Опис виховної системи класу Опис власного педагогічного досвідуСторінка1/3
Дата конвертації29.12.2017
Розмір0.55 Mb.
  1   2   3


ЗМІСТ

 1. Опис виховної системи класу…………………………………………...3

 2. Опис власного педагогічного досвіду………………………………….18

 3. Презентація досвіду виховної роботи………………………………….24

 4. Розробки відкритих виховних заходів………………………………….35

  1. «Виступ екологічної бригади учнів 10 класу «Чиста краплина»…35

  2. «Вшанування пам’яті загиблих під Крутами»……………………..46

  3. «Молодь за здоровий спосіб життя»……………………………......54

 5. Список використаної літератури………………………………………..60


І. Опис виховної системи   класу

1. Шляхи створення виховної системи класу

Зміни економічної та політичної ситуації в Україні, докорінне оновлення системи освіти ставлять завдання виховання в розряд пріоритетних. Сучасна система освітнього процесу не сприяє цілісному розвитку особистості як учня, так і педагога, закриває для більшості випускників загальноосвітніх навчальних закладів шлях до психосоціального зростання й підтримки психологічного здоров’я, до соціальної гармонії з навколишнім світом. Це зумовлює  необхідність нового підходу до систем виховання в галузі освіти, розробок і впровадження нових педагогічних технологій, активізації ролі органів учнівського шкільного самоврядування, що сприятиме цілісному, гармонійному розвитку особистості учня, його самореалізації, ґрунтовному духовно-креативному розумінню природної соціальної дійсності, психолого-соціальному зростанню. Наказом Міністерства  освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 № 1243 "Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України " актуальним є визначення стратегії та тактики виховної діяльності, впровадження інноваційних психолого-педагогічних технологій, створення власної виховної системи, стратегічною метою якої  є формування морально-духовної життєво компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім'янин, професіонал.

Саме на створення моделі  нової виховної системи на засадах соціально-орієнтованого підходу, направленої на  соціалізацію учнів, з урахуванням  потенційних можливостей кожного школяра, утвердження його як особистості, включення в суспільне життя навчального закладу, міста, країни, були спрямовані зусилля педагогічного коллективу Гетьманівської ЗОШ І-ІІІ ст. Шевченківського району Харківської області.

Важливу роль у цьому зіграли рішення педагогічної ради  школи  від 30.08.2015 року  "Про виховну роботу з учнівською молоддю на сучасному етапі", під час проведення педагогічної ради  була ретельно проаналізована ситуація зі станом виховання й організації змістовного дозвілля учнів школи  і намічений комплекс необхідних заходів щодо її поліпшення і вдосконалення. Результатом роботи стало направлення всіх структур школи  на розробку цілісної системи виховання класу.

Метою виховання класу було визначено формування фізизично та психічно здорової, гармонійної, всебічно розвинутої людини, адаптованої до сучасних умов життєдіяльності суспільства, як особистості та найвищої цінності української нації, суспільства в умовах розширення і зміцнення міжнародних зв’язків, необхідністю ознайомлення  із світовою культурою, потребою освоєння науково – технічного  прогресу, розширення ділових і особистих контактів.

Досвід роботи над виховною темою було систематизовано та  узагальнено. На основі зроблених висновків та відповідно до Концепції  розвитку Гетьманівської школи І-ІІІ ступенів Шевченківської райради Харківської області на 2015-2016 роки було визначено   стратегічну  мету  школи  – формування і розвиток соціально-зрілої, творчої особистості як найвищої цінності української нації, суспільства в умовах розширення і зміцнення міжнародних зв’язків, створення інформаційного суспільства, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім'янин, професіонал.

Відповідно до мети визначена тактична тема школи, над якою працює педагогічний колектив школи: "Формування соціально активної особистості шляхом залучення до роботи шкільних органів самоврядування"

На реалізацію цілей коллектив класних керівників школи  сформували завдання у вигляді конкретних змін у виховному процесі, а саме:


 • створення насиченого виховного простору, який  сприятиме створенню, розвитку і забезпеченню ефективного функціонування виховної системи школи;

 • оновлення і якісне удосконалення навчально-виховного процесу, розвитку на змістовному, структурному і технологічному рівнях;

 • здійснення ранньої диференціації з метою виявлення нахилів учнів за різними видами діяльності;

 • індивідуалізація  виховання;

 • формування високого рівня комунікативної культури;

 • створення умов для самовизначення, удосконалення, формування навичок моделювання, прогнозування результатів власної діяльності,для особистісного зростання кожного  учня (створення ситуацій успіху та підтримки), його психолого-педагогічний супровід;

 • створення програми виховання для кожного класу з урахуванням індивідуально-педагогічних можливостей класних керівників, батьків, а також – результатів вивчення рівнів фізичного, соціального, психічного та духовного розвитку учнів;

 • змістове наповнення програми виховання з урахуванням вікових особливостей учнів;

 • реалізація у процесі роботи особистісно орієнтованого, діяльнісного, системного, творчого та компетентнісного підходів до організації виховного процесу в шкільному та класному колективах;

 • оптимальне поєднання форм організації виховної роботи: індивідуальної, групової, масової;

 • здійснення мережної взаємодії з органами учнівського         самоврядування, дитячими організаціями, інтеграція зусиль      батьківської громади, представників державної влади, громадських та     благодійних організацій, правоохоронних органів та установ системи охорони здоров’я.

У ході ґрунтовної роботи  педагогічного колективу школи розроблено  проект  виховної системи класу на 2015-2016 н.р., метою якого є організація роботи  з реалізації стратегічної та тактичної цілей школи.

2. Проект виховної системи класу

Відповідно до основних  орієнтирів  виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх  навчальних закладів України  визначено основні  принци виховання, на яких будується виховна система класу:


 • єдність національного і загальнолюдського – формування свідомості, любові до рідної землі і свого народу; оволодіння українською мовою, використання всіх багатств і засобів у мовній практиці, прищеплення шанобливого ставлення до культури, спадщини тощо, традицій і звичаїв народів, що населяють Україну, оволодіння  надбаннями світової культури;

 • природовідповідальність у вихованні – врахування у процесі виховання багатогранної і цілісної природи людини, вікових та індивідуальних особливостей дітей, їх психологічних, національних і релігійних особливостей;

 • культуровідповідність виховання – органічний зв’язок з історією народу, його мовою, культурами та прогресивними родинно прибутковими і релігійними традиціями, народним мистецтвом, традиціями і культурами інших народів світу, забезпечення духовної єдності, наступності та спадкоємності поколінь, зв’язок виховання з життям;

 • активність, самодіяльність і творча ініціатива учнівської молоді, поєднання педагогічного керівництва з ініціативою і самодіяльністю учнів, утвердження життєвого оптимізму, розвиток навичок позитивного мислення;

 • демократизація виховання, розвиток різноманітних форм співробітництва і встановлення довіри між вихователями, повага до суверенітету особистості дитини, розуміння її запитів та інтересів;

 • гуманізація виховання – пріоритет завдань самореалізації особистості вихованця, створення умов для вияву обдарованості і талантів дітей, формування гуманної особистості, щирої, людяної, доброзичливої, милосердної;

 • безперервність і наступність виховання – досягнення цілісності і наступності у вихованні; перетворення його у процес, що триває впродовж усього життя людини; нероздільність знання і виховання, що полягає в їх органічному поєднанні, підпорядкуванні змісту навчання і виховання, формування особистості;

 • єдність навчання і виховання – розвиток і формування особистості, опанування нею національною і світовою культурою здійснюється як єдиний процес, що передбачає набуття знань, вироблення ставлень та цінностей, які в кінцевому рахунку обумовлюють світогляд та ідеали людини;

 • диференціація та індивідуалізація виховного процесу – врахування у виховній роботі рівня фізичного, психічного, духовного та інтелектуального розвитку вихованців, стимулювання активності, розкриття творчої індивідуальності кожного;

 • гармонія родинного і суспільного виховання – організація педагогічного всеобучу батьків, об’єднання і координація зусиль усіх суспільних інструкцій.

3. Зміст виховання учнів

Цільовий компонент моделі виховної системи  орієнтує на створення сприятливих умов для виховання, розвитку учнів у різноманітних видах позаурочної діяльності, для формування готовності до свідомого вибору і оволодіння майбутньою професією.Як зазначено в  основних   орієнтирах  виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх  навчальних закладів України, сучасний зміст виховання дітей та учнівської молоді в Україні — це науково обґрунтована система загальнокультурних і громадянських цінностей та відповідна сукупність соціально значущих якостей особистості, що характеризують її ставлення до суспільства і держави, інших людей, праці, природи, мистецтва, самої себе. Виховання здійснюють для ідентифікації вихованця із загальновизнаними цінностями і якостями та самореалізації його сутнісних сил. Система цінностей і якостей особистості розвивається і виявляється через її власне ставлення, а саме:

 • ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави,   яке  виявляється у патріотизмі, національній самосвідомості,    правосвідомості, політичній культурі та культурі міжетнічних відносин;

 • ціннісне ставлення особистості до людей, яке виявляється у моральній активності особистості, прояві чуйності, чесності, правдивості, працелюбності, справедливості, гідності, милосердя, толерантності, совісті, терпимості до іншого, миролюбності, доброзичливості, готовності допомогти іншим, обов'язковості, добросовісності, ввічливості, делікатності, тактовності; вмінні працювати з іншими; здатності прощати і просити пробачення, протистояти виявам несправедливості, жорстокості;

 • ціннісне ставлення особистості до природи, яке  формується у процесі екологічного виховання і виявляється у таких ознаках: усвідомленні функцій природи в житії людини, самоцінності природи; почутті особистої причетності до збереження природних багатств, відповідальності за них; здатності особистості гармонійно співіснувати з природою; поводитися компетентно, екологічно безпечній; критичній оцінці споживацько-утилітарного ставлення до природи, яке призводить до порушення природної рівноваги, появи екологічної кризи; вмінні протистояти проявам такого ставлення доступними способами; активній участі у практичних природоохоронних заходах: здійсненні природоохоронної діяльності з власної ініціативи; посильному екологічному просвітництві;

 • ціннісне ставлення особистості до мистецтва  формується у процесі естетичного виховання і виявляється у відповідній ерудиції, широкому спектрі естетичних почуттів, діях і вчинках, пов'язаних з мистецтвом;

 • ціннісне ставлення особистості до праці  передбачає усвідомлення дітьми та учнівською молоддю соціальної значущості праці, розвинену потребу в трудовій активності, ініціативність, схильність до підприємництва; розуміння економічних законів і проблем суспільства та засобів їх розв'язання, готовність до творчої діяльності, конкурентоспроможності й самореалізації за умов ринкових відносин, сформованість працелюбності як базової якості особистості;

 • ціннісне ставлення особистості до себе (через фізичне, психічне та соціальне "Я") передбачає сформованість у зростаючої особистості вміння цінувати себе як носія фізичних, духовно-душевних та соціальних сил. Воно є важливою умовою формування у дітей та учнівської молоді активної життєвої позиції.

Усі змістові лінії знаходять своє відображення в урочній та позаурочній діяльності.

ІІ. Проект "Виховна система класного керівника Гетьманівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Шевченківської райради Харківської області

1. Етапи реалізації проекту

Термін реалізації: 2015-2020 роки

І. Організаційно-підготовчий етап  

(2015-2016 навчальний рік )


 • Аналіз традиційної системи виховної роботи класу та порівняння із інноваційною з використанням комплексного моніторингу та системного аналізу психолого - соціального розвитку особистості учнів  школи.

 • Обґрунтування функцій, напрямків, етапів, рівнів психолого-педагогічного проектування соціального розвитку особистості учнів  школи.

 • Збір та систематизація практичного вітчизняного та зарубіжного досвіду з теми.

 • Розробка структури виховної системи класу. Організація моніторингового  супроводу результативності функціонування  виховної системи.

 • Розробка й упровадження нових експериментальних планів класного керівника  на основі психолого-педагогічної діагностики та комплексного аналізу; визначення конкретних проблем та потенційних можливостей в розвитку особистості

 • Проведення науково-теоретичних  семінарів для  класних керівників та вчителів-предметників.

 • Продовження планування роботи класних колективів на основі   роботи  універсального комп'ютерного комплексу психолого-педагогічної діагностики та системного аналізу розвитку особистості.

 • Розробка  моделі  випускника – морально - духовної життєво компетентної особистості, патріота, здатного захищати свою Батьківщину в період загрози державної цілісності, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім'янин, професіонал.

 • Розвиток  системи учнівського самоврядування

ІІ. Проектний  етап

(2016-2017 навчальний рік) • Процес втілення в практику роботи виховних  інновацій.

 • Здійснення психологічного супроводу та корекції педагогічної і учнівської діяльності.

 • Конструювання моделі управління розвитком виховної системи, яка включає цільовий, концептуальний, змістовий, технологічний та результативний компоненти.

 • Моделювання соціально орієнтованих виховних заходів  з використанням інноваційно-комунікативних технологій.

 • Проведення педагогічних, психологічних спостережень, замірів, моніторингового супроводу.

 • Збір матеріалів, проведення проміжних результатів, їх систематизація.

 • Проведення для класних керівників тренінгів і методологічних семінарів з питань психолого-педагогічної корекції особистості.

 • Написання статей, виступів, висвітлення в педагогічній пресі проміжних узагальнюючих результатів.

 • Розробка особистих сторінок класних керівників  на сайті школи.

 • Широке впровадження діагностичних комп’ютерних програм в практику роботи соціально-психологічної служби, класних керівників,  адміністрації школи.

ІІІ етап: Організаційний

 (2017-2018 навчальний рік) • Відпрацювання та впровадження соціально-орієнтованого підходу до організації  виховного процесу на основі інформатизації освіти.

ІVетап: Узагальнюючий

(2018-2019навчальний рік) • Відпрацювання, вивчення результативності та ефективності впровадження діючої моделі соціально-орієнтованого підходу до організації.

 • Аналіз вивчення динаміки особистісних переорієнтацій педагогів.

 • Вивчення набутого педагогічного досвіду.

V етап: Аналітичний

(2019-2020 навчальний рік) • Моніторингові дослідження ефективності роботи педагогічного колективу з впровадження особистісно орієнтованої освіти в умовах її інформатизації.

 • Узагальнення та поширення  ефективного педагогічного досвіду.

 • Статистично-кількісний описовий аналіз результатів, порівняльна характеристика традиційної системи виховної роботи та інноваційної.

Методи роботи, які використовуються у навчально- виховному процесі школи:

 • психологічна діагностика учнів, вчителів, батьків;

 • індивідуальні консультації, корегувальна та розвиваюча робота з учнями;

 • психологічна просвіта, виступи з аналізом діагностичних даних на педрадах, наукових конференціях та батьківських зборах;

 • проведення тренінгів, участь у роботі предметних семінарів, Школи молодого учителя;

 • індивідуальні та групові бесіди;

 • розробка анкет;

 • профорієнтаційна робота.

Інноваційні технології як шлях до модернізації виховної системи Інструментарієм  змін стали такі  інноваційні технології:

1. У навчанні, оскільки навчальний процес нерозривно пов'язаний із вихованням: • комунікативна технологія при вивченні іноземних мов. Використання цієї технології має на меті навчити учнів ефективно користуватись іноземною мовою  як для спілкування в реальних життєвих ситуаціях, так і для здобуття та розвитку знань; розв’язувати комунікативні завдання з урахуванням соціокультурних і соціолінгвістичних аспектів мови; використовувати навчальний досвід, набутий у школі, для  самоосвіти;

 • Продуктивна діяльність, перш за все плідна для освіти, є індивідуальною дією, результатом якої може бути корисний матеріал або нематеріальний продукт, отже, вона має практичну цінність. Оскільки таке навчання розвивається у продуктивній діяльності, воно розширює сферу суб’єктивності в процесі самовизначення, творчості і конкретної участі. Під час використання технології вирішується ціла низка різнорівневих дидактичних, виховних і розвивальних завдань; розвиваються пізнавальні навички учнів, формується вміння самостійно конструювати свої знання,  орієнтуватися в інформаційному просторі, активно розвивається  сфера комунікації. Основні завдання проектної технології:

 • не лише передати учням суму тих чи інших знань, а навчити здобувати ці знання самостійно, вміти застосовувати їх для розв’язання нових пізнавальних та практичних завдань;

 • сприяти учневі у здобутті комунікативних навичок, тобто здатності працювати у різноманітних групах, виконуючи всілякі соціальні ролі (лідера, виконавця, посередника тощо) ;

 • розширити коло спілкування дітей, знайомство з іншими культурами, різними точками зору на одну проблему;

 • прищепити учням уміння користуватися дослідницькими прийомами: збирати необхідну інформацію, вміти її аналізувати з різних точок зору, висувати різні гіпотези, уміти робити висновки;    

 • технологія розв’язання винахідницьких завдань в початковій школі (ТРВЗ)- унікальний інструмент для пошуку   нетривіальних ідей, розвитку творчого і системного мислення, формування творчої особистості і колективів.Запроваджується вчителями початкової школи. Це технологія, яка  дозволяє отримувати рішення шляхом виявлення і вирішення протиріч, прогнозувати розвиток систем, отримувати перспективні рішення, об’єктивно оцінювати їх ефективність і перспективність, систематизувати знання в будь-якій галузі діяльності для більш ефективного використання, розвивати якості творчої особистості – уявлення і мислення, творчі колективи.

 • Intel-технологія при вивченні інформатики забезпечує отримання практично необмежених обсягів інформації з будь-яких галузей знань; доступ до інформаційних ресурсів у будь-який час і в будь-якому місці; наявність в Інтернеті значної кількості спеціальних курсів із різних дисциплін; можливість дистанційного навчання;

 • здоров’язберігаючі технології – забезпечують вирішення проблеми збереження і зміцнення здоров’я  підростаючого покоління, а також виховання свідомого ставлення до формування навичок здорового способу життя в умовах негативної медико-демографічної ситуації в Україні і соціального напруження в суспільстві. "Здоров’є через освіту" - шкільна організація, створена в 2003 році на виконання  чинного законодавства України, рекомендацій Міністерства освіти та Міністерства охорони здоров’я України та з метою формування освіченої, творчої особистості, становлення її фізичного і морального здоров'я, забезпечення і пріоритетного розвитку людини, виховання потреби здорового способу життя. Мета діяльності організації -комплексний розвиток та пропагування  здорового мислення серед учнів та педагогів. Формування у учнів та вчителів знань, вмінь та навичок  підтримки  та збереження  фізичного та психічного здоров’я.

У вихованні:

- Психолого-педагогічне проектування соціального розвитку особистості учнів школи (за В.О. Киричуком). Реалізація експериментальної програм дозволяє  розв’язувати існуючі проблеми  через цілеспрямовану корекційно- виховну роботу на підставі психолого-педагогічної діагностики, системного та комплексного аналізу, прогнозування, моделювання, програмування, творення особистісно-розвивального змісту навчально-виховного процесу.  Створення нової моделі системи виховної роботи на основі інноваційних психолого-педагогічних технологій, стрижнем яких є психолого-педагогічне проектування соціального розвитку особистості, що максимально оптимізує процес психолого-соціального та духовного розвитку особистості учня та педагога. У проекті дослідно-експериментальної роботи застосовано системний підхід (компонентно-структурний і функціональний аналіз) у дослідженні феномена психолого-соціальної активності та розвитку особистості, запропоновано конкретні психолого-педагогічні технології, що змінюють форми, методи, прийоми виховної роботи. Це дозволило встановити залежність між особливостями педагогічної взаємодії та рівнями соціальної активності розвитку кожної особистості та окремих груп учнів у навчальних колективах.

підвищення рівня навчально-пізнавальної діяльності учнів, контролю за навчально-пізнавальною діяльністю учнів і вчителів. Включає такі функції:


 • контролюючу (перевірка знань дає інформацію, як іде засвоєння матеріалу, що вивчається, та про ефективність методів і прийомів, які використовує вчитель);

 • навчальну (у процесі відповідей товаришів, доповнень вчителя в учнів систематизуються знання, учень вчиться аналізувати відповіді однокласників); - виховну (формується відповідальність, активність, самостійність);

 • розвиваючу (учні самостійно роблять висновки, узагальнення, застосовують знання у зміненій або новій ситуації, виділяють головне). Визначення рівня навчальних досягнень учнів є особливо важливим з огляду на те, що навчальна діяльність у кінцевому підсумку повинна не просто дати людині суму знань, умінь та навичок, а сформувати її компетенції.

У школі використовуються в комплексі як традиційні моніторингові методи дослідження,  так і інноваційні, такі як:

 • квадрант – аналіз;

 • КЗЗ (контроль залишкових знань);

 • визначення коефіцієнту повноти засвоєння знань, глибини, міцності та інших критеріїв за В.П.Безпальком;

 • моніторинг за методикою В.П.Симонова.

4.  Очікувані результати

Створення виховного простору, який: • сприятиме створенню, розвитку і забезпеченню ефективного функціонування виховної системи класу ,формуватиме ціннісне ставлення особистості до себе, людей, природи, праці, мистецтва, держави, суспільства,  історичних, культурних і духовних надбань рідного краю та забезпечуватиме гармонійний розвиток особистості, її громадянську та соціальну активність;

 • зменшить кількість соціально-дезадаптованих учнів (ізольованих, відторгнутих), що знаходяться у “групі ризику”;

 • активізує  позитивні зміни в динаміці розвитку в учнів ціннісних орієнтацій та духовних пріоритетів;

 • підвищить рівень професійної компетентності й майстерності педагогічних працівників, сприятиме популяризації  ефективного  педагогічного досвіду роботи з проблем виховання й організації життєдіяльності учнівських колективів;

 • активізує творчий  потенціал педагогів у виборі методів, форм, засобів, технологій виховання;

 • організує  системний  моніторинг  динаміки розвитку змін в організації й оцінці ефективності процесу виховання дітей та учнівської молоді;

 • покращить  в цілому показники навчально-виховного процесу  класу.

5. Результативність роботи над проектом

Зміст виховання реалізується у процесі навчально-виховної діяльності на уроках і в позакласній роботі, у співпраці адміністрації зі шкільним самоврядуванням, у взаємодії з батьками, громадськими організаціями, державними установами.

Новизна виховної системи полягає  у створенні структурно-логічної моделі превентивного виховання, яка включає дітей, педагогів, батьків, соціальну інфраструктуру


  • компетенцій

  • учнів, розвитку пам'яті, комунікативних навичок та творчих здібностей,;

  • просвітницької роботі серед молоді України щодо здорового способу життя";

  • волонтерський рух "Поклик";

  • дружини юних пожежних (ДЮП);

Результатом ефективної роботи з превентивного виховання стала активізація учнів та батьків в організації та проведенні загальношкільних та класних заходів, відсутність дітей-правопорушників на обліку у відділі кримінальної міліції. Слід відзначити поліпшення морально-психологічного клімату в школі.

Успішність управління створенням та розвитком виховної системи школи забезпечується єдиною метою, конкретним змістом діяльності кожного учасника та їх взаємодією з досягнення запрограмованих цілей. 

Головним перспективним завданням школи щодо реалізації виховної теми є розвиток та вдосконалення  власної   виховної системи на основі визначених засад та принципів, діючої  системи шкільного самоврядування.

Даний проект дозволяє забезпечити досягнення поставленої мети за умов перетворень як внутрішнього, так і зовнішнього простору.
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка