Освіта. Виховання. Навчання ашеров, Акива ТовійовичСкачати 456.38 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації11.05.2018
Розмір456.38 Kb.
  1   2   3

ОСВІТА. ВИХОВАННЯ. НАВЧАННЯ

 1. Ашеров, Акива Товійович. Ергономіка інформаційних технологій. Модульно-рейтингова організація навчального процесу : монографія / А. Т. Ашеров, Г. І. Сажко, В. О. Свірко ; М-во освіти і науки України, Укр. інж.-пед. акад., Укр. НДІ дизайну та ергономіки. – Київ : УНДІДЕ, 2010. – 119 с. – Бібліогр.: с. 57-59. – ISBN 978-966-8669-56-9

 2. Беседы с народным учителем СССР Палтышевым Николем Николаевичем [Електронний ресурс] : [науч.-метод. сб.] / Интеллектуальный форум "Україна ХХІ століття" ; [реж. М. В. Жуковская ; сцен. Н. Н. Палтышев]. – [Б. г.] : [б. и.], [200?]. – 4 ел. опт. диск (CD-ROM). – Комплект складається з чотирьох дисків.

 3. Бєлєнька, Ганна Володимирівна. Формування професійної компетентності сучасного вихователя дошкільного навчального закладу : монографія / Г. В. Бєлєнька ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. Пед. ін-т. – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2011. – 319 с. – Бібліогр.: с. 289-317. – ISBN 978-966-7548-86-5

 4. Борейко, Олександр Михайлович. Просвітницько-педагогічна діяльність громадських товариств Волині (др. пол. ХІХ - поч. ХХ ст.) : монографія / Борейко Олександр Михайлович. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І .Франка, 2011. – 183 с. – Бібліогр.: с. 148-170. – ISBN 978-966-485-107-4

 5. Брюн, Дик. Живопись в образовании. Опыт вальдорфской школы = Painting in Waldorf Education / Дик Брюн, Аттие Лихтхарт ; пер. с англ. Елены Мезенцевой, Галины Волковой. – 2-е изд., испр. – Киев : НАИРИ, 2011. – 185 с. – Библиогр.: с. 184-185. – ISBN 978-966-8838-56-9. – ISBN 1-888365-50-1. – ISBN 966-8838-04-1

 6. Вілянський, Володимир Миколайович. Будівництво власного здоров'я: від філософії до практики : навч. посіб. / В. М. Вілянський, О. Є. Висоцька, В. В. Приходько ; [за заг. ред. О. Є. Висоцької] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т". – Дніпропетровськ : НГУ, 2011. – 195 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-350-262-5

 7. Власов, Віталій Сергійович. Історія України. 8 клас : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / В. С. Власов ; [відп. за підготовку видання: Євтушенко Р. І., Галєгова О. В.]. – 2-ге вид. – Київ : Генеза, 2011. – 303 с. – ISBN 978-966-504-750-6

 8. Вознюк, Александр Васильевич. Философские основания педагогической аксиоматики : [монография] / Вознюк А. В., Дубасенюк А. А. ; [дизайн обл. Сергей Горобец]. – Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2010. – 563 с. – Библиогр.: с. 550-563. – ISBN 978-966-485-096-1

 9. Ганжа, Олена Володимирівна. Методичні рекомендації щодо розвитку соціально-професійної зрілості майбутнього вчителя історії / О. В. Ганжа ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Александрова М. В., 2011. – 83 с. – Бібліогр.: с. 68-83. – ISBN 978-966-2466-05-8

 10. Ганжа, Олена Володимирівна. Соціально-професійна зрілість майбутнього вчителя історії : навч. посіб. / О. В. Ганжа ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Александрова М. В., 2011. – 78 с. – Бібліогр.: с. 67-76. – ISBN 978-966-2466-04-1

 11. Глосарій Європейського простору вищої освіти = Glossary European Higher Education Area = Глоссарий европейского пространства высшего образования / [авт.-уклад.: І. І. Бабин, В. А. Ликова та ін. ; за заг. ред. О. Я. Чебикіна] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського, держ. закл., Півден. наук. центр НАПН України. – Одеса : М. П. Черкасов, 2011. – 209 с. – Бібліогр.: с. 209. – До 195-річчя Південноукр. нац. пед. ун-ту ім. К. Д. Ушинського. – ISBN 978-617-590-008-6

 12. Гуральник, Наталія Павлівна. Науково-педагогічна школа піаністів у теорії та практиці музичної освіти і виховання : навч.-метод. посіб. для вищ. освітніх закл. / Н. П. Гуральник ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. – 275 с. – Бібліогр.: с. 274-275. – ISBN 978-966-660-763-1

 13. Донецький національний технічний університет, державний вищій навчальний заклад. Наукові праці. Сер.: Педагогіка, психологія і соціологія. Вип. 10 (193) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" ; [редкол.: Башков Є. О. та ін.]. – Донецьк : ДонНТУ, 2011. – 252 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 14. Донченко, Т. К. Мовленнєвий розвиток учнів у процесі навчання української мови в основній школі : навч.-метод. посіб. для вчителів і студ. / Т. К. Донченко ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. – 693 с. – Бібліогр.: с. 668-693. – ISBN 978-966-660-738-9

 15. Дошкільна освіта: теоретико-методичні аспекти : навч.-метод. посіб. / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [за заг. ред. Н. В. Кудикіної ; уклад.: О. В. Коваленко, О. В. Мартинчук]. – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2011. – 248 с.

 16. Забезпечення якості освіти: теорія та практика : колективна монографія / Західнодонбас. приват. ін-т економіки і управління ; [під заг. ред. Н. В. Житник]. – Дніпропетровськ : ІМА-прес, 2011. – 299 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-331-436-5

 17. Запорізький національний університет, державний вищий навчальний заклад. Вісник Запорізького національного університету : [зб. наук. пр.]. Педагогічні науки. № 3 (16) / Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т" ; [ред. рада: Локарєва Г. В. (голов. ред.) та ін. ; редкол.: Байкіна Н. Г. та ін.]. – Запоріжжя : Запоріз. нац. ун-т, 2011. – 181 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 18. Запорізький національний університет, державний вищий навчальний заклад. Вісник Запорізького національного університету : [зб. наук. пр.]. Педагогічні науки. № 2 (15) / Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т" ; [ред. рада: Локарєва Г. В. (голов. ред.) та ін. ; редкол.: Байкіна Н. Г. та ін.]. – Запоріжжя : Запоріз. нац. ун-т, 2011. – 223 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 19. Запорізький національний університет, державний вищий навчальний заклад. Вісник Запорізького національного університету : [зб. наук. пр.]. Педагогічні науки. № 1(14), 2011 / Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т" ; [ред. рада: Локарєва Г. В. (голов. ред.) та ін. ; редкол.: Байкіна Н. Г. та ін.]. – Запоріжжя : Запоріз. держ. ун-т, 2011. – 236 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 20. Захарова, Наталя Миколаївна. Популяризація здорового способу життя серед учнівської молоді : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Наталя Захарова, Ольга Гуренко ; [літ. ред. Б. А. Салюк] ; Бердян. держ. пед. ун-т. – [2-ге вид., переробл. і допов.]. – Донецьк : Ландон-ХХI, 2011. – 213 с. – Бібліогр.: с. 209-210. – ISBN 978-966-2569-03-2

 21. Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук України (Київ). Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. пр. Вип. 15. Кн. 2 / Ін-т проблем виховання НАПН України ; [редкол. І. Д. Бех]. – Кам'янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2011. – 527 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-617-620-016-1

 22. Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук України (Київ). Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. пр. Вип. 15. Кн. 1 / Ін-т проблем виховання НАПН України ; [редкол.: І. Д. Бех та ін.]. – Кам'янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2011. – 527 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-617-620-015-4

 23. Канафоцька, Галина Павлівна. Організаційна культура навчального закладу : навч. посіб. / Г. П. Канафоцька ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. Ін-т лідерства та соц. наук. – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2011. – 39, [1] с. – Бібліогр.: с. 37-39

 24. Київський університет ім. Бориса Грінченка. Педагогічний процес: теорія і практика : зб. наук. пр. Вип. 1 / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; [голов. ред. Світлана Сисоєва ; редкол.: Людмила Хоружа та ін.]. – Київ : Едельвейс, 2012. – 272 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 25. Київський університет ім. Бориса Грінченка. Педагогічний процес: теорія і практика : зб. наук. пр. Вип. 1 / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Благодій. фонд ім. Антона Макаренка ; [голов. ред. Світлана Сисоєва ; редкол.: Людмила Хоружа та ін.]. – Київ : [б. в.], 2011. – 192 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 26. Комплексна допомога бездоглядним та безпритульним дітям : [метод. посіб.] / авт.: Безпалько О. В. [та ін.] ; М-во України у справах сім'ї, молоді та спорту. – Київ : Калита, 2010. – 369 с. – Бібліогр.: с. 369. – ISBN 978-966-8879-69-2

 27. Кучерявый, Александр Георгиевич. Педагогика: личностно-развивающие аспекты : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. Г. Кучерявый ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Донецк : ДонНУ, 2012. – 430 с. – Бібліогр. у кінці глав. – ISBN 978-966-639-497-5

 28. Лебідь, О. В. Професійна культура керівника загальноосвітнього навчального закладу : [навч. посіб.] / Ольга Лебідь ; [наук. ред. : С. Г. Немченко ; відп. за вип. : С. Г. Немченко] ; М-во освіти і науки України, молоді та спорту України, Бердян. держ. пед. ун-т. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХI, 2011. – 262 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-2569-28-5

 29. Лисенко, Неллі Василівна. Етнопедагогіка дитинства : навч.-метод. посіб. / Н. В. Лисенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Слово, 2011. – 718 с. – Бібліогр.: с. 628-647. – ISBN 978-966-194-062-7

 30. Ліннік, Олена Олегівна. Методика викладання освітньої галузі "Людина і світ" : навч. посіб. / О. О. Ліннік ; М-во освіти і науки України. – Київ : Слово, 2010. – 247 с. – Бібліогр.: с. 222-227. – ISBN 978-966-194-052-8

 31. Логопедія : підручник / [авт. кол.: М. К. Шеремет, В. В. Тарасун та ін.] ; за ред. М. К. Шеремет ; М-во освіти і науки України. – 2-ге вид., переробл. та допов. – Київ : Слово, 2010. – 664, [1] с. – Бібліогр.: с. 651-658. – ISBN 978-966-194-053-5

 32. Мартинчук, Олена Валеріївна. Основи корекційної педагогіки : навч.-метод. посіб. для студ. напряму підготов. "Дошкільна освіта" / О. В. Мартинчук ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. Пед. ін-т. – 2-ге вид. – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2011. – 287 с.

 33. Носенко, Тетяна Іванівна. Інформаційні технології навчання : навч. посіб. / Носенко Т. І. ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. Ін-т лідерства та соц. наук. – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2011. – 183 с. – Бібліогр.: с. 181-183

 34. Палтышев, Николай Николаевич. Мысли, выношенные в одиночество : сб. поэт. зарисовок Народного учителя СССР Палтышева Николая Николаевича / Н. Н. Палтышев ; Интеллектуальный форум ["Україна ХХІ століття"]. – Одесса : [б. и.], 2011. – 138 с.

 35. Петренко, Л. М. Професійна освіта і навчання в Україні: сучасні технології управління : метод. посіб. / Л. М. Петренко, А. Р. Козак, С. П. Коваленко ; Ін-т проф.-техн. освіти НАПН України. – Дніпропетровськ : ІМА-прес, 2011. – 150 с. – Бібліогр.: с. 133-142. – ISBN 978-966-331-407-5

 36. Підготовка фахівців з дошкільної освіти за кредитно-модульною системою організації навчального процесу : навч. посіб. / [авт. кол.: Т. І. Поніманська, Н. М. Горопаха та ін. ; за ред. Т. І. Поніманської] ; М-во освіти і науки України. – 2-ге вид., допов. – Київ : Слово, 2010. – 303 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-194-059-7

 37. Пономарьов, Олександр Семенович. Аксіологія освіти : курс лекцій з дисципліни "Філософія освіти" для слухачів магістер. прогр. зі спец. "Педагогіка вищої школи" / О. С. Пономарьов ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "ХПІ". – Харків : НТУ "ХПІ", 2010. – 49 с. – Бібліогр.: с. 47-48

 38. Психолого-педагогічні основи роботи з обдарованими дітьми (дошкільний вік) : варіативний навч. курс для студ. спец. 8.010101 Дошкільне виховання (0101Дошкільна освіта) ОКР "магістр" : навч.-метод. посіб. / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. Пед. ін-т ; уклад. Г. І. Іванюк, Л. С. Руденко, О. А. Венгловська. – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2011. – 155, [1] с. – Бібліогр.: с. 113-118

 39. Редько, Сергій Іванович. Формування сприятливого соціально-психологічного клімату в педагогічному колективі : навч. посіб. / С. І. Редько ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. Ін-т лідерства та соц. наук. – Київ : Київ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2011. – 39 с. – Бібліогр.: с. 37-38

 40. Рідей, Наталія Михайлівна. Ступенева підготовка майбутніх екологів: теорія і практика : монографія / Н. М. Рідей. – [2-ге вид., переробл. і допов.]. – Київ ; [Херсон] : Олді-плюс, 2011. – 522, [125] с. – Бібліогр.: с. 474-522. – ISBN 978-966-2393-31-6. – ISBN 978-966-2393-40-8 (2-ге вид. перероблене і доповнене)

 41. Сердюкова, Олена Яківна. Методичні рекомендації до педагогічної практики : для студ. IV та V курсів спец. "Проф. навчання" (профіль підготов. "Технологія харч. пром-сті та орг. громад. харчування") / О. Я. Сердюкова ; М-во освіти і науки України, держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2010. – 84 с. – Бібліогр.: с. 65-67

 42. Скубашевська, Ольга. Філософія інноваційного розвитку освіти в умовах становлення інформаційного суспільства в Україні : посіб. для студ. соціо-гуманіт. спец. / Скубашевська Ольга. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. – 386 с. – Бібліогр.: с. 362-385. – ISBN 978-966-660-732-7

 43. Тарнопольський, Олег Борисович. Рольові ігри = Role Plays : зб. рольових ігор для навч. англ. мови (рівень володіння англ. мовою В1-В2) : навч. посіб. / О. Б. Тарнопольський, Ю. В. Дегтярьова, В. С. Однорогова ; Дніпропетр. ун-т економіки та права. – Дніпропетровськ : Вид-во ДУЕП, 2010. – 123 с. – Бібліогр.: с. 122. – Назва на обкл. англ. мовою. – ISBN 978-966-434-103-2

 44. Тархова, Любов Анатоліївна. Теорія та практика формування пізнавальної самостійності у студентів-філологів, майбутніх перекладачів : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. А. Тархова ; [наук. ред. Г. В. Барабанова] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Севастоп. нац. техн. ун-т. – Севастополь : СевНТУ, 2011. – 148 с. – Бібліогр.: с. 125-131. – ISBN 978-966-2960-96-9

 45. Теоретико-методологічні засади професійної підготовки психологів : монографія / [авт.: В. Й. Бочелюк, С. А. Білоусов та ін.] ; за ред. В. Й. Бочелюка ; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя : Класич. приват. ун-т, 2010. – 246 с. – Бібліогр.: с. 227-242. – ISBN 978-966-414-085-7

 46. Теоретичні і прикладні аспекти розвитку креативної освіти у вищій школі : монографія / [кол. авт.: Антонова Олена Євгенівна та ін.] ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І .Франка, 2012. – 283 с. – ISBN 978-966-485-110-4

 47. Уліщенко, В. В. Теорія і практика інтерсуб’єктного навчання української літератури в школі : [монографія] / В. В. Уліщенко ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. – 397 с. – Бібліогр.: с. 360-388. – ISBN 978-966-660-744-0

 48. Черниш, Анатолій Петрович. Менеджмент освіти : навч. посіб. / А. П. Черниш ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. Ін-т лідерства та соц. наук. – Київ : Київ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2011. – 63 с. – Бібліогр.: с. 59-60

 49. Чирков, Олег Адольфович. Методичні рекомендації щодо виконання і захисту науково-дослідної учнівської роботи на Міжнародному конкурсі з українознавства / Чирков О. А. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. НДІ українознав. – [2-ге вид., переробл. і допов.]. – Київ : [б. в.], 2011. – 52 с.

 50. Шалепа, Олександр Григорович. Організація і методика проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в навчальних закладах : навч.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. Г. Шалепа, В. В. Золочевський ; Комун. закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад.". – Харків : Бровін О. В., 2011. – 254 с. – Бібліогр.: с. 159-161. – ISBN 978-966-2445-27-5

 51. Шестобуз, Ольга Сергіївна. Образотворче мистецтво з методикою викладання в початкових класах : навч.-метод. посіб. / О. С. Шестобуз ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 139 с. – Бібліогр.: с. 117-120

Дисертації

  1. Артюх, Михайло Степанович. Розвиток професійної компетентності педагогічних кадрів у системі діяльності відділу освіти районної державної адміністрації : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.06 / Артюх Михайло Степанович ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ : [б. в.], 2011. – 244 с. – Бібліогр.: с. 171-192

  2. Гаврилюк, Оксана Володимирівна. Формування умінь діалогічної взаємодії з текстом учнів 5-7 класів на уроках української літератури : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Гаврилюк Оксана Володимирівна ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ : [б. в.] , 2012. – 220 с. – Бібліогр.: с. 282-207

  3. Демідас, Олена Олегівна. Людиновимірність освітнього менеджменту: філософська інтерпретація : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.10 / Демідас Олена Олегівна ; НАПН України. Ін-т вищ. освіти. – Київ : [б. в.], 2012. – 202 с. – Бібліогр.: с. 181-202

  4. Златніков, Валентин Геннадійович. Методика навчання професійно-орієнтованого аудіювання англійською мовою курсантів вищих військових навчальних закладів : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Златніков Валентин Геннадійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : [б. в.], 2012. – 238 с. – Бібліогр.: с. 188-214

  5. Івахненко, Анна Аркадіївна. Розвиток психомоторної функції глухих дітей молодшого шкільного віку засобами рухливих ігор : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.03 / Івахненко Анна Аркадіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя : [б. в.], 2012. – 240 с. – Бібліогр.: с. 162-194

  6. Калашнікова, Світлана Андріївна. Теоретико-методологічні засади професійної підготовки управлінців-лідерів в умовах сучасних суспільних трансформацій : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.06 / Калашнікова Світлана Андріївна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ : [б. в.], 2011. – 462, [7] с.

  7. Корнєєва, Оксана Леонідівна. Організація методичної роботи з вихователями дошкільних навчальних закладів : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Корнєєва Оксана Леонідівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Слов'ян. держ. пед. ун-т. – Слов'янськ : [б. в.], 2012. – 307 с. – Бібліогр.: с. 196-233

  8. Коробович, Людмила Петрівна. Педагогічні умови моніторингу результативності навчального процесу в системі педагогічного менеджменту приватного вищого навчального закладу : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.06 / Коробович Людмила Петрівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти НАПН України". – Київ : [б. в.], 2011. – 267 с. – Бібліогр.: с. 247-267

  9. Мамутова, Закия Суфияновна. Обучение лексике крымскотатарского языка учащихся 5-6 классов на основе лингвокультурологического подхода : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Мамутова Закия Суфияновна ; Ин-т педагогики НАПН Украины. – Киев : [б. в.], 2012. – 243 с. – Библиогр.: с. 185-203

  10. Негрівода, Олена Олексіївна. Підготовка майбутніх учителів до професійно орієнтаційної роботи зі старшокласниками : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Негрівода Олена Олексіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса : [б. в.], 2012. – 255 с. + 1 ел. опт. диск (CD-ROM). – Бібліогр.: с. 162-185

  11. Нестеренко, Олег Афанасійович. Методика навчання студентів мовних спеціальностей другої іноземної мови після англійської : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Нестеренко Олег Афанасійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпропетр. ун-т економіки та права ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ : [б. в.], 2012. – 286 с. – Бібліогр.: с. 194-225

  12. Огороднійчук, Ірина Анатоліївна. Формування правової компетентності майбутніх інженерів : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Огороднійчук Ірина Анатоліївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса : [б. в.], 2012. – 223 с. + 1 ел. опт. диск (CD-ROM). – Бібліогр.: с. 159-181

  13. Окопна, Яна Володимирівна. Професійно орієнтоване навчання діалогічного мовлення майбутніх працівників сфери обслуговування (німецька мова після англійської) : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Окопна Яна Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. лінгв. ун-т. – Київ : [б. в.], 2012. – 304 с. – Бібліогр.: с. 179-217

  14. Письменна, Наталія Олексіївна. Формування ціннісно-смислового ставлення до людини у процесі навчання суспільствознавчих дисциплін майбутніх працівників правоохоронних органів : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Письменна Наталія Олексіївна ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ : [б. в.], 2012. – 274, [5] с. + 1 ел. опт. диск (CD-ROM). – Бібліогр.: с. 166-192

  15. Ремез, Наталія Дмитрівна. Підготовка вчителів гуманітарних дисциплін у післядипломній освіті до тестового оцінювання навчальних досягнень учнів : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Ремез Наталія Дмитрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса : [б. в.], 2011. – 309 с. + 1 ел. опт. диск (CD-ROM). – Бібліогр.: с. 176-204

  16. Торган, Маріанна Миколаївна. Підготовка менеджерів освіти до здійснення контрольно-діагностичних функцій : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Торган Маріанна Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса : [б. в.], 2011. – 226 с. + 1 ел. опт. диск (CD-ROM). – Бібліогр.: с. 160-182

  17. Трухан, Олександр Феодосійович. Формування в учнів 6-7 класів вмінь працювати з підручником у процесі навчання історії : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Трухан Олександр Феодосійович ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ : [б. в.], 2012. – 272, [12] с. + 1 ел. опт. диск (CD-ROM). – Бібліогр.: с. 176-201

  18. Яренчук, Людмила Георгіївна. Формування творчого потенціалу майбутніх учителів технологій у процесі фахової підготовки : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Яренчук Людмила Георгіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Ізмаїл. держ. гуманіт. ун-т. – Ізмаїл : [б. в.], 2011. – 270, [2] с. + 1 ел. опт. диск (CD-ROM). – Бібліогр.: с. 185-201

ПСИХОЛОГІЯ

  1. Біла, Ірина Миколаївна. Психологія творчого конструювання в дошкільному віці : монографія / Ірина Біла ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – Київ : Веселка, 2011. – 430, [1] с. – Бібліогр.: с. 372-398. – ISBN 978-966-01-0550-8

  2. Мажник, Наталя Андріївна. Психологія і педагогіка у схемах і таблицях : навч. посіб. / Н. А. Мажник, Т. В. Голубєва ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ІНЖЕК, 2011. – 186 с. – Бібліогр.: с. 184-186. – ISBN 978-966-392-332-1

  3. Методики психодіагностики у сімейному консультуванні : навч. посіб. / О. С. Кочарян, М. Є. Жидко [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "ХАІ". – Харків : ХАІ, 2010. – 39 с. – Бібліогр.: с. 39

  4. Моргун, Володимир Федорович. Основи психологічної діагностики : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / В. Ф. Моргун, І. Г. Тітов ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Слово, 2012. – 459, [1] с. – Бібліогр.: с. 385-406. – ISBN 978-966-194-022-1

  5. Петровська, Катерина Володимирівна. Діагностика рівня сформованості суспільно-нормативної поведінки учнівської молоді творчих неформальних об’єднань : навч.-метод. посіб. / Катерина Петровська ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Бердян. держ. пед. ун-т. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХI, 2011. – 122 с. – Бібліогр.: с. 121-122. – ISBN 978-966-2569-14-8

  6. Пов'якель, Надія Іванівна. Практична психологія професійної адаптації / дезадаптації : навч. посіб. : для студ. вищ. навч. закл. / Н. І. Пов'якель, А. Ф. Федоренко ; Нац. пед. у-т ім. М. П. Драгоманова. Ін-т соціології, психології та управління. – Вид. 2-ге, уточн. і допов. – Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. – 324 с. – Бібліогр.: с. 148-161. – ISBN 978-966-660-769-3

  7. Практична психологія в системі вищої школи : колективна монографія / Нац. пед. у-т ім. М. П. Драгоманова. Ін-т соціології, психології та управління ; за ред.: Т. В. Бушуєвої, С. О. Ставицької. – Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. – 302 с. – Бібліогр.: с. 300-302. – ISBN 978-966-660-775-4

  8. Ханецька, Тетяна Іванівна. Культура мовленнєвого спілкування психолога : навч. посіб. : (для студ. вищ. навч. закл.) / Т. І. Ханецька ; Нац. пед. у-т ім. М. П. Драгоманова. Ін-т соціології, психології та управління. – 2-ге вид., уточн. та допов. – Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. – 327 с. – Бібліогр.: с. 321-327. – ISBN 978-966-660-767-9

Дисертації

  1. Блинова, Олена Євгенівна. Трудова міграція населення України: соціально-психологічні механізми : дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.05 / Блинова Олена Євгенівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ : [б. в.], 2011. – 503 с. – Бібліогр.: с. 429-473

  2. Позняк, Світлана Іванівна. Громадянські уявлення як психологічний чинник розвитку політичної культури молоді : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.11 / Позняк Світлана Іванівна ; Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. – Київ : [б. в.], 2011. – 246 с. – Бібліогр.: с. 180-208

  3. Полунін, Олексій Васильович. Психологічні механізми часової організації життєвого досвіду індивіда : дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.01 / Полунін Олексій Васильович ; Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. – Київ : [б. в.], 2011. – 460 с. – Бібліогр.: с. 409-460

  4. Ралько, Ірина Михайлівна. Психологічні особливості становлення особистісної свободи у студентської молоді : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Ралько Ірина Михайлівна ; Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. – Київ : [б. в.], 2012. – 298 с. – Бібліогр.: с. 273-298

НАУКА. КУЛЬТУРА

  1. Березовський, Володимир Станіславович. Основи комп'терної графіки : [навч. посіб.] / В. С. Березовський, В. О. Потієнко, І. О. Завадський. – 2-ге вид., допов. та доопрац. – Київ : Вид. група BHV, 2011. – 399 с. : іл. – (Серія "Інформатика. Профільне навчання" / за заг. ред. А. М. Гуржія). – ISBN 978-966-552-231-7

  2. Друк України (2010) : стат. збірник / Держ. ком. телебачення та радіомовлення України, Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; [уклад. С. В. Буряк]. – Київ : Книжкова палата України, 2011. – 138 с. – ISBN 978-966-647-177-5

  3. Завадський, І. О. Інформатика. 11 клас : рівень стандарту : посіб. для загальноосвіт. навч. закл. / І. О. Завадський, І. В. Стеценко ; [ред. І. В. Карпишенко]. – Київ : Вид. група BHV, 2012. – 285 с. : кольор. іл. – ISBN 978-966-552-257-7

  4. Завадський, І. О. Основи баз даних : [навч. посіб.] / І. О. Завадський. – Київ : І. О. Завадський, 2011. – 191 с. – ISBN 978-966-97182-0-4

  5. Завадський, Ігор Олександрович. Microsoft Excel у профільному навчанні : [навч. посіб.] / І. О. Завадський, А. П. Забарна ; [ред. І. В. Карпишенко]. – 2-ге вид., випр. – Київ : Вид. група BHV, 2012. – 271 с. – (Серія "Інформатика. Профільне навчання"). – ISBN 978-966-552-258-4

  6. Завадський, Ігор Олександрович. Microsoft Excel у профільному навчанні : [навч. посіб.] / І. О. Завадський, А. П. Забарна ; [ред. : І. В. Карпишенко]. – Київ : Вид. група BHV, 2011. – 271 с. : іл. – (Серія "Інформатика. Профільне навчання"). – ISBN 978-966-552-236-2

  7. Завадський, Ігор Олександрович. Основи візуального програмування : [навч. посіб.] / І. О. Завадський, Р. І. Заболотний ; [ред. В. М. Бабійчук]. – Київ : Вид. група BHV, 2011. – 269 с. : іл. – (Серія "Інформатика. Профільне навчання" / за заг. ред. А. М. Гуржія). – ISBN 978-966-552-226-3

  8. Завадський, Ігор Олександрович. Табличний процесор. Інформатика. 10 клас : посіб. для загальноосвіт. навч. закл. / І. О. Завадський, І. В. Стеценко, О. М. Левченко ; [ред. І. В. Карпишенко]. – Київ : Вид. група BHV, 2011. – 95 с. : іл. – ISBN 978-966-552-250-8

  9. Информатика. 10 класс : учеб. для общеобразоват. учеб. заведений : академ. уровень., профил. уровень / И. Я. Ривкинд, Т. И. Лысенко [и др.] ; под общ. ред. М. З. Згуровского ; [пер. с укр. И. Я. Ривкинда [и др.]]. – Киев : Генеза, 2010. – 303 с. – ISBN 978-966-11-0021-2 (рус.). – ISBN 978-966-11-0020-5 (укр.)

  10. Информатика. 11 : учеб. для 11 кл. общеобразоват. учеб. заведений : уровень стандарта / И. Я. Ривкинд, Т. И. Лисенко и др. ; под общ. ред. М. З. Згуровского ; [пер. с укр. И. Я. Ривкинда и др.]. – Киев : Генеза, 2011. – 302 с. : цв.ил. – ISBN 978-966-11-0092-2 (рус.). – ISBN 978-966-11-0067-0 (укр.)

  11. Информатика. 9 класс : учеб. для общеобразоват. учеб. заведений / И. Я. Ривкинд, Т. И. Лысенко и др. ; под общ. ред. М. З. Згуровского ; [пер. с укр. И. Я. Ривкинда, Т. И. Лысенко [и др.] ; отв. за подгот. к изд. : Прокопенко Н. С., Проценко Т. Г.]]. – 2-е изд. – Киев : Генеза, 2011. – 295, [1] с. – ISBN 978-966-504-934-0 (рус.). – ISBN 978-966-504-903-6 (укр.)

  12. Іванова, Ольга Андріївна. Слов'янська кирилична рукописна книга XVІ ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : наук. каталог : палеогр. альбом / О. А. Іванова, О. М. Гальченко, Л. А. Гнатенко ; [редкол.: Л. А. Дубровіна (голова) та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : [б. в.], 2010. – 791 с. – ISBN 978-966-02-5500-5

  13. Інформатика. 10 клас : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. : академ. рівень, проф. рівень / Й. Я. Ривкінд, Т. І. Лисенко та ін. ; за заг. ред. М. З. Згуровського. – Київ : Генеза, 2010. – 303, [1] с. – ISBN 978-966-11-0020-5

  14. Інформатика. 11 клас : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. : рівень стандарту / Й. Я. Ривкінд, Т. І. Лисенко та ін. ; за заг. ред. М. З. Згуровського. – Київ : Генеза, 2011. – 302 с. – ISBN 978-966-11-0067-0

  15. Казанцева, Ольга Павлівна. Інфомандри. 6 клас : навч. посіб. з інф-ки для загальноосвіт. навч. закл. / О. П. Казанцева. – Київ : Вид. група BHV, 2012. – 125 с. : кольор. іл. – ISBN 978-966-552-254-6

  16. Короткий тлумачний словник термінів з УДК / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; [голов. ред.: М. І. Сенченко ; відп. за вип.: Н. О. Петрова ; уклад.: М. Й. Ахвердова [та ін.]. – Київ : Книжкова палата України, 2011. – 27 с. – Бібліогр.: с. 27. – ISBN 978-966-647-176-8

  17. Костюков, Володимир Павлович. Інформаційний працівник : [навч. посіб.] / В. П. Костюков, Є. В. Мотурнак ; [ред. І. В. Карпишенко]. – Київ : Вид. група BHV, 2011. – 335 с. : іл. – (Серія "Інформатика. Профільне навчання"). – ISBN 978-966-552-253-9

  18. Лобузіна, Катерина Вілентіївна. Бібліотечні класифікації в сучасних інформаційних сервісах : [монографія] / Катерина Лобузіна ; [наук. ред. Л. Й. Костенко] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : [б. в.], 2010. – 129, [2] с. – Бібліогр.: с. 113-122. – ISBN 978-966-02-5433-6

  19. Пасічник, Олена Георгіївна. Основи веб-дизайну : [навч. посіб.] / О. Г. Пасічник, О. В. Пасічник, І. В. Стеценко. – Київ : Вид. група BHV, 2011. – 332 с. – (Серія "Інформатика. Профільне навчання" / за заг. ред. А. М. Гуржія). – ISBN 978-966-552-209-6

  20. Рукавіцина-Гордзієвська, Євгенія Віталіївна. Київський митрополит Євгеній (Є. О. Болховітінов) : Біобібліографія. Бібліотека. Архів / Є. В. Рукавіцина-Гордзієвська ; [наук. ред. Г. І. Ковальчук] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : [б. в.], 2010. – 855 с. : портр. – ISBN 978-966-02-5373-5

  21. Таблиця відповідності скорочених варіантів УДК і ББК : зі змінами та доп. до УДК станом на 2008 рік, ББК - на 1997 рік / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; [голов. ред.: М. І. Сенченко ; відп. за вип.: Г. О. Гуцол ; уклад.: М. Й. Ахвердова [та ін.]. – 2-ге вид., без змін. – Київ : Книжкова палата України, 2011. – 37 с. – Бібліогр.: с. 36-37. – ISBN 978-966-647-163-8
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка