Неперекладне в перекладі англійських неологізмівСторінка3/3
Дата конвертації11.05.2018
Розмір0.81 Mb.
ТипДиплом
1   2   3

Висновки
Метою нашої роботи було виявлення найбільш продуктивних і активних способів творення нових слів в англійській мові, а також визначення основних сфер вживання неологізмів.

Для досягнення поставленої мети в роботі вирішено такі завдання.

У першому розділі описуються словотворчі способи англійської мови - словоскладення, афіксація, скорочення, зворотне утворення, конверсія. Також у першому розділі виокремленні і описані чотири основні галузі вживання неологізмів: науково-технічні терміни, суспільно-політична лексика, фінансово-економічні терміни, розмовна лексика.

У другому розділі виокремлюються найбільш продуктивні способи утворення неологізмів на основі дослідження "Словника нових слів англійської мови" Дж. Ейто. До таких способів належали: словоскладення: моделі: N + N, ADJ + N, V + N (складні іменники); N + N (складні прикметники); N + V, N + N (складні дієслова); афіксація (продуктивні афікси: -or/er, -ism, -tion, -ist, -ize, -у, -іе; re-, de-, super-); скорочення (абревіатури, акроніми, усічені слова, телескопні слова).

Досліджуючи словник було визначено 19 сфер вживання неологізмів, найбільш крупними з яких є сфера бізнесу (17,3%) - терміни, пов'язані з процесом монополізації, біржові і банківські терміни; політичні терміни (6%) - терміни, пов'язані з внутрішньою і зовнішньою політикою; сфера охорони (8%) здоров'я - назви медикаментів, хвороб, лікувальних методик; сфера соціального життя (12%) - соціальний, фінансовий, сімейний стан людей, назви організацій; сфера розваг (10,8%) - молодіжна субкультура, спорт, кіно, телебачення, музика.

Також у другому розділі було проведено дослідження 60 лексичних одиниць, обраних з періодичних видань. Найбільш крупними сферами тут є: сфера охорони здоров'я - терміни, пов'язані з пластичною хірургією; соціальне життя - назви організацій; політичні терміни - назви організацій і партій; комп'ютерні технології - назви нових послуг Internet; сфера розваг - мода, музика, шоу-бізнес.

Узагальнення викладеного дає підстави стверджувати, що поставлені в дипломній роботі завдання розв'язано, мету дослідження досягнуто, однак, виконане дослідження не вичерпує всієї різноманітності питань, пов'язаних з неологізмами англійської мови. Словотворча система англійської мови гнучка і схильна до змін, що стимулює постійне появлення нових лексичних одиниць, які повинні бути вивчені.

Resume

неологізм англійська мова

Changes that take place in social life, science, and technology reflect in lexical structure of every language, including English. New concepts, meanings, subjects appear. It demands new names and titles, which have not existed till now. Process of new words' formation is endless.

Replenishment of English vocabulary occurs by different models of proper system of formation of new words, by means of adoption ready units from another languages and also at the expense of extension of already existed meanings of the words.Actuality. Problem of formation and usage of neologisms will be keeping while the progress exists, as the necessity of name new concepts and subjects won't disappear and, consequently, new titles must be studied. Such interpreters as Barnhart, Bortnichuk, Tymoshenko, Harvey, Karaban worked at this matter.

Theme of the work. Formation and usage of neologisms in modern English language.

The aim of investigation is revelation of more productive and active methods of formation new lexical units, which were formed in last 10 years and also definition of main fields of usage of neologisms.

Subject of investigation is "Dictionary of neologisms by Barnhart", "Dictionary of new words of English language" by J. Aito and also 60 new lexical units, which were selected from periodical editions (Time, Newsweek, People, U.S. News, Pop Star)

Object of the work is the neologism - new word or phrase, which means new concept or subject and also the words that were adopted from another language.

Tasks of the work; 1) Describe main methods of word-formation.

 1. Pick out more productive and unproductive methods of formation new lexicalunits.

 2. Determine main fields of usage of new words.

Methods of scientific research;

 1. Method of utter selection.

 2. Method of linguistic selection.

 3. Structural method.

Scientific value of the work. The neologisms from "Dictionary of new words of English language" by J. Aito were investigated, precisely, the methods of formation of lexical units and main fields of usage of these neologisms. Also new lexical units from periodical editions were picked out and investigated (60 units).

Structure of the work; the research consists of introduction, theoretical and practical parts, conclusions, resume and list of used literature.

In Chapter 1 new methods of word-formation in English language were described, among them: word-adding ("downlink" - передача інформації з супутника на землю), affixation ("de-" + lawyer = delawyer - усувати потребу в послугах адвоката), shortening ("U.P.C." - Universal Product Code -Всесвітній товарний код, "muni" municipal), opposite formation ("ept" (здатний) утворене від "inept" - (нездібний)), conversion ("to look out" (бути обережним) = "lookout" (обережна людина)). Also 4 main fields of usage of neologisms were picked out and described: technical terms, social and political vocabulary, financial and economical terms, and colloquial vocabulary.

In Chapter 2 I picked out the most productive methods of word-formation (based on "Dictionary of new words of English language" by J. Aito):

- Word-adding (complicated nouns, complicated adjectives, complicated verbs).

- Affixation (productive affixes).

- Word-shorting (abbreviations, acronyms, cutting words, telescopicwords).

Also in Chapter 2 I worked with new lexical units, which were picked out from periodical editions and determined main fields of its usage.

I want to mention about the most widespread fields of using neologisms: business, terms, which are connected with monopolization, exchange and bank terms, political terms, public health, social, financial, family state of people, entertainment, culture, sport, cinema, TV, music.

Generalization of the work I made gives the reason to confirm that all setting tasks are solved, the aim of research is attained, but this research doesn't exhaust all variety of questions connected with neologisms of English language. Word-formation system of English language is adaptable and inclined to changes. It stimulates permanent appearance of new lexical units that must be studied.

Список використаної літератури
І. Наукові праці


 1. Алексеева П.С. Профессиональное обучение переводчика. – СПб.: Союз, 2001. – 288 с.

 2. Андрієнко Л.О. Науково-технічний переклад. – Черкаси : ЧДТУ, 2002. – 92 с.

 3. Аполлова М.А. Scientific English: Грамматические трудности перевода. – М.: Международные отношения, 1977. – 136 с.

 4. Борисова О.В. Трансформація вербалізації в англо-українському перекладі: Дис. ... канд. філол. наук: 10.02.16. – К., 2005. – 279 с.

 5. Бреус Е.В. Основы теории и практики перевода с русского языка на английский. – М.: УРАО, 1998. – 207 с.

 6. Введение в сравнительную типологию английского, русского и украинского языков / К.К. Швачко, П.В. Терентьев, Т.Г. Янукян, С.А. Швачко. – К.: Вища школа, 1977. – 150 с.

 7. Виноградов B.C. Введение в переводоведение (общие и лексические вопросы). – М.: Изд-во ин-та общего среднего образования РАО, 2001.–224 с.

 8. Гетьман З.О. Практикум з порівняльної стилістики іспанської та української мов (функціональні стилі в текстах.). – К.: Київський університет, 2002. – 228 с.

 9. Гладуш Н.Ф. Прагматичні модифікації при перекладі // Вісник Сумського державного університету. – Суми, 2003. – №4. – С. 50-53.

 10. Грабовецька О.С. Епітетна конструкція у художньому перекладі (на матеріалі української і англійської мов): Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.16 / КНУ ім. Тараса Шевченка. – К., 2003. – 24 с.

 11. Ґудманян А.Ґ. Практика перекладу з основної іноземної мови науково-технічної літератури. Хрестоматія. – К.: НАУ, 2005. – 80 с.

 12. Давыдова Н.А. Некоторые особенности перевода научных текстов «малого жанра» (на материале подъязыка химии) // Теория и практика перевода: Республ. межведомств, науч. сб. – К.: КГУ им. Т.Г. Шевченко, 1985. – Вып. 12. – С. 118 - 122.

 13. Дроздова Т.Ю., Берестова А.И., Маилова В.Г. English Grammar: Reference and Practice. – СПб.: Химера, 2000. – 360 с.

 14. Зарицкий М.С. Переклад: створення та редагування: Посібник. – К.: Парламентське видавництво, 2001. – 156 с.

15.Зацный Ю.А. Образование слов по аналогии в современном английском языке. Иностранные языки в школе. Запорожье, 1990-98c.

16.Зацный Ю.А. Методические рекомендации по работе с неологизмами общественно-политической лексики английского языка 1990-х годов. Запорожье, 1998.- 230c.

17.Зацный Ю.А. Обогащение словарного состава английского языка в 90-е годы. Учебное пособие по лексикологии. Запорожье, 1998.-123c.

18.Зацний Ю.А. Шляхи та тенденції розвитку лексико-семантичної системі сучасної англійської мови. Запоріжжя, 1992.- 234c.19. Исакова Л.С. О переводе английских абсолютных конструкций с экспрессивным значением (на материале русских переводов произведений Ф.С. Фицджеральда). – www.zhurnal.ape.relarn.ru.

 1. Іванишин О.М. Терміносполуки у фреймовій структурі англомовного науково-технічного тексту // Мовні і концептуальні картини світу: 3б. наук, праць. Спец, випуск: Мови, культури, переклад у контексті Європейського співробітництва. Міжн. конф.. Доповіді. – К, 2001.– С. 135- 137.

 2. Карабан В.І. Переклад англійської наукової і технічної літератури: В 2 ч. – Вінниця: Нова книга, 2001. – Ч. 1: Граматичні труднощі. – 272 с.

 3. Карабан В.І. Переклад англійської наукової і технічної літератури: В 2 ч. – Вінниця: Нова книга, 2001. – Ч. 2: Лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні труднощі. – 303 с.

 4. Карабан В.І., Мейс Дж. Переклад з української мови на англійську: Навч. посібник-довідник для студентів вищих закладів освіти. –Вінниця: Нова книга, 2003. – 608 с.Карамишева І.Д. Структури вторинної предикації у англійській мові: до питання класифікації // Вісник нац. ун-ту "Львівська політехніка". Проблеми лінгвістики науково-технічного та художнього тексту та питання лінгвометодики. –Львів, 2002. – № 465. – С. 82 - 86.

 5. Колодій Б.М. Відтворення функціональної семантики українських часток у перекладах англійською та французькою мовами: Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.16. – КНУ ім. Тараса Шевченка. – К., 2005. – 20 с.

 6. Комиссаров В.Н. Лингвистика перевода. – М.: Международные отношения, 1980. – 166 с.

 7. Комиссаров В.Н. Общая теория перевода. Проблемы переводоведение в трудах зарубежных ученых. – М.: Высшая школа, 1990. – 127 с.

 8. Комиссаров В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты). – М.: Высшая школа, 1990. –252 с.

 9. Комиссаров В.Н., Коралова А.Л. Практикум по переводу с английского языка на русский. – М.: Высшая школа, 1990. – 252 с.

 10. Комиссаров В.Н., Рецкер Я.И., Тархов В.И. Пособие по переводу с английского языка на русский: В 3ч. – М.: Высшая школа, 1960. – Ч.1. – 176 с.

 11. Коптілов B.B. Стилізація в перекладі // Українська мова: Енциклопедія. – К.: Українська енциклопедія, 2000. – 600 с.

 12. Кузьміна К.К. Трансформація номіналізації в англо-українському та українсько-англійському напрямках перекладу: Дис. ... канд. філол. наук: 10.02.16. – К., 2004. – 277 с.

 13. Минъяр-Белоручев Р.К. Теория и методы перевода. – М.: Московский лицей, 1996. – 208 с.

 14. Мушніна О.О. Особливості відтворення артиклів у перекладі науково-технічної та художньої прози // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. 36. наук, праць. – К.: Київський університет, 2005. – Вип. XI. – С. 49 - 53.

 15. Николаева Т.М. Категория определенности-неопределенности // Языкознание. Большой энциклопедический словарь. – 2-е изд. – М.: Большая Российская энциклопедия, 2000. – 349 с.

 16. Новикова М.О. Перекладач і класика. Про форми і межі перекладацької інтерпретації // «Хай слово мовлене інакше...» – К.: Дніпро, 1982. – С. 40 - 51.

 17. Олікова М.О. Теорія і практика перекладу: Навч. посібник. – Луцьк: Вежа, 2000. – 170 с.

 18. Перебийніс В.І. Статистичні методи для лінгвістів. – Вінниця: Нова книга, 2001. – 168 с.

 19. Попередження інтерференції мови оригіналу в перекладі (вибрані граматичні та лексичні проблеми перекладу з української мови на англійську) / В.І. Карабан, О.В. Борисова, Б.М. Колодій, К.А. Кузьміна. – Вінниця: Нова книга, 2003. – 208 с.

 20. Рецкер Я.И. Теория перевода и переводческая практика. – М.: Международные отношения, 1974. – 216 с.

 21. Рильський М. Л. Мистецтво перекладу. – К.: Радянський письменник, 1975. – 343 с.

 22. Судавцев В.А. Научно-техническая информация и перевод: Пособие по англ. языку. – М.: Высшая школа, 1989. - 232 с.

 23. Федоров A.B. Основы общей теории перевода (лингвистические проблемы). - М.: Высшая школа, 1983. – 303 с.

 24. Швачко С.О. Типологія синтаксичних зв'язків (на матеріалі англійської, української та російської мов) // Проблеми зіставної семантики. – 2003. – № 6. – С. 312 - 318.

 25. Швейцер А.Д. Теория перевода: статус, проблемы, аспекты. – М.: Наука, 1988. – 215 с.

***

 1. Akhmanova О. Linguistics and Semiotics. – M.: Moscow University Press, 1979.– 109 p.

 2. Belobrova V.A. Analysis of the Simple Sentence and the compound Sentence in Modern English. – Leningrad: Leningrad University Press, 1971. – 70 p.

 3. Biber D., Johanson S. Longman Grammar of Spoken and Written English. – Harlow: Pearson Education Publishing House, 2000. – 1204 p.

 4. Catford J.G. A Linguistic Theory of Translation. An Essay in Applied Linguistics. – London: Oxford University Press, 1967. – 103 p.

 5. Chandler R.E., Hefler A.R. A Handbook of Comparative Grammar for Students of Foreign Languages. - N.Y.: American Book Company, 1949. – 132 p.

 6. Korunets I.V. Contrastive Typology of the English and Ukrainian Languages. – Vinnitsa: Nova Kniha Publishers, 2003. – 459 p.

 7. Newmark P. A Textbook of Translation. – New York, etc: Prentice Hall, 1988. – 292 p.

 8. Nida E.A., Taber C.R. The Theory and Practice of Translation. –Leiden: EJ.Brill, 1969. – 197 p.

 9. Nida E.A. Language Structure and Translation. – Stanford University Press, 1975. – 283 p.

 10. Quirk R., Greenbaum S., Leech G. The Grammar of Contemporary English. - London: Longman, 1972. – 1120 p.

 11. Song Xiaoshu. Translation of Literary Style. – http://www.accurapid.com.

 12. Walker E., Elsworth S. Grammar Practice for Upper-Intermediate Students. – Harlow: Longman, 1999. – 170 p.


II. Джерела матеріалу дослідження

 1. Барроуз П.Е., Форрест С.П., Томпсон М.Е. Великий, яскравий і органічний: Пер. з англ. // Світ науки. – 1999. – № 1. – С. 48 - 49.

 2. Бронте Ш. Джейн Ейр/ Пер. з англ. – К.: Основи, 1999. – 652 с.

 3. Ґіденс Е. Соціологія/ Пер. з англ. – К.: Основи, 1999. – 726 с.

 4. Голсуорсі Дж. Сага про Форсайтів. Романи: Власник. В зашморгу. Здаємо в оренду / Пер. з англ. – К.: Дніпро, 1988. – 847 с.

 5. Дворкін Рональд. Серйозний погляд на права / Пер. з англ. – К.: Основи, 2000. – 519 с.

 6. Довідник НАТО / Пер. з англ. – Брюсель, 2001. – 608 с.

 7. Пат. 05410156 США. High Energy X-Y Neutron detector and Radiographic / Tomographic Device: Пат. 05410156 США. T. Miller (США). – № 842512; Заявл. 13.08.93; Опубл. 25.04.95. –5 с.

 8. Представництво 00Н в Україні. Рамкова угода про співробітництво. – www.un.kiev.ua/ua/undp/policies/ccf.

 9. Роулінг Дж. К. Гаррі Потер і таємна кімната / Пер. з англ. – К.: А-Ба-ба-га-ла-ма-га, 2002. – 346 с.

 10. Теорії перекладу // Перекладацька майстерня 2000-2004. Енциклопедія літературознавства. – www.humanitites.lviv.ua

***

 1. Acheson R.M. An Introduction to the Chemistry of Heterocyclic Compounds. New York-London-Sydney: Interscience Publishers, 1967.–408 p.

 2. Asfari Z, Bohmer V., Harrowfield J. Calixarenes 2001. – London: Kluwer Academic Publishers, 2001. – 683 p.

 3. Deyo R.A. Low-Back Pain // Scientific American. – August, 1998. –P. 49 - 54.

 4. Dual Band GPRS Telephone SGH-C100. Operation Manual. – Korea, 2003. – 153 p.

 5. Nemeroff C.B. The Neurobiology of Depression // Scientific American. –June, 1998. – P. 86-91.

 6. Rawls J. Political Liberalism. – Columbia University Press, 1993. – 381 p.


III. Довідкова література

 1. Англо-німецько-французько-український хімічний словник: В 2 т. / Укл.: І. Ковальський. – Львів: Наукове товариство ім. Т. Шевченка, 1999. – Т.1. – 668 с.

 2. Англо-російсько-український біологічний словник (генетика, молекулярна біологія, біотехнологія, медицина): В 3 т. / Укл.: І.Ю. Горбатенко та ін. – Херсон: Айлант, 2001. – Т.3. – 221 с.

 3. Англо-російсько-український словник науково-технічної термінології / Укл.: CM. Андреєв, К.К. Васицький, Б.Ф. Уліщенко. – Харків: Факт, 1999. – 704 с.

 4. Англо-російсько-український тлумачний словник з комп'ютерної графіки та обробки зображень / Укл.: P.M. Паленичка, В.В. Грицик. – К.: Наукова думка, 1994. – 287 с.

 5. Англо-український електротехнічний словник / Укл.: В. Чабан. – Львів: Львівська політехника, 1996. – 256 с.

 6. Англо-український математичний словник. – К.: Дидактика, 1993. – 224 с.

 7. Англо-український словник з інформатики та обчислювальної техніки / Укл.: О.М. Коссак. – Львів: БаК, 1995. – 304 с.

 8. Англо-український словник: Близько 120 000 слів: У 2 т. / Склав МЛ. Балла. – К.: Освіта, 1996. –Т.1. – 752 с.

 9. Англо-український словник: Близько 120 000 слів: У 2 т. / Склав МЛ. Балла. – К.: Освіта, 1996. – Т.2. – 712 с.

 10. Англо-український словник-довідник інженерії довкілля / Укл.: Т. Балабан. - Львів: Львівська політехніка, 2000. - 400 с.

 11. Англо-український словник-довідник скорочень у галузі комп'ютерної техніки / Укл.: В.Я. Карачун. – К.: Знання, 2000. – 158 с.

 12. Англо-українсько-російський словник з хімії: У 2 кн. / Упоряд.: М.Ю. Корнілов, О.І. Білодід, СІ. Кисельова, Н.О. Давидова. – К.: Либідь, 1994. – Кн. 1. – 328 с.

 13. Карабан В.І. Англо-український юридичний словник. – Вінниця: Нова книга, 2004. – 1088 с.

 14. Новый англо-русский словарь / Сост.: В.К. Мюллер, В.Л. Дашевская, В.А. Каплан и др. – 7-е изд. – М: Русский язык, 2000. – 880 с.

 15. Словарь лингвистических терминов / Сост.: О.С. Ахманова. – 2-е изд., стереотип. – М: Советская энциклопедия, 1969. – 608 с.

 16. Словник лінгвістичних термінів / Упоряд.: Д.І. Ганич, І.С. Олійник. – К.: Вища школа, 1985. – 360 с.

 17. Україно-англійський, англо-український технічний словник. – Луцьк: Християнське життя, 2003. – 184 с.

***

 1. Cambridge International Dictionary of English. – Cambridge University Press, 1995. – 1773 p.

 2. Crystal D. The Cambridge Encyclopedia of Language. Second Edition. – Cambridge: Cambridge University Press, 1997. – 480 p.

 3. Crystal D. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. –Cambridge: Cambridge University Press, 1995. – 490 p.

 4. Hornby A.S. Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English. – M.: Russian Language Publishers, Oxford University Press, 1982. – Vol. II.–528 p.

 5. The American Heritage College Dictionary. Third edition. – Boston, New York: Hougton Mifflin Company, 1997. – 1630 p.

 6. The Concise Oxford Dictionary of Current English / Edited by R.E. Allen. – Oxford: Clarendon Press, 1990. – 1452 p.

 7. Ukrainian-English Dictionary / Compiled by C.H. Andrusyshen and J.N. Krett. – Toronto: University of Toronto Press, 1990. – 1163 p.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка