Організація та методика обліку І контролю грошових коштів підприємства та аналіз грошових потоківСторінка1/12
Дата конвертації25.08.2018
Розмір2.03 Mb.
ТипДиплом
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12ДИПЛОМНА РОБОТА

на тему:

Організація та методика обліку і контролю грошових коштів підприємства та аналіз грошових потоків

ЗМІСТ

Вступ……………………………………………………………………………………....3

Розділ 1. Теоретичні основи обліку, контролю та аналізу

грошових коштів підприємства………………………………………….........6

1.1. Сутність та класифікація грошових потоків підприємства………………........6

1.2. Фактори, що визначають обсяг і структуру грошових

потоків підприємства………………………………………………………........11

1.3. Законодавчі основи обліку і контролю грошових коштів

на підприємстві………………………………………………………………….16

1.4. Методичні підходи до аналізу грошових потоків підприємства.....................17


Розділ 2. Організація та методика обліку і контролю грошових коштів

на підприємстві.................................................................................................37

2.1. Облік готівкових і безготівкових розрахунків та документальне

оформлення касових операцій............................................................................37

2.2. Облік інших коштів і валютних операцій..........................................................58

2.3. Аудит готівково-рохрахункових операцій………………………………….…62

Розділ 3. Аналіз стану та структури грошових потоків на підприємстві....................67

3.1. Аналіз обсягу і структури грошових потоків ....................................................67

3.2. Аналіз рівномірності, синхронності та збалансованості

грошових потоків підприємства..........................................................................72

3.3. Аналіз ефективності управління грошовими потоками підприємства............77

Розділ 4. Удосконалення організації обліку і контролю грошових

коштів підприємства та покращення стану грошових

потоків підприємства........................................................................................83


4.1. Склад та інформаційне забезпечення задач системи автоматизації

обліково-аналітичних робіт в управлінні грошовими коштами.......................83

4.2 Організація обліку грошових коштів в інформаційних

бухгалтерських системах......................................................................................85

4.3 Вихідні документи та їх використання в управлінні

грошовими коштами..............................................................................................90


4.4. Шляхи покращення стану грошових потоків підприємства.............................91

Висновки............................................................................................................................97

Список використаних джерел .......................................................................................102

Додатки.............................................................................................................................108ВСТУП

Функціонування підприємства – це складний динамічний процес, що є результатом неперервного циклічного руху грошових коштів. Однією із проблем, що виникають перед підприємствами в сучасних умовах, є відновлення і збереження динаміки циклів операційної, інвестиційної і фінансової діяльності, що є запорукою необхідної ліквідної позиції підприємства і реалізації його попиту на кошти. Вирішення цієї проблеми неможливе без глибоких досліджень економічних механізмів, що визначають грошові потоки кожного окремого суб’єкта господарювання. Таким чином, існує нагальна потреба в розробці методики обліку, контролю і аналізу грошових потоків, підвищенні наукової обґрунтованості прийняття фінансових рішень в умовах нестабільності та ризику, розробці системи аналітичних і модельних засобів управління коштами. Необхідність в організації обліку, контролю та економічного аналізу грошових потоків на підприємствах обумовлена існуванням практичних потреб фінансового управління, що стоять на рівні проблеми виживання окремих підприємств, галузей і виходу із кризового стану економічної системи в цілому.

Питання теорії та практики обліку, контролю грошових коштів досліджують так автори як Ткаченко Н.М., Марочкіна А.М., Бутинець Ф.Ф., Грабова Н.М., Завгородній В.П., Кулаковська Л.П., Піч Ю.В. Питання економічного аналізу грошових потоків висвітлюються ширше в роботах зарубіжних авторів і частково у вітчизняних спеціалізованих виданнях. Свій внесок у розробку аналітичного забезпечення управління грошовими потоками зробили вітчизняні економісти: Бланк І.О., Голов С. Ф., Лігоненко Л.О., Литвин Б. М., Мних Є.В., Нусінов В. Я., Ситник Г.В., Суторміна В. М., Шкарабан С. І. та інші. Водночас у вітчизняному доробку бракує окремих комплексних завершених досліджень з питань управління грошовими потоками, які б розширили межі традиційного аналізу, сформували конкретні підходи до розробки аналітичного забезпечення управління ними, запропонували конкретні шляхи виходу підприємств із стану неплатоспроможності тощо.

Очевидно, що брак досвіду функціонування підприємств України в ринкових умовах, недостатнє вирішення проблеми управління їх грошовими потоками як в методологічному, так і в прикладному аспектах призводять до того, що у вітчизняній практиці аналізу рух коштів практично не береться до уваги. Це зумовлює ігнорування найбільш важливої – динамічної частини бізнесу і породжує низку серйозних проблем, пов’язаних з необґрунтованістю та хаотичністю управління і загостренням загальної проблеми неплатежів.

У зв’язку з цим тема роботи, в якій сформульовано теоретичні положення та розроблено практичні рекомендації щодо формування системи аналітичного забезпечення управління грошових потоків підприємств, є актуальною.

Метою магістерської роботи є поглиблення та закріплення набутих теоретичних знань і практичних навичок; уміння самостійної роботи з літературними джерелами, застосування практичного досвіду і методів удосконалення обліку, аналізу і аудиту в умовах використання сучасної комп’ютерної технології обробки інформації на підприємствах і організаціях різних форм власності. Метою роботи також є дослідження науково-методологічних положень стосовно вдосконалення методики і організації обліку, контролю і економічного аналізу грошових потоків підприємств, що охоплює побудову моделі аналітичних досліджень та з’ясування особливостей їх проведення в цілях раціоналізації грошових потоків підприємств України. Для досягнення цієї мети в роботі поставлено такі завдання: • дослідити теоретичні основи обліку, контролю і аналізу грошових потоків підприємства;

 • розкрити сутність та провести аналіз організації та методики обліку і контролю грошових коштів на підприємстві;

 • провести комплексний аналіз стану та структури грошових потоків на підприємстві;

 • запропонувати механізм удосконалення організації обліку і контролю грошових коштів підприємства та покращення стану грошових потоків підприємства.

Таким чином, в цілому, завдання магістерської роботи полягає в самостійному дослідженні предметної області, обґрунтуванні запропонованих рішень і напрямів удосконалення бухгалтерського обліку, економічного аналізу і аудиту грошових коштів на прикладі підприємства в ринковому середовищі.

Об’єктом дослідження роботи є грошові потоки вітчизняних підприємств.

Предметом дослідження роботи є система аналітичного забезпечення управління грошовими потоками підприємства.

Методологія дослідження ґрунтується на загальних наукових методах пізнання, принципах системного аналізу, теоріях ринкової економіки. Теоретичною і методологічною основою роботи є вчення про наукові методи пізнання, фундаментальні праці вітчизняних та зарубіжних економістів з питань економічного аналізу та фінансового менеджменту, закони України та інші нормативні акти. Інформаційною базою також стала фінансова звітність ТОВ „РІА”.

Для вирішення поставлених задач протягом дослідження застосовувалися системний підхід, комплексність, логічні прийоми аналізу, в т. ч. порівняння та ін.

Новизна одержаних результатів та практичне значення роботи складається в удосконаленні організації обліку і контролю грошових коштів підприємства та покращенні стану грошових потоків підприємства. В процесі дослідження доведена залежність між автоматизованою системою управління грошовими потоками і якістю управління ними.Розділ 1. Теоретичні основи обліку, контролю та аналізу грошових коштів підприємства
1.1. Сутність та класифікація грошових потоків підприємства

Вітчизняні аналітики почали широко оперувати терміном "грошовий потік" лише з початком ринкового реформування української економіки. За ринкових умов поява терміну "грошовий потік" поряд з існуванням категорії коштів є цілком оправданою. Адже термін "грошовий потік" розкриває динамізм підприємницької діяльності, де грошові надходження і вибуття мають постійний характер, йдуть безперервними потоками. Лише в балансі підприємства його кошти показані на певну дату[11,с.5].

В Україні ж на сьогодні при означенні поняття грошових потоків слід керуватися П(С)БО 4, де під грошовими потоками розуміють надходження та вибуття грошових коштів та їх еквівалентів[10].

Цікавим є визначення, наведене в роботі Лігоненко Л.О. та Ситник Г.В. [47]: „грошові потоки підприємства — це система розподі­лених в часі надходжень та видатків грошових коштів, що генеру­ються його господарською діяльністю і супроводжують рух вартості, виступаючи зовнішньою ознакою функціонування підприємства”.

На думку зазначених авторів, дослідження грошових потоків підприємства дозволяє усвідо­мити увесь механізм його функціонування, так як за наявності власної, відносно самостійної логіки розвитку, грошові потоки мають зовнішні ознаки всього комплексу функціональних зв'язків, які розви­ваються на підприємстві в процесі його діяльності (див. додаток А.).

Сукупність грошових потоків підприємства можна класифікувати наступним чином:Залежно від масштабів обслуговування господарського процесу

 • грошовий потік по підприємству в цілому характеризує загальний обсяг грошових операцій даного підприємства і акумулює в собі всі види грошових потоків, що супроводжують та обслуговують процес його функціонування;

 • грошові потоки окремих структурних підрозділів характеризують обсяги грошових операцій кожного з них і дозволяють оцінювати ефективність їх діяльності, участь кожного з них у господарському процесі підприємства;

 • грошовий потік від окремого виду чи напряму господарської діяльності характеризує масштаби та обсяг операцій з даного виду діяльності підприємства;

 • грошовий потік за окремою господарською операцією характеризує рух грошових коштів за даною угодою, що дає змогу оцінити її ефективність та вплив на сукупний грошовий потік підприємства.

Залежно від напрямку руху потоків розглядають:

 • вхідний (позитивний) грошовий потік характеризує обсяг надходження грошових коштів від усіх видів діяльності;

 • вихідний (від`ємний) грошовий потік характеризує обсяг їх витрачання.

Залежно від виду господарської діяльності виділяють :

 • грошовий потік від операційної діяльності ;

 • грошовий потік від інвестиційної діяльності ;

 • грошовий потік від фінансової діяльності.

За вартісним складом грошових потоків виділяють:

 • валовий грошовий потік використовується для оцінки обсягів усіх видів операцій підприємства, пов’язаних з рухом грошових коштів поза залежністю від напряму руху коштів;

 • чистий грошовий потік представляє собою зміну наявних грошових коштів за період та визначається як різниця між залишком грошових коштів на кінець та початок періоду або надходженням та витрачанням грошових коштів за період, що аналізується. Таким чином, він характеризує сальдовий потік без відображення обсягу грошових операцій.

Залежно від регулярності здійснення грошові потоки підприємства поділяють на :

 • регулярні грошові потоки –це потоки платежів, усі члени якого позитивні величини, а часові інтервали між платежами однакові .У підприємстві такі потоки є, як правило, результатом господарсько-фінансової діяльності підприємства. Їх обсяг сталий в часі або має певну тенденцію до зміни. Надходження та витрачання грошей здійснюється систематично, з певною періодичністю. Це обумовлює можливість їх регулювання та планування;

 • Нерегулярні грошові потоки представляють різні за обсягом та проміжками часу між їх здісненням платежі, пов’язані, як правило, з проведенням окремих господарських операцій. Вони виникають спонтанно, не мають сталого обсягу та періодичності. Планування утворення та здійснення цих потоків може проводитися лише методом прямих розрахунків, відповідно до часу та обсягів операцій, що їх породжує.

Залежно від пріоритетності здіснення платежів грошові потоки поділяються на:

 • пріоритетний грошовий потік представляє систему грошових видатків, які найбільшим чином забезпечують реалізацію стратегії підприємства.

 • обов’язковий грошовий потік – це обов’язкові грошові виплати, які підприємство повинне здійснити в першочерговому порядку для запобігання фінансових ускладнень та продовження нормального функціонування. До нього належать проценти, податкові виплати, погашення сум боргів, строк сплати яких настав, інші виплати, що є обов’язковими. Склад останніх визначається самим підприємством залежно від умов господарювання.

 • другорядні грошові потоки представляють видатки грошових коштів, які можуть бути відкладені з точки зору стратегічних потреб або у разі неспроможності здійснення без прямих витрат для підприємства у вигляді штрафів, неустойки, пені та ін.

По відношенню до певного інвестиційного проекту можна відокремити:

 • додатковий грошовий потік це потік від реалізації певного інвестиційного проекту, потік, що стосується виключно даного проекту;

 • ретроспективний грошовий потік це всі інші грошові потоки, які не враховуються під час прийняття управлінських рішень щодо даного проекту;

Залежно від вартісної оцінки в часі:

 • нинішній грошовий потік це єдина спів стана теперішня вартість грошових потоків підприємства , отримана шляхом дисконтування, яка враховує фактор часу, інфляції та ризику;

 • майбутній грошовий потік, оцінений майбутньою вартістю.

За достатністю обсягу розрізняють:

 • дефіцитний грошовий потік це коли недостатнє надходження грошових коштів для здіснення усіх планових видатків;

 • надлишковий грошовий потік це перевищення позитивного грошового потоку над потребою підприємства у витрачанні.

За можливістю регулювання грошових потоків, їх поділяють на:

-Грошові потоки, що піддаються регулюванню (зміні в часі),

представляють собою такі види витрачання грошових коштів, строки яких можна змінювати за домовленістю сторін (наприклад, лізингові платежі, розрахунки з постачальниками).

-Грошові потоки, що не піддаються регулюванню (зміні в часі), — це такі види витрачання грошових коштів, строки яких неможливо змінювати (наприклад, податкові платежі).

Поділ грошових потоків за можливістю регулювання має індивідуальний характер і обумовлюється специфікою діяльності конкретного підприємства.

За рівнем передбачуваності:

- повністю передбачувані грошові потоки це обсяги запланованих і включених у відповідний план надходжень та видатків грошових коштів.

-Недостатньо (або абсолютно) непередбачувані грошові потоки - це сукупність надходжень та витрат грошових коштів, які виникли в результаті настання ризикових подій, непередбачуваних подій і, відповідно, не включені до планів надходження і витрачання грошових коштів.

За рівнем збалансованості:

-Збалансований грошовий потік характеризує такий вид сукупного грошового потоку, по якому забезпечується збалансованість позитивного та від'ємного грошових потоків.

-Незбалансований грошовий потік характеризує такий вид сукупного грошового потоку, по якому не забезпечується збалансованість позитивного і від'ємного грошових потоків.

Критерієм збалансованості є показник варіації між позитивним та від'ємним грошовим потоком. У першому випадку він спрямовується до одиниці, в другому - до нуля.

За періодом часу:

- Короткостроковий грошовий потік характеризує такий його вид, по якому період від моменту надходження чи витрачання гро­шових коштів до повного їх завершення не перевищує одного року.

- Довгостроковий грошовий потік характеризує такий його вид, по якому період від моменту надходження чи витрачання грошових коштів до повного їх завершення перевищує один рік.

За формами грошових коштів, що використовуються:

- Готівковий грошовий потік характеризує частину сукупного грошового потоку, яка обслуговується готівкою. Готівкові грошові потоки підприємств знаходяться під щільнішим регулюванням з боку державних органів влади та Національного банку України.

- Безготівковий грошовий потік характеризує частину сукупного грошового потоку, яка обслуговується безготівковими розрахунками.


За видом валюти, що використовується


- Грошовий потік у національній валюті характеризує таку частину сукупного грошового потоку, яка обслуговується національ­ною валютою.

- Грошовий потік в іноземній валюті характеризує таку частину сукупного грошового потоку, яка обслуговується іноземною валютою. Використання валюти як засобу платежу на території України має суттєві законодавчі обмеження, що повинні враховуватися при здійсненні відповідних грошових операцій.

За можливістю забезпечення платоспроможності:

- Ліквідний грошовий потік характеризує такий вид грошових потоків, по яких надходження грошових коштів перевищує або дорів­нює витрачанню грошових коштів, тобто чистий грошовий потік є такий вид грошо­вого потоку, в якому спрямованість змінюється більше одного разу.

- Неліквідний грошовий потік характеризує такий від грошових потоків, по яких находження грошових коштів менше або дорівнює обсягу витрачення грошових коштів.

За характером грошового потоку по відношенню до підприємства:

- Внутрішній грошовий потік характеризує сукупність надходжень та видатків грошових коштів у межах підприємства (грошові розрахунки з персоналом, засновниками, структурними підрозділами).

- Зовнішній грошовий потік характеризує надходження та видатки грошових коштів, що обслуговують грошові стосунки підприємства з іншими контрагентами (постачальниками, покупцями, банками, страховими компаніями тощо).1.2. Фактори, що визначають обсяг і структуру грошових потоків підприємства

На обсяг та структуру грошових потоків впливає значна кількість факторів, які можна класифікувати за наступними ознаками.

За джерелами походження :

Фактори зовнішнього характеру – це система умов зовнішнього середовища, які впливають на обсяг й структуру находження та витрачання грошових коштів.

Фактори внутрішнього характеру, що формуються в середні підприємства і впливають на обсяг та структуру грошових потоків підприємства.

За видами діяльності підприємства:

Фактори, що генеруються операційною діяльністю – це система параметрів зовнішнього та внутрішнього середовища, які визначають умови ведення операційної діяльності і, відповідно, впливають на стан і структуру грошових потоків цього виду.

Фактори, що генеруються інвестиційною діяльністю – це система параметрів зовнішнього та внутрішнього середовища, які визначають умови здіснення інвестиційної діяльності і, відповідно, впливають на стан і структуру грошових потоків цього виду.

Фактори, що генеруються фінансовою діяльністю – це система параметрів зовнішнього та внутрішнього середовища, які визначають умови здійснення фінансової діяльності і, відповідно, впливають на стан і структуру грошових потоків цього виду.

За напрямом руху грошових коштів.

Фактори, що визначають обсяг та структуру позитивного грошового потоку – сукупність умов формування надходження грошових коштів.

Фактори, що визначають обсяг та структуру від`ємного грошового потоку – сукупність умов формування витрачання грошових коштів.

Формування грошових потоків підприємства відбувається під впливом сумісної та одночасної дії різних за своїм походженням і характером факторів:

Фактори, що визначають стан та структуру позитивного грошового потоку - можливості формування позитивного грошового потоку є результатом сукупного впливу факторів зовнішнього та внутрішнього характеру, які формуються в сфері операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства.

Фактори зовнішнього характеру визначають загальні умови функціонування підприємства. До числа цих факторів належать загальна макроекономічна ситуація, стан та спрямованість законодавства, що регулює підприємницьку діяльність, стан платіжної дисципліни в державі, кон`юнктура ринка збуту, кон`юнктура фінансового ринку тощо. Ці фактори не залежать від діяльності окремого підприємства, але обумовлюють його потенційні можливості по формуванню грошових коштів. Чим сприятливіша макроекономічна ситуація, ліберальніше до підприємця господарське право та господарство, чим вищий попит на споживчому ринку, тим краща пропозиція на фінансовому ринку, тим кращі можливості підприємства по формуванню грошових коштів.

Фактори внутрішнього характеру залежать від характеру та специфіки діяльності самого підприємства. На рівні підприємства можливості формування позитивного грошового потоку визначається наступними факторами:

В сфері операційної діяльності:


 • організація маркетингової діяльності: вивчення споживачів, прогнозування їх потреб, визначення форм, методів збуту продукції, проведення рекламної діяльності.

 • організація закупівельної діяльності: виробу постачальників оцінки та селективного відбору комерційних пропозицій по закупівлі сировини, організація товаропостачання;

 • організація виробничого процесу, залучання необхідних матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, визначення способів їх найбільш ефективного використання;

 • обсяг виручки від реалізації продукції підприємства, рівень цін на продукцію;

 • кредитна політика підприємства, стан дебіторської заборгованості.

Логіка впливу перелічених факторів на обсяги формування грошових коштів може бути визначена наступним чином: джерелом утворення грошей є факт реалізації товарів, здіснення акту купівлі–продажу. На досягнення цього результату і повинна бути спрямована діяльність по управлінню факторами для максимізації находження грошових коштів.

В сфері інвестиційної діяльності: • вибір інвестиційної програми підприємства, тобто переліку реальних інвестиційних проектів , що визначаються доцільними до реалізації;

 • склад інвестиційного портфеля: рівень доходності та ліквідності окремих фінансових інструментів;

 • можливість виходу з проектів у разі їх недостатньої ефективності та формами, що використовуються для цього;

 • можливість продажу частини основних засобів і нематеріальних активів, їх стан та можлива ціна реалізації.

В сфері фінансової діяльності:

 • інвестиційна привабливість підприємства для зовнішніх інвесторів, що визначає можливість ефективного розміщення додаткової емісії акції;

 • кредитоспроможність підприємства по обслугованою зовнішніх боргів, що визначає можливість підприємства залучити банківські кредити;

 • наявна структура капіталу, обсяг кредитів та позик, терміни їх повернення;

 • імідж та ділова репутація підприємства.

Фактори, що визначають обсяг та структуру від`ємного грошового потоку підприємства - потреба у використанні грошових коштів підприємства також залежить від факторів зовнішнього та внутрішнього характеру, проте їх перелік та напрям впливу має істотні особливості.

До найважливіших факторів зовнішнього характеру належить: • кон`юнктура ринків товарних, трудових та матеріальних ресурсів, яка визначає ціни їх закупівлі податкове та митне законодавство, яке обумовлює розміри витрачання грошових коштів на сплату податків, митних зборів, інших обов'язкових платежів;

 • інвестиційний клімат країни, який обумовлює доцільність та обсяги інвестиційних вкладень підприємства;

 • кон'юнктура фінансового ринку, під впливом якої формуються процентні ставки за банківські кредити, необхідний рівень сплати дивідендів по акціям підприємства тощо.

Значно більшим чином потреба у використанні грошових коштів визначається впливом внутрішніх факторів, до складу яких належать:

В сфері операційної діяльності: • обсяг постійних витрат та їх частка в загальному обсязі витрат підприємства;

 • рівень змінних грошових витрат;

 • ефективність закупівельної діяльності, проявом якої є рівень цін закупівлі сировини (товарів) порівняно із середньоринковим рівнем, система розрахунків з постачальниками;

 • чисельність персоналу підприємства, ефективність управління залученням, використанням та стимулюванням персоналу;

 • обсяги та склад основних засобів підприємства, їх вік, ремонтна політика підприємства;

 • довжина операційного циклу та його окремих складових.

В сфері інвестиційної діяльності:

 • стратегічні цілі підприємства щодо темпів та напрямів розвитку;

 • стан основних засобів та нематеріальних активів і необхідність їх оновлення;

 • інвестиційна програма підприємства, її загальний обсяг, терміни і графік її освоєння;

 • інвестиційний портфель підприємства.

В сфері фінансової діяльності:

 • обсяг зовнішнього фінансування, терміни надання позик, необхідність їх фактичного погашення в певний період часу;

 • склад співвласників (акціонерів) підприємства, їх стратегічні цілі та економічні інтереси;

 • дивідендна політика підприємства, рівень та періодичність виплати дивідендів;

 • доцільність викупу власних акцій та обмеження кількості акціонерів підприємства, ризик зниження вартості акціонерного капіталу в результаті їх продажу на вторинному ринку тощо.

Потреба у використанні грошових коштів формується під впливом багатьох факторів, які не завжди є керованими з боку підприємства. Грошові потоки, пов'язані з використанням грошових коштів, за розмірами та ритмічністю, як правило, не співпадають з процесами формування грошових коштів, оскільки це обумовлюється впливом факторів різної сукупності. Розбалансування грошового обороту, неплатоспроможність підприємства має суттєве, навіть катастрофічне значення для підприємства, створює загрозу виникнення ситуації банкрутства. Саме тому необхідне детальне вивчення факторів, що обумовлюють формування позитивного і від'ємного грошових потоків та їх аналіз при розробці політики управління грошовими потоками підприємства.

1.3. Законодавчі основи обліку і контролю грошових коштів на підприємстві

Гроші — це загальний еквівалент, той особливий товар, в якому усі інші товари висловлюють свою вартість.

Ще зовсім недавно використання при розрахунках (платежах) безготівкових коштів було прерогативою юридичних осіб. Стрімкий розвиток нових технологій і техніки сприяло тому, що безготівкові гроші стають невід’ємною частиною життя кожної людини, швидко витісняючи наявні. Однак наявні кошти гідно витримують «конкуренцію» з безготівковими грошима, коли мова йде про виплату підприємством заробітної плати працівникам, компенсації командировочних витрат, а також при здійсненні інших господарських витрат, як правило, проведених через касу підприємства.

З огляду на той факт, що використання готівки підприємством викликає спокуса витрати їхній не по цільовому призначенню, держава контролює даний процес шляхом уведення нормативних актів. Так, у відповідності зі ст. 40 Закону № 679 Національний банк України встановлює правила, форми і стандарти розрахунків банків і інших юридичних і фізичних осіб в економічному обороті України з застосуванням як паперових, так і електронних документів і готівки, координує організацію розрахунків.

НБУ видає нормативно-правові акти з питань, віднесеним до його повноважень, що є обов’язковими для органів державної влади й органів місцевого самоврядування, банків, підприємств, організацій і установ незалежно від форми власності, а також для фізичних осіб.

Нормативні акти, що регламентують здійснення операцій з грошовими коштами:

1. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою Правління Нацбанку України від 15.12.2004 р. № 637 (зареєстрованою в Мін'юсті України 13-01.2005 р. за № 40/10320, за текстом - Положення № 637) із наступними змінами та доповненнями.

2. Інструктція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті вiд 21 січня 2004 року за № 22 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 березня 2004 р. за №377/8976).

3. Указ Президента України «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки» вiд 12 червня 1995 року за № 436/95 із наступними змінами та доповненнями.

4. Постанова Правління Національного банку України „Про встановлення граничної суми готівкового розрахунку” від 09 лютого 2005 року за №32 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 18 квітня 2005 р. за № 410/10690).

Фінансові ресурси підприємства мають наступні задачі:


 1. Своєчасне і точне відображення наявності і руху коштів у касі, на поточних і інших рахунках у банку.

 2. Контроль дотримання ліміту готівки в касі, забезпечення схоронності і раціонального використання коштів.

 3. Контроль за законністю здійснення операцій з коштами як у національної, так і іноземній валюті.

 4. Організація синтетичного й аналітичного обліку коштів підприємства.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка