Навчально-методичний посібник для самостійної роботи Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладівСторінка5/8
Дата конвертації23.10.2017
Розмір1.15 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8

СЗ.09 – Загальна характеристика цивільного права України.

Зміст заняття:

 1. Цивільне право і відносини, що ним регулюються.

 2. Джерела цивільного права. Загальна характеристика цивільного законодавства України. Цивільний кодекс України.

 3. Учасники цивільних правовідносин.

 4. Право власності в Україні. Захист власності.


Методичні вказівки щодо самостійного вивчення теми:

Починаючи розгляд теми, потрібно визначити, що цивільне право є однією з провідних галузей національного права України, яка регулює певну групу правових відносин за участю фізичних і юридичних осіб та держави в цілому. Необхідно вказати на предмет правового регулювання даної галузі, який становлять такі групи відносин: майнові та особисті немайнові відносини. Розкрийте зміст цих відносин, наведіть приклади. Для більш повного знайомства з основами цивільного права необхідно визначити методи, за допомогою яких цивільне право регулює вказані вище відносини, вказати на їх характерні ознаки, що притаманні саме цій галузі права.

Характеристика цивільного законодавства передбачає дослідження основних засад цивільно-правового регулювання товарно-грошових відносин за Конституцією України, вкажіть на ці норми. Які законодавчі акти України деталізують і розвивають конституційні положення? Особливо зверніть увагу на Цивільний кодекс України, якому належить центральне місце в системі цивільного законодавства, та проаналізуйте його структуру і зміст.

При вивченні питання про учасників цивільних відносин слід з’ясувати, що ними можуть бути лише три групи суб’єктів (фізичні особи, юридичні особи та особи публічного права). Після цього необхідно проаналізувати кожну з груп – хто до неї входить та які специфічні ознаки мають суб’єкти даної групи. Тут також необхідно зупинитись на детальному з’ясуванні понять цивільної правоздатності та дієздатності.

Питання про право власності потребує з’ясування його поняття в об’єктивному та суб’єктивному сенсі. Важливо, що в суб’єктивному розумінні, право власності є уособленням єдності трьох правомочностей: володіння, користування та розпорядження. Слід охарактеризувати ці правомочності і зрозуміти, чому власником може вважатися лише та особа, яка має всі три ці складові. Також в межах даного питання необхідно розглянути поняття «річ» – ключове поняття права власності та цивільного права вцілому. Завершити розгляд права власності слід вивченням існуючих в Україні форм власності та підстав їх зміни.
Теми рефератів:


 1. Право інтелектуальної власності.

 2. Представництво як інститут цивільного права.

 3. Способи захисту цивільних прав особи.

 4. Приватизація в Україні.

 5. Право власності українського народу.


Питання для повторення:

 1. Які критерії дозволяють розглядати цивільне право України як самостійну галузь права?

 1. Назвіть основні підгалузі та інститути цивільного права.

 2. Які відносини регулюються нормами цивільного права України?

 3. Які методи правового регулювання використовуються у цивільному праві?

 4. Що містить у собі поняття «цивільна правосуб’єктність»?

 5. Чим визначається обсяг цивільної дієздатності?

 6. Які види цивільної дієздатності вам відомі?

 7. Який обсяг прав є в опікуна та в піклувальника?

 8. Який орган приймає рішення про обмеження дієздатності?

 9. Чи можна поновити обсяг дієздатності і в якому порядку це відбувається?

 10. В яких випадках та в якому порядку фізична особа може бути визнана обмежено дієздатною чи недієздатною?

 11. Охарактеризуйте обсяг дієздатності неповнолітньої та малолітньої особи.

 12. В яких формах здійснюється приватизація державного майна в Україні?

 13. Які ознаки характеризують юридичну особу?

 14. Які види юридичних осіб вам відомі? Охарактеризуйте їх.

 15. Що собою являє інститут «представництва»?

 16. Які способи захисту цивільних прав ви знаєте?

 17. Що мається на увазі під поняттями»правочин»та «угода»?


Задачі для закріплення теоретичного матеріалу:

Замість знаку питання ? поставте знак >, < або =1. (А + Б + В) :Г + (Ґ + Д) : Ж ? (З + Й) : К, де

А, Б – кожна із сторін договору найму, укладеного на невизначений строк, може відмовитися від договору в будь-який час, письмово попередивши про це другу сторону за А (місяці), а у разі найму нерухомого майна – за Б (місяці). Договором або законом може бути встановлений інший строк для попередження про відмову від договору найму, укладеного на невизначений строк. (Цивільний кодекс, ст. 763).

В, Г – якщо на товар не встановлений гарантійний строк або строк придатності, вимога у зв’язку з його недоліками може бути пред’явлена покупцем за умови, що недоліки були виявлені протягом розумного строку, але в межах В років, а щодо нерухомого майна – в межах Г років від дня передачі товару покупцеві, якщо договором або законом не встановлений більший строк. (Цивільний кодекс, ст. 680).

Ґ – строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід спливає через Ґ років, що відліковуються від дати подання заявки на винахід в установленому законом порядку. (Цивільний кодекс, ст. 465).

Д – до вимог про розірвання договору дарування застосовується позовна давність в Д (ріки). (Цивільний кодекс, ст. 728).

Ж – якщо строк (термін) виконання боржникомобов’язку не встановлений або визначений моментом пред’явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обов’язок у Ж-денний строк від дня пред’явлення вимоги, якщо обов’язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства. (Цивільний кодекс, ст. 530).

З – автор має невідчужуване право на одержання грошової суми у розмірі З відсотків від суми кожного продажу оригіналу художнього твору чи оригіналу рукопису літературного твору, наступного за відчуженням оригіналу, здійсненим автором. Зазначена сума сплачується продавцем оригіналу твору. (Цивільний кодекс, ст. 448).

Й – Позичальник зобов'язаний повернути позикодавцеві позику у строк та в порядку, що встановлені договором. Якщо договором не встановлений строк повернення позики або цей строк визначений моментом пред’явлення вимоги, позика має бути повернена позичальником протягом Й днів від дня пред’явлення позикодавцем вимоги про це. (Цивільний кодекс, ст. 1049)

К – кількість форм власності за ЦК (Цивільний кодекс, ст.ст. 324-327).
2. (А + Б) : В + Г – Ґ ? Д : Ж + З + Й, де

А – часткову цивільну дієздатність має фізична особа, яка не досягла А років. (Цивільний кодекс, ст. 31).

Б – повна цивільна дієздатність може бути надана фізичній особі, яка досягла Б років і працює за трудовим договором. (Цивільний кодекс, ст. 35).

В – спадкоємці фізичної особи, яка оголошена померлою, не мають права відчужувати протягом В років нерухоме майно, що перейшло до них у зв’язку з відкриттям спадщини. (Цивільний кодекс, ст. 47).

Г – строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми спливає через Г років, що відліковуються від дати подання заявки на компонування інтегральної мікросхеми в установленому законом порядку. (Цивільний кодекс, ст. 475).

Ґ – фізична особа може бути визнана судом безвісно відсутньою, якщо протягом Ґ (роки) в місці її постійного проживання немає відомостей про місце її перебування. (Цивільний кодекс, ст.43).

Д – повну цивільну дієздатність має фізична особа, яка досягла Д років (повноліття). (Цивільний кодекс, ст. 34).

Ж – загальна позовна давність (строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу) встановлюється тривалістю у термін Ж (роки). (Цивільний кодекс, ст. 257).

З, Й – фізична особа може бути оголошена судом померлою, якщо у місці її постійного проживання немає відомостей про місце її перебування протягом З років, а якщо вона пропала безвісти за обставин, що загрожували їй смертю або дають підставу припускати її загибель від певного нещасного випадку, – протягом Й місяців. (Цивільний кодекс, ст. 46).
3. (А – Б) : В + Г ? (Ґ – Д) : Ж + З, де

А – строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на твір спливає через А років, що відліковуються з 1 січня року, наступного за роком смерті автора чи останнього із співавторів, який пережив інших співавторів, крім випадків, передбачених законом. (Цивільний кодекс, ст. 446).

Б – строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин спливає через тридцять років, а щодо дерев та винограду – через Б років, що відліковуються з 1 січня року, наступного за роком державної реєстрації цих прав. (Цивільний кодекс, ст. 487).

В – позовна давність у В років застосовується до вимог про визнання недійсним правочину, вчиненого під впливом насильства або обману. (Цивільний кодекс, ст. 258).

Г – майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку є чинними протягом Г років з дати, наступної за датою подання заявки на торговельну марку в установленому законом порядку, якщо інше не встановлено законом. (Цивільний кодекс, ст. 496).

Ґ – у разі знаходження скарбу, що є пам’яткою історії та культури, право власності на нього набуває держава. Особа, яка виявила такий скарб, має право на одержання від держави винагороди у розмірі до Ґ відсотків від його вартості на момент знахідки, якщо вона негайно повідомила міліції або органові місцевого самоврядування про скарб і передала його відповідному державному органові або органові місцевого самоврядування. (Цивільний кодекс, ст. 343).

Д – знайдені транспортні засоби передаються на зберігання міліції, про що робиться оголошення в друкованих засобах масової інформації. Якщо протягом Д місяців від дня опублікування цього оголошення власник або інша особа, яка має право вимагати повернення транспортного засобу, не будуть виявлені або вони не заявлять про свої права натранспортний засіб, міліція має право продати його, а суму виторгу внести на спеціальний рахунок у банку (Цивільний кодекс, ст. 338).

Ж – договори вважаються багатосторонніми, коли в них бере участь більше Ж осіб. (Цивільний кодекс, ст. 626).

З – позовна давність у З (років) застосовується до вимог про застосування наслідків нікчемного правочину. (Цивільний кодекс, ст. 258).
СЗ.10 – Загальна характеристика цивільного права України.

Зміст заняття:


 1. Поняття і види цивільно-правових договорів.

 2. Поняття зобов’язання, підстави його виникнення та припинення, засоби забезпечення виконання зобов’язань.

 3. Поняття і підстави цивільно-правової відповідальності.


Методичні вказівки щодо самостійного вивчення теми:

Наступним в даній темі йде питання про цивільно-правові договори, в ході розгляду якого слід з’ясувати, що усі дії громадян і організацій, спрямовані на встановлення, зміну або припинення цивільних прав і обов’язків називаються «правочинами». Вони можуть бути усними та письмовими, односторонніми чи багатосторонніми, для них встановлені особливі умови дійсності, недодержання яких може призвести до визнання цих правочинів недійсними. Що стосується «договору», то він є видом правочину і може бути лише двох- або багатостороннім, а усі інші ознаки правочину на нього розповсюджуються без змін. Необхідно також окремо з’ясувати предмет, зміст та умови дії договорів.

Розпочати вивчення наступного питання варто з визначення поняття зобов’язального права та зобов’язання в цілому. Вказати, з яких елементів складається зобов’язання, і пояснити, хто є суб’єктами зобов’язань, з приводу яких об’єктів виникають зобов’язання, і що становить зміст вказаних зобов’язань. Досліджуючи питання, необхідно звернути увагу на способи забезпечення виконання зобов’язань (поручительство, гарантія, застава, завдаток, притримання та неустойка (штраф, пеня). З’ясуйте, в чому різниця між поручительством та гарантією, які суб’єкти можуть їх давати, які обсяги прав та обов’язків у поручителя та гаранта. До яких видів зобов’язань може застосовуватись пеня? Акцентуйте увагу на тому, що способи забезпечення виконання зобов’язань обираються сторонами зобов’язань на власний розсуд, залежно від ситуації та наявних можливостей. Цікавим видається такий спосіб забезпечення, як притримання, якого раніше Цивільний кодекс України не передбачав.

В ході вивчення сьомого питання слід спочатку зрозуміти сутність поняття «цивільно-правова відповідальність», а саме, що нею є «негативна реакція держави на цивільне правопорушення», проявляється така реакція в обмеженні чи позбавленні правопорушника певних прав чи накладенні на нього обов’язків. Також необхідно запам’ятати, що така відповідальність виникає лише в результаті наявності в діях особи чітко визначених умов, сукупність яких і є підставою для притягнення особи до цивільно-правової відповідальності. В цьому питанні також слід розглянути види даної відповідальності та, що дуже важливо, підстави звільнення від неї.

Окремо слід приділити увагу «позовній давності», яка визначає строк, протягом якого особа має право звернутись до суду з вимогою про захист своїх порушених прав.
Теми рефератів:


 1. Умови дійсності договорів.

 1. Відповідальність власників джерел підвищеної небезпеки.

 2. Презумпція винуватості у цивільному праві.

 3. Моральна шкода.


Питання для повторення:

 1. Хто виступає сторонами у зобов’язанні?

 1. Чому не можна замінити боржника у зобов’язанні без згоди на це кредитора?

 2. Які правочини не належать до цивільно-правових договорів?

 3. Які ви знаєте категорії умов цивільно-правових договорів?

 4. Які ви можете навести приклади реальних договорів?

 5. Які правові наслідки тягне відсутність у договорі істотних умов?

 6. Які наслідки може тягнути за собою недотримання форми договору?

 7. До яких видів договорів застосовується письмова, нотаріально посвідчена форма договору?

 8. Назвіть види забезпечення виконання зобов’язань. З якою метою вони застосовуються?

 9. Хто такий поручитель і які обов’язки на нього покладаються?

 10. Які види застав вам відомі?

 11. Коли відбувається припинення зобов’язань? Які підстави ви можете назвати?

 12. До яких правових наслідків може призвести порушення виконання зобов’язань?

 13. Що таке договір купівлі-продажу і які його істотні умови?

 14. Що таке договір дарування і які його істотні умови?

 15. Що таке договір оренди і які його істотні умови?

 16. Що виступає підставою для притягнення до цивільно-правової відповідальності?

4.Що означає принцип презумпції винуватості у цивільному праві?

5.Які види цивільно-правової відповідальності застосовуються у цивільному праві України?


Задачі для закріплення теоретичного матеріалу:

1. У міській газеті «Ваш шанс» була надрукована стаття під назвою «Приходьте до них учитися.» У статті розповідалося про низький рівень навчання учнів в одній з приватних спеціалізованих шкіл міста, зокрема зазначалося, що випускник школи В., який вивчав англійську мову 11 років, не зміг на вступному іспиті розповісти англійською мовою про свою сім’ю. Стаття завершувалася словами: «Якщо у вас є зайві гроші, то йдіть до них учитися».

Наступного дня після виходу статті всі учні школи були обурені. «У статті немає жодного слова правди, – говорив Сергій, – цей випускник В. провчився у нашому класі півроку і перейшов до іншої школи». «Що тепер робити?» – звернулася до всіх Ольга. «Нашому директорові треба проглянути Цивільний кодекс і подати позов до суду», – заявив Олег. «А до чого тут Цивільний кодекс? Я завжди думала, що в ньому містяться лише положення щодо майна.» – заперечила Лариса. Як ви вважаєте, чи справді цю ситуацію регулює цивільне право?


2. Наскільки правий був Остап Бендер, коли звертався до гр. Корейки як «юридична особа» до «юридичної особи»? Мотивуйте свою відповідь.
3. До 14-річного Владислава звернувся 15-річний Олег із проханням дати відеокамеру для проведення відеозапису однієї з шкільних урочистостей. Владислав погодився і дав власну відеокамеру у користування на 6 годин. Однак шкільне свято затягнулося, Олег повертався додому пізно ввечері й тому залишив річ у класному кабінеті. Вночі відеокамера була викрадена. Проаналізуйте ситуацію.
4. 16-річний Васильпід час відпустки своїх батьків придбав за 8000 гривень у магазині «Компсервіс» комп’ютер. Через два тижні він вийшов з ладу не з вини Василя. Коли Василь звернувся до магазину, щоб відповідно до гарантії відремонтували комп’ютер або повернули гроші, то там відповіли, що він сам в усьому винен і, оскільки неповнолітній, то не має права на гарантію. Прокоментуйте ситуацію.
СЗ.11 – Основи сімейного права України

Зміст заняття:

 1. Шлюб та сім’я.

 2. Шлюбний договір.

 3. Права та обов’язки подружжя.

 4. Права та обов’язки батьків та дітей.


Методичні вказівки щодо самостійного вивчення теми:

Готуючись до відповіді на питання теми, необхідно мати на увазі, що сімейне право є підгалуззю цивільного права, а тому варто дослідити, що є предметом її правового регулювання, тобто, які суспільні відносини підпадають під регулювання вказаною підгалуззю. Проаналізуйте положення Сімейного кодексу. У рамках цього питання варто зазначити про умови, що висуває українське законодавство до осіб, які бажають укласти шлюб, що мають бути обов’язково дотримані. Крім того, необхідно вказати на винятки щодо умов вступу у шлюб, які дозволяються при його укладенні. Які державні органи уповноважені на надання дозволів на відхилення від встановлених норм? У цьому питанні розглядається також порядок укладання шлюбів. Необхідно визначити, які підстави, передбачені шлюбно-сімейним законодавством, можуть призвести до припинення шлюбу. Також у цьому питанні необхідно зазначити, що можливе припинення шлюбу двома шляхами: в органах РАЦСу та в судовому порядку. Крім того, варто визначитись, за яких обставин шлюб може бути визнано недійсним і які правові наслідки мають ці юридичні факти?

Окремо дослідіть положення, що стосуються мети і порядку укладення шлюбного договору, вкажіть, які права і обов’язки має подружжя. Укажіть на форму цього документа та порядок внесення в нього змін і доповнень, а також можливості його скасування. Визначте, які саме права та обов’язки можуть бути врегульовані у шлюбному договорі.

Установіть правові режими майна подружжя. Оскільки Сімейний кодекс передбачає особисту приватну власність та спільну сумісну власність подружжя, то цікавим буде встановлення видів майна, яке належить окремо чоловікові/дружині, а яке визнається є їх спільною власністю. Зверніть увагу на те, що подружжя між собою може укладати будь-які незаборонені законом правочини і визначати на власний розсуд правовий режим майна, що нажите за час їх спільного проживання. Окремо зупиніться на інституті взаємного утримання подружжя.

З’ясуйте, як визначається правовий статус осіб, що живуть однією сім’єю, але відносини яких не зареєстровані в органах РАЦСу (так зване «громадянське подружжя»). Зверніть увагу на права та обов’язки, які мають такі особи, особливо щодо майнових прав, а також встановіть, чи є відмінність у правах дітей, які народжені у шлюбі та поза ним. Дослідіть взаємні права батьків і дітей, зверніть увагу на кореспонденцію прав дітей обов’язкам батьків і навпаки. Особливої уваги на сьогоднішній день набуває проблема позбавлення батьківських прав щодо осіб, які не виконують належним чином обов’язків по догляду за дитиною. В яких випадках та в якій процедурі має застосовуватись така санкція щодо батьків? Встановіть умови, за яких такі батьки можуть поновити свої батьківські права. Зверніть увагу на те, що Сімейний кодекс встановлює декілька варіантів влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування, тому варто дослідити кожен з них, а саме: встановлення опіки, піклування, усиновлення дитини та укладення договору про патронат над дитиною. Які органи займаються цими питаннями та в якому порядку відбувається оформлення цих відносин?
Теми рефератів:


 1. Еволюція інституту шлюбу в радянському та українському праві.

 1. Інститут заручин у сімейному праві.

 2. Принципи сімейного права України.

 3. Майнові та особисті немайнові права подружжя.

 4. Громадянський шлюб: права та обов’язки осіб, що проживають разом.

 5. Усиновлення в Україні: проблеми та шляхи їх розв’язання.


Питання для повторення:

 1. Чи визнається релігійний обряд шлюбом?

6.Що собою являє шлюб?

7.Чим громадянський шлюб відрізняється від зареєстрованого?

8.Які права та обов’язки виникають у подружжя?

9.Які правові режими майна подружжя вам відомі?

10.Яке правове значення мають заручини?

11.В яких випадках можна розірвати заручини?

12.Які строки встановлюються для реєстрації шлюбу?

13.Що означає гетерошлюбність як принцип сімейного права?

14.В яких випадках шлюб визнається неукладеним?

15.Коли шлюб визнається недійсним?

16.Яке правове значення має реєстрація розлучення у РАЦСі?

17.Чи може подружжя укладати між собою цивільно-правові договори?

18.В яких органах та в якому порядку відбувається розірвання шлюбу?

19.Які особисті немайнові права виникають між батьками та дитиною?

20.За що можна позбавити батьків їх батьківських прав?

21.В якому порядку та які органи беруть участь у позбавленні батьківських прав?

22.Чи припиняються права між батьками і дитиною у разі позбавлення батьківських прав?

23.Які вам відомі способи влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування?


Задачі для закріплення теоретичного матеріалу:

Замість знаку питання ? поставте знак >, < або =1. (А + Б - В) : Г - Ґ + Д ? Ж : З + Й + К, де

А – шлюбний вік для жінок встановлюється у А років. (Сімейний кодекс України, ст. 22).

Б – шлюбний вік для чоловіків встановлюється у Б років. (Сімейний кодекс України, ст. 22).

В – Жінка та чоловік можуть одночасно перебувати лише у В (кількість) шлюбі(Сімейний кодекс України, ст. 25).

Г – якщо на момент розірвання шлюбу жінці, чоловікові до досягнення встановленого законом пенсійного віку залишилося не більш як Г років, вона, він матимуть право на утримання від колишнього чоловіка, жінки після досягнення цього пенсійного віку, за умови, що у шлюбі вони спільно проживали не менш як десять років. (Сімейний кодекс України, ст. 76).

Ґ – при укладенні шлюбу наречені мають право приєднати до свого прізвища прізвище нареченого, нареченої; подвійне прізвище не може бути складеним більш як із Ґ (кількість) прізвищ, якщо інше не випливає із звичаю національної меншини, до якої належить наречена і (або) наречений. (Сімейний кодекс України, ст. 35).

Д – шлюб реєструється після спливу Д (місяців) від дня подання особами заяви про реєстрацію шлюбу. (Сімейний кодекс України, ст. 32).

Ж – малолітньою вважається дитина до досягнення нею Ж років. (Сімейний кодекс України, ст. 6).

З – у разі зміни прізвища обома батьками прізвище дитини, яка досягла З років, змінюється за її згодою. (Сімейний кодекс України, ст. 148).

Й – якщо реєстрація шлюбу у визначений день не відбулася, заява про реєстрацію шлюбу втрачає чинність після спливу Й місяців від дня її подання. (Сімейний кодексУкраїни, ст. 28).

К – позов про розірвання шлюбу не може бути пред’явлений протягом вагітності дружини та протягом К (років) після народження дитини, крім випадків, коли один із подружжя вчинив протиправну поведінку, яка містить ознаки злочину, щодо другого з подружжя або дитини. (Сімейний кодекс України, ст. 110).Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка