторовий розвиток в Україні: матеріали Міжнар. наук. конф. – У двох частинах (Київ, 13-14 квітня 2006 р.) / НАН України, Рада по вивченню продуктивних сил України. Редкол.: Данилишин Б.М. (відпов. ред.), Бистряков І.К., Новоторов О.С., Ніколаєнко Т.С., Кучер О.О., Осипенко В.М. – Київ: РПВС України, НАН України, 2006. – Ч.І. - С. 163-165.

 271. Ільків Н.В. Право на забудову земельної ділянки як баланс приватних та публічних інтересів // Поєднання публічно-правових та приватно-правових механізмів регулювання господарських відносин: Матер. всеукр. наук.-практ. конфер. (19-20 жовтня 2007 року, м. Івано-Франківськ). – м. Івано-Франківськ: ВОНР та РВД ПЮІ ЛьвДУВС, 2007. – С. 224-230.

 272. Ільків Н.В., Ільницький О.В. Окремі процесуальні аспекти судового вирішення земельних спорів // Земельне право України. – 2006. - №8. – С. 10-17.

 273. Ільницька Н. Оренда земель сільськогосподарського призначення: історико-правові аспекти // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2001. – Вип.36. – С. 419-422.

 274. Ільницька Н. Оренда як правова форма використання земель у сучасний період: поняття, особливості, юридична природа // Право України. – 2000. - №8. – С. 60-64.

 275. Ільницька Н. Про поняття, структуру та особливості правового режиму земель сільськогосподарського призначення // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2000. – Вип.35. – С. 350-355.

 276. Ільницька Н.В. Оренда земель сільськогосподарського призначення: правові аспекти: Автореф. дис. … к.ю.н.: 12.00.06 / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – К., 1999. – 18 с.

 277. Індиченко П.Д. Земельне законодавство поміщицько-буржуазної Росії (1861-1917). – К.: Видавництво Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка, 1959. – 100 с.

 278. Індиченко П.Д. Радянське земельне право. – К.: Вища школа, 1971. – 174 с.

 279. Йоахімскі Ю. Спадкове право забудови в Німеччині // Матеріали фахових зустрічей експертів України та Німеччини з питань вдосконалення земельного законодавства в Україні. – К., 2002. – 5 с.

 280. Казанцев В., Коршунов Н. Возрождение сервитутного права в России // Комментарий законодательства. – 1997. - №5. – С. 22-24.

 281. Казанцев Н.Д. История колхозного права (Краткий очерк 1917-1957 г.г.).- М.: Государственное издательство юридической литературы, 1958. – 60 с.

 282. Калинкин А.Ф., Козырь М.И. Роль местных органов государственной власти и управления в развитии личного подсобного хозяйства // В кн.: Личное подсобное хозяйство: Коллективное садоводство и огородничество / А.Ф. Калинкин, М.И. Козырь, В.И. Ушаков и др.; редактор-составитель А.Ф. Калинкин. - М.: Колос, 1981.- 255 с. - С. 160-170.

 283. Канаш О.П.До проблеми ґрунтових обстежень // Землеустрій і кадастр. – 2005. - №3. – С. 48-71.

 284. Каракаш И.И. Соотношение охраны и защиты права собственности на природные ресурсы // Актуальні проблеми держави та права: Зб. наук. праць. Вип.9. – Одеса, 2000. – С. 58-66.

 285. Каракаш І., Арнаут А. Земельна реформа в Україні та Румунії: порівняльний аспект // Право України. - 2005. - №11. - С. 141-144.

 286. Каракаш І.І. Нагальні питання правового регулювання застави (іпотеки) земельних ділянок // Земельне право України. – 2007. - №3. – С. 52-57.

 287. Каракаш І. Право поділеної власності на природні ресурси у законодавстві України // Право України. - 2001. - №3. – С. 83-85.

 288. Карамышева О.В. Пути развития земельного законодательства Российской Федерации (Материалы «круглого стола») // Государство и право. - 1999. - №1. – С. 41-63.

 289. Кармазин Р. Законодавчі перспективи землеустрою як механізму ефективного використання земель // Юридичний журнал. – 2003. - №5 (11). – С. 29-31.

 290. Карпенко К.В., Снопок М.П., Кіпер В.Ю. Паювання землі в сільськогосподарських підприємствах // Проблемы земельной реформы в Украине. – Материалы научно-практической конференции (Киев, 27-38 октября 1994 г.). – Выпуск 1. Земельная реформа и экономико-правовое регулирование земельных отношений. – К.: СОПС Украины, АН Украины, 1994. – С. 76-77.

 291. Касимов Т.С. Соблюдение баланса интересов общества и частного землевладельца в праве США. Автореф. дисс. … к.ю.н. – Уфа, 1999. – 30 с.

 292. Кассо Л. Здания на чужой земле. – М.: Изд. книжного магазина И.К. Голубева под фирмою «Правоведение», 1905. – 48 с.

 293. Клименко О. Речові права на нерухоме майно за законодавством України // Право України. – 2004. - №9. – С. 71-76.

 294. Клос Б. Приватизація сільськогосподарських земель // Приватизація землі: закон, практика, проблеми. – 2003. - №1. – С. 4-13.

 295. Клюкин Б.Д. Правовые проблемы земельной реформы в СССР // Материалы международного семинара «Земельная реформа и проблемы земельного законодательства». Москва, 10-14 июня 1991 г. – М.: Типография ВАСХНИЛ, 1991. – С. 61-70.

 296. Клюкин Б.Д. США: правовое регулирование сельского хозяйства. – М.: Наука, 1973. – 280 с.

 297. Кобилецький М. Магдебурзьке право у селах Галичини // Право України. – 2003. - №8. – С. 120-124.

 298. Коваленко Т.О. Земельні ділянки для ведення фермерського господарства: колізії законодавчого регулювання // Поєднання публічно-правових та приватно-правових механізмів регулювання господарських відносин: Матер. всеукр. Наук.-практ. конфер. (19-20 жовтня 2007 року, м. Івано-Франківськ). – м. Івано-Франківськ: ВОНР та РВД ПЮІ ЛьвДУВС, 2007. – С. 249-253.

 299. Коваленко Т.О. Право на земельну частку (пай): підстави набуття // Актуальні питання приватизації та оцінки земель. Збірник наукових праць / Під ред. Б.А. Семенюка. – Суми: ВВП «Мрія-1» ЛТД, 1999. – С. 48-54.

 300. Коваленко Т.О. Право на землю і банкрутство: теоретичні та практичні проблеми // Земельне право. – 2006. - №1. – С. 15-24.

 301. Коваленко Т.О. Правові аспекти прискорення приватизації земель у сільському господарстві України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. - Випуск 57. – С. 68-70.

 302. Коваленко Т.О. Правові аспекти реструктуризації недержавних сільськогосподарських підприємств. – Автореф. дис. … к.ю.н. … 12.00.06. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2002. – 21 с.

 303. Коваленко Т.О. Правові питання доступу до земельних ділянок // Організаційно-правові проблеми розвитку аграрного і земельного ринків в Україні: Збірник тез доповідей і наукових повідомлень науково-практичної конференції. Відп.ред. член-кореспондент НАН України академік АПрН України В.І. Семчик. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2004. – С. 71-76.

 304. Ковалишин О. Історія земельних відносин Галичини // Землевпорядний вісник. – 1998. - №3. – С. 23-25.

 305. Ковальський Д. Поняття об’єкта земельно-процесуальних правовідносин // Юридична Україна. – 2004. - №10. – С. 50-53.

 306. Ковальський Д. Проблемні питання порядку зміни цільового призначення земель, які перебувають у власності громадян або юридичних осіб // Юридична Україна. – 2003. - №9. – С. 36-40.

 307. Ковальчук Т.Г. Окремі питання правового регулювання інституційно-функціонального забезпечення ефективного використання, відтворення та охорони земель сільськогосподарського призначення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2005. – Випуск 66. – С. 75-81.

 308. Ковальчук Т.Г. Правове забезпечення запобігання надмірній концентрації земельних ділянок у власності громадян та юридичних осіб як гарантія ефективного використання та охорони земель в Україні // Організаційно-правові проблеми розвитку аграрного і земельного ринків в Україні: Збірник тез доповідей і наукових повідомлень науково-практичної конференції. Відп.ред. член-кореспондент НАН України академік АПрН України В.І. Семчик. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2004. – С. 68-71.

 309. Ковальчук Т.Г. Правове забезпечення організаційно-технічних засобів охорони земель // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. - Випуск 59. – С. 164-167.

 310. Ковальчук Т.Г. Правове регулювання ефективного використання земель промисловості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2003. - Випуск 55. – С. 165-168.

 311. Ковальчук Т.Г. Правові аспекти ґрунтозахисних гарантій охорони земель // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – Випуск 58. – С. 112-116.

 312. Ковальчук Т.Г. Правові аспекти юридичних засобів охорони земель // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2004. – Випуск 60. – С. 68-72.

 313. Ковальчук Т.Г. Правочинності землевласників і землекористувачів щодо ефективного використання земельних ділянок // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2003. - Випуск 54. – С. 119-122.

 314. Ковальчук Т., Заєць О. Приватизація земель в Україні: шляхи розв’язання законодавчих колізій // Право України. – 1999. - №8. – С. 28-31.

 315. Коденко Л.И. Охрана и рациональное использование земельных ресурсов в Донбассе // Вопросы управления качеством окружающей среды (Сборник научных трудов). – АН УССР. Институт экономики промышленности. Ворошиловградский филиал. – Донецк-Ворошиловград: ИЭП АН УССР, 1987. – С. 130-137.

 316. Козырь М. Социалистическая колхозная собственность. – М.: Московский рабочий, 1974. - 136 с.

 317. Козырь М.И. Правовое регулирование личных подсобных хозяйств граждан. - М.: Знание, 1981.- 64 с.

 318. Козырь О.М. Особенности правового режима земель поселений // Экологическое право. – 2005. - №1. – С. 27-34.

 319. Козырь О.М. Особенности регулирования сделок с землей земельным законодательством // Экологическое право. – 2003. - №4. – С. 7-16.

 320. Козырь О.М. Правовые вопросы охраны окружающей среды от загрязнения ядохимикатами. – М.: Издательство МГУ, 1989. – 84 с.

 321. Козьмук П.Ф. Проблеми кадастрового землеустрою в містах в сучасних умовах // Землевпорядний вісник. – 1999. - №2. – С. 31-33.

 322. Козьмук П.Ф., Козьмук А.П.Державна реєстрація земельних ділянок, іншого нерухомого майна та прав на них. – Чернівці: Букрек, 2004. – 224 с.

 323. Кокотов Б.В. Фермерская аренда в США // Государство и право. – 1997. - №11. – С. 95-101.

 324. Колесніченко К. Деякі правові проблеми відведення земельних ділянок під забудову // Право України. – 2001. - №4. – С. 36-39.

 325. Колотинская Е.Н. Правовые основы земельного кадастра в России. – М.: Изд-во МГУ, 1968. – 270 с.

 326. Колотинская Е. Н. Правовые основы советского земельного кадастра. – М.: Изд-во МГУ, 1980. – 102 с.

 327. Коментар Земельного кодексу України / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. – К.: Видавн. дім «Інтер Юре», 2002. – 300 с.

 328. Комментарий к земельному законодательству Российской Федерации / Отв. ред. С.А. Боголюбов. – М.: 1998. – 351 с.

 329. Кондратець Є.Б. Проблеми приватизації земель в контексті Земельного кодексу України від 25 жовтня 2001 року // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2003. - Випуск 52. – С. 38-42.

 330. Копылов А.В. Вещные права на землю в римском, русском дореволюционном и современном российском гражданском праве. – М.: Статут, 2000. – 255 с.

 331. Корінець Р.Я. Ринок земель сільськогосподарського призначення: політико-правові аспекти // Земельне право України. – 2006. - №4. – С. 39-46.

 332. Корнеев А.Л. Некоторые вопросы изъятия земельных участков для государственных или муниципальных нужд // Экологическое право. – 2005. - №1. – С. 68-70.

 333. Коростелев С.В. Земельное и лесное право: Учеб. пособие. – СПб: Изд-во Михайлова В.А., Изд-во «Полиус», 1889. – 544 с.

 334. Костяшкін І.О. До питання трансформації колективної власності на землю в Україні // Земельне право України. – 2007. – №3. - С. 20-26.

 335. Костяшкін І.О. Об’єкти права загального землекористування громадян // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. - Випуск 56. – С. 23-26.

 336. Костяшкін І.О. Право загального землекористування громадян. – Автореф. дис. … к.ю.н. … 12.00.06. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2005. – 20 с.

 337. Костяшкін І.О. Правові аспекти зміни колективної власності на землю в Україні // Земельне право України. – 2007. - №8-9. – С. 33-39.

 338. Коцюба О.П.Особисте землекористування громадян. – К.: Урожай, 1984. – 160 с.

 339. Кравченко С.Н. Материальная ответственность в системе охраны природы. – К.: Вища школа, 1981. – 56 с.

 340. Краснов Н.И. Земельная реформа и земельное право в современной России // Государство и право. – 1993. - №12.

 341. Краснов Н.И. О соотношении земельного и гражданского права при переходе к рыночной экономике // Государство и право. – 1994. - №7. – С. 53-60.

 342. Краснов Н.И. Правовой режим земель специального назначения. – М.: Госюриздат, 1961. – 215 с.

 343. Краснов Н.И. Теоретические основы правового режима земель специального назначения в СССР. Автореф. дисс. … д.ю.н. – М., 1966. – 31 с.

 344. Краснов Н.И., Башмаков Г.С., Самончик О.А. Правовые проблемы рационального использования земли в сельском хозяйстве Российской Федерации // Государство и право. - 1997. - №2. - С. 75-85.

 345. Краснов Н.И., Иконицкая ИА. Процессуальные вопросы советского земельного права. – М.: Наука, 1975. – 150 с.

 346. Краснова М.В. Правові аспекти гарантій прав на землю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. - Випуск 58. – С. 99-107; Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. - Випуск 59. – С. 144-148.

 347. Крассов О.И. Понятие и содержание правового режима земель // Экологическое право. – 2003. - №1. – С. 20-24.

 348. Крассов О.И. Право собственности на леса // Экологическое право. – 2006. - №2. – С. 12-15; 2006. - №3. – С. 6-15.

 349. Крассов О.И. Право частной собственности на землю в США // Государство и право. - 1993. – №2.- С. 97-105.

 350. Крассов О.И. Право частной собственности на землю. – М.: Юристь, 2000. – 379 с.

 351. Крассов О.И. Правовое обеспечение сохранения экологических систем на землях сельскохозяйственного назначения // Экологическое право. – 2005. - №1. – С. 35-40.

 352. Крассов О.И. Правовой режим земель государственного лесного фонда. – М.: Наука, 1985. – 234 с.

 353. Крестьянская реформа в России 1861 года. - М., 1954. - 499 с.

 354. Кривенко В. Вирішення земельних спорів, пов’язаних з наданням земельних ділянок для ведення селянського (фермерського) господарства // Нові підходи у застосуванні судами цивільного законодавства при розгляді земельних і пов’язаних з ними майнових спорів. Тези лекцій до семінару. – Київ, 1998. – 66 с. – Поточний архів управління систематизації законодавства Верховного Суду України.

 355. Кривов В.М. Практика розгляду земельних спорів судами та органами виконавчої влади з питань земельних ресурсів: проблеми і шляхи їх вирішення // Земельне право України. – 2006. - №5. – С. 59-64.

 356. Кривов В.М., Решетник П.М. Оцінка землі та землеоціночна діяльність // Землевпорядний вісник. – 2004. - №2. – С. 63-65.

 357. Крылатых Э. Роль государства в проведении земельной реформы // Материалы международного семинара «Земельная реформа и проблемы земельного законодательства». Москва, 10-14 июня 1991 г. – М.: Типография ВАСХНИЛ, 1991. – С. 15-23.

 358. Кузін Н.В. Проблеми кадастрового землеустрою в містах // Землевпорядний вісник. – 1999. - №2. – С. 39-41.

 359. Кулинич П. Актуальні правові питання видачі власниками земельних часток (паїв) державних актів на право власності на земельні ділянки // Приватизація землі: закон, практика, проблеми. – 2003. - №1. – С. 14-19.

 360. Кулинич П. Визначення цільового призначення земельних ділянок при видачі селянам державних актів на право власності на землю // Приватизація землі: закон, практика, проблеми. – 2004. - №4. – С. 9-16.

 361. Кулинич П. Державна реєстрація прав на нерухомість: принципи «єдиного вікна» та перспективи їх реалізації в Україні // Приватизація землі: закон, практика, проблеми. – 2004. - №3. – С. 15-19.

 362. Кулинич П. Деякі аспекти реалізації права власності на землю та будівлі (споруди) в контексті концепції єдиної юридичної долі // Українське комерційне право. – 2010. - №10. – С. 19-29.

 363. Кулинич П. Закон про оренду землі: як він захищає селянина // Приватизація землі: закон, практика, проблеми. – 2004. - №3. – С. 31-38.

 364. Кулинич П. Новий Земельний кодекс України: яким йому бути? // Право України. – 2000. - №10. – С. 50-54.

 365. Кулинич П. Право стати фермером: як його реалізувати // Приватизація землі: закон, практика, проблеми. – 2004. - №3. – С. 20-23.

 366. Кулинич П. Правовий режим єдиних земельних масивів // Приватизація землі: закон, практика, проблеми. – 2004. - №3. – С. 24-30.

 367. Кулинич П. Правовий режим земельних ділянок, наданих громадянам для садівництва // Приватизація землі: закон, практика, проблеми. – 2005. - №5. – С. 21-25.

 368. Кулинич П. Правові засади державної експертизи землевпорядної документації при виділенні в натурі (на місцевості) земельних часток (паїв) // Приватизація землі: закон, практика, проблеми. – 2004. - №4. – С. 17-23.

 369. Кулинич П. Правові питання створення та діяльності фермерських господарств // Приватизація землі: закон, практика, проблеми. – 2003. - №2. – С. 20-27.

 370. Кулинич П. Принцип пріоритету сільськогосподарського використання земель в земельному праві України // Право України. – 2004. - №8. – С. 45-49.

 371. Кулинич П. Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки: Науково-практичний коментар до указу Президента України від 03.12.1999 року // Предпринимательство, хозяйство и право. - 2000.- №2.

 372. Кулинич П. Про правове регулювання державної реєстрації земельних ділянок в Україні // Приватизація землі: закон, практика, проблеми. – 2003. - №2. – С. 17-20.

 373. Кулинич П. Скільки ж коштує безплатна земля з точки зору закону і чиновника // Приватизація землі: закон, практика, проблеми. – 2005. - №5. – С. 9-14.

 374. Кулинич П. Трансформація власнісного статусу земель, переданих колективним сільгосппідприємствам у колективну власність // Приватизація землі: закон, практика, проблеми. – 2005. - №5. – С. 15-20.

 375. Кулинич П. Хто має право на земельну частку (пай) // Приватизація землі: закон, практика, проблеми. – 2003. - №2. – С. 12-17.

 376. Кулинич П. Щодо правової охорони родючих ґрунтів // Радянське право. – 1988. - №3. – С. 51-55.

 377. Кулинич П. Як регулювати ринок сільськогосподарських земель // Приватизація землі: закон, практика, проблеми. – 2006. - №7. – С. 5-10.

 378. Кулинич П.Ф. Видача Державних актів на землю – важливий крок у формуванні класу сільських землевласників в Україні // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ulti.kiev.ua

 379. Кулинич П.Ф. Види права на земельну частку (пай) за Земельним кодексом України // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ulti.kiev.ua

 380. Кулинич П.Ф. Державна реєстрація прав на земельну і неземельну нерухомість: світовий досвід та проблеми його імплементації в Україні // Земельне право. – 2006. - №9. – С. 30-39.

 381. Кулинич П.Ф. Державні акти на землю в системі виникнення земельних прав: минуле, сьогодення, майбутнє // Земельне право України. – 2006. - №5. – С. 29-39.

 382. Кулинич П.Ф. Закон України «Про виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)». Науково-практичний коментар. – К., 2004. – 38 с.

 383. Кулинич П.Ф. Застава землі крізь призму земельного законодавства // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ulti.kiev.ua

 384. Кулинич П.Ф. Земельний кодекс України: п’ять років застосування // Земельне право України. – 2006. - №8. – С. 3-9.

 385. Кулинич П.Ф. Земля в законі, або дещо про відомчу нормотворчість у галузі державної реєстрації земель // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ulti.kiev.ua

 386. Кулинич П.Ф. Земля і Конституція // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ulti.kiev.ua

 387. Кулинич П.Ф. Об’єкти правової охорони земель сільськогосподарського призначення: теоретичний аспект // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2007. - №12 (74). – С. 51-61.

 388. Кулинич П.Ф. Оцінка стану земельного законодавства України та перспективи його розвитку. – К.: Аналітично-дорадчий центр Блакитної стрічки ПРООН, 2007. – 85 с.

 389. Кулинич П.Ф. Порядок видачі державних актів на землю потребує вдосконалення // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ulti.kiev.ua

 390. Кулинич П.Ф. Право добросусідства за земельним законодавством України // Земельне право. – 2006. - №1. – С. 25-33.

 391. Кулинич П.Ф. Право земельного сервітуту: поняття, види та порядок реалізації // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ulti.kiev.ua

 392. Кулинич П.Ф. Правове регулювання приватизації сільськогосподарських земель і шляхи його вдосконалення // Землевпорядний вісник. – 1999. - №4. – С. 11-14.

 393. Кулинич П.Ф. Правове регулювання проведення державної землевпорядної експертизи в Україні // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ulti.kiev.ua

 394. Кулинич П.Ф. Правове регулювання та шляхи вдосконалення приватизації сільськогосподарських земель // Актуальні питання приватизації та оцінки земель. Збірник наукових праць / Під ред. Б.А. Семенюка. – Суми: ВВП «Мрія-1» ЛТД, 1999. – С. 16-22.

 395. Кулинич П.Ф. Правові аспекти формування ринку землі сільськогосподарського призначення // Організаційно-правові проблеми розвитку аграрного і земельного ринків в Україні: Збірник тез доповідей і наукових повідомлень науково-практичної конференції. Відп.ред. член-кореспондент НАН України академік АПрН України В.І. Семчик. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2004. – С. 36-43.

 396. Кулинич П.Ф. Правові засади оренди землі в Україні // Юридичний вісник. - №36 (272). - 2000. - 7-13 вересня. – С. 49-55.

 397. Кулинич П.Ф. Правові проблеми охорони і використання земель сільськогосподарського призначення в Україні: Монографія. – К.: Логос, 2011. – 688 с.

 398. Кулинич П.Ф. Правочини щодо земельних ділянок: деякі теоретичні та практичні аспекти // Земельне право України. – 2006. - №4. – С. 28-38.

 399. Кулинич П.Ф. Про видачу державних актів на право приватної власності на землю громадянам, які виділяють у натурі належні їм земельні частки (паї) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ulti.kiev.ua

 400. Кулинич П.Ф. Рациональное использование мелиорированных земель. – К., 1987. – 113 с.

 401. Кулинич П.Ф. Розмежування земель державної і комунальної власності: закон, практика, шляхи вдосконалення // Земельне право України: теорія і практика. – 2007. - №6. – С. 45-51.

 402. Кулинич П.Ф. Скільки ж коштує безплатна земля з точки зору закону і чиновника // Юридичний вісник України. - №18. – 2005. - 7-13 травня // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ulti.kiev.ua

 403. Кулинич П.Ф. Укладення та реєстрація договорів оренди земельних ділянок // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ulti.kiev.ua/uk/library/comments/

 404. Кулинич П.Ф. Юридичні особи як суб’єкти права власності на землю // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ulti.kiev.ua

 405. Кулинич П.Ф. Як нам реорганізувати Держкомзем // Юридичний Вісник України. - №7. – 19-25 лютого 2005 / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ulti.kiev.ua/uk/library/comments/

 406. Кулініч В.В., Мартин А.Г., Євсюков Т.О. Деякі аспекти вдосконалення земельно-кадастрового обліку для потреб еколого-економічної оцінки земель // Землевпорядний вісник. – 2004. - №4. – С. 11-15.

 407. Курланов К. Поземельные отношения в средневековой Англии и их правовое регулирование. – М.: МГУ, 1994. – 22 с.

 408. Кучер О. Особливості охорони земель у США // Землевпорядний вісник. – 2008. - №1. – С. 53-58.

 409. Лагоднюк О.А. Рекомендації щодо встановлення прибудинкових територій // Земельне право України. – 2006. - №9. – С. 57-60.

 410. Лагоднюк О.А. Рекомендації щодо встановлення прибудинкових територій // Земельні відносини і просторовий розвиток в Україні: матеріали Міжнар. наук. конф. – У двох частинах (Київ, 13-14 квітня 2006 р.) / НАН України, Рада по вивченню продуктивних сил України. Редкол.: Данилишин Б.М. (відпов. ред.), Бистряков І.К., Новоторов О.С., Ніколаєнко Т.С., Кучер О.О., Осипенко В.М. – Київ: РПВС України, НАН України, 2006. – Ч.І. - С. 245-248.

 411. Лазаревский А.М. Суды земские, гродские и подкоморские в XVIII веке // Антологія української юридичної думки. В 6 т. / Редкол.: Ю.С. Шемшученко (голова) та ін. Т. 3: Історія держави і права України: козацько-гетьманська доба / Упорядники: І.Б. Усенко, Т.І. Боднарук, О.О. Самойленко; відп.редактор І.Б. Усенко. - К.: Видавничий Дім «Юридична книга», 2003. – С. 540-554.

 412. Лащенов А.В., Гаврилюк М.Н. О нормировании предельных размеров земельных участков // Государство и право. – 2004. - №7. – С. 100-103.

 413. Лебідь В. Земельно-правові аспекти реалізації права на ведення особистого підсобного господарства // Право України. - 2001. - №11. - С. 86-88.

 414. Лебідь В.І. До питання про право на ведення особистого підсобного господарства громадян // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 7. - К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Спілка юристів України, 2000. - С 341-347.

 415. Лебідь В.І. Організаційно-правова форма фермерського господарства: чи потрібна імперативність? // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2006. - №4 (54). – С. 68-74.

 416. Лебідь В.І. Правове становище особистих селянських господарств в Україні. – Автореф. дис. … к.ю.н. … 12.00.06. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2002. – 21 с.

 417. Лейба Л.В. Деякі питання судового захисту земельних прав // Земельне право України. – 2006. - №4. – С. 11-17.

 418. Лейба Л.В. Проблеми гарантування земельних прав // Земельне право України. – 2006. - №9. – С. 19-21.

 419. Лейба Л.В. Проблеми гарантування земельних прав // Земельні відносини і просторовий розвиток в Україні: матеріали Міжнар. наук. конф. – У двох частинах (Київ, 13-14 квітня 2006 р.) / НАН України, Рада по вивченню продуктивних сил України. Редкол.: Данилишин Б.М. (відпов. ред.), Бистряков І.К., Новоторов О.С., Ніколаєнко Т.С., Кучер О.О., Осипенко В.М. – Київ: РПВС України, НАН України, 2006. – Ч.І. - С. 182-184.

 420. Леонтьев А.А. Крестьянское право. – СПб., 1909. - 401 с.

 421. Липински Э.Э. Роль налогообложения и кредитования фермеров в земельных реформах и в системах землепользования в странах-членах ЕЭС // Материалы международного семинара «Земельная реформа и проблемы земельного законодательства». Москва, 10-14 июня 1991 г. – М.: Типография ВАСХНИЛ, 1991. – 42 с.

 422. Литвинець В.М. Щодо питання розпорядження землею державної власності на місцевому рівні // Актуальні проблеми муніципального управління: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (15.12.2006) / За заг. ред. В.К. Присяжнюка, В.Д. Бакуменка, Т.В. Іванової. – К.: Видавничо-поліграфічний центр Академії муніципального управління, 2007. – С. 122-124.

 423. Логуш Л.В. Фермерство у США: правові аспекти (досвід для України). Автореф. дисертації на здобуття наук. ст.к.ю.н. – Львів, 1997. – 24 с.

 424. Лугина О.В. Проблеми нормативного визначення терміна «самовільне зайняття земельних ділянок» // Земельне право України. – 2007. - №3. – С. 59-65.

 425. Лугина О. Захист прав землевласників у разі самовільного використання належних їм земельних ділянок // Приватизація землі: закон, практика, проблеми. – 2005. - №5. – С. 85-88.

 426. Луняченко А. Правове становище громадян України як суб’єктів права власності на землю // Юридический вестник. – 2001. - №1. – С. 114-117.

 427. Луняченко А.В. Захист земельних прав шляхом визнання угоди недійсною // Організаційно-правові проблеми розвитку аграрного і земельного ринків в Україні: Збірник тез доповідей і наукових повідомлень науково-практичної конференції. Відп.ред. член-кореспондент НАН України академік АПрН України В.І. Семчик. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2004. – С. 91-93.

 428. Луняченко А.В. Особливості правового режиму земель сільськогосподарського призначення // Земельне право. – 2006. - №1. – С. 56-64.

 429. Луняченко А.В. Правовий режим земель сільськогосподарського призначення, які належать громадянам на праві власності. – Автореф. дисертації … к. ю. н. – К., 2002. - 16 с.

 430. Максимова Е.В. Переход права на земельный участок при переходе права собственности на здание, строение, сооружение // Экологическое право. – 2004. – С. 33-39.

 431. Малий В. Поняття і правові форми іпотеки землі за законодавством України // Право України. – 2004. - №1. – С. 73-77.

 432. Малышева Н.Р. Охрана окружающей среды от шумового воздействия (правовые и организационные вопросы). – К.: Наукова думка, 1984. – 144 с.

 433. Малышева Н.Р., Ерофеев Н.И., Петрина В.Н. Эколого-правовые аспекты научно-технического прогресса. – К., 1993. – 155 с.

 434. Мальцев В.И. Советское земельное право. – М., 1970. – 48 с.

 435. Манцевич Ю.М. Зміни у нормативній грошовій оцінці земель на часі // Землевпорядний вісник. – 2004. - №4. – С. 82-84.

 436. Манько І.П.Удосконалення механізму грошової оцінки землі у реалізації державної земельної політики // Землевпорядний вісник. – 2003. - №4. – С. 64-69.

 437. Мартин А.Г., Аврашко Н.В. Особливості зміни категорії за основним цільовим призначенням земель сільськогосподарського призначення // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.dkz.gov.ua – 31.05.2006.

 438. Мартин А., Ріпенко А. Землекористування в межах територіального моря // Правовий тиждень. – 2009. – 22 вересня. - №38 (164) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

  Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка