Освіта у східних І західних слов’ян (на матеріалі української та чеської мов історико-культурологічний І ономасіологічний аспекти)Сторінка1/9
Дата конвертації08.07.2018
Розмір1.33 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Ústav slavistiky

Ukrajinský jazyk a literatura

Ivana TrmačováОсвіта у східних і західних слов’ян
(на матеріалі української та чеської мов -

історико-культурологічний і ономасіологічний аспекти)
Magisterská diplomová práce

Vedoucí práce: doc. Halyna Myronova, CSc.


2008


Prohlašuji а svým podpisem stvrzuji, že jsem diplomovou práci

vypracovala samostatně s využitím uvedených pramenů a literatury.
……………………………………………

Ivana TrmačováDěkuji tímto paní doc. Halyně Myronové, Csc. za odborné vedení,

podněty a čas, které mi věnovala a bez nichž by tato práce nemohla vzniknout.

Зміст

Зміст 4

I.Вступ 5

II.Основна частина 8

І.1.Історія освіти в Україні. 8

Освіта на українських землях (серединa XIII-середина XVI ст.) 12

Освітній рух (серединa XVI-серединa XVII ст.) 13

Освіта на території Правобережної України та в Галичині (середина XVII-кінець XVIII ст.) 15

Освіта в Гетьманщині та на Слобожанщині (середина XVII-кінець XVIII ст.) 15

Виховний ідеал в українській етнопедагогіці 19

Освіта на території Надніпрянської України (ХІХ ст.) 20

Освіта на території Наддніпрянської України (1901-1920 рр.) 24

Народне шкільництво за часів гетьманату 25

Діяльність Міністерства освіти (за часів Директорії) 26

Освіта в Галичині (1772-1848 рр.) 26

Освіта в Галичині (1848-1920 рр.) 27

Історія освіти на Буковині 29

Історія освіти на Закарпатті 31

Народна освіта в Україні після революції 1917 р. 33

Стан та завдання вищої освіти України в контексті Болонського процесу 39

І.2. Історія освіти в Чеській Республіці 43

Історія освіти на території Чеської Республіки 43

Стан освіти за часів першої республіки 45

Освіта за часів Протекторату на території Чехії та Моравії 46

Освіта після 1945 р. 47

Освіта за часів Чехословацької Соціалістичної Республіки 47

Стан вищої освіти після 1989 р. 48

Стан та завдання вишої освіти у контексті Болонського процесу 48

I.3. Культурні зв’язки між Україною та Чеською Республікою 49

I.4. Творчі зв’язки українських і чеських вчених в галузі освіти 52

ІI.1. Загальні назви вищих навчальних закладів 55

II.2. Зміни в семантичній структурі загальних назв 66

III.Závěr 73

Список використаних джерел: 77

Д О Д А Т К И 80

103  1. ВступАктуальність теми дипломної роботи зумовлена відсутністю етнолінгвокультурологічного дослідження, спрямованого як на осмислення розвитку освіти, так і на вивчення номенклатури та термінологічної системи, котрі обслуговують зазначену сферу на території сучасних України та Чеської Республіки, й визначається:

1)посиленням у світі інтересу до різноманітних аспектів «відкриття» України; 2) нез’ясованістю багатьох теоретичних і практичних проблем української та чеської ономасіології та семасіології, що вимагають першочергового розв’язання; 3) необхідністю подальшого вивчення історико-культурологічних, соціолінгвістичних та ономасіологічних процесів в українському та чеському середовищах і відповідних мовах із залученням до аналізу висновків суміжних галузей лінгвістики й інших дисціплін; 4) підвищеним інтересом науковців до проблеми глибинних зв’язків між соціальними чинниками, ономасіологічними процесами та національним менталітетом.Мета роботи – комплексне ретроспективне культурологічне вивчення розвитку та становлення національної освіти в Україні та Чеській Республіці й осмислення теоретичних і практичних засад номінативної творчості відповідних етносів у зазначеній галузі.

Поставлена мета передбачає реалізацію наступних завдань:  1. зібрати максимально повну інформацію стосовно історії розвітку освіти і освітянських інституцій в Україні та Чеській Республіці,

  2. визначити специфіку зазначених феноменів у відповідних країнах,

  3. зібрати максимальну кількість номенів (ергонімів) на позначення навчальних закладів в Україні та Чеській Республіці, створивши тим самим власну картотеку відповідних назв, і систематизувати знайдену інформацію,

  4. описати лінгвістичні й екстралінгвістичні  принципи утворення та функціонування мікросистеми “Назви навчальних закладів” в лексичних системах української та чеської мов,

  5. на підставі здійсненого дослідження визначити особливості структури зазначеної мікросистеми та ономасіологічні моделі досліджуваних номенів у відповідних мовах,

  6. зробити висновки стосовно відмінностей оформлення української та чеської номенклатури в аналізованій сфері,

  7. визначити або хоча б намітити перспективи подальшого розвитку аналізованої номенклатури в українській і чеській мовах.

Джерельна база дипломного дослідження

Матеріалом для дипломної роботи послужили доступні друковані та інтернетові джерела обома мовами, зокрема офіційні інтернетові сторінки Міністерств освіти та науки (див. Список використаних джерел наприкінці роботи) та власноручно створена картотека.

Структура роботи. Представлена на захист дипломна робота складається зі вступу (ст.6-8), 3. розділів, резюме чеською мовою (ст. 74-78), списку використаних джерел (36. найменувань) і додатків (23 сторінок). Загальний обсяг роботи – …75. сторінок. Матеріали дослідження узагальнюються за допомогою 12. cхем.

У вступній частині обґрунтовується вибір теми, визначається актуальність теми, формулюються мета та завдання, виконання котрих призведе до досягнення зазначеної мети, методи дослідження, а також теоретичне й практичне значення дипломної роботи.

Побудова основної частини дипломного дослідження зумовлена завданнями, спрямованими на досягнення мети, і складається з двох розділів, перший з яких присвячений історико-культурологічному аспекту дослідження зібраного матеріалу, а в другому розділі здійснюється ономасіологічний і семантичний аналіз кількох базисних одиниць номенклатури освітянської сфери.

У висновках підведені підсумки даного дослідження. В резюме наведено основні тези дипломної роботи та представлені висновки дослідження чеською мовою.

У додатках представлені списки назв вищих навчальних закладів (ергонімів) з обох мов, котрі ілюструють теоретичний матеріал, викладений у основній частині.

Методи дослідження. Складність та проблемність обраної теми зумовили використання (як основного) описового методу аналізу матеріалу, що передбачає лінгвістичне спостереження, узагальнення та класифікацію матеріалу. Широко використовуються також елементи описово-зіставного, описово-аналітичного, логіко-класифікаційного та статистичного методів.

Практичне та теоретичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони можуть бути використані для подальшого наукового осмислення процесів номінації та аналізу ономасіологічних явищ в обох досліджуваних мовах, для написання курсових, бакалаврських і магістерських робіт студентами, а також викладачами в теоретичних і практичних як нормативних, так і спеціальних курсах з української мови, контрастивних дисциплін й ареальних досліджень.  1. Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка