Освіта. Виховання. Навчання алексєєнко, Тетяна ФедорівнаСкачати 420.03 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації30.12.2017
Розмір420.03 Kb.
  1   2   3ОСВІТА. ВИХОВАННЯ. НАВЧАННЯ

 1. Алексєєнко, Тетяна Федорівна. Формування цілісного виховного середовища дитини у педагогічній спадщині В. Сухомлинського : монографія / Т. Ф. Алексєєнко, Р. В. Малиношевський ; [відп. за вип. Кравчик Ю. В.] . – Хмельницький : Поліграфіст, 2012. – 295 с. – Бібліогр.: с. 261-292. – ISBN 978-966-1502-48-1

 2. Бенера, Валентина Єфремівна. Психологічна служба в закладах освіти : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Бенера В. Є. – [Вид. 2-ге, перевид.]. – Кременець : ВЦ КОГПІ ім. Тараса Шевченка, 2013. – 559 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-1546-27-0

 3. Бобров, Віталій Якович. Макроекономічне прогнозування системи вищої освіти України - пріоритетний напрям її розвитку : монографія / В. Я. Бобров, В. Є. Сафонова ; за наук. ред. В. П. Андрущенка ; АПН України, Ін-т вищ. освіти АПН України. – Київ : [б. в.], 2007. – 213 с. – Бібліогр.: с. 201-213. – ISBN 966-7320-76-6

 4. Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часопис. № 3 (додаток 2). Темат. вип. "Європейська інтеграція вищої освіти України у контексті Болонського процесу" ; Т. 1 / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України ; [голов. ред. В. П. Андрущенко ; редкол. В. С. Бакіров та ін. ; ред. рада темат. вип. : Калашнікова С. та ін.]. – [Київ] : [б. в.], 2012. – 133 с.

 5. Вознюк , Александр Васильевич. Педагогическая синергетика : [монография] / Вознюк А. В. – Київ : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012. – 811 с. – Библиогр.: с. 774-811. – ISBN 978-966-485-121-0

 6. Давидова, Наталія Олександрівна. Правова компетентність керівника навчального закладу : навч. посіб. / Н. О. Давидова ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. Ін-т суспільства. – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2012. – 54 с. – Бібліогр.: с. 51-53

 7. Ігрова діяльність у дошкільній освіті п'ятирічних дітей (педагогічний супровід до програми "Дитина") : навч.-метод. посіб. / [авт. кол.: Г. В. Бєлєнька, В. М. Вертугіна та ін. ; за заг. ред. Н. В. Кудикіної ; уклад.: О. А. Половіна] ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. Пед. ін-т. – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – 219 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 8. Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи : зб. матеріалів ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., 12-14 листоп. 2012 р. вип. 3. Ч. 1 / М-во України з питань надзв. ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, М-во освіти і науки України, Акад. пед. наук України, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих АПН України, Ін-т проф.-техн. освіти АПН України ; [редкол. : М. М. Козяр та ін.; наук. ред. : М. М. Козяр, Н. Г. Ничкало ; відп. ред. Т. Є. Рак ; упоряд. М. Я. Фльорко] . – Київ ; Львів : ЛДУ БЖД, 2012. – 345 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 9. Кіровоградський державний педагогічний університет ім. Володимира Винниченка. Наукові записки : обзорная информация. Серія: Педагогічні науки. Вип. 78 ; Ч. 1 / Кировоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка ; [редкол.: В. В. Радул та ін.]. – Кіровоград : [Б. в.], 2008. – 276 с. – Бібліогр. у кінці ст. – До 90-річчя від дня народж. В. О. Сухомлинського. – ISBN 966-8089-31-6

 10. Кіровоградський державний педагогічний університет ім. Володимира Винниченка. Наукові записки : обзорная информация. Серія: Педагогічні науки. Вип. 78 ; Ч. 2 / Кировоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка ; [редкол.: В. В. Радул та ін.]. – Кіровоград : [Б. в.], 2008. – 393 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 966-8089-31-6

 11. Каньоса, Наталія Григорівна. Мотиви навчально-професійної самореалізації студентів вищих педагогічних навчальних закладів : монографія / Каньоса Н. Г. ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам'янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2013. – 190 с. – Бібліогр.: с. 174-190. – ISBN 978-617-620-070-3

 12. Каплуновська, Олена Миколаївна. Дошколятам про Космос : прогр. та метод. рек. / Олена Каплуновська ; [відп. за вип. І. Я. Крайній ; художнє оформ. Л. Ю. Алєєва] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Упр. освіти і науки Запоріз. держадмін., Запоріз. обл. акад. післядиплом. пед. освіти Запоріз. обл. ради, комунал. закл. – Вид. 2-ге, переробл. та допов. – Запоріжжя : ЛІПС, 2011. – 170 с. – (Бібліотека вихователя дошкільного навчального закладу : дошкілля XXI). – ISBN 978-966-191-101-6

 13. Карась, Ольга Володимирівна. Зростайте справжніми людьми : конспекти уроків : з досвіду роботи за творами В. О. Сухомлинського : посіб. для вчителя 1-4 кл. / Карась О. В. ; [голов. ред. Богдан Будний ; ред. Наталія Шост ; обкл. Володимира Басалиги]. – Тернополь : Навчальна книга - Богдан, [2012]. – 71, [1] с. – (Рідна мова в рідній школі). – ISBN 978-966-10-2790-8

 14. Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів: 1939, 1999, 2009 / Київ. обл. ін-т післядиплом. освіти пед. кадрів ; [редкол.: Клокар Н. І. та ін.]. – Інформ. вид. – Біла Церква : [Б. в.], 2009. – 332 с.

 15. Кононюк, Анжеліка Ярославівна. Веселий алфавіт. 1 клас : уроки навчання грамоти / А. Я. Кононюк. – Тернополь : Навчальна книга - Богдан, [2012]. – 160, [3] с. – (Рідна мова в рідній школі) (Інтерактивні форми роботи на уроках). – Бібліогр.: с. 159-160. – ISBN 978-966-10-1148-8 (серія). – ISBN 978-966-10-2670-3

 16. Контрольно-аналітичний аспект діяльності керівника школи : рек. керівникам освіт. закладів щодо якісного здійснення внутрішньошкіл. контролю (за матеріалами робочих нарад) / Департамент освіти і науки, молоді і спорту Запоріз. міськ. ради, Інформ.-аналіт. метод. центр ; відп. за вип. І. Я. Крайній. – Запоріжжя : ЛІПС, 2012. – 99 с. – ISBN 978-966-191-116-0

 17. Кремень, Василь Григорович. Синергетика в освіті: контекст людиноцентризму : [монографія] / В. Г. Кремень, В. В. Ільїн ; [ред. Бартош С. В. ; худож. оформ. Машков П. В.]. – Київ : Пед. думка, 2012. – 366, [1] с. – Бібліогр.: с. 354-359. – ISBN 978-966-644-317-8

 18. Крутій, Катерина Леонідівна. 1111 запитань до професора / Катерина Крутій ; [відп. за вип. І. Я. Крайній ; дизайн обкл. В. С. Зесенко]. – Запоріжжя : ЛІПС, 2012. – 331 с. – (Бібліотека вихователя дошкільного навчального закладу) (Дошкілля ХХІ). – На обкл. авт. не зазначено. – ISBN 978-966-191-124-5

 19. Лавриненко, Олена Василівна. Самоосвітня діяльність - провідний вид пізнавальної та навчальної діяльності сучасного учня : навч. посіб. / О. В. Лавриненко ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. Ін-т суспільства. – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – 46 с. – Бібліогр.: с. 44-45

 20. Линьова, Ірина Олексіївна. Моніторинг якості освіти (інклюзивний аспект) : навч. посіб. / І. О. Линьова ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. Ін-т суспільства. – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2012. – 50 с. – Бібліогр.: с. 49

 21. Лобода, Ольга Володимирівна. Методика навчання англійської мови дітей дошкільного віку : навч.-метод. посіб. / О. В. Лобода ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. Пед. ін-т. – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – 98 с. – Бібліогр.: с. 95-97

 22. Мартиненко, С. М. Вивчення особистості молодшого школяра засобами педагогічної діагностики : навч.-метод. посіб. / С. М. Мартиненко, М. Д. Осколова ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. Пед. ін-т. – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – 142 с. – Бібліогр. у кінці розд.

 23. Матвіїшин, Володимир Григорович. Ведемо урок французькою мовою : посіб. для вчителя / В. Г. Матвіїшин ; [голов. ред. Богдан Будний ; ред. Ольга Радчук ; обкл. Володимира Басалиги]. – Тернополь : Навчальна книга - Богдан, [2012]. – 77, [2] с. – ISBN 978-966-10-2554-6

 24. Матвіїшин, Володимир Григорович. Веди урок іноземною мовою : книга для вчителя / В. Г. Матвіїшин, С. П. Гандзюк, В. В. Фіщук ; [голов. ред. Богдан Будний ; ред. Ольга Радчук, Роман Матієв ; обкл. Володимира Басалиги]. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2012]. – 129, [1] с. – ISBN 978-966-10-2553-9

 25. Музична педагогіка та виконавство : зб. ст. Вип. 6 / упорядкув. П. Ф. Серотюка ; за заг. ред. А. А. Семешка. – Тернополь : Навчальна книга - Богдан, [2012]. – 95 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-966-10-2758-8

 26. Ніколаєва, Ірина Анатоліївна. Технологія формування педагогічних знань : монографія / Ірина Ніколаєва ; [кер. проекту Петро Бойчук] ; Ін-т пед. технологій. – Луцьк : Твердиня, 2011. – 305 с. – Бібліогр. у кінці глав. – ISBN 978-617-517-060-14

 27. Науково-педагогічна спадщина Антона Макаренка у практиці сучасних освітніх закладів : тези Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 125-й річниці від дня народж. Антона Семеновича Макаренка, 19 берез. 2013 р. / Ін-т пед. освіти і освіти дорослих Нац. акад. пед. наук України, Київ. проф.-пед. коледж ім. Антона Макаренка, Укр. аналіт. центр проф. освіти "Нац. обсерваторія" ; упоряд. Л. Б. Лук'янова, Щербак О. І. – [Херсон] : Олді-плюс, 2013. – 305 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-966-2393-27-9

 28. Нечай, Світлана Петрівна. Музика розвиває, виховує, оздоровлює : навч.-метод. посіб. / Світлана Нечай ; [голов. ред. Н. О. Андрусич ; літ. ред. Н. Ф. Сідаш] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, РВНЗ "Крим. інж.-пед. ун-т". – Київ : Світич, 2012. – 142 с. – Бібліогр.: с. 130-142. – ISBN 978-966-8506-15-4

 29. Новий довідник для вступника до ВНЗ I, II, III, IV рівнів акредитації: [2013-2014] : Докладно про вищі навч. закл. України (ун-ти, акад., ін-ти, коледжі, технікуми) / Міжнар. освіт. корпор. "Гранд" ; за заг. ред. В. Співаковського ; [ред. О. Чорнощока ; відп. за вип. О. Братчик]. – 14-е вид. – Київ : МУВЦ "Гранд-ЕКСПО", 2013. – 255 с. : портр. – ISBN 978-966-2552-05-8

 30. Олексюк, Ольга Миколаївна. Музична педагогіка : навч. посіб. / О. М. Олексюк ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – 247 с. – Бібліогр. у кінці розд.

 31. Особистіста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція. 10 кл. : метод. посіб. для виховної роботи з учнями з питань протидії торгівлі людьми / М-во науки і освіти, молоді та спорту України, Ін-т проблем виховання НАПН України, Укр. асоц. соц. педагогів та спеціалістів із соц. роботи, ВБО Укр. фонд "Благополуччя дітей" ; [наук. кер. та ред. І. Д. Звєрєвої та Ж. В. Петрочко ; ред. Білоцерковець І. П. ; авт.-упоряд. : Бойчук Н. І. та ін.]. – Київ : Основа, 2012. – 137, [1] с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-699-660-5

 32. Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція : програма вихов. роботи з учнями з питань протидії торгівлі людьми / М-во науки і освіти, молоді та спорту України, Ін-т проблем виховання НАПН України, Укр. асоц. соц. педагогів та спеціалістів із соц. роботи, ВБО Укр. фонд "Благополуччя дітей" ; [наук. кер. та ред. І. Д. Звєрєвої та Ж. В. Петрочко ; ред. Білоцерковець І. П. ; авт.-упоряд. : Бойчук Н. І. та ін.]. – Київ : Основа, 2012. – 84 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-699-662-9

 33. Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція. 11 клас : метод. посіб. для виховної роботи з учнями з питань протидії торгівлі людьми / М-во науки і освіти, молоді та спорту України, Ін-т проблем виховання НАПН України, Укр. асоц. соц. педагогів та спеціалістів із соц. роботи, ВБО Укр. фонд "Благополуччя дітей" ; [наук. кер. та ред. І. Д. Звєрєвої та Ж. В. Петрочко ; ред. Білоцерковець І. П. ; авт.-упоряд. : Звєрєва І. Д. та ін.]. – Київ : Основа, 2012. – 131, [1] с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-699-661-2

 34. Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція. 7 клас. : метод. посіб. для виховної роботи з учнями з питань протидії торгівлі людьми / М-во науки і освіти, молоді та спорту України, Ін-т проблем виховання НАПН України, Укр. асоц. соц. педагогів та спеціалістів із соц. роботи, ВБО Укр. фонд "Благополуччя дітей" ; [наук. кер. та ред. І. Д. Звєрєвої та Ж. В. Петрочко ; ред. Білоцерковець І. П. ; авт.-упоряд. : Авєльцева Т. П. та ін.]. – Київ : Основа, 2012. – 184, [2] с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-699-657-5

 35. Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція. 8 клас : метод. посіб. для виховної роботи з учнями з питань протидії торгівлі людьми / М-во науки і освіти, молоді та спорту України, Ін-т проблем виховання НАПН України, Укр. асоц. соц. педагогів та спеціалістів із соц. роботи, ВБО Укр. фонд "Благополуччя дітей" ; [наук. кер. та ред. І. Д. Звєрєвої та Ж. В. Петрочко ; ред. Білоцерковець І. П. ; авт.-упоряд. : Авєльцева Т. П. та ін.]. – Київ : Основа, 2012. – 164, [1] с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-699-658-2

 36. Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція. 9 клас : метод. посіб. для виховної роботи з учнями з питань протидії торгівлі людьми / М-во науки і освіти, молоді та спорту України, Ін-т проблем виховання НАПН України, Укр. асоц. соц. педагогів та спеціалістів із соц. роботи, ВБО Укр. фонд "Благополуччя дітей" ; [наук. кер. та ред. І. Д. Звєрєвої та Ж. В. Петрочко ; ред. Рустамова О. В. ; авт.-упоряд. : Бойчук Н. І. та ін.]. – Київ : Основа, 2012. – 159, [2] с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-699-659-9

 37. Панченко, Алла Гнатівна. Планування діяльності навчального закладу : навч. посіб. / А. Г. Панченко ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. Ін-т суспільства. – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – 43 с. – Бібліогр.: с. 42

 38. І Всеукраїнський з’їзд педагогічних працівників дошкільної освіти : 5 листопада 2010 р. : зб. матеріалів / [редкол. : Табачник Д. В. (голова редкол.), Жебровський Б. М., Удод О. А. (заст. голови редкол.) та ін. ; уклад. Т. П. Носачова]. – Офіц. вид. – Харків : Оберіг, 2011. – 135 с. – ISBN 978-966-8689-36-9

 39. Прокопенко, Людмила Ісааківна. Дидактика: діагностика навчання : навч.-метод. посіб. для студ. та викладачів вищ. навч. закл. / Л. І. Прокопенко, О. А. Біда, С. Є. Гриб ; [за наук. ред. А. І. Кузьмінського] ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих АПН України, Ін-т пед. освіти, соц. роботи та мистецтва. – Черкаси : [Б. в.], 2011. – 257 с. – Бібліогр.: с. 252-257. – ISBN 978-966-353-177

 40. Професійна підготовка майбутнього вчителя початкової школи: теорія і практика : колект. монографія / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. Пед. ін-т ; [упоряд.: К. І. Волинець, Т. І. Люріна, О. Я. Митник ; за заг. ред. К. І. Волинець]. – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – 211 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-7548-88-9

 41. Професіоналізм педагога в контексті європейського вибору України: якість освіти - основа конкурентоспроможності майбутнього фахівця : [Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Ялта (27-29 верес. 2012 р.)]. Ч. 2 / Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України, держ. вищ. навч. закл., Заклад освіти "Барановиц. держ. ун-т, Балтійська міжнар. акад., Вища школа психології (Рига), Лінк Кампус Ун-ту Мальти, Ун-т Генуї, Ун-т Яна Длугоша у Ченстохові , РВНЗ "Крим. гуманіт. ун-т" ; [редкол.: О. В. Глузман]. – Ялта : РВНЗ КГУ, 2012. – 243 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 42. Пустовіт, Н. А. Навчально-методичний комплект "Зелений пакет" : для 8 (9) кл. загальноосвіт. навч. закл. / Пустовіт Н. А., Пруцакова О. Л. ; Орг. з безпеки та співробітництва в Європі, Координатор проектів ОБСЄ в Україні, Нац. акад. пед. наук України, М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : ВАІТЕ, 2012. – 111 с. – ISBN 978-966-2310-12-2

 43. Радкевич, Валентина Олександрівна. Теоретичні і методичні засади професійного навчання у закладах профтехосвіти художнього профілю : монографія / Валентина Радкевич ; за ред. Неллі Ничкало ; АПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих АПН України. – Київ : [б. в.], 2010. – 423 с. – Бібліогр.: с. 385-423. – ISBN 978-966-479-024-3

 44. Сімейні цінності : комплекс навч. прогр. сімейного виховання для 8-9 кл. (9, 17, 35, 70 годин) / [О. В. Мельник, Т. В. Кравченко, Л. В. Канішевська ; наук. ред. О. В. Мельник ; літ. ред. О. А. Кузьмич] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання НАПН України. – Івано-Франківськ : НАІР, 2012. – 48 с. – Бібліогр.: с. 42-45

 45. Сітарська, Барбара. Теоретичні і методологічні засади дидактичних завдань з педагогіки у процесі підготовки та вдосконалення вчителів : [монографія] / Барбара Сітарська; [пер. з пол. мови Ігор Родюк]. – Київ : Основа, 2005. – 363 с. – Бібліогр.: с. 317-346. – ISBN 966-699-099-7

 46. Санковська, І. М. Навчально-методичний комплекс "Зелений пакет для дітей" : для учнів 4 кл. загальноосвіт. навч. закладів / І. М. Санковська ; Орг. з безпеки та співробітництва в Європі, Координатор проектів ОБСЄ в Україні, Нац. акад. пед. наук України, М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : ВАІТЕ, 2012. – 114 с. – (Зелений пакет для дітей). – ISBN 978-966-2310-11-5

 47. Старовойт, Петро Сергійович. 100 історій про виховання : зб. пед. етюдів / Петро Старовойт ; [ред. Л. В. Звенигородська] ; Департамент освіти і науки, молоді і спорту Запоріз. міськ. ради, Ін-т післядиплом. пед. освіти Чернівец. обл. – Чернівці : Друк Арт, 2013. – 415 с. – Бібліогр.: с. 408-409. – ISBN 978-966-2021-72-1

 48. Стульпінене, Ірена. Фізика мовою Серця : дод. до курсу фізики середньої шк. для духовно-морального виховання / Ірена Стульпінене ; [відп. за вип. С. Л. Крук ; переклад з рос. В. Н. Безвершук]. – Хмельницький : [б. в.], 2008. – 185 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 966-96180-7-11

 49. Суєтіна, Ольга Євгенівна. Особливості роботи з неповнолітніми, які знаходяться у спеціальних виховних установах : (практико-зорієнт. посіб.) / О. Суєтіна, Т. Федорченко ; Ін-т проблем виховання Нац. акад. пед. наук України. – Миколаїв : КВІТ, 2012. – 134 с. – Бібліогр.: с. 132-134

 50. Твоє життя - твій вибір! / [авт. сценаріїв: Лях Т. Л., Салюкова В. Н. ; худож. Кузьмічов О. О. ; метод. рек. підготувала Лях Т. Л.; заг. ред. І. Д. Звєрєва] ; Укр. фонд "Благополуччя дітей". – [Київ] : [б. в.], [2011?]. – 14 с. : кольор. іл.

 51. Топузов, Олег Михайлович. Загальна методика навчання географії : підручник / О. М. Топузов, В. М. Самойленко, Л. П. Вішнікіна ; [ред. Олена Король, літ. ред. Тетяна Федосенко]. – Київ : Картографія, 2012. – 511 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-617-670-129-3

 52. Чорна, Мирослава Михайлівна. Методичні рекомендації до проведення уроків навчання грамоти за букварем і зошитами для письма. 1 клас / Мирослава Чорна, Дарій Грабар ; [голов. ред. Богдан Будний ; ред. Ірина Рибницька ; худож. Ростислав Крамар]. – Тернополь : Навчальна книга - Богдан, [2012]. – 255 с. – (Бібліотека вчителя). – ISBN 978-966-10-2385-6

 53. Шелестова, Людмила Володимирівна. Вчимося читати : навч.-розвив. посіб. для дітей 5-7 р. Ч. 2 / Людмила Шелестова ; [ред. рада : О. П. Долинна, О. В. Низковська ; худож. Т. Кудиненко ; фаховий ред. О. Низковська ; ред.-коректор Ж. Вчорашня]. – Київ : Фенікс, 2011. – 274, [1] с. : кольор. іл. – ISBN 978-966-651-892-0

 54. Шульга, Людмила Миколаївна. Барвиста радість : розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку на заняттях із малювання / Людмила Шульга ; [відп. за вип. І. Я. Крайній]. – Вид. 2-ге, випр. й доп. – Запоріжжя : ЛІПС, [2012]. – 326 с. : кольор. іл., вкл. арк. (4). – (Бібліотека вихователя дошкільного навчального закладу : дошкілля XXI). – Бібліогр.: с. 526. – ISBN 978-966-191-128-3

 55. Ющук, Іван Пилипович. Українська мова в школі : метод. поради для вчителя / І. П. Ющук ; [голов. ред. Богдан Будний ; ред. Надія Бульчак ; обкл. Володимира Басалиги]. – Тернополь : Навчальна книга - Богдан, [2013]. – 253 с. – Бібліогр.: с. 249-251. – ISBN 978-966-10-2925-4

 56. Як зробити школу інклюзивною: досвід проектної діяльності / Канад.-укр. проект "Інклюзив. освіта для дітей з особливими потребами в Україні" ; [уклад. Світлана Єфімова]. – Київ : Плеяди, 2012. – 151 с. – (Серія "Інклюзивна освіта"). – ISBN 978-966-2432-15-2

Автореферати дисертацій

  1. Андрощук, Ірина Миколаївна. Управління розвитком професійної компетентності вчителів-філологів у міжатестаційний період : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.06 / Андрощук Ірина Миколаївна ; [наук. кер. Віднічук Микола Антонович] ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" Нац. акад. пед. наук України. – Київ : [б. в.], 2013. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18

  2. Бабіна, Віолетта Вікторівна. Формування професійної спрямованості майбутніх економістів сфери житлово-комунального господарства : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Бабіна Віолетта Вікторівна ; [наук. кер. Чміль Анатолій Іванович] ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" Нац. акад. пед. наук України. – Київ : [б. в.], 2013. – 18 с. – Бібліогр.: с. 14-16

  3. Бурлаєнко, Тетяна Іванівна. Формування економічної компетентності майбутніх менеджерів освіти засобами ігрових форм навчання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Бурлаєнко Тетяна Іванівна ; [наук. кер. Ануфрієва Оксана Леонідівна] ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" Нац. акад. пед. наук України. – Київ : [б. в.], 2013. – 19 с. – Бібліогр.: с. 15-16

  4. Висоцька, Людмила Євгенівна. Формування професійної культури майбутніх фахівців кулінарного профілю у вищих професійних училищах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Висоцька Людмила Євгенівна ; наук. кер. Радкевич В. О. ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих Нац. акад. пед. наук України. – Київ : [Б. в.], 2011. – 21 с. – Бібліогр.: с. 18-19

  5. Каплун, Андрій Володимирович. Розвиток систем підготовки кваліфікованих робітників у Болгарії і Польщі (кінець ХІХ-ХХ ст.) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Каплун Андрій Володимирович ; наук. консультант Ничкало Н. Г. ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих Нац. акад. пед. наук України. – Київ : [Б. в.], 2011. – 42 с. – Бібліогр.: с. 34-39

  6. Криницька, Любомира Ярославівна. Організація професійної підготовки безробітних до підприємницької діяльності у сфері послуг : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Криницька Любомира Ярославівна ; наук. кер. М. П. Копельчак ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих Нац. акад. пед. наук України. – Київ : [Б. в.], 2011. – 20, [1] с.

  7. Любченко, Надія Василівна. Науково-організаційні засади координації науково-методичної діяльності закладів післядипломної педагогічної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.06 / Любченко Надія Василівна ; [наук. кер. Чернишова Євгенія Романівна] ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" Нац. акад. пед. наук України. – Київ : [б. в.], 2012. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15-16

  8. Малишевська, Ірина Анатоліївна. Підготовка майбутнього вчителя початкових класів до використання природотерапії у роботі з учнями початкової школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Малишевська Ірина Анатоліївна ; наук. кер. Л. Б. Лук'янова ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих Нац. акад. пед. наук України. – Київ : [Б. в.], 2011. – 21 с. – Бібліогр.: с. 17-18

  9. Одайський, Савелій Іванович. Управління навчально-виробничим процесом професійно-технічного навчального закладу при впровадженні державних стандартів підготовки робітників : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.06 / Одайський Савелій Іванович ; [наук. кер. Мельник Валентина Костянтинівна] ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" НАПН України. – Київ : [б. в.], 2012. – 18 с. – Бібліогр.: с. 15-16

  10. Оліфіра, Лариса Миколаївна. Розвиток професійної управлінської компетентності керівників вищих педагогічних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації засобами навчальних тренінгів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Оліфіра Лариса Миколаївна ; [наук. кер. Олійник Віктор Васильович] ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" НАПН України. – Київ : [б. в.], 2013. – 19 с. – Бібліогр.: с. 16-17

  11. Сокол, Тетяна Георгіївна. Педагогічні умови навчально-методичного забезпечення професійної підготовки менеджерів туристичної індустрії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Сокол Тетяна Георгіївна ; наук. кер. Л. Б. Лук'янова ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих Нац. акад. пед. наук України. – Київ : [Б. в.], 2012. – 24 с.

  12. Федірко, Жанна Володимирівна. Підготовка вчителів гоеографії до інноваційної діяльності у процесі післядипломної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Федірко Жанна Володимирівна ; [наук. кер. Жосан Олександр Едуардович] ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" Нац. акад. пед. наук України. – Київ : [б. в.], 2013. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15-17

  13. Шкваріна, Тетяна Михайлівна. Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх учителів іноземної мови до навчання дошкільників : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Шкваріна Тетяна Михайлівна ; наук. консультант В. М. Плахотник ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Київ : [Б. в.], 2012. – 42 с. – Бібліогр.: с. 32-39

  14. Юртаєва, Ольга Олексіївна. Розвиток професійно-педагогічної компетентності майстрів виробничого навчання будівельного профілю в системі післядипломної педагогічної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Юртаєва Ольга Олексіївна ; наук. кер. Ничкало Н. Г. ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих Нац. акад. пед. наук України. – Київ : [Б. в.], 2011. – 20, [1] с. – Бібліогр.: с. 16-19

ПСИХОЛОГІЯ

 1. Денисенко, А. А. Отклонения в поведении несовершеннолетних: профилактика и диагностика : учеб. пособие / А. А. Денисенко ; Южноукр. нац. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского. Ин-т психологии. – Одесса : Фенікс, 2011. – 300, [2] с. – Библиогр.: с. 296-300. – ISBN 978-966-438-339-1

 2. Кайріс, Олена Дмитрівна. Практикум із загальної психології : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. Д. Кайріс ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. Ін-т психології та соц. педагогіки. – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – 251 с. – Бібліогр.: с. 211

 3. Карамушка, Людмила Миколаївна. Формування конкурентоздатної управлінської команди : (на матеріалі діяльності освіт. орг. : [монографія] / Л. М. Карамушка, О. А. Філь ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України, Укр. Асоц. організацій. психологів та психологів праці, Центр організацій. та екон. психології. – Київ : ІНКОС, 2007. – 264 с. – Бібліогр.: с. 164-190. – ISBN 966-8347-65-Х

НАУКА. КУЛЬТУРА

 1. Мельниченко, В. В. Самоучитель работы на компьютере и ноутбуке / Мельниченко В. В. ; [відп. за вип. А. В. Легейда]. – 4-е изд. – Киев : Век+, 2009 ; Санкт-Петербург : КОРОНА-ВЕК, S. a. ; Киев : МК-Пресс, S. a. – 463 с. – ISBN 978-5-903383-30-6 (рус.). – ISBN 978-966-8806-44-5 (укр.). – ISBN 978-966-96892-4-5 (укр.)

 2. Путіліна, О. Л. Реферування: теорія і практика в сучасних англійських та українських умовах : навч. посіб. із курсу "Реферування: теорія і практика в сучасних англійській та українській мовах" для студ. вищ. навч. закл. / О. Л. Путіліна ; [відп. ред. А. П. Загнітко] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т. – Донецьк : Ноулідж (донец. від-ня), 2012. – 92 с. – (Бібліотека прикладної лінгвістики). – Бібліогр.: с. 83-86. – ISBN 978-617-579-531-6

 3. Тімофєєв, Андрій Валерійович. Зображальна журналістика: теоретико-практичні аспекти / А. В. Тімофєєв ; [ред. Н. Г. Пянковська] ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2012. – 131 с. : іл., фотогр. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-496-228-2

 4. Шкільна бібліотека в навчально-виховному процесі : зб. ст. із досвіду роботи бібліотекарів ЗНЗ м. Києва / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. Ін-т післядиплом. пед. освіти ; [уклад.: Матейчук О. Є. ; кер. проекту: Левітас Ф. Л.]. – Київ : Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, 2012. – 155 с.

Скачати 420.03 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка