Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліниСкачати 361.32 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації22.12.2017
Розмір361.32 Kb.
  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА

Факультет маркетингу

Кафедра управління персоналом

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Проректор з навчальної роботи

________________ Колот А.М.

"___" _________ 2006 р.МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
щодо змісту та організації самостійної роботи студентів,

поточного і підсумкового контролю їх знань з вибіркової дисципліни

ЕРГОНОМІКА”

для студентів всіх спеціальностей


Укладачі: канд. екон. наук, доцент Поплавська О.М. к.е.н.,

канд. екон. наук, доцент Цимбалюк С.О. к.е.н.,


Декан факультету

________________ В.Я. Кардаш

"___" _________ 2006 р.


Заступник завідувача кафедри

________________ В.М. Петюх

"___" _________ 2006 р.

Київ КНЕУ 2006


1. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ОХОПЛЮЮТЬ ЗМІСТ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ ДИСЦИПЛІНИ


 1. Історичні передумови виникнення ергономіки як науки.

 2. Мета ергономіки.

 3. Предмет і об’єкт ергономіки.

 4. Задачі ергономіки.

 5. Особливості системи “людина – машина”.

 6. Ергономічні фактори.

 7. Ергономічні показники.

 8. “Людський” фактор в системі “людина – машина”.

 9. Загальний зміст ергономіки.

 10. Ергономічний аналіз людини як елементу системи.

 11. Засоби взаємодії між людиною і машиною.

 12. Корективний етап розвитку ергономіки.

 13. “Проективна” ергономіка.

 14. Тейлор і ергономічні дослідження.

 15. Індустріальна соціологія і ергономіка.

 16. Зв’язок фізіології і ергономіки.

 17. Проблема “симбіозу” людини і машини.

 18. Сутність системи “людина – техніка – середовище”.

 19. Зв’язок технічних наук і ергономіки.

 20. Сучасний стан ергономіки.

 21. Зміст розподілу функцій між людиною і машиною.

 22. Типи взаємодії людини і машини.

 23. Особливості функцій, що виконують людина і машина.

 24. Вимоги до людини як елементу системи “людина – машина”.

 25. Вимоги до машини як елементу системи “людина – машина”.

 26. Умови від яких залежить ефективність взаємодії людини і машини.

 27. Принцип єдності діяльності і пізнання.

 28. Методологічна база ергономіки. Класифікація методів.

 29. Сутність системного підходу.

 30. Особливість ергономічного підходу щодо вивчення і оптимізації діяльності.

 31. Функціонально-вартісний аналіз системи.

 32. Сутність функціонально-структурного аналізу.

 33. Значення експериментального методу.

 34. Проблема “екологічної вілідності”.

 35. Значення спостереження і самоспостереження як методів ергономіки.

 36. Експериментальні методи вивчення динаміки різних фізіологічних функцій.

 37. Соціологічні методи в ергономіці. Опитування.

 38. Обмеження, що необхідно враховувати при аналізі кількісних характеристик діяльності людини.

 39. Продуктивність праці оператора і втома.

 40. Сутність категорії “трудова діяльність”.

 41. Поділ трудової діяльності залежно від рівня розвитку техніки і праці.

 42. Класифікація операторської діяльності.

 43. Класифікація “машин”.

 44. Особливості роботи людини з інформаційною моделлю.

 45. Оптимальне робоче навантаження.

 46. Інформаційне пере навантаження.

 47. Чинники, що визначають тривалість етапу сприйняття інформації.

 48. Чинники, що впливають на тривалість етапу оцінки інформації.

 49. Чинники, що впливають на тривалість етапу прийняття рішення.

 50. Чинники, що впливають на тривалість етапу виконання прийнятого рішення.

 51. Прийняття рішень в системі „людина – машина – середовище”.

 52. Пізнавальна діяльність людини, її властивості.

 53. Класифікація робочих місць.

 54. Умови просторової організації робочих місць.

 55. Вимоги до конструювання робочого місця.

 56. Зони робочого місця.

 57. Зміст психофізіологічної адаптації працівника.

 58. Соціальна адаптованість людини в системі „людина – машина – середовище”.

 59. Відповідність працівника обраній посаді.

 60. Методи визначення психофізіологічної відповідності людини.

 61. Класифікація технічних пристроїв.

 62. Стандарти і проектування нової техніки.

 63. Вимоги до проектів технологічного процесу.

 64. Удосконалення техніки: проблеми і перспективи.

 65. Інформаційна модель та її характеристики.

 66. Характеристика зовнішнього середовища системи „людина –машина – середовище”.

 67. Вплив метеорологічних факторів на роботу операторів.

 68. Вплив електричних та радіаційних факторів на трудову діяльність в системі.

 69. Принципи раціонального освітлення робочого місця.

 70. Шляхи подолання монотонності праці операторів.

 71. Вібрація та шум: їх негативний вплив на працездатність людини.

 72. Врахування факторів зовнішнього середовища при проектуванні системи „людина – машина – зовнішнє середовище”.

 73. Сучасний дизайн техніки та оточуючого середовища в системі.

 74. Поєднання вимог дизайну та ергономіки при проектуванні елементів систем.

 75. Естетика робочого місця.

 76. Зміст ефективності функціонування системи „людина – машина – середовище”.

 77. Фактори підвищення ефективності роботи системи та персоналу, що працює в ній.

 78. Оцінка діяльності операторів та показники її ефективності.

 79. Економічні показники ефективності системи „людина – машина – середовище”.

 80. Психологічні показники ефективності системи „людина – машина – середовище”.

 81. Соціальні показники ефективності системи „людина – машина – середовище”.

 82. Обґрунтування вибору системи „людина машина – середовище” для організації.


3. Самостійна робота студентів
Самостійна робота студентів - один з основних засобів оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від аудиторних навчальних занять.

Головною метою самостійної роботи є закріплення, розширення та поглиблення набутих у процесі аудиторної роботи знань, вмінь та навичок, а також самостійне вивчення та засвоєння нового матеріалу під керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі.

Питання, що виникають у студентів стосовно виконання запланованих завдань, вирішуються на консультаціях, які проводяться згідно з графіками, затвердженими кафедрою.

Самостійна робота студентів над навчальною дисципліною “Ергономіка”: • підготовка до семінарських (практичних) занять;

 • підготовка до виконання модульних (контрольних) завдань;

 • виконання домашніх (розрахункових) завдань;

 • написання реферату або есе;

 • виконання завдань дослідницького характеру.

Всі завдання самостійної роботи студентів поділяються на обов’язкові та вибіркові, виконуються у встановлені терміни, з відповідною максимальною оцінкою та передбачають певні форми звітності щодо їх виконання. Обов’язкові завдання виконуються обов’язково кожним студентом у процесі вивчення дисципліни, вибіркові завдання є альтернативними.

Перелік завдань для самостійної роботи представлені у Карті самостійної роботи студентів (таблиця 1), яка включається до “Методичних матеріалів щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань”, що розміщуються на сайті КНЕУ.

Кожен студент повинен роздрукувати для себе Карту самостійної роботи та на власний розсуд визначитись з вибірковим елементом самостійної роботи, щоб набрати необхідну кількість балів.

Після виконання обов’язкових та вибіркових завдань у встановлені терміни студент звітує викладачеві, а набрані ним бали проставляються у Журналі обліку поточної успішності студентів та враховуються як кількість балів за поточну успішність в навчальній роботі.Таблиця 1

Карта самостійної роботи студента

з дисципліни “Ергономіка” для всіх студентів спеціальностей напрямку “Економіка і підприємництво” та “Менеджмент”
Види самостійної роботи

Планові терміни виконання

Форми контролю та звітності

Максимальна кількість балів

Денна та вечірня форми навчання

І. Обов’язкові

За систематичність і активність роботи на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях

1.1. Підготовка до семінарських (практичних, лабораторних) занять

Відповідно до робочої навчальної програми

Активна участь в семінарських (практичних, лабораторних) заняттях

30

За виконання модульних (контрольних) завдань

1.2. Підготовка до модульних контрольних робіт

-//-

Перевірка правильності виконання модульних контрольних робіт

10 за 1 модуль


За виконання завдань для самостійного опрацювання

1.3. Виконання розрахункових завдань.

-//-

Перевірка правильності виконання завдань

25

Разом балів за обов’язкові види СРС

65

ІІ. Вибіркові

За виконання завдань для самостійного опрацювання

2.1. Проведення аналізу факторів впливу на людину в системі, визначення інтегральної характеристики системи

-//-

Обговорення результатів проведеної роботи під час аудиторних занять або ІКР

10

2.2. Написання реферату (есе) за заданою тематикою

-//-

Обговорення (захист) матеріалів реферату (есе)під час аудиторних занять або ІКР

10

2.3. Розрахунок соціально-економічної ефективності обраної студентом системи

-//-

Обговорення результатів проведеної роботи під час аудиторних занять або ІКР

25

2.4. Розроблення проекту робочого місця
Обговорення результатів проведеної роботи під час аудиторних занять або ІКР

25

Разом балів за вибіркові види СРС

35

Всього балів за СРС

100

Заочна форма навчання


І. Обов’язкові

За систематичність і активність роботи на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях

1.1. Підготовка до семінарських (практичних, лабораторних) занять

Відповідно до робочої навчальної програми

Активна участь в семінарських (практичних, лабораторних) заняттях

20

За виконання модульних (контрольних) завдань

1.2. Підготовка до модульних контрольних робіт

-//-

Перевірка правильності виконання модульних контрольних робіт

10 за 1 модуль


За виконання завдань для самостійного опрацювання

1.3. Виконання розрахункових завдань.

-//-

Перевірка правильності виконання завдань

25

1.4. Написання реферату (есе) за заданою тематикою

-//-

Обговорення (захист) матеріалів реферату (есе)під час аудиторних занять або ІКР

10

Разом балів за обов’язкові види СРС

65

ІІ. Вибіркові

За виконання завдань для самостійного опрацювання

2.1. Розрахунок соціально-економічної ефективності обраної студентом системи

-//-

Обговорення результатів проведеної роботи під час аудиторних занять або ІКР

35

2.2. Розроблення портрету професії або посади
Обговорення результатів проведеної роботи під час аудиторних занять або ІКР

15

2.3. Розроблення проекту робочого місця
Обговорення результатів проведеної роботи під час аудиторних занять або ІКР

20

Разом балів за вибіркові види СРС

35

Всього балів за СРС

100


Завдання для самостійної роботи студентів:
І. Обов’язкова частина. Виконання розрахункових завдань.

Розрахункові завдання складаються з п’яти задач за різними темами. Кожна задача оцінюється у 5 балів максимально, 0 балів – у разі невірного виконання або відсутності рішення, 3 бали – якщо у розрахункох містилися помилки математичного характеру.

Варіанти завдань студенти обирають відповідно до першої літери прізвища:

І вааріант – літери А, Б, В, Г, Д,

ІІ варіант – літери Є, Ж, З, І, К,

ІІІ варіант – літери Л, М, Н, О,

ІУ варіант – літери П, Р, С, Т,

У варіант – літери У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Ю, Я.

Студенти подають виконані розрахункові завдання для перевірки їх викладачем за тиждень до останнього практичного заняття за розкладом для студентів денної та вечірньої форм навчання та не пізніше як за 2 тижні до початку екземенаційної сесії – студентами заочної форми навчання.

Перелік розрахункових завдань за варіантами:


Варіант І
1.Визначіть коефіцієнт якості технічного засобу за даними таблиці:

Експерти

1

2

3

4

5

Х1

1

2

1

1

2

Х2

2

1

3

2

1

Х3

3

3

2

3

3


Скачати 361.32 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка