Навчально-методичний посібник для самостійної роботи Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладівСторінка1/8
Дата конвертації23.10.2017
Розмір1.15 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
  1   2   3   4   5   6   7   8

Державний вищий навчальний заклад

«Українська академія банківської справи

Національного банку України»

ПРАВОЗНАВСТВО

Навчально-методичний посібник

для самостійної роботи
Для студентів економічних спеціальностей
вищих навчальних закладів


Суми

ВВП «Мрія» ТОВ

2013

УДК 342.4.(447)(073)

П68
Рекомендовано до видання методичною радою Державного вищого навчального закладу «Українська академія банківської справи Національного банку України», протокол № 8 від 25.04.2013.

Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри державно-правових дисциплін, протокол № 9 від 15.04.2013.

Укладач:

доцент кафедри державно-правових дисциплін ДВНЗ «УАБС НБУ»

М.С. Поліщук


Рецензенти:

кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного,

господарського права та фінансово-економічної безпеки

Сумського державного університету

М.І. Логвиненко
кандидат юридичних наук, доцент кафедри державно-правових дисциплін

ДВНЗ «УАБС НБУ»

В.М. Завгородня


П68
Правознавство : навчально-методичний посібник / уклад. М.С. Поліщук ; Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України». – Суми : ВВП «Мрія» ТОВ, 2013. – 73 с.
Представлений посібник містить зміст дисципліни за темами, передбачений навчальним планом, теми лекційних та семінарських занять, методичні рекомендації для самостійної роботи студентів та орієнтовний перелік питань до підсумкового модульного контролю.

Посібник призначений для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.УДК 342.4.(447)(073)
© Поліщук М.С., 2013

ЗМІСТ
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ…....4

Методи контролю………………………………………………………..…6

Шкала оцінювання: національна та ECTS………………………..7

Структура дисципліни…………………………………………………....8

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ………………………………………………………...…9ПЛАНИ лекційНИХ ЗАНЯТЬ……………………………………………..…16

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ……………………………………….….17 1. Основи теорії держави…………………………………………….….17

 2. Основи теорії права………………………………………………..….21

 3. Правова поведінка. Правопорушення та юридична

відповідальність…………………………………………………...….26

 1. Основи конституційного ладу України. Правовий статус особи….30

 2. Судові та правоохоронні органи України……………………….…..34

 3. Загальна характеристика цивільного права України……………….….38

 4. Основи сімейного права України………………………………..…..45

 5. Основи спадкового права України…………………………………..50

 6. Основи трудового права України…………………………………....55

 7. Основи кримінального права України……………………………....62

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПІДСУМКОВОГО

МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ…………………………..…………………...…67

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………………….....68

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
«Правознавство» є обов’язковою навчальною дисципліною для підготовки спеціалістів із вищою економічною освітою. Це є обґрунтованим, оскільки правознавство необхідне для набуття правового виховання і базової правової освіти. Без глибоких знань прав, свобод, чинного законодавства неможливо оперативно діяти в умовах ринкової економіки та в процесі розбудови економічної системи України. У повсякденній діяльності фахівці різних галузей стикаються з проблемами, які пов’язані саме з незнанням правових підстав поведінки в певних ситуаціях. Курс «Правознавство» допомагає у вирішенні питань відповідності поведінки приписам законів та інших нормативно-правових актів та заповненні прогалин у правовій обізнаності населення.

Особливої актуальності правова освіта набуває з огляду на прийняття Верховною Радою України 28 червня 1996 р. Конституції Українита, відповідно до неї, багатьох законів України. Розуміння основ конституційного, виборчого, трудового, цивільного, кримінального, шлюбно-сімейного, адміністративного та інших галузей права, вивчення яких передбачене програмою курсу, стає необхідною умовою життєдіяльності кожного громадянина України та сприяє розбудові правової демократичної держави.Метою вивчення навчальної дисципліниє формування системи знань з основ теорії держави і права та провідних галузей національного права України (конституційного, адміністративного, цивільного, фінансового, банківського, трудового тощо), а також міжнародного права; засвоєння основних методів правового регулювання економіки; з’ясування засад юридичного забезпечення підприємницької та господарської діяльності.

Завданням навчальної дисципліниє формування правової свідомості та правової культури студентської молоді, надання допомоги студентам у з’ясуванні проблем становлення державності та правової системи України, правового забезпечення створення засад громадянського суспільства, демократичної держави соціально-правового спрямування, ознайомлення з порядком розв’язання господарських спорів, розгляду цивільних, адміністративних та кримінальних справ; ознайомлення з механізмом захисту прав і свобод людини і громадянина, формування вмінь та навичок користування нормативно-правовими актами.

Вимоги до знань та вмінь. Після вивчення курсу студенти повинні

знати:

основний понятійний апарат та ключові положення загальної теорії держави і права;

походження держави та причини її утворення, функції держави, механізм та форми держави, поняття державного правління, територіального устрою та політичного режиму, співвідношення особи та держави, поняття та ознаки правової держави;

поняття права, підходи до праворозуміння, функції права, норми права, структуру права, форми (джерела) права, поняття правовідносин;

співвідношення системи права з правовою системою, законність та правопорядок;

поняття та види правопорушень і юридичної відповідальності;

основні положення Конституції України та конституційного законодавства України;

загальну характеристику галузей права (цивільного, трудового, сімейного, житлового, екологічного, адміністративного, кримінального законодавства);вміти:

визначати, які правовідносини виникли, предметом регулювання якої галузі законодавства вони є;

відшукувати необхідний закон чи інший нормативно-правовий акт, у ньому – відповідну норму, і правильно застосувати в практичній роботі;

складати документи правового характеру (цивільні договори та угоди, трудові договори та контракти);

аналізувати та тлумачити чинне законодавство України.

Після закінчення вивчення дисципліни «Правознавство» студент повинен застосовувати набуті знання та навички для вирішення практичних ситуацій, а також організовувати правове забезпечення своєї діяльності у майбутньому на підставі законів та нормативно-правових актів, що, в свою чергу, сприяє підвищенню рівня правосвідомості та правової культури населення.Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі освітньо-професійної програми підготовки фахівця за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем.

«Правознавство» вивчається на базі середньої шкільної освіти з метою підвищення рівня правової культури молоді.Загальна кваліфікаційна характеристика курсу:

 • напрям підготовки – «Облік і аудит» , «Фінанси і кредит»;

 • освітньо-кваліфікаційний рівень слухачів – бакалавр

 • період викладання – один семестр;

 • кількість кредитів – 3;

 • кількість модулів – 2;

 • кількість змістових модулів – 2.

Методи контролю

Вид навчальної роботи

Форми контролю

модуль 1

модуль 2

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Систематична та активна робота на практичних заняттях

Результати виконання практичних завдань; активність при обговоренні питань, що винесені на заняття.

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Виконання модульних (контрольних) завдань

Правильність відповідей на теоретичні питання, виконання практичних завдань

5

5

Виконання завдань для самостійного опрацювання

Пошук, підбір та огляд літературних джерел за заданою тематикою, та нормативно-правового забезпечення.

Наявність розгорнутого конспекту лекцій із оглядом нормативно-правового забезпечення за темою.

5

Вибіркові види самостійної роботи

Написання реферату, аналітичний огляд наукових публікацій; формування аналітичних звітів за заданою тематикою.

Захист реферату за заданою тематикою, захист аналітичного огляду наукових публікацій, захист підготовленої аналітичної записки.

5

Підсумковий модульний контроль

Правильність відповідей на теоретичні питання у вигляді тестів:

25 питань, що охоплюють 11 тем дисципліни. Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал. Загальна кількість балів по ПМК помножується на коефіцієнт 4.100

Підсумкова оцінка за дисципліну

Обраховується шляхом поділу на 2 суми: середня оцінка за систематичну роботу на заняттях (з коефіцієнтом 4) + оцінка по ПМК

100


Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано82 – 89

В

добре

74 – 81

С

64 – 73

D

задовільно

60 – 63

Е

35 – 59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0 – 34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка