«Особливості педагогічних комунікацій на уроці музичного мистецтва»Скачати 322.35 Kb.
Дата конвертації05.02.2019
Розмір322.35 Kb.

КЗ «Рубіжанська обласна

загальноосвітня санаторна

школа-інтернат»

Доповідь на тему:

«Особливості педагогічних комунікацій

на уроці музичного мистецтва»

Підготував вчитель музики:

Соколова Г.Б.

м. Рубіжне

2017 р.
ПЛАН


Вступ 3

1. Комунікації в педагогічному процесі 7

2. Види педагогічних комунікацій 11

3. Специфіка спілкування в музично-педагогічному

процесі 15

Висновки 19

Список використаної літератури 20

«Влияние музыки на детей благодатно, и чем ранее они начнут испытывать его на себе, тем лучше для них».

В.Г.Белинский

Вступ
Сучасний стан освіти характеризується тенденцією гуманізації і гуманітаризації навчання. Цей процес виявляється перш за все у встановленні суб’єктно-об’єктних відносин, тобто учень розглядається не як об’єкт для педагогічних дій, а як суб’єкт зі своїм внутрішнім світом, системою цінностей, індивідуальними особливостями і так далі.   Спілкування між учнем і вчителем ми розглядаємо не тільки як взаємодію, але і як взаємовплив один на одного.

Епіцентр інтересу в сучасному світі зміщується від високих технологій – « high tech» до високих людських технологій – «High hume», напрямком вивчення комунікативної дії на людину і зміну її свідомості, світогляду. Актуальними стають процеси посилення гуманітарності – загальнокультурного змісту освіти, пов’язаної з широтою розуміння феноменів людського життя, поліфонічним світобаченням, що припускає гармонію знання відчуттів, творчих дій. Сучасне навчання і виховання виявляється не стільки в передачі культурного досвіду, скільки в його «переплавленні» у внутрішньо-діалогічну, рефлексівну свідомість, що приводить до нового стану особистості [10].

Нове звучання в умовах сучасної освіти має трактування концепції діалогу (М. М.Бахтін, С. С. Біблер), в якому діалог виступає не тільки як роздум, але і в першу чергу, як націленість на «Іншого». Це припускає рефлексивність, пошук сенсу різних культур через порівняння, знаходження загального і різного.

Діалог культур – це діалог її етапів, стилів, діалог з попередніми культурами і наступними. Діалог культур включає і приватні діалоги: різних видів мистецтва в світоглядному аспекті як картин миру; їх цілісних образів, які утілюють ті або інші сенси культури; їх стилістики; їх віддзеркалень – втілень один в одному; їх сполучень і єднань в творчому процесі створення твору.

Важливою представляється така побудова уроків музики, при якому задається можливе багатоголосся в амплітуді світоглядного відношення, пропонується широка співпраця і співавторство в культурно-історичному процесі. Тільки в цьому випадку розвиток аксіологічних установок самосвідомості може відбуватися за допомогою збагачення універсальними і національно-специфічними цінностями різних культур. Методичні прийоми, які може використовувати вчитель музики, вельми різноманітні: це і «запрошення» до розмови композиторів різних епох, як носіїв певних жанрово-стильових напрямів, а значить, в якійсь мірі наших сучасників; відношення до особистості вихованця як до дуже цінного, а значить, що має право на «співпрацю» з класиком; це може бути використання діалогу між мистецтвами у вигляді взаємопроникнення тем, ідей і так далі.

Ідеал педагогіки теперішнього часу – «людина культури» (С. С. Біблер), яка сполучає в своїй свідомості різні культури, орієнтована на  «Іншого», схильна до діалогу з ним, здатна відтворювати в своєму мисленні інші способи мислення, створити образ світу і свій образ в цьому світі.

Діалектика змісту музичної освіти може бути представлена як взаємодія сукупності культур: світової музичної культури; культури учня; вихованця (тезаурус особи); культури педагога; культури самого процесу навчання (дидактична культура), співавторство вчителя і тих, хто навчається, їх готовність до взаємодопомоги, наявність у них установки на співрозмовника. Зміст музичної освіти створюється на перетині цих культур в самому процесі навчання, в діалозі з новим знанням, відчуттям, вчителем, собою. Діалог на уроці музики народжується на перетині множинності ракурсів, інтонацій, де йде «пошук глибинного сенсу, згода, напластовування сенсу на сенс, голосу на голос, посилення шляхом злиття (але не ототожнення), доповнююче розуміння, вихід за межі того, що «розуміється» [1].

Сучасний урок музики орієнтований на міжособову комунікацію, результуючою складової якої є глибоке збагнення музичного образу. Діалог – це особлива емоційна мова особистісного проникнення в музику, стиль співтворчості педагога і учня, художнє переплавлення емоцій і відчуттів, знань і сенсів, що народжуються «тут і зараз». Діалог – це уміння миттєво і тонко реагувати на зміну художньо-педагогічній ситуації, опинятися в новому образі, уміння сумісно «проживати» естетичні ідеї, узагальнені етичні сенси, закодовані в творі композитором.

Діалог – це багатство особистісних проявів, образний шлях постановки художніх проблем, гра уяви, натхненність, відчуття внутрішньої свободи [2]. Всі мистецтва интонаційні (С. С. Медушевський), тому діалог з мистецтвом виникає на рівні інтонації.

Сучасний вчитель музики може одночасно (через слово, жест, міміку) інтонаційно позначати сенси різних художніх образів. Наявність семантичного сенсу є одним з підстав перетворення звукових комплексів в елементи мистецтва [3].

Педагогічне спілкування складається з двох компонентів: вербального і невербального. З одного боку, вони доповнюють один одного, з іншої - суперечать.

У музично-педагогічному процесі частка так званої невербальної комунікації значно збільшується. У таких навчальних предметах, як математика, фізика, література та інші, в учбовій взаємодії переважає вербальне спілкування. На уроках музики, зважаючи на їх специфіку (спів, слухання музики, виконання на музичному інструменті, диригування), поза сумнівом, переважає невербальна взаємодія.

  Мистецтво як специфічна форма невербальної комунікації є могутнім засобом не тільки естетичного виховання, але і етично-ідеологічного формування особиcтості, засобом ефективної агітації і пропаганди будь-яких ідеологічних позицій. Іншими словами, мистецтво як інструмент дії на психіку може бути спожите як на благо, так і в зло, залежно від намірів авторів і виконавців.

Мистецтво як специфічна форма невербальної комунікації є могутнім засобом не тільки естетичного виховання, але і морально-ідеологічного формування особистості, засобом ефективної агітації і пропаганди будь-яких ідеологічних позицій. Іншими словами, мистецтво як інструмент дії на психіку може бути використано як на благо, так і во зло, залежно від намірів авторів і виконавців.
  1. Комунікації в педагогічному процесі

 Урок музики – урок мистецтва. Це означає, що музика визначає все, що відбувається на заняттях: характер спілкування вчителя з учнями, методи, прийоми донесення музичного матеріалу, логіку організації заняття. Адже і будується урок з опорою на закономірності самої музики. У ньому обо’язково є своя кульмінація, підхід до неї, висновок. І драматургія уроку може бути аналогічною музичним формам: мати риси трьохчастності, рондо, варіації і т. ін. Тобто в цілому урок за змістом і формою повинен бути витвором мистецтва.

На уроці музики, як ніде, тісно співпрацюють відчуття і думки, досягається єдність творчих прагнень вчителя і учнів [4]. Свобода в думках і відповідях, творча активність і ініціатива учнів, задоволеність від сумісних занять виникають саме завдяки музиці. Задум уроку покликаний враховувати сучасний стан культурної обстановки в суспільстві, сьогоднішнє сприйняття життя учнями, бо те що сьогодні здається нецікавим вчителеві музикантові, майже напевно буде неактуальним і для учнів.

Музично-педагогічна діяльність поєднує в собі педагогічну, музикознавську, музично-виконавську, дослідницьку роботу, засновану на умінні самостійно узагальнювати і систематизувати отримані знання.   Художня діяльність займає в житті особливе місце, вона тісно пов'язана з творчістю. У роботі вчителя музики художня творчість виявляється в умінні цікаво проводити уроки музики і позакласні заняття, яскраво, образно виконувати музичні твори.

 Творчість вчителя багато в чому обумовлена специфікою його діяльності, яка носить публічний характер, здійснюється в певній аудиторії і вимагає уміння управляти своїми відчуттями і настроями. Взагалі педагогічний процес пов'язаний з постійним творчим пошуком, оскільки вчителеві доводиться діяти в умовах різноманітних педагогічних ситуацій, які постійно змінюються. При цьому творчий процес набуває двостороннього характеру: з одного боку, творчість вчителя, з іншого – на основі вживаних їм стимулюючих методів виникає творча діяльність учнів. Творчий стан класу необхідно підтримувати і зробити творчий пошук сумісним колективним прагненням вчителя і учнів. Природно, що їх творча діяльність не може виявитися відразу ж в повному обсязі, але вчитель поступово, крок за кроком залучає учнів до самостійного пошуку думок і оцінок сприйманих явищ, будить ініціативу і творчу фантазію.

Спілкування - категорія, яка є основоположною для даної теми. Б.Ф. Ломов в роботі «Проблема спілкування в психології», як відомо, назвав проблему спілкування «базовою категорією, логічним центром загальної системи психологічної проблематики», вказавши неодноразово на її недостатню розробленість в психології. Спілкування - це багатоплановий процес розвитку контактів між людьми, породжуваний потребами спільної діяльності (визначення, дане А.В. Петровським).

Спілкування - специфічна форма взаємодії людини з іншими людьми як членами суспільства, в спілкуванні реалізуються соціальні відносини людей (визначення,  дане Л.Д. Столяренко).

  У спілкуванні виділяють три взаємопов'язані сторони: комунікативна сторона спілкування полягає в обміні інформацією між людьми. Спілкуючись, люди звертаються до мови як одному з найважливіших засобів спілкування; інтерактивна сторона полягає в організації взаємодії між людьми, наприклад, потрібно погоджувати дії, розподілити функції або вплинути на настрій, поведінку, переконання співбесідника; перцептивна сторона спілкування включає процес сприйняття один одного партнерами по спілкуванню і встановлення на цій основі взаєморозуміння [5].

До засобів спілкування відносяться:

1. Мова як система слів, виразів і правил їх з’єднання в осмислені вислови, які використовуються для спілкування.

2. Інтонація, емоційна виразність, яка здатна додавати різний сенс одній і тій самій фразі.

3. Міміка, поза, погляд  співбесідника можуть підсилювати, доповнювати або спростовувати сенс фрази.

4. Жести  як засоби спілкування можуть бути як загальноприйнятими, тобто мати закріплені за ними значення; або експресивними, слугувати для більшої виразності мові.

5. Відстань, на якій спілкуються співбесідники, залежить від культурних, національних традицій, ступеня довіри.

У процедурі спілкування виділяють наступні  етапи:

1. Потреба в спілкуванні (необхідно повідомити або дізнатися інформацію, вплинути на співбесідника і тому подібне) спонукає людину вступити в контакт з іншими людьми.

2. Орієнтування в цілях спілкування, в ситуації спілкування.

3. Орієнтування в особистості співбесідника.

4. Планування змісту свого спілкування, людина уявляє собі (зазвичай несвідомо),что саме скаже.

5. Несвідомо (іноді свідомо) людина вибирає конкретні засоби, мовні фрази, якими користуватиметься, вирішує, як говорити, як  поводитися.

6. Сприйняття і оцінка у відповідь реакції співбесідника, контроль ефективності спілкування на основі встановлення зворотнього зв'язку.

7. Корегування напряму, стилю, методів спілкування.

Якщо будь-яка з ланок процесу спілкування порушена, то тому, хто говорить не вдається добитися очікуваних результатів спілкування - воно виявиться неефективним. Ці уміння називають «соціальним інтелектом», «практично-психологічним розумом», «комунікативною компетентністю», «комунікабельністю».

Виділяють наступні види спілкування:

1. «Контакт масок» - формальне спілкування, коли відсутнє прагнення зрозуміти співбесідника, використовуючи звичні маски (ввічливості, строгості, байдужості, скромності і т. ін.) - набір виразів обличчя, жестів, стандартних фраз, які дозволяють приховати дійсні емоції, відношення до співбесідника. Іноді такий контакт виправданий, щоб «не зачіпати» один одного без потреби, щоб «відгородитися» від співбесідника.

2. Примітивне спілкування, коли оцінюють іншу людину як потрібний або такий, що заважає об’єкт: якщо потрібний, то активно вступають в контакт, якщо заважає - відштовхнуть або використовують агресивні репліки. Якщо отримали від співбесідника бажане, то втрачають подальший інтерес до нього.

3. Формально-рольове  спілкування, коли регламентовані і зміст, і засоби спілкування і замість знання особи співбесідника використовують знання його соціальної ролі.

4. Ділове спілкування - коли враховують особливості особи, характеру, віку, настрою співбесідника.

5. Духовне, міжособове  спілкування друзів, коли можна торкнутися будь-якої теми і не обов’язково удаватися до допомоги слів, друг зрозуміє вас і за виразом обличчя, інтонацією, рухам.

6. Маніпулятивне спілкування  направлене на витягання вигоди від співбесідника, використовуючи різні прийоми (лестощі, залякування, демонстрація доброти і тому подібне), в залежності від особливостей особи співбесідника.
2. Види педагогічних комунікацій
 Поява будь-якої людини, що зважилася виступити перед аудиторією, викликає перш за все інтерес до того, як вона виглядає, що і як робить, словом, як поводиться. Це цілком зрозуміло, оскільки ніякої іншої інформації вона ще запропонувати не встигла. А не сприймати глядачі-слухачі не можуть - для того вони і зібралися. І далі, коли виступаючий вимовляє свої перші слова, в основному сприймається не стільки їх сенс, а те, як вони звучать, яка поведінкова картина супроводить їм.

  Спілкування, як складний соціально-психологічний процес взаєморозуміння між людьми, здійснюється за наступними основними каналами:  мовленевий (вербальний - від лат. слова усний, словесний) і немовленевий (невербальний) канал спілкування. Мова, як засіб спілкування, одночасно виступає і як джерело інформації, і як спосіб взаємодії співбесідників.

У структуру мовленевого спілкування входять:

1. Значення і сенс слів, фраз («Розум людини виявляється в ясності його мови»). Грає важливу роль точність вживання слова, його виразність і доступність, правильність побудови фрази, правильність вимови звуків, слів, виразність і сенс інтонації.

2. Мовні звукові явища: темп мови (швидкий, середній, сповільнений), модуляція висоти голосу (плавна, різка), тональність голосу (висока, низька), ритм (рівномірний, переривчастий), тембр (розкотистий, хрипкий, скрипучий), дикція мови.

  Спостереження показують, що найпривабливішою в спілкуванні є плавна, спокійна, розмірена манера мови.  1. Виразні якості голосу: характерні специфічні звуки, які виникають при спілкуванні: сміх, хмикання, шепіт, зітхання і ін.; розділові звуки - це кашель; нульові звуки - це паузи і т. ін.

 Дослідження показують, що в щоденному процесі комунікації людини  слова  складають: 7% -   звуки; 38% - інтонації , 53% - немовна взаємодія («говоримо голосом, розмовляємо всім тілом» - Публіций).

  Невербальні засоби спілкування вивчають наступні науки:

а) кінесика (жести, міміка, хода, поза, візуальний контакт);

б) просодика і  екстралінгвістика (інтонація, гучність, тембр, паузи, зітхання, сміх, плач, тобто інтонаційні характеристики голосу);

в) токесика (тактильні взаємодії);

г) проксемика (орієнтації, дистанція, тобто просторова організація спілкування).

Більшість дослідників розділяють думку, що словесний канал використовується для передачі інформації, тоді як невербальний канал застосовується для «обговорення» міжособових відносин, а в деяких випадках використовується замість словесних повідомлень [5].

  Невербальне спілкування цінне тим, що воно виявляється, як правило, несвідомо і мимоволі і обумовлено імпульсами нашої підсвідомості; в т.ч., відсутність можливості підроблювати ці імпульси дозволяє нам довіряти цій мові більше, ніж вербальному каналу спілкування.

Ось 10 основних категорій інформації про того, хто говорить, які в рамках невербального каналу акустичним шляхом передаються слухачеві, незалежно від того, що говорить людина:

- індивідуально-особова,

- естетична,

- емоційна,

- психологічна,

- соціально-ієрархічна,

- вікова,

- статева,

- медична,

- просторова та інші.

Розглянемо найбільш важливі позиції самовідзеркалення вчителем своєї психолого-поведінкової зовнішності.

1. Загальнотілесне розташування: манера переміщатися по класу, улюблені пози і обирані точки-позиції тієї або іншої тривалості перебування.

- підвищена рухливість у всіх її формах легко стає відволікаючим чинником;

- у кожної людини через її індивідуальність, наприклад, типологічною, є свій діапазон рухливості. І, скажімо, у вчителя-флегматика з його помірною рухливістю є свій максимум цієї якості, і він сприймається школярами приблизно так само, як і граничний інтенсивний вираз рухливості у вчителя-сангвініка;

- психологічний ефект педагогічної дії в малому ступені залежить від абсолютної сили поведінкового чинника, він обумовлений його доцільністю і відносною мірою в рамках можливостей вчителя;

- помірна або навіть навмисно ослаблена інтенсивність поведінкової дії нерідко приводить до інших результатів.

Розглянемо найбільш важливі позиції самовідзеркалення вчителем свого психолого-поведінкового облику.

2. Жестікулярна виразність є одним з найяскравіших засобів виразу відношення до учнів. Відзначимо наступний парадокс: те, що найбільш вагомо в нашій рухово-поведінковій зовнішності, те - найменше нам відомо. Це відбувається через укорінену звичку жестикулювати певним чином, що виходить на рівень багато в чому автоматизованої поведінки. Людям, які сприймають нас, ця форма поведінки в першу чергу впадає в очі і враховується при формуванні думки про людину.

3. Мімічна виразність.

Ця поведінкова сфера має ще вищий інформаційно-виразний рівень дії. Адже міміка безпосереднім чином змикається з мовою, хоча, безумовно, може бути використана викладачем і автономно - в “чистому вигляді” без словесного супроводу.

4. Інтонаційна поведінка - це психічне явище цілком правомірно позначити терміном «поведінка», оскільки воно охоплює велику сферу вчительської діяльності, і за динамікою, і за дієї перевершує інші поведінкові показники. Абсолютно не випадково, що одне і те ж звернення педагога може сприйматися школярами по-різному.

5. Саморегуляція мови - виражається в управлінні вчителем гучністю звучання мови і її темпо-ритмічною характеристикою.

  Відомо, що власне інформаційна сторона мови вчителя ще не є чинником передачі знань. Вельми важливо і те, як звучить змістовна промова. Це вимога до усної мови особливо зростає, коли в ролі тих, що сприймають її виступають діти і підлітки - головна вчительська аудиторія.

Таким чином, передача інформації від вчителя до учня здійснюється вербальним і невербальним шляхами. У педагогічному спілкуванні важливі обидва ці види, оскільки вони завжди існують разом.


3. Специфіка спілкування в музично-педагогічному процесі

 

Історично склалося так, що неформальні відносини, які несуть в собі емоційну складову, в педагогічній науці не є досить розглянутими. Труднощі, з якими стикаються як педагоги-початківці, так і зрілі педагоги при встановленні емоційних контактів, свідчать про недостатній рівень знань в організації взаємодії з учнями в процесі комунікації.На жаль, далеко не кожен педагог замислюється над тим, наскільки досконала його словесна форма спілкування. Не всім даний дар «глаголом жечь сердца людей», але навчитись спілкуванню може і повинен кожний, хто за родом своєї діяльності кожного дня стикається з великою кількістю людей.

 Педагогічне спілкування - цілісна система соціально-психологічної взаємодії педагога і учнів, яка вміщує в собі обмін інформацією, виховний вплив і організацію взаємовідносин за допомогою комунікативних засобів.

 Спеціалісти, робота яких пов’язана із впливом на людей, повинні враховувати, що сучасні принципи комунікації передюачають не тільки обмін інформацією, приємні манери, але і так називаємий «терапевтичний єфект впливу». Комунікуючи з іншими необхідно враховувати багато елементів, які впливають на партнерів: погляд, зони спілкування, вміння вести розмову, створюючи приємну та доброзичливу атмосферу.

В системі вчитель-учень міжособистісні відносини в спілкуванні відіграють основну роль в вирішенні задач навчання, виховання і розвитку. Труд вчителя - це спілкування з дітьми на задану тему. Тільки в тому випадку воно досягає гарних результатів, якщо учні і педагог знаходяться в оптимальних для сумісної діяльності станах.

 В процесі спілкування відбувається цілеспрямований міжособистісний взаємовплив, який може бути як позитивним, так і негативним, як вербальним, так і невербальним і здійснюється через переконання, зараження, імітацію. Ці умови є передумовою встановлення близьких або аналогічних психічних станів. Зміна психічного стану вчителя призводить до зміни стану учня. І навпаки.

   Музыка, як і інші види мистецтва, які мають в своїй основі володіння тонкими технологіями, передаються від одного покоління до іншого за допомоги вчителя. Відношення до предмету опосередкується відношенням до вчителя, тому вчителю необхідно мати деякі особистісні риси – комунікативні здібності, які разом з професійними знаннями мають велике значення. Як і інші, ці здібності можна розвивати і удосконалювати. Демократичні прийоми і способи комунікації є найбільш ефективними, оскільки створюють сприятливий психологічний климат для їх розвитку [6].

Мистецтво як специфічна форма невербальної комунікації є могутнім засобом не тільки естетичного виховання, але і морально-ідеологічного формування особистості, засобом єфективної агітації і пропаганди різних ідеологічних позицій. Іншими словами, мистецтво як інструмент впливу на психіку може бути використано як во благо, так і во зло, в залежності від намірів авторів і виконавців.

 Музика невербальна, мова диригента - невербальна, живописне полотно, скульптура, графіка, архітектура - це все невербальні «тексти».

 Трансляція невербальної поведінки вчителем на уроці музики - одна з складових успішної творчої взаємодії. Дуже важливий позитивний, добрий настрій вчителя під час уроку, тоді і міміка, жести, рухи будуть підтверджувати і допомогати в роботі. Наприклад, про те, що посмішка - це міжнародна норма спілкування, повинен пам’ятати кожний педагог [7].

  На уроках музики міміка і жести важливі при показі, розучуванні і виконанні музичного твору. Під час показу відбувається перше, найбільш впливове знайомство дітей з твором. Потім, з часом, під час виконання твору, образ, який сформувався в пам’яті, вплине на емоційність і виразність переданя музичного образу. Під час показу, вчитель за допомогою міміки передає учням своє емоційне відношення, образ в музиці.

 Слухання музики. В даному випадку педагог - взірець слухача. Його емоційне відношення до твору передається за допомогою міміки, рухів. Його відношення до звуків - основний засіб навчання. Під час бесіди або монолога вчителя частка невербального ввпливу займає приблизно 2/3.

 Також дуже важливим є візуальний контакт. Звертаючись поглядом до кожного учня, педагог звертається особисто до кожного, на кого дивиться, а також дає зрозуміти, що йому важлива присутність кожної дитини. Таке відношення педагога спонукає до дій, викликає позитивні емоції. А за якістю погляду ученик розуміє, що саме вчитель намагається передати (захоплення, підтримка, контрол, осуд і т.ін.).  

Сучасна педагогіка висуває високі вимоги до професії вчителя. Чуйний педагог - це, передусім, прекрасний знавець складної психології дитини. Сила впливу викладача на дитину є надзвичайно важливим фактором навчання.

Розвиток творчих можливостей учнів стимулюється не тільки за допомогою цікавого матеріалу, але і впевненістю педагога в потенціних творчих здібностях дитини. В атмосфері доброзичливості і поваги до особистості учень легко сприймає різні завдання. Педагог не повинен забувати про підтримку віри учня в свої власні сили.

При новому підході до процесу навчання необхідно пам’ятати, що центральною фігурою в ньому є учень, а не музика, тому що її цінності вже давно визначені. Мета навчання - «гармонійний розвиток особистості учня через музику». Педагог повинен пом’ятати, що суб’єктом, на який спрямований процес навчання, є дитина. Задача педагога в тому, щоб створити оптимальні умови для розвитку всіх здібностей дитини. Кінцевою метою цього процесу повинно бути виховання творчої особистості, яка може проявити себе в будь-якій сфері діяльності [8].

Звертання до дитячої творчості, як до методу виховання – характерна інноваційна методика музичної педагогіки, що обумовлено наступними факторами: пошук нових методів навчання, які допомогають розвитку творчих здібностей дітей, виховна цінність дитячої творчості як шляху пізнання. Під креативністю дитини, розуміють її творчі можливості і готовність до створення нового в процесі музичної діяльності, що надає їй творчу спрямованість. Заняття мистецтвом знімають нервово-психічну напругу дітей, заряджають позитивною енергією, створюючи емоційно-позитивний настрій на навчання [9]. Таким чином, успішність навчання на уроках музичного мистецтва залежить від багатьох складових, серед яких психологічний аспект займає не останнє місце. Інтерес до занять стимулює волю учнів, що веде підвищеної уваги, розвиває самостійність мислення учнів, виховує вміння працювати - такий механізм, за яким формуються основні навички, якщо розглядати цей процес з точки зору психологічних особливостей.

Заняття дітей на уроках музичного мистецтва роблять особистість людини багатогранною, оптимізує його творчі здібності, розвиває фантазію і уяву, артистизм, інтелект, формує універсальні здібності, які є важливими для будь-якої сфери діяльності.

Висновки
Мистецтво - специфічна форма невербальної комунікації; тому, беручи до уваги специфіку уроків музики, можно зробити висновок, що саме на цих уроках, безумовно, переважає невербальна взаємодія.

 Для успішної взаємодії в системі вчитель-учень важливий яскравий, цікавий імідж вчителя. Якщо брати до уваги, що імідж складається з 3-х частин, то можна виділити:

а) візуальний образ (костюм, зачіска, пластика, міміка);

б) внутрішній образ (голос, темперамент, настрій);

в) менталітет (інтелект, духовна складова), - стає очевидним, що велика частка невербальних компонентів.

 Але і вербальне спілкування є дуже важливим в педагогічному спілкування та взаємодії.

 Тому гарне володіння мовою – з однієї сторони, а також уміле володіння своєю невербальною поведінкою - з іншої, створюють в цілому успішну взаємодію педагога з учнями.

Навчання музиці робить особистість людини багатогранною, оптимізує його творчі здібності, розвиває фантазію і уяву, артистизм, інтелект, таким чином формує універсальні здібності, які є важливими для будь-якої сфери діяльності у майбутньому.Список використаної літератури


1. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. - М.: - 1979.

2. Ковалев Г.А. 3 парадигмы в психологии – 3 стратегии психологического воздействия // Вопросы психологии. 1987. - № 3.

3. Холопова В.Н. Типология эмоций в музыке // Художественный тип человека. Комплексные исследования. - М.: -1994.

4. Медушевский В.В. Художественная картина мира в музыке //Художественное творчество. Вопросы комплексного изучения. - Л.: - 1987.

5. Петрушин В.И. Музыкальная психология: Учебное пособие для студентов и преподавателей. - М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 1997.

6. Ражников В.Г. Диалоги о музыкальной педагогике. – М.: - 1994.

7. Тарасов Г.С. О двух подходах к развитию восприятия музыки // Психологический журнал. 1994 . № 6.

8. Тарасов Г.С. Потребность в классическом музыкальном искусстве как психологический феномен // Психологический журнал. - 2003. - № 6.9. Олексюк О.М. Музична педагогіка: Навчальний посібник. – Київ. : КНУКіМ, 2006. – 188 с.

10. Третьякова Т. М. Гуманізація навчально-виховного процесу як умова становлення громадянського суспільства / Т. М. Третьякова // Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. – Одеса : Фенікс, 2012. – Вип. 46. – С. 295-303.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка