Навчально-методичний посібник для самостійної роботи Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладівСторінка8/8
Дата конвертації23.10.2017
Розмір1.15 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8

Основна література

 1. Большой юридический энциклопедический словарь / А. Б. Барихин. – М. : Книжный мир, 2006. – 720 с.

 2. Карпенко Д. О. Основи трудового права : навчальний посібник / Д. О. Карпенко. – К. : А.С.К., 2003. – 656 с.

 3. Кириченко В. М. Правознавство: модульний курс / В. М. Кириченко ; Мін-во освіти і науки України, Запорізький нац. техніч. ун-т. – К. : ЦУЛ, 2007. – 328 с.

 4. Колодій А. М. Правознавство : навч. посібник / А. М. Колодій, І. В. Опришко, С. Е. Демський. – К. : Юрінком Інтер, 2001. – 640 с.

 5. Котюк В. О. Основи держави і права : [навчальний посібник для абітурієнтів, студентів, учнів середніх шкіл і ліцеїв] / В. О. Котюк. – К. : Вентурі, 1998. – 320 с.

 6. Основи держави і права / [за ред. В. В. Сухоноса]. – Суми : Університетська книга, 2003. – 909 с.

 7. Основи правознавства України : навчальний посібник / С. В. Ківалов [та ін.]. – Х. : Одісей, 2002. – 304 с.

 8. Основы государства и права : учебное пособие / Московская гос. юр. академия ; ред. О. Е. Кутафин. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Юристъ, 1997. – 344 с.

 9. Основы правоведенияУкраины : учебное пособие / С. В. Кивалов [и др.] ; Мин-во образования и науки Украины, Одесская нац. юр. академия. – 5-е изд. – Х. : Одиссей, 2005. – 384 с.

 10. Правознавство : курс лекцій / [уклад.: І. В. Тимошенко, А. Л. Чернявський] ; Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України». – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2009. – 228 с.

 11. Правознавство : метод. вказівки : для студ. 3 курсу економ. спец. заочної форми навчання / НБУ, Українська академія банківської справи Національного банку України, Каф-ра державно-правових дисциплін ; уклад. І. В. Тимошенко. – Суми : УАБС НБУ, 2004. – 34 с.

 12. Правознавство : модульний курс / В. М. Кириченко ; Мін-во освіти і науки України, Запорізький нац. техніч. ун-т. – К. : ЦНЛ, 2007. – 328 с.

 13. Правознавство : навчальний посібник / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; ред. В. В. Копєйчиков. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К. : Юрінком Інтер, 1999. – 704 с.

 14. Правознавство : підручник / Мін-во освіти і науки України ; ред. В. В. Копєйчиков. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – 752 с.

 15. Правознавство : підручник / Мін-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т внутрішніх справ. – К. : Правова єдність, 2008. – 790 с.

 16. Правознавство : підручник / Мін-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т внутрішніх справ. – 2-ге вид., доп. – К. : Правова єдність, 2009. – 792 с.

 17. Правознавство : підручник / Мін-во освіти і науки України, КНЕУ ; ред. В. Ф. Опришко. – К. : КНЕУ, 2003. – 767 с.

 18. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави : навчальний посібник / П. М. Рабінович. – 5-те вид., зі змінами. – К. : Атіка, 2001. – 176 с.

 19. Спиридонов Л. И.Теория государства и права : учебник / Л. И. Спиридонов. – М. : Проспект, 2001. – 304 с.

 20. Тихомиров Ю. А.Курс сравнительного правоведения / Ю. А. Тихомиров ; Ин-т законодательства и сравнит. правоведения при Правительстве РФ. – М. : НОРМА, 1996. – 432 с.

 21. Трофимова З. В.Основы правоведения. Вопросы. Тесты. Задания. Кроссворды : учебное пособие / З. В. Трофимова. – Донецк : Академия, 1998. – 192 с.

 22. Хрестоматія з правознавства : навчальний посібник / Мін-во освіти і науки України ; [упор. Л. О. Лоха]. – К. : Юрінком Інтер, 2003. – 736 с.

 23. Шпиталенко Г. А. Основи правознавства : навчальний посібник / Г. А. Шпиталенко, Р. Б. Шпиталенко. – 5-те вид. – К. : Каравела, 2008. – 376 с.

Додаткова література

 1. Аваков А. Конституція як основа для побудови правової та демократичної держави / А. Аваков // Вісник Академії правових наук України. – 2008. – № 3. – С. 33-34.

 2. Бабенко, К. А. Конституційне закріплення демократичних основ організації державної влади (теорія і практика реалізації) / К. А. Бабенко // Часопис Київського університету права. – 2006. – № 4. – C. 68-74.

 3. Балінський О. В. Міжнародні правові стандарти та їх роль у правовому розвитку в умовах глобалізації / О. В. Балінський // Держава і право. – 2006. – № 2. – C. 463-470.

 4. Батанов Ю О. Статут територіальної громади – основний нормативний акт місцевого самоврядування / О. Батанов // Право України. – 2004. – № 7. – C. 30-35.

 5. Бері В. Регламент Верховної Ради України – процедурно-правова основа реалізації функції парламенту / В. Бері // Право України. – 2005. – № 11. – C. 103-107.

 6. Вереша Р. В. Поняття вини як елемент змісту кримінального права України : монографія / Р. В. Вереша. – К. : Атіка, 2005. – 224 с.

 7. Гетьман А. Б. Конституційно-правові основи адміністративно-територіального устрою України / А. Б. Гетьман // Держава і право. – 2008. – № 2. – C. 175-180.

 8. Головащенко О. Громадянське суспільство як основа у становленні правової держави / О. Головащенко // Вісник Академії правових наук України. – 2008. – № 3. – С. 126-128.

 9. Гудзь Л. Правопорушення на виборах: основні форми вияву, методи боротьби та профілактики / Л. Гудзь // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 11. – C. 150-154.

 10. Добродумов П. О. Конституційно-правові основи економічної системи України / П. Добродумов // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 12. – C. 88-92.

 11. Заморська Л. Норма права як основний елемент системи права / Л. Заморська // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 1. – C. 42-45.

 12. Ковальчук Я. Основні аспекти співвідношення між спадкуванням за заповітом і спадкуванням за законом / Я. Ковальчук // Юридичний журнал. – 2007. – № 4. – C. 54-55.

 13. Комарницький Д. С. Юридична відповідальність держави перед особою як основа побудови соціальної та правової держави в Україні / Д. С. Комарницький // Держава і право. – 2007. – № 3. – C. 104-109.

 14. Кримінальне право України (Загальна частина) : навчальний посібник / І. В. Хохлова, О. П. Шем’яков ; Мін-во освіти і науки України, Макіївський економіко-гуманітарний ін-т. – К. : ЦНЛ, 2006. – 272 с.

 15. Лук’янець Д. М. Філософські основи і концептуальна модель юридичної відповідальності / Д. М. Лук’янець // Юридична Україна. – 2006. – № 4. – C. 4-12.

 16. Мовчан А. Критерії добору кадрів при прийнятті на роботу як основа реалізації права на працю / А. Мовчан // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 4. – C. 43-47.

 17. Основи трудового права України: підручник / ред. П. Д. Пилипенко. – 2-ге вид., випр. і доп. – К. : Магнолія плюс, 2006. – 280 с.

 18. Приходько С. Захист прав працівників при масових звільненнях / С. Приходько // Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. – № 11. – C. 103-110.

 19. Сташис В. Основні новели нового Кримінального кодексу України / В. Сташис // Вісник Академії правових наук України. – 2003. – № 2. – C. 612-626.

 20. Фролов Ю. Держава – основний організаційно-правовий гарант забезпечення реалізації, охорони та захисту економічних прав і свобод людини та громадянина в Україні / Ю. Фролов // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 4. – C. 57-60.

 21. Шаповал В. Сучасні характеристики конституції як основного закону держави / В. Шаповал // Право України. – 2008. – № 10. – С. 4-12.

 22. Щербина В. Про основоположні принципи трудового права України / В. Щербина // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 1. – C. 13-17.

Підп. до друку 22.05.2013. Формат 60х90/16. Папір офсетний.

Умов. друк. арк. 3,0. Тираж 30 пр. Вид. № 30.
ВВП «Мрія» ТОВ, 40000, м. Суми, вул. Кузнечна, 2.

Свідоцтво про внесення до державного реєстру України:серія ДК, № 36.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка