Навчально-методична карта семінарського заняття №1Скачати 212.45 Kb.
Дата конвертації23.06.2019
Розмір212.45 Kb.

Навчально-методична карта семінарського заняття № 1

Тема : Предмет та завдання філософії.
Кількість годин : 2

Мета заняття: дати уявлення про предметне поле й функціональне призначення філософії, засвоїти ключові поняття та принципи.

Міжпредметні зв’язки : українська мова, педагогіка, історія, психологія..

Матеріально-технічне забезпечення заняття : схеми, персональний комп’ютер, тести.

Організація заняття: вітання, перевірка явки студентів і готовність аудиторії до заняття.

Мотивація : спонукати студентів до глибокого осмислення світоглядних проблем, розвивати вміння узагальнювати набуті знання.
План

1. Предмет філософії і специфіка філософських проблем, їх зв’язок з фундаментальними питаннями людського буття.

2. Світогляд, його структура та історичні типи. Особливості філософії у порівняння з міфом, релігією, наукою, мистецтвом.

3. Структура філософського знання та функції філософії.

4. Філософія і філософування, його софійний та епістемний способи.
Література

Основна

1. Горлач М.І., Кремень В.Г. та ін. Основи філософських знань: Підручник. Київ: ЦУЛ, 2008.

2. Петрушенко В. Основи філософських знань: Курс лекцій. – Львів: Каравела, 2003.


Додаткова

1. Сілаєва Т.О., Гнасевич Н.В., Орендарчук Г.О., Сокол З.С. Філософія: Навч. посібник. Тернопіль: Астон, 2008.

2. Скотний В.Г. Філософія: історичний і систематичний курс. Київ: Знання України, 2005.

3. Предмет і проблематика філософії / ред. Скринника М. – Львів: ЛБІ НБУ, 2001.

4. Філософія та її місце в сучасній культурі// Філософська і соціологічна думка. – 1993.- № 4.

5. Кондратьєв В.М. Що таке філософія? // Філософська і соціологічна думка. – 1990. - № 9.Ключові поняття

філософія, світогляд, мудрість, міфологія, релігія, наука, мистецтво, рефлексія, софійне та епістемне філософування, онтологія, гносеологія, логіка, етика, естетика, аксіологія, філософська антропологія, соціальна філософія, історія філософії.
Рекомендовані реферати

1. Світоглядна специфіка філософського знання.

2. Філософія в системі культури.

3. Загальноцивілізаційне та національне у філософії.

4. Філософія як методологія наукового пізнання.Питання для актуалізації пізнавальної діяльності студентів

1. Що є предметом філософії?

2. Які основні розділи включає в себе філософія?

3. Окресліть та розкрийте зміст основних особливостей філософського мислення.

4. Охарактеризуйте найважливіші особливості міфологічного, релігійного та буденного світоглядів, їх відмінності від філософського світогляду.

5. В чому полягає різниця між науковим і філософським світоглядом?

6. Яка роль філософії в індивідуальному розвитку людини?

7. Що таке філософування?

8. Що означає розвивати світогляд? Яка роль філософії у цьому процесі?
Дослідницька робота

1. Проблема науковості філософського світогляду.

2. Порівняння зміни уявлень про предмет філософії в історичному аспекті.

Навчально-методична карта семінарського заняття № 2

Тема : Онтологія.
Кількість годин : 2

Мета заняття: познайомити з основними проблемами і поняттями онтології.

Міжпредметні зв’язки : українська мова, педагогіка, історія, психологія, фізика, релігієзнавство.

Матеріально-технічне забезпечення заняття : схеми, персональний комп’ютер, тести.

Організація заняття: вітання, перевірка явки студентів і готовність аудиторії до заняття.

Мотивація: спонукати студентів до глибокого осмислення світоглядних проблем, розвивати вміння узагальнювати набуті знання.
План

1. Буття як філософська проблема. Основні форми буття.

2. Проблема субстанції у філософії. Матеріалізм та ідеалізм.

3. Матерія та її атрибути (рух, простір, час).

4. Поняття ідеального, духу, душі і свідомості.

Література

Основна

1. Горлач М.І., Кремень В.Г. та ін. Основи філософських знань: Підручник. Київ: ЦУЛ, 2008.

2. Петрушенко В. Основи філософських знань: Курс лекцій. – Львів: Каравела, 2003.


Додаткова

1. Сілаєва Т.О., Гнасевич Н.В., Орендарчук Г.О., Сокол З.С. Філософія: Навч. посібник. Тернопіль: Астон, 2008.

2. Скотний В.Г. Філософія: історичний і систематичний курс. Київ: Знання України, 2005.

3. Предмет і проблематика філософії / ред. Скринника М. – Львів: ЛБІ НБУ, 2001.


Ключові поняття

онтологія; буття, небуття, світ, субстанція, субстанційний монізм, субстанційний дуалізм, субстанційний плюралізм; матеріалізм, ідеалізм, пантеїзм; матерія, атрибут, рух, розвиток, простір, час, дух, душа, свідомість.
Рекомендовані реферати

1. Буття людини і світу.

2. Культурний простір і час як форми буття людини.

3. Ідея небуття та її значення.

4. Сучасна наука про системну організацію матерії.Питання для актуалізації пізнавальної діяльності студентів

1. Що входить у поняття «світ»?

2. В чому полягає філософський поняття «буття»?

3. Чим відрізняється категорія «буття» від категорії «реальність»?

4. Що таке матерія, назвіть основні рівні її організації та форми руху.

5. Як співвідноситься «буття» і «матерія»?

6. Чому рух – це невід’ємна властивість матерії?

7. В чому виявляється взаємозв’язок простору і часу?

8. Чи можна вважати за рух зміни наших думок?

9. Як співвідносяться за своїм змістом поняття «рух», «розвиток» і «прогрес»?

10. Як можна аргументувати або спростувати думку про те, що людина є космічним феноменом?

11. Що спільне між поняттям «душа» і «дух» і чим вони відрізняються?


Дослідницька робота

1. Буття людини і власне людське буття.

2. Проблематичність людського буття.

Навчально-методична карта семінарського заняття № 3

Тема : Метафізика і діалектика.
Кількість годин : 2

Мета заняття: познайомити з основними способами пояснення світу, категоріями і принципами метафізики та діалектики.

Міжпредметні зв’язки : українська мова, педагогіка, історія, психологія, фізика, релігієзнавство.

Матеріально-технічне забезпечення заняття : схеми, персональний комп’ютер, тести.

Організація заняття: вітання, перевірка явки студентів і готовність аудиторії до заняття.

Мотивація: спонукати студентів до глибокого осмислення світоглядних проблем, розвивати вміння узагальнювати набуті знання.
План

1. Метафізика як спосіб пояснення світу.

2. Діалектика та її основні категорії.

3. Закони діалектики та їхнє методологічне значення.Література

Основна

1. Горлач М.І., Кремень В.Г. та ін. Основи філософських знань: Підручник. Київ: ЦУЛ, 2008.

2. Петрушенко В. Основи філософських знань: Курс лекцій. – Львів: Каравела, 2003.


Додаткова

1. Сілаєва Т.О., Гнасевич Н.В., Орендарчук Г.О., Сокол З.С. Філософія: Навч. посібник. Тернопіль: Астон, 2008.

2. Скотний В.Г. Філософія: історичний і систематичний курс. Київ: Знання України, 2005.

3. Предмет і проблематика філософії / ред. Скринника М. – Львів: ЛБІ НБУ, 2001.


Ключові поняття

метафізика, діалектика; розвиток, необхідність, причина, зміст, форма, сутність, кількість, якість, міра, стрибок, закон єдності та боротьби протилежностей, закон переходу кількісних змін в якісні, закон заперечення заперечення.
Рекомендовані реферати

1. Закони і принципи метафізики.

2. Моноцентричні моделі світобудови.

3. Розвиток діалектики.

3. Модифікації та альтернативи діалектики.Питання для актуалізації пізнавальної діяльності студентів

1. Що таке діалектика?

2. Які існують альтернативи діалектиці?

3. Чим відрізняється діалектика як метод пізнання від метафізики?

4. Що таке категорія? У чому її відмінність від поняття?

5. Назвіть основні закони діалектики. В чому їх зміст та методологічне значення для пізнання і практики?


Дослідницька робота

1. Метафізика та її відображення у педагогічній діяльності.

2. Діалектика та її методологічне значення для педагога.

Навчально-методична карта семінарського заняття № 4

Тема : Гносеологія.
Кількість годин : 2

Мета заняття: познайомити з основними проблемами і поняттями гносеології.

Міжпредметні зв’язки : українська мова, педагогіка, історія, психологія, логіка.

Матеріально-технічне забезпечення заняття : схеми, персональний комп’ютер, тести.

Організація заняття: вітання, перевірка явки студентів і готовність аудиторії до заняття.

Мотивація: спонукати студентів до глибокого осмислення світоглядних проблем, розвивати вміння узагальнювати набуті знання.

План

1. Пізнання як специфічна форма відношення людини до світу. Суб’єкт і об’єкт пізнання.

2. Проблема можливостей людського пізнання у філософії (позиції гносеологічного оптимізму, агностицизму та скептицизму).

3. Рівні та форми пізнання. Емпіризм, раціоналізм, інтуїтивізм як гносеологічні напрямки.

4. Проблема істини, її видів та критерію у філософії. Концепції істини. Істина і правда.

Література

Основна

1. Горлач М.І., Кремень В.Г. та ін. Основи філософських знань: Підручник. Київ: ЦУЛ, 2008.

2. Петрушенко В. Основи філософських знань: Курс лекцій. – Львів: Каравела, 2003.


Додаткова

1. Сілаєва Т.О., Гнасевич Н.В., Орендарчук Г.О., Сокол З.С. Філософія: Навч. посібник. Тернопіль: Астон, 2008.

2. Скотний В.Г. Філософія: історичний і систематичний курс. Київ: Знання України, 2005.

3. Предмет і проблематика філософії / ред. Скринника М. – Львів: ЛБІ НБУ, 2001.


Ключові поняття

пізнання, суб’єкт і об’єкт пізнання, гносеологічний оптимізм, агностицизм, скептицизм, чуттєве пізнання, раціональне пізнання, синтезувальне пізнання, метод пізнання, емпіризм, раціоналізм, інтуїція, творчість, істина, абсолютна та відносна істини, практика, правда, свідомість.
Рекомендовані реферати

1. Людина і пізнання.

2. Істина і життєва правда.

3. Проблема критеріїв істини у сучасній філософії.

4. Практика в системі категорій сучасної філософії.Питання для актуалізації пізнавальної діяльності студентів

1. Що вивчає гносеологія і як формулюється її основне питання?

2. Виявіть спільне і відмінне у спостереженні й експерименті як емпіричних методах наукового пізнання.

3. Чому пізнання є видом духовної діяльності?

4. Що розуміється під «об’єктом», «суб’єктом», «предметом», «метою» і «засобом» пізнання?

5. У чому ви бачите суть діалектичного характеру процесу пізнання?

6. У чому зміст проблеми критерію істини?

7. Обґрунтуйте значення практики у пізнанні. Яке значення набуває практика у педагогічній діяльності?

8.

Дослідницька робота

1. Концепція і теорія як форми наукового пізнання.

2. Пізнання і реальність.

Навчально-методична карта семінарського заняття № 5

Тема : Філософська антропологія.
Кількість годин : 2

Мета заняття: познайомити із філософією людини та основними засадами її буття.

Міжпредметні зв’язки : українська мова, педагогіка, історія, психологія, логіка.

Матеріально-технічне забезпечення заняття : схеми, персональний комп’ютер, тести.

Організація заняття: вітання, перевірка явки студентів і готовність аудиторії до заняття.

Мотивація: спонукати студентів до глибокого осмислення світоглядних проблем, розвивати вміння узагальнювати набуті знання.

План

1. Сутність людини. Співвідношення понять людина, індивід, індивідуальність, особистість.

2. Основні концепції походження людини та філософський зміст даної дискусії.

3. Цінності людського буття та їх роль в житті людини. Проблема свободи та відповідальності людини у філософії.

4. Проблема життя, смерті, безсмертя та сенсу життя людини.

Література

Основна

1. Горлач М.І., Кремень В.Г. та ін. Основи філософських знань: Підручник. Київ: ЦУЛ, 2008.

2. Петрушенко В. Основи філософських знань: Курс лекцій. – Львів: Каравела, 2003.


Додаткова

1. Сілаєва Т.О., Гнасевич Н.В., Орендарчук Г.О., Сокол З.С. Філософія: Навч. посібник. Тернопіль: Астон, 2008.

2. Скотний В.Г. Філософія: історичний і систематичний курс. Київ: Знання України, 2005.

3. Предмет і проблематика філософії / ред. Скринника М. – Львів: ЛБІ НБУ, 2001.


Ключові поняття

філософська антропологія, людина, індивід, особистість, індивідуальність, антропосоціогенез, життя, екзистенція, аксіологія, цінність, ідеал, благо, свобода, фаталізм, волюнтаризм, детермінізм, оказіоналізм, відповідальність, практика, смерть, безсмертя, сенс життя.
Рекомендовані реферати

1. Людське існування та його сенс.

2. Ідеал людяності і цінності людського життя.

3. Уявлення про досконалу людину в різних культурах.

4. Практика як основа життєдіяльності людини.Питання для актуалізації пізнавальної діяльності студентів

1. Назвіть основні сутнісні ознаки людини?

2. У чому полягає філософський зміст дискусії щодо антропосоціогенезу?

3. Чи є людина вільною?

4. Чому виникає проблема сенсу людського буття?

5. Як співвідносяться поняття «знайти себе» і «бути собою»?


Дослідницька робота

1. Діалектика свободи і відповідальності людини.

2. Діалектика життя, смерті і безсмертя людини.

Навчально-методична карта семінарського заняття № 6

Тема : Соціальна філософія та філософія історії.
Кількість годин : 2

Мета заняття: познайомити із провідними категоріями та проблемами філософії суспільства й історії.

Міжпредметні зв’язки : українська мова, педагогіка, історія, соціологія, політологія, психологія.

Матеріально-технічне забезпечення заняття : схеми, персональний комп’ютер, тести.

Організація заняття: вітання, перевірка явки студентів і готовність аудиторії до заняття.

Мотивація: спонукати студентів до глибокого осмислення світоглядних проблем, розвивати вміння узагальнювати набуті знання.

План

1. Суспільство як система, його структура, функції та історичні форми.

2. Матеріальне та духовне життя суспільства. Культура і цивілізація.

3. Сутність історії, проблема її спрямованості та смислу.

4. Рушійні сили та суб’єкт історичного процесу.

5. Погляди на майбутнє суспільства та соціальне прогнозування.Література

Основна

1. Горлач М.І., Кремень В.Г. та ін. Основи філософських знань: Підручник. Київ: ЦУЛ, 2008.

2. Петрушенко В. Основи філософських знань: Курс лекцій. – Львів: Каравела, 2003.


Додаткова

1. Сілаєва Т.О., Гнасевич Н.В., Орендарчук Г.О., Сокол З.С. Філософія: Навч. посібник. Тернопіль: Астон, 2008.

2. Скотний В.Г. Філософія: історичний і систематичний курс. Київ: Знання України, 2005.

3. Предмет і проблематика філософії / ред. Скринника М. – Львів: ЛБІ НБУ, 2001.


Ключові поняття

соціальна філософія, суспільство, рід, плем’я, народність, нація, екофілософія, екологічна проблема, суспільне виробництво, матеріальне виробництво, продуктивні сили, виробничі відносини, духовне життя суспільства, духовне виробництво, суспільна свідомість, ідеологія, культура, цивілізація; філософія історії, історія, сенс історії, суб’єкт історії, рушійна сила історії, фактор суспільного розвитку, глобальні проблеми, біоетика, футурологія.
Рекомендовані реферати

1. Суспільство як самоорганізуюча система.

2. Лінійні і циклічні моделі історії.

3. Поняття і предмет філософії історії.

4. Ідея кінця історії.

5. Цивілізаційна і формаційна концепції суспільного розвитку.
Питання для актуалізації пізнавальної діяльності студентів

1. Назвіть основні сфери суспільного життя.

2. Що таке нація?

3. Дайте визначення терміну «глобальна проблема».

4. Які Ви бачите можливості подолання глобальних проблем людства, в тому числі – екологічних?

5. Чи існує єдиний сенс людської історії?

6. Яку силу можна назвати суб’єктом історичного процесу.

7. Що є головним джерелом суспільного розвитку, ядром системи рушійних сил?


Дослідницька робота

1. Ключові аспекти взаємодії суспільства та природи.

2. Видатна особа як суб’єкт історії.

Навчально-методична карта семінарського заняття № 7

Тема: Основні етапи розвитку філософії: Античність, Середньовіччя, Відродження.
Кількість годин : 2

Мета заняття: познайомити студентів із специфікою розуміння відношення «людина – світ» у античній, середньовічній і ренесансній філософських парадигмах.

Міжпредметні зв’язки: українська мова, педагогіка, історія, соціологія, політологія, культурологія, психологія.

Матеріально-технічне забезпечення заняття : схеми, персональний комп’ютер, тести.

Організація заняття: вітання, перевірка явки студентів і готовність аудиторії до заняття.

Мотивація: спонукати студентів до глибокого осмислення світоглядних проблем, розвивати вміння узагальнювати набуті знання.

План

1. Специфіка античної філософії та основні етапи її розвитку. Космоцентризм і антропоцентризм античної філософії.

2. Теоцентризм середньовічної філософії. Зміст понять апологетика, патристика і схоластика, їхні представники.

3. Основні риси філософії Відродження: антропоцентризм, гуманізм, пантеїзм, секуляризація філософської теорії. Філософське підґрунтя Реформації.Література

Основна

1. Горлач М.І., Кремень В.Г. та ін. Основи філософських знань: Підручник. Київ: ЦУЛ, 2008.

2. Петрушенко В. Основи філософських знань: Курс лекцій. – Львів: Каравела, 2003.


Додаткова

1. Сілаєва Т.О., Гнасевич Н.В., Орендарчук Г.О., Сокол З.С. Філософія: Навч. посібник. Тернопіль: Астон, 2008.

2. Скотний В.Г. Філософія: історичний і систематичний курс. Київ: Знання України, 2005.

3. Предмет і проблематика філософії / ред. Скринника М. – Львів: ЛБІ НБУ, 2001.

4. Історія філософії: Підручник / ред. Ярошовця В. – К., 2002.

5. Кунцман П., Буркард Ф.-П., Відман Ф. Філософія: dtv-Atlas. – К., 2002.

6. Хамітов Н., Гармаш Л., Крилова С. Історія філософії: Проблема людини та її меж: Навч. посібник. – Київ: КНТ, 2006.

7. Історія філософії. Словник / ред. Ярошовця В. – К.: Знання України, 2006.


Ключові поняття

антична філософія, космоцентризм, антропоцентризм, макросвіт, мікросвіт, Середні віки, теоцентризм, віра, одкровення, креаціонізм, фаталізм, провіденціоналізм, апологетика, патристика, схоластика, реалізм, номіналізм, Відродження, антропоцентризм, гуманізм, пантеїзм, геліоцентризм, гілозоїзм, секуляризація, утопіяРеформація.
Рекомендовані реферати

1. Тлумачення картини світу в античній натурфілософії.

2. Філософія освіти Сократа.

3. Утопічний проект Платона.

4. Августин Блаженний – засновник християнської антропології.

5. Тома Аквінський – систематизатор античної і середньовічної філософії.

6. Ренесансний характер філософії Н.Макіавеллі.Питання для актуалізації пізнавальної діяльності студентів

1. Чим пояснюється тісний зв’язок природознавчих і філософських знань в античний період?

2. Чому Сократа вважають фундатором європейської позиції антропоцентризму?

3. У чому полягав дуалізм картини світу Платона?

4. У якому зв’язку, за Аристотелем знаходяться матерія і форма?

5. Чи існує наступність між античною і середньовічною філософією?

6. Який статус теології і філософії в культурі Середньовіччя?

7. У чому відмінність між середньовічною філософією і філософією Відродження?

8. Який зв’язок між ідеями ренесансного гуманізму та ідеями Реформації?
Дослідницька робота

1. Філософський сенс заповідей Христа.

2. Проблема людини у ренесансному гуманізмі.

Навчально-методична карта семінарського заняття № 8

Тема: Основні етапи розвитку філософії: Новий час і сучасність.
Кількість годин : 2

Мета заняття: познайомити студентів із специфікою розуміння відношення «людина – світ» у просвітницькій і сучасній некласичній філософських парадигмах.

Міжпредметні зв’язки: українська мова, педагогіка, історія, соціологія, політологія, культурологія, психологія.

Матеріально-технічне забезпечення заняття : схеми, персональний комп’ютер, тести.

Організація заняття: вітання, перевірка явки студентів і готовність аудиторії до заняття.

Мотивація: спонукати студентів до глибокого осмислення світоглядних проблем, розвивати вміння узагальнювати набуті знання.

План

1. Специфічні ознаки філософії Нового часу та ідея Просвітництва.

2. Проблема методу пізнання у філософії Нового часу. Просвітницькі концепції природних прав і суспільного договору

3. І.Кант і його внесок у розв’язання філософських проблем.

4. Особливості та основні напрямки сучасної філософії. Ознаки некласичного філософування.

Література

Основна

1. Горлач М.І., Кремень В.Г. та ін. Основи філософських знань: Підручник. Київ: ЦУЛ, 2008.

2. Петрушенко В. Основи філософських знань: Курс лекцій. – Львів: Каравела, 2003.


Додаткова

1. Сілаєва Т.О., Гнасевич Н.В., Орендарчук Г.О., Сокол З.С. Філософія: Навч. посібник. Тернопіль: Астон, 2008.

2. Скотний В.Г. Філософія: історичний і систематичний курс. Київ: Знання України, 2005.

3. Предмет і проблематика філософії / ред. Скринника М. – Львів: ЛБІ НБУ, 2001.

4. Історія філософії: Підручник / ред. Ярошовця В. – К., 2002.

5. Кунцман П., Буркард Ф.-П., Відман Ф. Філософія: dtv-Atlas. – К., 2002.

6. Хамітов Н., Гармаш Л., Крилова С. Історія філософії: Проблема людини та її меж: Навч. посібник. – Київ: КНТ, 2006.

7. Історія філософії. Словник / ред. Ярошовця В. – К.: Знання України, 2006.


Ключові поняття

Новий час, Просвітництво, гносеологічний оптимізм, механічний матеріалізм, деїзм, лібералізм, метод, раціоналізм, емпіризм, природні права людини, суспільний договір, прогрес, німецька класична філософія, «коперніканський переворот» в теорії пізнання, «категоричний імператив», діалектика, некласичне філософування, ірраціоналізм, волюнтаризм, прагматизм, «філософія життя», екзистенціоналізм, філософський психоаналіз, позитивізм, прагматизм, постмодерн.
Рекомендовані реферати

1. Сучасне значення філософських ідей європейського Просвітництва.

2. Концепція нової емпіричної науки Ф.Бекона.

3. Просвітницькі теорії суспільного договору (Т.Гоббс, Дж.Локк, Ж.-Ж.Руссо).

4. Діалектичний метод Г.Геґеля.

5. Концепція людини та її свободи у філософії екзситенціоналізму.

6. Тлумачення буття у філософії постмодерну.Питання для актуалізації пізнавальної діяльності студентів

1. У чому полягає відмінність європейської філософії 17 -18 століть від попередніх етапів її розвитку?

2. У чому суть механіко-матеріалістичної картини світу Нового часу?

3. Які методи пізнання розвивали Ф.Бекон і Р.Декарт?

4. У чому полягає сутність теорії суспільного договору?

5. У чому суть «коперніканського перевороту» в теорії пізнання І.Канта?

6. Обґрунтуйте гуманістичний зміст «категоричного імперативу» І.Канта.

7. Чим класичні моделі філософії відрізняються від некласичних?

8. Чим відрізняється ірраціоналістично орієнтована філософія від раціоналістичної?

9. Що сприяло появі «філософії життя» та які її характерні риси?

10 Чи є екзистенцій на філософія гуманістичною? Обґрунтуйте.

11. Розкрийте специфіку тлумачення буття у філософії постмодерну.


Дослідницька робота

1. Активність суб’єкта пізнання (за філософією І.Канта).

2. Проблема переоцінки цінностей (за філософією Ф.Ніцше).

Навчально-методична карта семінарського заняття № 9

Тема : Релігія як соціально-історичний феномен.
Кількість годин : 2

Мета заняття: дати уявлення про сутність, структуру і функції релігії, її місце в житті людини і суспільства.

Міжпредметні зв’язки : українська мова, педагогіка, історія, психологія, релігієзнавство, соціологія.

Матеріально-технічне забезпечення заняття : схеми, персональний комп’ютер, тести.

Організація заняття: вітання, перевірка явки студентів і готовність аудиторії до заняття.

Мотивація : спонукати студентів до глибокого осмислення світоглядних проблем, розвивати вміння узагальнювати набуті знання.
План

1. Релігія як складний духовний феномен, її структура та функції.

2. Поняття віри та основні підходи до осмислення Бога.

3. Первісні форми релігійних вірувань.


Література

Основна

1. Академічне релігієзнавствоП Підручник./ За ред. А.Колодного. – К., 2000.

2. Релігієзнавство: Підручник / За ред. М.Рибачука. – К., 1998.

3. Релігієзнавство: Підручник / За ред. В.Лубського. – К., 2000.

4. Релігієзнавство: Підручник / За ред. М.М.М.Заковича. – К., 2000.

5. Релігієзнавство: Підручник / За ред. О.П. Сидоренака. – К., 2007.Додаткова

1. Філософський енциклопедичний словник. К.: Абрис, 2002.

2. Аляєв Г.Є., Горбань О.В. Лекції з релігієзнавства. Навчальний посібник. – К., 19995.

3. Степовик Д. Релігії, культи і секти світу. – К., 1997.


Ключові поняття

Релігієзнавство, релігія, релігійна свідомість, віра, релігійний культ, релігійні організації, церква, секта, харизматичний культ, деномінація, Бог, теїзм, пантеїзм, деїзм, атеїзм, первісні релігійні вірування, магія, фетишизм, анімізм, тотемізм, аніматизм, первісні землеробські культи, шаманізм.
Рекомендовані реферати

1. Місце релігії у житті людини.

2. Релігія в системі культури.

3. Концепції походження релігії.

4. Релігійні організації в Україні.Питання для актуалізації пізнавальної діяльності студентів

1. Яка з частин релігії є основоположною?

2. Що є вищою формою релігійної організації?

3. Що таке монотеїзм?

4. Чим фетишизм відрізняється від тотемізму?

5. У чому суть вірування анімізму?

6. Яка роль віри в житті людини?

7. Що таке релігійний культ?

8. У чому відмінність понять теїзм, пантеїзм, деїзм і атеїзм?
Дослідницька робота

1. Еволюція релігійних вірувань людини.

2. Залишки первісних вірувань у сучасному світі.

3. Віра як елемент людського світогляду.Навчально-методична карта семінарського заняття № 10

Тема : Сучасні провідні релігії.
Кількість годин : 2

Мета заняття: дати розуміння специфіки національних та світових релігій; продемонструвати розмаїття релігійної картини світу.

Міжпредметні зв’язки : українська мова, педагогіка, історія, психологія, релігієзнавство, соціологія.

Матеріально-технічне забезпечення заняття : схеми, персональний комп’ютер, тести.

Організація заняття: вітання, перевірка явки студентів і готовність аудиторії до заняття.

Мотивація : спонукати студентів до глибокого осмислення світоглядних проблем, розвивати вміння узагальнювати набуті знання.
План

1. Поняття національних та світових релігій.

2. Буддизм як світова релігія.

3. Християнство як світова релігія. Напрямки християнства.

4. Іслам як світова релігія.
Література

Основна

1. Академічне релігієзнавствоП Підручник./ За ред. А.Колодного. – К., 2000.

2. Релігієзнавство: Підручник / За ред. М.Рибачука. – К., 1998.

3. Релігієзнавство: Підручник / За ред. В.Лубського. – К., 2000.

4. Релігієзнавство: Підручник / За ред. М.М.М.Заковича. – К., 2000.

5. Релігієзнавство: Підручник / За ред. О.П. Сидоренака. – К., 2007.Додаткова

1. Філософський енциклопедичний словник. К.: Абрис, 2002.

2. Аляєв Г.Є., Горбань О.В. Лекції з релігієзнавства. Навчальний посібник. – К., 19995.

3. Степовик Д. Релігії, культи і секти світу. – К., 1997.


Ключові поняття

Національна релігія, світова релігія, Буддизм, «благородні істини» буддизму, нірвана, карма, «будда», християнство, Символу віри, Свята Трійця, месія, гріх, одкровення, православ’я, католицизм, протестантизм, автокефалія, конфесія, собор,єресь, канон, іслам, імам, медресе, мечеть, намаз, суна, шаріат.
Рекомендовані реферати

1. Релігійна картина світу: загальна характеристика.

2. Іудаїзм як національна релігія.

3. Ідея екуменізму: зміст та практика.

4. Релігійність як ознака українського національного світогляду.Питання для актуалізації пізнавальної діяльності студентів

1. Чим світові релігії відрізняються від національних?

2. Назвіть приклади сучасних національних релігій.

3. У якій послідовності виникли світові релігії?

4. Сформулюйте основні принципи етики буддизму.

5. Скільки гілок існує в християнстві?

6. Яке місце займає постать Ісуса Христа у християнстві та ісламі?

7. Сформулюйте ключові положення віри мусульман.

8. Яка зі світових релігій, на Вашу думку, є найбільш толерантною? Обґрунтуйте.
Дослідницька робота

1. Ідея життя після смерті в буддизмі, християнстві та ісламі: порівняльний аналіз2. Католицизм і православ’я: спільне і відмінне.

3. Перспективи міжконфесійного діалогу та релігійного примирення в Україні.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка