Навчально-методичний посібник для самостійної роботи Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладівСторінка3/8
Дата конвертації23.10.2017
Розмір1.15 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8

Тема 3. Правова поведінка. Правопорушення та юридична відповідальність


1. Правова поведінка та її види.

2. Правопорушення: поняття, види, ознаки і склад.

3. Юридична відповідальність: поняття, функції, види.

4. Обставини, що виключають юридичну відповідальність.
Тема 4. Основи конституційного ладу України. Правовий статус особи


 1. Конституційне право, його особливості та місце в системі законодавства.

2. Загальні засади конституційного ладу України.

3. Народовладдя в Україні та форми його здійснення.

4. Загальна характеристика основних органів державної влади.


Тема 5. Судові та правоохоронні органи України


1. Загальна характеристика судової системи України.

2. Конституційний Суд України.

3. Правоохоронні органи України.


Тема 6. Загальна характеристика цивільного права України.


1. Цивільне право і відносини, що ним регулюються.

2. Джерела цивільного права. Загальна характеристика цивільного законодавства України. Цивільний кодекс України.

3. Учасники цивільних правовідносин.

4. Право власності в Україні. Захист власності.
Тема 7. Основи сімейного права України


 1. Шлюб та сім’я.

 2. Шлюбний договір.

 3. Права та обов’язки подружжя.

 4. Права та обов’язки батьків та дітей.


Тема 8. Основи спадкового права України


1. Загальна характеристика спадкового права.

2. Спадкування за заповітом.

3. Спадкування за законом.

4. Здійснення права на спадкування та оформлення спадщини.
Тема 9. Основи трудового права України


1. Поняття, предмет, метод та система трудового права.

2. Поняття, види, зміст і сторони трудового договору. Порядок прийому на роботу.

3. Підстави та порядок припинення трудового договору.

4. Робочий час і час відпочинку.Тема 10. Основи кримінального права України


1. Поняття, ознаки та склад злочину.

2. Стадії вчинення злочину та співучасть у вчиненні злочину.ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
СЗ. 01 – Основи теорії держави

Зміст заняття:

1.Поняття держави та її ознаки.

2.Закономірності та основні теорії походження держави.

3.Характеристика функцій держави.


Методичні вказівки щодо самостійного вивчення теми:

Вивчення курсу «Правознавство» доцільно розпочати із з’ясування такого складного явища як «держава». Необхідно враховувати, що багато визначень цієї дисципліни прийнято розуміти у широкому та вузькому значеннях. Не є виключенням і поняття «держава». У співвідношенні держави з іншими організаціями у суспільстві допоможе розібратись визначення основних та факультативних ознак цього явища.

В наступному питанні при розгляді основних теорій походження держави слід мати на увазі, що запропонований перелік не є вичерпним, а також, що зазначені теорії походження держави можуть вважатися і теоріями походження права.

Характеризуючи функції держави в межах третього питання, варто пам’ятати, що, не дивлячись на запропоновані способи класифікації за різними ознаками, одна і та ж функція держави може бути одночасно віднесена до різних видів. Наприклад: внутрішні функції можна класифікувати за сферою суспільних відносин та іншим чином.


Теми рефератів:

 1. Держава: її сутність і основні поняття.

 2. Особливості формування державно-правових інститутів у різних народів.

 3. Державний суверенітет як одна із найважливіших політико-правових ознак держави.

 4. Сутність державної території.

 5. Співвідношення держави та суспільства.

 6. Формування зворотного зв’язку між народом та державною владою в процесі здійснення політичної влади.


Питання для повторення:

 1. Риси, що відрізняють державну організацію від організації влади первісного суспільства.

 2. Назвати факультативні ознаки держави та навести приклади.

 3. Охарактеризувати види суверенітету.

 4. Довести необхідність державного апарату для існування держави.

 5. Співвідношення і взаємодія держави і особи.

 6. Пояснити необхідність вивчення основних теорій походження держави.

 7. Назвати та охарактеризувати основні теорії походження держави.

 8. Проаналізувати соціально-економічні чинники виникнення держави.

 9. З’ясувати та довести чи спростувати необхідність існування держави для сучасного суспільства.


Задачі для закріплення теоретичного матеріалу:

1. Визначте, форму держав, що описано в наведених інформаціях:

а) кожні п’ять років у країні проводять вибори парламенту – народних зборів. Після чергових виборів народні збори формують уряд на чолі з прем’єр-міністром. Держава поділяється на області, якими керують глави адміністрацій, яких призначає уряд держави;

б) державу очолює королева, усі закони набувають чинності після затвердження парламентом і підписання королевою. Парламент обирають строком на сім років. До парламенту входять представники 12 земель, кожна з яких має власний уряд і законодавство;

в) влада в країні в руках генерала, який очолив державу внаслідок заколоту. Дію конституції зупинено. Крім центральної провінції, до складу держави входять три землі, захоплені внаслідок військової операції. Є обраний парламент, але його влада дуже обмежена.


2. Начальник податкової інспекції під час зустрічі зі студентами сказав, що Конституція Пилипа Орлика (1710 р.) за своїм змістом фактично є Податковим кодексом. Які аргументи він міг навести? Один із студентів висловив думку, що податківець помиляється. Які аргументи мав навести цей студент? Дайте оцінку обом точкам зору і висловіть свою власну.
3. Проаналізуйте ситуації і поясніть, які з них можливі у правовій державі, а які – ні. Відповідь обґрунтуйте.

а) Уряд ухвалив постанову про оплату навчання в усіх державних освітніх закладах.

б) Адміністрація підприємства безпідставно звільнила працівника.

в) Рішенням ректорату вищого навчального закладу було визначено відсоток студентів, яких зарахують на перший курс залежно від їхнього соціального статусу й національності.

г) Податкова адміністрація наклала штраф на керівника підприємства через порушення ним податкового законодавства.

ґ) Місцева влада заборонила вихід місцевої газети за її опозиційне спрямування.

д) Громадянин звернувся до суду зі скаргою на редакцію часопису за поширення недостовірних відомостей стосовно його особистого життя.

е) Парламент країни ухвалив закон, що визначає одну офіційну релігію в державі.

є) Рішенням адміністрації навчально-виховного закладу до навчального плану як обов’язковий предмет введено «Закон Божий».
4. І. Кант ототожнював автократію з безпосередньою демократією. Чому?
СЗ.02 – Основи теорії держави

Зміст заняття:


 1. Форма держави та її елементи.

 2. Поняття та ознаки громадянського суспільства і правової держави.


Методичні вказівки щодо самостійного вивчення теми:

При вивченні форми держави треба мати на увазі, що її елементи є лише способом розуміння форми організації суспільства і що вони не можуть існувати окремо, адже є взаємозалежними. Наприклад: республіканська форма правління як правило визначає демократичний режим правління тощо.

Загальний огляд основ теорії держави варто завершити з’ясуванням ознак та сутності «правової держави», як найвищої ланки розвитку організації суспільства. В контексті розгляду цього питання окремо слід приділити увагу ознакам «громадянського суспільства», яке вважається однією з передумов формування «правової держави».
Теми рефератів:


 1. Політична влада та її значення в процесі становлення правової, соціальної держави.

 2. Політичний (державний ) режим сучасної України.

 3. Співвідношення та взаємодія механізму та функцій держави.

 4. Класифікація органів державної влади за відповідними критеріями.

 5. Правова держава: її сутність і основні риси.

 6. Приклади існування правових держав світу.


Питання для повторення:

 1. З’ясувати необхідність розуміння форми держави та її елементів.

 2. Охарактеризувати елементи форми держави на прикладі конкретних країн: Росія, США, Швейцарія, ОАЄ, Китай, Єгипет.

 3. Охарактеризувати форму нашої держави.

 4. З’ясувати співвідношення понять «держава» і «країна».

 5. Пояснити, чому Україна на сьогодні не може називатися правовою державою.

 6. Назвіть основні умови, реалізація яких дозволить створити в Україні правову державу.

 7. Пояснити співвідношення понять «правова держава» і «громадянське суспільство».

 8. Охарактеризувати принцип розподілу влади.

 9. Поясніть вислів: «гарантованість прав громадян».

 10. Розкрийте сутність вислову «панування права».

 11. Доведіть чи спростуйте необхідність існування «плюралізму» в правовій країні.


Задачі для закріплення теоретичного матеріалу:

Оберіть правильний варіант:1. Назвіть елементи форми держави: ► апарат держави; ► політична система; ► державний устрій; ► державне правління.
2. Спосіб формування та функціонування вищих органів державної влади: ► форма держави; ► державний режим; ► державний устрій; ► державне правління.
3. Як називається форма правління, при якій вища державна влада здійснюється повністю або частково однією особою і передається у спадок: ► республіка; ► конфедерація; ► демократія; ► монархія.
4. Позначте відповіді, у яких правильно вказані ознаки монархії: ► джерелом влади є народ; ► влада здійснюється однією особою; ► спадковий порядок правонаступництва вищої влади; ► вища влада здійснюється виборним органом.
5. Позначте відповіді, у яких правильно вказані ознаки монархії: ► глава держави здійснює владу одноособово та безстроково; ► відсутність політичної та юридичної відповідальності глави держави за результати здійснення влади; ► вища влада здійснюється виборним органом; ► джерелом влади є народ.
6. Яку республіканську форму правління характеризує така ознака: уряд формується та відповідальний перед парламентом: ► парламентська республіка; ► парламентська монархія; ► президентська республіка; ► президентсько-парламентська республіка.

7. Яку форму правління характеризує така ознака: уряд відповідальний і перед президентом, і перед парламентом: ► президентсько-парламентська республіка; ► президентська республіка; ► парламентська монархія; ► парламентська республіка.
СЗ.03 – Основи теорії права

Зміст заняття:

  1. Право – особливий вид соціальних норм.

  2. Поняття права та його ознаки. Функції права.

  3. Джерела (форми) права.


Методичні вказівки щодо самостійного вивчення теми:

В рамках першого питання теми слід з’ясувати місце і роль правового механізму регулювання суспільних відносин, характер взаємозв’язків таких соціальних явищ, як право і економіка, право і держава, право і мораль. Важливо дослідити ознаки права, які відрізняють право від інших соціальних інститутів. Слід зазначити місце, яке посідає норма права в системі соціальних норм.

Далі слід розкрити поняття «право», використовуючи об’єктивне та суб’єктивне його розуміння, пам’ятаючи при цьому, що в більшості випадків юридична наука оперує поняттям «право», як системою загальнообов’язкових, формально визначених загальних норм (правил поведінки), які встановлюються, гарантуються і охороняються державою з метою впорядкування суспільних відносин.

При вивченні функцій права та їх класифікації, треба виходити з тієї позиції, що основним призначенням права є регулювання суспільних відносин. Таким чином дуже легко буде зрозуміти та запам’ятати сутність та види функцій права.

Розглядаючи принципи права, їх поняття та значення, слід запам’ятати: 1) вони, по суті, також є нормами права, 2) на відміну від норм права, їх не так легко змінити чи скасувати, адже вони уособлюють основні тенденції (правила) розвитку права.

Вивчення цієї теми передбачає аналіз джерел (форм) права. Потрібно детально розглянути п’ять основних видів джерел права, а саме: правовий звичай, правовий прецедент, нормативно-правовий акт, правову доктрину та нормативно-правовий договір. Варто визначити їх значення для науки теорії права та дослідити, в яких правових системах домінують ті чи інші джерела права. Необхідно зупинитись на більш детальному розгляді «нормативно-правових актів» (законів та підзаконних нормативних актів), оскільки саме вони використовуються в Україні як джерела права.


Теми рефератів:

 1. Співвідношення та взаємодія норм права і норм моралі.

 2. Правова норма як первинна клітина системи права.

 3. Судовий прецедент: поняття та місце серед інших форм права.

 4. Нормативно-правовий договір: поняття та місце серед інших форм права.

 5. Дія нормативно-правових актів в часі, в просторі і за колом осіб.

 6. Міжнародні договори: поняття та види.

 7. Принципи міжнародного права як джерела права.

 8. Система права як прояв внутрішньої узгодженості правових норм.


Питання для повторення:

 1. Місце і роль права в системі соціальних норм.

 2. Загальна характеристика основних галузей права.

 3. Реалізація норм права.

 4. Правова норма: поняття, структура.

 5. Виникнення і поняття права.

 6. Поняття і види нормативного регулювання в суспільстві.

 7. Співвідношення норми права і моралі.

 8. Поняття й ознаки правової норми.

 9. Структура правових норм.

 10. Види правових норм.

 11. Поняття джерел права.

 12. Правотворчість: поняття, види.

 13. Стадії правотворчого процесу.

 14. Поняття і види систематизації нормативних актів.


Задачі для закріплення теоретичного матеріалу:

1. Наведіть приклади соціальних норм, якими Ви користуєтесь у повсякденному житті. Назвіть вид кожної.
2. Назвіть вид соціальної норми, що встановлює для жінок Афганістану заборонену працювати, ходити до школи та виходити на вулицю без паранджі.
3. Відповідно до частини ст. 195 Кримінального кодексу України:

«Погроза знищення чужого майна шляхом підпалу, вибуху або іншим загальнонебезпечним способом, якщо були реальні підстави побоюватися здійснення цієї погрози, –

карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від шістдесяти до ста двадцяти годин, або виправними роботами на строк до одного року, або арештом на строк до шести місяців.» Визначте структуру зазначеної норми.
4. Відповідно до частини ст. 258 Кримінального кодексу України:

«1. Терористичний акт, тобто застосування зброї, вчинення вибуху, підпалу чи інших дій, які створювали небезпеку для життя чи здоров’я людини або заподіяння значної майнової шкоди чи настання інших тяжких наслідків, якщо такі дії були вчинені з метою порушення громадської безпеки, залякування населення, провокації воєнного конфлікту, міжнародного ускладнення, або з метою впливу на прийняття рішень чи вчинення або невчинення дій органами державної влади чи органами місцевого самоврядування, службовими особами цих органів, об’єднаннями громадян, юридичними особами, або привернення уваги громадськості до певних політичних, релігійних чи інших поглядів винного (терориста), а також погроза вчинення зазначених дій з тією самою метою -караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років.» Визначте структуру зазначеної норми.


СЗ.04 – Основи теорії права

Зміст заняття:

 1. Система права.

 2. Нормативно-правові акти та їх види. Систематизація правових актів.

 3. Правовідносини: поняття, суб’єкти, об’єкти, зміст.


Методичні вказівки щодо самостійного вивчення теми:

В межах питання щодо розгляду системи права, її складових, необхідно з’ясувати механізм взаємодії даних елементів. Особливу увагу слід приділити вивченню поняття «норма права» і розкриттю її ознак та специфічної структури. В межах даного питання варто з’ясувати такі суміжні поняття, як «система законодавства» та «правова система» і порівняти їх із «системою права».

У рамках даної теми важливим є з’ясування сутності «правовідносин», оскільки це дає змогу зрозуміти, які саме суспільні відносини підпадають під визначення правових. У цьому питанні потрібно розкрити ознаки та структуру правовідносин, тобто дати детальну характеристику таких складових елементів: об’єкта, суб’єкта та змісту правових відносин. Також необхідно вказати на визначення та види підстав виникнення, зміни та припинення правовідносин, дати узагальнюючу характеристику юридичних фактів та навести їх класифікацію.
Теми рефератів:


 1. Галузі процесуального та матеріального права: порівняльна характеристика.

 2. Загальна порівняльна характеристика основних правових сімей світу.

 3. Взаємозв’язок норм права та правовідносин.

 4. Мета правового регулювання – єдність та добробут народу.

 5. Цінність правового регулювання.

 6. Проблеми ефективності механізму правового регулювання.

 7. Правова держава та дисципліна.


Питання для повторення:

 1. Система права і система законодавства. Поняття системи права і її галузеве ділення.

 2. Правова система України.

 3. Поняття і види тлумачення норм права. Суб’єкти і значення тлумачення норм права.

 4. Поняття реалізації норм права, її форми і види.

 5. Правозастосування як особливий вид реалізації норм права.

 6. Акти застосування норм права.

 7. Поняття, ознаки, склад правовідносин.

 8. Суб’єкти правовідносин.

 9. Юридичний зміст правовідносин.

 10. Об’єкти правовідносин.

 11. Юридичні факти.

 12. Дія нормативних актів.


Задачі для закріплення теоретичного матеріалу:

1. Відповідно до частини ст. 188 Кодексу законів про працю України:

«Не допускається прийняття на роботу осіб молодше шістнадцяти років.

За згодою одного із батьків або особи, що його замінює, можуть, як виняток, прийматись на роботу особи, які досягли п’ятнадцяти років.

Для підготовки молоді до продуктивної праці допускається прийняття на роботу учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх спеціальних навчальних закладів для виконання легкої роботи, що не завдає шкоди здоров’ю і не порушує процесу навчання, у вільний від навчання час по досягненні ними чотирнадцятирічного віку за згодою одного з батьків або особи, що його замінює.» Визначте структуру зазначеної статті.


2. Відповідно до частини ст. 208 Кодексу законів про працю України:

«Для працівників, які навчаються без відриву від виробництва в середніх і професійно-технічних навчальних закладах, встановлюється скорочений робочий тиждень або скорочена тривалість щоденної роботи із збереженням заробітної плати у встановленому порядку; їм надаються також і інші пільги.» Визначте структуру зазначеної статті.


3. Відповідно до частини ст. 28 Сімейного кодексу України:

«1. Заява про реєстрацію шлюбу подається жінкою та чоловіком до будь-якого державного органу реєстрації актів цивільного стану за їхнім вибором.

Особи, які подали заяву про реєстрацію шлюбу, вважаються нареченими.

2. Заява про реєстрацію шлюбу подається жінкою та чоловіком особисто.

3. Якщо жінка і (або) чоловік не можуть через поважні причини особисто подати заяву про реєстрацію шлюбу до державного органу реєстрації актів цивільного стану, таку заяву, нотаріально засвідчену, можуть подати їх представники. Повноваження представника мають бути нотаріально засвідчені.

4. Якщо реєстрація шлюбу у визначений день не відбулася, заява про реєстрацію шлюбу втрачає чинність після спливу трьох місяців від дня її подання.» Визначте структуру зазначеної статті.


СЗ.05 – Правова поведінка. Правопорушення та юридична відповідальність

Зміст заняття:

 1. Правова поведінка та її види.

 2. Правопорушення: поняття, види, ознаки і склад.


Методичні вказівки щодо самостійного вивчення теми:

Вивчення даної теми необхідно почати з розкрити поняття «правової поведінки» та елементів, що входять до її складу. Тут також треба звернути увагу на той факт, що окрім «правової поведінки» в суспільстві існує ще і «неправова», яка врегульована іншими соціальними нормами (за виключенням права) і правовою наукою не вивчається. У межах першого питання також необхідно розглянути ознаки, що є характерними для правової поведінки взагалі та для її видів (правомірної та неправомірної) зокрема. Цікаво також буде зупинитись на вивченні класифікації правомірної поведінки за різними ознаками.В наступному питанні слід більш детально розглянути такий вид неправомірної поведінки як правопорушення. Необхідно з’ясувати його основні ознаки та склад, адже ці питання мають велике значення для відмежування правомірної поведінки від неправомірної. Варто достатньо глибоко вивчити кожен з елементів складу правопорушення (об’єкт, об’єктивну сторону, суб’єкта, суб’єктивну сторону), з’ясувавши основні ознаки кожного.
Теми рефератів:

 1. Правове виховання як засіб підвищення рівня правосвідомості та правової культури.

 2. Обставини, що виключають юридичну відповідальність та їх значення.

 3. Алкоголізм, наркоманія, токсикоманія і правопорушення.

 4. Злочин і покарання. Світовий досвід.


Питання для повторення:

 1. Охарактеризуйте основні ознаки правової поведінки.

 2. З’ясуйте, чи можна назвати «неправову поведінку» такою, що не відповідає певним нормам або порушує їх?

 3. Чи можна поставити знак рівності між поняттями: «правова поведінка» і «правомірна поведінка»?

 4. В чому полягають юридичні наслідки правової поведінки?

 5. В чому полягає суспільна корисність поведінки особи і чи завжди її можна визначити в матеріальному вимірі?

 6. Охарактеризуйте юридичні наслідки правомірної поведінки.

 7. Чому «соціально-припустиму» поведінку особи віднесено до правомірної поведінки.

 8. В чому різниця між правомірною поведінкою дотримання та виконання?

 9. Яким чином можна пасивно поводитись правомірно?

 10. Наведіть приклади активної (за суб’єктивною стороною) поведінки особи.

 11. Як називається поведінка особи, коли та поводиться за принципом: «роби так, як роблять інші»?

 12. Маргінал – це особа-правопорушник чи особа, яка поводиться правомірно?

 13. В чому полягає суспільна шкідливість поведінки особи і чи завжди її можна визначити в матеріальному вимірі?

 14. Охарактеризуйте юридичні наслідки неправомірної поведінки.

 15. В чому полягає різниця між об’єктивно-протиправним діянням та правопорушенням.

 16. В чому полягає соціальна суть правопорушення.

 17. За якою ознакою правопорушення поділяють на злочини та проступки?

 18. Проаналізуйте причини вчинення правопорушень у суспільстві.

 19. Охарактеризуйте значення складу правопорушення.

 20. Порівняйте предмет та об’єкт правопорушення.

 21. Охарактеризуйте значення об’єктивної сторони правопорушення.

 22. Назвіть та охарактеризуйте обов’язкові ознаки об’єктивної сторони.

 23. Порівняйте ознаки суб’єктів: злочину, адміністративного правопорушення, дисциплінарного та цивільно-правового проступку.

 24. Охарактеризуйте прямий умисел в поведінці правопорушника. Назвіть приклади поведінки з прямим умислом.

 25. Охарактеризуйте непрямий умисел в поведінці правопорушника. Назвіть приклади поведінки з непрямим умислом.

 26. Охарактеризуйте самовпевненість в поведінці правопорушника. Назвіть приклади такої поведінки.

 27. Охарактеризуйте недбалість в поведінці правопорушника. Назвіть приклади такої поведінки.Задачі для закріплення теоретичного матеріалу:


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка