Навчально-методичний посібник до курсу за вибором «актуальні питання кардіології»Сторінка19/19
Дата конвертації23.10.2017
Розмір3.46 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

ЭЛЕКТРОКАРДІГРАФІЧНА ДІАГНОСТИКА ІНФАРКТУ МІОКАРДА
Гострий інфаркт міокарда (ГІМ) відображає смерть кардіоміоцитів, обумовлений внаслідок збереженням ішемії в умовах тривалої гострої коронарної недостатності і обмеження коронарного кровопостачання. ГІМ діагностують при наявності клінічних симптомів ішемії міокарда та елевації сегмента ST, а саме, новою елевації сегмента ST в точці J принаймні на 0,2 мВ у відведеннях V1-V3 і на 0,1 мВ в інших відведеннях або без елевації сегмента ST з депресією ST або порушеннями зубця T. Зазначені зміни ЕКГ супроводжуються динамікою маркерів некрозу міокарда та ЕХО кардіографіними ознаками.

Вогнище пошкодження міокарда при ІМ складається із зони некрозу і прилягаючої до неї зони пошкодження, яка переходить у зону ішемії. Зона некрозу виражається на ЕКГ змінами комплексу QRS, зона пошкодження - зміщенням сегмента ST, зона ішемії - зміною зубця Т. Діагноз виставляють із зазначенням дати (до 28 діб), локалізації, рецидивуючий (від 3 до 28 діб), первинний, повторний (вказувати розміри і локалізацію не обов'язково, якщо виникають труднощі в ЕКГ-діагностиці).

Головною ЕКГ-ознакою ІМ (некрозу) є поява широкого та глибокого зубця Q. Як правило, зубець, Q з’являється вже через декілька годин після виникнення ІМ.

Зона пошкодження характеризується на ЕКГ дугоподібним підйомом сегмента ST, який зливається з зубцем Т (монофазна крива). Зміщення сегмента ST є дуже характерною та ранньою ЕКГ- ознакою ІМ, яка передує появі зубця Q.

Елевація сегмента ST тримається 3-5 днів, після чого він поступово знижується до ізолінії та формується глибокий негативний «вінцевий» зубець Т. При поширених ІМ елевація сегмента ST може відмічатися більш довгий час - до 1-2 тижнів. У деяких випадках тривалий підйом сегмента ST може бути відображенням супутнього перикардиту. Слід також мати на увазі можливість наявності ЕКГ-ознак аневризми серця («застигла монофазна крива»).

Отже, за характером змін ЕКГ можуть бути виділені найгостріший (години, рідко дні), гострий (до 10 днів), підгострий (до 4-8 тижнів) та рубцевий (8 тижнів та більше) періоди перебігу ІМ.Виділяють три основні локалізації ІМ:

 • ІМ передньої стінки лівого шлуночка.

 • ІМ задньодіафрагмальної ділянки лівого шлуночка.

 • ІМ задньобазальних відділів лівого шлуночка.

Класифікація інфаркту міокарда за ЕКГ ознаками:

 • Гострий інфаркт міокарда з наявністю зубця Q (трансмуральний, великовогнищевий)
 • Гострий інфаркт міокарда без зубця Q (дрібновогнищевий).
 • Гострий субендокардіальний інфаркт міокарда.

При пошкодженні переднього відділу міжшлуночкової перетинки характерні зміни ЕКГ спостерігаються в V1-V2.

При локалізації ІМ в ділянці передньої стінки лівого шлуночка (у т.ч. і верхівки) відповідні зміни ЕКГ реєструють в V3-V4, бокової стінки - у відведеннях І (рідше ІІ), аVL, V5,V6, високих відділів бокової стінки - у відведеннях І та аVL, та в V4-V6 в ІІІ міжребір’ї.

Реципрокні (дискордантні) зміни сегменту ST спостерігаються при ІМ передньої стінки лівого шлуночка у відведеннях ІІ, ІІІ, аVF.

Задньодіафрагмальний (нижній) ІМ супроводжується відповідними змінами ЕКГ у відведеннях ІІ, ІІІ, аVF та дискордантними у І, aVL.

Для задньобазального ІМ характерна поява лише реципрокних змін ЕКГ у відведеннях V1-V2 (високі зубці R та T ), а також поява зубця Q при відповідній динаміці T у відведеннях V7-V9. Реципрокні зміни при цьому реєструються у відведеннях І, V1-V4.

При одночасному виникненні ІМ у протилежних відділах лівого шлуночка можуть бути відсутніми відповідні реципрокні зміни ЕКГ.

Наявність на ЕКГ комплексу QS характерний для трансмурального ІМ.

Збереженість зубця R при наявності патологічного Q говорить про великовогнищевий ІМ.

Характерною ознакою інтрамурального ІМ є формування глибокого «вінцевого» зубця T у декількох грудних відведеннях.

Можливі зниження амплітуди R, підйом або депресія сегмента ST.

Субендокардіальний ІМ характеризується депресією сегмента ST у декількох грудних відведеннях, зубець Т може бути негативним, двофазовим або позитивним, амплітуда зубця R - зниженою.Стадії ГІМ за динаміки ЕКГ

1. Ішемічна стадія з розвитком субендокардіальної ішемії з депресією сегмента ST та збільшенням росту зубця Т, появою «коронарних» зубців Т (15-30 хв).

2. Стадія пошкодження з переходом субендокардіальної ішемії в субепікардіальну, розвитком елевації і депресії сегмента ST.

3.Гостра стадiя супроводжується підйомом сегмента ST, його злиттям з позитивним зубцем Т при вiдходженнi вiд верхiвкової частини зубця R, появою патологічного зубця Q (декілька годин - 2-3 днi).

4.Пiдгостра стадiя - сегмент ST повертається до iзолiнiї, формується негативний зубець Т, закінчується формування патологічного зубця Q (до 3-4 тижнів).

5.Стадiя «рубця» - зберiгаються патологiчнi зубцi Q, негативнi зубцi Т, сегмент ST на iзолiнiї, з часом змiни можуть зникати (1-6 місяців, до року).


Стадії інфаркту міокарда по ЕКГ: а, б - ішемічна стадія з розвитком субендокардіальної ішемії; в - стадія пошкодження з переходом субендокардіальної ішемії в субепікардіальну; г,д,е – гостра стадія; ж –підгостра стадія; з - стадія «рубця».


Локалізація ІМ за ЕКГ даними.

1. Передній ГІМ (відведення I, II, аVL).

2. Передньо-перетинковий ГIМ (відведення I, II, аVL, V1-2).

3. Передньо-перетинково-верхiвковий ГIМ (I, II, аVL, V1-4).

4. Передньо-перетинково-верхiвково-боковий ГIМ (I, II, аVL, V1-6).

5. Заднiй ГIМ (II, III, аVF).

6. Задньобоковий ГІМ (II, III, аVF, V5-6).

7. Задньобазальний ГІМ (рiст зубця R у V1-2, патологічні зміни у додаткових відведеннях D, S1-4).
ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ ТА МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕСПЕЧЕННЯ ЗАНЯТТЯ

А. Базова література

 1. Сучасні класифікації та стандарти лікування захворювань внутрішніх органів. Невідкладні стани в терапії : довід.-посіб. / Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова ; за ред. Ю. М. Мостового. - 18-е вид., допов. і переробл. - К. : Центр ДЗК, 2015. - 680 с.

 2. Кардиологический альманах-2014. Достижения в диагностике, лечении и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний / Под ред. Пархоменко А.Н. – К.:, 2014. – 293с.

 3. Серцево-судинні захворювання. Класифікація, стандарти діагностики та лікування. За ред..проф. В.М.Коваленко, проф. М.І.Лутая, Ю.М.Сіренка. – Київ, 2011, 96с.

 4. Руководство по кардиологии / Под ред. В.Н.Коваленко. – К.:Морион, 2008. – 875 с.

 5. Практикум з внутрішньої медицини: навч. пос. / К.М. Амосова, Л.Ф. Конопльова, Л.Л. Сидорова, Г.В. Мостбауер та ін. – К.: Український медичний вісник, 2012 р. – с.102-132.

 6. Гипертензивные кризы: диагностика и лечение. Консенсус Ассоциации кардиологов Украины и Украинской ассоциации по борьбе с инсультом // Український кардіологічний журнал, 2012, №1.-С.1-32

 7. Гострий інфаркт міокарда. Ускладнення : монографія / В. К. Тащук, О. С. Полянська, О. Ю. Поліщук [та ін.]. – Чернівці : Книги-XXI, 2012. – 218 с. : табл., іл.

 8. Сиренко Ю.Н. Гипертоническая болезнь и артериальная гипертензия. -Донецк, 2011.-288с.

 9. Серцево-судинні захворювання. Класифікація, стандарти діагностики та лікування. За ред..проф. В.М.Коваленко, проф. М.І.Лутая, Ю.М.Сіренка. – Київ, 2011, 96с.

 10. Внутренняя медицина. Учебник: В 3 т/ Амосова Е.Н., Бабак О.Я., Зайцева В.Н., и др. ; Под ред. проф. Амосова Е.Н. – К.: Медицина – 2009.-1064с

 11. Сыволап В.Д. Клиническая электрокардиография. – Ученик. – Запорожье. – 2008. – 263 с.

 12. Наказ МОЗ України Наказ МОЗ України від 03.07.2006 № 436 «Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю «Кардіологія».

 13. Фармакотерапія невідкладних станів у кардіології : посібник / Ю.О. Капустник, О.В. Власова. - Полтава : 2013. - 333 с. : табл., іл.

Допоміжна література

 1. Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги гострий коронарний синдром з елевацією сегмента ST (екстрена, первинна, вторинна (спеціалізована) медична допомога) 2015 р.

 2. Рекомендації Європейського товариства кардіологів щодо ведення пацієнтів з гострим коронарним синдромом з елевацією сегменту ST (2012). // European Heart Journal (2012) 33, 2569–2619

 3. Руководство по кардиологии. / под ред. В.Н. Коваленко. – К.: Морион, 2008.- С. 588-634.

 4. Рекомендації Асоціації кардіологів України щодо ведення пацієнтів з гострим коронарним синдромом з елевацією сегмента ST / без стійкої елевації сегмента ST / О.М. Пархоменко, К.М. Амосова, Г.В. Дзекта та ін. // Укр. кардіол. журн.– 2013.

 5. Спільні рекомендації з реваскуляризації міокарда у хворих з ішемічною хворобою серця Асоціації інтервенційних кардіологів України та асоціації серцево-судинних хірургів України. – К., 2012.

 6. Сучасна практика внутрішньої медицини : навч. посібник для студентів VІ курсу медичних ВНЗ IV рівня акредитації / за ред. О.М. Біловола, П.Г Кравчуна, Л.А. Лапшиної. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2012. – 644 с.

 7. Серцево-судинні захворювання. Класифікація, стандарти, діагностика та лікування / за ред. Ройтберг Г.Е., Струтынский А.В. Внутренние болезни. – М.: «Бином», 2003. – 855 с.

 8. Клінічні рекомендації з артеріальної гіпертензії Європейського товариства гіпертензії та Європейського товариства кардіологів 2013 р. Ж.Артеріальна гіпертензія, 2013, №4, 62-157.

 9. Лечение больных с сердечной недостаточностью – практическое руководство American College of Cardiology/American Heart Association (2013). Ж. Medicine review, 2013,№4, 16-22.

 10. Руководство АНА/АССF по ведению пациентов со стабильной ИБС (2012)-обзор основных рекомендаций. Ж. Medicine review, 2013,№1, 4-15.

 11. Инфаркт миокарда с подъёмом сегмента S-T: руководство AHA/ACCF (2013). Ж. Medicine review, 2013,№1, 16-21.

 12. Руководство Европейского общества кардиологов по ведению пациентов с фибрилляцией предсердий: обновление 2012. Ж. Medicine review, 2012,№5, 6-14.

 13. Гипертензивные кризы: диагностика и лечение. Консенсус ассоциации кардиологов Украины и Украинской ассоциации по борьбе с инсультом. Ж. Новости медицины и фармации. 2013, №459, 5-15.

 14. Гипертрофическая кардиомиопатия: руководство AHA/АСС Ж. Medicine review, 2012,№1, 42-50.

Методичні матеріали кафедри:

 1. Сиволап В.Д., Бондаренко О.П. «Диференційний діагноз артеріальних гіпотоній і синкопальних станів »- Запоріжжя. – 2013

 2. Сыволап В.Д., Каленский В.Х. «Отечный синдром в терапевтической практике» - Запорожье. – 2013

 3. Сиволап В.Д., Каджарян В.Г., Солов’юк О.О. Невідкладні стани в ендокринології. Навчально-методичний посібник для студентів 6 курсу медичних університетів – на українській та англійській мовах. - Запоріжжя. – 2012. – 108 с.

 4. Сиволап В.Д., Каджарян В.Г., Солов’юк О.О. Ведення хворих в ендокринологічній клініці. Навчально-методичний посібник для студентів 6 курсу медичних університетів. – на українській та англійській мовах. - Запоріжжя. – 2012. – 136 с.

 5. Сиволап В.Д. та співробітники. Ведення хворих в кардіологічній клініці. Навчально-методичний посібник до практичних занять та самостійної роботи студентів 6 курсу медичного факультету з дисципліни «Внутрішня медицина» Запоріжжя. – 2011. – 240 с.

 6. Сиволап В.Д. та співробітники. Невідкладні стани в кардіології. Навчально-методичний посібник до практичних занять та самостійної роботи студентів 6 курсу медичного факультету з дисципліни «Внутрішня медицина» Запоріжжя. – 2011.–153 с.

 7. Сиволап В.Д. Сборник обучающих и контролирующих задач для

самоподготовки к практическим занятиям по «Внутренним болезням».

Учебно-методическое пособие для студентов, врачей-курсантов, интернов, клинических ординаторов. – Запорожье. – 2011. – 196 с. 1. Сиволап В.Д., Кисельов С.М., Лашкул Д.А. Класифікація та приклади формулювання діагнозів захворювань серцево-судинної системи. Навчальний посібник для студентів 4 та 6 курсів медичного факультету з дисципліни «Внутрішня медицина» - Запоріжжя. – 2010. – 47 с.

 2. В.Д.Сиволап та співробітники “Класифікації терапевтичних захворювань” - Навчальний посібник. – Затверджена Центральним методичним кабінетом вищої медичної освіти МОЗ України. – Запоріжжя. – 2006. – 204 с.

 3. Схема написання історії хвороби та щоденника курації хворих.

Г. Інтернет – ресурси

Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України

http://www.strazhesko.org.ua/

Українськи кардіологічний портал

http://ukrcardio.org/

Електронний науково-практичний журнал про кардіологію

http://www.webcardio.org/

PubMed


http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

European society of cardiology

http://www.escardio.org/

American College of Cardiology

http://www.acc.org/

American Heart Association

http://www.heart.org/HEARTORG/

www.moz.gov.ua

www.testcentr.org.ua

www.portal.zsmu.edu.ua

www.ukrcardio.org

www.dec.gov.uawww.cardiolog.orgПоділіться з Вашими друзьями:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка