Навчально-методичне забезпечення дисципліни «адміністративне право» Дніпропетровськ нгуСторінка1/5
Дата конвертації26.10.2017
Розмір0.96 Mb.
  1   2   3   4   5


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

“НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ”

прямая соединительная линия 3

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра конституційного та адміністративного праваНАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
дисципліни

«АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО»

Дніпропетровськ

НГУ

2016

Леонова О.В.  Навчально-методичне забезпечення дисципліни «Адміністративне право». Програма нормативної навчальної дисципліни «Адміністративне право» для бакалаврів спеціальності 081 «Право» [Електронний ресурс] / О.В. Леонова. М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Д.: НГУ, 2016. – 61 с.

Автор


Леонова О.В., к.ю.н., доцент.

Рекомендовано до видання редакційною радою ДВНЗ «НГУ» (протокол № ______ від ___.___.2015 за поданням методичної комісії за спеціальності 081 «Право» (протокол № ___ від ____.____.2015).


ЗМІСТ
1. Навчальна програма нормативної дисципліни "Адміністративне право" 4 Передмова 5

1.1. Вступ 6

1.2. Галузь використання 7

1.3. Нормативні посилання 8

1.4. Базові дисципліни 8

1.5. Обсяг дисципліни 8

1.6. Компетенції, що набуваються та зміст дисципліни 9

1.7. Зміст тем дисципліни 10

1.8. Індивідуальне завдання 15

1.9. Форма підсумкового контролю 18

1.10. Вимоги до навчально-методичного забезпечення дисципліни 21

1.11. Вимоги до засобів діагностики 22

1.12. Рекомендована література 23

1.13. Відповідальність за якість викладання та інформаційно-методичного забезпечення 23

2. Методичні рекомендації до самостійного вивчення нормативної

дисципліни "Адміністративне право" 24

2.1. Вступ 25

2.2. Путівник джерелами інформації 25

2.3. Контрольні питання для самостійного оцінювання знань

з дисципліни "Адміністративне право"…. 32

3. Робоча навчальна програма з нормативної дисципліни

"Адміністративне право" 35

3.1. Опис навчальної дисципліни 37

3.2. Мета та завдання навчальної дисципліни 38

3.3. Програма навчальної дисципліни 39

3.4. Структура навчальної дисципліни 39

3.5. Теми практичних занять 42

3.6. Самостійна робота. Контрольні питання 45

3.7. Індивідуальні завдання 48

3.8. Методи навчання 51

3.9. Методи контролю 53

3.10. Розподіл балів, які отримують студенти 54

3.11. Методичне забезпечення 55

3.12. Рекомендована література 56

3.13. Інформаційні ресурси 61


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Державний вищий навчальний заклад

«Національний гірничий університет»

СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИПРОГРАМА НОРМАТИВНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


“АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО”

освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів

спеціальності 081 Право

Чинний від 2015-09.01Видання офіційне

Дніпропетровськ

НГУ

2016
ПЕРЕДМОВА


І. РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО

Кафедрою конституційного та адміністративного права


2. ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ


наказом ректора Національного гірничого університету

від ___ 20 р. № ___


3. ВВЕДЕНО

4. РОЗРОБНИК СТАНДАРТУ
Леонова Олена Вікторівна, доцент кафедри конституційного та адміністративного права, кандидат юридичних наук, доцент

Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований та розповсюджений без дозволу Державного вищого навчального закладу “Національний гірничий університет”.
  1. ВСТУП

Адміністративне право є нормативною дисципліною (цикл професійно-практичної підготовки) для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 081 Право.


Об’єкт діяльності бакалавра спеціальності 081 «Право» – є джерельна й, зокрема, нормативна база права, закріплені у ній окремі правові норми, норми-принципи, а також правові інститути, засновані на джерельній базі організаційно-правові механізми належного врегулювання суспільних відносин та задоволення інтересів суб’єктів, що вступають у такі правовідносини – із одночасним захистом інтересів держави та суспільства.

Мета нормативної дисципліни «Адміністративне право» - є набуття та поглиблення знань щодо правових основ, сутності та особливостей суспільних відносин у сфері державного управління; формування вмінь та навичок щодо розгляду та вирішення конкретних адміністративних справ, правильного тлумачення та реалізації норм адміністративного законодавства у практичній діяльності посадових осіб


Цей стандарт є складовою стандартів вищої освіти Національного гірничого універстету.

Програма навчальної дисципліни - нормативний документ, який складається на підставі освітньо-професійних програм підготовки (ОПП) бакалаврів напряму 081 Право. Програма визначає компетенції та відповідні змістові модулі, що підлягають засвоєнню студентами, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр права.

Змістовий модуль – сукупність навчальних елементів, що поєднана за ознакою відповідності певному навчальному об’єктові та подана в освітньо-професійній програмі підготовки фахівців (ОПП). Модуль – задокументована сукупність змістових модулів, що реалізується певними видами навчальних занять з визначеними цілями (лекції, практичні, семінарські тощо).

Компетенції, що визначені в програмі, є об’єктом діагностики під час контрольних заходів.

Дана програма навчального курсу «Адміністративне право» базується на новітніх доктринальних та нормативних джерелах адміністративного права
Викладання навчального курсу передбачає використання проблемно-орієнтованої методики навчання.
Метою дисципліни є набуття та поглиблення знань щодо правових основ, сутності та особливостей суспільних відносин у сфері державного управління; формування вмінь та навичок щодо розгляду та вирішення конкретних адміністративних справ, правильного тлумачення та реалізації норм адміністративного законодавства у практичній діяльності посадових осіб.

Вивчення дисципліни спрямовується на формування у студентів знань, вмінь та навичок, які відповідають професійно-кваліфікаційним характеристикам основних посад юристів та завданням, які ставляться перед ними на конкретному етапі розвитку українського суспільства, що передбачає досягнення такого рівня підготовки студента, при якому він повинен:

Знати:

1) на понятійному рівні: основні положення законодавства України, що регулює суспільні відносини, які виникають у сфері управління, виконавчо-розпорядчої діяльності державних органів, а також під час скоєння адміністративних деліктів і регулюються адміністративно-правовими нормами.2) на фундаментальному рівні: особливості змісту суспільних відносин, що виникають під час розгляду та вирішення конкретних адміністративних справ, правильного тлумачення та реалізації норм адміністративного законодавства у практичній діяльності посадових осіб.

3) на практично-творчому рівні: систему, структуру та основи організації органів виконавчої влади; порядок застосування заходів адміністративного примусу для забезпечення громадського порядку і безпеки; форми взаємодії органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та громадськості; зміст процесуальних документів, які складаються під час провадження адміністративних справ.

Вміти:

1) на репродуктивному рівні: відтворювати основні поняття та категорії, що відображають сутність адміністративно-правових відносин.2) алгоритмічному рівні: довільно використовувати засвоєні знання для розв’язання типових ситуацій, що виникають під час професійної діяльності юриста, а також організовувати свою діяльність на основі певного алгоритму; складати необхідні адміністративно-процесуальні та інші документи.

3) на евристичному рівні: орієнтуватися у процесі зміни професійних завдань, знаходити шляхи розв’язку нетипових задач, що виникають під час охорони прав і свобод громадян, спілкування з громадянами і правопорушниками.

4) на творчому рівні: переосмислювати наявні знання стосовно нових фактів; адаптувати раніше отриманий досвід до змінних умов та нестандартних ситуацій; варіативно розв’язувати професійні завдання; у вмінні самостійно вести експериментальну, науково-дослідницьку діяльність.


  1. ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

Стандарт поширюється на кафедри Державного ВНЗ «Національний гірничий університет», що ведуть викладання нормативної дисципліни «Адміністративне право».

Стандарт встановлює:


 • компетенції, що мають бути опановані тими, хто навчаються на базі ОПП бакалавра;

 • перелік змістових модулів, що опосередковує освітні та професійні компетенції;

 • розподіл навчального матеріалу за видами занять;

 • норми часу на викладання та засвоєння інформаційної бази для заочної форми навчання;

 • форму підсумкового контролю;

 • відповідальність за якість освітньої та професійної підготовки;

 • інформаційно-методичне забезпечення навчальної дисципліни;

 • вимоги до засобів діагностики.

Стандарт придатний для цілей сертифікації фахівців та атестації випускників вищих навчальних закладів.


  1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
   1. Закон України “Про вищу освіту” від 01.07.2014 р. № 1556-VII.

   2. Освітньо-професійна програма вищої освіти підготовки бакалаврів за напрямом 081 Право.

1.3.3.Наказ Міністерства освіти і науки України від 09.07.2009 № 642. “Про організацію вивчення гуманітарних дисциплін за вільним вибором студента”.

   1. СВО НГУ ІМЗ – 14. Організація видання інформаційно-методичного забезпечення навчального процесу. – Замість СВО НГУ ІМЗ–09 ; чинний від 2014-09-01 / [А.Ф. Косолапов, В.О. Салов, А.К. Горенко, О.Н. Ільченко, О.Н. Нефедова, О.І. Додатко, Т.О. Письменкова, О.В. Журунова ; Нац. гірн. ун-т]. – Д. : НГУ, 2014. – 50 с. – (Стандарти вищої освіти Національного гірничого).
  1. БАЗОВІ ДИСЦИПЛІНИ

«Теорія держави і права»
  1. ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ

Загальний обсяг – 3 кредита ECTS (90 академічні години).

Аудиторні заняття – 0.42 кредити ECTS (37 академічні години).

Самостійна робота – 0.58 кредити ECTS (53 академічних годин).1.6. КОМПЕТЕНЦІЇ, ЩО НАБУВАЮТЬСЯ,

ТА ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ


Модулі

Компетенції

(з використанням матеріалу модуля студент повинен уміти)

Змістові модулі

Розподіл часу

аудиторний

самостійна робота

Загальний

1

2

3

4

5

6

№ 1,2

Розбиратися в понятті, змісті і складі системи Адміністративного права України.

Характеризувати суть та основні принципи державного управління.

Визначати адміністративне право як галузь права, як юридичну науку, як галузь законодавства та як навчальну дисципліну. Класифікувати джерела адміністративного права.

Визначати механізм адміністративно - правового регулювання суспільних відносин

Оцінювати зміст принципів адміністративного права


За Практичним блоком:

Чітко формувати основні положення та визначення

Організувати процес самостійної навчальної роботи.

Оцінювати рівень засвоєння власних знань з визначеної дисципліни.

Користуватися фондами бібліотеки, в т.ч. електронними пошуковими

базами.


Застосовувати нормативно-правові акти з адміністративного законодавства України в своїй практичній діяльності.


Лекції – 1 семестр, I, ІI чверть (1…7 тиждень)

Аудиторні – 2 години на тижденьПрактичні заняття - 1 семестр, І , II чверть (1…7 тиждень), аудиторні – 1 година на тиждень

1. Адміністративне право України як галузь права і як наука

2

3

7

2. Суть та основні принципи державного управління

2

3

5

3. Суб’єкти адміністративного права

2

3

5

4. Адміністративне правопорушення та адміністративна відповідальність

2

3

7

5. Інститут державної служби в Україні

2

4

5

6. Форми та методи здійснення державної виконавчої влади

2

3

5

7. Засоби забезпечення законності і дисципліни у державному управлінні

2

3

5

8. Адміністративний процес

2

3

5

9.Адміністративно-правовой режим.

2

3

5

Контрольні заходи: 8 тиждень

2

-

2

3


Характеризувати форми діяльності публічної адміністрації

Характеризувати адміністративно-правові режими

Визначати поняття та структуру та стадії адміністративного процесу
За Практичним блоком:

Аналізувати адміністративно-правові засади державного управління у сфері економікиЛекції – 2 семестр, III чверть (1…7 тиждень)

Аудиторні – 2 години на тижденьПрактичні заняття - 2 семестр, III чверть (1…7 тиждень), аудиторні – 1 година на тиждень

10. Адміністративно-правові засади управління в сфері економіки

2

3

5

11. Адміністративно-правові засади управління використанням і охороною природних ресурсів

2

4

5

12. Адміністративно-правові засади управління митною справою

2

3

5
Аналізувати адміністративно-правові засади державного управління освітою і наукою

Аналізувати адміністративно-правові засади державного управління охороною здоров’я населенняАналізувати адміністративно-правові засади державного управління банківською системою, податками та митною справою

13. Адміністративно-правові засади управління охороною здоров‘я населення України

2

3

4

14.Адміністративно-правові засади управління в сфері культури та соціального захисту населення

1

3

4

15. Адміністративно-правові засади управління освітою та наукою

2

3

5

16. Адміністративно-правові засади управління обороною та національною безпекою

1

3

4

17. Адміністративно-правові засади управління закордонними справами

2

3

4Контрольні заходи

3

-

3Разом по дисципліні

37

53

90Частка навантаження

0,42

0,58

1,0


1.7. ЗМІСТ ТЕМ ДИСЦИПЛІНИ
Тема 1. Адміністративне право України: поняття, предмет, система та джерела.
Поняття адміністративного права. Предмет і метод адміністративного права. Система та джерела адміністративного права. Правові акти МВС України як джерела адміністративного права. Основні напрямки розвитку адміністративного права на сучасному етапі. Місце адміністративного права в галузевій класифікації правової системи. Адміністративне право зарубіжних країн. Адміністративне право як юридична наука і навчальна дисципліна. Роль адміністративного права в становленні незалежної Української держави і розвитку ринкових відносин. Перспективи розвитку держави за Концепцією реформи адміністративного права.
Тема 2. Державне управління: поняття, сутність та принципи.
Поняття та види управління. Управління в органах внутрішніх справ. Загальна характеристика державного управління. Державне управління як форма прояву виконавчої влади. Принципи державного управління. Порівняльна характеристика державного та громадського управління. Державне управління в умовах проведення в Україні адміністративної реформи. Реформування органів внутрішніх справ України.
Тема 3. Суб’єкти адміністративного права: поняття, ознаки та види.
Поняття та види суб’єктів адміністративного права. Індивідуальні колективні суб’єкти. Основи адміністративно-правового статусу фізичних осіб. Об’єднання громадян, як суб’єкти адміністративного права. Адміністративно-правовий статус Президента України. Адміністративно-правовий статус Міністерства внутрішніх справ України. Особливості адміністративно-правового статусу працівника міліції. Адміністративно-правовий статус органів місцевого самоврядування. Поняття, ознаки та види органів виконавчої влади.
ТЕМА 4. Адміністративні правопорушення та адміністративна відповідальність
Поняття, принципи та основні риси адміністративної відповідальності. Адміністративне правопорушення. Ознаки та склад адміністративного правопорушення. Суб’єкти адміністративного правопорушення, їх види. Ознаки суб’єктивної сторони. Адміністративні стягнення. Види, класифікація адміністративних стягнень. Правила накладення адміністративних стягнень. Особливості адміністративної відповідальності спеціальних суб’єктів. Особливості адміністративної відповідальності юридичних осіб.

Тема 5. Інститут державної служби в Україні.
Загальна характеристика державної служби в Україні і державного службовця. Поняття та ознаки державної служби, державного службовця. Порядок проходження державної служби. Етапи проходження державної служби. Обмеження щодо проходження державної служби. Загальна характеристика категорій посад службовців та рангів державних службовців. Права і обов’язки державних службовців. Загальна характеристика обмежень щодо державних службовців. Підстави припинення державної служби. Відставка державного службовця. Особливості проходження служби в органах внутрішніх справ. Відповідальність, державних службовців. Державна політика у сфері державної служби. Вдосконалення інституту державної служби в контексті проведення адміністративної реформи.


Тема 6. Форми та методи здійснення державного управління.
Поняття та види форм державного управління. Правові і неправові форми державного управління в діяльності міліції. Правові акти державного управління та їх класифікація. Поняття та види адміністративно-правових методів. Адміністративний примус та загальна характеристика його видів. Характеристика ознак правових актів державного управління. Загальна характеристика процесу прийняття правових актів управління. Характеристика особливостей адміністративно-правових методів. Шляхи реалізації управлінських методів. Адміністративний договір: загальна характеристика та види.
Тема 7. Забезпечення законності та дисципліни у державному управлінні.
Поняття законності та дисципліни у державному управлінні. Загальна характеристика способів забезпечення законності й дисципліни у державному управлінні. Контроль як засіб забезпечення законності й дисципліни у державному управлінні та його види. Нагляд як засіб забезпечення законності й дисципліни у державному управлінні та його види. Контроль і нагляд в діяльності міліції. Звернення громадян як засіб забезпечення законності й дисципліни у державному управлінні та його види. Особливості звернень до органів внутрішніх справ. Загальна характеристика таких видів контролю, як президентський, парламентський, урядовий, судовий. Характеристика громадського контролю. Механізм забезпечення законності у державному управлінні. Принципи забезпечення законності у державному управлінні.
ТЕМА 8. Адміністративний процес.
Поняття і характерні риси адміністративного процесу. Юрисдикційна та управлінська концепція адміністративного процесу

Принципи адміністративного процесу. Відмінності адміністративного від інших видів юридичного процесу. Структура адміністративного процесу. Види адміністративних проваджень. Юрисдикційні провадження. Не юрисдикційні провадження.


ТЕМА 9. Адміністративно-правові режими.
Поняття і види адміністративно-правових режимів. Правова основа встановлення адміністративно-правових режимів. Надзвичайні режими: поняття та різновиди. Державна система запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій. Загальна характеристика режиму державної таємниці. Загальна характеристика надзвичайного стану. Загальна характеристика надзвичайної екологічної ситуації. Загальна характеристика воєнного стану. Гарантії законності в умовах дії надзвичайних режимів. Відшкодування шкоди особам, які постраждали від надзвичайних режимів. Державна політика у сфері державної таємниці.

Тема 10. . Адміністративно-правові засади управління в сфері економіки

Зміст державного регулювання у сфері економіки. Система центральних і місцевих органів управління в сфері економіки, їх компетенція. Правове регулювання управління економікою. Державний контроль і нагляд у сфері економіки України в сучасний період. Загальна характеристика управління промисловістю України. Загальна характеристика управління сільським господарством України. Особливості управління та охорона природних ресурсів. Особливості управління зовнішньоекономічною діяльністю. Особливості управління фінансами.

Загальна характеристика світових моделей ринкових економік. Основні напрямки вдосконалення державного регулювання економіки в умовах проведення адміністративної реформи.
Тема № 11. Адміністративно-правові засади управління в сфері використання і охорони природних ресурсів
Організаційно-правові засади управління використанням і охороною природних ресурсів. Органи управління використанням і охороною природних ресурсів. Місцеве самоврядування і охорона природних ресурсів. Державний контроль і нагляд у галузі використання і охорони природних ресурсів. Адміністративна відповідальність за правопорушення в галузі використання і охорони природних ресурсів.
Тема № 12. Адміністративно-правові засади управління митною справою
Митна справа як складова зовнішньополітичної та зовнішньоекономічної діяльності. Боротьба з контрабандою та іншими порушеннями митних правил. Суб’єкти адміністративно-правового регулювання митної справи. Поняття та форми митного контролю. Поняття та види митного режиму. Порушення митних правил, суб’єкти відповідальності за порушення. Види стягнень за порушення митних правил.

Тема № 13. Адміністративно-правові засади управління охороною здоров’я населення
Поняття та основні принципи охорони здоров’я. Загальна характеристика охорони здоров’я як об’єкта адміністративно-правового регулювання. Види лікувально-профілактичної допомоги з точки зору державного регулювання. Суб’єкти адміністративного правового регулювання у сфері охорони здоров’я та їх основні завдання. Основні напрями державного регулювання у сфері охорони здоров’я. Медичне страхування. Державний контроль і нагляду сфері охорони здоров’я. Державний санітарно-епідеміологічний нагляд та його основні завдання. Контроль за обігом наркотиків.
Тема 14. Адміністративно-правові засади управління в сфері культури та соціального захисту населення
Організаційно-правові засади управління соціальним захистом населення. Основним завданням Пенсійного фонду та його органів . Система органів соціального захисту населення. Повноваження виконавчих комітетів в галузі соціального обслуговування населення. Місцеве самоврядування і соціальний захист населення.

Тема 15 Адміністративно-правові засади управління освітою та наукою
Поняття освіти, її структура. Загальна характеристика освіти як об’єкта адміністративно-правового регулювання. Основні принципи освіти в Україні. Суб’єкти адміністративно-правового регулювання у сфері освіти. Основні напрями державного регулювання у сфері освіти. Посилення практичної спрямованості навчання. Забезпечення якості й доступності освіти. Державний контроль у сфері освіти.

Загальна характеристика науки як об’єкта адміністративно-правового регулювання. Суб’єкти адміністративно-правового регулювання у сфері науки, їх завдання. Нормативно-правова база державного управління у сфері науки. Основні напрями державного регулювання у сфері науки. Державне фінансування наукових досліджень. Соціальний та правовий захист науковців.


Тема 16 Адміністративно-правові засади управління обороною та національною безпекою
Оборона України. Характерні риси оборони як об’єкта державного управління. Структура Збройних сил України. Суб’єкти державного управління у сфері оборони, їх функції та основні завдання. Контроль у сфері оборони. Основні завдання Військової служби правопорядку.

Загальна характеристика національної безпеки як об’єкта державного управління. Загрози національній безпеці. Боротьба з проявами тероризму в Україні. Основні напрями державної політики у сфері національної безпеки України. Суб’єкти державного управління у сфері національної безпеки. Їх напрями, функції та основні завдання. Об’єкти державної охорони в Україні. Державний кордон України та його захист. Загальна структура Державної прикордонної служби УкраїниТема 17. Адміністративно-правові засади управління закордонними справами
Організаційно-правові основи управління у сфері закордонних справ. Нормативно-правова база державного управління у сфері закордонних справ. Суб’єкти державного управління у сфері закордонних справ. Види Представництв та установ за кордоном. Основні напрями зовнішньої політики України. Організація Об’єднаних Націй.
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка