Оцінювання навчальних досягнень учнів за темою «Ук­раїнські землі в XVI ст.». варіантСкачати 135.38 Kb.
Дата конвертації23.01.2018
Розмір135.38 Kb.

Оцінювання навчальних досягнень учнів за темою «Ук­раїнські землі в XVI ст.».

варіант

1.Який із наведених станів українського суспільства XVI ст. вва­жався напівпривілейованим?

а) Шляхта б) Духівництво в) Міщани г) Селяни

2.Коли було прийнято «Устави на волоки»?

а) 1529 р. б) 1557 р. в) 1566 р. г) 1569 р.

3.На які адміністративно-територіальні одиниці поділялися ук­раїнські землі у складі Речі Посполитої?

а) Князівства б) Полки в) Воєводства г) Губернії

4.Хто такі реєстрові козаки? До яких наслідків призвело створення реєстрового козацтва?

5.Укажіть ім'я одного з перших православних письменників-полемістів, автора творів «Ключ царства небесного» і «Календар римський новий».

а) С. Зизаній б) Г. Смотрицький в) І. Вишенський г) І. Борецький

6.Яким роком датована перша згадка про українських козаків у писемних джерелах?

а) 1475 р. б) 1489 р. в) 1524 р. г) 1569 р.

7.З перелічених імен виберіть письменників-полемістів: І. Вишенський, д. Вишневецький, Г. Смотрицький, М. Смотрицький, С. жолкевський.

8.Яку назву мала перша Запорозька Січ, що утворилася напри­кінці 70 — на початку 80-х рр. XVI ст.?

а) Томаківська б) Микитинська в) Базавлуцька г) Чортомлицька

9.Який король Речі Посполитої погодився прийняти на держав­ну службу і вписати до реєстру 500 козаків, визначивши у спе­ціальній «Постанові щодо низовців» їхні права й обов'язки?

а) Сиґізмунд І б) Сиґізмунд II Авґуст в) Стефан Баторій г) Сиґізмунд III

10.Назвіть рік видання Острозької Біблії.

а) 1578 р. б) 1581р. в) 1585 р. г) 1595 р.

11.Який предмет, крім граматики, риторики, арифметики, гео­метрії, астрономії та музики, входив до «семи вільних наук»?

а) Географія б) Історія в) Діалектика г) Природознавство

12.Запишіть прізвисько керівника козаків, який організував першу Січ. Під час битви він потрапив у полон і був переданий туркам. Три дні його жорстоко катували. Сулейман І був уражений стійкістю цієї людини.

варіант

1.До якого періоду належать перші письмові згадки про ук­раїнських козаків?

а) Початок XV ст. б) Кінець XV ст. в) Початок XVI ст. г) Кінець XVI ст.

2.Яка причина зумовила знелюднення в XV—XVI ст. значних територій України й утворення Дикого поля?

а)Входження українських земель до складу Великого князів­ства Литовського

б)Татарсько-турецькі напади

в)Польська експансія на українські землі

г)Розширення кордонів Московської держави

3.Який соціальний стан став пануючим в українських землях на кінець XVI ст.?

а) Міщани б) Селяни в) Шляхта г) Козацтво

4.Під чиїм керівництвом була зведена в 50-ті рр. XVI ст. перша відома Січ на о. Хортиця?

а) Д. Вишневецького б) К. Косинського в) І. Підкови г) С. Кішки

5.У якому році було засновано львівське православне Успенське братство?

а) У 1569 р. б) 1586 р. в) 1589 р. г) 1596 р.6.Які воєводства були створені додатково на українських землях після укладення Люблінської унії?

а) Руське, Київське

б) Київське, Волинське, Брацлавське

в) Київське, Чернігівське, Брацлавське, Волинське

г) Київське, Чернігівське, Брацлавське, Волинське, Руське

7.Викресліть зайву ланку в логічному ланцюжку:

прямая со стрелкой 4прямая со стрелкой 3прямая со стрелкой 5прямая со стрелкой 6прямая со стрелкой 7Наступ на культурні та релігійні права українців Берестейська унія діяльність єзуїтів в Україні високій рівень самосвідомості та освіченості українських письменників виникнення братств виникнення полемічної літератури.

8.Яке поняття відповідає наведеному визначенню: міська рада, орган управління міської комуни?

а) Магістрат б) Вотчина в) Фільварок г) Громада

9.Де була відкрита перша на українських землях слов'яно-греко- латинська школа?

а) У Львові б) Острозі в) Києві г) Луцьку

10.Появі якого виду мистецтва сприяло поширення книгодруку­вання?

а) Гравюри б) Скульптури в) Різьбярства г) Портрету

11.Яке поняття відповідає змісту визначення? Багатогалузевий господарчий комплекс, який базувався на постійній щотижневій панщині залежних селян і був зорієн­тований на товарно-грошові відносини, хоча й зберігав чимало рис натурального господарства.

а) Двір б) Маєток в) Монастир г) Фільварок

12.Яка династія правила в Кримському ханстві?

а) Османів б) Ногаїв в) Гіреїв г) Сельджуків


Оцінювання навчальних досягнень учнів за темою «Ук­раїнські землі в XVI ст.».

варіант

1.Позначте рік укладання Люблінської унії.

А 1569 р.; Б 1570 р; В 1571 р.; Г 1572 р.

2.Позначте назву багатогалузевого товарного феодального господар­ства в XVI ст., що грунтувалося на праці селян-кріпаків.

А Латифундія; Б дворище; В фільварок; Г маєток;

3.Позначте документ, за яким у XVI ст. на українських землях було запроваджено кріпацтво.

А Привілей Казимира IV; Б «Устав на волоки»; В Третій Литовський статут;

Г Перший Литовський статут.

4.Позначте назву Запорозької Січі, із якою була пов’язана діяльність Михайла Дорошенка.

А Томаківська; Б Чортомлицька; В Кам’янська; Г Базавлуцька.

4.Позначте неправильну дату та подію.

А 1556 р. — спорудження Д. Вишневецьким оборонного замку на о. Мала Хортиця;

Б 1559 р. — походи Д. Вишневецького на Азов;

В 1563 р. — ув’язнення й страта Д. Вишневецького в Стамбулі;

Г 1574 р. — початок реєстрового козацтва.

5.Позначте посаду, що стосуються Запорозької Січі.

А Воєвода; Б каштелян; В бургомістр; Г курінний.

6.Позначте правильне визначення терміна «корогва».

А Грошовий податок;Б список козаків на службі в короля;В грамота турецького султана;Г прапор.

7.Позначте легендарне прізвисько керівника козаків.

Під час битви він потрапив у полон і був переданий туркам. Три дні його жорстоко катували. Сулейман І був уражений стійкістю цієї людини.

А Кривоніс; Б Байда; В Чарторийський; Г Небаба.

8. Позначте прізвище автора першого полемічного твору XVI ст.

А Й. Борецький; Б І. Вишенський; В М. Смотрицький; Г 3. Копистянський;

9.Позначте рік і місто, де Біб­лію вперше було надруковано східнослов’янською книж­ною мовою.

А 1574 р., м. Львів; Б 1578 р., м. Острог; В 1579 р., м. Дермань; Г 1581 р., м. Острог.

10.Позначте рік, коли у Львові був надрукований «Буквар» — підруч­ник для навчання української грамоти.

А 1574 р.; Б 1575 р.; В 1576 р.; Г 1577 р.

11.Установити відповідність, утворивши логічні пари.


А чинш

Б корогва

В реєстр

Г галера


1 прапор;

2 грошовий податок;

3 список козаків на службі в короля;

4 грамота турецького султана;

5 турецький корабель


12.Розташуйте події в хронологічній послідовності:

А повстання під проводом К.Косинського;

Б похід козаків під проводом П. Сагайдачного на Кафу;

В похід І. Підкови на Молдову;

Г Хотинська війна


варіант

1.Назвіть першу споруду з ансамблю Успенської церкви у Львові, збудовану в 1564—1578 рр.

а) Чорна Кам'яниця б) Вежа Корнякта

в) Успенська церква г) Каплиця Трьох Святителів

2.Позначте правильну відповідь.

У Великому князівстві Литовському закріпачення селян юридично було оформлене Литовськими Статутами, а) Так; 6} ні.

3.Хто вперше згадав у своєму творі про українських коза­ків?

а)Гійом де Боплан; б)Мартин Бельський; в)Еріх Лясота.

4.Яка подія відбулася пізніше?

а)Виникнення козацтва; б)Люблінська унія.

5. У якому році була створена Острозька школа (акаде­мія)?

а)1576 р.; б)1578 р.; в)1586 р. г) 1486 р.4

6.З перелічених історичних понять виберіть ті, що стосу­ються опису козацької Січі: майдан, католицька цер­ква, курені, фігури, фільварки, будинки старшини, канцелярія, арсенал.

7. Які причини змушували козаків вирушати в морські походи?

а)Прагнення налагодити торговельні відносини з Туреччиною

б)Захопити частину території Османської імперії

в)Здобути собі здобич, визволити з рабства своїх побратимів та інших невільників

г)Розгромити і підкорити Кримське ханство

8.Назвіть головні наслідки Люблінської унії.9. У якому з українських міст у 1542 та 1544 р. виникли перші церковні братства?

а) Львів б) Київ в) Луцьк г) Брацлав

10. Як називали заплаву Дніпра, що простягалася з обох його боків від о. Хортиця приблизно на 100 км і завширшки від 3 до 25 км?а) Дике Поле б) Дніпровський Низ в) Запорожжя г) Великий Луг

11. Коли і під час якого повстання сталася Солоницька трагедія?

12. Користуючись фрагментом мапи, визначте, якими циф­рами позначені:
а) річки Дніпро та Дністер;

б) перша Січ;

в) Кримське ханство.
Оцінювання навчальних досягнень учнів за темою «Ук­раїнські землі в XVI ст.».

варіант

1.Непривілейованою верствою українського суспільства в XVI ст. були:

А шляхта, міщанство; Б селяни, козаки; В князі, вище духівництво; Г реєстрові козаки, князі.

2.Угода про об’єднання Польського королівства та Великого князівства Литов-

ського в одну державу — Річ Посполиту — мала назву:

А Люблінська унія; Б Кревська унія; В Берестейська унія; Г Городельська унія.

3.Установіть хронологічну послідовність подій.

А Третій Литовський статут

Б Утворення греко-католицької церкви

В Затвердження статуту Львівського церковного братства

Г Люблінська унія

4.Позначте ім’я діяча, який видав універсал про приєднання Підляшшя й Волині

до Польського королівства та правив у 1548—1572 рр.

А Вітовт; Б Стефан Баторій; В Ян Казимир; Г Сиґізмунд ІІ Авґуст.

5.Спілки православних українців при церквах у містах мали назву:

А сейм; Б братства; В протекторат; Г метрополія.

6.Установіть відповідність між поняттями та їхнім основним змістом:


1 «Устави на волоки»

2 Маґдебурзьке право

3 Братства


А Звільнення міст від управління та суду державних урядовців і феодалів, створення органів місцевого самоврядування

Б громадські спілки православного українського населення

В реформа, згідно з якою землі сільських

громад переділялися на лани по 16—21 га7.Привілейованою верствою українського суспільства в XVI ст. були:

А духівництво, козаки; Б селяни, духівництво;

В князі, шляхта, вище духівництво; Г міщани, духівництво.

8.Люблінська унія була укладена:

А між Молдавією та Московською державою;

Б Кримом та Українським Причорномор’ям;

В Швецією та Польщею;

Г Польським королівством та Великим князівством Литовським.

9.Релігійний рух у Європі в XVI ст., спрямований проти католицької церкви,

мав назву:

А революція; Б унія; В реформація; Г універсал.

10. Спеціальні військові атрибути українського козацтва, які використовувалися

в XVI—XVIII ст., називалися:

А клейноди; Б партачі; В ясир; Г патронат.

11.У чому полягала складність релігійного життя в Україні в ХVІ ст..?

12.Терміни: сейм, гетьман, кріпосництвоVваріант

1.Установіть хронологічну послідовність подій.

А Другий Литовський статут

Б перша письмова згадка про козаків

В Берестейська унія

Г утворення Речі Посполитої

2.Установіть відповідність між назвами держав і територій, які їм належали.


1 Польща

2 Московія

3 Литва


А Вільно

Б Брянськ

В Краків


3.Позначте ім’я видатного культурно-освітнього діяча, який від 1559 р. був ки-

ївським воєводою та володарем українського прикордоння, наприкінці XVI ст.

найбільшим після короля землевласником Речі Посполитої.

А К.-В. Острозький; Б Д. Вишневецький; В С. Баторій; Г К. Збаразький.

3.Позначте назву військового та адміністративного керівництва Запорозької Січі.

А Кіш; Б клейнод; В старшина; Г курінь.

4. Козацько-селянське повстання на чолі з С. Наливайком відбулося:

А 1592—1597 рр.; Б 1594—1596 рр.; В 1595—1597 рр.; Г 1597—1599 рр.

5. Частина українського козацтва, яку влада Речі Посполитої взяла на військову

службу в другій половині XVI — першій половині XVII ст. і внесла до спеці-

альних списків, мала назву:

А донське козацтво; Б чорноморське козацтво; В реєстрове козацтво; Г курінне козацтво.

6.Назвіть головні насдідки Берестейської унії.

7. Позначте назву регіону, про який М. Гоголь писав: «Ось це гніздо, звідки ви-

літають усі ті горді й міцні, як леви, ось звідки розвивається воля і козацтво

на всю Україну».

А Слобожанщина; Б Правобережжя;тВ Лівобережжя; Г Запорозька Січ.

8. Позначте назву першої вищої школи в Україні.

А Острозька академія; Б Львівський університет;

В Києво-Могилянська академія; Г Харківський університет.

9.На який період припадають перші достовірні відомості про українське козацтво:

А кінець ХVст.; Б початок ХVІст.; В кінець ХVІст.;

10.Назвіть одну з груп непривілейованого стану суспільства.

11.Про яку історичну особу йдеться:

Народився в молдавсько-угорській родині, але згодом залишив Молдавію. І відтоді став відданим він Україні – православної церкви турботливий син. Став відомим митрополитом. Був рішучим, дбайливим, заснував Могилянську колегію.

12.Терміни: унія, Запорозька Січ, братства.
Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка