Облік та аналіз експортно-імпортних операційСкачати 377.39 Kb.
Дата конвертації26.10.2017
Розмір377.39 Kb.
ТипАвтореферат

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТІРХА ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА
УДК 657:339.56


ОБЛІК ТА АНАЛІЗ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ

ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИСпеціальність 08.06.04 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук
Київ - 2005

Дисертацією є рукопис
Роботу виконано на кафедрі обліку підприємницької діяльності Київського національного економічного університету Міністерства освіти і науки України

Науковий керівник: кандидат економічних наук, професор

Добровський Василь Миколайович,

Київський національний економічний університет,

професор кафедри обліку підприємницької діяльності
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор

Кузьмінський Юрій Анатолійович,

Київський національний економічний університет,

завідувач кафедри бухгалтерського обліку
кандидат економічних наук, доцент

Осадча Ганна Григорівна,

Київський національний університет харчових

технологій, доцент кафедри обліку і аудиту
Провідна установа: Національний аграрний університет,

кафедра бухгалтерського обліку і аудиту, Кабінет

Міністрів України, м. Київ
Захист відбудеться “ 3 ” листопада 2005 р. о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.006.07 у Київському національному економічному університеті Міністерства освіти і науки України за адресою:

03680. м. Київ, проспект Перемоги, 54/1, аудиторія 203.


З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Київського національного економічного університету за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги. 54/1, аудиторія 201.
Автореферат розісланий “ 3 ” жовтня 2005р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради

кандидат економічних наук, професор В.Я. СавченкоЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Ринкові реформи, що проводяться в країні, створюють сприятливі умови для відродження української економіки та її інтеграції в світове економічне співтовариство. Демократизація процесів управління економікою надає рівні права всім господарюючим суб`єктам зовнішньоекономічній діяльності.

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств відіграє значну роль у розвитку економіки України, насиченні споживчого ринку товарами належної якості, просуванню товарів вітчизняних виробників на зовнішні ринки.

Здійснювати операції, пов'язані з зовнішньоекономічною діяльністю підприємства можуть лише використовуючи міжнародні правила розрахунків, порядок укладання договорів, аналізуючи кон’юнктуру валютних ринків, а також, володіючи нормативно-правовою базою з регулювання порядку проведення операцій в іноземній валюті на території України і за її межами.

Формування і здійснення комерційних зв'язків з іноземними партнерами, ефективне управління експортно-імпортними операці­ями неможливе без науково обґрунтованого підходу до розв'язання комплексу завдань їх інформаційного забезпечення, які вирішуються в системі обліку й аналізу. Дані бухгалтерського обліку, аналіз та аудит стали необхідними елементами при прийнятті обґрунтованих управлінських рішень, обранні надійних партнерів для одержання ефективних результатів фінансово-господарської діяльності.

Разом з тим, неузгодженість бухгалтерського і податкового законодавства з питань зовнішньоекономічної діяльності, викликає багато проблем з відображення експортно-імпортних операцій у бухгалтерському обліку і побудови ефективної системи її аналізу.

Дослідження розвитку експортно-імпортних операцій суб'єктів господарювання свідчить про відсутність системного підхо­ду до організаційно-методичного забезпечення їх обліку і аналізу, що призводить до серйозних порушень валютного, податкового та митного законодавства. Більше того, становлення зовнішньоекономічної діяльності відбувається в період реформування бухгалтерського обліку, що ха­рактеризується наявністю певних прорахунків та неузгодженостей і підвищує ризик ринкової невизначеності.

Найбільш ґрунтовно проблеми бухгалтерського обліку і аналізу розглянуті у працях вітчизняних вчених: Бородкіна О.С., Бутинця Ф.Ф., Герасимовича А.М., Єфіменка В.І., Голова С.Ф., Кіндрацької Л.М., Кужельного М.В., Кузьмінського Ю.А., Лінника В.Г., Литвина Б.М., Мниха Є.В., Пархоменка В.М., Пушкаря М.С., Савченка В.Я., Сопка В.В., Шевчука В.О., Чумаченка М.Г. та інших. Дослі­дження розвитку обліку і аналізу в Україні у своїй більшості ви­світлюють або загально-методичні засади обліку та фінансової звітно­сті згідно національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(С)БО), або характеризують окремі напрямки обліку та техніку об­лікових записів згідно з новим Планом рахунків. Питання обліку і аналізу експортно-імпортних операцій не найшли достатнього вирішення в опублікованих на теперішній час наукових роботах.

Корисними для теорії та практики обліку і аналізу в Україні є публікації закордонних учених Р. Адамса, Ф.Л. Дефліса, Г.Р. Дженика, Дж. Лоббека, Р.Монтгомері, Дж.К. Робертсона, В.М. О.Рейла, Рей Вандер Віла, Хорнгерна Ч.Т. і Фостера Дж, Друрі К. Е.А. Аренса та інших, в яких розглядаються організаційно-методологічні аспе­кти обліку та аналізу фінансової звітності підприємств країн з розви­неною ринковою економікою. Водночас їх праці безпосередньо не торкаються проб­лематики обліку та аналізу експортно-імпортних операцій.

Отже, недостатній рівень теоретичної розробки і обґрунтування питань методики та організації обліку і аналізу експортно-імпортних операцій в системі управління зовнішньоторговельною ді­яльністю та потреби практики обумовлюють актуальність і науково-практичне значення проведеного дослідження, вибір теми, завдань та визначили напрямки дисертаційного дослідження.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обраний напрямок дослідження визначається законодавством, яке регулює зовнішньоекономічну діяльність, Законом України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 р. № 996-ХІV, Державною Програмою реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, за­твердженою постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 р. №1706, Указом Президента “Про заходи щодо детінізації економіки України на 2002-2004роки” та іншими нормативно-правовими документами, які регулюють експортно-імпортні операції в Україні.

Дисертаційні дослідження здійснювались відповідно до плану науково-дослідних робіт кафедри обліку підприємницької діяльності Київського національного економічного університету, як складова частина теми “Удосконалення бухгалтерського обліку, економічного аналізу та контролю в галузях економіки” (номер державної реєстрації 0103U004766). Автором особисто розроблені пропозиції та рекомендації щодо удосконалення методики обліку імпортних операцій при базових умовах поставки “Інкотермс” та документальне оформлення обліку курсових різниць при імпортуванні товарів.Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослі­дження є обґрунтування теоретичних та науково-методичних по­ложень щодо удосконалення системи обліку і аналізу експортно-імпортних операцій підприємств України та розробка практичних рекомендацій з організації та методики обліку та аналізу в умовах реформування бухгалтерського обліку та розвитку міжнарод­них зв'язків. Поставлена мета визначає зміст досліджень, які зводяться до вирішення наступних взаємопов'язаних завдань теоретичного, практичного та мето­дичного характеру:

- проаналізувати і оцінити механізм регулювання експортних та імпортних операцій в Україні та обґрунтувати пропозиції щодо удосконалення діючих нормативно-правових актів;

- уточнити місце, зміст та значення обліку експортно-імпортних операцій у системі зовнішньоекономічної діяльності;

- конкретизувати економічно-правове значення та сутність експортно-імпортних операцій;

- оцінити діючу практику, визначити напрямки розвитку обліку, а також розробити пропозиції, по удосконалення обліку та аналізу експортно-імпортних операцій в умовах рин­кової економіки та на перспективу;

- визначити принципи та розробити досконалу методику аналізу зовнішньоекономічні операцій у відповідності до інформаційних потреб спо­живачів аналітичної інформації;

- досконало обґрунтувати необхідність впровадження підприємствами рекомендацій щодо організації та методики обліку і аналізу експортно-імпортних операцій.

Об'єктом дослідження є здійснення експортних та імпортних операції підприємствами України.

Предметом дослідження є система бухгалтерського обліку та аналізу експортно-імпортних операцій підприємств України.

Методи дослідження. Методологічними засадами дисертаційного дослідження стали положення діалектичного методу щодо пізнання різних економічних явищ і процесів у безперервному їх взаємозв'язку.

Ви­значальними у вирішенні поставлених перед дослідженням завдань були такі загальнонаукові методи: системний підхід до досліджуваного об’єкта; загальноприйняті методи аналізу; спостереження і порівняльний аналіз, синтез і групування даних, факторний аналіз; узагальнення теоретичного та фактичного матеріалу. Спеціальні методи дослідження (методи економічного аналізу, статистичних угрупувань, метод порівняння, різноманітні фінансово-розрахункові методи) при аналізі експортних та імпортних операцій. У ряді випадків при дослідженні ста­ну обліку і аналізу зовнішньоекономічних операцій підприємств України, застосовувався метод експертних оцінок.Інформаційною базою дослідження є праці вітчизняних і зарубіжних вчених з теорії, організації та методики обліку, економічного аналізу, законодавчі акти, нормативні документи, інструктивні, методичні матеріали та рекомендації міністерств і відомств, фінансово-еконо­мічні бюлетені Державного комітету статистики України, Чернігівського обласного управління статистики, економічна інформація під­приємств, матеріали науково-практичних конференцій, власні публікації автора.

Наукова новизна одержаних результатів. Відповідно до мети і поставлених завдань дослідження в дисертації містяться нові науково-обгрунтовані рекомендації та пропозиції, які є особистим внеском автора. Основними положеннями що виносяться на захист є:

Вперше запропоновано:

 • методику обліку експортно-імпортних операцій за елементами формування витрат на умовах поставки продукції за правилами ІНКОТЕРМС, форм розрахунків і розробленого робочого плану рахунків, що дає можливість більш повно відображати в обліку процес руху продукції від продавця до покупця та більш чітко визначати доходи й фінансові результати зовнішньоекономічної діяльності;

 • методичні підходи до поточного аналізу експортно-імпортної продукції з використанням уніфікованого аналітичного документу, який дозволяє здійснювати постійний аналіз за елементами валових витрат, як за кожним окремим контрактом та контрагентом, за видом продукції, так і в цілому по підприємству.

Набуло подальшого розвитку:

 • теоретична направленість бухгалтерського обліку й аналізу експортно-імпортних операцій, що знайшла своє вирішення у конкретизації мети, завдань, способів організації обліково-аналітичного процесу та дозволила більш чітко класифікувати об’єкти бухгалтерського обліку, первинну документацію і типи контрактів;

 • обґрунтування необхідності узгодження бухгалтерського обліку і оподаткування експортно-імпортних операцій, шляхом внесення відповідних змін у чинне законодавство, для чого розроблена відповідна модель та обґрунтовані принципи її побудови, що адаптує вітчизняне законодавство до кращих світових норм і правил;

 • обґрунтування та конкретизація напрямів розвитку інформаційного-технічного забезпечення обліково-аналітичного процесу експортно-імпортних операцій завдяки розробці структурної схеми комп’ютерної програми синтетичного й аналітичного обліку для відображення договірних зобов`язань та прав контрагентів, характеристики вимог до неї.

Удосконалено:

 • методику аналізу собівартості експортної продукції за елементами виробничих (матеріальних) витрат з метою обчислення впливу ціни придбаних матеріальних ресурсів (у розрізі постачальників та за визначений проміжок часу) на формування продажної ціни готової продукції;

 • методичні підходи аналізу розрахунку курсових різниць, з’ясування їх впливу на витрати й доходи від здійснення експортно-імпортних операцій шляхом їх накопичення і віднесення в процесі аналізу з операційних на основні витрати й доходи діяльності;

 • методику аналізу виконання договірних зобов’язань за експортно-імпортними операціями шляхом застосування додаткових кількісних та якісних показників (кількість та питому вагу невиконаних угод, сплачених штрафів, отриманих рекламацій щодо якості у їх загальному обсязі; суму санкцій та її питому вагу за порушення термінів, обсягів і якості поставок) у розрізі контрактів, контрагентів та товарних груп.

Практичне значення одержаних результатів. Основні результати дослідження удосконалюють методику та організацію бухгалтерського обліку і аналізу експортно-імпортних операцій з урахуванням вимог міжнародних стандартів фінансової звітності, підвищують достовірність даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності, що сприяє розвитку зовнішньоекономічної діяльності в Україні.

Розроблені під час дослідження конкретні пропозиції та рекомендації по удосконаленню діючих нормативних документів щодо регулювання експортно-імпортних операцій підпри­ємств сприяють уникненню суперечливості національного законодавства.

Рекомендації щодо організації і методи­ки обліку експортно-імпортних операцій апробовані та впроваджені в ВАТ "Чернігівавтодеталь" (довідка ВАТ “Чернігівавтодеталь” від 12.03.05 № 102-08/164). Методичні ре­комендації обліку та аналізу зовнішньоторговельних операцій апробовані та впроваджені в АТ Чернігівський пивний комбінат “Десна” (довідка АТ Чернігівського пивного комбінату “Десна” від 25.05.04 № 123-08/174).

Теоретичні висновки, науково-практичні рекомендації та інші результати дисертаційного дослідження використовуються у навчаль­ному процесі при читанні лекцій, проведенні практич­них та семінарський занять з курсів "Бухгалтерський облік зовнішньоекономічної дія­льності" (довідки Чернігівського державного інституту економіки і управління від 15.05.2004р. №101-08/232 та Чернігівського інституту інформації бізнесу і права від 5.06.2004р. №.36).Особистий внесок здобувача. Отримані результати дослідження є особистими розробками автора, їх використання в практичній ро­боті підприємств сприятиме підвищенню ефективності зовнішньо­економічної діяльності. В опублікованих наукових працях особистий внесок аспіранта полягає в вирішенні важливого наукового завдання – удосконалення методики обліку і аналізу експортно-імпортних операцій підприємств України.

Апробація результатів дисертаційного дослідження. Основні результати дослідження, що включені до дисертації були оприлюд­нені у доповідях та одержали позитивну оцінку на сими наукових та науково-практичних конференціях: “Деякі аспекти діяльності суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності” - (Чернігів 2003р.); “Проблеми та напрямки поліпшення інвестиційного клімату в Україні для іноземних інвесторів” – (Чернігів 2004р.); “Облік розрахунків при експортно-імпортних операціях” - (Дніпропетровськ 2004р.); “Бухгалтерський облік товарообмінних (бартерних) операцій зовнішньоекономічної діяльності” – (Дніпропетровськ 2004р.); “Сучасний стан відшкодування податку на додану вартість експортерам України” – (Чернігів 2004р.); “Актуальні проблеми розвитку регіону в умовах трансформації економіки”, “Удосконалення обліку експортно-імпортних операцій підприємств” – (Чернігів 2005р.); “Організація та методологія обліку експортно-імпортних операцій” - (Полтава 2005р.).

Публікації. Найважливіші положення та результати дисерта­ційного дослідження висвітлені в 10 друкованих роботах загальним обсягом 3.3 друкованих аркуші. У наукових фахових ви­даннях опубліковано 4 статті, у матеріалах конференцій - 6 робіт.

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі всту­пу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури та до­датків. Текст дисертації викладений на 192 сторінках комп’ютерного тексту і містить 46 таблиць на 44 сторінках, 17 рисунків на 17 сторінках. Список використаних джерел налічує 149 найменувань на 13 сторінках та 29 додатків на 31 сторінці.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ
У вступі дисертації обґрунтовано актуальність обраної теми, визначено мету, та основні завдання дослідження, предмет і об’єкт дослідження, викладено найбільш суттєві нові наукові результати, які одержані особисто автором, а також розкрито їх практичне значення.

У розділі 1 "Економічні передумови здійснення експортно-імпортних операцій підприємств України” визначено економічний зміст, види та об’єкти екс­портно-імпортних операцій, досліджено механізм регулювання зов­нішньоекономічної діяльності, розкриті основні теоретичні та методичні про­блеми обліку і аналізу експортно-імпортних операцій, які потребують вирішення.

На підставі відомих економічних теорій у сфері міжнародної торгівлі визначено тенденції розвитку зовнішньоекономічної політики України. Головними умовами реалізації зовнішньоекономічної стратегії повинні бути: проникнення на світові ринки; адаптація національної економіки до світової; стабілізація національної валюти; удосконалення правового, законодавчого та нормативного забезпечення регулювання ЗЕД підприємств. Доведено, що Україна має всі необхідні умови, що визначають її місце в міжнародній торгівельній конкуренції. Перед підприємствами виникають завдання по пошуку нових партнерів для торгівлі, знаходження нових постачальників та ринків збуту своєї продукції. Для цього необхідно вивчити аспекти їх діяльності: правовий, науково-технічний та організаційний. Підприємства України здійснюють різні види господарської діяльності, які не заборонені законодавством.

Розвиток зовнішньої торгівлі України в умовах інтернаціоналізації тісно пов’язані з розвитком зовнішньої торгівлі країн СНД. Результати дослідження свідчать, що у структурі товарообігу між країнами СНД найбільш питома вага належить паливно-енергетичним ресурсам, продукції металургійної, хімічної та машинобудівельної галузей.

В дисертаційній роботі здійснено аналіз підприємств Чернігівської області, які займаються зовнішньоекономічною діяльністю, перераховано всіх потенційних експортерів та імпортерів, їх частку в зовнішньоторговельному обороті Чернігівщини. Окремо охарактеризовано експорт та імпорт, а результати винесено в графічній формі.

Дослідження розвитку теоретичних засад обліку та аналізу експортно-імпортних операцій розглядається за трьома позиціями: загального розвитку ринкових економічних відносин в Украї­ні; реформування вітчизняного бухгалтерського обліку; з то­чки зору ролі і значення зовнішньоекономічної діяльності та систе­ми її державного регулювання.

Такий підхід дозволив автору конкретизувати мету та завдання, які передбачають способи вирішення проблеми організаційного та ме­тодичного забезпечення обліку і аналізу в системі управління ефективністю експортно-імпортними операціями, більш чітко класифікувати об’єкти бухгалтерського обліку, первині документи та типи контрактів за видами зовнішньоекономічних операцій (рис 1.).


Види контрактів

Контракт


купівлі-продажу

Контракт

майнового наймуКонтракт кредитування


Контракт

комісії

Контракт

даруванняКонтракт

доручення

Контракт

Страхування

Контракт

застави


Контракт

наукової кооперації


Контракт на

транспортно-експедиторське

обслуговування

Контракт

Фінансова та інвестиційна діяльністьКонтракт на

організаційні та представницькі послуги
Рис.1 Класифікація видів договорів експортно-імпортних операцій

Методичні засади обліку експортно-імпортних операцій повинні бути направлені на досягнення цільової спрямова­ності обліку. Облікова інформація повинна відповідати вимо­гам положення (стандартів) бухгалтерського обліку щодо формування достовірної та об'єктивної фінансової звітності. Отже, завдання обліку експортно-імпортних операцій вимагають удосконалення методику та організації їх облікової оцінки, яка повинна ґрунтуватись на творчому запровадженні національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та можливості ефективного використання комп'ютерних технологій.У розділі 2 "Організація та методика обліку експортно-імпортних операцій підприємств України” досліджено функції обліку в системі управління зовнішньоекономічною діяльністю під­приємства, проведено порівняння ведення обліку експортно-імпортних операцій з міжнародними стандартами бухгалтерського обліку і російською методикою, розроблено пропозиції щодо удосконалення методики та організації ведення бухгалтерського та податкового обліку даних операцій.

Основою для здійснення обліку є первинні доку­менти, які фіксують факти здійснення експортно-імпортних операцій. Усі питання, які необхідно вирішити при удосконаленні обліку неможливо розглядати без взаємозв'язку з удосконаленням докумен­тування. У роботі автором запропонована тематична класифікація зовніш­ньоторговельних документів (рис. 2)


Документування експортно-імпортних операцій


КонтрактніДоговір, контракт, угода, специфікація

Товарно-транспортніТоварно-транспортні накладні, коносамент коносамент


СупроводжувальніТехнічні паспорти машин, Пакувальні листи

ДозвільніЛіцензії, сертифікати, дозволи, свідоцтва

Страхові


Страхові поліси

ПовідомчіПовідомлення про товару до відвантаження


МитнеВМД, довідка про сплату мита, АЗ

РозрахунковіРахунки фактури, комерційні акти інвойси

Платіжні


Акредитив, перекази, векселі, виписки банку

ПретензійніПретензійний лист, позовна заява до судуРис. 2. Класифікація документування експортно-імпортних операцій


Відповідно до правил “ІНКОТЕРМС”, ці первинні документи під­тверджують постачання продукції та перехід ризиків по продукції та товарам від продавця до покупця, що є моментом визнання доходу у експортера. Дослідження зарубіжного досвіду і вітчизняної практики дозволило уточнити склад витрат за елементами, які відносяться до первісної вартості товарів та обґрунтувати формування митної вартості експортно-імпортної продукції на умовах її поставки за правилами ІНКОТЕРМС (табл.1).

Таблиця 1

. Формування витрат експортної продукції за умовами поставки


п/п

Елементи витрат


Умови поставки

Е умови “франко завод”

Е умови “франко перевізн”

С умови СІР

D – умови

DAF

DDU

DDP

1
2
2.1.1
2.1.2

2.1.3


2.2.
3.Відпускна вартість постачальника

Транспортні витрати:

- доставка до місця передачі:

- у країні експортера

- у країни імпортера

Страхування вантажів

Операційні витрати


+

+
-


-
-

+


+

+
+


-
+

+


+

+
-


+
+

+


+

+
-


-
-

+


+

+
-


-
-

+


+

+
-


-
-

+


Автором проведено порівняння методики бухгалтерського обліку експортно-імпортних операцій та оподаткування та розроблена відповідна модель їх узгодження, обґрунтовані принципи її побудови, що адаптує вітчизняне законодавство до кращих світових норм і правил. Також з цією метою запропоновано робочий план ра­хунків, у основу побудови якого покладено взаємозв'язок між базо­вими умовами постачання правилами ІНКОТЕРМС та моментом ви­знання доходу згідно з П(С)БО 15 "Дохід" та П(С)ОБ 21 „Вплив курсових різниць” Це дозволить: деталізувати облік усього спектру експортно-імпортних операцій, що дасть можливість своєчасно та у повному обсязі отримувати повну, достовірну та змістовну інформацію про хід виконання зовнішньоекономічних угод; розширити коло користувачів отриманої в процесі обліку інформа­ції; здійснювати контроль на усіх етапах просування експортної та ім­портної продукції та товарів; формувати достовірну інформацію про доходи та витрати зовніш­ньоекономічної діяльності підприємства.

Результати дослідження показали, що існуюча система бухгалтер­ського обліку експортно-імпортних операцій не в повній мірі задово­льняє інформаційні потреби управління. Адже бухгалтерський облік не надає повної оперативної інформації про хід виконання конкретної екс­портної чи імпортної угоди, а тому неможливо досягти позитивних фінансових результатів при одночасній мінімізації всіх підприємницьких ризиків. Для створення розвинутого інформаційного забезпечення та чі­ткого відображення повного циклу зовнішньоекономічних операції запропоновано структурна схеми комп’ютерної програми синтетичного й аналітичного обліку для відображення договірних зобов`язань та прав контрагентів, характеристики вимог до неї (табл. 2).

Таблиця 2

Вимоги до програмного забезпечення бухгалтерського обліку договірних

зобов’язань та прав за експортно-імпортними операціями


Вимоги до програмного забезпечення

Складі вимог програмного забезпечення

Характеристика вимог програмного забезпечення

Функціональ

ність


Ажур

Можливість розраховувати підсумки за рахунками бухгалтерського обліку (обороти, залишки) на будь-який момент часу при довільній кількості введених операцій

Аналітичний облік

Можливість вести аналітичний облік у таких розрізах і з таким рівнем деталізації, як цього вимагають потреби управління

Кількісний облік

Можливість ведення обліку у натуральному вимірнику

Валютний облік

Облік у валютах, що відрізняються від базової (основної) валюти

Ведення журналу операцій

Здатність вводити та накопичувати всі господарські операції, що відображають всю діяльність підприємства

Гнучкість

Можливість пристосувати програму до особли-востей конкретного підприємства та змін у законодавстві

Технічність

Невибагливість до апаратного забезпечення

Можливість ефективно працювати на комп'ютерах із середніми технічними характеристиками

Редактор документів

Вбудовані в програму засоби створення і коригування форм первинних документів, розрахунків та звітів

Експорт-імпорт даних

Можливість обмінюватися даними з іншими програмами та пристроями (касовими апаратами, сканерами штрих-кодів)

Робота в мережах

Здатність працювати на кількох комп'ютерах із поєднанням даних за допомогою комп'ютерної мережі

Захист інформації

Забезпечення кодування інформації та обмеження доступу за допомогою системних паролів

Архів документів

Вбудовані засоби архівації даних з можливістю швидкого відновлення даних

Комерційність


Ціна

Прийнятна для підприємства ціна програмного забезпечення та його супровіду

Супровід

Послуги з навчання користувачів, оперативні консультації, оновлення програмного забезпечення

Документація

Якісна детальна друкована документація для програм

Ергономіцність

Інтерфейс користувача

Зручні та нешкідливі для здоров'я користувача засоби забезпечення діалогу "людина-комп'ютер"У розділі 3 "Завдання та методи аналізу експортно-імпортних операцій підприємств України” проведено дослідження та оцінку діючої практики аналізу експортно-імпортних операцій; запропоновано перелік показників для проведення аналізу експортних та імпортних операцій.

Аналіз експортно-імпортної діяльності передбачає стратегіч­ну сегментацію діяльності підприємства на зовнішньому ринку, до­слідження товарної номенклатури за допомогою різноманітних інст­рументів.

Результати аналітико - прогнозних досліджень служать вихід­ною базою для формування загальної стратегії розвитку підприємст­ва в сфері зовнішнього ринку, що дозволяє на високому рівні ви­значити конкретні цілі та ефективно використовувати ресурси.

Економічний аналіз експортно-імпортних операцій допомагає виявити внутрішньогосподарські резерви. Мобілізація резервів сприяє більш чіткому виконанню зобов’язань, знижує собівартість операції, зменшує невиробничі витрати, підвищує рівень ефективності зовнішньоекономічних операцій і віддачі оборотних засобів, поліпшує фінансовий стан підприємства.

Тому в роботі знайшли подальший розвиток методичні підходи до поточного аналізу собівартості експортно-імпортної продукції з використанням уніфікованого аналітичного документу „Картка операційних витрат”, який дозволяє здійснювати постійний аналіз за елементами операційних витрат, як за кожним окремим контрактом та контрагентом, за видом продукції, так і в цілому по підприємству (табл. 3).

Таблиця 3

Картка операційних витрат


№ п/п

Експорт/імпорт


Держава

Контракт №

Товарна группа

Поточний період,

грн.

Відхилення

Статті витрат


контракт

%

Фактично

%

сума

%

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Виробничі витрати, в т.ч.1.1

прямі витрати.
1.2

непрямі витрати
2

Адміністративні витрати
3

Витрати на збут, в т.ч.
3.1

Презентація товару;
3.2

Транспортно-заготівельні витрати;
3.2.1

Перевезення товару від основних складів до місця погрузки;
3.2.2

Перевезення товарів до місце передачі товару покупцю.
Продовження таблиці 3

1

2


3

4

5

6

7

8

3.3

Митні послуги з збереження та обслуговування вантажу
3.4

Страхування вантажу
3.5

Непрямі податки
4

Інші операційні витрати
Також знайшла удосконалення методика аналізу собівартості експортної продукції за елементами виробничих (матеріальних) витрат з метою вирахування впливу ціни придбаних матеріальних ресурсів (у розрізі постачальників та за визначений проміжок часу) на формування продажної ціни готової продукції.

Не менш важливим чинником, що впливає на формування ціни експортно-імпортної продукції є ціна валюти. Тому в роботі знайшли подальшу розробку методичні підходи аналізу розрахунку курсових різниць, з’ясування їх впливу на витрати й доходи від здійснення експортно-імпортних операцій шляхом їх накопичення і віднесення в процесі аналізу з операційних на основні витрати й доходи діяльності.

При аналізі виконання зобов’язань за імпортом товарів необхідно з’ясувати спочатку рівень виконання зобов’язань за сумою і фізичним обсягом в цілому, а далі – за країнами, товарними групами, а потім виявити і виміряти фактори, що обумовлюють рівень виконання зобов’язань. Аналіз виконання зобов’язань за контрактами за окремими країнами поєднується з вивченням ступеня виконання підприємством торгових угод за цими країнами з відповідних товарів. В дисертаційній роботі знайшов подальший розвиток методики аналізу виконання договірних зобов’язань за експортно-імпортними операціями шляхом застосування додаткових кількісних та якісних показників (кількість та питому вагу невиконаних угод, сплачених штрафів, отриманих рекламацій щодо якості у їх загальному обсязі; суму санкцій та її питому вагу за порушення термінів, обсягів і якості поставок) у розрізі контрактів, контрагентів та товарних груп.


ВИСНОВКИ
У дисертаційній роботі наведено узагальнення та обґрунтування теоретич­них і методичних положень удосконалення системи бухгалтерського та податкового обліку і аналізу в управлінні експортно-імпортними операціями підприємств України. Запропоновано вирішення наукових завдань, які полягають у розробці практичних рекомендацій щодо методології та орга­нізації обліку і аналізу експортно-імпортної діяльності підприємств в умовах реформування облікової системи та розвитку міжнародних економічних зв'язків.

Проведене дослідження дозволяє зробити наступні висновки і пропозиції:  1. Визначено подальше зростання ролі експортних та імпортних операцій у ринковій трансформації національної економіки. Проведе­ний аналіз розвитку зовнішньоекономічних зв'язків під­приємств України свідчить про те, що цей вид господарської діяльності знахо­диться на етапі становлення, разом з цим відбувається формування механізму регулювання експортно-імпортної діяльності, що вклю­чає державне та ринкове регулювання на рівні підприємства, яке відбувається через реалізацію певних управлінських рішень.

  2. Системний підхід до удосконалення методології та організації обліку й аналізу експортно-імпортних операцій підприємств, визначає мету, зміст, завдання та особли­вості їх організації, що дозволяє більш чітко класифікувати об’єкти бухгалтерського обліку, види первинних документів та типи контрактів за видами зовнішньоекономічних операцій.

  3. Для відображення у бухгалтерському обліку результатів експортно-імпортних операцій, рекомендована методика обліку експортно-імпортних операцій, за елементами формування витрат на умовах поставки продукції за правилами ІНКОТЕРМС, форм розрахунків і розробленого робочого плану рахунків, що дає можливість більш повно відображати в обліку процес руху продукції від продавця до покупця, більш чітко визначати доходи й фінансові результати, що підвищує достовірність та реальність показників бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

  4. Враховуючи певну специфіку, суперечливість податкового законодавства і нормативної бази бухгалтерського обліку, виникає потреба обґрунтування необхідності узгодження бухгалтерського обліку і оподаткування експортно-імпортних операцій, для чого розроблена відповідна модель та обґрунтовані принципи її побудови, що адаптує вітчизняне законодавство до кращих світових норм і правил.

  5. Як свідчить дані дослідження, обґрунтування та конкретизація напрямів розвитку інформаційного-технічного забезпечення обліково-аналітичного процесу експортно-імпортних стали можливими завдяки розробці структурної схеми комп’ютерної програми синтетичного й аналітичного обліку для відображення договірних зобов`язань та прав контрагентів, характеристики вимог до неї.

  6. Проведений в дисертаційній роботі аналіз економічних показників експортно-імпортних операцій підприємств Чернігівської області дозволяє обґрунтувати доцільність використання загальноприйнятої системи взає­мопов'язаних показників оцінки експортно-імпортних операцій, що являється основою комплексного аналізу зовнішньоекономічної дія­льності підприємств.

  7. Автором розкрита методика визначення економічної ефективності здійснення експортно-імпортних операцій для обґрунтування не тільки окремих пропозицій по закупівлі і продажу товарів, а й показано доцільність визначення ефективності шляхом зіставлення показників фінансових результатів і витрат для розробки бізнес-планів експорту і імпорту, оцінки напрямків зовнішньоекономічного обороту.

  8. Виходячи з сучасних потреб управління зовнішньоекономічною діяльністю запропоновані методичні підходи до поточного аналізу собівартості експортно-імпортної продукції з використанням уніфікованого аналітичного документу „Картка операційних витрат”, який дозволяє здійснювати постійний аналіз за елементами операційних витрат, як за кожним окремим контрактом та контрагентом, за видом продукції, так і в цілому по підприємству.

  9. Вплив ринкового середовища на формування ціни експортної продукції доцільно проводити за удосконаленою методикою аналізу собівартості експортної продукції за елементами виробничих (матеріальних) витрат з метою вирахування впливу ціни придбаних матеріальних ресурсів (у розрізі постачальників та за визначений проміжок часу) на формування продажної ціни готової продукції.

  10. Незмінним атрибутом зовнішньоекономічної діяльності залишається валютний курс розрахунків, тому методичні підходи аналізу курсових різниць, з’ясування їх впливу на результати діяльності будуть більш обґрунтованими за рахунок накопичення і віднесення їх в процесі аналізу з операційних на основні витрати й доходи діяльності.

  11. Сприяти виконанню договірної дисципліни, підвищенню економічної ефективності експортно-імпортних операцій буде удосконалена методика аналізу виконання договірних зобов’язань шляхом застосування додаткових кількісних та якісних показників (кількість та питому вагу невиконаних угод, сплачених штрафів, отриманих рекламацій щодо якості у їх загальному обсязі; суму санкцій та її питому вагу за порушення термінів, обсягів і якості поставок) у розрізі контрактів, контрагентів та товарних груп.СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ
У наукових фахових виданнях:

 1. Ірха Л.І. Податковий облік експортних та імпортних операцій // Актуальні проблеми економіки, НАУ – Київ, 2003. - №12. – С.43-54. – 1.02 д. а.

 2. Ірха Л.І. Облік бартерних операцій зовнішньоекономічної діяльності // Актуальні проблеми економіки, НАУ - Київ, 2004. - №4. - С.112-119. – 0.44 д. а.

 3. Ірха Л.І. Облік безготівкових розрахунків експортно-імпортних операцій // Актуальні проблеми економіки, НАУ – Київ, 2004. - №5. - С.97-104. – 0.53 д. а.

 4. Ірха Л.І. Бухгалтерський облік експортних (без вивезення) та імпортних (без ввезення) операцій. // Актуальні проблеми економіки, НАУ – Київ, 2004. №6. – С.43-49. – 0.85 д. а.

В інших виданнях:

 1. Ірха Л.І. Облік розрахунків при експортно-імпортних операціях // Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції Наука і освіта, Дніпропетровськ, 2004. – С.11-13. – 0.1 д. а.

 2. Ірха Л.І. Бухгалтерський облік товарообмінних (бартерних) операцій зовнішньоекономічної діяльності // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. “Наука і освіта” Дніпропетровськ, 2004. – С.18-22. – 0.1 д..а.

 3. Ірха Л.І. Сучасний стан відшкодування податку на додану вартість експортерам України // Історико-правові і соціально-економічні аспекти розвитку суспільства: Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції - Чернігів, 2004. – С.193-196. – 0.22 д. а.

 4. Ірха Л.І. Деякі аспекти обліку інвестиційного клімату в зовнішньоекономічній діяльності // Матеріали VІІІ науково-практична конференція викладачів, співробітників та студентів ЧДІЕіУ – Чернігів, 2004. – С.63-64. – 0.1 д. а.

 5. Ірха Л.І. Організація та методологія обліку експортно-імпортних операцій // Наукові дослідження – теорія та експеримент: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Полтава, 2005.

 6. Ірха Л.І. Удосконалення обліку експортно-імпортних операцій підприємств // Актуальні проблеми розвитку регіону в умовах трансформації економіки: Матеріали ІХ науково-практичної конференції викладачів, співробітників ЧДІЄУ. Чернігів, 2005. – С.34. – 0.1 д.а.


АНОТАЦІЯ
Ірха Л.І. Облік і аналіз експортно-імпортних операцій підприємств України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата економічних наук за спеціальністю 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз і аудит. - Київський національний економічний університет , Київ, 2005.

У дисертаційній роботі досліджується теоретичні, організаційно-методичні аспекти обліку та аналізу експортно-імпортних операцій підприємств України. Проведено порівняння обліку експортно-імпортних операцій з міжнародними стандартами бухгалтерського обліку і російською методикою, розроблені пропозиції по удосконаленню методики і організації ведення бухгалтерського обліку оподаткування. Всі питання, які необхідно вирішити при удосконаленні обліку не можливо розглянути без взаємодії їх з удосконаленням документації. У роботі автором запропоновано класифікацію зовнішньоекономічних документів.

Дослідження іноземної і вітчизняної практики дозволило уточнити склад витрат за елементами, які відносяться до первісної вартості експортно-імпортної продукції і обґрунтувати формування їх митної вартості на умовах поставки за правилами “ІНКОТЕРМС”.

Рекомендації і пропозиції, висловлені в дисертаційній роботі, пройшли апробацію і одержали практичне удосконалення у ряді підприємств м. Чернігова.

Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, експорт, імпорт, бухгалтерський облік, оподаткування, економічний аналіз, бартер, митна декларація.


АННОТАЦИЯ
Ирха Л.И. Учёт и анализ экспортно-импортных операций предприятий Украины. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук по специальности 08.06.04 - бухгалтерский учёт, анализ и аудит. - Киев­ский национальный экономический университет, Киев, 2005.

Дисертационная робота посвящена исследованию проблем организации и методики учета экспортно-импортных операций предприятий Украины.

В результате исследования определено экономическое содержание виды и методики учета экспортно-импортных операций, исследовано механизм регуляции внешнеэкономической деятельности, раскрыты основные теоретические, организационно-методические проблемы учета: с точки зрения роли и значения внешнеэкономической деятельности и системы ее государственной регуляции. Это позволило автору конкретизировать цель и задание, которые предусматривают способы решения проблемы организационного и методического обеспечения учета и анализа в системе управления эффективностью экспортно-импортных операций, более четко классифицировать объекты

Проведено сравнение ведения учета экспортно-импортных операций с международными стандартами бухгалтерского учета и российской методикой, разработано предложение относительно усовершенствования методики и организации ведения бухгалтерского учёта и налогообложения данных операций.

Исследуя зарубежный и отечественный опыт уточнен состав расходов за элементами, которые относятся к первоначальной стоимости товаров и обоснованное формирование таможенной стоимости экспортно – импортной продукции на условиях ее поставки по правилам ИНКОТЕРМС. Сравнивая методику бухгалтерского учёта экспортно–импортных операции и налогообложения, разработанная организационная модель их согласования, определены принципы ее построения. В работе предложен рабочий план счетов, в основу построения, которого положена взаимосвязь между базовыми условиями поставки правил ИНКОТЕРМС и моментом признания дохода согласно с П(С)БО 15 « ДОХОД» и П(С)БО 21 « Влияние курсовых разниц». Это позволит: детализировать учет всего аспекта экспортно–импортных операций, что даст возможность своевременно и в полном объеме получать полную, достоверную, содержательную информацию о ходе выполнения внешнеэкономических соглашений; расширить круг пользователей полученной в процессе учета информации; осуществлять контроль на всех этапах продвижений экспортно–импортной продукции и товаров; формировать достоверную информацию о доходах и расходах внешнеэкономической деятельности предприятия.

Для создания развитого информационного обеспечения и полного отображения цикла внешнеэкономических операции предложенная структурная схема компьютерной программы бухгалтерского учета.

В десертации нашли последующее развитие методические подходы к текущему анализу себестоимости экспортно–импортных операции с использованием унифицированного аналитического документа «карточка операционных расходов», который позволит осуществлять постоянный анализ за элементами валовых расходов как за каждым определенным контрактом и контрагентом, за видами продукции, так и в целом по предприятию для формирования цены экспортно– импортной продукции в работе показаны методические подходы анализа расчет курсовых разниц, выявление их влияния на доходы и расходы от осуществления экспортно– импортных операции.

Нашли последующего развития методики анализа выполнения договорных обязательств за экспортно–импортными операциями путем применения количественных и качественных показателей ( количество и удельный вес не выполненных соглашений, оплаченных штрафов, полученных рекламации относительно качества в их общем объеме; сумму санкции и ее удельный вес за нарушения строков, объемов и качества поставок) в разрезе договоров, контрагентов и товарных групп.

Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, экспорт, импорт, бухгалтерский учет, налогообложение, экономический анализ, бартер, таможенная декларация.


SUMMARY
Irkha L.I. The account and the analysis of export-import transactions of the enterprises of Ukraine. - The Manuscript.

The dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of sciences on a speciality 08.06.04 - book keeping, the analysis and audit. - The Kiev national economic university, Kiev, 2005.

In dissertational work theoretical, organizational - methodical aspects of the account and the analysis of export-import transactions of the enterprises of Ukraine are investigating. Comparison of the account of export-import transactions з by the international standards bookkeeping the account and Russian is caring out.

The technique develops offers on improvement of a technique and the organization of conducting bookkeeping and the taxation. All questions which are necessary for solving at improvement of the account not probably to consider without interaction with improvement of the documentation. In work by the author, it is offered classification of the external economic documents.

Research of foreign and domestic practice has allowed to specify structure of expenses on elements, which concern to initial cost of export-import production and to prove formation of customs cost of export-import production on conditions of its delivery on rules "INKOTERMC"

Recommendations and the offers stated in dissertational work have passed approbation and have received practical introduction in a number of the enterprises of Chernigiv.Key words: foreign trade activities, export, import, bookkeeping, the tax account, the economic analysis, barter, the customs declaration.
Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка