Основні аспекти підготовки до написання наукової роботиСкачати 452.16 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації19.01.2018
Розмір452.16 Kb.
  1   2   3   4


ОСНОВНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ ДО НАПИСАННЯ

НАУКОВОЇ РОБОТИ

1.1. Вибір теми


Вибір теми є найвідповідальнішим етапом у діяльності учнів, тому що він визначає майбутню діяльність людини на все життя і вирішальним чином зумовлює результат наукового дослідження. Практика показує, що правильно обрати тему – наполовину забезпечити успішне її виконання.

При обранні теми основними критеріями повинні бути актуальність, новизна і перспективність; наявність теоретичної бази; можливість виконання теми в даній установі; можливість отримання від впровадження результатів дослідження технічного, економічного та соціального ефекту.

Обравши тему, учень має усвідомити сутність пропонованої ідеї, її новизну й актуальність, теоретичну важливість і практичну значущість. Це значно полегшує оцінку й остаточне закріплення обраної теми.

Говорячи про новизну ідеї (а отже і теми), не треба забувати відоме положення, що не все нове є обов’язково прогресивним, так само як і старе – консервативним. Наукова новизна самої наукової роботи — це ознака, наявність якої дає авторові підстави використовувати поняття “вперше” при характеристиці отриманих ним результатів і проведення дослідження загалом.

Для багатьох галузей науки новизна виявляється у наявності вперше сформульованих і змістовно обґрунтованих теоретичних положень, методичних рекомендацій, які впроваджені в практику і суттєво впливають на досягнення нових соціально-економічних результатів. Новими можуть бути тільки ті положення наукового дослідження, котрі сприяють подальшому розвитку науки або окремих її напрямків. Новизна історичних досліджень полягає у введенні до наукового обігу досі не використовуваних джерел, з’ясуванні генезису розвитку тієї чи іншої галузі знань, у розкритті закономірностей і основних шляхів розвитку науки і техніки.

Назва наукової роботи не можлива:  • у формі запитання;

  • як перелік проблем;

  • розпочинатися словами: “До питання…”, “До проблеми…” тощо;

  • називатися чужоземними словами, якщо без них можна обійтися, знайшовши потрібний лексичний відповідник в українській мові.

1.2. Складання плану наукової роботи


Від самого початку роботи учню треба мати план наукового дослідження, хоча б попередній, такий, що буде багато разів коригуватися. Робочий план наукової роботи допомагає учню скласти його науковий керівник. Крім того, науковий керівник рекомендує потрібну літературу, довідкові, архівні, статистичні матеріали та інші джерела за темою; проводить систематичні, передбачені розкладом бесіди і консультації; оцінює зміст виконаної роботи як частинами, так і загалом. Отже, керівник надає наукову та методичну допомогу, систематично контролює виконання роботи, вносить необхідні корективи, дає рекомендації стосовно доцільності прийняття того чи іншого рішення, а також робить висновок про готовність роботи.

Досвід свідчить, що за весь період роботи над науковою роботою можуть бути складені плани кількох видів. Робочий план починається з розроблення теми, тобто задуму наукового дослідження. Можливо, що підґрунтям такого задуму буде лише гіпотеза, тобто припущення, викладене як на основі інтуїції (передчуття), так і на попередньо розробленій версії (на повідомленні чогось з метою попереднього пояснення). Навіть така організація справи дасть змогу систематизувати й упорядкувати всю наступну роботу.

Попередній робочий план тільки в головних рисах дає характеристику предмета дослідження, надалі такий план може і повинен уточнюватися, проте основне завдання, котре стоїть перед роботою загалом, повинне змінюватися якомога менше.

Робочий план має довільну форму. Як правило, це план-рубрикатор, що складається з переліку розташованих у колонку рубрик, об’єднаних внутрішньою логікою дослідження даної теми. Такий план використовується на перших стадіях роботи, даючи змогу ескізно представити досліджувану проблему в різних варіантах.

Учню потрібно усвідомити черговість і логічну послідовність запланованих робіт. За організаційної черговості завдання виконуються залежно від наявних можли­востей, порядок їх виконання може змінитися за умови, щоб упродовж певного періоду вони всі були виконані.

Логічна послідовність диктує розкриття сутності завдання. Поки не вивчений перший розділ, не можна переходити до другого. Важливо навчитися знаходити в будь-якій роботі головне, вирішальне, те, на чому треба зосередити в даний час усю увагу. Це дасть змогу знайти оптимальні розв’язки поставлених завдань.

У творчому дослідженні план завжди має динамічний, рухливий характер і не може, не повинен сковувати розвиток ідеї та задуму дослідника, зберігаючи певний чіткий і визначений науковий напрямок у роботі.

1.3. Вивчення літературних джерел. Методи добору фактичних матеріалів і складання огляду літератури


Ознайомлення з опублікованими за темою роботи науковими працями починається відразу після розроблення ідеї, тобто задуму наукового дослідження. Така постановка справи дає змогу цілеспрямованіше шукати літературні джерела за обраною темою і краще опрацювати матеріал, опублікований у працях інших учених, бо витоки основних питань проблеми майже завжди закладені в попередніх дослідженнях.

Літературний афоризм стверджує: “Вивчати явище без книг — це почати плавання у незвіданому морі без карти, вивчати ж книги без практичної роботи — це значить зовсім не вийти в море”. Звичайно, виконуючи наукову роботу, доводиться прочитати багато книг і статей, які увійдуть до бібліографії наукової роботи, тобто будуть детально вивчені. Тому варто навчитися двох видів читання: “швидкого” і “повільного”.

“Швидке” читання (читання “по діагоналі”) повинно відповісти на запитання, чи варто дану статтю або книгу уважно вивчати.

Після того, як проглянуто всю наявну на даний момент літературу, можна приступити до “повільного” читання, до глибшою її вивчення, переходячи від простого матеріалу до складнішого. Треба починати з книг, згодом — статті, спочатку вивчати вітчизняні джерела, а потім — іноземну літературу.

Під час читання відібраної літератури треба робити помітки, бажано на одному боці аркуша стандартного формату; це дає змогу надалі компонувати матеріал у будь-якому порядку або, як кажуть, користуватися методом “клею і ножиць”. Читаючи джерела, ліпше записати більше, бо заздалегідь не завжди відомо, що з цього матеріалу може знадобитися, повторний пошук — зайва витрата часу.

Як знайти потрібну літературу? Є два шляхи отримання бібліографічної довідки: замовлення в спеціалізованій інформаційній установі (інформаційному підрозділі установи) або самостійний пошук. Варто зазначити, що незважаючи на високу кваліфікацію працівників інформаційних служб, вони ніколи не доберуть літературу так, як треба дослідникові, хоч і збережуть йому багато цінного часу. Науковий працівник у пошуку літератури повинен спочатку з’ясувати перелік періодичних видань, від яких можна сподіватися потрібної інформації. Добре складений перелік навіть при побіжному знайомстві із заголовками джерел допомагає усвідомити обсяг потрібної інформації. Слід переглянути всі види джерел, зміст яких пов’язаний із темою дослідження. До них належать матеріали, надруковані в різних вітчизняних і зарубіжних виданнях, недруковані документи (звіти про науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, дисертації, депоновані рукописи, матеріали зарубіжних фірм), офіційні матеріали. Якщо такий перелік виявиться дуже великим, слід обмежити параметри бібліографічного пошуку: мова, країна, рік видання і т. ін. Коли з даного питання є бібліографічний довідник, треба його використати, одночасно перевіривши його повноту. Починати пошук варто з нової літератури, а потім поступово “розмотувати клубок”, користуючись посиланнями на інші джерела.

Найважливіші книги та статті треба обов’язково прочитати в оригіналі. Вивчивши літературне джерело, відразу зробіть його повний бібліографічний опис. Ніколи не покладайтеся на свою пам’ять, занотуйте на картках потрібне та зауваження до кожного джерела.

Вивчаючи літературу, не намагайтеся тільки запозичити матеріал. Паралельно обдумайте знайдену інформацію. Цей процес має тривати протягом усієї роботи над темою, тоді власні думки, які виникли в ході знайомства із чужими працями, стануть основою для отримання нового знання. Звичайно використовується не вся інформація, що міститься у певному джерелі, а тільки та, яка безпосередньо стосується теми дослідження і тому найбільш цінна і корисна.

Вивчаючи літературні джерела, треба стежити за оформленням виписок, щоб надалі ними було легко користуватися. Працюючи над якимось частковим питанням або розділом, слід постійно бачити його зв’язок із проблемою загалом, а розроблюючи широку проблему— вміти розділяти її на частини, кожну з яких продумувати в деталях. Можливо, частина отриманих даних виявиться непотрібною; дуже рідко вони використовуються повністю. Тому потрібні ретельний відбір і оцінювання їх. Відбір наукових фактів — не проста справа, це не механічний, а творчий процес, який потребує цілеспрямованої праці.

Треба добирати не будь-які, а тільки наукові факти.

Наукові факти характеризуються такими властивостями, як новизна, точність, об’єктивність і достовірність. Новизна наукового факту свідчить про принципово новий, невідомий досі предмет, явище або процес. Це не обов’язково наукове відкриття, але нове знання про те, чого ми дотепер не знали.

Точність наукового факту визначається об’єктивними методами і характеризує сукупність найсуттєвіших прикмет предметів, явищ, подій, їх кількісних та якісних визначень.

Достовірність наукового факту базується на його безумовному реальному існуванні, яке підтверджується під час побудови аналогічних ситуацій. Якщо такого підтвердження немає, то немає і достовірності наукового факту. Достовірність наукових фактів значною мірою залежить від достовірності першоджерел, від їх цільового призначення і характеру їх інформації. Очевидно, що офіційне видання, опубліковане від імені державних або громадських організацій, установ і відомств, містить матеріали, точність яких викликає найменше сумнівів.

Серед джерел інформації чільне місце належить науковим статтям. З позицій достовірності їх слід розглядати окремо за видами і залежно від того, до яких наук вони належать: природничо-технічних або гуманітарних.

Теоретична стаття в галузі технічних або інших точних наук звичайно відзначається точністю доведень із застосуванням сучасних математичних методів, моделювання із залученням даних експериментальних досліджень. У такій статті відомості досить обґрунтовані. Результати розрахунків та експериментів, їх оціночні дані, методики, умови розв’язання задачі, а також інша інформація — все це здебільшого має достовірний характер.

Теоретичні статті в галузі гуманітарних наук значно більші, ніж стаття технічна, насичені роздумами, порівняннями, словесними доведеннями. Достовірність їх змісту залежить від достовірності вихідної інформації, використаної авторами. Проте тут важливого значення набуває позиція автора, його світогляд, з огляду на які стаття поруч із об’єктивними науковими даними може містити суб’єктивні трактування. Тому слід розібратися в цьому і точно оцінити зміст статті, встановити істинність тверджень її автора і дати їм відповідну оцінку.

Самостійне значення має інформаційна стаття в будь-якій науковій галузі. Така стаття зазвичай оперативна й актуальна, вона містить стислий, конкретний виклад певних фактів, повідомлення про якусь подію, явище. У технічних науках інформаційною можна вважати статтю, у якій наводяться відомості щодо виробу, технологічного процесу тощо.

Особливою формою фактичного матеріалу є цитати. Органічно вплетені у текст наукової роботи, вони становлять невід’ємну його частину. Цитати використовуються для того, аби без перекручень передати думку автора першоджерела, для ідентифікації поглядів при зіставленні різних точок зору тощо. Вони слугують необхідною опорою авторові наукового дослідження у процесі аналізу та синтезу інформації. Відштовхуючись від їх змісту, можна створити систему переконливих доказів, потрібних для об’єктивної характеристики явища, яке вивчається. Цитати можуть використовуватися і для підкріплення окремих тверджень самого автора роботи.

У всіх випадках кількість використаних цитат повинна бути оптимальною, тобто визначатися потребами розроблення теми роботи. Від її автора вимагається встановити, чи доцільне застосування цитат у конкретному контексті, чи нема в них перекручень матеріалів аналізованих джерел. Причини перекручень можуть бути різні. В одних випадках із першоджерела можуть бути взяті слова, які не визначають основної суті поглядів їх автора. В інших — цитати обмежуються словами, котрі містять лише частину думки, наприклад, ту, що більше відповідає інтересам автора наукової роботи. Іноді в цитаті викладається точка зору не на той предмет, що розглядається у даному контексті. Можливі й інші неточності при цитуванні.

Найчастіше цитати й інші запозичені матеріали застосовують при написанні огляду літератури — одного з важливих етапів підготовки наукової роботи.


1.4 Рекомендації до оформлення та написання науково-дослідницьких робіт для захисту на ІІ-ІІІ етапі.

Робота повинна відповідати правилам оформлення дисертаційного дослідження – Державний стандарт України, ДСТУ 3008-95 (“Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення”, журнал «Бюлетень ВАК України»-2007 №6, с.9-17).

Кожна робота повинна ґрунтуватись на певній науковій базі (посилання на відповідну літературу, її перелік) і відображати власну позицію дослідника.

Наукову роботу необхідно друкувати на білому стандартному папері формату А4(210 х 297 мм) через 1,5 міжрядкових інтервали до тридцяти рядків на сторінці.

Верхнє поле дорівнює не менше 20 мм, нижнє – не менше 20 мм, поле ліворуч листа – не менше 20 мм, праворуч – не менше 10 мм. Робота повинна бути написана державною мовою у відповідності з чинним законодавством.

Загальний обсяг роботи, без урахування додатків, не повинен перевищувати 30 аркушів машинописного тексту.

Заголовок кожного нового структурного розділу відділяється від попереднього тексту прогалиною у 3 мм (2 рядки), а новий рядок нижче заголовку розміщується через 15 мм, тобто через 1 рядок.

Робота друкується в 2-х примірниках.

Роботу учень надсилає до 15.01. поточного року до МАН, яка знаходиться за адресою: 25006 м. Кіровоград, вул. Леніна, 7 на попередній перегляд, а другий екземпляр бере з собою на захист.

Робота підлягає оцінці та рецензуванню відповідної комісії фахівців. Від наукових учнівських товариств (об’єднань) на обласний конкурс-захист представляють роботи переможців 1-го етапу, які набрали не менше 80 балів згідно з положенням, з рецензією наукового керівника учнівського товариства та заявкою на участь.

Мова роботи повинна бути точною, чіткою, зрозумілою і позбавленою подвійного тлумачення; треба уміло використовувати наукову термінологію, вичитати на грамотність, перевірити цитати, дати, прізвища, цифри.

Формули та позначення вписувати чорною тушшю (пастою).

Вміщені в додатку таблиці, малюнки, схеми, фотографії і т.п. слід розміщувати на стандартних аркушах. Підписи і пояснення розміщуються на лицевій стороні.

Всі сторінки, в т.ч. і додатки, послідовно нумеруються від титульного до останнього аркушу, пропусків і літерних повторень типу “3-а” чи “20-а” не допускати. Першою сторінкою наукової роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок, але на ній цифра 1 не ставиться, як і на другій. На третій ставиться цифра 3 і т.д. Порядковий номер ставиться у правому верхньому полі аркушу без крапки в кінці.Наукова робота має містити такі розділи:

1. Вступ. Загальні положення та обґрунтування вибору теми.

2. Визначення мети дослідження.

3. Теоретичні основи дослідження.

4. Опис експерименту.

5. Методика аналізу експериментальних результатів. Оцінка похибки вимірювання.

6. Аналіз і пояснення отриманих результатів. Висновки.

7. Можливість упровадження. Перспективи використання результатів досліджень.

1. Наукову роботу необхідно оформити відповідно до структури:

титульний лист (містить найменування навчального закладу, де виконана робота; назву секції; назву роботи; прізвище, ім’я, по батькові автора; науковий ступінь, вчене звання (якщо є), прізвище, ім'я, по батькові наукового керівника; місто і рік);

зміст (містить найменування та номери початкових сторінок усіх структурних компонентів роботи: вступу, розділів та підрозділів, висновків, списку використаних джерел, додатків);

вступ (розкриває сутність, стан наукової проблеми та її значущість, підстави і вихідні дані для розробки теми, обґрунтування необхідності проведення дослідження. Висвітлює актуальність дослідження, об’єкт та предмет дослідження, мету та завдання дослідження, практичне значення отриманих результатів);

основна частина (складається з розділів, що висвітлюють теоретичні питання та практичний експеримент дослідження);

висновки (відображають найважливіші результати, що отримані у роботі);

список використаних джерел (містить бібліографічний опис джерел, що використані під час роботи над темою. Кожне джерело починається з нового рядка згідно алфавітного порядку авторів та назв праць, спочатку видання українською мовою, потім – іноземними).

2. Відредагуй написане, тобто перевір, чи відповідає зміст роботи обраній темі, висновки – завданням дослідження або експерименту.

3. Виправ орфографічні, граматичні та стилістичні помилки.

4. Надрукуй чистовик відповідно до Положення про обласний конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України.

5. Підготуй та оформи додатки – таблиці, діаграми, графіки, фотографії, малюнки тощо.

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДРУГОГО ТА ТРЕТЬОГО ЕТАПІВ КОНКУРСУ-ЗАХИСТУ НАУКОВО ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ
ІІ етапСкачати 452.16 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка