Основна таблиця класифікації: Методологічна основа класифікації — ділення по видах наук І явищах дійсності, на принципі їх субСкачати 125.81 Kb.
Дата конвертації30.12.2017
Розмір125.81 Kb.

Основна таблиця класифікації: Методологічна основа класифікації — ділення по видах наук і явищах дійсності, на принципі їх субординації і розвитку.

Основні розділи представлені двома системами нумерації: для масових бібліотек використовуються цифри, перший і другий ряди класифікації, для наукових, один ряд букв.загальна

наукова

область

1

А

Загальнонаукове та міждисциплінарне знання

2

Б

Природничі науки

22

В

     Фізико-математичні науки

24

Г

     Хімічні науки

26

Д

     Науки про Землю (геодезичні, геофізичні, геологічні та географічні науки)

28

Е

     Біологічні науки

3

Ж

Техніка. Технічні науки

31…32

З

     Енергетика. Радіоелектроніка

33

И

     Гірнича справа

34

К

     Технологія металів. Машинобудування. Приладобудування

35…36

Л

     Хімічна технологія. Хімічні та харчові виробництва

37

М

     Технологія деревини, легкої промисловості, поліграфія, фотокінотехніка

38

Н

     Будівництво

39

О

     Транспорт

4

П

Сільське і лісове господарство. Сільськогосподарські та лісогосподарські науки

5

Р

Охорона здоров'я. Медичні науки

6

С

Суспільні науки в цілому

63

Т

     Історія. Історичні науки

65

У

     Економіка. Економічні науки

66

Ф

     Політика. Політичні науки

67

Х

     Держава і право. Юридичні науки

68

Ц

     Військова справа. Військова наука

70…79

Ч

     Культура. Наука. Освіта

80…84

Ш

     Філологічні науки. Художня література

85

Щ

     Мистецтво

86

Э

     Релігія. Містика. Вільнодумство

87…88

Ю

     Філософія. Психологія

9

Я

Література універсального змісту

    Систематичний каталог (СК) - бібліотечний каталог, в якому бібліографічні записи розташовуються за галузями знань у відповідності бібліотечно-бібліографічною класифікацією (ББК). Він розкриває зміст бібліотечного фонду за галузями знань та інформує читачів про те, які видання з того чи іншого питання є в бібліотеці.


    Інформаційно пошуковою мовою систематичного каталогу, тобто основою для його побудови, є бібліотечна класифікація, згідно якої здійснюється розподіл, книг за галузями знань.
    У нашій бібліотеці використовується бібліотечно-бібліографічна класифікація для обласних бібліотек, згідно якої систематичний каталог має такі основні розділи.
       1. Загальнонаукові і міждисциплінарні знання.
       2. Природничі науки
       3. Техніка. Технічні науки.
       4. Сільське і лісове господарство. Сільськогосподарські і лісогосподарські науки.
       5. Медицина. Медичні науки.
       6/8. Суспільні та гуманітарні науки.
       60. Суспільні науки в цілому.
       63. Історія. Історичні науки.
       65. Економіка. Економічні науки.
       66. Політика. Політичні науки.
       67. Право. Юридичні науки.
       68. Військова справа. Воєнна наука.
       70/79. Культура. Наука. Освіта.

   80/84. Філологічні науки. Художня література.       85. Мистецтво.
       86. Релігія. Містика. Вільнодумство.
       87. Філософія.
       88. Психологія.
      9. Література універсального змісту.
Кожен із названих розділів має свої основні ділення, які в свою чергу діляться на підвідділи і т.д. Наприклад:
    2. Природничі науки.
    Основні ділення:
        22. Фізико-математичні науки.
        24. Хімічні науки.
        26. Науки про Землю(геодезичні, геофізичні, геологічні і географічні науки).
        28. Біологічні науки.
У свою чергу відділ 28. Біологічні науки включає такі основні ділення:
        28.0 Загальна біологія.
        28.1 Палеонтологія.
        28.3 Вірусологія.
        28.4 Мікробіологія.
        28.5 Ботаніка.
        28.6 Зоологія.
        28.7 Антропологія.
        28.8 Ембріологія, анатомія і гістологія людини.
        28.9 Біофізика, біохімія і фізіологія тварини і людини.
    Важливою складовою частиною ББК є система типових ділень. Таблиці загальних типових ділень створюють можливість однаково розташовувати однотипну літературу в усіх діленнях систематичного каталогу. Вони містять позначення для ознак змісту, форми і призначення, характерних для всіх або багатьох галузей знань і позначаються малими літерами українського алфавіту.
        В  - Філософські питання науки. Методологія науки.
        Г  - Історія науки або предмета.
        я1 - Бібліографічні посібники.
        я2 - Довідкові видання.
        я7 - Учбові видання.
    Тому наприклад, історію хімії, біології чи етики можна знайти відповідно за роздільниками 24г, 18г, 87.7г.
    Таблиці територіальних типових ділень призначаються для відтворення географічного аспекту і дають змогу досягти однаковості у побудові регіональних розділів систематичного каталогу. За позначенням це - цифрові або змішані індекси, що записуються у круглих дужках: (4)Європа, (4Укр) Україна.
    Так історію Європи будемо шукати за роздільником 63.3(4), а історію України - 63.3(4Укр.):

63.3(4Укр)

М69

Михальчук П.А.
Історія України:курс лекцій: Навч. посіб. для студ. неістор. спец. вищих закладів освіти. – Тернопіль: Астон, 2002. – 255с. – 10.00

 ББК 63.3(4Укр)я73                                        ББК 63.3(4Укр)я73

 

 

    Каталожні картки після кожного роздільника розташовані в алфавітному порядку.


    Допомогу у пошуку книг подає алфавітно-предметний покажчик (АПП), який є обов'язковим доповненням до систематичного каталогу і стематичної картотеки статей.
    Алфавітно-предметний покажчик - це абетковий перелік усіх понять (предметів), про які збирається література в конкретному систематичному каталозі, що супроводжується вказівкою на індекси розділів ББК, де міститься ця література.
АЛФАВІТНИЙ (АБЕТКОВИЙ) ЧИТАЦЬКИЙ КАТАЛОГ

   Алфавітний (абетковий) каталог (АК) має просту структуру. Бібліографічні записи розташовані в ньому в алфавітному (абетковому) порядку прізвищ авторів і основних назв творів. Таким чином, алфавітний каталог, має змогу інформувати про авторський склад фонду. За допомогою алфавітного каталогу можна навести різноманітні бібліографічні довідки, наприклад, коли і де були видані конкретні книги, скільки примірників є у бібліотеці, відмітка про наявність її на абонементі чи в читальному залі, чи є бібліотеці певний документ та які твори певного автора є в її фонді.


   Якщо книга має одного, двох чи трьох авторів, то бібліографічний запис складений на прізвище першого автора. Бібліографічні записи творів під авторами розставленні в алфавітному порядку авторських прізвищ. Записи творів авторів з однаковими прізвищами - за алфавітом авторських ініціалів.

28.4

В 26

Векірчик К.М.

 

Мікробіологія з основами вірусології: Підруч. для студ. природничих спец. вищих пед. навч. закладів. – К.: Либідь, 2001. – 312 с. – 16.38

 


 

ББК 28.4я73


40.7

Г27

Гевко Р.Б.

 

Машини сільськогосподарського виробництва: Навч. посіб. / Р.Б.Гевко, І.Г.Ткаченко, І.І.Павх. – Тернопіль: ТДПУ, 2002.– 251с.– 6.00

 

ББК 40.72я73


   Подвійні прізвища розглядають як два слова. Картки на твори авторів з такими прізвищами знаходяться в каталозі після карток на твори авторів, прізвища яких збігаються з першою частиною подвійного прізвища.


   Бібліографічні записи на твори одного автора розташовані у порядку зменшення повноти видань: повне зібрання творів, зібрання творів, твори, вибрані твори, окремі твори і тематичні та жанрові збірники в єдиному алфавіті назв.
   Записи творів одного автора, видрукуваних українською та російською мовами, розставлені окремими рядами: спочатку українською, а потім російською. При цьому спочатку стоятимуть картки на оригінальні видання.
   Бібліографічні записи, складені під колективним автором, розставлені за алфавітом перших, а при їх збігу - наступних слів заголовка.
   Наприклад:
         Україна. Верховна Рада. Президія
         Україна. Верховна Рада. Скликання (11)
         Україна. Кабінет Міністрів
   Видання, які мають великий колектив авторів, чи складені під редакцією - в каталозі стоятимуть в алфавітному порядку основних назв.

 

 

65

О-75

 


Основи економічної теорії: політ­економічний аспект: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / А.А. Григорук, М.С. Палюх, Л.М. Литвин, Т.Д. Літвінова. – Тернопіль: ТДПУ, 2002. – 304 с. – 10.00

 

ББК 65.01я73

   Картки, початкові слова яких, є тотожними, розміщені в такому порядку: спочатку індивідуальний автор (Харківський М.О.), потім колективний автор (Харківський інститут культури), а потім - назва книги (Харківський історичний музей).


   Бібліографічні записи, які починаються з назви, розшукують за алфавітом перших слів назви, а якщо перші слова збігаються, то другого і т.д. Прийменники і сполучники розглядають як окремі слова. Якщо назва починається з цифри, то, здійснюючи пошук, до уваги беруть словесний вираз. Наприклад, книга, що має назву "12 місяців в Австралії" стоятиме в буквеній групі "Д".
   Основна назва твору може являти собою ім'я, по-батькові та прізвище персони, якій присвячене видання. В такому випадку пошук здійснюється за прізвищем. Наприклад: "Тарас Григорович Шевченко. Біографія." При повному збігу назв різних творів варто враховувати відомості, що відносяться до назви.
   Бібліографічні записи в алфавітному каталозі розставлені за зведеним російсько-українським алфавітом: А, Б, В, Г, Д, Є, Ж, З, И, І, Ї, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Ъ, Ы, Ь, Э, Ю, Я. Це пояснюється близькістю російської та української мов, наявність єдиної графіки, близькими алфавітами.
   Серії в алфавітному каталозі стоять в буквеній групі "С": розставлені в алфавітному порядку назв серій. (Наприклад: "Бібліотека світової літератури", "Пушкінська серія", "Бібліотека практичного психолога", "Мастера психологи" та ін.).
   Праці викладачів Тернопільського державного педагогічного університету зібрані під назвою "Тернопільський державний педагогічний університет" і розставлені в алфавітному порядку прізвищ авторів
   Фонд художньої літератури в цьому каталозі не представлений. З цим фондом можна ознайомитись у систематичному каталозі у розділі 84 за класифікацією ББК.

КАТАЛОГ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ

         Каталог періодичних видань вміщує перелік журналів і газет, які є у фонді бібліотеки.


    Побудований в алфавітному порядку назв зведених бібліографічних записів, які складаються із загальної частини та специфікації.
       Загальна частина - бібліографічний опис, який ідентифікує видання

-1-

Біологія і хімія в школі: Науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України; Академія педагогічних наук України. – К.: Педа­гогічна преса, 1996. – 1 раз в 2 місяці

Див. наступну карт.

    Специфікація - перелік років та номерів видань
СИСТЕМАТИЧНА КАРТОТЕКА СТАТЕЙ (СКС)

     Загальним доповненням до систематичного каталогу є систематична картотека статей (журнальних та газетних) - СКС.


     СКС включає картки на статті та матеріали з періодичних видань (газети, журнали), збірників по актуальних, важливих для учбового процесу питаннях, темах.
     СКС створений на основі таблиць ББК і має єдиний із систематичним каталогом алфавітно-предметний покажчик. Внутрішнє та зовнішнє оформлення картотеки та систематичного каталогу аналогічне (по визначеній системі знань). Відмінність картотеки від СК в тому, що в картотеці більш дрібна деталізація матеріалу, є тематичні рубрики. Розташування карток за рубриками - зворотно-хронологічне. Картотека відображає матеріали за останні 5-10 років. Одночасно з розстановкою карток бібліотекарі здійснюють поточне редагування СКС, уводять нові рубрики, вилучають застарілі матеріали.
     На картках відображено аналітичний опис (опис статті з періодичного видання, опис частини твору, розділу збірника).
     Завдяки аналітичним описам стає можливим оперативно відобразити в СКС твори з найбільш актуальної тематики. Адже саме в журналах і газетах, виданнях, що продовжуються, перш за все публікуються останні документи Президента, уряду, Парламенту, статті, в яких йдеться про актуальні проблеми суспільного життя, культури, мистецтва, останні досягнення науки.
     Аналітичний опис містить дані про складову частину видання і відомості про видання, в якому ця частина розміщена.
     Якщо аналітичний опис із збірника, шифр про видання, в якому розміщена стаття, ставиться внизу в лівому кутку каталожної картки.
     Наприклад, опис статті із збірника:

 

 


Логвиненко Т.

 

Г. Ващенко про виховання любові до Батьківщини // Сучасне українське виховання: Матер. наук.-практ. конференції. – Дрогобич, 07.11.96. – Львів, 1997. – С.124-128

 


 

74.2

С91
 

Терещук Г.

 

Проблема трудового виховання і навчання у працях В.О. Сухомлинського " Народження громадянина" та " Листи до сина"// Наукові записки ТДПУ імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль, 2002. - Вип. 5. – С. 298-300.

74

 

H34

 

ББК 74.03(4Укр)-8+74.20.052+74.263

     Складаючи описи статей із журналів, у відомостях про джерело вказують його назву, рік видання, номер та сторінки, на яких розміщена стаття: 

 


Агаркова Н.

 

Законодавче забезпечення соціально-педагогічної роботи з дітьми у загальноосвітній школі // Рідна школа.- 2003. - №1. – С.28-30.

 

 

 

ББК 74.20.050.5Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка