Питання з історії філософіїСкачати 162.83 Kb.
Дата конвертації29.12.2017
Розмір162.83 Kb.
ТипКонцепція

Питання

з історії філософії 1. Специфіка історико-філософського знання і його науковий статус. Методи історико-філософського дослідження.

 2. Місце історії філософії у системі науково-філософського знання. Історія філософії і філософія.

 3. Релігієзнавча концепція історії філософії і її науково-методологічне значення. Праця Гегеля «Лекції з історії філософії» (Т. ІХ, кн. І, ст. 9-106).

 4. Культурно-історичні передумови виникнення філософії у Стародавній Греції. Перша філософська школа і її представники.

 5. Головні історичні школи староіндійської філософії і їх значення для подальшого розвитку філософської думки.

 6. Етичне вчення Конфуція.

 7. Буддизм як філософсько-релігійна течія.

 8. Старогрецька натурфілософія і її значення для подальшого розвитку філософії та науки.

 9. Вчення про логос в античній філософії.

 10. Головні засади філософії Геракліта.

 11. Філософія числа Піфагора.

 12. Релігійна доктрина Піфагора. Наука і містика у вченні піфагорійців.

 13. Вчення про космос в античній філософії – його головні засади.

 14. Принципи гармонії і боротьби у філософії Геракліта.

 15. Вчення Парменіда про буття.

 16. Буття і мислення, істина і уявлення у філософії Парменіда.

 17. Філософія Ксенофона і формування засад елеатизму.

 18. Апорії Зенона і формування логічної проблематики.

 19. Проблема виникнення Грецької філософії як проблема переходу від міфу до логосу.

 20. Натурфілософія Емпадокла і її науково-філософські засади.

 21. Вчення Анаксагора про геометрії, світовий «Розум» (Нус).

 22. Атомістичне вчення Левкіпа-Демокріта і його історичне значення.

 23. Гносеологія Демокріта: два види пізнання «темне» і «світле».

 24. Античний атомізм і подальший розвиток науки.

 25. Софістика та її роль у розвитку античної культури та філософії.

 26. Філософія Сократа: відкриття людини.

 27. Діалектичний метод Сократа і його мета.

 28. Етичне вчення Сократа. Поняття найвищого добра.

 29. Формування вчення про ідеї в діалогах Платона «Гіппій великий» і «Протанор».

 30. Платон і попередня філософська традиція.

 31. Гносеологія Платона. Вчення про природу знання у діалозі «Теетет» та «Менон».

 32. Трактування Платоном діалектики як науки і методу в діалозі «Федон».

 33. Фізичне вчення Платона і його релігійно-містична форма (діалог «Тімей»).

 34. Вчення Платона про людину (діалоги «Федон» і «Федр»).

 35. Вчення Платона про державу і суспільство у трактатах «Держава», «Закони».

 36. Платон і розвиток філософії наступних віків.

 37. Етичне вчення Платона і його складові.

 38. Аристотель. Творча спадщина. Аристотель і Платон.

 39. Концепція «першої» філософії у Аристотеля у творі «Метафізика».

 40. Фізика Аристотеля та її наукові засади (трактат «Фізика»).

 41. Психологічне вчення Аристотеля (трактат «Про душу»).

 42. Гносеологія Аристотеля. Проблема методу. Трактати «Метафізика», «Топіка».

 43. Логічне вчення Аристотеля та його історичне значення.

 44. Вчення Аристотеля про суспільство і державу у книзі «Політика».

 45. Етичне вчення Аристотеля (трактати «Етика Нікомахова», «Етика Евдема»).

 46. Філософія стоїків і її засади.

 47. Античний скептицизм і його суть.

 48. Філософія епікурейців.

 49. Філософія Лукреція Карра.

 50. Філософія Філона.

 51. Платон і неоплатонізм.

 52. Філософія Сенеки та її значення для розвитку християнських ідей.

 53. Основні напрямки грецької філософії в епоху еллінізму.

 54. Філософія перипатетиків.

 55. Академічна філософія та її представники.

 56. Грецький стоїцизм.

 57. Скептицизм і його місце у грецькій філософії.

 58. Еклектицизм і його роль у розвитку знання.

 59. Римський стоїцизм.

 60. Римський еклектизм.

 61. Неоплатонізм, його школи та представники.

 62. Платон і християнська філософія.

 63. Неоплатонізм і його значення у формуванні християнської філософії.

 64. Філософія стоїків і християнство.

 65. Гностицизм і християнство.

 66. Маніхейство і християнство.

 67. Християнство і антична філософія.

 68. Філософська концепція Тертуліана.

 69. Тертуліан про Бога та його творчу сутність.

 70. Проблема раціонального і ірраціонального у філософському вченні Тертуліана.

 71. Олександрійська богословська школа та її роль у розвитку християнської філософії.

 72. Філон Олександрійський і християнство.

 73. Оріген і його філософська концепція.

 74. Аріанство як релігійно-філософський напрям.

 75. Афанасій і його християнська апологетика.

 76. Філософське вчення Августина. «Сповідь».

 77. Августин про Бога, докази існування Бога.

 78. Теоцентризм Августина.

 79. Вчення Августина про душу.

 80. Вчення Августина про волю.

 81. Августин про знання і віру, раціональне та ірраціональне.

 82. Августин про волю і розум.

 83. Августин про божественну благодать і божественну предестинацію стосовно людини.

 84. Каппадокійські отці церкви (ІVст.) Григорій Назіанський, Григорій Нісський, Василій Великий.

 85. Вчення Йоана Златоуста.

 86. Розвиток християнської філософії на Заході і Сході Римської імперії у V-VІ ст. та її коментаторський характер. Представники:Макробій, Капелла, Кассіадор, Боецій.

 87. Боецій і його філософське вчення («Утішання філософські»).

 88. Псевдо-Діонісій та його «Ареопагітики».

 89. Візантійські філософи після розколу церкви на Західну і Східну.

 90. Культура, наука і філософія в арабському халіфаті.

 91. Мутакалими і мутазиліти.

 92. Аль-Ашарі та ортодоксальна віра. Ашаріти.

 93. Східна арабська філософія (Багдад) та її представники. Аль-Кінді, Аль-Фарабі і Абу-Алі, Ібн Сіна (Авіценна).

 94. Західна арабська філософія (Кордова) та її представники Ібн-Баджа, Ібн-Туфейль, Ібн-Рошд (Аверроса).

 95. Авіцена про Бога, світ, душу, розум, пізнання.

 96. Авіцена про універсалії.

 97. Релігійна апологетика, Аль-Гацалі (Газалі): ставлення до арістотелізму, проблема осягнення істини, ставлення до науки і наукового пізнання.

 98. Філософське вчення Аверроеса та його значення для розвитку філософії.

 99. Аверроїзм і арістотелізм. Арабський арістотелізм.

 100. Вчення Аверроеса про Бога, світ, матерію, рух, час, простір.

 101. Аверроес про співвідношення науки і релігії.

 102. Аверроес про двоїстість істини.

 103. Вчення Аверроеса про єдиний, всезагальний і об’єктивний інтелект людського роду.

 104. Європейська філософія і неоплатонізм. Соломон-бен-Гебіроль (Авіцерон) – представник європейського неоплатонізму та його вчення.

 105. Мойсей-бен-Маймун (Маймонід) – визначний представник європейського арістотелізму, його філософське вчення.

 106. Патристика і схоластика.

 107. Еріюгена і його філософське вчення.

 108. Ансельм Кентерберійський та його філософське вчення (віра і розум, раціональність Бога і світу, реальність понять, докази існування Бога).

 109. Початки середньовічної Містики. Бернард – представник ексклюзивної містики (ступені містичного пізнання, правовірний і пантеїстичний містицизм, містика і схоластика, містика і наука).

 110. Філософське вчення Гюгона як спроба поєднання схоластики і містики (світське значення, містичне значення, віра).

 111. Проблема універсалій в античній та середньовічній філософії.

 112. Росцеліо і його філософське вчення.

 113. П.Абеляр і номіналізм.

 114. Розквіт схоластики у ХІІІ ст.

 115. «Латинський арістотелізм» Сігера Брабантського.

 116. Бонавентура і його філософське вчення.

 117. Філософське вчення Роджена Бекона.

 118. Тома Аквінський і його вчення. Томізм.

 119. Погляди Томи Аквінського на знання і віру.

 120. Тома Аквінський: наука про буття, Бога, світ, душу.

 121. Тома Аквінський: наука про пізнання.

 122. Тома Аквінський: моральна філософія.

 123. Боротьба августинізму і томізму у ХІІІ ст.

 124. Дунс Скот і «Нова школа францішканців».

 125. Філософське вчення Дунса Скота. Скотизм.

 126. Філософські школи типу «via antiqua», «via moderna»(ХІV-ХVст.)

 127. Вільям Оккам і його філософське вчення. Оккамізм.

 128. Скептицизм у філософії В.Оккама.

 129. Проблема універсалій у філософії В.Оккама.

 130. И.Екгарт та містицизм у ХІV ст.

 131. Містика И.Екгарта.

 132. Епоха Ренесансу і її місце у розвитку середньовічної філософії.

 133. Платонізм в епоху Ренесансу та його представники.

 134. Марселіо Фічіно – видатний представник платонізму (ХVст.)

 135. Піко делла Мірандолла – представник платонізму.

 136. Арістотелізм в епоху Ренесансу. Упадок «схоластичного» Арістотеля.

 137. П’єтро Помпанацці – представник олександрійців, його вчення.

 138. Реформація, її роль у духовному житті в епоху Відродження. Представники реформації.

 139. Філософське вчення Франциска Суареса, його спроба реставрації середньовічної схоластики.

 140. Еразм Роттердамський – гуманіст-мислитель.

 141. Нове природознавство і натурфілософія в епоху Ренесансу, їх представники.

 142. М.Кузанський і його філософське вчення.

 143. Бернандіно Телезіо і його філософія природи.

 144. Джордано Бруно, його творчість, філософське вчення.

 145. Індуктивний метод Ф.Бекона, обґрунтування емпіризму.

 146. Ф.Бекон «Новий Органон».

 147. Проблема методу у філософії Р.Декарта.

 148. Дуалізм Р.Декарта.

 149. Р.Декарт «Метафізичні міркування».

 150. Окказіоналізм.

 151. Проблема людини у філософії Б.Паскаля.

 152. Філософські погляди П.Гасенді.

 153. Вчення Т.Гобса про людину та природу.

 154. Т.Гобс «Левіафан».

 155. Монізм Б.Спінози. Вчення про субстанцію.

 156. Раціоналістична теорія пізнання Б.Спінози.

 157. Б.Спіноза «Етика».

 158. Теорія пізнання Г.Лейбціна.

 159. Вчення Г.Лейбціна про субстанцію.

 160. Г.Лейбцін «Монадологія».

 161. Сенсуалістична теорія пізнання Д.Локка.

 162. Д.Локк «Досвід про людське розуміння».

 163. Філософські засади механіки І.Ньютона.

 164. Філософське вчення Д.Берклі. Питання суб’єкта та об’єкта.

 165. Скептицизм Д.Юма. Проблема причиновості.

 166. Французьке Просвітництво. Ф.Вольтер, Ж-Ж.Руссо, Ш.Монтеск’є. Проблема природних прав людини та суспільний договір.

 167. Філософські погляди К.Гельвеція.

 168. Філософські погляди Д.Дідро.

 169. П.Гольбах «Система природи».

 170. Проблема співвідношення органічної і неорганічної матерії в науці і філософії ХУІІІ ст.

 171. Проблема деїзму, пантеїзму та атеїзму у філософії ХУІІ-ХУІІІ ст.

 172. Проблема матерії в науці та філософії ХУІІ-ХУІІІ ст.

 173. Раціоналізм у західноєвропейській філософії ХУІІ-ХУІІІ ст.

 174. Ж.Ламетрі «Людина-машина», «Людина рослина».

 175. Матеріалізм та діалектика в «до критичній» філософії І.Канта.

 176. Судження та їх класифікація в філософії І.Канта.

 177. Трансцендентальна естетика Канта та місце в ній апріорних форм споглядання.

 178. Проблема категорій та розсудку в трансцендентальній логіці Канта.

 179. Антиномічна діалектика І.Канта в системі пізнавальних можливостей теоретичного розуму.

 180. Філософія Фіхте як науковчення.

 181. Принцип діяльності у філософії Й.Фіхте.

 182. Система трансцендентального ідеалізму Ф.Шеллінга як система розгортання принципу тотожності суб’єкта і об’єкта, мислення та буття.

 183. Проблеми діалектики в натурфілософії Ф.Шеллінга.

 184. Феноменологія духу Г.Гегеля як історично новий тип теорії пізнання.

 185. Основні принципи та категорії логічної діалектики Г.Гегеля.

 186. Система абсолютного ідеалізму Г.Гегеля, її ланки та метод побудови.

 187. Проблема відчуження та релігії в філософії Л.Фейєрбаха.

 188. Л.Фейєрбах про людину як предмет філософії.

 189. Практика як фундаментальний принцип філософії Маркса.

 190. Діалектика К.Маркса та її місце в системі історичних форм діалектики.

 191. Соціальна філософія Маркса: теоретичні основи та реалії втілення.

 192. «Річ-в-собі» та проблема співвідношення чистого (теоретичного та практичного) розуму у філософії І.Канта.

 193. Поняття схематизму часу у теорії пізнання І.Канта.

 194. Поняття суб’єкта («Я») і об’єкта («Не – Я») у філософії Й.Фіхте.

 195. Антитеоретична діалектика Й.Фіхте.

 196. Розсудок, розум та інтелектуальна інтуїція у «філософії тотожності» Ф.Шеллінга.

 197. «Філософія одкровення» (Теософія) Ф.Шеллінга.

 198. Основні принципи натурфілософії Г.Гегеля.

 199. Особливості класичного та некласичного способів філософування. Вплив романтичної традиції на формування некласичного типу філософської культури.

 200. Світ як уявлення: теорія пізнання Шопенгауера.

 201. Метафізика Шопенгауера. Песимізм та пошуки виходу із трагедійності існування: естетика та етика.

 202. Філософія життя: основні постаті, ідеї та стильові особливості творів. Вплив ідей філософії життя на філософську думку ХХ ст.

 203. Трагедійність настрою як єднаючий мотив філософської спадщини. Ніцше. Пафос творчості та соціальний дуалізм. «Так казав Заратустра».

 204. Розуміння філософії Ніцше: між поезією і наукою. Подвижництво пізнання.

 205. «Академічний варіант» філософії життя: Зіммель, Дільтей.

 206. Теорія пізнання та психологічна метафізика А.Бергсона.

 207. Неокантіанство: марбурзька та фрайбурзька школи.

 208. Нове прочитання філософії Гегеля у традиції неогегеліанства.

 209. Блез Паскаль як предтеча екзистенціалізму.

 210. Проблема ідентифікації екзистенціальної філософії і її ґенеза. Міжконфесійність феномену екзистенціалізму.

 211. Основні засади філософії існування.

 212. Релігійний та «атеїстичний» варіанти екзистенціалізму.

 213. Система псевдонімів як ключовий метрологічний момент в осягненні філософії С.К’єркегора. Стилістичні особливості творів.

 214. Втрачена дійсність обивателя у філософії С.К’єркегора.

 215. Естетична стадія екзистенції як початковий етап розвитку індивіда у філософській концепції С.К’єркегора.

 216. С.К’єркегор: становлення особи на шляху до Бога (від естетизму до релігійності).

 217. Місце М.Гайдеггера у філософському процесі ХХ ст.

 218. Подвійність лейтмотиву гайдеггерівського мислення: питання про сенс буття і питання про істину (алетейя).

 219. «Буття і час» у контексті гайдеггерівського філософування. Аналіз ось – буття у фундаментальній онтології М.Гайдеггера. Ось – буття як буття – у – світі.

 220. М.Гайдеггер і проблема нігілізму.

 221. Філософія техніки М.Гайдеггера. Проблема співвідношення людини і техніки.

 222. Екзистенціальна філософія К.Ясперса.

 223. Онтологія К.Ясперса.

 224. Філософсько-історична концепція «осьового часу» К.Ясперса.

 225. Особливості «атеїстичного» екзистенціалізму.

 226. Концепція свободи і Ніщо Ж.-П. Сартра.

 227. Філософські погляди російських слов’янофілів (А.С.Хомяков).

 228. Витоки Західництва (П.Я.Чаадаєв).

 229. Метафізика всеєдності В.С.Соловйова.

 230. Етичні погляди В.С.Соловйова: виправдання добра.

 231. Гуссерль: конституювання феноменології як чільного методу філософії.

 232. Еволюція філософських поглядів Е.Гуссерля: від «логічних досліджень» до «Кризи європейських наук».

 233. Філософія як строга наука. Критика Е.Гуссерлем натуралізму і історицизму.

 234. Релігійний неоромантизм Ніколая Бердяєва.

 235. Філософські погляди Льва Шестова.

 236. Позитивістська традиція в філософії: від О.Конта до Т.Куна.

 237. Особливості пост позитивізму.

 238. Філософія неотомізму і духовна ситуація ХХ ст.

 239. Головні риси неотомістської філософії (Ж.Марітен).

 240. Католицька філософія Р.Гвардіні. Поняття церкви.

 241. Прагматизм як філософська течія.

 242. філософські засади структуралізму.

 243. Філософія американського інструменталізму.

 244. Дж. Дьюї – видатний американський філософ, психолог, педагог.

 245. Ч.Пірс і У.Джеймс – засновники прагматизму.

 246. Неотомізм та його представники.

 247. неокантіанство та його школи (Марбурзька і Фрайбурзька).

 248. Герменевтика як специфічний метод гуманітарних наук.

 249. Етнопсихологія та становлення національної філософії.

 250. міфологічний світогляд Давньої України.

 251. Первісні релігійні уявлення Давньої України.

 252. Філософська думка в Україні Х-ХІІІ ст.

 253. Суспільно-політичний зміст полемічної літератури.

 254. Філософія та теософія Івана Вишенського.

 255. Петро Могила як реформатор філософської освіти в Україні.

 256. Проблема логіки і гносеології в Києво-Могилянській академій.

 257. Філософія і стиль мислення Г.Сковороди.

 258. Платонізм та стоїцизм як джерела спадщини Г.Сковороди.

 259. Етичні погляди Г.Сковороди.

 260. Філософські засади діячів Кирило-Мефодіївського братства.

 261. Філософські погляди Памфіла Юркевича.

 262. Ідея національного поступу у творчості М.Драгоманова.

 263. Розуміння історико-культурних епох у творчості І.Франка.

 264. Філософські погляди Дмитра Чижевського.Література
1. Древнеиндийсая философия. Начальный период. Изд.АН СССР. М., 1963.

2. Лао-Цзи. Дао де-Дзин. В кн. Ян хин Шуна. Древнекитайский философ Лао-цзи и эго учение. Изд. АН СССР. М., 1950.

3. Античные философы / свидетельства, фрагменты и тексты /. Сост. Аветисян А.А., Киев, 1972.

4. Антология кинизма. М.,1984.

5. Платон. Гиппий большой. Соч. в 3-х томах. М., 1968. Т.1.

6. Платон. Протагор. Соч. в 3-х томах. М., 1968. Т. 1.

7. Платон. Теетет. Соч. в 3-х томах. М., 1970. Т. 2.

8. Платон. Менон. Соч. в 3-х томах. М., 1968. Т. 1.

9. Платон. Федон. Соч. в 3-х томах. М., 1970. Т. 2.

10. Платон.Тимей. Соч. в 3-х томах. М., 1968. Т. 3,1.

11. Платон. Государство. Соч. в 3-х томах. М., 1971. Т. 3,1.

12. Платон. Закон. Соч. в 3-х томах. М., 1972. Т. 3,2.

13. Платон. Софист. Соч. в 3-х томах. М., 1972. Т. 3,2.

14. Платон. Парменид. Соч. в 3-х томах. М., 1970. Т.2.

15. Аристотель. Метафизика. Соч. в 4-х томах. М., 1975. Т.1.

16. Аристотель. Физика. Соч. в 4-х томах. М., 1981.Т. 3.

17. Аристотель. О душе. Соч. в 4-х томах. М., 1975. Т. 1.

18. Аристотель. Политика. Соч. в 4-х томах. М., 1983. Т. 4.

19. Аристотель. Никомахова етика. Соч. в 4-х томах. М., 1983. Т.4.

20. Аристотель. Большая етика. Соч. в 4-х томах. М., 1983. Т. 4.

21. Аристотель. Политика. Соч. в 4-х томах. М., 1978. Т. 2.

22. Августин Аврелий. Исповедь Блаженного Августина. М., 1991.

23. из произведений Томы Аквинского. Приложение. – Боргош Юзеф. Фома Аквинский. М., 1975.

24. Антология мировой философии. В четырьох томах. М., 1969.

25. Антология мировой философии. К., 1991.

26. Абу –Хамид аль-Газали. Ваоскрешение наук о Боге. М., 1980.

27. Аль-Фараби. Философские трактаты. Альма-Ата.1972.

28. Ибн-Сина. Избранные философские призведения. М., 1978.

29. Ибн-Туфейль. Повесть о Хайе, сине Якзана. М., 1978.

30. Ибн-Рушд. Опровержение опровержения /фрагменты/. – “Избранные произведения мыслителей стран Ближнего и Среднего Востока IX-XV вв.” М., 1961.

31. Абеляр П. История моих бедствий. М., 1963.

32. Бруно Дж. Диалоги. М., 1949.

33. Бруно Дж. О героическом ентузиазме. М., 1963.

34. Кузанский Н. Об ученом незнании. Соч в 2-х томах. Т. 2. М., 1980.

35. Кузанский Н. Апология ученого незнания. Соч в 2-х томах. Т. 2. М., 1980.

36. Роттердамский Э.Диатриба или рассуждение о свободе воли.- Философские произведения. М., 1986.

37. Роттердамский Э. Похвала глупоті. Домашні бесіди. К., 1993.

38. Монтень М., Опыты. М., М.-Л. 1958. Т.1,2.

39. Бекон Ф. Новый органон. Соч. в 2-х томах. М., 1972. Т.1

40. Гоббс Т. Левиафан. Избр. Произведения в 2-х томах. М., 1972. Т.2.

41.Локк Д. Опыт о человеческом разуме. Избр. призведения в 2-х томах. М., 1964.

42. Декарт Р. Рассуждения о методе. Избр. призведения. М.,1950.

43.Спноза Б. Этика. Избр. призведения в 2-х томах. М., 1957.

44. Лейбниц Г.В. Монадология. Избр. философские сочинения. М., 1908.

45. Толанд Д. Письма к серене. – Английские материалисты XVIII века., М., 1967. Т.1.

46. Гассенди П. Сочинения. М., 1966-1968. Т. 1,2.

47. Паскаль Б. Мысли. М., 1972.

48. Гольбах П. система природы. Избр. произведения в 2-х томах. 1965. Т.1.

49. Дидро Д. Розговор. Д’ Аламбере с Дидро. Избр. произведения в 2-х томах. М.-Л., 1951.

50. Дидро Д. Философские основы материи и движения. Избр. произведения в 2-х томах. М.-Л., 1951.

51. Гельвеций К.-А. О человеке, его умственных способностях и его воспитании. Соч. в 2-х томах. М., 1974. Т.2.

52. Гельвеций К.-А. Об уме. Соч. в 2-х томах. М., 1974. Т.2.

53. Кондильяк Э.Б. Опыт о происхождении человеческих знаний. Соч. в 3-х томах. М., 1980. Т.1.

54. Ламетри Ж.-О. Человек-машина. Соч. М., 1976.

55. Ламетри Ж.-О. Человек-растение. Соч. Т.1. 1976.

57. Монтеск’е Ш. Одухе законов. Избр. произведения. М., 1955.

58. Беркли Дж. Опыт новой теории зрения. Соч. М., 1978.

59. Беркли Дж. Трактат о принцыпах человеческого знания. Соч. М., 1978.

60. Юм Д. Сокращенное изложение “Трактата о селовеческой природе” Соч в 2-х томах. М., 1965. Т.1.

61. Кант И. Критика систого разума. Соч в 6-ти томах. М., 1964. Т.3.

62. Фихте. И-В. Основа будущего науковедения.

63. Шеллинг Ф.-В.-П. Система трансцедентального идеализма.- Соч в 2-х томах. М., 1987. Т.1.

64. Шеллинг Ф.-В.-П. О мировой душе. .- Соч в 2-х томах. М., 1987. Т.1.

65. Гегель Г.-В.-Ф. Лекции по истории философии. Соч. М., 1982.

66. Гегель Г.-В.-Ф. Феноменология духа. Санкт-Петергоф. 1994.

67. Гегель Г.-В.-Ф. Нука логики. Енциклопедия философских наук. М., 1975. Т. 2.

68. Гегель Г.-В.-Ф. Философия природы. Енциклопедия философских наук. М., 1975. Т. 1.

69. Гегель Г.-В.-Ф. Философия духа. Енциклопедия философских наук. М., 1977. Т. 3.

70. Фейэрбах Л. Сущность христианства. Избр. философские произведения. М., 1955. Т.2.

71. Фейэрбах Л. Основные положения философии будущего. Избр. философские произведения. М., 1955. Т.1.

72. Маркс К. Тези про Фейэрбаха. - Маркс К., Енгельс Ф.. Твори. Т.3.

73. Маркс К. Енгельс Ф. До критики полытичної економії. Вступ. - Маркс К., Енгельс Ф. Твори. Т. 13.

74. Маркс К. Енгельс Ф. Людвіг Фейєрбах і кнець класичної філософії. - Маркс К., Енгельс Ф. Твори. Т. 21.

75. Шопенгауер А. Мир как воля и представление. Соченения., М.,М., 1993. Т. 1, 2.

76. Конт О. Дух положытельной философии. СПБ. 1910.

77. Карнап Р. Фиолсоыские основания физики. М., 1971.

78. Мах Е. Анализ ощущений и отношение физического к психическому. М., 1907.

79. Поппер К. Логика и рост научного знания. М., 1983.

80. Кун Т. Структура научных еволюций. М., 1975.

81. Фейэрабенд П. Избранные труды по философии. М., 1968.

82. Уайтхед А.Н. Избранные роботы по философии. М., 1986.

83. Франк Ф. Философия науки. М., 1960.

84. Поппер К. Поява оракульської філософіїї: Гегель, Маркс та ін. Відкрите суспільство та його вороги. У 2-х томах, К., 1994, Т.2.

85. Ніцше Ф. Так казав Заратустра. К., 1993.

86. Ницше Ф. По ту сторону добра и зла. Избр произведения в 2-х томах. М., 1990. Т.2.

87. Рыккерт П. Философия жизни. Петроград. 1922.

88. Шпенглер О. Закат Эвропы. М., 1993.

89. Керкегор С. Страх и трепет.

90. Камю А. Вибрані твори. К., 1990.

91. Камю А. Бунтующий человек. М., 1990.

92. Камю А. Миф о Сизифе. М., 1990.

93.Сартр Ж.-П. Экзыстенциализм это гуманизм. – Сумерки богов. М., 1990.

94. Хайдеггер М. Время и битие. М., 1993.

95. Хайдеггер М. Розговор на проселочной дороге. М., 1991.

96. Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1991.

97. Гаддамер Г.Г. Истина и метод. М., 1998.

98. Тойнби А. Человеческое понимание. М., 1984.

99. Тойнби А. Постижение истории. М., 1990.

100. Бергсон А. Опіт о непосредственніх даніх сознания. Собр. Соч. в 4-х томах. М., 1992.

101. Гуссерль Е. Кризис европейских наук и трансцедентальная феноменология // Вопросы философии. 1992. №7.

102. Маритен Ж. Интегральный гуманизм. М., 1994.

103. Теяр де Шарден П. Феномен человека. М., 1965.

104. Соловев В.С. Оправдание добра. Соч. в 2-х томах. М., 1990.

105. Бердяев Н. Философия свободного духа. М., 1994.

106. Сковорода Г. Пізнай у собі людину. Львів 1995.

107. Дрогоманов П.П. Вибрана. К., 1991.

108. Києво-Печерський патерик. К., 1991.

109. Прокопович Ф. Філософські твори. У 3-х томах. К., 1979-1981.

110. Яворський С. Філософські твори. У 3-х томах. К., 1992.

111. Юркевич П. Вибране. К., 1993.

112. Юркевич П. Философские произведения. М., 1993.

113.Франко І. Поза межами можливого. Зібр. Твори у 50-ти томах. Т. 45. К., 1986.

114. Франко І. Що таке поступ. Зібр. Твори у 50-ти томах. Т. 45. К., 1986.

115. Франко І. Мисли о еволюції в історії людськості. Зібр. Твори у 50-ти томах. Т. 45. К., 1986.

116. Липинський В. Листи до братів хіборобів. Відень-Львів. 1926.

117. Костомаров М. Закон Божий / Книга буття українського народу/. К., 1990.118.Пашук А.І. Нариси з історії філософії середніх віків. Академічний курс. Київ , 2007.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка