Підгородецького Сергія Івановича та першого заступника директора філії «Центр транспортної логістики» пат «Укрзалізниця» Бондаря Олега Леонтійовича, які діють на підставі рішенняДата конвертації14.01.2019
Розмір0.52 Mb.
ТипРішення

Д О Г О В І Р №

про організацію перевезень транзитних вантажів залізничним

транспортом України

м. Київ « » ________ 201__ року

Публічне акціонерне товариство «Українська залізниця» (далі – ПАТ «Укрзалізниця») в особі директора філії «Центр транспортної логістики» ПАТ «Укрзалізниця» Підгородецького Сергія Івановича та першого заступника директора філії «Центр транспортної логістики» ПАТ «Укрзалізниця» Бондаря Олега Леонтійовича, які діють на підставі рішення правління ПАТ «Укрзалізниця» протокол від 20.12.2017 № Ц-57/121 Ком.т., з одного боку,

і ______________________________

____________________________________

далі – Замовник) в особі ____________________________________, який діє на підставі ____________________________________, з другого боку, (далі – Сторони) уклали цей Договір про організацію перевезень транзитних вантажів залізничним транспортом України (далі – Договір) про таке:1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1 Цей Договір регулює відносини Сторін, пов'язані з організацією перевезень транзитних вантажів залізничним транспортом України у міжнародному залізничному вантажному сполученні, наданням додаткових послуг, пов’язаних із цими перевезеннями, і оплатою їх Замовником за встановленими тарифами.

1.2 Організація перевезень вантажів, які експедируються Замовником, здійснюється за місячними планами і за додатковими замовленнями на перевезення вантажів у вагонах і контейнерах.

1.3 Діяльність Сторін регулюється цим Договором, Угодою про міжнародне залізничне вантажне сполучення (далі – СМГС) при перевезеннях з оформленням накладної СМГС, ЦІМ/СМГС, Конвенцією про міжнародні залізничні перевезення (далі – КОТІФ) при перевезеннях з оформленням накладної ЦІМ, Тарифною політикою залізниць держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав на перевезення вантажів у міжнародному сполученні на відповідний фрахтовий рік (далі – Тарифна політика), міжнародними договорами та чинним законодавством України.2 ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН

2.1 ПАТ «Укрзалізниця» зобов'язується:

2.1.1 Повідомляти перевізникам, що приймають участь у перевезенні, умови перевезень вантажів та надання додаткових послуг, пов’язаних з перевезенням вантажів.

2.1.2 Повідомляти Замовника про зміну діючих або введення нових нормативних актів з питань організації перевезень вантажів залізничним транспортом України.

2.1.3 Повідомляти Замовника не пізніше, ніж за місяць до терміну введення, про підвищення тарифів на перевезення транзитних вантажів залізничним транспортом України.

2.1.4 Не змінювати розмір провізної плати та додаткових послуг (крім тих, що нараховуються за внутрішніми правилами та тарифами), пов’язаних з перевезенням транзитних вантажів, що знаходяться в дорозі на момент введення нових тарифів, незалежно від їх збільшення або зменшення.

2.1.5 Надати Замовнику єдиний цифровий десятизначний код (далі – код платника) для проведення розрахунків, пов’язаних з перевезеннями вантажів.

2.1.6 З метою захисту коду платника від несанкціонованого використання інформувати Замовника електронною поштою на підставі окремих договорів щодо прийому вагонів на прикордонних переходах України та надавати іншу інформацію, що формується в автоматизованих системах.

2.1.7 Забезпечувати на підставі окремих договорів подачу вагонів (контейнерів) для перевезення вантажів та організовувати перевезення вантажів залізничним транспортом України.2.1.8 На підставі окремих договорів, організовувати оформлення документів контролю за переміщенням товарів та оплату єдиного збору за проведення митного, санітарного, ветеринарного, фітосанітарного, радіологічного і екологічного контролю на вантажі, що перевозяться залізничним транспортом України.

2.1.9 Повідомляти в автоматичному режимі на електронну адресу Замовника про призупинення перевезення вантажів під його кодом платника на вхідній прикордонній станції у разі недостатності на його особовому рахунку грошових коштів для резервування (№ вагона, № відправки, назва вхідної прикордонної станції, найменування та код вантажу, дата та час початку затримки).

2.2 Замовник зобов'язується:

2.2.1 Здійснювати діяльність на міжнародному ринку транспортних послуг, спрямовану на залучення до перевезення транзитних вантажів залізничним транспортом України. При відсутності перевезень протягом кварталу ПАТ «Укрзалізниця» в односторонньому порядку має право тимчасово закрити код платника.

2.2.2 Забезпечувати наявність грошових коштів на особовому рахунку для резервування при прийомі на територію України вагонів, що слідують під його кодом платника.

Розмір оплати та періодичність її внесення визначається Замовником, виходячи із очікуваного обсягу перевезень, інших послуг та з урахуванням зарезервованих коштів.

2.2.3 Сплачувати належні ПАТ «Укрзалізниця» суми провізної плати та додаткових зборів за вантажні перевезення за встановленими тарифами.

2.2.4 Забезпечувати наявність документів, необхідних для проведення всіх видів контролю, передбачених чинним законодавством.

2.2.5 Інформувати відправників, одержувачів про вимоги правил, що діють на залізничному транспорті інших держав, а також про порядок одержання необхідних дозволів і узгоджень у відповідних компетентних органах.

2.2.6 Передбачати у своїх договорах з вантажовласниками умови транспортування вантажів залізничним транспортом України, передачі вантажів на прикордонних і припортових станціях та умови щодо необхідності ритмічного і рівномірного відвантаження. Інформувати відправників про порядок оформлення перевізних документів, про необхідність додання до перевізних документів листа накладної «Дорожная ведомость (дополнительный экземпляр)» для кожного перевізника по залізницях транзитних країн, про обов`язковість зазначення у накладній скорочених найменувань перевізників по залізницях транзитних країн, платників та їх кодів в послідовному порядку перевезення вантажів, про обов`язковість зазначення необхідної інформації для здійснення переоформлення накладних СМГС на ЦІМ та навпаки, а також про додання супровідних документів, необхідних для проведення прикордонного, митного, екологічного та інших видів контролю, передбачених законодавством і правилами перевезень.

При перевезенні вантажів призначенням в країни Митного Союзу та транзитом через такі країни, вносити в автоматизовану систему АС «Клієнт УЗ» через відповідне програмне забезпечення взаємодії відповідні дані комерційних документів для попереднього інформування митних органів країн Митного Союзу.

2.2.7 У графі 23 накладної СМГС або 18 ЦІМ/СМГС проставляти відмітку: «УЗ … (зазначається скорочене найменування Замовника) … (зазначається код платника, наданий ПАТ «Укрзалізниця»), … (зазначається валюта розрахунку, дол. США)».

У графі 15 накладної СМГС «Найменування вантажу» або 20 ЦІМ/СМГС при перевезенні порожнього приватного вагону після вивантаження транзитного вантажу проставляти відмітку: «З-під… (вказувати найменування вантажу та його код ГНВ, з-під якого вагон пред’явлено до перевезення у порожньому стані)».

2.2.8 Нести відповідальність за неправомірне використання коду платника та перевіряти правомірність його використання за інформацією про прибуття вантажів на вхідну передавальну станцію України. При виявленні фактів використання коду платника без згоди Замовника, Замовник негайно письмово повідомляє про це ПАТ «Укрзалізниця» листом, телеграмою, е-mail, факсом, (з подальшим підтвердженням оригіналом листа не пізніше трьох діб) на адреси info_cargo@uz.gov.ua, info_cargo@uz_cargo.com.ua та на факс (+380 44) 406-92-06.

Після одержання повідомлення Замовника, ПАТ «Укрзалізниця», вживає заходи щодо зупинки руху таких вагонів (контейнерів) територією України, про що інформує Замовника, який з’ясовує обставини, що призвели до несанкціонованого використання коду платника. Про прийняте рішення щодо подальшого транспортування вантажу за призначенням Замовник повідомляє ПАТ «Укрзалізниця» письмово (лист, телеграма, факс з подальшим підтвердженням оригіналом листа) не пізніше 3 діб з моменту звернення про затримку вагонів (контейнерів)). Якщо протягом цього часу повідомлення від Замовника не надійшло, ПАТ «Укрзалізниця» приймає необхідні дії згідно з положеннями статті 28 СМГС.

Витрати, пов’язані з затримкою вантажів, відшкодовуються Замовником, на прохання якого ці вантажі були затримані.2.2.9 Вживати невідкладних заходів щодо усунення причин затримок вагонів і контейнерів на станціях залізниць України.

2.2.10 Відшкодовувати витрати ПАТ «Укрзалізниця», пов’язані із затримками вагонів, контейнерів і вантажів, які експедируються Замовником, що виникли на станціях залізниць України, через: неправильне оформлення відправниками перевізних документів; недодання до накладної документів, необхідних для виконання митних, санітарних та інших правил чи невірне їх оформлення; перевірку вантажів перевізником (маси вантажу), митними та іншими державними органами контролю; недостатність грошових коштів при прийомі вагонів на вхідних станціях України; закриття коду платника; інші причини, що не залежать від перевізника, а також нести відповідальність за затримки вантажів на підходах до станції призначення та здійснювати оплату платежів, пов’язаних з цими затримками.

2.2.11 У п’ятиденний строк письмово повідомляти філію «Центр транспортної логістики» ПАТ «Укрзалізниця» (далі – філія «ЦТЛ») про зміни та доповнення до статутних документів (керівника, юридичної, фактичної та поштової адреси, телефонів, електронної пошти та ін.), банківських реквізитів, тощо.

При цьому Сторони домовилися, що точною адресою Сторін, необхідною для ведення листування з будь-яких питань, включаючи претензійно-позовну роботу, в тому числі і необхідну для ведення судової справи в Міжнародному Комерційному Арбітражному Суді (МКАС) при Торгово-промисловій палаті (ТПП) України відповідно до розділу 4 цього Договору, є адреса, вказана в пункті 9.2 цього Договору, а у разі її зміни – останнє письмове інформування Замовником філію «ЦТЛ».3 ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1 Розрахунки за цим Договором здійснюються через філію «Єдиний розрахунковий центр залізничних перевезень» ПАТ «Укрзалізниця» (далі – філія «ЄРЦ») згідно з Тарифною політикою.

Телефони, факси та електронна адреса філії «ЄРЦ»:

тел. (+380 44) 465-11-09, факс (+380 44) 244-09-33 (приймальня), тел. (+380 44) 465-11-46, факс (+380 44) 244-09-36 (бухгалтерія), е-mail: еrсs@uz.gov.ua .

При перевезенні транзитних вантажів нараховуються:

- провізна плата за перевезення – у швейцарських франках або доларах США (якщо Тарифною політикою передбачені ставки у доларах США);

- додаткові збори та платежі, пов'язані з організацією перевезень транзитних вантажів - у швейцарських франках (для зборів, передбачених Тарифною політикою), або національній валюті (для зборів, передбачених внутрішніми правилами та тарифами).

Перерахування здійснюється:

- швейцарських франків у долари США - за коефіцієнтом перерахунку, оголошеним розпорядженням ПАТ «Укрзалізниця», який діяв в день проставлення календарного штемпеля відповідно до положень пункту 7.2 Тарифної політики;

- гривні в долари США – по курсу Національного банку України.

Додаткові збори та платежі, пов'язані з організацією перевезень транзитних вантажів, нараховуються у розмірі ставок, встановлених:

- пунктом 6.7 пункту 6 «Дополнительные сборы» Тарифної політики;

- пунктом 12.4 розділу 2 додатку 3 Тарифної політики;

- Збірником тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов'язані з ними послуги, затвердженим наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 26.03.2009 №317, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.04.2009 за №340/16356.

3.2 Замовник здійснює оплату за перевезення вантажів і надання додаткових послуг через філію «ЄРЦ» в доларах США.

3.3 Оплата банківських операцій при переказі платежів на рахунок філії «ЄРЦ» здійснюється за рахунок Замовника.

3.4 Датою надходження платежів вважається дата зарахування сум обслуговуючим банком ПАТ «Укрзалізниця», на рахунок філії «ЄРЦ».

3.5 Філія «ЄРЦ» відкриває особовий рахунок Замовника з наданням відповідного номера і здійснює облік руху грошових коштів на ньому.

3.6 При прийомі вагонів на територію України на підставі електронних даних перевізних документів виконується автоматичне нарахування провізних платежів для резервування коштів Замовника в рахунок оплати за перевезення:

- нараховані платежі з тарифної валюти (швейцарські франки) перераховуються у долари США за коефіцієнтом перерахунку (згідно з положеннями Тарифної Політики).Дата прийому вагонів на територію України визначається на підставі електронних даних перевізних документів.

Датою прийому вагонів на територію України при переоформленні накладної ЦІМ на СМГС є дата переоформлення накладної.

При перерахуванні сум додаткових зборів, які нараховуються у гривнях, в долари США, застосовується курс перерахунку, відповідно до курсу Національного банку України, на дату прийому вантажу.

При цьому кожний вид платежів (провізна плата, додаткові збори) перераховуються в долари США з округленням до 0,01 долара США, після чого платежі підсумовуються.

3.7 При відсутності або недостатній сумі необхідних грошових коштів на особовому рахунку Замовника для резервування платежів при прийомі на територію України вагонів, що слідують під його кодом платника, ПАТ «Укрзалізниця» призупиняє перевезення вантажів під кодом платника на вхідній прикордонній станції, про що Замовнику направляється повідомлення про затримку:

(_________________________________),

електронна адреса

(_________________________________). тел./факсПісля надходження грошових коштів на особовий рахунок Замовника перевезення вантажів відновлюються. При частковому надходженні грошових коштів на особовий рахунок Замовника, відправлення вантажів здійснюється в межах наявних грошових коштів за умови покриття усіх витрат в цілому по відправці та у послідовності згідно з наданою до надходження грошових коштів Замовником інформацією філії «ЦТЛ» по факсу (+380 44) 309-79-15, е-mail: info_cargo@uz.gov.ua, info_cargo@uz_cargo.com.ua. У разі ненадання Замовником цієї інформації ПАТ «Укрзалізниця» самостійно приймає рішення по відправленню вантажів, як правило, у тій послідовності, у якій вони затримувались при прийомі на територію України.

3.8 При здачі вагонів з території України на підставі електронних даних перевізних документів для списання грошових коштів з особового рахунка Замовника, автоматично нараховуються плата за виконані перевезення, суми додаткових зборів та інших витрат, що виникли на вхідній станції, на шляху прямування та вихідній станції.

Дата здачі вагонів з території України визначається на підставі електронних даних перевізних документів.

Датою здачі вагонів з території України при переоформленні накладної СМГС на ЦІМ є дата переоформлення накладної.

Перерахування платежів з тарифної валюти (швейцарські франки) в долари США здійснюється аналогічно п.3.6 цього Договору.

При перерахуванні нарахованих платежів з гривні в долари США, для додаткових зборів та послуг, які нараховані на вхідній станції, на шляху прямування та вихідній станції, застосовується курс Національного банку України на дату виконання операцій.

3.9 Філія «ЄРЦ» щодобово формує та надає Замовнику добовий перелік документів, які включені до розрахунку за звітну добу.

3.10 За зверненням Замовника філія «ЄРЦ» в електронному вигляді по окремому договору може надавати:  • інформацію щодо оперативного сальдо станом на 8-00, 12-00, 16-00 години поточної доби;

  • оперативні переліки;

- добові переліки і розрахункові відомості документів, які включені до розрахунку за звітну добу.

3.11 Філія «ЄРЦ» на підставі добового переліку документів списує грошові кошти з особового рахунку Замовника за виконані залізничним транспортом України перевезення.

3.12 Податкові накладні та розрахунки коригування до податкових накладних складаються філією «ЄРЦ» відповідно до податкового законодавства України.

3.13 До 5 (п’ятого) числа місяця, наступного за звітним, філія «ЄРЦ» надає Замовнику виписку з його особового рахунку та Акт прийому – здачі виконаних робіт (наданих послуг) за звітний місяць.

Замовник зобов’язується підписати та передати філії «ЄРЦ» Акт прийому – здачі виконаних робіт (наданих послуг) протягом 10 (десяти) календарних днів.

У випадку, якщо Замовником Акт прийому – здачі виконаних робіт (наданих послуг) не підписаний протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів з дня його складання, Акт вважається підписаним обома Сторонами, про що зазначається в Акті.

3.14 При незгоді із сумою нарахованих та стягнутих провізних платежів, Замовник у встановлені СМГС терміни повідомляє письмово філію «ЄРЦ» (факс: (+380 44) 244-09-33, 244-09-37) для проведення перевірки.

У разі виявлення недоборів чи переборів провізних платежів філія «ЄРЦ» здійснює перерахунок і надлишок стягненої суми перераховує на особовий рахунок Замовника як оплату за майбутні перевезення або додатково стягує недобори грошових сум у терміни, встановлені СМГС.

3.15. Перерахунок провізної плати за відкладеними тарифами здійснюється за умови виконання визначеного обсягу перевезень вантажів протягом 60 (шістдесяти) календарних днів, що настають за останнім календарним днем періоду, визначеного Тарифною політикою.

«Філія «ЄРЦ» здійснює перерахунок провізної плати за відкладеними тарифами відповідно до положень Тарифної політики всім експедиторським організаціям, під кодами яких здійснювались зазначені перевезення, з подальшим зарахуванням на особовий рахунок Замовника різниці між провізними платами, як передоплати за майбутні перевезення.

Підведення підсумків виконання визначених обсягів перевезень вантажів здійснюється тільки по закінченню періоду, визначеного Тарифною політикою, шляхом сумування обсягів вантажів всіх вантажовласників, експедиторських організацій, під кодами яких здійснювались перевезення по території України з конкретних станцій або за конкретними напрямками, на підставі відомостей перевізного документу – «Дорожная ведомость (дополнительный экземпляр)» та за датою проставляння календарного штемпелю:

станції відправлення – для вантажів, перевезення яких здійснено за накладною прямого міжнародного залізничного сполучення;

станції зміни режиму правового регулювання договору перевезення – для вантажів, перевезення яких здійснено з переоформленням накладної одного міжнародного транспортного права на інше.

3.16 У разі виникнення заборгованості за виконані перевезення ПАТ «Укрзалізниця» припиняє перевезення вантажів за кодом платника.

Філія «ЄРЦ» нараховує Замовнику пеню у розмірі 0,3% на всю суму заборгованості за кожний день прострочення платежу з моменту включення документів до розрахунку за звітну добу за виконані перевезення.

У разі сплати Замовником суми грошових зобов’язань не в повному обсязі, вимоги ПАТ «Укрзалізниця» погашаються в такій послідовності: у першу чергу – пеня; у другу чергу - основна сума боргу.

3.17 Сторони за необхідністю, але не рідше одного разу на рік, проводять звіряння розрахунків сум, стягнених філією «ЄРЦ» за виконані залізничним транспортом України перевезення, і оплати, здійсненої Замовником, про що складається акт, підписаний Сторонами, з зазначенням уповноважених осіб та їх посад.

Якщо протягом місяця Замовник не повертає в філію «ЄРЦ» акт звіряння, то вважається, що акт повністю прийнятий Замовником.

3.18 Після закінчення дії Договору (пункт 8.1 цього Договору) або при достроковому розірванні (пункт 8.2 цього Договору) залишок грошових коштів повертається Замовнику після закриття коду платника, повного завершення розрахунків і підписання акту звіряння між філією «ЄРЦ» і Замовником.4 ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

4.1 Суперечки між ПАТ «Укрзалізниця» і Замовником вирішуються шляхом переговорів.

4.2 У випадку, якщо сторони не вирішують спірні питання шляхом переговорів, розбіжності підлягають врегулюванню Міжнародним Комерційним Арбітражним Судом (МКАС) при Торгово-промисловій Палаті (ТПП) України. При цьому застосовується матеріальне право України і Регламент МКАС. Місце розгляду спорів: м. Київ, вул. Велика Житомирська, 33, мова – українська. Арбітражний суд складається з трьох арбітрів. Рішення арбітражу є кінцевим і обов’язковим для обох сторін.

5 ФОРС-МАЖОР

5.1 Сторони погодилися, що в разі виникнення форс-мажорних обставин (дії нездоланної сили, яка не залежить від волі Сторін), а саме: війни, воєнних дій, антитерористичної операції, блокади, ембарго, інших міжнародних санкцій та застережень, валютних обмежень, інших дій держав, які унеможливлюють виконання Сторонами своїх зобов'язань, пожеж, повеней, іншого стихійного лиха чи сезонних природних явищ, зокрема таких як замерзання моря, проток, портів тощо, закриття шляхів, проток, каналів, перевалів, конвенційних заборон перевезення, рішень Уряду, зміни в законодавстві, Сторони звільняються від виконання своїх зобов'язань на час дії зазначених обставин.

У разі коли дія зазначених обставин триває більш як 60 (шістдесят) днів, кожна із Сторін має право на розірвання Договору у встановленому законодавством порядку.

Достатнім доказом дії форс-мажорних обставин є документ, виданий Торгово-промисловою палатою відповідної країни.Виникнення зазначених обставин не є підставою для відмови Сторони від плати за надані послуги, які були надані до їх виникнення.

6 КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

6.1 Сторони погодилися, що текст цього Договору, будь-які матеріали, інформація та відомості, які стосуються розрахунків між ПАТ «Укрзалізниця» та Замовником за перевезення по цьому Договору та обсягів вантажів, перевезених під його кодом платника, є конфіденційними і не можуть передаватися третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони Договору, крім випадків, коли таке передавання пов'язане з одержанням офіційних дозволів, документів для виконання Договору або сплати податків, інших обов'язкових платежів, а також у випадках, передбачених чинним законодавством, яке регулює зобов'язання Сторін Договору.

7 ІНШІ УМОВИ

7.1 Усі додатки, зміни і доповнення до цього Договору оформляються в письмовій формі, підписуються уповноваженими представниками Сторін та скріплюються печаткою і є невід'ємною частиною цього Договору.

7.2 Обмін інформацією Сторони здійснюють за допомогою телеграм, електронної пошти і факсів з наступним підтвердженням у письмовому вигляді.

7.3 Договір складений двома мовами українською та російською, у трьох екземплярах (один екземпляр для ПАТ «Укрзалізниця», один – для філії «ЦТЛ», один – для Замовника), при цьому (обидва) тексти мають (однакову юридичну) силу. У випадку виникнення різночитань або протиріч, або неузгодженостей, або інших неспівпадінь у тексті Договору перевагою є текст на українській мові.

7.4 В усіх інших випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

7.5 Сторони підтверджують, що вони зобов’язуються виконувати рішення Ради національної безпеки і оборони України, а також інших документів, які передбачають застосування секторальних або персональних санкцій (обмежень).


7.6 Сторони, підписуючи цей Договір, підтверджують про відсутність конфлікту інтересів у розумінні Закону України «Про запобігання корупції».

8 ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

8.1 Договір набуває чинності з дати підписання і діє до 31.12.2018 р. включно, у частині взаєморозрахунків – до повного їх завершення.

Якщо жодна із Сторін не звернулась письмово за один місяць до закінчення терміну дії Договору з пропозицією до іншої Сторони про припинення його дії, то дія цього Договору продовжується на кожний наступний фрахтовий рік.

8.2 Цей Договір може бути розірваний достроково у випадку неможливості виконання Сторонами прийнятих зобов’язань або за бажанням Сторін. У цих випадках Договір вважається розірваним з дати, яка зазначена у повідомленні про розірвання, але не раніше 30 (тридцяти) календарних днів з моменту направлення повідомлення. Розірвання не звільняє Сторони від виконання зобов’язань, прийнятих ними до отримання повідомлення про розірвання Договору та повного завершення розрахунків за вказані послуги.9 МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

9.1 ПАТ «Укрзалізниця»

Місцезнаходження: 03680, Україна,

м. Київ-150, вул. Тверська, 5.

Факс: (+380 44) 309-61-18.Філія «ЦТЛ»:

Місцезнаходження: 03150, Україна,

м. Київ, вул. Федорова, 32.

Тел: (+380 44) 465-19-66, 406-93-36,

406-93-06 факс: (+380 44) 406-92-06.

ЄДРПОУ філії 40123465.

Е-mail: lpetrenko@uz-cargo.com ;

tbelinskaya@uz-cargo.com ;balesta@uz-cargo.com

Філія «ЄРЦ» ПАТ «Укрзалізниця»:

Місцезнаходження: 03049, м. Київ,

вул. Уманська, 5.

Тел. (+380 44) 465-11-09,

факс (+380 44) 244-09-33 (приймальня),

тел. (+380 44) 465-11-46,

факс (+380 44) 244-09-36 (бухгалтерія).

Е-mail:еrсs@uz.gov.ua

ЄДРПОУ філії 40081279.Для розрахунків в доларах США:

Beneficiary: «Shared Processing Center Railway Transportations» of public joint stock company «Ukrainian railway», скорочено: Branch «SPC» of JSC «Ukrzaliznytsia», Ukraine, Kiev, Umanska str., 5

Beneficiarys account: № 260013011667

Beneficiary bank: Public Joint Stock Company «STATE SAVINGS BANK OF UKRAINE» (JSC Oschadbank), Ukraine, 01001, Kiev, 12-g Hospitalna Str., Swift code COSBUAUK

Intermediary bank: DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS, New York,

USA, Swift code BKTRUS33,

Acc. № 04-095-334

або


Intermediary bank: COMMERZBANK AG, Frankfurt am Main, GERMANY

Swift code COBADEFF,

Асс. № 4008865941/00

або


Intermediary bank: CITIBANK N.A.,

New York, USA, Swift code CITIUS33,

Асс. № 36128911

або


Intermediary bank: JPMORGAN CHASE BANK, New York, USA,

Swift code CHASUS33,

Асс. № 001-1-194057

або


Intermediary bank: THE BANK OF NEW YORK MELLON, New York, USA

Swift code IRVTUS3N,

Асс. № 8901395722.

9.2 Замовник

ПІДПИСИ СТОРІН

Від ПАТ «Укрзалізниця»

Директор філії

«Центр транспортної логістики»

ПАТ «Укрзалізниця» С.І. Підгородецький

Перший заступник директора

філії «Центр транспортної логістики»

ПАТ «Укрзалізниця» О.Л. Бондар

Від Замовника

_______________ ___________


Д О Г О В О Р №

об организации перевозок

транзитных грузов железнодорожным

транспортом Украины

г. Киев « » ______ 201___ года

Публичное акционерное общество «Украинская железная дорога» (далее – ПАО «Укрзализныця») в лице директора филиала «Центр транспортной логистики» ПАО «Укрзализныця» Подгородецкого Сергея Ивановича и первого заместителя директора филиала «Центр транспортной логистики» ПАО «Укрзализныця» Бондаря Олега Леонтиевича, действующих на основании решения правления ПАО «Укрзализныця» протокол от 20.12.2017 № Ц-57/121 Ком.т., с одной стороны,

и _______________________________

_____________________________________

(далее – Заказчик) в лице ____________________________________, действующего на основании ____________________________________, с другой стороны, (далее – Стороны) заключили настоящий Договор об организации перевозок транзитных грузов железнодорожным транспортом Украины (далее – Договор) о следующем:1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Настоящий Договор регулирует отношения Сторон, связанные с организацией перевозок транзитных грузов железнодорожным транспортом Украины в международном железнодорожном грузовом сообщении, предоставлением дополнительных услуг, связанных с этими перевозками и оплатой их Заказчиком по установленным тарифам.

1.2 Организация перевозок грузов, которые экспедируются Заказчиком, осуществляется по месячным планам и по дополнительным заявкам на перевозку грузов в вагонах и контейнерах.

1.3 Деятельность Сторон регулируется настоящим Договором, Соглашением о международном железнодорожном грузовом сообщении (далее - СМГС) при перевозках с оформлением накладной СМГС, ЦИМ/СМГС, Конвенцией о международных железнодорожных перевозках (далее – КОТИФ) при перевозках с оформлением накладной ЦИМ, Тарифной политикой железных дорог государств-участников Содружества Независимых Государств на перевозки грузов в международном сообщении на соответствующий фрахтовый год (далее – Тарифной политикой), международными договорами и действующим законодательством Украины.2 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1 ПАО «Укрзализныця» обязуется:

2.1.1 Сообщать перевозчикам, которые принимают участие в перевозке, условия перевозок грузов и предоставления дополнительных услуг, связанных с перевозками грузов.

2.1.2 Извещать Заказчика об изменении действующих или введении новых нормативных актов, касающихся организации перевозок грузов железнодорожным транспортом Украины.

2.1.3 Уведомлять Заказчика не позднее, чем за месяц до срока введения, о повышении тарифов на перевозки транзитных грузов железнодорожным транспортом Украины.

2.1.4 Не изменять размер провозной платы и дополнительных услуг (кроме тех, которые начисляются по внутренним правилам и тарифам), связанных с перевозкой грузов, находящихся в пути следования на момент введения новых тарифов, независимо от их увеличения или уменьшения.

2.1.5 Присвоить Заказчику единый цифровой десятизначный код (далее – код плательщика) для произведения расчетов, связанных с перевозками грузов.

2.1.6 С целью защиты кода плательщика от несанкционированного использования, информировать Заказчика электронной почтой на основании отдельных договоров по приему вагонов на пограничных переходах Украины и предоставлять другую информацию, которая формируется в автоматизированых системах.

2.1.7 Обеспечивать на основании отдельных договоров подачу вагонов (контейнеров) для перевозки грузов и организовывать перевозки грузов железнодорожным транспортом Украины.

2.1.8 На основании отдельных договоров, организовывать оформление документов контроля за перемещением товаров и оплату единого сбора за проведение таможенного, санитарного, ветеринарного, фитосанитарного, радиологического и экологического контроля на грузы, перевозимые железнодорожным транспортом Украины.

2.1.9 Уведомлять в автоматическом режиме на электронный адрес Заказчика о приостановлении перевозки грузов под его кодом плательщика на входной пограничной станции в случае недостаточности на его лицевом счете денежных средств для резервирования (№ вагона, № отправки, название входной пограничной станции, наименование и код груза, дата и время начала задержки).2.2 Заказчик обязуется:

2.2.1 Осуществлять деятельность на международном рынке транспортных услуг, направленную на привлечение транзитных грузов к перевозке железнодорожным транспортом Украины. При отсутствии объемов перевозок на протяжении квартала, ПАО «Укрзализныця» в одностороннем порядке имеет право временно закрыть код плательщика.

2.2.2 Обеспечивать наличие денежных средств на лицевом счете для резервирования при приеме на территорию Украины вагонов, следующих под его кодом плательщика.

Размер оплаты и периодичность ее внесения определяется Заказчиком, исходя из ожидаемого объема перевозок, других услуг и с учетом зарезервированных средств.

2.2.3 Оплачивать причитающиеся ПАО «Укрзализныця» суммы провозной платы и дополнительных сборов за грузовые перевозки по установленным тарифам.

2.2.4 Обеспечивать наличие документов, необходимых для проведения всех видов контроля предусмотренных действующим законодательством.

2.2.5 Информировать отправителей, получателей о требованиях правил, действующих на железнодорожном транспорте других государств, а также о порядке получения необходимых разрешений и согласований в соответствующих компетентных органах.

2.2.6 Предусматривать в своих договорах с грузовладельцами условия транспортировки грузов железнодорожным транспортом Украины, передачи грузов на пограничных и припортовых станциях и условия о необходимости ритмичной и равномерной отгрузки. Информировать отправителей о порядке оформления перевозочных документов, о необходимости предоставления к перевозочным документам листа накладной «Дорожная ведомость (дополнительный экземпляр)» для каждого перевозчика по железным дорогам транзитных стран, об обязательности указания в накладной сокращенных наименований перевозчиков по железным дорогам транзитных стран, плательщиков и их кодов в последовательном порядке перевозки грузов, об обязательности указания необходимой информации для осуществления переоформления накладных СМГС на ЦИМ и наоборот, а также о приложении сопроводительных документов, необходимых для проведения пограничного, таможенного, экологического и других видов контроля, предусмотренных законодательством и правилами перевозок.

При перевозке грузов назначением в страны Таможенного Союза и транзитом через такие страны, вносить в автоматизированную систему АС «Клиент УЗ» через соответствующее программное обеспечение взаимодействия соответствующие данные коммерческих документов для предварительного информирования таможенных органов стран Таможенного Союза.

2.2.7 В графе 23 накладной СМГС или 18 ЦИМ/СМГС проставлять отметку: « УЗ … (указывается сокращенное наименование Заказчика) … (код плательщика, предоставленный ПАО «Укрзализныця»), … (указывается валюта расчета, дол. США)».

В графе 15 накладной СМГС «Наименование груза» или 20 ЦИМ/СМГС при перевозке порожнего приватного вагона после выгрузки транзитного груза проставлять отметку: «Из-под… (указывать наименование груза и его код ГНГ, из-под которого вагон предъявляется к перевозке в порожнем состоянии)».

2.2.8. Нести ответственность за неправомерное использование кода плательщика и проверять правомерность его использования по информации о прибытии грузов на входную передаточную станцию Украины. При выявлении фактов использования кода плательщика без согласия Заказчика, Заказчик незамедлительно письменно извещает об этом ПАО «Укрзализныця» письмом, телеграммой, е-mail, факсом, (с последующим подтверждением оригиналом письма не позднее трех суток)

на адреса info_cargo@uz.gov.ua, info_cargo@uz_cargo.com.ua и на факс (+380 44) 406-92-06.

После получения сообщения Заказчика, ПАО «Укрзализныця» принимает меры для остановки движения таких вагонов (контейнеров) по территории Украины, о чем информирует Заказчика, который выясняет обстоятельства, которые привели к несанкционированному использованию кода плательщика. О принятом решении относительно дальнейшей транспортировки груза по назначению Заказчик информирует ПАО «Укрзализныця» письменно (письмо, телеграмма, факс с дальнейшим подтверждением оригиналом письма не позднее 3 суток с момента обращения о задержке вагонов (контейнеров)). Если на протяжении этого времени сообщения от Заказчика не поступило, ПАО «Укрзализныця» действует в соответствии с положениями статьи 28 СМГС.

Расходы, связанные с задержкой транзитных грузов, возмещаются Заказчиком, по просьбе которого эти грузы были задержаны.2.2.9 Принимать неотложные меры по устранению причин задержек вагонов и контейнеров на станциях железных дорог Украины.

2.2.10 Возмещать расходы ПАО «Укрзализныця» связанные с задержками вагонов, контейнеров и грузов, экспедируемых Заказчиком, которые возникают на железнодорожных станциях Украины по причине: неправильного оформления отправителями перевозочных документов; приложения к накладной неполного пакета документов, необходимых для выполнения таможенных, санитарных и других правил или неправильное их оформление; проверок грузов перевозчиком (массы груза), таможенными и другими органами контроля; недостаточность денежных средств при приеме вагонов на входных станциях Украины; закрытия кода плательщика и другим причинам, которые не зависят от перевозчика, а также нести ответственность за задержки грузов на подходах к станции назначения и осуществлять оплату платежей, связанных с этими задержками.

2.2.11 В пятидневный срок письменно информировать филиал «Центр транспортной логистики» ПАО «Укрзализныця» (далее – филиал «ЦТЛ») об изменениях и дополнениях к уставным документам (руководителя, юридического, фактического и почтового адресов, телефонов, электронной почты и т.д.), банковских реквизитов, тому подобное.

При этом Стороны договорились, что точным адресом Сторон, необходимым для ведения переписки по любым вопросам, включая претензионно-исковую работу, в том числе и необходимую для ведения судебного дела в Международном Коммерческом Арбитражном Суде (МКАС) при Торгово-промышленной палате (ТПП) Украины в соответствии с разделом 4 настоящего Договора, является адрес, указанный в пункте 9.2 настоящего Договора, а в случае его изменения – последнее письменное информирование Заказчиком филиал «ЦТЛ».3 ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1 Расчеты по этому Договору осуществляются через филиал «Единый расчетный центр железнодорожных перевозок» ПАО «Укрзализныця» (далее - филиал «ЕРЦ») в соответствии с Тарифной политикой.

Телефоны, факсы и электронный адрес филиала «ЕРЦ»:

тел. (+380 44) 465-11-09, факс (+380 44) 244-09-33 (приемная), тел. (+380 44) 465-11-46, факс (+380 44) 244-09-36 (бухгалтерия), е-mail: еrсs@uz.gov.ua .

При перевозке транзитных грузов начисляются:

- провозная плата за перевозку – в швейцарских франках или долларах США (если Тарифной политикой предусмотрены ставки в долларах США);

- дополнительные сборы и платежи, связанные с организацией перевозок транзитных грузов - в швейцарских франках ( для сборов, предусмотренных Тарифной политикой), или национальной валюте Украины (для сборов, предусмотренных внутренними правилами и тарифами).

Пересчет производится:

- швейцарских франков в доллары США - по коэффициенту перерасчета, объявленному распоряжением ПАО «Укрзализныця» который действовал в день проставления календарного штемпеля в соответствии с положениями пункта 7.2 Тарифной политики;

- гривны в доллары США– по курсу Национального банка Украины.

Дополнительные сборы и платежи, связанные с организацией перевозок транзитных грузов, начисляються в размере ставок, установленных:

- пунктом 6.7 пункта 6 «Дополнительные сборы» Тарифной политики;

- пунктом 12.4 раздела 2 приложения 3 Тарифной политики;

- Сборником тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины и связанные с ними услуги, утвержденным приказом Министерства транспорта и связи Украины от 26.03.2009 №317, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 15.04.2009 за №340/16356.

3.2 Заказчик осуществляет оплату за перевозку грузов и предоставление дополнительных услуг через филиал «ЕРЦ» в долларах США.

3.3 Оплата банковских операций при переводе платежей на счет филиала «ЕРЦ» осуществляется за счет Заказчика.

3.4 Датой поступления платежей считается дата зачисления сумм обслуживающим банком ПАО «Укрзализныця» на счет филиала «ЕРЦ».

3.5 Филиал «ЕРЦ» открывает лицевой счет Заказчика с присвоением соответствующего номера и осуществляет учет движения денежных средств на нем.

3.6 При приеме вагонов на территорию Украины на основании электронных данных перевозочных документов производится автоматическое начисление провозных платежей для резервирования средств Заказчика в счет оплаты за перевозку:

- начисленные платежи с тарифной валюты (швейцарские франки) пересчитываются в доллары США по коэффициенту пересчета (согласно положениям Тарифной Политики).

Дата приёма вагонов на территорию Украины определяется на основании электронных данных перевозочных документов.

Датой приема вагонов на территорию Украины при переоформлении накладной ЦИМ на СМГС является дата переоформления накладной.

При пересчете сумм дополнительных сборов, которые начисляются в гривнах, в доллары США, применяется курс пересчета, согласно курсу Национального банка Украины на дату приема груза.

При этом каждый вид платежей (провозная плата, дополнительные сборы пересчитывается в доллары США с округлением до 0,01 доллара США, после чего платежи суммируются.

3.7 При отсутствии или недостаточной сумме необходимых денежных средств на лицевом счете Заказчика для резервирования платежей при приеме на территорию Украины вагонов, которые следуют под его кодом плательщика, ПАО «Укрзализныця» приостанавливает перевозку под кодом плательщика на входной пограничной станции, о чем Заказчику направляется уведомление о задержке:

(___________________________________),

электронный адрес

(___________________________________).

тел./факс

После поступления денежных средств на лицевой счет Заказчика перевозка грузов возобновляется. При частичном поступлении денежных средств на лицевой счет Заказчика, отправление грузов производится в пределах имеющихся денежных средств при условии покрытия всех расходов в целом по отправке и в последовательности согласно предоставленной до поступления денежных средств информации Заказчика филиалу «ЦТЛ» по факсу (+380 44) 309-79-15, е-mail: info_cargo@uz.gov.ua, info_cargo@uz_cargo.com.ua. В случае непредоставлении Заказчиком этой информации ПАО «Укрзализныця» самостоятельно принимает решение по отправлению грузов, как правило, в той последовательности, в которой они задерживались при приеме на территорию Украины.

3.8 При сдаче вагонов с территории Украины на основании электронных данных перевозочных документов для списания денежных средств с лицевого счета Заказчика, автоматически начисляются плата за выполненные перевозки, суммы дополнительных сборов и других расходов, возникших на входной станции, на пути следования и выходной станции.

Дата сдачи вагонов с территории Украины определяется на основании электронных данных перевозочных документов.

Датой сдачи вагонов на территорию Украины при переоформлении накладной СМГС на ЦИМ является дата переоформления накладной.

Пересчет платежей с тарифной валюты (швейцарськие франки) в доллары США производится аналогично п.3.6 настоящего Договора.

При пересчете начисленных платежей с гривны в доллары США, для дополнительных сборов и услуг, которые начислены на входной станции, на пути следования и выходной станции, применяется курс Национального банка Украины на дату выполнения операций.

3.9 Филиал «ЕРЦ» ежесуточно формирует и предоставляет Заказчику суточный перечень документов, которые включены в расчет за отчетные сутки.

3.10 По обращению Заказчика филиал «ЕРЦ» в электронном виде по отдельному договору может предоставлять:

-информацию по оперативному сальдо по состоянию на 8-00, 12-00, 16-00 часов текущих суток;

-оперативные перечни;

-суточные перечни и расчетные ведомости документов, которые включены в расчет за отчетные сутки.

3.11 Филиал «ЕРЦ» на основании суточного перечня документов списывает денежные средства с лицевого счета Заказчика за выполненные железнодорожным транспортом Украины перевозки.

3.12 Налоговые накладные и расчеты корректировки к налоговым накладным составляются филиалом «ЕРЦ» в соответствии с налоговым законодательством Украины.

3.13 До 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным, филиал «ЕРЦ» предоставляет Заказчику выписку из его лицевого счета и Акт приема - сдачи выполненных работ (оказанных услуг) за отчетный месяц.

Заказчик обязуется подписать и передать филиалу «ЕРЦ» Акт приема -сдачи выполненных работ (оказанных услуг) в течении 10 (десяти) календарных дней.

В случае, если Заказчиком Акт приема - сдачи выполненных работ (оказанных услуг) не подписан в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его составления, Акт считается подписанным обеими Сторонами, о чем указывается в Акте.

3.14 При несогласии с суммой начисленных и взысканных провозных платежей, Заказчик в установленные СМГС сроки письменно уведомляет филиал «ЕРЦ» (факс (+380 44) 244-09-33, 244-09-37) для проведения сверки.

В случае выявления недоборов или переборов провозных платежей филиал «ЕРЦ» осуществляет перерасчет и излишне взысканные денежные суммы перечисляет на лицевой счет Заказчика как оплату за будущие перевозки или довзыскивает недоборы денежных сумм в сроки, установленные СМГС.3.15 Перерасчет провозной платы по отложенным тарифам производится при условии выполнения указанного объема перевозок грузов на протяжении 60 (шестидесяти) календарных дней, следующих за последним календарным днем отчетного периода, указанного в Тарифной политике.

Филиал «ЕРЦ» производит перерасчет провозной платы по отложенным тарифам в соответствии с положениями Тарифной политики всем экспедиторским организациям, под кодами которых осуществлялись указанные перевозки, с последующим зачислением на лицевой счет Заказчика разницы между провозными платами, как предоплаты за будущие перевозки.

Подведение итогов выполнения указанных объемов перевозок грузов осуществляется только по окончанию периода, указанного в Тарифной политике, путем суммирования объемов грузов всех грузовладельцев, экспедиторских организаций, под кодами которых осуществлялись перевозки по территории Украины с конкретных станций или по конкретным направлениям, на основании сведений перевозочного документа - «Дорожная ведомость (дополнительный экземпляр)» и по дате проставления календарного штемпеля:

станции отправления - для грузов, перевозку которых осуществлено по накладной прямого международного железнодорожного сообщения;

станции изменения правового регулирования договора перевозки – для грузов, перевозку которых осуществлено с переоформлением накладной одного международного транспортного права на другое.

3.16 В случае возникновения задолженности за выполненные перевозки ПАО «Укрзализныця» прекращает перевозки грузов под кодом плательщика.Филиал «ЕРЦ» начисляет Заказчику пеню в размере 0,3% на всю сумму задолженности за каждый день просрочки платежа с момента включения документов в расчет за отчетные сутки за выполненные перевозки.

В случае оплаты Заказчиком суммы денежных обязательств не в полном объеме, требования ПАО «Укрзализныця» погашаются в следующей последовательности: в первую очередь - пеня; во вторую очередь - основная сумма долга.

3.17 Стороны по необходимости, но не реже одного раза в год, проводят сверку расчетов сумм провозных платежей, взысканных филиалом «ЕРЦ» за выполненные железнодорожным транспортом Украины перевозки, и оплаты, осуществленной Заказчиком, о чем составляется акт, подписанный Сторонами, с указанием уполномоченных лиц и их должностей.

Если в течение месяца Заказчик не возвращает в филиал «ЕРЦ» акт сверки, то считается, что акт полностью принят Заказчиком.

3.18 По окончании действия Договора (пункт 8.1 настоящего Договора) или досрочного расторжения (пункт 8.2 настоящего Договора), остаток денежных средств возвращается Заказчику после закрытия кода плательщика, полного завершения расчетов и подписания акта сверки между филиалом «ЕРЦ» и Заказчиком.

4 РЕШЕНИЕ СПОРОВ

4.1 Споры между ПАО «Укрзализныця» и Заказчиком разрешаются путем переговоров.

4.2 В случае, если Стороны не решают спорные вопросы путем переговоров, разногласия подлежат урегулированию Международным Коммерческим Арбитражным Судом (МКАС) при Торгово-промышленной Палате (ТПП) Украины. При этом применяется материальное право Украины и Регламент МКАС. Место рассмотрения споров: г. Киев, ул. Большая Житомирская, 33, язык – украинский. Арбитражный суд состоит из трех арбитров. Решение Арбитража является окончательным и обязательным для обеих Сторон.

5 ФОРС-МАЖОР

5.1 Стороны согласились, что в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств (действий непреодолимой силы, которая не зависит от воли Сторон), а именно: войны, военных действий, антитеррористических операций, блокады, эмбарго, других международных санкций и предупреждений, валютных ограничений, других действий государств, которые создают условия невозможности выполнения Сторонами своих обязательств, пожаров, наводнений, других стихийных бедствий или сезонных природных явлений, непосредственно таких как замерзание моря, проток, портов и прочее, закрытие путей, проток, каналов, перевалов, конвенционных запретов на перевозку, решений Правительства, изменений в законодательстве, Стороны освобождаются от выполнения своих обязательств на время действия указанных обстоятельств.

В случае если действие указанных обстоятельств продолжается более чем 60 (шестьдесят) дней, каждая из Сторон имеет право расторгнуть Договор в установленном законодательством Украины порядке.

Надлежащим доказательством действия форс-мажорных обстоятельств является документ, выданный Торгово-промышленной палатой соответствующей страны.

Возникновение указанных обстоятельств не является основанием для отказа Стороны от оплаты услуг, которые были предоставлены до их возникновения.6 КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

6.1 Стороны согласились, что текст этого Договора, любые материалы, информация и сведения, касающиеся расчетов между ПАО «Укрзализныця» и Заказчиком за перевозки по этому Договору и объемов грузов, перевезенных под его кодом плательщика, являются конфиденциальными и не могут передаваться третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, кроме случаев, когда такая передача связана с получением официальных разрешений, документов для выполнения договора или уплаты налогов, других обязательных платежей, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством Украины, регулирующего обязательства Сторон по Договору.7 ДРУГИЕ УСЛОВИЯ

7.1 Все приложения, изменения и дополнения к этому Договору оформляются в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями Сторон, скрепляются печатями и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

7.2 Обмен информацией Стороны осуществляют посредством телеграмм, электронной почты и факсов с последующим подтверждением в письменном виде.

7.3 Договор составлен на двух языках украинском и русском, в трех экземплярах (один экземпляр для ПАО «Укрзализныця», один – для филиала «ЦТЛ», один – для Заказчика), каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу. В случае возникновения разночтений или противоречий, или несогласованностей, или других несовпадений в тексте Договора преимущество имеет текст на украинском языке.

7.4 Во всех остальных случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Украины.

7.5 Стороны подтверждают, что они обязуются выполнять решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, а также прочих документов, которые предусматривают применение секторальных или персональных санкций (ограничений).

7.6 Стороны, подписывая настоящий Договор, подтверждают об отсутствии конфликта интересов в понимании Закона Украины «О противодействии коррупции».

8 СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1 Договор вступает в силу с даты подписания и действует по 31.12.2018 г. включительно, в части взаиморасчетов – до полного их завершения.

Если ни одна из Сторон не обратилась письменно за один месяц до окончания срока действия Договора с предложением к другой Стороне о прекращении его действия, то действие этого Договора продолжается на каждый следующий фрахтовый год.

8.2 Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно в случае невозможности выполнения Сторонами принятых на себя обязательств либо по желанию Сторон. В этих случаях Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении Договора, но не ранее 30 (тридцати) календарных дней с момента направления уведомления. Расторжение не освобождает Стороны от исполнения обязательств, принятых ими до получения уведомления о расторжении Договора и полного завершения расчетов за оказанные услуги.9 МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

9.1 ПАО «Укрзализныця»

Местонахождение: 03680, Украина,

г. Киев-150, ул. Тверская, 5.

Факс: (+380 44) 309-61-18.Филиал «ЦТЛ»:

Местонахождение: 03150, Украина,

г. Киев, ул. Федорова, 32.

Тел: (+380 44) 465-19-66, 406-93-36,

406-93-06 факс: (+380 44) 406-92-06.

ЕГРПОУ филиала 40123465.

Е-mail: lpetrenko@uz-cargo.com ;

tbelinskaya@uz-cargo.com ;

balesta@uz-cargo.com

Филиал «ЕРЦ» ПАО «Укрзализныця»:

Местонахождение: 03049, г. Киев,

ул. Уманская, 5.

Тел. (+380 44) 465-11-09,

факс (+380 44) 244-09-33 (приемная),

тел. (+380 44) 465-11-46,

факс (+380 44) 244-09-36 (бухгалтерия).

Е-mail: еrсs@uz.gov.ua

ЕГРПОУ филиала 40081279.Для расчетов в долларах США:

Beneficiary: «Shared Processing Center Railway Transportations» of public joint stock company «Ukrainian railway», сокращенно: Branch «SPC» of JSC «Ukrzaliznytsia», Ukraine, Kiev, Umanska str., 5

Beneficiarys account: № 260013011667

Beneficiary bank: Public Joint Stock Company «STATE SAVINGS BANK OF UKRAINE» (JSC Oschadbank), Ukraine, 01001, Kiev, 12-g Hospitalna Str., Swift code COSBUAUK

Intermediary bank: DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS, New York, USA, Swift code BKTRUS33,

Acc. № 04-095-334

или

Intermediary bank: COMMERZBANK AG, Frankfurt am Main, GERMANY

Swift code COBADEFF,

Асс. № 4008865941/00
или

Intermediary bank: CITIBANK N.A.,

New York, USA, Swift code CITIUS33,

Асс. № 36128911
или

Intermediary bank: JPMORGAN CHASE BANK, New York, USA,

Swift code СHASUS33,

Асс. № 001-1-194057
или

Intermediary bank: THE BANK OF NEW YORK MELLON, New York, USA

Swift code IRVTUS3N,

Асс. № 8901395722.


9.2 Заказчик

ПОДПИСИ СТОРОН

От ПАО «Укрзализныця»

Директор филиала

«Центр транспортной логистики»

ПАО «Укрзализныця» С.И. Подгородецкий

Первый заместитель директора

филиала «Центр транспортной логистики»

ПАО «Укрзализныця» О.Л. Бондарь

От Заказчика

_____________ ______________ЦМ_____________________________

ЦЮ _______________________________ ЕРЦ ____________________________ЦЦФ______________________________ ЦД _____________________________

ЦФК______________________________ ЦБ _____________________________

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка