Назва модуля: Українське народознавство Код модуля: улу 1,5 Тип модуляСкачати 49.07 Kb.
Дата конвертації26.12.2017
Розмір49.07 Kb.

 1. Назва модуля: Українське народознавство

 2. Код модуля: УЛУ_6_3.3.9_1,5

 3. Тип модуля: факультативний

 4. Семестр: 2

 5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 54 (кредитів ЄКТС – 1,5) : аудиторні години – 36 (лекції – 18; практичні – 18), самостійна робота – 18

 6. Лектор: Терешко Інна Григорівна – кандидат педагогічних наук, доцент

 7. Результати навчання:

У результаті вивчення модуля студент повинен:

знати: основні народознавчі терміни та поняття; основні історичні етапи розвитку українського народознавства; історико-етнографічні зони України: Полісся, Карпати, Поділля, Середня Наддніпрянщина, Слобожанщина, Південь та етнографічні групи українського народу; духовну культуру нашого народу: світогляд та духовні цінності, знання, громадський побут і звичаєвість, родинну обрядовість українців; родовід та звичаї своєї сімۥї; матеріальну культуру українців: основні та допоміжні галузі господарства і заняття населення України, домашні помисли і ремесла, поселення і житло, народний одяг і харчування;

вміти: простежувати надскладні процеси формування українства й української нації як вагомого явища розвитку людства; аналізувати проблеми виникнення і формування українського етносу, його матеріальної і духовної культури; прослідкувати всі етапи формування національної свідомості й національної ідеї українців; аналізувати наукові доробки вчених; підібрати літературу з окремих проблем народознавства; написати реферат, доповідь, повідомлення; визначати шляхи і прийоми застосовування здобутих теоретичних знань у своїй професійній діяльності.

 1. Спосіб навчання: аудиторні заняття

 2. Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі:

 • Фольклор

 • Історія України

 1. Зміст модуля: Історія народознавчої науки. Зміст, об’єкт і завдання курсу “Українське народознавство”. Історичні етапи розвитку українського народознавства. Хронологізація та головні осередки народознавчої науки. Етнографічне районування України. Етнографічні групи українського народу. Походження українського народу. Національний характер українців. Народні знання та світоглядні уявлення українського народу. Звичаї та обряди українського народу. Громада та громадський побут. Основні галузі господарства українців. Художні промисли і ремесла. Підсобні заняття, промисли і ремесла. Сім’я та сімейний побут українців. Українське національне вбрання. Народна їжа. Сільські поселення та селянський двір. Народна архітектура України.

 2. Рекомендована література:

  1. Крисаченко В.С. Українознавство: Хрестоматія-посібник: У 2 кн. Кн..2. К.: Либідь, 1997. – 464 с.

  2. Культура і побут населення України / За ред. В.А.Наулка. – Вид. 2., перероб і доп. – К., 1993.

  3. Культура і побут населення України: Навчальний посібник. – К., 1991.

  4. Культура українського народу: Навчальний посібник. – К.: Либідь, 1994. – 272 с.

  5. Лозко Г. Українське народознавство. – К., 1995.

  6. Українознавство: Посібник / Уклад.: В.Я.Мацюк та ін. – К., 1994.

  7. Українське народознавство / За ред. С.П.Павлюка. – Львів, вид-во “Фенікс”. – 1994. – 368 с.
 1. Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, індивідуальне навчально-дослідне завдання, самостійна робота

 2. Методи і критерії оцінювання:

 • Поточний контроль (70 %): усне опитування, домашня самостійна робота, контрольні тести, оцінка за реферат

 • Підсумковий контроль (30 %, залік): контрольні завдання

 1. Мова навчання: українська

  1. Название модуля Украинское народоведение.

  2. Код .

  3. Тип - вариативный.

  4. Семестр –2 .

  5. Объем модуля: общее количество часов – 81 (кредитов ЭКТС – 2,25): аудиторные часы – 60 (32 часа – лекционные занятия; 28 ч. – практические занятия), 10 ч. отведено на самостоятельную работу, 11 ч. - на индивидуальную работу со студентами.

  6. Имя лектора – доцент кафедры украинской литературы и украиноведения Терешко И.Г.

  7. Результаты обучения:

  8. В результате изучения модуля студенты должны:

знать: основную народоведческую терминологию; основные исторические этапы развития украинского народоведения; историко-этнографические зоны Украины та этнографические группы населения; духовную культуру народа: мировозрение и духовные ценности, быт и обычаи, семейный уклад украинцев; материальную культуру украинцев.

уметь: прослеживать сложные процесы формирования украинства и украинськой нации как важного явления развития человечества; анализировать проблемы формирования украинского этноса, его материальной и духовной культуры; анализировать науковое наследие ученых; подбирать литературу с проблем народоведения; писать рефераты, готовить доклады; определять направления и приёмы применения полученных теоретических знаний в своей профессиональной деятельности.

  1. Способ обучения – аудиторное.

  2. Содержание дисциплины: Предмет и задание дисциплины народоведение. Исторические этапы развития украинского народоведения. Историко-этнографические зоны Украины та этнографические группы населения. Происхождение украинского народа. Национальный характер украинцев. Народные знания и мировозрение украинского народа. Обычаи и обряды украинцев. Основные и дополнительные отрасли хозяйствования украинцев. Семья и семейный быт украинцев. Украинский нацональный костюм. Народная кулинария. Сельское население и сельский двор. Народная архитектура Украины.

  3. Литература:

   1. Вовк Хв. Студії з української етнографії та антропології. – К., 1995.

   2. Горленко В.Ф. Становление украинской этнографии конца ХVІІІ – первой половины ХІХ ст.К.,1988.

   3. Етнографія України: Навч.посібн. – Львів, 2004.

   4. Крисаченко В.С. Українознавство: Хрестоматія-посібник: У 2 кн. Кн..2. К.: Либідь, 1997. – 464 с.

   5. Культура і побут населення України / За ред. В.А.Наулка. – Вид. 2., перероб і доп. – К., 1993.

   6. Культура і побут населення України: Навчальний посібник. – К., 1991.

   7. Культура українського народу: Навчальний посібник. – К.: Либідь, 1994. – 272 с.

   8. Лозко Г. Українське народознавство. – К., 1995.

   9. Поділля: історико-етнографічне дослідження / За ред. А.Пономарьова. – К., 1993.

   10. Українознавство: Посібник / Уклад.: В.Я.Мацюк та ін. – К., 1994.

   11. Українське народознавство / За ред. С.П.Павлюка. Львів, – вид-во “Фенікс”, – 1994. – 368 с.

  4. Формы и методы обучения.

Лекции с использованием информационных технологий, интерактивные методы в процессе изучения вопросов практических занятий, работа с периодическими изданиями, фольклорными текстами, словарями.

  1. Методы и критерии оценивания:

Текущий контроль во время практических занятий (70%) устный опрос, домашняя самостоятельная работа, контрольное тестирование, оценки за рефераты.

Итоговый контроль (30%) – выполнение ИНИЗ.  1. Язык обучения – украинский.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка