Опис та презентація досвідуСкачати 90.92 Kb.
Дата конвертації16.01.2018
Розмір90.92 Kb.
ТипУрокВідділ освіти Козівської районної державної адміністрації

Козівська державна українська гімназія ім. В. Герети


Розвиток творчих здібностей

на уроках світової літератури

шляхом використання інтерактивних технологій


З досвіду роботи вчителя

світової літератури

Козівської державної української

гімназії ім.. В.Герети

Простяк Лесі Миколаївни
Козова - 2010

Ми живемо у стрімкому та мінливому світі. Людство щодня збага­чується новими знаннями, а почерпнута інформація швидко застаріває. Все це потребує нових підходів до навчання. На мій погляд, у школі учні мають сформувати саме навички і вміння самостійно оволодівати мате­ріалом, критично його осмислювати й застосовувати на практиці.

Викладацька діяльність і порівняння різних методів навчання дозволяють впевнено стверджувати , що саме інтерактивне навчання допомагає учням стати вільними, толерантними, розкріпаченими, оптимістично налаштованими, готовими до подолання труднощів навчання та життя.

Лінгвістичне тлумачення слова , що представлено в іншомовних словниках, свідчить , що поняття «інтерактивність», «інтерактив» прийшли до нас з англійської мови: inter – поміж-, серед-, взаємо-, act – діяти, отже interact – взаємодіяти. Інтерактивність у навчання можна пояснити як взаємодію учнів , знаходження їх у режимі бесіди, діалогу, спільної дії. Відповідно, у дослідному розумінні інтерактивним може бути названий метод, в якому той, хто навчається, є учасником, який здійснює щось: говорить, управляє, моделює, пише, малює тощо, тобто не виступає тільки слухачем, спостерігачем, а бере активну участь у тому, що відбувається.Мета інтерактивного навчання – створення педагогом умов навчання, за яких учень сам відкриватиме, здобуватиме й конструюватиме знання та власну компетентність у різних галузях життя. Учитель в інтерактивному навчанні виступає як організатор процесу навчання, консультант, який ніколи не «замикає» навчальний процес на собі. Головними в процесі навчання є зв’язки між учнями , їхня взаємодія та співпраця. Результати навчання досягаються взаємними зусиллями учасників процесу навчання. Учні беруть на себе спільну відповідальність за результати навчання.

Інтерактивні методи вивчення літератури – це система способів діалогічної взаємодії між суб’єктами навчального процесу , письменником і його твором, спрямованих на осмислення «інтра» - «мета» - суб’єктні компоненти цього діалогу.Учитель - це скрипаль дитячих сердець: як поведе смичком, таку мелодію й почує. І, звісно, для того щоб уроки були ефектив­ними, досягли мети, потрібна постійна активна взаємодія всіх учнів, тобто педагог має не проголошувати істину, а організовувати про­цес навчання, бути його лідером.

Інтерактивні методи сприяють інтенсифікації та оптимізації начального процесу. Вони дозволяють мені, як учителеві: • зробити навчання більш доступним і цікавим;

 • моделювати різні ситуації, збагачувати досвід учня через включення в різні навчальні та життєві ситуації і їхні переживання;

 • створити умови для розвитку в дітей здатності будувати конструктивні стосунки в групі, визначати своє місце в ній , уникати конфліктів, розв’язувати їх, шукати компроміси, прагнути до діалогу, знаходити спільне розв’язання проблеми;

 • навчити учнів формулювати власну думку, правильно її виражати, доводити свою точку зору, аргументувати й дискутувати, слухати іншу людину, поважати альтернативну думку;

 • ефективно розвивати в них навички проектної діяльності, самостійної роботи, виконання творчих робіт.

Крім того, використання інтерактивних методів дозволяє реалізувати ідею співробітництва тих, хто навчає, і тих, хто навчається, сприяє оздоровленню психологічного клімату на уроці, конструктивній взаємодії, створенню доброзичливої атмосфери.

Застосування інтерактивних технологій висуває певні вимоги до структури уроку. Як правило, структура таких занять складається з таких елементів:  • з мотивації (не більше 5 % часу заняття);

  • з ого­лошення, представлення теми та очікуваних навчальних результатів (не більше 5 % часу заняття);

  • з надання необхідної інформації (10—15 % часу);

  • з інтерактивної вправи — центральної частини заняття (45—60 % часу на уроці);

  • з підбиття підсумків, оцінювання результатів уроку (до 20% часу).

Література – це вікно у світ, це сторінки великої книги життя людства. І допомогти осмислити цей світ – найголовніше завдання вчителя світової літератури.

Світова література дає змогу залучити учнів до скарбниці світової культури ; читання художнього тексту, його осмислення, логіка аналізу здатні звільнити сучасного школяра від наміру агресії, тиску розмаїтих комплексів; спілкування з творами відвертає учня від дешевих принад масової культури.

Один із аспектів моєї методики викладання курсу світової літератури активізації діяльності учнів під час уроку – використання інтерактивних форм роботи, які, на мою думку, сприяють максимальному залученню досвіду учнів , їхнього мислення, мотивації на досягнення успіху і самореалізації.

Пропоную вашій увазі деякі форми організації такого навчання.

Однією з його поширених форм є групова, або ко­оперативна, навчальна діяльність учнів. Упроваджен­ня її в навчальний процес потребує від учителя:* знання внутрішньої структури класу і психолого-педагогічних характеристик кожного учня;

* бездоганного володіння предметом і методикою його викладання;

* усвідомлення мети і завдань групової діяльності;

* уміння забезпечувати повноцінне функціонуван­ня групового навчання.

Щоб забезпечити належний рівень активності учнів під час виконання групових завдань, потрібно дот­римуватись таких вимог:* обсяг завдань має відповідати можливостям здійснення закріплень та перевірок необхідного мінімуму знань;

* рівень складності завдань мусить узгоджуватися з рівнем засвоєння певного навчального матеріалу;

* складання завдань повинно бути диференційо­ваним.

Найефективнішими прийомами групової робо­ти вважаю такі: "навчання у грі", "навчання у дискусії", "мозковий штурм", "мікрофон", "рольова гра" та ін.

"Навчання у грі" можна використовувати як елемент уроку, елемент його окремого етапу уроку або ж як ок­ремий урок. Свої функції гра на уроці виконує ефек­тивно, якщо відповідає певним умовам, серед яких:


 • Змістом гри є програмовий матеріал.

 • Застосовується гра в різноманітних формах.

 • Узгоджується з іншими дидактичними засобами.

 • Забезпечує всебічний розвиток особистості.

 • Цікава за змістом та формою і відповідає віковим особ­ливостям учнів.

 • Стимулює мотивацію навчання.

 • Організовується так, щоб учні максимально викорис­товували необхідний матеріал.

І. Форм роботи, що стосуються "навчання у грі", ба­гато. Пропоную деякі з них:

1. Літературна вікторина:

 • "Впізнай героя за його портретом";

 • "Впізнай героя за його реплікою";

 • "Впізнай автора";

 • "Чи уважними ви були читачами?";

 • «Відгадай казку за уривком».

2. Гра-конкурс "Кращий ілюстратор твору"або "Кращий художник твору».

Вивчаючи той чи той твір, пропоную учням малю­вати ілюстрації та їх захищати. Під час захисту слід вказати:

- Чому саме такий епізод відтворено ?

- Чим вразив цей епізод чи герой?

- Чому саме такі відтінки фарб підібрали ?

3. Літературне лото (робота в парах).
Учні з'єднують окремі частини в одне ціле стрілочками. Це можуть бути:

 • літературознавчі поняття та їх визначення;

 • назви творів та імена авторів;

 • імена героїв та їхні репліки;

 • частини творів.

4. «Ми – письменники».

Пропоную учням побути в ролі письменників і спробувати виконати такі завдання:

- Вигадати інший початок або кінець твору.

- Написати лист літературному герою або автору твору, який вивчається.- Уявити і описати майбутнє життя героїв.

ІІ. «Навчання у дискусії» - різновид інтерактивного здобуття знань, яке стимулює само­стійне мислення, заохочує до полеміки, допомагає обґрунтовувати власну позицію. У процесі дискусії розвивається усне монологічне мовлення учнів, по­силюється зацікавлення літературою як мистецтвом слова, розвивається почуття толерантності до чужої думки.

ІІІ. Прийом "Коло думок" спонукає до дискусії усіх учнів. Головне завдання, яке стоїть перед кожним із них, — висловити власну думку. Запитання для дис­кусії передбачаються різні, але всі вони мають бути пов'язані з твором, що вивчається.

ІV. Прийом "Мозкова атака" досить ефективний під час колективного обговорення. Він спонукає кож­ного проявляти свою уяву і творчість, що досягаєть­ся шляхом висловлення думок усіх учнів.

V. Прийом "Мікрофон" дає можливість сказати щось швидко по черзі, відповідаючи на запитання або ви­словлюючи свою думку чи позицію. Цей ефектив­ний інтерактивний прийом застосовується під час колективного обговорення.

VІ. "Рольова гра". Учні мають зіграти іншу людину або розіграти певну ситуацію.

VІІ. Прийом "Кола Вена ". Складання порівняльної характеристики двох персонажів із твору. У першому колі учні записують риси характеру та вчинки першого персонажа, у другому — другого, а в перетині — те, що їх поєднує.

VІІІ. Прийом «Гронування». Потрібно дібрати опорні слова, за допомогою яких можна узагальнити вивчене про твір чи про письменника.

ІХ. Робота в групах. Розв’язання складних проблем, що потребують колективного роздуму.

Презентація учнівських робіт.

(Звіт творчих груп, які на початку вивчення творчості пи­сьменника отримали випереджальне завдання:


 • прочитати твір, підготувати стислу розповідь про пе­ребіг подій у творі, охарактеризувати головних героїв;

 • дібрати ілюстрації до твору відомих художників, фрагмен­ти із телевізійних фільмів, виготовити власні ілюстрації;

 • написати анотацію до презентованого твору, придумати рекламу тощо.)

Х. Позакласна робота.

Описані прийоми інтерактивного навчання засвідчили свою ефективність на практиці. Вони розвивають творчі здібності учнів, сприяють індивідуальному самовиявленню, прищеплюють уміння самостійно орієнтуватись у життєвих явищах.Навчаю дітей та щоразу навчаюся від них сама. Тому успіх своєї педагогічної праці вбачаю у постійному спілкуванні з дітьми, у взаємній любові вчителя і учня, у вмінні "запалити" дітей до роботи. Працюючи за системою інтерактивного навчання, прагну не робити поділу між дітьми на сильних і слабих, а вчу їх цінувати свою працю та намагатися виконувати її якнайкраще.

Рецепт вчительського щастя:

Візьміть чашу терпіння,

Налийте туди повне серце любові,

Вкиньте дві пригорщі щедрості,

Хлюпніть туди ж гумору,

Посипте добром,

Додайте якомога більше віри,

І все це добре перемішайте.

Потім намажте на шматок відпущеного вам життя

І пропонуйте всім, кого зустрінете на своєму шляху.Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка