Навчально-методичний посібник для самостійної роботи Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладівСторінка2/8
Дата конвертації23.10.2017
Розмір1.15 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8


Структура дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

усього

у тому числі

л

с

інд.

с.р.

Модуль 1

Тема 1. Основи теорії держави


11

2

4
5

Тема 2. Основи теорії права


11

2

4
5

Тема 3. Правова поведінка. Правопорушення та юридична відповідальність


11

2

4
5

Тема 4. Основи конституційного ладу України. Правовий статус особи


11

2

2
5

Тема 5. Судові та правоохоронні органи України


11

2

2
5

Усього годин за 1 мод.


55

10

16
25

Модуль 2

Тема 6. Загальна характеристика цивільного права України.


11

2

4
6

Тема 7. Основи сімейного права України


10

2

3
5

Тема 8. Основи спадкового права України


10

2

3
6

Тема 9. Основи трудового права України


11

2

4
6

Тема 10. Основи кримінального права України


11

2

4
6Усього годин за 2 мод.


53

10

18
29

Усього годин за курс


108

20

34
54ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ
МОДУЛЬ 1


Тема 1. Основи теорії держави

Причини та передумови виникнення держави. Походження держави. Теорії виникнення держави як об’єкта вирішення соціальних конфліктів. Історичні типи держави. Рабовласницька, феодальна, буржуазна та соціалістична держави. Політична система суспільства, її складові та роль держави в цій системі. Поняття держави. Ознаки держави: публічність, територія, наявність системи податків та зборів, зв’язок із правом, державний примус, суверенітет (зовнішній та внутрішній). Роль суверенітету в сучасних умовах існування держав. Поняття форми держави. Визначення її складових елементів. Зміст форми держави: форма правління (монархія, республіка), форма державно-територіального устрою (унітарна держава, федерація, імперія, конфедерація) та політико-державний режим (демократичний, авторитарний, тоталітарний тощо). Функції держави (внутрішні та зовнішні) в сучасних умовах. Правові форми здійснення державою зазначених функцій. Поняття механізму держави, його складові. Державний орган. Громадянське суспільство як основа правової держави. Поняття та основні ознаки правової держави. Принцип розподілу влади.


Тема 2. Основи теорії права

Поняття та види соціальних норм. Місце правових норм у системі соціальних норм. Правове регулювання. Предмет правового регулювання. Методи правового регулювання. Визначення права. Основні наукові підходи до праворозуміння. Право в суб’єктивному та об’єктивному значеннях. Характерні ознаки права. Сучасні принципи права. Функції права. Загально-соціальні функції права. Спеціально-юридичні функції права. Норма права. Ознаки норми права. Структура норми права. Визначення гіпотези, диспозиції, санкції. Класифікація норм права. Поняття та види форм (джерел) права. Правовий звичай. Юридичний прецедент. Нормативний договір. Нормативно-правовий акт. Правова доктрина. Поняття правовідносин. Характерні ознаки правовідносин. Суб’єкт правовідносин. Поняття та зміст правосуб’єктності. Поняття правоздатності. Поняття дієздатності. Об’єкт правовідносин. Види об’єктів правовідносин. Юридичний зміст правовідносин: суб’єктивні права та юридичні обов’язки. Юридичні факти (події та діяння). Класифікація юридичних фактів. Класифікація правовідносин. Поняття системи права та її класифікація. Співвідношення системи права з правовою системою.
Тема 3. Правова поведінка. Правопорушення та юридична відповідальність

Поняття та зміст правової поведінки. Визначення правомірної поведінки. Ознаки правомірної поведінки. Види правомірної поведінки. Поняття та види неправомірної поведінки. Поняття «правопорушення». Ознаки правопорушення. Види правопорушень. Причини вчинення правопорушень. Визначення шляхів перешкоджання вчиненню правопорушень. Правова культура. Правове виховання. Правова пропаганда. Визначення складу правопорушення. Елементи складу правопорушення. Суб’єкт правопорушення. Види суб’єктів правопорушень. Об’єкт правопорушення. Об’єктивна сторона правопорушення. Суб’єктивна сторона правопорушення. Поняття та ознаки юридичної відповідальності. Принципи юридичної відповідальності. Принципи юридичної відповідальності. Види юридичної відповідальності. Підстави настання юридичної відповідальності. Види підстав юридичної відповідальності.
Тема 4. Основи конституційного ладу України. Правовий статус особи

Поняття та ознаки конституційного права України. Місце конституційного права в системі права України. Поняття конституційного права. Предмет правового регулювання конституційного права. Структура предмету галузі конституційного права України. Характеристика джерел конституційного права. Систематизація джерел конституційного права за юридичною силою. Конституція України – Основний Закон держави. Визначення конституції. Юридична конституція. Матеріальна конституція. Формальна конституція. Поняття «старіння конституції». Форми конституції. Юридичні властивості Конституції України. Функції Конституції України. Внесення змін і введення в дію Конституції України.теоретичні основи безпосереднього народовладдя. Характерні риси безпосередньої демократії. Визначення безпосередньої демократії.Визначення виборів. Об’єктивне виборче право. Особливості об’єктивного виборчого права. Джерела інституту виборчого права. Суб’єктивне виборче право. Принципи виборчого права.Види виборчих систем: мажоритарна, пропорційна, змішана. Поняття, види та функції референдуму. Проблеми проведення референдумів у сучасних умовах. Відповідальність за порушення виборчого законодавства.

Поняття законодавчої влади та парламенту. Верховна Рада у системі державних органів.Відносини Верховної Ради з іншими органами держави. Формування Верховної Ради України. Конституційний склад та структура Верховної Ради України. Порядок проведення виборів до парламенту. Повноваження Верховної Ради згідно з Конституцією України. Функції парламенту. Структура та порядок роботи Верховної Ради України. Законодавчий процес, його стадії та особливості. Акти Верховної Ради України. Місце і роль інституту президента в системі органів державної влади. Правовий статус Президента згідно з Конституцією України. Повноваження президента щодо інших гілок влади. Президент України як гарант Конституції. Порядок обрання Президента України. Вимоги до особи, що претендує на посаду Президента України. Термін повноважень Президента України. Випадки дострокового припинення повноважень Президента. Інститут імпічменту та процедура його застосування. Компетенція Президента України. Функції Президента України. Акти Президента України. Секретаріат Президента України. Кабінет Міністрів України як вищий орган виконавчої влади в Україні. Конституційний статус уряду. Взаємодія з іншими органами державної влади. Положення Кабінету Міністрів України в системі органів виконавчої влади. Склад Кабінету Міністрів України та порядок його формування. Організаційні форми діяльності уряду. Повноваження Кабінету Міністрів України. Акти Кабінету Міністрів України. Організація роботи центральних органів виконавчої влади в Україні. Види центральних органів виконавчої влади. Міністерства. Види міністерств. Повноваження міністерств. Права міністерств. Акти міністерств. Організація роботи місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Акти місцевих державних організацій та органів місцевого самоврядування.Сучасна концепція прав людини та її відображення в Конституції України. Поняття прав людини. Сутність поняття «права людини». Визначення обов’язку людини. Загальні риси обов’язків. Основні права і свободи людини та громадянина. Специфічні риси основних прав і свобод людини та громадянина. Зміст конституційних прав та обов’язків людини. Рівність конституційних прав та свобод громадянина. Групи конституційних прав та обов’язків людини. Особисті права та свободи. Політичні права та свободи. Економічні, соціальні, культурні права та свободи. Основні обов’язки людини і громадянина, закріплені в Конституції України. Гарантії прав і свобод людини та громадянина. Особисті гарантії. Політичні гарантії. Соціально-економічні гарантії. Юридичні гарантії. Визначення громадянства. Принципи громадянства. Підстави набуття громадянства України: за народженням (принцип ґрунту),за походженням,через прийняття до громадянства України (натуралізація). Умови прийняття до громадянства України. Порядок припинення громадянства України. Правовий статус іноземців, осіб без громадянства, біженців та осіб з множинним громадянством.
Тема 5. Судові та правоохоронні органи України

Визначення правосуддя. Завдання правосуддя. Принципи здійснення правосуддя в Україні. Принцип законності. Принцип рівності усіх учасників судового процесу перед законом і судом. Принцип забезпечення доведеності вини. Принцип змагальності сторін та свобода в наданні ними судові своїх доказів і в доведенні перед судом їхньої переконливості. Принцип підтримання державного обвинувачення в суді прокурором. Принцип забезпечення обвинуваченому права на захист. Принцип гласності судового процесу. Принцип забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду. Конституційний Суд України. Статус Конституційного Суду України згідно з Конституцією України. Завдання Конституційного Суду України. Склад Конституційного Суду та порядок його формування. Характеристика Закону України «Про Конституційний Суд України» від 16 жовтня 1996 р. Система судів загальної юрисдикції за Конституцією України. Інстанції судів загальної юрисдикції. Повноваження загальних судів. Статус судді. Обов’язки судді. Випадки звільнення з посади судді. Основні засади судочинства. Система судових органів України.

Визначення прокуратури. Завдання прокуратури. Функції прокуратури. Основні принципи організації та діяльності органів прокуратури. Характеристика Закону України «Про прокуратуру». Структура та система прокуратури. Статус Генеральної прокуратури України. Прокурорський нагляд. Поняття адвокатури. Принципи здійснення адвокатської діяльності. Вимоги до особи, що претендуєна посаду адвоката. Статус адвокатських об’єднань. Види адвокатської діяльності. Права адвоката. Обов’язки адвокатів. Характеристика Закону України «Про адвокатуру». Органи внутрішніх справ. Функції органів внутрішніх справ. Система органів внутрішніх справ. Повноваження Міністерства внутрішніх справ України. Основні завдання Міністерства внутрішніх справ. Міліція в Україні. Завдання міліції. Підрозділи міліції. Огляд Закону України «Про міліцію». Статус Служби безпеки України. Завдання Служби безпеки України. Система Служби безпеки України. Принципи здійснення діяльності СБУ. Інші правоохоронні органи України (митні органи,органи охорони державного кордону, органи Державної податкової служби, рибоохорони, державної лісової охорони та ін.).


МОДУЛЬ 2
Тема 6. Загальна характеристика цивільного права України. Основи зобов’язального права

Загальна характеристика цивільного права та цивільного законодавства. Характеристика відносин, що регулюються цивільним правом. Виникнення, зміна та припинення цивільних правовідносин. Джерела цивільного права. Характеристика Цивільного кодексу України. Громадяни як суб’єкти цивільного права. Здійснення цивільних прав та виконання юридичних обов’язків. Цивільна правоздатність. Цивільна дієздатність. Види цивільної дієздатності. Обмеження та позбавлення цивільної дієздатності. Юридичні особи як суб’єкти цивільного права. Визначення юридичної особи. Ознаки юридичної особи. Юридичні особи приватного права. Юридичні особи публічного права. Об’єкти цивільно-правових відносин. Захист цивільних прав.

Поняття права власності. Зміст права власності (володіння, користування, розпорядження). Суб’єкти права власності. Підстави виникнення та припинення права власності. Право приватної власності. Право комунальної власності. Право державної власності. Захист права власності. Віндикаційний позов. Негаторний позов. Приватизація державного майна. Способи припинення права власності.

Характеристика зобов’язального права. Підстави виникнення та припинення зобов’язальних правовідносин. Поняття цивільних договорів. Зміст договору. Момент набрання договором юридичної сили. Ризик випадкової загибелі речі. Умови договору: істотні та звичайні. Поняття акцепту та оферту. Класифікація цивільних договорів. Односторонні договори. Двосторонні договори. Реальні та консенсуальні договори. Форма договору. Проста письмова форма договору. Нотаріально засвідчена форма договору. Умови дійсності договорів. Поняття і характеристика договору купівлі-продажу. Поняття і характеристика договору майнового найму (оренди). Договір міни. Договір найму житлового приміщення. Договір позики. Договір дарування. Виконання зобов’язань. Способи забезпечення виконання зобов’язань: неустойка, застава, порука, гарантія, завдаток, притримання. Припинення зобов’язань та правові наслідки порушення зобов’язань. Поняття цивільно-правової відповідальності. Підстави цивільно-правової відповідальності. Поняття майнової шкоди. Види цивільно-правової відповідальності. Договірна відповідальність.Позадоговірна відповідальність. Часткова відповідальність. Солідарна відповідальність. Субсидіарна відповідальність. Випадки звільнення від цивільної відповідальності. Відповідальність у порядку регресу. Значення непереборної сили для цивільно-правової відповідальності.
Тема 7. Основи сімейного права України

Сімейне право. Шлюб та сім’я як інститути сімейного права. Визначення шлюбу. Умови, встановлені законодавством, для укладення шлюбу. Порядок укладення шлюбу. Інститут заручин. Права та обов’язки заручених осіб. Права та обов’язки подружжя. Поняття шлюбного договору. Основні умови шлюбного договору. Форма та порядок укладення шлюбного договору. Правові режими майна подружжя. Особиста приватна власність чоловіка/дружини. Спільна сумісна власність подружжя. Припинення шлюбу. Порядок та випадки припинення шлюбу в органах РАЦСу. Розірвання шлюбу в судовому порядку. Визнання шлюбу недійсним. Випадки визнання шлюбу недійсним. Випадки одностороннього припинення шлюбу. Особисті немайнові та майнові права та обов’язки подружжя. Права та обов’язки батьків і дітей. Способи влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування. Інститутпозбавлення батьківських прав. Порядок позбавлення батьківських прав. Поновлення у батьківстві. Усиновлення. Умови та порядок проведення усиновлення. Інститут опіки. Інститут піклування. Права та обов’язки опікуна та піклувальника. Патронат над дітьми. Умови договору про патронат.


Тема 8. Основи спадкового права України

Спадкове право. Поняття спадкування. Час відкриття спадщини. Місце відкриття спадщини. Прийняття спадщини спадкоємцями. Усунення від права на спадкування. Визначення спадкування за законом. Перша черга спадкоємців за законом. Друга черга спадкоємців за законом. Третя черга спадкоємців. Четверта черга спадкоємців. П’ята черга спадкоємців за законом. Спадкова трансмісія. Спадкування за правом представлення. Зміна черговості спадкування. Спадкування предметів звичайної домашньої обстановки та вжитку. Здійснення права на спадщину. Оформлення права на спадщину. Поняття заповіту. Види заповітів, які прирівнюються до нотаріально посвідчених. Зміст заповіту. Умови дійсності заповіту. Спільний заповіт подружжя. Секретний заповіт. Спеціальні умови, що можуть міститися у заповіті. Підпризначення спадкоємців у заповіті. Обов’язкова частка у спадщині. Категорії осіб, що мають право на обов’язкову частку у спадщині. Відмова від прийняття спадщини. Виконання заповіту. Спадковий договір. Порядок оформлення спадщини. Документи на прийняття спадщини та оформлення прав спадкоємців.
Тема 9. Основи трудового права України

Відносини, що підлягають регулюванню нормами трудового права. Види відносин. Предмет галузі трудового права. Визначення трудового права України як галузі права. Метод правового регулювання. Особливості методу трудового права. Відмінність трудових відносин від цивільно-правових. Характерні ознаки трудових відносин. Функції трудового права. Система галузі трудового права. Система трудового права. Загальна частина трудового права. Особлива частина трудового права. Джерела трудового права. Суб’єкти трудового права. Громадяни як суб’єкти трудового права. Трудові колективи. Роботодавці. Державні органи. Профспілковий орган. Поняття колективного договору. Сторони колективного договору. Зміст колективного договору. Поняття трудового договору. Обов’язкові та факультативні умови трудового договору. Види трудових договорів. Строковий трудовий договір. Безстроковий трудовий договір. Договір, що укладений на термін виконання певної роботи. Переведення на іншу роботу. Поняття переміщення. Підстави припинення трудового договору. Припинення трудового договору з ініціативи працівника. Припинення трудового договору з ініціативи роботодавця. Розірвання трудового договору з дозволу профспілкового органу. Робочий час. Нормальна тривалість робочого часу. Скорочена тривалість робочого часу. Неповний робочий день. Визначення часу відпочинку. Види відпочинку. Оплата праці. Поняття заробітної плати. Види заробітної плати. Тарифна сітка. Тарифна ставка. Посадовий оклад. Дисципліна праці. Дисциплінарна відповідальність працівників. Зміст дисциплінарного проступку. Порядок накладення та зняття дисциплінарного стягнення на працівника. Індивідуальні трудові спори. Порядок розгляду індивідуальних трудових спорів.


Тема 10. Основи кримінального права України

Загальна характеристика кримінального права. Поняття кримінального права. Значення кримінального права. Кримінальне право та суміжні галузі права. Співвідношення кримінального права та інших галузей права. Функції кримінального права. Система кримінального права. Загальна частина кримінального права. Особлива частина кримінального права. Наука кримінального права. Методи науки кримінального права. Чинність закону про кримінальну відповідальність у просторі та часі. Закон про кримінальну відповідальність. Принципи кримінального законодавства. Характеристика структури Загальної частини Кримінального кодексу. Характеристика Особливої частини Кримінального кодексу. Тлумачення кримінального закону. Легальне тлумачення закону про кримінальну відповідальність. Судове тлумачення. Наукове тлумачення. Поняття злочину. Ознаки злочину. Поняття малозначності діяння. Відмінність злочину від інших правопорушень. Класифікація злочинів. Поняття кримінальної відповідальності. Форми реалізації кримінальної відповідальності. Підстави кримінальної відповідальності. Поняття складу злочину. Значення складу злочину. Елементи складу злочину. Об’єкт злочину. Об’єктивна сторона злочину. Суб’єкт злочину. Суб’єктивна сторона злочину. Ознаки складу злочину. Види складу злочину. Поняття кваліфікації злочинів. Поняття обставин, що виключають злочинність діяння. Ознаки обставин, що виключають злочинність діяння. Поняття необхідної оборони. Затримання особи, яка вчинила злочин. Поняття крайньої необхідності. Поняття ексцесу. Фізичний та психічний примус. Виконання наказу або розпорядження. Діяння, пов’язане з ризиком (виправданий ризик). Поняття стадії вчинення злочину. Закінчений злочин. Незакінчений злочин та його види. Поняття та ознаки співучасті у злочині. Види співучасників злочину. Форми співучасті. Поняття покарання. Ознаки покарання. Мета покарання. Система і види покарань. Процедура призначення покарання та звільнення від покарання та його відбування.


ПЛАНИ лекційНИХ ЗАНЯТЬ
Тема 1. Основи теорії держави.

1. Поняття держави та її ознаки.

2. Закономірності та основні теорії походження держави.

3. Характеристика функцій держави.

4. Форма держави та її елементи.

Тема 2. Основи теорії права.

1. Право – особливий вид соціальних норм.

2. Поняття права та його ознаки. Функції права.

3. Джерела (форми) права.

4. Система права.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка