Оцінювання відповідейСкачати 188.62 Kb.
Дата конвертації17.01.2018
Розмір188.62 Kb.
ТипПрограма


ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ З ІНОЗЕМНИХ МОВ
Сучасна парадигма освіти розглядає іноземну мову як важливий засіб міжкультурного спілкування. Такий підхід зорієнтовує процес навчання на формування у вступників до вищих навчальних закладів здатності до соціального контакту з представниками іншої лінгвокультури в найтиповіших ситуаціях мовленнєвої взаємодії. Досягнення цього рівня сформованості навичок та вмінь забезпечується взаємопов’язаним комунікативним, когнітивним і соціокультурним розвитком абітурієнта.

Пропонована програма оцінювання створена з урахуванням основних положень Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (рівень В1) та рівнів навчальних досягнень випускників середніх шкіл, викладених у змісті чинної програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів України (2-11 класи).

Зміст завдань для здійснення контролю якості сформованості іншомовної комунікативної компетенції уніфікується за видами і формами виконання та враховує особливості англійської, німецької, французької, іспанської мови.

Об'єктами контролю є читання і письмо як види мовленнєвої діяльності, а також лексичний і граматичний аспекти іншомовної комунікації (використання мови).

Зміст тестових завдань подається на автентичних зразках літературного мовлення, прийнятого у Великій Британії, Франції, Німеччині, Іспанії, та відповідає сферам і тематиці ситуативного спілкування, зазначеним у шкільній програмі.

Завдання для визначення рівня сформованості іншомовної компетенції в читанні орієнтується на різні його стратегії: з розумінням основної інформації (ознайомлювальне читання), повної інформації (вивчаюче читання) та пошук окремих фактів (вибіркове читання). Джерелами для добору текстів слугують інформаційно-довідкові, рекламні, газетно-журнальні матеріали, уривки з художніх творів, зміст яких узгоджується з навчальною програмою. Тексти (для ознайомлювального читання) можуть містити незнайомі слова – до 5%, а для вивчаючого та вибіркового читання – до 3%, про значення яких можна здогадатись із контексту, за словотворчими елементами, за співзвучністю з рідною мовою (слова-інтернаціоналізми). Загальний обсяг текстів не перевищує 1500 слів.

Завдання для визначення рівня сформованості компетенції в письмі зорієнтовані на виконання комунікативно-творчих видів діяльності: писати повідомлення, опис, роздум на різні теми, пов'язані з інтересами та комунікативними потребами, що узгоджуються із змістом шкільної навчальної програми. Загальний обсяг письмового завдання не менше 100 слів.

Контроль лексичної та граматичної компетенції (використання мови) передбачає визначення рівня сформованості мовних навичок: здатності самостійно добирати і формоутворювати лексичні одиниці та граматичні явища відповідно до комунікативних потреб спілкування у межах сформульованих завдань. Основними засадами для вибору видів і змісту тестів слугують завдання комунікативно-когнітивного спрямування.

УЧАСНИКИ ОЦІНЮВАННЯ

У оцінюванні з іноземної мови беруть участь абітурієнти, які бажають вступити до ДДМА, які включили іноземну мову до переліку предметів, необхідних до вступу на відповідний факультет.

МЕТА ОЦІНЮВАННЯ

Мета – виявити рівень сформованості іншомовної комунікативної компетенції у абітурієнти відповідно до Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, чинних навчальних програм та загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ СКЛАДОВИХ ТЕСТУ

ЧАСТИНА І. ЧИТАННЯ

Мета – виявити рівень сформованості вмінь абітурієнтів читати і розуміти автентичні тексти самостійно, у визначений проміжок часу (Див. Специфікація тесту з іноземної мови).

ВИМОГИ ЩОДО ПРАКТИЧНОГО ВОЛОДІННЯ ЧИТАННЯМ ЯК ВИДОМ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

У тестах оцінюється рівень розуміння тексту, уміння абітурієнта узагальнювати зміст прочитаного, виокремлювати ключові слова та визначати значення незнайомих слів за контекстом або словотворчими елементами.

Абітурієнт розуміє прочитані автентичні тексти різних жанрів і стилів, що відображають реалії життя та відповідають його віковим особливостям; знаходить та аналізує необхідну інформацію, робить висновки з прочитаного; виділяє головну думку/ідею, диференціює основні факти і другорядну інформацію; аналізує і зіставляє інформацію, розуміє логічні зв'язки між частинами тексту.

Абітурієнт читає і розуміє автентичні тексти різних жанрів і видів, розглядаючи їх як джерело різноманітної інформації і як засіб оволодіння нею.

Добір текстів для читання, а також ситуацій для писемного мовлення має здійснюватись відповідно до тематики спілкування, окресленої в Програмі з іноземних мов. Основними критеріями вибору текстів є їхня автентичність, прозорість, обсяг і відповідність інтересами сучасної молоді.

Форми завдань:

• - із вибором правильної відповіді;

• - на встановлення відповідності (добір логічних пар);

• - на заповнення пропусків у тексті;

• - знаходження аргументів та висновків;

• - вибір назв абзаців тексту із запропонованих назв.

Типи текстів:

• - Статті із періодичних видань;

• - листи (особисті, ділові тощо);

• - оголошення, реклама;

• - розклади (уроків, руху поїздів тощо);

• - меню, кулінарні рецепти;

• - програми (телевізійні, радіо тощо);

• - особисті нотатки, повідомлення;

• - уривки художніх творів.

Випускники повинні вміти:

• - виокремлювати загальну інформацію із документів, що використовуються в повсякденному спілкуванні (короткі повідомлення для друзів, оголошення, проспекти, меню і т.д.);

• - знаходити загальну та детальну інформацію із документів, що використовуються в повсякденному житті (оголошення, проспекти, меню, розклад руху поїздів тощо);

• - виділяти детальну інформацію про осіб, факти, події тощо;

• - розрізняти фактографічну інформацію і враження;

• - надавати точну та детальну інформацію в текстах, що стосується повсякденного життя, написаних розмовною літературною мовою;

• - сприймати точки зору авторів на конкретні та абстрактні теми;

• - розуміти різножанрові тексти, включаючи уривки художніх творів та творів публіцистичного стилю;

• - розуміти структуру тексту і розпізнавати зв’язки між його частинами.

ЧАСТИНА ІІ. ВИКОРИСТАННЯ МОВИ

Мета – визначити рівень володіння лексичним та граматичним матеріалом, що дадуть можливість абітурієнтам вільно спілкуватися.

ВИМОГИ ЩОДО ПРАКТИЧНОГО ВОЛОДІННЯ ЛЕКСИЧНИМ ТА ГРАМАТИЧНИМ МАТЕРІАЛОМ

У тестах оцінюється рівень знань лексичного і граматичного матеріалу абітурієнтів. Абітурієнт вміє аналізувати і зіставляти інформацію, добирати синоніми, фразові дієслова відповідно до контексту, розуміє логічні зв’язки у тексті.

Форми завдань:

• − із вибором однієї правильної відповіді:

Завдання полягає у тому, щоб абітурієнт вибрав одну правильну відповідь із чотирьох запропонованих варіантів відповідей.

• − заповнення пропусків у тексті:

Завдання полягає в тому, щоб абітурієнт заповнив пропуски в тексті, використовуючи запропоновані слова або словосполучення. Вибір здійснюється відповідно до мети, знань, навичок та вмінь, що перевіряються з лексики чи граматики.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. Автентичні тексти невеликі за обсягом. Завдання завжди пов’язані із ситуаціями спілкування згідно з чинними навчальними програмами.

Абітурієнти повинні вміти:

• - ідентифікувати та вибирати правильні формулювання для вживання в мові лексичних одиниць та граматичних конструкцій в процесі писемного спілкування.

У тестах використовуються зразки писемного мовлення країни, мова якої вивчається. Уміння абітурієнтів перевіряються за допомогою тестових завдань множинного вибору (з вибором однієї правильної відповіді).

Тест складається із коротких текстів/уривків текстів обсягом до 200 слів, які перевіряють розуміння інструкцій, офіційних повідомлень та рекламних оголошень, а також уривків із рекламних буклетів, листів, газет, журналів.

ЧАСТИНА ІІІ. ПИСЕМНЕ МОВЛЕННЯ

Мета – визначити рівень сформованості в абітурієнтів навичок та вмінь, необхідних для вирішення на письмі комунікативних завдань, що пов’язані із повсякденним життям.

ВИМОГИ ЩОДО ПРАКТИЧНОГО ВОЛОДІННЯ ПИСЬМОМ ЯК ВИДОМ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

У тесті перевіряється уміння здійснювати спілкування у писемній формі відповідно до поставлених комунікативних завдань.

Абітурієнт володіє функціональними стилями писемного мовлення в межах, визначених Програмою загальноосвітніх навчальних закладів з іноземних мов, що також відповідає загальноєвропейським рекомендаціям з мовної освіти (рівень В1).

Абітурієнт уміє писати особисті і ділові листи, використовуючи формули мовленнєвого етикету, прийняті в країнах, мова яких вивчається, розповідаючи про окремі факти та події свого життя, висловлюючи власні міркування і почуття, описуючи плани на майбутнє та запитуючи аналогічну інформацію, а також передавати повідомлення у вигляді записки довільної форми.

Абітурієнт уміє повідомити про перебіг подій, описати людину або предмет; написати повідомлення про побачене, прочитане, почуте; уміє обґрунтувати власну точку зору.

Завдання для писемного мовлення формулюється у вигляді мовленнєвих ситуацій, у змісті яких мають бути чітко визначені мета і об’єкт спілкування. Вибір комунікативної ситуації передбачає міжкультурне спілкування, і відтак зміст мовленнєвих ситуацій має включати соціокультурні особливості країни, мова якої вивчається і України.

Обсяг письмового висловлювання складає не менш ніж 100 слів.

ФОРМА ЗАВДАННЯ

Ця складова частина тесту передбачає створення власного письмового висловлювання відповідно до запропонованої комунікативної ситуації. Від абітурієнтів вимагається написати власне письмове висловлювання на основі конкретної ситуації і направляючих вказівок: письмових підказок (повідомлень, листів, оголошень, реклами тощо).

Абітурієнти повинні вміти:

• - писати розповідь, передавати/розказувати про перебіг подій, описати людину, предмет;

• - написати статтю, щоб передати/переказати перебіг подій, надати детальний опис та порівняння людей, предметів;

• - передати особисті повідомлення в короткому листі відповідного зразка або в довільній формі, щоб сформулювати запрошення, описати почуття, привітати з успіхом, подякувати, вибачитися чи запропонувати допомогу або відповісти на повідомлення такого типу;

• - висловити свою точку зору та аргументувати її.

Від абітурієнтів вимагається написати іноземною мовою особистого листа, повідомлення статтю, висловлюючи власні думки.

Від абітурієнтів очікується адекватне використання лексики та граматики відповідно до заданої комунікативної ситуації та з використанням відповідного стилю. Їм також потрібно вміти передавати власну точку зору, ставлення, особисті відчуття та робити висновки.

СФЕРИ СПІЛКУВАННЯ

ТЕМАТИКА ТЕКСТІВ ДЛЯ ЧИТАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ МОВИ

І. Особистісна сфера

• Повсякденне життя і його проблеми

• Сім'я. Родинні стосунки.

• Характер людини.

• Режим дня.

• Здоровий спосіб життя.

• Дружба, любов

• Стосунки з однолітками, в колективі.

• Світ захоплень.

• Дозвілля, відпочинок.

• Особистісні пріоритети.

• Плани на майбутнє, вибір професії.

ІІ. Публічна сфера.

• Навколишнє середовище.

• Життя в країні, мова якої вивчається.

• Подорожі, екскурсії.

• Культура і мистецтво в України та в країні, мова якої вивчається.

• Спорт в Україні та в країні, мова якої вивчається.

• Література в Україні та в країні, мова якої вивчається.

• Засоби масової інформації.

• Молодь і сучасний світ.

• Людина і довкілля.

• Одяг.

• Покупки.• Харчування.

• Науково-технічний прогрес, видатні діячі науки.

• Україна у світовій спільноті.

• Свята, знаменні дати, події в Україні та в країні, мова якої вивчається.

• Традиції та звичаї в Україні та в країні, мова якої вивчається.

• Видатні діячі історії та культури України та країни, мова якої вивчається.

• Визначені об’єкти історичної та культурної спадщини України та в країні, мова якої вивчається.

• Музеї, виставки.

• Кіно, телебачення.

• Обов’язки та права людини.

• Міжнародні організації, міжнародний рух.

ІІІ. Освітня сфера.

• Освіта, навчання, виховання.

• Шкільне життя.

• Улюблені навчальні предмети.

• Система освіти в Україні та в країні, мова якої вивчається.

• Іноземні мови у житті людини.
АНГЛІЙСЬКА МОВА

ВИМОГИ ЩОДО ВОЛОДІННЯ МОВНОЮ КОМПЕТЕНЦІЄЮ

Морфологія

• Іменник. Вживання іменників у однині та у множині. Використання іменників у ролі прикметників. Присвійний відмінок.

• Артикль. Основні випадки вживання означених і неозначених артиклів. Нульовий артикль.

• Прикметник. Вживання прикметників. Ступені порівняння прикметників.

• Займенник. Види займенників. Вживання займенників.

• Дієслово. Видо-часові форми дієслова в активному та пасивному стані. Умовні речення (0, І, ІІ, ІІІ типів). Наказовий спосіб дієслів. Правильні та неправильні дієслова. Безособові форми дієслова та їх конструкції. Герундій. Модальні дієслова. Participle I, Participle II. Фразові дієслова з: get, be, look, keep, go, come, take, run, turn, call, break, give, put, make, clear, cut, fall, hold, let, hand. Структура to be going to do smth.

• Прислівник. Вживання ступенів порівняння прислівників. Прислівники місця і часу Основні прислівникові звороти. Quantifiers/Intensifiers (quite, a bit, etc)

• Числівник. Кількісні та числівники. Порядкові числівники.

• Прийменник. Види прийменників. Вживання прийменників.

• Частка. Особливості вживання to з дієсловами.

• Сполучники. Вживання сполучників сурядності та підрядності.

Синтаксис

• Структура різних типів речень.

• Прості речення.

• Безособові речення.

• Складні речення (складносурядні і складнопідрядні).

• Пряма і непряма мова.

• Узгодження дієслівних часів у складнопідрядних реченнях.

Словотворення

Слова, утворені від відомих коренів за допомогою суфіксів іменників, прикметників і дієслів; префіксів прикметників і дієслів.

ЛЕКСИЧНИЙ МІНІМУМ (2500 слів)

Лексичний мінімум вступника складає 2500 одиниць, відповідно до тематики ситуативного спілкування, передбаченої Програмою загальноосвітніх навчальних закладів з іноземних мов (рівень стандарту).


ФРАНЦУЗЬКА МОВА

ВИМОГИ ЩОДО ВОЛОДІННЯ МОВНОЮ КОМПЕТЕНЦІЄЮ

Grammaire

1. Nom (substantif) : genre, singulier, pluriel.

2. Articles : défini, indéfini, partitif ; de après la négation.

3. Adjectif : place de l’adjectif, comparatif et superlatif (meilleur, pire); démonstratif (ce, cet, cette, ces), indéfini; possessif; interrogatif (quel, quelle).

4. Adverbes : comparatif et superlatif (mieux, le mieux) ; interrogatif (comment, quand) ; adverbes du temps et de lieu (aujourd’hui, demain, ici, là-bas) ; les adverbes – très, assez, beaucoup, peu, trop.

5. Pronom : personnel (je, tu, il, elle, on, nous, vous, ils, elles);

• réfléchi

• relatif

• objet direct et indirect R

• place d’objet

• démonstratif

• possessif

• indéfini

• interrogatif

• y, en

6. Verbes:• les verbes de tous les groupes dans toutes les personnes du singulier et du pluriel

• – la forme négative

• – la forme interrogative

• – tu, vous

• – les verbes impersonnels

• – infinitif après les verbes suivi ou non d’une préposition

• – présent de l’indicatif

• – passé composé

• – imparfait

• – futur proche

• – conditionnel

• – futur simple R

• – plus-que-parfait

• – la voix passive (présent de l’indicatif, futur simple, imparfait, passé composé)

• – impératif

• – participe présent

• – gérondif

• – conditionnel présent

• – subjonctif présent

НІМЕЦЬКА МОВА

ВИМОГИ ЩОДО ВОЛОДІННЯ МОВНОЮ КОМПЕТЕНЦІЄЮ

МОРФОЛОГІЯ

АРТИКЛЬ: Означений артикль. Неозначений артикль. Нульовий артикль

ІМЕННИК: Рід іменників. Однинa і множина іменників. Сильна, слабка, жіноча відміна іменників

ПРИКМЕТНИК: Сильна, слабка, мішана відміна прикметників. Ступені порівняння прикметників

ПРИСЛІВНИК: Прислівники місця, часу, причини й мети, модальні, займенникові прислівники. Ступені порівняння прислівників

ЗАЙМЕННИКИ: Особові, присвійні, вказівні, питальні, відносні, неозначені займенники. Взаємний, безособовий займенник

ЧИСЛІВНИК: Кількісні і порядкові числівники

ПРИЙМЕННИК: Прийменники, що керують родовим відмінком. Прийменники, що керують давальним відмінком. Прийменники, що керують знахідним відмінком. Прийменники, що керують давальним і знахідним відмінком

ДІЄСЛОВО: Сильні, слабкі, неправильні дієслова. Модальні дієслова. Зворотні дієслова. Утворення і вживання часових форм дієслів: Präsens, Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum I. Пасивний стан дієслова: Präsens Passiv, Präteritum Passiv. Наказовий спосіб дієслів. Неозначена форма (Infinitiv) з часткою zu і без неї. Інфінітивні звороти um ... zu, (an)statt ... zu, ohne ... zu. Дієприкметники: Partizip I, Partizip IІ

СИНТАКСИС

РЕЧЕННЯ: Розповідне, питальне, спонукальне речення. Члени речення. Прямий і зворотний порядок слів

.

Складносурядне речення зі сполучниками сурядності, які не впливають на порядок слів: und, aber, oder, denn, sondern, та сполучниками і сполучниками-прислівниками, які можуть впливати на порядок слів: darum, trotzdem, dann, deshalb.Складнопідрядне речення: Означальні підрядні речення (Attributsätze). З’ясувальні підрядні речення (Objektsätze). Підрядні часу (Temporalsätze). Підрядні причини (Kausalsätze). Підрядні мети (Finalsätze). Підрядні місця (Lokalsätze). Умовні підрядні речення (Konditionalsätze)

ІСПАНСЬКА МОВА

ВИМОГИ ЩОДО ВОЛОДІННЯ МОВНОЮ КОМПЕТЕНЦІЄЮ

ВИМОГИ ЩОДО ВОЛОДІННЯ ЛІНГВІСТИЧНОЮ КОМПЕТЕНЦІЄЮ

Лексичний мінімум вступника складає 2000 одиниць, відповідно до тематики ситуативного спілкування, передбаченої Програмою загальноосвітніх навчальних закладів з іноземних мов (іспанська мова – рівень стандарту) та Європейським стандартом В1.

Граматика

Морфологія.

Іменник. Вживання іменників у однині та у множині.

Артикль. Основні випадки вживання означених і неозначених артиклів. Нульовий артикль.

Прикметник. Вживання прикметників, їх узгодженість з іменниками у роді та числі. Ступені порівняння прикметників. Особливі форми прикметників.

Займенник. Види займенників у різних функціях. Вживання займенників, рід і число, їх узгодженість з іменниками.

Дієслово. Дієслівні часи Modo Indicativo (Presente, Pretérito perfecto, Pretérito imperfecto, Pretérito indefinido, Pretérito pluscuamperfecto, Futuro simple), Modo Subjuntivo (Presente, Pretérito perfecto (рецептивний рівень), Pretérito imperfecto, Pretérito pluscuamperfecto (рецептивний рівень). Condicional. Imperativo. Неправильні та зворотні дієслова. Інфінітивні конструкції. Герундій.

Прислівник. Вживання ступенів порівняння прислівників.

Сполучники. Вживання сполучників.

Синтаксис.

• Структура різних типів речень.

• Прості речення.

• Безособові речення.

• Складносурядні речення.

• Складнопідрядні речення.

• Узгодження дієслівних часів у складнопідрядних реченнях.

• Пряма і непряма мова.

Словотворення. Слова, утворені від відомих коренів за допомогою суфіксів іменників, прикметників і дієслів; префіксів прикметників і дієслів; зменшувальних і збільшувальних суфіксів окремих слів.


ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕСТУ
Зміст тесту визначається на основі Програми зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов, затвердженої Міністерством освіти і науки України (наказ № 1689 від 03.12.2013 р., додатки 4, 4.1).

Загальна кількість завдань тесту – 43.

На виконання тесту відведено 120 хвилин.

Тест складається з трьох частин:

 Читання.

 Використання мови.

 Письмо.

У тесті використовуються завдання чотирьох форм:

1. Завдання на встановлення відповідності (№1–5, 11–16). У завданнях пропонується:

підібрати заголовки до текстів/частин текстів із поданих варіантів;

твердження/ситуації до оголошень/текстів;

запитання до відповідей або відповіді до запитань.

Завдання вважається виконаним, якщо учасник тестування встановив правильну відповідність і позначив правильний варіант відповіді у бланку відповідей А.

2. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№6–10). До кожного завдання подано чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним, якщо учасник тестування вибрав і позначив правильну відповідь у бланку відповідей А.

3. Завдання на заповнення пропусків у тексті (№17–42). У завданнях пропонується доповнити абзаци/речення в тексті реченнями/частинами речень, словосполученнями/словами із поданих варіантів. Завдання вважається виконаним, якщо учасник тестування обрав і позначив правильний варіант відповіді у бланку відповідей А.

4. Завдання з розгорнутою відповіддю (№43). Завдання передбачає створення учасником тестування на бланку відповідей Б власного висловлення у письмовій формі відповідно до запропонованої комунікативної ситуації.

Схеми оцінювання завдань тесту:

1. Завдання на встановлення відповідності оцінюється в 0 або 1 тестовий бал: 1 бал за правильно встановлену відповідність; 0 балів, якщо правильної відповідності не встановлено, або відповіді не надано.

2. Завдання з вибором однієї правильної відповіді оцінюється в 0 або 1 тестовий бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді не надано.

3. Завдання на заповнення пропусків у тексті оцінюється в 0 або 1 тестовий бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді не надано.

4. Завдання з розгорнутою відповіддю оцінюється від 0 до 14 тестових балів за критеріями:

а. Змістове наповнення (опрацювання трьох умов, зазначених у комунікативній ситуації)

а1 – перша умова: 0, 1 або 2 тестових бали.

а2 – друга умова: 0, 1 або 2 тестових бали.

а3 – третя умова: 0, 1 або 2 тестових бали.

b. Структура тексту та зв’язність

b1 – логіка викладу та зв’язність тексту (наявність з’єднувальних елементів у тексті): 0, 1 або 2 тестових бали.

b2 – відповідність письмового висловлення заданому формату (твір, лист (особистий, діловий), оголошення, записка тощо): 0, 1 або 2 тестових бали.

c. Використання лексики (лексична наповнюваність, володіння лексичним

матеріалом): 0, 1 або 2 тестових бали.d. Використання граматики (морфологія, синтаксис, орфографія): 0, 1 або 2

тестових бали.Увага!

1. Якщо учасник тестування отримує 0 тестових балів за критерій а (Змістове наповнення), то в такому випадку вся робота оцінюється в 0 тестових балів.

2. Якщо учасник тестування отримує 0 тестових балів за критерій с. (Використання лексики) або d. (Використання граматики), то в такому випадку вся робота оцінюється в 0 тестових балів.

3. Якщо учасник тестування не приступав до виконання завдання, власне висловлення вважається ненаписаним і вся робота оцінюється в 0 тестових балів.

Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання тесту – 56.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ТЕСТОВОГО ЗАВДАННЯ З РОЗГОРНУТОЮ ВІДПОВІДДЮ (ВЛАСНОГО ВИСЛОВЛЕННЯ)
Критерії. Змістовий вияв і композиційне оформлення критерію. Бали.
а.

Змістове наповнення

Опрацювання умов, зазначених у ситуації

а1 – перша умова

а2 – друга умова

а3 – третя умова

а1 – перша умова

Умова опрацьована повністю 2

Умова лише згадана 1

Умова не опрацьована й не згадана 0а2 – друга умова

Умова опрацьована повністю 2

Умова лише згадана 1

Умова не опрацьована й не згадана 0а3 – третя умова

Умова опрацьована повністю 2

Умова лише згадана 1

Умова не опрацьована й не згадана 0b.

Структура тексту та зв’язність

b1 – зв’язність, наявність з’єднувальних елементів у тексті

b2 – відповідність письмового висловлення заданому формату

b1 – логіка викладу та зв’язність тексту (наявність з’єднувальних елементів у тексті)

З’єднувальні елементи забезпечують зв’язок між частинами тексту на рівні містових абзаців, а також окремих речень в абзацах. У тексті наявні сполучники сурядності та підрядності, слова-зв’язки, вставні слова тощо2

З’єднувальні елементи між частинами тексту на рівні змістових абзаців та окремих речень в абзацах наявні частково 1

З’єднувальні елементи відсутні, робота складається з набору речень 0

b2 – відповідність письмового висловлення заданому формату (особистий чи офіційний лист)

Стиль висловлення, ознаки відповідно до формату тексту повністю відповідають меті написання. У листі використовуються лексичні та граматичні структури, прийнятні для письмових висловлень приватного чи офіційного характеру. Лист оформлено відповідно до правил написання та оформлення

листів у країнах, мова яких вивчалася 2

Стиль висловлення, ознаки відповідно до формату тексту частково відповідають меті написання, наявні порушення основних вимог 1

Ознаки відповідно до формату тексту не відповідають меті написання висловлення або відсутні 0

с.

Використання лексики

– лексична наповнюваність

– володіння лексичним матеріалом

Продемонстровано достатній словниковий запас для вирішення заданої комунікативної ситуації. Можлива наявність лексичних помилок, які не впливають на розуміння написаного 2

Недостатній словниковий запас для вирішення заданої комунікативної ситуації.

Наявні лексичні помилки, що заважають адекватному сприйняттю окремих речень або абзаців 1

Через велику кількість лексичних помилок зміст висловлення незрозумілий 0

d.

Використання граматики

– морфологія

синтаксис

– орфографія

Робота не містить помилок або наявні помилки (не більше восьми), що не заважають розумінню написаного, крім помилок на:

 вживання числа і особи в дієслівних часових формах;

 порушення порядку слів у реченні;

 вживання частки to з інфінітивом;

 вживання незлічуваних іменників (типу advice).

Якщо серед восьми помилок наявна помилка, що відповідає хоч одному з перерахованих вище мовних явищ, робота оцінюється в 1 тестовий бал 2

Наявні помилки, що заважають розумінню написаного або значна кількість помилок (більше восьми), у тому числі грубі, що не заважають розумінню написаного 1

Велика кількість помилок, що унеможливлюють розуміння написаного 0

Увага!

1. Якщо учасник тестування отримує 0 тестових балів за критерій а. Змістове наповнення, то в такому випадку вся робота оцінюється в 0 тестових балів.2. Якщо учасник тестування отримує 0 тестових балів за критерій с. Використання лексики або d. Використання граматики, то в такому випадку вся робота оцінюється в 0 тестових балів.

3. Якщо учасник тестування не приступав до виконання завдання, власне висловлення вважається ненаписаним і вся робота оцінюється в 0 тестових балів.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка