Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладівСторінка11/11
Дата конвертації11.05.2018
Розмір2.55 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

5. Доказ у навчанні – це:

а) логічна дія, у процесі якої визначається істинність судження;

б) конспект, показаний викладачу, у якому студент прискіпливо зафіксував зміст відвіданих лекцій;

в) переконливий аргумент на екзамені, коли студент посилається на гарне відвідування занять, аби наполягти на позитивній відмітці;

г) показана викладачу залікова книжка студента, у якій позначені раніше отримані високі відмітки за екзамени.
6. Кредитно – модульна система – це:

а) термін, який не має відношення до педагогіки вищої школи, та використовується у банківській справі;

б) основні терміни та поняття і їхнє визначення у кредитно–модульній системі організації навчального процесу;

в) сучасна практика зарахування підготовлених студентами рефератів та курсових робіт;

г) сукупність найбільш загальних способів вирішення виховних задач і здійснення виховних взаємодій.
7. Креативність студента – це:

(дайте розлогу відповідь)8.Методи навчання – це:

(дайте розлогу відповідь)9.Планування навчальних занять – це:

(дайте розлогу відповідь)


10.Завдання.

Відтворіть на аркуші прийняту у сучасній вищій школі форму конспекту практичного заняття з позначенням його основних розділів.

Затверджено на засіданні кафедри філософії, протокол № від 2008 р.

Зав. кафедри філософії, професор Ю.О. Шабанова


Екзаменатор, професор В.В. Приходько

Форма № У-5.09


НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Дисципліна "Педагогіка вищої школи"

Напрям "Специфічні категорії"

Спеціальність 8.000005 Педагогіка вищої школи
БІЛЕТ № 3
1. Зміст освіти – це:

а) фактично наповнення викладачем конспекту свого заняття;

б) педагогічно адаптована система знань, умінь і навичок, а також досвіду творчої діяльності й емоційно – ціннісного ставлення до світу, засвоєння якої забезпечує розвиток особистості;

в) попередньо складений план заняття, який сповіщає викладач на його початку;

г) ретельні записи у конспектах студентів, які відповідають матеріалу, викладеному на лекції.
2. Лекція – це:

а) виховний захід (бесіда), коли викладач розказує студенту, як йому треба ставитись до навчання;

б) витяг із підручника, як частина навчального матеріалу, який викладач передбачає донести до студентів;

в) систематичний, послідовний, монологічний виклад учителем (викладачем, лектором) навчального матеріалу, як правило, теоретичного характеру;

г) усього лише зміст викладеного викладачем у конспекті студента.
3. Методи навчання – це:

а) способи спільної діяльності педагога й студентів, спрямовані на досягнення ними освітніх цілей;

б) одиниці навчального матеріалу дисципліни, які подає викладач на занятті;

в) способи контролю за навчальною діяльністю студентів;

г) способи опанування студентами передбаченого обсягу навчального матеріалу.
4.Освітня ситуація – це:

а) будь-який фрагмент навчального заняття;

б) та ситуація, у яку потрапляє студент, виконуючи самостійну роботу;

в) ситуація, яка виникає лише у вищих навчальних закладах;

г) ситуація освітньої напруги, що виникає спонтанно чи спеціально завдяки педагогу, яка вимагає свого розв’язання через спільну діяльність усіх її учасників.
5. Самовиховання – це:

а) спосіб загартування студентом своєї волі у процесі виконання напружених фізичних вправ;

б) свідома, цілеспрямована діяльність людини щодо вдосконалення своїх позитивних якостей та подолання негативних;

в) регулярне читання студентом не тільки рекомендованої навчальної, але й класичної художньої літератури;

г) складання чіткого плану засвоєння передбаченого навчальною програмою матеріалу будь-якої дисципліни.
6. Творчість – це:

а) створення, винайдення об’єктивного нового та корисного (об’єкта) і / чи його розвиток в умовах неповноти інформації;

б) прискіпливе виконання студентами навчальних доручень викладача;

в) категорія, яка стосується лише особливостей діяльності викладачів;

г) категорія, яка стосується лише особливостей діяльності студентів.
7. Педагогічні уміння – це:

(дайте розлогу відповідь)8. Розуміння, це:

(дайте розлогу відповідь)9. Навчальна діяльність, це:

(дайте розлогу відповідь)10. Завдання.

Відтворіть на аркуші прийняту у сучасній вищій школі форму конспекту лабораторного заняття з позначенням його основних розділів.


Затверджено на засіданні кафедри філософії, протокол № від 2008 р.


Зав. кафедри філософії, професор Ю.О. Шабанова


Екзаменатор, професор В.В. Приходько

Форма № У-5.09


НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Дисципліна "Педагогіка вищої школи"

Напрям "Специфічні категорії"

Спеціальність 8.000005 Педагогіка вищої школи
БІЛЕТ № 4

1. Педагогічне спілкування – це:

а) відносини поміж викладачами вузу;

б) сукупність засобів і методів, які забезпечують реалізацію цілей та задач виховання та навчання і визначальних характеристик взаємодії педагога й учнів;

в) відносини поміж студентами педагогічних вищих навчальних закладів;

г) відносини поміж студентами будь-яких вищих навчальних закладів.
2. Мотив – це:

а) усвідомлене чи неусвідомлене спонукання до діяльності;

б) підстава, виходячи з якої викладач ставить відмітку у залікову книжку студента;

в) причина, виходячи з розуміння якої студент має законні підстави не з’являтись на навчальні заняття;

г) термін, який використовується лише в юридичній практиці.
3. Педагогічне проектування – це:

а) написання конспекту майбутнього навчального заняття;

б) припущення викладача про те, скільки мусить бути отримано позитивних оцінок студентами академічної групи на початку вивчення дисципліни;

в) попередня розробка основного ідеї та деталей майбутньої діяльності студентів і педагога;

г) створення проекту облаштування навчальної аудиторії засобами наочності.
4. Стандарти освітні – це:

а) цілі навчання та виховання, обов’язкові вимоги до освіти, закріплені в особливих нормативних документах;

б) рівні вимоги до всіх студентів, які встановлює та які використовує викладач;

в) вимоги до абітурієнтів, які складають вступні екзамени до вузу;

г) вимоги до студентів (бакалаврів та магістрів), які складають випускні державні екзамени.
5. Темп навчання – це:

а) трактована як швидкість чи інтенсивність освітньої діяльності, яка визначається індивідуальними особливостями студента (психологічними, фізіологічними та іншими);

б) визначений для викладення на окремому занятті обсяг навчального матеріалу;

в) намагання педагога викласти зміст дисципліни впродовж меншої кількості навчальних занять;

г) намагання педагога збільшити обсяг визначеного для засвоєння навчального матеріалу за рахунок інтенсивної самостійної роботи студентів.
6. Сприйняття – це:

а) згода викладача з причиною, яку вказав студент, пояснюючи відсутність на занятті;

б) система одержання та перетворення інформації, яка забезпечує свідомість відображенням об’єктивної реальності й орієнтуванням у навколишньому світі;

в) симпатія, яку мимоволі відчуває викладач до працьовитого студента;

г) стан втіхи, який відчуває викладач, вислуховуючи змістовну відповідь студента – відмінника.
7. Звичка, це:

(дайте розлогу відповідь)


8. Освіченість, це:

(дайте розлогу відповідь)


9. Самооцінка, це:

(дайте розлогу відповідь)10. Завдання.

Відтворіть на аркуші прийняту у сучасній вищій школі форму конспекту семінарського заняття з позначенням його основних розділів.


Затверджено на засіданні кафедри філософії, протокол № від 2008 р.


Зав. кафедри філософії, професор Ю.О. Шабанова


Екзаменатор, професор В.В. Приходько

Форма № У-5.09

НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Дисципліна "Педагогіка вищої школи"

Напрям "Специфічні категорії"

Спеціальність 8.000005 Педагогіка вищої школи
БІЛЕТ № 5

1. Конкретизація – це:

а) уточнююче запитання, яке ставить студент викладачу на занятті;

б) уточнююче запитання викладача, який вважає, що студент відповідає на поставлене питання не конкретно, розпливчасто;

в) те, що вважає студент за доцільне включити до свого конспекту, слухаючи викладача;

г) включення досліджуваного явища (поняття, події і т.п.) через абстрактне поняття в різноманіття дійсних зв’язків і відносин; один з прийомів пізнання.
2. Методика навчального предмета – це:

а) сукупність вимог викладача, які притаманні саме цій дисципліні;

б) різновид дидактики, теорія навчання визначеному навчальному предмету;

г) увесь повний комплект навчальної документації викладача з предмета;

д) підручник, методичні розробки та інші друковані матеріали з предмета.
3. Визначення – це:

а) дефініція, логічний прийом, за допомогою якого розкривається зміст поняття, виявляються істотні ознаки об’єктів, відображуваних у даному понятті;

б) зміст поняття, явища, викладений студентом "своїми словами";

в) чітка формула фрагмента змісту дисципліни, яку прагнуть чути викладачі під час відповідей студентів;

г) синонім терміну поняття.
4. Завдання пізнавальне – це:

а) те, що найбільше цікавить студента при вивченні навчальної дисципліни;

б) навчальне завдання, що припускає пошук нових знань, способів (умінь) і стимуляцію активного використання у навчанні зв’язків, відношень і доказів;

в) те, що викладач пропонує розв’язати студентам;

г) те, що включається до змісту екзаменаційних білетів.
5. Міркування – це:

а) розумовий процес, спрямований на обґрунтування якого-небудь положення чи одержання нового висновку з декількох посилань;

б) причина, з якої студент відвідує навчальні заняття;

в) причина, з якої викладач відмовляє студенту в отриманні позитивної відмітки під час вивчення предмета;

г) підстава для відмови абітурієнтові у зарахуванні до складу студентів вузу.
6. Навчальна мотивація – це:

а) окремий вид мотивації, включеної до навчальної діяльності;

б) причина, з якої студент відвідує навчальні заняття;

в) причина, з якої викладач вимогливо ставиться до знань своїх студентів;

г) причина, з якої студент прагне засвоїти основні терміни навчального предмета.
7.Програмоване навчання – це:

(дайте розлогу відповідь)8.Педагогічна технологія – це:

(дайте розлогу відповідь)9.Рівень акредитації вищого навчального закладу – це:

(дайте розлогу відповідь)
10.Завдання.

Відтворіть на аркуші прийняту у сучасній вищій школі структуру курсової роботи студента з позначенням її основних розділів.

Затверджено на засіданні кафедри філософії, протокол № від 2008 р.

Зав. кафедри філософії, професор Ю.О. Шабанова


Екзаменатор, професор В.В. Приходько

Додаток Е
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТА

З ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ПЕДАГОГІКИ ВІДПОВІДНО ДО ЧОТИРИ-

І ДВАНАДЦЯТИБАЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ

(За С.С. Вітвицькою)Рівні

компетентностіБали

Оцінка

традиційнаКритерії оцінювання студента

Низький


(фрагментарний)

1
2

3

"2"
Ознайомлений з матеріалом на рівні розпізнавання і відтворення окремих фактів
Ознайомлений і відтворює навчальний матеріал на рівні окремих фактів і фрагментів
Ознайомлений і відтворює навчальний матеріал на рівні основних фрагментів, що становлять певну завершену частину змісту навчальної дисципліни

Елементарний

(репродуктивний)


4
5

6

"3"Ознайомлений з навчальним матеріалом, відтворює його на репродуктивному рівні
Володіє навчальним матеріалом на репродуктивному рівні, але не виявляє самостійного творчого мислення
Володіє навчальним матеріалом на репродуктивному рівні, демонструє початкові вміння його зіставлення та узагальнення

Достатній

(частково-

пошуковий)

7

89

"4"


Володіє навчальним матеріалом, уміє зіставляти та узагальнювати, виявляє пізнавальний інтерес до фахової навчальної дисципліни та її методики
Володіє навчальним матеріалом, уміє зіставляти та узагальнювати, робити власні висновки, виявляє частковий евристичний інтерес до дидактики чи теорії виховання
Володіє навчальним матеріалом, обізнаний із сучасними науковими школами, теоретичними підходами і концепціями, виявляє творчий інтерес до теорії педагогіки

Високий


(дослідницький)

10

1112

"5"


Має ґрунтовні й всебічні знання з предмета; володіє методами дослідження; здійснює наукову роботу під керівництвом викладача
Має ґрунтовні та всебічні знання, постійно працює над їх поглибленням; володіє найсучаснішими методами дослідження; проводить самостійні власні дослідження
Має власну програму професійно-педагогічного вдосконалення; самостійно розробляє методи і методики дослідження і запроваджує їх у наукових пошуках; має досягнення в науковій роботі, друковані праці


Додаток Є
ЗАГАЛЬНІ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ДОСЯГНЕНЬ

МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ З ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

(За С.С. Вітвицькою)

Рівні

компетентностіБали

Оцінка

традиційнаКритерії оцінювання

Низький


(фрагментарний)

1


2

3

"2"Уміє визначати виховну мету заняття чи виховного заходу, але не володіє практичними вміннями і навичками для здійснення виховної роботи
Здійснює виховну роботу фрагментарно, з методичними помилками
Здійснює виховну роботу фрагментарно

Елементарний

(репродуктивний)


4
5


6

"3"Здійснює виховну роботу за дорученням, використовуючи розробки методиста практики
Проводить виховну роботу з елементами самостійності, за окремими напрямами
Проводить виховну роботу з елементами самостійності, але згідно з усталеними традиціями

Достатній

(частково-

пошуковий)

7

8


9


"4"


Здійснює виховну роботу самостійно, в системі, використовує традиційні форми, методи і види
Здійснює виховну роботу самостійно, в системі, використовує елементи сучасних виховних технологій
Здійснює виховну роботу самостійно, в системі, використовує сучасні виховні технології, виявляючи прагнення до власних творчих пошуків

Високий


(дослідницький)

10


11
12

"5"Ґрунтовно і творчо володіє уміннями і навичками, запроваджує нові досягнення теорії виховання; виявляє власні наукові інтереси щодо вдосконалення системи виховної роботи
Творчо застосовує професійні вміння і навички, досягнення педагогічної науки; проводить власні дослідження з окремих проблем, напрямів і ланок системи виховної роботи навчального закладу
Творчо застосовує професійні вміння і навички, здійснює експериментально-дослідницьку роботу з актуальних проблем виховання і перевиховання за власною науковою програмою, має позитивні результати


Додаток Ж

ПАРАМЕТРИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ

(За А.В. Хуторським)
Параметри діагностики

Вид продукції

Форми і способи аналізу

Творчий освітній потенціал

Творчі досягнення на заняттях, творчі роботи

Контент-аналіз змісту творчих робіт, рецензування й оцінка

Базові освітні стандарти

Контрольні роботи, тести, заліки, екзамени

По елементний аналіз, обрана оціночна система

Особисті якості студентів

Рефлексивні записи й самооцінки студентів, освітні характеристики й зведені таблиці успішності, складені викладачами

Діагностика й оцінювання викладачами рівня розвитку особистих якостей. Статистичні методи обробки результатів

Індивідуальна освітня траєкторія

Індивідуальні освітні програми й рефлексивні записи студентів, освітні характеристики, підготовлені викладачами

Аналіз відповідності програм і результатів. Ступінь відмінності освітніх результатів у різних студентів


ПАРАМЕТРИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ

(За А.В. Хуторським)
Параметри діагностики

Вид продукції

Форми і способи аналізу

Творчий педагогічний потенціал (креативні якості особистості)

Розроблені авторські освітні програми, анкети, рефлексивні записи

По елементний аналіз творчих розробок. Аналіз попередньо змодельованих занять і творчих робіт студентів

Педагогічний світогляд

Науково-методичні роботи, виступи на семінарах і конференціях

Участь у творчих семінарах, виступи на конференціях

Володіння організацією навчання (організаційно-діяльнісні якості)

Проведення занять евристичного типу. Захист власних розробок на педагогічних семінарах і конференціях

Відео зйомка занять, рефлексія й обговорення освітньої діяльності на семінарах і конференціях

Інноваційна й експериментальна діяльність

Розроблені дидактичні системи, методики і прийоми

Аналіз і експертні висновки відносно напрацьованих викладачем матеріалів

Володіння системою контролю й оцінювання результатів навчання

Якісні характеристики студентів

По елементний аналіз освітніх характеристикДодаток З

ПАРАМЕТРИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

(За А.В. Хуторським)

Параметри діагностики

Вид продукції

Форми і способи аналізу

Обґрунтованість концепції, програм і планів роботи навчального закладу, їхня цілісність і системність

Освітня програма навчального закладу та інша документація

Експертна оцінка, порівняльний аналіз концепцій різних навчальних закладів

Ефективність адміністративної системи організації освітнього процесу

Система організації евристичного навчання. Розклад організації навчального процесу на рік, семестр, тиждень і окремий день

Аналіз творчої продукції студентів, викладачів, адміністраторів. Аналіз цілісності застосування системи навчання

Система неперервної професійної педагогічної підготовки

Документація і "працююча" система вдосконалення організації діяльності викладачів

Аналіз наявних умов для досягнення студентами творчих результатів

Ступінь відповідності документально виражених норм реальним освітнім процесам

Документація, орієнтована на творчу самореалізацію викладачів і студентів

Експертна оцінка, порівняльний аналіз різних концепцій, студентська та викладацька рефлексія освітньої діяльності навчального закладу

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка