Перелік питань для складання кандидатського іспиту із спеціальності 12. 00. 03 – цивільне право І цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право Цивільне правоСкачати 83.86 Kb.
Дата конвертації17.11.2018
Розмір83.86 Kb.


Перелік питань для складання кандидатського іспиту

із спеціальності 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право
Цивільне право.

1. Поняття і зміст права власності як суб’єктивного цивільного права. Набуття і припинення права власності. Здійснення права власності. Спільна власність та її види. Речові права на чуже майно. Захист права власності: поняття, способи.

2. Правочини: поняття, ознаки, види, форми. Умови дійсності правочинів. Недійсність правочинів та їх правові наслідки. Види недійсних правочинів.

3. Поняття цивільно-правового договору, його функції та значення. Свобода договору. Види договорів. Істотні умови цивільно-правових договорів. Укладання, зміна та розірвання договору.

4. Фізична особа як учасник цивільних правовідносин. Співвідношення поняття «людина», «фізична особа», «громадянин». Цивільна правоздатність фізичних осіб: поняття та обсяг. Цивільна дієздатність фізичних осіб: поняття, види.

5. Поняття та види об’єктів цивільних прав. Класифікація речей як об’єктів цивільних прав. Гроші, валютні цінності та цінні папери, як об'єкти цивільних прав.

6. Поняття та ознаки юридичної особи. Теорії юридичної особи. Види та організаційно-правові форми юридичних осіб за ЦК України. Правосуб’єктність юридичних осіб.

7. Поняття і зміст зобов’язання. Система (види) зобов’язань. Виконання зобов’язань та його принципи. Забезпечення виконання зобов’язань. Припинення зобов’язань: підстави і наслідки.

8. Поняття права інтелектуальної власності. Загальна характеристика теорії права інтелектуальної власності. Об’єкти та суб’єкти права інтелектуальної власності. Види прав інтелектуальної власності.

9. Поняття особистих немайнових прав фізичної особи. Класифікації особистих немайнових прав. Зміст особистого немайнового права та його окремих видів. Здійснення особистих немайнових прав. Обмеження особистих немайнових прав. Захист особистого немайнового права. Поновлення особистого немайнового права.

10. Поняття, ознаки та функції цивільно-правової відповідальності. Доктринальні проблеми тлумачення обсягу поняття «відповідальність» у цивільному праві. Види та форми цивільно-правової відповідальності. Підстави та умови цивільно-правової відповідальності. Генеральний та спеціальні делікти. Відповідальність за відсутності вини. Підстави звільнення від відповідальності. Обставини непереборної сили. Випадок. Відповідальність і виконання зобов’язання в натурі.

11. Класифікація недоговірних зобов'язань та їх характеристика.

12. Поняття спадкування. Місце спадкових правовідносин в системі цивільних відносин. Види спадкування. Поняття та види заповіту. Визнання заповіту недійсним. Заповідальні розпорядження. Обов’язкова частка. Черговість спадкування. Спадкування за правом представлення та спадкова трансмісія. Спадковий договір.

13. Договори з передачі майна у власність. Поняття, класифікація договорів з передачі майна у власність. Предмет та істотні умови договорів з передачі майна у власність.

14. Договори з передачі майна у користування. Поняття, класифікація договорів з передачі майна у користування. Предмет та істотні умови договорів з передачі майна у користування.

15. Договори з виконання робіт. Поняття, класифікація договорів з виконання робіт. Предмет та істотні умови договорів з виконання робіт.

16.Поняття, види та підстави представництва. Представництво за довіреністю. Передоручення. Комерційне представництво. Випадки недопущення представництва.

17.Поняття і значення строку та терміну в цивільному праві. Визначення та класифікація цивільно-правових строків. Позовна давність.


Цивільний процес.

1. Докази і доказування у цивільному процесі. Види доказів. Поняття, стадії, предмет доказування.

2. Апеляційне та касаційне провадження. Суб’єкти та об’єкти апеляційного і касаційного оскарження. Відмінність апеляції від касації. Процедура апеляційного і касаційного провадження.

3. Судовий розгляд. Поняття і зміст судового засідання.

4. Рішення суду першої інстанції. Поняття і види судових рішень. Класифікація рішень суду. Вимоги до рішень суду. Усунення недоліків рішення судом, який його ухвалив.

5. Право на позов. Поняття, види та зміст позову. Пред’явлення позову та відкриття провадження у цивільній справі.

6. Суб’єкти цивільного процесу та їх класифікація. Права та обов’язки осіб, що беруть участь у цивільній справі.

7. Цивільна юрисдикція суду. Поняття та види підсудності в цивільному процесі.

8. Підготовка справи до судового розгляду. Попереднє судове засідання.

9. Поняття окремого провадження. Види справ, що розглядаються в порядку окремого провадження. Суб’єктний склад справ в порядку окремого провадження. Особливості розгляду справ в порядку окремого провадження.

10. Провадження у зв’язку з винятковими обставинами. Поняття виняткових обставин. Порядок подання скарги у зв’язку з винятковими обставинами. Порядок провадження у зв’язку з винятковими обставинами.

11 Процесуальне представництво. Види процесуального представництва. Обмеження за колом осіб, які не можуть бути представниками. Межі повноважень представника. Посвідчення повноважень представника.

12 Провадження у зв’язку з нововиявленими обставинами. Підстави порушення провадження у зв’язку з нововиявленими обставинами. Підсудність справ, що переглядаються у зв’язку з нововиявленими обставинами. Порядок подання заяв про перегляд у зв’язку з нововиявленими обставинами. Порядок розгляду справ у зв’язку з нововиявленими обставинами.

13 Наказне провадження. Поняття та особливості наказного провадження. Розгляд справи у порядку наказного провадження. Судовий наказ.

14 Цивільні процесуальні строки. Поняття, значення і види процесуальних строків. Обчислення, зупинення продовження і поновлення процесуальних строків.

15. Виконання судового рішення як стадія цивільного процесу. Поняття та значення виконавчого провадження. Підстави виконання та виконавчі документи. Учасники виконавчого провадження. Повноваження суду у процесі виконання судового рішення. Поворот виконання.

16. Поняття заочного розгляду справи. Умови проведення заочного розгляду справи. Скасування та оскарження заочного рішення.

17. Поняття та види судових витрат, їх значення. Витрати, пов’язані з розглядом справи в суді. Розподіл та відшкодування понесених витрат у справі.Сімейне право

1. Особисті немайнові права та обов’язки батьків і дітей. Позбавлення батьківських прав, їх поновлення.

2. Визначення походження дітей. Визнання, встановлення та оспорювання батьківства та материнства.

3. Майнові права та обов’язки батьків і дітей. Розмір аліментів, порядок їх сплати або стягнення. Правова природа аліментного договору. Відповідальність за прострочення сплати аліментів

4. Припинення шлюбу. Розірвання шлюбу. Поновлення шлюбу. Режим окремого проживання подружжя.

5. Особисті немайнові права та обов’язки подружжя. Розподіл обов’язків подружжя за законом та за домовленістю сторін.

6. Поняття шлюбу в сімейному праві. Умови вступу до шлюбу. Реєстрація шлюбу та її юридичне значення.

7. Поняття і підстави недійсності шлюбу. Абсолютна та відносна недійсність шлюбу. Визнання шлюбу недійсним та його наслідки. Визнання шлюбу неукладеним.

8. Влаштування дітей сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування. Усиновлення.

9. Майнові відносини подружжя. Спільна та роздільна власність подружжя. Користування та розпорядження майном подружжя.

10. Права та обов’язки подружжя щодо утримання. Підстави виникнення права на утримання. Договір про надання утримання. Утримання після розірвання шлюбу. Припинення права на утримання.

11 Поняття та правова природа шлюбного договору. Зміна та розірвання шлюбного договору.

12 Права батьків і дітей на майно. Право власності дитини на майно. Право спільної власності батьків і дітей. Право користування майном. Управління майном дитини. Обмеження повноважень батьків на управління майном дитини.

13 Опіка та піклування над дітьми. Патронат над дітьми. Прийомна сім’я

14 Дитячий будинок сімейного типу як одна із форм влаштування дітей сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування. Його відмінність від опіки, піклування, патронату над дітьми та прийомної сім’ї.

15 Сім’я. Учасники сімейних відносин. Регулювання сімейних відносин. Здійснення сімейних прав та виконання обов’язків. Захист сімейних прав та інтересів

16 Майнові та особисті немайнові права та обов’язки інших членів сім’ї та родичів.

17Права та обов’язки іноземців та осіб без громадянства за сімейним законодавством України. Застосування законів іноземних держав та міжнародних договорів в Україні.Міжнародне приватне право.

1.Загальна характеристика джерел міжнародного приватного права. Роль міжнародних організацій (ЮНСІТРАЛ, Гаазька конференція з міжнародного приватного права, УНІДРУА, МТП тощо) в процесах уніфікації та гармонізації у сфері міжнародного приватного права.

2. Колізійні норми речового права в Україні та інших країнах. Виникнення та припинення права власності та інших речових прав. Право власності та інші речові права на рухоме та нерухоме майно. Захист права власності та інших речових прав.

3. Поняття, структура та види колізійних норм. Основні колізійні прив’язки. Зворотне відсилання та відсилання до права третьої держави. Встановлення змісту норм права іноземної держави.

4. Правова природа арбітражної угоди. Особливості розгляду спорів міжнародними інституційними арбітражами та арбітражами «ad-hoc». Міжнародно-правове та національно-правове регулювання визнання і виконання іноземних арбітражних рішень.

5. Особистий закон фізичної особи.

6. Предмет, метод міжнародного приватного права. Концепція lex mercatoria та міжнародне приватне право. Місце міжнародного приватного права в правовій системі.

7. Колізійні норми договірних зобов’язань у міжнародному приватному праві України та зарубіжних країн. Право, що застосовується до договору. Форма зовнішньоекономічного договору та вимоги до неї у національному законодавстві України та інших країн.

8. Участь у цивільному процесі іноземних осіб та іноземних держав. Загальні правила підсудності судам України справ з іноземним елементом. Порядок визнання та виконання іноземних судових рішень за українським законодавством та міжнародними договорами України.

9. Визначення особистого закону юридичних осіб у законодавстві та доктрині міжнародного приватного права. Правовий режим діяльності іноземних юридичних осіб в Україні. Правовий статус представництв іноземних юридичних осіб та підприємств з іноземними інвестиціями в Україні.

10. Недоговірні зобов’язання в міжнародному приватному праві. Деліктні зобов’язання з іноземним елементом. Відшкодування шкоди працівникові за міжнародними договорами України.

11. Колізійні проблеми укладення шлюбу. Колізійні питання розірвання шлюбу. Колізійні питання усиновлення, опіки та піклування.

12. Трудові відносини з іноземним елементом та джерела їх правового регулювання. Міжнародні договори України з питань трудової діяльності та соціального захисту працівників. Трудові права українських громадян за кордоном.

13. Патентне право як складова частина права інтелектуальної власності. Особливості міжнародної охорони винаходів, товарних знаків, фірмових найменувань, промислових зразків та інших видів об’єктів промислової власності. Правові питання патентування українських винаходів за кордоном.

14. Колізійні питання спадкування за законом та заповітом. Правове положення іноземних громадян у випадку спадкування в Україні.

15. Зворотне відсилання та відсилання до права третьої держави. Застереження про публічний порядок. Дія імперативних норм права України, що регулюють відносини із іноземним елементом.

16. Міжнародні розрахункові правовідносини: грошові зобов’язання та правові основи розрахунків.

17. Держава як суб’єкт міжнародного приватного права. Зміст та види імунітету держави.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка