Освіта. Виховання. Навчання ашеров, Акива ТовійовичСкачати 456.38 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації11.05.2018
Розмір456.38 Kb.
1   2   3

ФІЛОСОФІЯ. ЛОГІКА. ЕТИКА. ЕСТЕТИКА. РЕЛІГІЯ


  1. Бондар, Тетяна Іванівна. Логіка : навч. посіб. / Т. І. Бондар ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Слово, 2011. – 271 с. – Бібліогр.: с. 266-269. – ISBN 978-966-194-087-0

  2. Загарницька, Ірина. Феномен дитинства: філософсько-соціологічний аналіз / Ірина Загарницька ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. – 320 с. – Бібліогр.: с. 285-320. – ISBN 978-966-660-700-6

  3. Київський університет ім. Бориса Грінченка. Гуманітарний інститут. Філософський часопис : зб. наук. пр. № 1-2 / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. Гуманіт. ін-т ; [за заг. ред. В. О. Огнев'юка ; редкол.: Хоружа Л. Л. та ін.]. – Київ : Київ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2011. – 122 с. – Бібліогр. у кінці ст.

  4. Пересопницьке Євангеліє 1556-1561 : Дослідження. Транслітерований текст. Словопокажчик / [видання підгот.: І. П. Чепіга за участю Л. А. Гнатенко ; наук. ред. В. В. Німчук ; редкол.: О. С. Онищенко (голова) та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Ін-т укр. мови. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : [б. в.], 2011. – 699, [1] с. – ISBN 978-966-02-6014-6

СУСПІЛЬНІ НАУКИ

  1. Капська, Алла Йосипівна. Соціальна робота : навч. посіб. / А. Й. Капська ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Слово, 2011. – 399 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-194-072-6

  2. Карпенко, Олена Георгіївна. Вступ до спеціальності "Соціальна робота" : навч.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. Г. Карпенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Слово, 2011. – 245, [1] с. – Бібліогр.: с. 203-219. – ISBN 978-966-194-071-9

  3. Купрій, Тетяна Георгіївна. Соціологія: схеми, таблиці, діаграми, графіки : навч. посіб. / Т. Г. Купрій ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. Ін-т лідерства та соц. наук. – Київ : Київ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2011. – 160 с. – Бібліогр.: с. 156-160

  4. Кухар, Тетяна Володимирівна. Комунікативні стратегії соціально-психологічної адаптації безробітних : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Кухар Тетяна Володимирівна ; Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. – Київ : [б. в.], 2011. – 237 с. – Бібліогр.: с. 169-187

  5. Максимова, Наталія Юріївна. Психологія девіантної поведінки : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н. Ю. Максимова. – Київ : Либідь, 2011. – 516, [2] с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-06-0605-0

  6. Основи правознавства : навч. посіб. для підготов. абітурієнтів до вступ. випробувань з "Основ правознавства" при вступі у вищ. навч. закл. МВС України / Є. О. Гіда, Є. В. Білозьоров [та ін.] ; Нац. акад. внутріш. справ. Каф. теорії держави та права. – Київ : Ліпкан О. С., 2011. – 181 с. – (Студент ХХІ століття). – ISBN 978-966-2439-22-9

  7. Райкус, Джудит С. Социально-психологическая помощь семьям и детям групп риска : практ. пособие : в 4 т. Т. 3. Развитие и благополучие детей / Джудит С. Райкус, Рональд Хьюз ; Международ. центр развития и лидерства (Украина), Международ. центр обучения и развития (Кыргызстан), Ин-т социал. услуг (США). – Киев : Феникс, 2011. – 281 с. – ISBN 978-966-651-695-7. – ISBN 978-966-651-887-6 (Т. 3)

  8. Райкус, Джудит С. Социально-психологическая помощь семьям и детям групп риска : практ. пособие : в 4 т. Т. 4. Размещение и стабильные условия жизни / Джудит С. Райкус, Рональд Хьюз ; Международ. центр развития и лидерства (Украина), Международ. центр обучения и развития (Кыргызстан), Ин-т социал. услуг (США). – Киев : Феникс, 2011. – 405 с. – ISBN 978-966-651-695-7. – ISBN 978-966-651-888-3 (Т. 4)

  9. Світоглядно-теоретичний вимір сучасної української політики : [монографія] / [М. І. Михальченко (кер. авт. кол.), М. С. Кармазіна, В. О. Ковалевський та ін.] ; НАН України. Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2010. – 357 с. – Бібліогр.: с. 327-356. – ISBN 978-966-02-5706-1

  10. Соціологія : підруч. для студ. заоч. форми навчання вищ. навч. закл. / Нац. пед. у-т ім. М. П. Драгоманова. Ін-т соціології, психології та управління ; [редкол.: Євтух В. Б. та ін.]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. – 239 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-966-660-758-7

  11. Суржинський, Максим Ігорович. Інститут громадянства України: конституційно-правовий аспект : [монографія] / М. І. Суржинський ; [відп. ред.: Ю. С. Шемшученко] ; НАН України. Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – Київ : Наукова думка, 2011. – 213, [2] с. – Бібліогр.: с. 189-214. – Проект "Наукова книга-2011" (молоді вчені). – ISBN 978-966-00-1095-6

  12. Українське законодавство та Факультативний протокол до Конвенції ООН про права дитини щодо торгівлі дітьми, дитячої проституції і дитячої порнографії (порівняльно-правовий аналіз) / [авт. кол.: Євсюкова М. В., Орлеан А. М. та ін. ; заг. ред.: Бандурка І. О., Левченко К. Б.] ; Представництво дит. фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, Міжнар. жіноч. правозахис. центр "Ла Страда-Україна", Харк. нац. ун-т внутріш. справ. – Київ : [б. в.], 2010. – 195 с. – ISBN 978-966-2141-53-50

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ. МЕДИЦИНА

  1. Бевз, Григорій Петрович. Математика : підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Г. П. Бевз, В. Г. Бевз ; [ред. : Н. В. Демиденко, М. Ю. Зубченко, О. В. Попович ; худож. ред. : А. М. Виксенко ; мал. В. В. Хайдурової]. – Київ : Вид. дім "Освіта" , 2011. – 350, [1] с. : кольор. іл. – ISBN 978-617-656-008-1

  2. Бевз, Григорій Петрович. Математика. 10 : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. : рівень стандарту / Г. П. Бевз, В. Г. Бевз ; [ред. : О. Мовчан ; обкл., макет, іл. В. Соловйова]. – 2-ге вид. – Київ : Генеза, 2011. – 270, [1] с. : кольор. іл. – ISBN 978-966-11-0004-5

  3. Богданович, Михаил Васильевич. Математика : учеб. для 4 кл. общеобразоват. учеб. заведений с рус. яз. обучения : Пер. с укр. / М. В. Богданович, Г. П. Лишенко ; [ред. : В. М. Личенко, Г. В. Криволапова ; худож. ред. : Т. М. Канарская ; худож. обл. Л. А. Кузнецова]. – Харьков : Сиция, 2011. – 159 с. : цв. ил. – ISBN 978-617-2542-09-7 (рус.). – ISBN 978-617-2542-08-0 (укр.)

  4. Богданович, Михайло Васильович. Математика : підруч. для 4 кл. / М. В. Богданович, Г. П. Лишенко ; [ред. : В. М. Ліченко ; худож. ред. Т. М. Канарська ; худож. обкл. Л. А. Кузнецова]. – Харків : Сиция, 2011. – 159 с. : кольор. іл. – ISBN 978-617-2542-08-0

  5. Коршак, Евгений Васильевич. Физика. 8 класс : учеб. для общеобразоват. учеб. заведений / Е. В. Коршак, А. И. Ляшенко, В. Ф. Савченко ; [пер. с укр. Коршака Е. В., Ляшенко А. И.; ред. : М. Зубченко, О. Мовчан ; [ред. : М. Зубченко, О. Мовчан ; обл., макет, изготовление ил. В. Жеборовского, В. Марущинца ; худож. ред. : В. Марущинец]. – 2-е изд. – Киев : Генеза, 2011. – 208 с. : цв.ил. – ISBN 978-966-504-861-9 (рус.). – ISBN 978-966-504-799-5 (укр.)

  6. Коршак, Євген Васильович. Фізика. 10 клас : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. : рівень стандарту / Є. В. Коршак, О. І. Ляшенко, В. Ф. Савченко ; [ред. : М. Зубченко, О. Мовчан ; обл., макет, виготовлення іл. В. Жеборовського, В. Марущинця ; худож. ред. : В. Марущинець]. – 2-ге вид. – Київ : Генеза, 2011. – 191 с. : кольор. іл. – ISBN 978-966-11-0006-9

  7. Коршак, Євген Васильович. Фізика. 9 клас : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / Є. В. Коршак, О. І. Ляшенко, В. Ф. Савченко ; [ред. : М. Зубченко, Н. Дашко ; обкл., макет, іл. В. Марущинця ; худож. ред. : В. Марущинець ; відп. за вип. : О. В. Хоменко, І. А. Юрчук]. – 2-ге вид. – Київ : Генеза, 2011. – 157, [1] с. : кольор. іл. – ISBN 978-966-504-901-2

  8. Лашевська, Ганна Анатоліївна. Хімія. 7 : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / Г. А. Лашевська ; [ред. Людмила Мялківська ; обкл. макет, художнє оформ. та комп'ютерна обробка іл. Володимира Волкова ; художнє редагування Павла Машкова]. – 2-ге вид. – Київ : Генеза, 2011. – 197, [1] с. : кольор. іл. – ISBN 978-966-504-607-3

  9. Лашевська, Ганна Анатоліївна. Хімія. 9 клас : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / Г. А. Лашевська ; [відп. за вип. : С. С. Фіцайло, О. А. Дубовик ; ред. Л. Мялківська]. – 2-ге вид. – Київ : Генеза, 2011. – 278, [1] с. : кольор. іл. – ISBN 978-966-504-912-8

  10. Основи здоров’я : підруч. для 3 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Н. М. Бібік, Т. Є. Бойченко [та ін.]. – 3-тє вид. – Київ : Генеза, 2011. – 111 с. – ISBN 978-966-504-747-6

  11. Полищук, Наталия Николаевна. Основы здоровья. 7 класс : учеб. для общеобразоват. учеб. заведений / Н. Н. Полищук : : пер. с укр. [Л. А. Мялковской]. – 2-е изд. – Киев : Генеза, 2011. – 231 с. – Пер. с изд.: Полищук Н. М. Основи здоров'я: 7 кл. : Підруч. для загальноосвіт. навч. закл. – 224 с. : іл. . – ISBN 978-966-504-639-4 (рус.). – ISBN 978-966-504-608-0 (укр.)

  12. Серебряков, Валентин Валентинович. Біологія. 8 : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / В. В. Серебряков, П. Г. Балан ; [відп. за підготовку до видання С. С. Фіцайло]. – 2-ге вид. – Київ : Генеза, 2011. – 287 с. – ISBN 978-966-504-810-7

  13. Сиротюк, Владимир Дмитрович. Физика : учеб. для 8 кл. общеобразоват. учеб. заведений / В. Д. Сиротюк ; [ред. К. Дмитренко ; ; макет, художеств. оформ. A. Виксенко ; фотографии : В. Сиротюк [и др.]]. – Киев : Вид. дім "Освіта" , 2011. – 238 с. : цв.ил. – ISBN 978-617-656-019-7 (укр.). – ISBN 978-617-656-028-9 (рус.)

  14. Сиротюк, Владимир Дмитрович. Физика : учеб. для 9 кл. общеобразоват. учеб. заведений / В. Д. Сиротюк ; [ред. К. Дмитренко ; макет, художеств. оформ. A. Виксенко ; фотографии : А. Виксенко [и др.]]. – Киев : Вид. дім "Освіта" , 2011. – 206 с. : цв.ил. – ISBN 978-617-656-020-3 (укр.). – ISBN 978-617-656-029-6 (рус.)

  15. Сиротюк, Володимир Дмитрович. Фізика : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / В. Д. Сиротюк ; [ред. К. Дмитренко ; макет, художнє оформ. А. Віксенко ; мал. О. Гула, В. Хайдурова ; фотографії В. Сиротюк [та ін.]]. – Київ : Вид. дім "Освіта" , 2011. – 238 с. : кольор. іл. – ISBN 978-617-656-019-7

  16. Сиротюк, Володимир Дмитрович. Фізика : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / В. Д. Сиротюк ; [ред. : К. Дмитренко ; макет, художнє оформ. А. Віксенко ; мал. : Є. Самохін, В. Хайдурова, Є. Кургак ; фото : А. Віксенко [та ін.]]. – Київ : Вид. дім "Освіта" , 2011. – 206 с. : кольор. іл. – ISBN 978-617-656-020-3

ТЕХНІЧНІ НАУКИ. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

  1. Інструкція про порядок надання Міжнародного стандартного номера книги (ISBN) в Україні : (зі змінами і доп., внесеними в 2011 р.) / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; [уклад. І. О. Погореловська]. – Київ : Книжкова палата України, 2011. – 23 с.

  2. Тимків, Богдан Михайлович. Технології. Деревообробка : проф. рівень : підруч. для учнів 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Б. М. Тимків, Ю. О. Туранов, В. В. Понятишин. – Львів : Світ, 2011. – 285, [1] с. – ISBN 978-966-603-643-1


МИСТЕЦТВО. СПОРТ

  1. Бубка, Сергій Назарович. Олімпійське сузір'я України : атлети / Сергій Бубка, Марія Булатова. – Київ : Олімпійська література, 2010. – 165 с. : кольор. іл. – Авт. зазнач. на обкл., на звороті тит. арк. та на 3-й с. обкл. – ISBN 978-966-8708-30-5

  2. Бубка, Сергій Назарович. Олімпійське сузір'я України : тренери / Сергій Бубка, Марія Булатова. – Київ : Олімпійська література, 2010. – 251 с. : кольор. іл. – ISBN 978-966-8708-44-2

  3. Булатова, Мария Михайловна. Культурное наследие Древней Греции и Олимпийские игры / М. М. Булатова, С. Н. Бубка. – Киев : Олімпійська література, 2012. – 407 с. : цв.ил. – Библиогр.: с. 398-403. – ISBN 978-966-8708-45-9

  4. Булатова, Марія Михайлівна. Енциклопедія олімпійського спорту в запитаннях і відповідях / М. М. Булатова ; Міжнарод. Олімп. ком., Нац. олімп. ком. України. – Київ : Олімпійська література, 2009. – 399 с. : кольор. іл. – Бібліогр.: с. 396-399. – ISBN 978-966-8708-14-5

  5. Бутовский, Алексей Дмитриевич. Собрание сочинений : в 4 т. Т. 4 / А. Д. Бутовский ; [сост. С. Н. Бубка, М. М. Булатова ; отв. за вып. В. Вдовенко] ; Нац. олимп. ком. Украины, Олимп. акад. Украины. – Киев : Олимпийская литература, [2009]. – 448, [1] с. : ил. – ISBN 978-966-8708-12-1. – ISBN 978-966-8708-10-7 (том 4)

  6. Бутовский, Алексей Дмитриевич. Собрание сочинений : в 4 т. Т. 1 / А. Д. Бутовский ; [сост. С. Н. Бубка, М. М. Булатова ; отв. за вып. В. Вдовенко] ; Нац. олимп. ком. Украины, Олимпийская академия Украины. – Киев : Олимпийская литература, [2009]. – 334, [1] с. : ил. – ISBN 978-966-8708-12-1. – ISBN 978-966-8708-07-7 (том 1)

  7. Бутовский, Алексей Дмитриевич. Собрание сочинений : в 4 т. Т. 2 / А. Д. Бутовский ; [сост. С. Н. Бубка, М. М. Булатова ; отв. за вып. В. Вдовенко] ; Нац. олимп. ком. Украины, Олимп. акад. Украины. – Киев : Олимпийская литература, [2009]. – 422, [1] с. – ISBN 978-966-8708-12-1. – ISBN 978-966-8708-08-4 (том 2)

  8. Бутовский, Алексей Дмитриевич. Собрание сочинений : в 4 т. Т. 3 / А. Д. Бутовский ; [сост. С. Н. Бубка, М. М. Булатова ; отв. за вып. В. Вдовенко] ; Нац. олимп. ком. Украины, Олимп. акад. Украины. – Киев : Олимпийская литература, [2009]. – 358, [1] с. : ил. – ISBN 978-966-8708-12-1. – ISBN 978-966-8708-09-1 (том 3)

  9. Енциклопедія олімпійського спорту України / Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України, Олімпійська акад. України, Укр. акад. наук ; кол. авт. : Азарченков П. М. [та ін.] ; за ред. В. М. Платонова ; [відп. за вип. Валентина Вдовенко]. – К. : Вид-во НУФВСУ "Олімпійська література", 2005. – 462, [2] с. : іл. – Библиогр.: с. 461-463. – ISBN 9667133710

  10. Хорове диригування : навч. посіб. / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. Ін-т мистецтв ; [упоряд.: В. Л. Джурко, Т. О. Макарова, І. С. Чернявська]. – Київ : Київ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2011. – 139 с.

  11. Энциклопедия Олимпийского спорта : в 5 т. Т. 1 / под общ. ред. В. Н. Платонова ; [отв. за вып. : Валентина Вдовенко]. – Киев : Олимпийская литература, [2002]. – 494, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 492-495. – ISBN 966-7133-51-6. – ISBN 966-7133-52-4 (т. 1)

  12. Энциклопедия Олимпийского спорта : в 5 т. Т. 2 / под общ. ред. В. Н. Платонова ; [отв. за вып. : Валентина Вдовенко]. – Киев : Олимпийская литература, [2004]. – 582, [1] с. – Библиогр.: с. 580-583. – ISBN 966-7133-51-6. – ISBN 966-7133-53-2 (т. ІІ)

  13. Энциклопедия Олимпийского спорта : в 5 т. Т. 3. Олимпийский спорт: информация, статистика / под общ. ред. В. Н. Платонова ; [отв. за вып. : Валентина Вдовенко]. – Киев : Олимпийская литература, [2004]. – 630, [1] с. – Библиогр.: с. 630-631. – ISBN 966-7133-51-6. – ISBN 966-7133-54-0 (т. ІІІ)

  14. Энциклопедия Олимпийского спорта : в 5 т. Т. 4. Система подготовки спортсменов в Олимпийском спорте / под общ. ред. В. Н. Платонова ; [отв. за вып. : Валентина Вдовенко]. – Киев : Олимпийская литература, [2004]. – 606, [1] с. – Библиогр.: с. 492-495. – ISBN 966-7133-51-6. – ISBN 966-7133-55-9 (т. 4)

  15. Энциклопедия олимпийского спорта : В 5 т. Т. 5. Олимпийский спорт в Украине / Междунар. олимп. комитет, Нац. ун-т физ. воспитания и спорта Украины ; [ред. В. Н. Платонов ; отв. за вып. В. Вдовенко]. – К. : Олимпийская литература, 2004. – 526, [2] с. – Библиогр.: с. 525-527. – ISBN 9667133516. – ISBN 9667133567 (т. V)

МОВА. ЛІТЕРАТУРА

  1. Карп'юк, Оксана Дмитрівна. Англійська мова : підруч. для 6-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / Оксана Карп’юк = English.6 : Pupil's book / Oksana Karpiuk. – Тернопіль : Лібра Терра, 2011. – 191 с. – ISBN 966-308-148-1 (2006). – ISBN 978-966-8790-30-0 (2007)

  2. Карп'юк, Оксана Дмитрівна. Англійська мова : підруч. для 4-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. Карп'юк = English.4 : Pupil's book / Oksana Karpiuk. – Тернопіль : Лібра Терра, 2011. – 159 с. – ISBN 966-329-002-1 (2004, 2005). – ISBN 978-966-8790-33-1

  3. Карп'юк, Оксана Дмитрівна. Англійська мова : підруч. для 10-го кл. загальноосвіт. навч. закл. : рівень стандарту (9-й рік навчання) / Оксана Карп'юк = English.10 : Pupil's book / Oksana Karpiuk. – Тернопіль : Лібра Терра, 2011. – 223 с. – ISBN 978-966-308-359-9

  4. Карп'юк, Оксана Дмитрівна. Англійська мова : підруч. для 2-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. Карп'юк ; [ред. Ігор Ратушний ; худож. : Любомир Бейгер, Ірина Мацко ; обкл. та художнє редагування Любомир Бейгер]. – [2-ге вид, переробл. і доп.]. – Тернопіль : Лібра Терра, 2012. – 135, [1] с. : кольор. іл. – Назву на обкл. зазначено англ. мовою. – ISBN 978-966-8790-22-5

  5. Басай, Надія Пилипівна. Добрий день! 6 = Guten Tag! : підруч. з нім. мови для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл. (5-й рік навчання) / Надія Басай ; [худож. Р. Є. Беспятов, Г. П. Філатов]. – [2-ге вид]. – Київ : Освіта , 2011. – 223 с. – ISBN 978-966-04-0843-2

  6. Быкова, Екатерина Ивановна. Русский язык : учеб. для 5 кл. общеобразоват. учеб. заведений с рус. яз. обучения / Е. И. Быкова, Л. В. Давидюк, Е. С. Снитко ; [рис. В. Хайдуровой ; для оформления обл. использовано фото А. Ивченко]. – Киев : Вид. дім "Освіта" , 2011. – 286 с. – ISBN 978-617-656-030-2

  7. Быкова, Екатерина Ивановна. Русский язык : учеб. для 6 кл. общеобразоват. учеб. заведений с рус. яз. обучения / Е. И. Быкова, Л. В. Давидюк, В. И. Стативка ; [рис.: А. Лапушен, О. Лапушен, В. Хайдурова]. – Киев : Вид. дім "Освіта" , 2011. – 270 с. – ISBN 978-617-656-031-9

  8. Быкова, Екатерина Ивановна. Русский язык : учеб. для 7 кл. общеобразоват. учеб. заведений с рус. яз. обучения / Е. И. Быкова, Л. В. Давидюк, В. И. Стативка ; [рис.: А. Лапушен, О. Лапушен ; фото: В. Костюкевич и др.]. – Киев : Вид. дім "Освіта" , 2011. – 286 с. – На обл.: фрагмент картины Михаила Врубеля "Царевна-Лебедь". – ISBN 978-617-656-032-6

  9. Быкова, Екатерина Ивановна. Русский язык : учеб. для 8 кл. общеобразоват. учеб. заведений с рус. яз. обучения / Е. И. Быкова, Л. В. Давидюк, В. И. Стативка ; [рис.: А. Лапушен, О. Лапушен ; фото: В. Соловйов, В. Панченко]. – Киев : Вид. дім "Освіта" , 2011. – 238 с. – ISBN 978-617-656-033-3

  10. Быкова, Екатерина Ивановна. Русский язык : учеб. для 9 кл. общеобразоват. учеб. заведений с рус. яз. обучения / Е. И. Быкова, Л. В. Давидюк, В. И. Стативка ; [худож. оформ. В. Литвиненко ; фото: В. Литвиненко, М. Архипов]. – Киев : Вид. дім "Освіта" , 2011. – 238 с. – ISBN 978-617-656-041-8

  11. Вашуленко, Микола Самійлович. Українська мова : підруч. для 3 кл. загальноосвіт. навч. закл. з навчанням укр. мовою. Ч. 1 / М. С. Вашуленко, О. І. Мельничайко, Н. А. Васильківська ; [худож. : Ю. В. Мітченко ; ред. : І. П. Коваленко, Н. А. Чаплюк ; худож. ред. : Н. Г. Антоненко]. – 4-те вид., переробл. – Київ : Освіта , 2011. – 126 с. : кольор. іл. – ISBN 978-966-04-0816-6

  12. Веклич, Ю. І. Англомовні країни = English-speaking countries : навч.-метод. посіб. з країнознавства для студентів ВНЗ / Ю. І. Веклич, С. В. Соколовська ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. Гуманіт. ін-т. – Київ : Київ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2011. – 286 с. – Бібліогр. у кінці розд.

  13. Волощук, Евгения Валентиновна. Литература : учеб. для 9-го кл. общеобразоват. учеб. заведений с рус. яз. обучения / Евгения Волощук ; [зав. ред. языка и литературы Наталья Заблоцкая ; ред. Александра Тищенко ; худож. оформл. Юлии Конопко]. – 2-е изд. – Киев : Генеза, 2011. – 300, [1] с. – ISBN 978-966-504-906-7

  14. Волощук, Євгенія Валентинівна. Зарубіжна література. 7 клас : підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Євгенія Волощук ; [завідувачка редакції мови та літератури Наталя Заблоцька ; ред. Олександра Тищенко ; худож. оформ. Юлії Конопко]. – 2-ге вид. – Київ : Генеза, 2011. – 286, [1] с. – ISBN 978-966-504-573-1

  15. Ворон, Алла Анатоліївна. Українська мова. 7 : підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. з навчанням рос. мовою / А. А. Ворон, В. А. Солопенко ; [ред. І. Ю. Забродська ; худож. ред. : М. Ю. Крюченко]. – [2-ге вид.]. – Київ : Освіта , 2011. – 238, [1] с. : кольор. іл. – ISBN 978-966-04-0682-7

  16. Глазова, Олександра Павлівна. Українська мова : підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Олександра Глазова, Юрій Кузнецов ; наук. ред. Іван Вихованець ; [ред. І. Красуцька ; макет, художнє оформ. Ц. Ганушкевича]. – Київ : Освіта , 2011. – 287 с. : кольор. іл. – ISBN 978-617-656-022-7

  17. Глазова, Олександра Павлівна. Українська мова. 10 : підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Олександра Глазова, Юрій Кузнецов ; наук. ред. Іван Вихованець ; [ред. І. Красуцька ; макет, художнє оформ. Ц. Ганушкевича]. – Київ : Освіта , 2011. – 255 с. : кольор. іл. – ISBN 978-617-656-025-8

  18. Глазова, Олександра Павлівна. Українська мова. 5 : підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Олександра Глазова, Юрій Кузнецов ; наук. ред. Іван Вихованець ; [ред. І. Красуцька ; макет, художнє оформ. Ц. Ганушкевича]. – Київ : Освіта , 2011. – 287 с. : кольор. іл. – ISBN 978-617-656-005-0

  19. Глазова, Олександра Павлівна. Українська мова. 6 : підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Олександра Глазова, Юрій Кузнецов ; наук. ред. Іван Вихованець ; [ред. І. Красуцька ; макет, художнє оформ. Ц. Ганушкевича]. – Київ : Освіта , 2011. – 287 с. : кольор. іл. – ISBN 978-617-656-021-0

  20. Глазова, Олександра Павлівна. Українська мова. 8 : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Олександра Глазова, Юрій Кузнецов ; наук. ред. Іван Вихованець ; [ред. І. Красуцька ; макет, художнє оформ. Ц. Ганушкевича]. – Київ : Освіта , 2011. – 239 с. : кольор. іл. – ISBN 978-617-656-023-4

  21. Глазова, Олександра Павлівна.Українська мова. 9 : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Олександра Глазова, Юрій Кузнецов ; наук. ред. Іван Вихованець ; [ред. І. Красуцька ; макет, художнє оформ. Ц. Ганушкевича]. – Київ : Освіта , 2011. – 223 с. : кольор. іл. – ISBN 978-617-656-024-1

  22. Гудзик, Ирина Филипповна. Русский язык : учеб. для 8 кл. общеобразоват. учеб. заведений с укр. яз. обучения (четвертый год обучения) / И. Ф. Гудзик, В. А. Корсаков, О. К. Сакович ; [худож. М. В. Аникина ; отв. за вып. Е. Ю. Камышанская ; ред. И. П. Коваленко]. – 2-е изд. – Киев : Освіта : Освіта 2009, 2011. – 207, [1] с. – ISBN 978-966-04-0627-8 (Освіта). – ISBN 978-617-561-036-7 (Освіта 2009)

  23. Дзюба, Іван Михайлович. Нагнітання мороку: Від чорносотенців початку ХХ століття до українофобів початку століття ХХІ / Іван Дзюба. – Київ : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2011. – 503 с. – ISBN 978-966-518-568-0

  24. Єрмоленко, Світлана Яківна. Рідна мова : підруч. для 6 кл. / С. Я. Єрмоленко, В. Т. Сичова ; [макет і художнє оформ. О. Г. Здор ; обкл. В. С. Мітченка ; іл. Ю. В. Мітченко ; зав. ред. О. О. Нечипоренко ; ред. М. Г. Жук ; худож. ред. К. Б. Свіргуненко]. – Київ : Грамота, 2011. – 295 с. : кольор. іл. – ISBN 978-966-349-327-5


  25. Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка