Опис навчальної дисципліниСкачати 347.76 Kb.
Дата конвертації11.05.2018
Розмір347.76 Kb.

c:\users\laptop\appdata\local\temp\rar.992\page1.jpg
c:\users\laptop\appdata\local\temp\rar.157\page1.jpg


 1. Опис навчальної дисципліни
Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів EСTS – 2

ІІІ курс2Галузь знань:

0202 «Мистецтво»

Напрям підготовки:

6.020204 «Музичне мистецтво»

Перший

(бакалаврський) рівеньНормативна

Модулів – І

Рік підготовки: ІІІ

Семестри:

V, VІ


Змістових модулів – 2

ІІІ курс – 2Загальна кількість

годин – 144 год.Аудиторних: 28 год.

Практичні, семінарські:

28 год.:


V сем. – 14 год.

VI сем. – 14 год.Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 1 год.:

V сем. – 1 год.

VI сем. – 1 год.Самостійна робота:

40 год.


V сем. – 20 год.

VI сем. – 20 год.Види контролю:

модульний контроль – 4 год.:

V сем. – 2 год.

VI сем. – 2 год.

Форма контролю: залік

 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

У робочій навчальній програмі з навчальної дисципліни «Читання партитур для вокальних ансамблів» враховані такі особливості організації навчального процесу та норми опрацювання навчального матеріалу, як програмні вимоги у поєднанні з підбором навчального вокального репертуару з урахуванням вокально-виконавських та музичних здібностей і естетичних уподобань, критерії оцінювання тощо. Досягнення студентів на практичних заняттях з вище вказаної навчальної дисципліни контролюються протягом навчального року за змістовими модулями в кожному семестрі.Мета навчальної дисципліни: формування у студентів вокально-інструментальної компетентності в процесі засвоєння знань і практичних умінь, необхідних для вокально-виконавської та вокально-педагогічної діяльності. Розширення музичного світогляду студентів шляхом практичного ознайомлення з провідними жанрами в ансамблевій вокальній музиці; розвиток образного мислення та художнього смаку; духовна підтримка та спрямування на професійно-творчий і особистісний розвиток, на готовність до самоорганізації та самовдосконалення.

Завдання навчальної дисципліни:

 • опанування навичок вільного володіння читання вокальних партитур як прояву вокально-інструментальної компетенції, що забезпечує успішність професійної діяльності соліста-вокаліста та керівника вокального ансамблю

 • формування і розвиток музично - слухових уявлень учнів , що сприяють осмисленню реального звучання вокального твору в цілому, і окремих його компонентів;

 • розвиток уміння реалізувати в практичній роботі над партитурою знання та навички, отримані в процесі вивчиння музично-теоретичних дисциплін;

 • оволодіння цілісними уявленнями про самостійне опанування музичного матеріалу;

 • виховання у студентів навичок самостійної роботи над вокальною партитурою за фортепіано.

Міждисциплінарний взаємозв’ язок. сольфеджіо; сольний спів; вокальний ансамбль; основний музичний інструмент; аналіз музичних творів; концертмейстерський клас.

У результаті вивчення дисципліни «Читання партитур для вокальних ансамблів» студент має опанувати такі фахові компетенції:

виконавські (здатність читати вокальні партії в складі вокальної партитури; володіння навичками співу під власний супровід);

художньо-творчі (спроможність прочитати та проанлізувати вокальну партитуру; реалізувати власні інтерпретаторські уміння засобами виконання партитури на фортепіано ;);

аналітико-конструктивні (здатність до аналізу партитури та вміння добирати відповідний інструментальний супровід до партії, що виконується вокально; уміння транспонувати вокальні партитури та папртії в різних формах прочитання);

соціально-особистісні (розуміння ансамблевого, багатоголосного виконавства як становлення соціально-значущого феномену музичного мистецтва; здатність реалізувати власні музичні здібності та фахові уміння в активній соціально-просвітницькій діяльності; здатність до професійного самовдосконалення).
 1. Програма навчальної дисципліни

Модуль І
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І (ІІІ курс V семестр)

Особливості запису партитури та основи читання вокальної партитури

Тема 1. Основні особливості вокальних партитур. Зміст і структура курсу, його взаємозв’язок з іншими фаховими дисциплінами. Форми і види аудиторної і самостійної роботи. Визначення рівня музичної підготовки студента: володіння інструментом (фортепіано), знання нотної грамоти. Загальні відомості про вокальну партитуру. Виникнення та будова вокальної партитури. Ключові позначення партій. Запис літературного тексту в партитурі. Різні види записи хорових партитур. Особливі позначення характера звуковедення, дихання, колористичні прийоми. Правила запису партій хору у скрипковому та басовому ключах: альт, сопрано, бас.

Тема 2. Принципи виконання вокальних партитур на фортепіано. Основне завдання читання з аркуша - ознайомлення з невідомим твором. Необхідність бачити нотний текст трохи попереду фактичного звучання партитури. Аналізувати музичну тканину й розподіляти нотний текст між партіями правої і лівої рук. Виконання вокальних партитур гомофонно-гармонічного складу з чітко вираженою акордовою фактурою, яка звучить на кожній долі такту або на сильних долях. Виконання вокальних партитур гомофонно-гармонічного складу, які мають характер гармонічної підтримки (педалі). Виконання вокальних партитур гомофонно-гармонічного складу, які мають вигляд фортепіанного акомпанементу. Виконання вокальних партитур з мішаною фактурою викладу (акордово- гармонічною, гомофонно-гармонічною).

Змістовий модуль 2 (ІII курс, VІ семестр)

Принципи аналізу вокальних партитур (6 годин)

Тема 3. Музично-теоретичний аналіз вокальної партитури. Формування вмінь здійснення музично-теоретичного аналізу вокальної партитури: форма хорового твору; ладо-тональний план; фактура викладу; особливості гармонійної мови; особливості поліфонічного розвитку; ритмічні особливості; темп, агогика, розмір, динаміка; аналіз елементів композиції.

Тема 4. Робота над партитурою. Аналіз побудови вокальних партитур (одноголосних, багатоголосних), види партитурного запису. Вправи для вільної орієнтації рук і пальців на клавіатурі. Читання найпростіших п`єс з листа. Вільне володіння читанням нот з аркуша – необхідна умова художнього виконання незнайомого нотного тексту. Важливим для цього виду діяльності є впевнене знання мови нот, системи нотних знаків, позначень.

 1. Структура навчальної дисципліни
Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усьо

го


у тому числі

усього

у тому числі

ау

д.

л.

п.

лаб.

інд.

с.

р.


м.

к.


с. к.
л.

п.

лаб.

ін

д.


с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Змістовий Модуль І

Особливості запису партитури та основи читання вокальної партитури

Тема 1. Основні особливості вокальних партитур.

14

4
410

Тема 2. Принципи виконання вокальних партитур на фортепіано.

20

10
1010

Модульний контроль

22


Разом за змістовим модулем 1

36

14
1420

2


Форма контролю

-Змістовий модуль 2

Принципи аналізу вокальних партитур

Тема 3. Музично-теоретичний аналіз вокальної партитури..

18

8
810

Тема 4. Робота над партитурою.

16

6
610

Модульний контроль

22


Разом за змістовим модулем 2

36

14
1420

2


Форма контролю

залік -
Усього годин

72

28
2840

4 1. Теми семінарських занять
з/п


Назва теми

Кількість

Годин


1.

Не передбачено


 1. Теми практичних занять
з/п


Назва теми

Кількість

Годин


Модуль І

Змістовий модуль 1 (ІІІ курс, V семестр)

Особливості запису партитури та основи читання вокальної партитури

1.

Зміст і структура курсу, його взаємозв’язок з іншими фаховими дисциплінами Загальні відомості про вокальну партитуру. Виникнення та будова вокальної партитури. Ключові позначення партій.

2

2.

Запис літературного тексту в партитурі. Різні види записи хорових партитур. Особливі позначення характера звуковедення, дихання, колористичні прийоми. Правила запису партій хору у скрипковому та басовому ключах: альт, сопрано, бас.

2

3.

Специфіка виконання на фортепіано вокальних партитур. «Legato» як основний спосіб звуковедення в хорі. Роль правильної аплікатури при виконанні хорових партитур на фортепіано. Різні апплікатурние прийоми. Розподіл голосів партитури між правою і лівою руками. Педалізація.

4

4.

Виконання вокальних партитур гомофонно-гармонічного складу з чітко вираженою акордовою фактурою, яка звучить на кожній долі такту або на сильних долях. Виконання вокальних партитур гомофонно-гармонічного складу, які мають характер гармонічної підтримки (педалі). Виконання вокальних партитур гомофонно-гармонічного складу, які мають вигляд фортепіанного акомпанементу. Виконання вокальних партитур з мішаною фактурою викладу (акордово- гармонічною, гомофонно-гармонічною).

6

Разом за змістовим модулем 1

14

Змістовий модуль 2 (ІІІ курс, VІ семестр)

Принципи аналізу вокальних партитур

6.

Загальний аналіз музики. Відомості про композитора, художньо-образний зміст, склад хору / ансамблю, тональний план, жанр, стиль вокальні функції та штрихи, логіка тембрової драматургії; ідейний зміст літературного тексту, художній образ.

4

7.

Формування вмінь здійснення музично-теоретичного аналізу вокальної партитури: форма хорового твору; ладо-тональний план; фактура викладу; особливості гармонійної мови; особливості поліфонічного розвитку; ритмічні особливості; темп, агогика, розмір, динаміка; аналіз елементів композиції.

2

8.

Формування вмінь здійснення виконавського аналізу вокальної партитури: вокальної та інструментальної партій. Вокальна партія включає поняття: типи голосів, склад виконавців, вокальні штрихи, темпоритм, динаміка, теситура. Інструментальна (фортепіанна) партія: роль вступів, інтерлюдій, закінчень, змістова сутність, мотивно-тематичний розвиток фактури, постановочний план твору.

2

9.

Побудова вокальних партитур (одноголосних, багатоголосних), види партитурного запису. Вправи для вільної орієнтації рук і пальців на клавіатурі. Читання найпростіших п`єс з листа.

4

10.

Виявлення комплексу основних голосів, переробка оркестрової фактури в фортепіанну. Розподіл функцій лівої і правої руки, підготовка твори до виконання на фортепіано (складання клавіру твору). Усвідомлення художньо-образного змісту твору, визначення засобів музичної виразності.

2

Разом за змістовим модулем 2

14

Разом

28
 1. Самостійна робота
з/п


Назва теми

Кількість

годин


Кількість

Балів


Модуль І

Змістовий модуль 1 (ІІІ курс, V семестр)

Особливості запису партитури та основи читання вокальної партитури

1.

Тема 1. Основні особливості вокальних партитур.

10

50

2.

Тема 2. Принципи виконання вокальних партитур на фортепіано.

10

50

Разом за змістовим модулем 1

20

100

Змістовий модуль 2 (ІІІ курс, VІ семестр)

Принципи аналізу вокальних партитур

3.

Тема 3. Музично-теоретичний аналіз вокальної партитури.

10

50

4.

Тема 4. Робота над партитурою.

10

50

Разом за змістовим модулем 2

20

100

Разом

40

200 1. Методи навчання

На заняттях з навчальної дисципліни «Читання партитур для вокальних ансамблів» застосовуються загальні педагогічні та спеціальні методи навчання:

 • метод розв’язання різних за ступенем складності навчальних завдань (дозволяє формувати у студентів систему практичних умінь і навичок, активізує навчальну діяльність студентів);

 • метод ілюстрування (застосування викладачем елементів показу правильного звукоутворення та звуковедення);

 • метод звукового регулювання (дозволяє студентам співвідносити звучання власного голосу з голосом викладача, а також знаходити оптимальний режим роботи голосового апарату в процесі співу з музичним супроводом);

 • метод педагогічного аналізу (формує педагогічне мислення студентів у конкретних педагогічних та виконавських ситуаціях засобом аналізу власних дій, розвиває аналітичний, вокальний слух студента);

 • метод ескізної роботи над твором (дозволяє розширити навчальний вокальний репертуар студента з метою його застосування у подальшій викладацькій та музично-виконавській діяльності).


 1. 10. Методи контролюНавчальні досягнення студентів з навчальної дисципліни «Читання вокальних партитур» оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок.

Контроль успішності студентів здійснюється відповідно до навчально-методичної карти, де зазначено види контролю. Систему рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх переведення у національну (4-бальну) та європейську (ECTS) видно в таблиці, що розташована нижче.Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень студентів


Оцінка за шкалою

ЕCTS

Оцінка у балах


Критерій оцінювання навчальних


А


90 - 100

Відмінно - відмінний рівень знань в межах обов’язкового матеріалу, з можливими незначними помилками.За глибоке і повне опанування змісту навчального матеріалу, в якому студент легко орієнтується, володіє понятійним апаратом, за уміння пов'язувати теорію з практикою, вирішувати практичні завдання, висловлювати і обґрунтовувати свої судження.


В


82 - 89

Дуже добре – достатньо високий рівень знань в межах обов’язкового матеріалу без суттєвих помилок..За повне засвоєння навчального матеріалу, володіння понятійним апаратом, орієнтування у вивченому матеріалі, свідоме використання знань для вирішення практичних завдань, грамотний виклад відповіді, але у змісті і формі відповіді мали місце окремі неточності (похибки).


C


75 -81

Добре – в цілому добрий рівень знань з незначною кількістю помилок.За повне засвоєння навчального матеріалу, володіння понятійним апаратом, орієнтування у вивченому матеріалі, свідоме використання знань для вирішення практичних завдань, грамотний виклад відповіді, але у змісті і формі відповіді мали місце суттєві помилки.


D


67 - 74

Задовільно – посередній рівень знань із значною кількістю недоліків.За знання і розуміння основних положень навчального матеріалу, при цьому студент допускає неточності у визначенні понять та при використанні знань для вирішення практичних завдань, не вміє доказово обґрунтовувати свої судження.

Е

60 - 66

Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень знань.За неповне опанування програмного матеріалу, що задовольняє мінімальні критерії.

FX

35 - 59

Незадовільно з можливістю повторного складання – незадовільний рівень знань, з можливістю повторного перескладання за умови належного самостійного доопрацювання.Студент має розрізнені, безсистемні знання, не вміє виділяти головне і другорядне, допускається помилок у визначенні понять, перекручує їх зміст, хаотично і невпевнено викладаєне може використовувати знання при вирішенні практичних завдань.

F

1-34

Незадовільно з обовязковим повторним вивченням курсудосить низький рівень знань, що вимагає повторного вивчення дисципліни.


Навчально-методична карта навчальної дисципліни «Читання партитур для вокальних ансамблів»
ІІІ курс


Модулі

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

Назва модуля
Особливості запису партитури та основи читання вокальної партитури

Принципи аналізу вокальних партитур

Кількість балів за модуль

272

272

Заняття

1

2

3

4

Години

4

10

8

6

Назва навчального модуля

(практичні заняття) –

294 б.


Основні особливості вокальних партитур.

(10+0,5)*4 = 42 б.Принципи виконання вокальних партитур на фортепіано.

(10+0,5)*10 = 105 б.Музично-теоретичний аналіз вокальної партитури.

(10+0,5)*8 = 84 б.Робота над партитурою.

(10+0,5)*6 = 63 б.Самостійна робота –

200 б.


5*10 = 50 б.

5*10 = 50 б.

5*10 = 50 б.

5*10 = 50 б.

Види поточного контролю –

50 б.


Модульна контрольна робота

(прослуховування (25 б.)Модульна контрольна робота

(прослуховування (25 б.)Підсумковий контроль

-

залік

УСЬОГО без коефіцієнту 544

Коефіціент – 5,44


Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю

п/п


Вид діяльності

Змістовий модуль 1

Кількість рейтингових балів за одиницю

Одиниць

Всього

1.

Відвідування практичних занять

0,5

14

7

2.

Робота на практичному занятті

10

14

140

3.

Самостійна робота

5

20

100

4.

Модульна контрольна робота

25

1

25

Всього без підсумкового контролю

272

п/п


Вид діяльності

Змістовий модуль 2

Кількість рейтингових балів за одиницю

Одиниць

Всього

1.

Відвідування практичних занять

0,5

14

7

2.

Робота на практичному занятті

10

14

140

3.

Самостійна робота

5

20

100

4.

Модульна контрольна робота

25

1

25

Всього без підсумкового контролю

272

Всього без підсумкового контролю та

без урахування коефіцієнта544

Максимальна кількість підсумкових балів становить:


544 балів за період роботи до заліку, що прирівнюється до 100 балів


 • урахуванням коефіцієнта (5,44).


Максимальний рейтинговий показник – 100 балів

У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі методи:

 • методи усного контролю: індивідуальне прослуховування, співбесіда.

 • методи самоконтролю: уміння самостійно розучувати та проводити аналіз вокальних творів програмного матеріалу.

Кожний модуль включає бали за роботу студента на практичних заняттях, за виконання самостійної роботи і модульний контроль. Модульний контроль знань та вмінь студентів здійснюється після завершення вивчення навчального матеріалу у змістовому модулі.

У таблиці представлено розподіл балів, які отримають студенти впродовж вивчення навчальної дисципліни «Читання партитур для вокальних ансамблів» на ІІІ курсі.11. Розподіл балів, які отримають студентиЗмістовий модуль 1

Загальна кількість балів без урахування коефіцієнта

Коефіцієнт

Загальна кількість балів з урахуванням коефіцієнта

Практичне заняття, самостійна робота

Практичне заняття, самостійна робота

Модульна контрольна робота

Т1

Т2

25

272

-

-

92

155
Змістовий модуль 2

Загальна кількість балів без урахування коефіцієнта

Коефіцієнт

Загальна кількість балів з урахуванням коефіцієнта

Практичне заняття, самостійна робота

Практичне заняття, самостійна робота

Модульна контрольна робота

Т3

Т4

25

272

-

-

134

113

Кількість балів за роботу на практичних заняттях, за виконання самостійної роботи і модульний контроль залежить від дотримання таких вимог: • своєчасності виконання навчальних завдань;

 • повного обсягу їх виконання;

 • якості виконання;

 • самостійності виконання;

 • творчого підходу у виконанні завдань;

 • ініціативності у навчальній діяльності.12. Методичне забезпечення

  • робоча навчальна програма;

  • збірники партитур вокальних творів, партитури опер;

  • навчально-методична література.Орієнтовний вокально-педагогічний репертуар
Орієнтовний репертуар для проведення практичних занять


 1. Андреєва Л., Попов В. Хрестоматія з читання хорових партитур. Вип.2-3. – М., .:Вип.2.- М., 1972. – 394 с., Вип.3, в двух частях: 1-я. - М., 1979. – 126 с.,2-я. – М., 1979. – 103 с.

 2. Жуковський Г. Хорові твори. – К.: Музична Україна, 1985. – 132 с.

 3. Казанський С. Хрестоматія з читання хорових партитур. Для хора без супроводження та з супроводженням фортепіано: Навчальний посібник для ВНЗ. – М.: Музика, 1976. – 181 с.

 4. Колеса М. Вибрані хорові твори. – К.: Музична Україна, 1983. – 320 с.

 5. Полтавцев И., Светозарова. М. Курс читання хорових партитур. Вип.1 – М.,1964. – 296 с.

 6. Тевлин Б. Хрестоматія з читання хорових партитур.: Хорова музика епохи Відродження. – М.: Музика, 198с 3. Хрестоматія з читання хорових партитур / Сост.: Д. Семеновський, М. Корольова, О. Романова: Вип.1. – М., 2005. – 78 с.

 7. Хорові сцени з опер українських композиторів кінця ХІХ – початку ХХ століття / Упор. І.Шилова. – К.: Музична Україна, 1991.

 8. Хрестоматія з читання хорових партитур / Сост.: Д. Семеновський, М. Корольова, О. Романова: Вип.2. – М., 2005. – 78 с.

 9. Хрестоматія з читання хорових партитур / Сост.: Д. Семеновський, М. Корольова, О. Романова: Вип. 3. – М., 2008. – 94 с.

 10. Шелков Н. Хрестоматія з читання хорових партитур.. – Л., 1963. – 445 с.


На ІІІ курсі студент повинен вміти:
- Виразно виконувати хорову партитуру на фортепіано, дотримуючись агогічні наголоси в словах і цезури, пов'язані з фразуванням поетичного та музичного тексту, показати навички володіння штрихом «legato»;

- Поєднувати спів однієї з партій з одночасним виконанням партитури на фортепіано як повністю, так і виключаючи партію, виконувану голосом;

- Співати акорди по вертикалі;

- Підготувати анотацію на досліджувану партитуру;

- Загальна кількість – 12-14 вокальних ансамблевих творів
Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень студентів


Оцінка

Критерії оцінювання

«відмінно»

Ставиться за повні та міцні знання матеріалу в заданому обсязі, вміння вірно та ефективно виконувати завдання з самостійної роботи; за належні вокально-виконавські здібності та здатності, працездатність і бажання подальшого професійного розвитку; за знання фахової літератури, термінології; за виявлення креативності у навчальній діяльності.

«дуже добре»

Ставиться за доволі міцні знання програмного матеріалу, вміння вірно та ефективно підійти до виконання завдань з самостійної роботи; за належні вокально-виконавські здібності та здатності, за працездатність; за знання фахової літератури, термінології; за виявлення спромоги творчо і професійно підійти до виконання навчальних завдань..

«добре»

Ставиться за виявлення студентом повних, систематичних знань з навчальної дисципліни «Вокальний клас», успішне виконання завдань з самостійної роботи, засвоєння фахової літератури, здатність до самостійного поповнення та оновлення професійних та загальних знань. Проте у навчальній діяльності студента наявні незначні помилки, зокрема: відсутність професійної стабільності у навчальній діяльності, яскравого творчого виявлення у виконанні поставлених навчальних завдань.

«задовільно»

Ставиться за виявлення знань основного навчального матеріалу в обсязі, достатньому для подальшого навчання, поверхневу обізнаність з фаховою літературою; за виконання завдань з самостійної роботи в обсязі, не меншому 50%, що відповідає основним вимогам до їх повноти виконання; за демонстрування посередніх вокально-технічних та виконавських навичок і відсутність натхнення у викладацькій діяльності.

«достатньо»

Ставиться за виявлення мінімально можливих знань основного навчального матеріалу, поверхневу обізнаність з фаховою літературою; за наявність суттєвих помилок у розумінні вокально-виконавських та викладацьких завдань.

«незадовільно»

(з можливістю повторного складання)Ставиться студентові, вокально-виконавські та викладацькі можливості якого під час відтворення основного програмного матеріалу надто поверхневі, що пояснюється початковими уявленнями про предмет вивчення.

«незадовільно»

(з обов’язковим повторним курсом)Ставиться студентові, вокально-виконавські та викладацькі можливості якого не отримали необхідного професійного розвитку з причини відсутності бажання досягти певного результату у навчальній діяльності.13. Рекомендована література
Основна література:

  1. Андреева Л., Попов В. Хрестоматия по чтению хорових партитур.- М., 1976.

  2. Афонченко М.М. Читання хорових партитур: Методичні вказівки.- Рівне, 1991.

  3. Казанский С. Хрестоматия по чтению хоровых партитур.- М., 1976.

  4. Коломієць А., Пащенков В., Тіхова Є. Курс читання хорових партитур.-К., 1977.

  5. Кошиць О. Українські народні пісні для хору.- К., 1976.

  6. Леонтович М. Хорові твори.- К., 1968.

  7. Людкевич С. Українські народні пісні в обробці для хору.- К., 1968.

  8. Лятошинський Б. Хори без супроводу.- К., 1971.

  9. Додаткова література:

  10. Стеценко К. Кантати та хори.- К., 1982.

  11. Тевлин Б. Хрестоматия по чтению хоровых партитур.- М., 1975.

  12. Хорові твори українських композиторів на слова Т.Г.Шевченка.- К., 1961.

  13. Чесноков П. Избранные хоры акапелла. Произведения для женского хора в сопровождении фортепиано М., 1967.

  14. Шелков Н. Хрестоматия по чтению хоровых партитур. - Л., 1963

  15. Антонюк А. Постановка голосу: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Українська ідея, 2000.

  16. Барсов Ю. Вокально-исполнительские и педагогические принципы М. Глинки. – М., 1968.

  17. Вопросы вокальной педагогики. Выпуск 7. Сборник статей. - М.: Музыка, 1984.

  18. Євтушенко Д. Роздуми про голос. – К.: Музична Україна, 1979.

  19. Канкарович А. Культура вокального слова. - М.: Муз. изд., 1957.

  20. Конвер Ю. Тренировочные упражнения в развитии певческого голоса. – М., 1976.

  21. Фейгін М. Індивідуальність учня та мистецтво педагога. – М., 196814. Інформаційні ресурси


 1. Нотний матеріал.

 2. Навчально-методична література.

 3. Інтернет-ресурс.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка