Навчальний посібник „краєзнавство та туризм”Сторінка1/12
Дата конвертації20.01.2018
Розмір2.04 Mb.
ТипНавчальний посібник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Міністерство освіти і науки України

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Кафедра фізичної та економічної географії

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

КРАЄЗНАВСТВО ТА ТУРИЗМ”2011

Міністерство освіти і науки України

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Кафедра фізичної та економічної географії

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

КРАЄЗНАВСТВО ТА ТУРИЗМ ”Дніпропетровськ

РВВ ДНУ

2011

Уміщено програму курсу, завдання для 11 практичних занять з основних розділів програми курсу, завдання для індивідуальної та самостійної робіт студентів, приклади тестових завдань для перевірки знань з курсу „Краєзнавство та туризм”, додатки.

Призначено для студентів геолого-географічного факультету денної та заочної форми навчання.

Темплан 2010, поз.Навчальний посібник

«Краєзнавство та туризм»
Укладачі Зеленська Л.І., Троценко О.В.

Редактор


Коректор

Підписано до друку Формат 60×90/16. Папір офсетний. Друк плоский. Гарнітура Times New Roman.

Ум. друк. арк. 1.25. Тираж 100 примірників. Зам. № ....

РВВ ДНУ, вул. Наукова, 46, м. Дніпропетровськ, тел. (0562) 466285.

Друкарня ДНУ, вул. Наукова, 5, м. Дніпропетровськ, тел. (0562) 49050

ЗМІСТВступ

5

Розділ 1. Програма курсу «Краєзнавство та туризм».

6

Розділ 2. Завдання для виконання практичних занять, самостійної та індивідуальної роботи

8

Практичне заняття 1. Передумови розвитку туризму як масового суспільного явища

10

Практичне заняття 2. Розвиток краєзнавства як комплексної наукової дисципліни

12

Практичне заняття 3. Розвиток краєзнавчо-туристичної роботи в Україні як засіб формування світогляду .

15

Практичне заняття 4. Міжнародні туристичні організації

18

Практичне заняття 5. Система управління в сфері краєзнавчо-туристичної роботи

20

Практичне заняття 6. Проблеми переходу туризму на принципи сталого розвитку.

22

Практичне заняття 7. Порівняльна характеристика розвитку туризму в країні світу (за варіантом) та в Україні..........................................................................

23

Практичне заняття 8. Статистика в туризмі. Туристичні потоки: оцінка, розрахунки, картографування

27

Практичне заняття 9. Оцінка туристично-рекреаційного потенціалу області України (за варіантом)

29

Практичне заняття 10 Проектування та створення туристичної карти області в тра-диційному або комп’ютер-ному варіантах
Практичне заняття 11. Біосоціальні ресурси Дніпропетровської області: підходи до вивчення та використання

23

Індивідуальна робота. Розробка та проведення тематичної екскурсії (за варіантом)

28

Завдання для самостійної роботи

29

Розділ 3. Завдання для підготовки до підсумкового тестування

33

Короткий словник термінів і визначень

52

Література

59

Додатки
ВСТУП

Курс «Краєзнавство та туризм» є базовою навчальною дисципліною в комплексі туристично-краєзнавчої підготовки і передбачає ознайомлення майбутніх бакалаврів географії з теоретичними основами, методологією дослідження туристичної галузі, ресурсної бази як основи національного та регіонального туристичного продукту, надання сучасних уявлень про туристичні ресурси, а також проблем узгодження туристичної діяльності з природними, соціокультурними, еколого-економічними, інформаційно-технологічними можли-востями окремих країн, регіонів та світового господарства в цілому. В результаті вивчення дисципліни, студенти отримають навички організації та проведення походів, зльотів, змагань, оволодіють методикою добору інформації, комплектації “портфелю екскурсоводу”, розробки та проведення екскурсійних заходів. Також охопленні навчанням будуть здатні навчаться працювати із туристичними картографічними творами в традиційному та комп’ютерному варіантах, а також самостійно їх розробляти. Вивчення даної дисципліни базується на знаннях, отриманих студентами при засвоєнні курсів «Географія культури», «Регіональний туризм», «Туристичний практикум», «Методика організації та проведення екскурсій», «Топографія із основами топографії» та ін. Курс поділено на 5 змістовних модулів. Знання студентів, отримані при вивчені курсу із самостійним опрацюванням, оцінюються на поточних тестуваннях. Окремо оцінюється підсумкове тестування (контрольно-модульна робота).РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ НАДАЮТЬСЯ СТУДЕНТАМ

Модуль 1

Модуль2

Сума

50

50

100

35

Індивідуальна робота – 15б

40

КМР – 10б
ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ:

90–100 балів – відмінно (А)

75–89 балів – добре (ВС)

60–74 балів – задовільно (DE)

35–59 балів – незадовільно з можливістю повторного складання (FX)

1–34 балів – незадовільно з обов’язковим повторним курсом (F)

Структура оцінювання за модулем 1-2.

Вид роботи

Види оцінювання та розподіл балів за видами оцінювання

Всього балів

Практична робота №1

практична робота- 8; повідомлення – 2; участь в обговоренні - 2

12

Практична робота №2

практична робота- 1; повідомлення участь в обговоренні – 1

2

Практична робота №3

практична робота- 8; повідомлення – 2; участь в обговоренні - 2

12

Практична робота №4

практична робота- 1; повідомлення участь в обговоренні – 1

2

Практична робота №5

практична робота- 1; повідомлення участь в обговоренні – 1

2

Практична робота №6

практична робота- 1; повідомлення участь в обговоренні – 1

2

Практична робота №7

практична робота- 8; повідомлення – 2; участь в обговоренні - 2

12

Практична робота №8

Практична робота- 2

2

Практична робота №9

Практична робота – 9; захист - 3

12

Практична робота №10

Практична робота – 9; захист - 3

6

Практична робота №11

практична робота- 1; повідомлення –участь в обговоренні – 1

2

Індивідуальна робота

Розроблений текст екскурсії10, захист 5

15

Підсумковий контроль

10

10

УСЬОГО БАЛІВ:

Практични роботи 75, індивідуальна робота – 15, підсумковий контроль 10

100РОЗДІЛ 1. ПРОГРАМА КУРСУ «Краєзнавство та туризм»

Навчальна дисципліна «Краєзнавство та туризм» є однією з циклу дисциплін краєзнавчо-туристичної підготовки і має на меті надання майбутнім бакалаврам комплексу знань з туристично-екскурсійної роботи з позиції географічної науки, особливостей геопросторової організації туристичного процесу, створення понять про комп­лек­с­ний системний геогра­фічний образ регіону на основі встановлення причинно-наслідкових зв'язків між компонентами природи і діяльністю людини.

У результаті вивчення дисципліни фахівець повинен знати:

Поняття про туристично-краєзнавчу роботу. Її зміст. Основні етапи розвитку туризму як масового суспільного явища. Його зв'язок із суспільним розвитком світу та України. Місце туристично-екскурсійної роботи в системі освіти України. Поняття туристичного потенціалу, туристичних ресурсів країни. Закон України «Про туризм» Розміщення та особливості функціонування основних міжнародних туристичних організацій. Взаємозв’язок рівня економічного розвитку країн та їх долею на всесвітньому туристичному ринку.

Підготовлений фахівець повинен вміти:

Складати туристичні маршрути в межах області, України, а також в межах інших країн. Працювати із туристичної літературою, в тому числі картографічними творами, а також власноруч складати туристичні карти за заданою тематикою. Розробляти та проводити оглядові та тематичні екскурсії, туристичні походи тощо.


ЗМІСТ КУРСУ «Краєзнавство та туризм»

Змістовий модуль I. Вступ. Поняття туризму в європейській і світовій практиці.

Тема 1. Визначення теоретико-методологічного апарату та предметно-об’єктної сфери дисципліни (2 год). Загальні питання та визначення. Місце дисципліни в системі географічних наук, а також її зв’язок із суміжними науками. Об’єкт та предмет дослідження. Функції краєзнавства. Місце сучасного крає-знавства в системі сучасної освіти

Тема 2. Основні етапи розвитку краєзнавства та туризму (8 год). Зародження туристичного руху: перші подорожі, засоби харчування та розміщення, визначні місця як об’єкти туризму, зародження туристської мотивації. Етап утворення передумов розвитку туризму як масового суспільного явища та засобу виховання особистості: зародження туристичної термінології, перші турагенства, комплексі туристичні послуги. Етап розвитку туризму: створення міжнародних організацій, сегментація світового туристичного ринку, виокремлення країн-лідерів світового туризму. Етап інтеграції та глобалізації. Історія розвитку туризму в Україні.

Змістовий модуль II. Сучасний стан туристично-краєзнавчої галузі.

Тема 1. Механізми міжнародного управління в туризмі. Міжнародні туристські організації. Міжнародні офіційні документи. Хартія туризму. Кодекс туриста. Статут ВТО. Конвенція про охорону Всесвітньої природної та історико-культурної спадщини. Державне управління в туристично-краєзнавчій галузі. Законодавча база геопросторової організації туристичного процесу в Україні Закони України “Про туризм”, “Про курорти” та інші законодавчо-нормативні акти, Укази Президента та постанови КабМіну, Державна програма розвитку туризму на 2002-2010 рр.

Тема 2. Проблеми переходу туризму на принципи сталого розвитку. Сутність концепції сталого розвитку. Особливості міжнародної взаємодії в умовах глобалізаційних процесів, загроза культурної асиміляції, проблеми збереження природної та історико-культурної спадщини.

Змістовий модуль IIІ. Національний туристський продукт: визначення, основа формування, методи дослідження

Тема 1. Основа формування національного продукту (2 год). Поняття туристичних ресурсів країни, їх класифікація. Фактори, що сприяють та гальмують розвиток та просування національного туристичного продукту на міжнародному ринку. Поняття рекреаційного навантаження на природне середовище: нормування, відповідальність.

Тема 2 Методи дослідження національного туристичного продукту (8 год). Традиційні та новітні методи. Статистика в туризмі. Оцінка туристично-рекреаційних ресурсів.

Тема 3. Туристичний імідж території: поняття, дослідження, складові, засоби формування (6 год). Поняття образу та іміджу території, складові образу, особливості сприйняття, вплив засобів масової інформації на формування позитивного іміджу регіонів. Шляхи формування позитивного іміджу території як дієвий засіб підвищення в’їзного туристичного потоку.

Тема 4. Туристична картографія (4 год). Види туристичних творів. Класифікація картографічних творів за математичною основою, тематикою, масштабом, розмірами, призначенням, засобами створення тощо. Система умовних позначень в туризмі. Особливості застосування туристичних карт при розробці та проведенні походів, туристичних змагань, екскурсій.

Тема 5. Комп’ютерні технології в туризмі. Засоби Microsoft Office в туризмі (2 год.). Microsoft Word, Microsoft Exsel, Microsoft Acsess, Microsoft Power Point. Анімація в туризмі. Застосування електронних документів як складових “портфелю екскурсовода”. Віртуальні екскурсії.

Тема 6. Internet-джерела та служби розсилки (4 год). Методи застосування електронних джерел інформації, офіційних сайтів в плануванні та проведенні екскурсій. Internet-розсилка. Бронювання он-лайн.

Тема 7. Застосування інформаційних технологій при використанні, проектуванні та створенні туристичних картографічних творів (4 год). Електронні туристичні карти, мультімедійні атласи та геоінформаційні системи

Змістовний модуль ІУ. Сутність процесу туристичного обслуговування

Тема 1. Соціопсихологічні особливості процесу обслуговування. (2 год). По-будова конструктивної бесіди із клієнтом. Техніка обслуговування та переконання.

Тема 2. Документація в туризмі (2 год). Особливості складання договірної документації: агентських угод, договорів, контрактів тощо.

Тема 3. Технологія просування і стимулювання продажів туристичних продуктів (2 год). Реклама в туризмі. Рекламні акції та стимулювання продаж.

Тема 4. Зміст, організація, методика проведення масових туристичних заходів (4 год). Загальна характеристика. Методика організації і проведення походів, зльотів, змагань. Основні засади підготовки та проведення екскурсій. „Портфель екскурсовода”: пошук інформації, поновлення. тематика екскурсій (обґрунтування вибору теми, назви). Оцінка труднощів тексту екскурсії.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка