Наша адресаСкачати 82.87 Kb.
Дата конвертації26.12.2017
Розмір82.87 Kb.


ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ РІВНЕНСЬКОЇ

РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
РІВНЕНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА БІЛІОТЕКА
серія: Обереги земляків


ШАПОВАЛ Юрій Григорович

митець журналістики

Бібліографічний нарис

Клевань – 2009

Матеріал підготувала: Чудовець Г. О

Копм’ютерний набір: Заяць С. В.

Відповідальний за випуск: Побережник М. І.

Наша адреса:

35312


Рівненський район

смт. Клевань 2

вул. І. Франка, 17

тел. 27 – 16 – 63

27 – 12 – 35

www.rivne.libr.rv.uae-mail: klevan_libr@mail.ru
Публікації про Шаповала Ю. Г.

в періодичних виданнях та книгах
Зустріч з морем // Журналіст: Навч. газета факультету журналістики Львівського університету ім. І. Франка.— 1965.— 7 берез.

Юрію Шаповалу // Журналіст РАТАУ.— 1968.— 25 квіт.

Кращі публікації в «Журналісті України» // Журналіст України.— 1982.— № 12,—С 40; 1986.—№ 12.—С. 43; 1988.— № 12.— С. 36

Журналіст — це особистість // Журналіст Ук­раїни.— 1988.—№ 8.— С 2—7

Маценко Г. К теории через прак­тику // Тассовец.— 1985.— 13 ноябр.;

Андреев В. Изображение и слово в журналистике // Демократический журналист: Журнал МОЖ.—1986.—№ 2.—С. 23, 24

Головко Б. Потенциал изобразительной журналистики // Вестник Моск. ун-та. Сер. 10. Жур­налистика.— 1986.— № 2.— С. 81—83

Прохоров Е. Слово и изо­бражение // Телевидение и радиовещание.— 1986.— № 6.— С. 43, 44;

Словоправдівська рідня // Слово правди.— 1988.— 4 грав.

Власенко А. Изобразительная журналистика.— Теория и практика средств массовой информации: Реферат, сб. — М.: АН СССР, 1989.— С. 145—150

Унікальний видавничий проект про «Діло» — першу українську щоденну газету // Діло.— 1996.— № 82

Юрій Шаповал // Народознавчі зошити.— 1997.— № 4.— С. 226.

Шаповал Ю. Г. // Українська журналістика в іменах. Вип. 6., 1999. – с. 362-365.

Лютенко Ю. Літературні відзнаки з Нью-Йорка вручатимуть у Львові // Молода Галичина. – 2001. – 13 лют.

Петрушко Ю. Лицарям духовності – відзнаки з Нью-Йорка // Шлях перемоги. – 2001 р. – 21 берез.

Вітаємо нового академіка // Каменяр. – 2002. – 1 лют.

Паранчак М. Наукова розвідка з питань тележурналістики // За вільну Україну. – 2003 р. – 23 черв.

Велесик П. Наче розкрилені вітрила в океані // Вісті Рівненщини. – 2005. – 13 квіт.

Вибрані судження про наукову творчість професора Ю. Г. Шаповала // Шаповал Ю. Г. Національна журналістика: наукові праці. В 2 т. т. 2. – Львів, 2006. – с. 435 – 481.

Гуменюк А. На Рівненщині вийшов друком двохтомник наукових праць і публіцистики професора Юрія Шаповала // Волинь. – 2007. – 19 січ.Гуменюк А. Національна журналістика й українська історія // Вільне слово. – 2007. – 23 січ. та інші.

Творча біографія

Шаповал Юрій Григорович народився 20 серпня 1941 р. в с. Бродів Острозького району Рівненської області. Український журна­ліст, науковець, педагог.

Батьки - вчителі. У складні повоєнні роки батьки працювали в школах Ківерець, Торчина, Камінь-Каширська на Волині. Закінчив 1958 р. Клеванську середню школу №2 на Рів­ненщині. Не вступивши до політехнічного інституту, залишився у Львові. Трудову діяльність розпочав робітником сцени у Львівському українському драматичному театрі ім. М. Заньковецької. Спостерігаючи за творчістю плеяди видатних акторів, серед яких у той час було чимало учнів Л. Курбаса, настільки захопився театром, що 1959 р. вступив на режисерський факуль­тет Київського інституту театрального мистецтва ім. І. Карпснка-Карого на курс відомого педагога М. М. Карасьова.

Однак пошуки власного покликання тривали, й 1962 р. Ю. Шаповал перевівся на факультет журналістики Львівського університету. Перша серйозна зустріч із друкованим словом від­булася наступного року, коли працював у редакції рівненської міжрайонної газети «Слово правди». 1964 р. розпочав роботу на Одеській студії телебачення. Спочатку освоював кінорепортерську роботу в редакції інформації, пізніше працював спеціальним кореспондентом у найбільшому на Чорному морі Іллічівському порту, будівництво якого тоді завершувалось.

Після закінчення факультету журналістики скерований на роботу в Радіо-Телеграфне агентство України (РАТАУ) і ТАРС кореспондентом у Кіровоградській області. Найсильнішим спога­дом залишилися зустрічі у Павлиській середній школі й листу­вання з видатним українським педагогом В. О. Сухомлинським, матеріали про якого готував для республіканської преси 1965 р. Стажувався в інформаційній службі ТАРС. Далі — служба в армії у віддаленому від населених пунктів ра­кетному гарнізоні (Латвія). Після звільнення у запас продовжував роботу кореспонден­та РАТАУ-ТАРС уже у Львівській області (до 1972 р.). За час цієї праці Ю. Шаповал опублікував у пресі понад 2000 мате­ріалів різних жанрів майже у всіх газетах і журналах СРСР, зокрема в «Правде», «Известиях», «Комсомольской правде», «Не­деле», «Сельской жизни», «Журналисте», «Радянській Україні», «Сільських вістях», «Робітничій газеті», «Вістях з України», «Ук­раїні» та ін. Прийнятий до Спілки журналістів СРСР. Коли пе­реходив на навчання до аспірантури, наказом дирекції РАТАУ посвідчення кореспондента залишено Ю. Шаповалу «на вічне зберігання» як творчу відзнаку. Його публікації неодноразово відзначались преміями Спілки журналістів України.

У 1972—1975 pp.— аспірант факультету журналістики Львівського університету ім. І. Франка, розпочав навчальну та наукову діяльність за спеціальністю «теорія й практика засобів масової інформації». Кандидатська дисертація «Фотопубліцистика в періодичній пресі: Питання специфіки, теорії жанрів і май­стерності» вперше у вітчизняній науці присвячена проблемам творчого функціонування зображення у газетних виданнях. 1977 р. у видавництві «Вища школа» побачила світ однойменна монографія Ю. Шаповала.

Після завершення докторантури відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук у Ки­ївському університеті ім. Т. Шевченка. Проблематика її була новим напрямом у теоретичних дослідженнях журналістики («Зображення і слово в журналістиці: Методологія проблеми, гносеологічні можливості, пропагандистська ефективність»). Ди­сертація отримала позитивні відгуки провідних фахівців уні­верситетів Вільнюса й Алма-Ати, Москви й Казані, Кишинева й Мінська, Свердловська й Таллінна, Баку й Києва. За резуль­татами досліджень видаються монографії «Зображення і слово в журналістиці» (Львів: Вища школа, 1985), «Зображальна жур­налістика» (Львів: Вища школа, 1988), низка навчальних посібників. Десятки статей публікуються у різних наукових і суспільно-політичних журналах як в Україні, так і за кордоном (українською, російською, чеською, іспанською, французькою, англійською, узбецькою мовами). 1987 р. Ю. Шаповала обрали членом вченої ради Львівського університету ім. І. Франка.

1989 р. його перевели на роботу до Києва, де він працював професором кафедри журналістики Інституту політології і со­ціального управління та Київського національного університету ім. Т. Шевченка. У цей період його інтереси зосередилися довкола проблем особистості журналіста як найважливішого чин­ника впливу публічного слова на свідомість людини для форму­вання громадської думки з виходом на соціальну практику. Ре­зультати досліджень узагальнені в навчальному посібнику «Особистісні методи підвищення ефективності засобів масової інфор­мації» (Київ: УМК ВО, 1989).

Повернувшись 1991 р. до Львова, Ю. Шаповал працював ке­рівником прес-центру акціонерного товариства «ЛВ-Холдинг». У пресі з'явився цикл його кореспонденцій, інтерв'ю, статей, при­свячених проблемам становлення ринкової економіки в Україні. Створений при Львівській науковій бібліотеці ім. В. Стефаника АН України Науково-дослідний центр періодики 1994 р. запро­сив його до співпраці. Ю. Шаповал публікував статті про пуб­ліцистичну діяльність І. Франка, М. Гоголя, М. Костомарова, В. Вернадського, У. Самчука, Г. Хоткевича, В. Липинського, І. Бочковського, про газету «Волинь» (1941 —1944), журнал «Літературно-Науковий Вісник» (1898—1932) та ін. Своєрідним під­сумком роботи в НДЦ періодики стала монографія «Діло» (1880— 1939 pp.): Поступ української суспільної думки» про першу на­ціональну щоденну газету. Книга відзначена премією Фонду Воляників-Швабінських при фундації Українського Вільного Університету в Нью-Йорку. З 1996 р. Ю. Шаповал — старший науковий співробітник відділу етнографії Інституту народознав­ства НАН України, займається проблемами теоретичної етнології.

Із 1998 року працює професором кафедри радіомовлення і телебачення Львівського національного університету ім. І. Франка. Навчає тележурналістики. Його вихованці є в телекомпаніях Києва, Львова, Рівного інших міст. Плідно працює як науковець. В цей період побачили світ кілька його монографій та навчальних посібників. В січні 2002 року обраний академіком Академії наук вищої школи України. Того ж року його книги «Україна людей» та «Телевізійна публіцистика» удостоєні першої премії цієї Академії. Нині є професором Міжнародного економіко-гуманітарного університету ім. академіка С. Дем’янчука.
Наукові праці автора

з проблем історії, теорії й практики журналістики

окремі видання

  • Фотопубіцистика в періодичній пресі: питання специфіки, теорії жанрів і майстерності. - Львів: Вища школа, 1977. - 94 с

  • В єдиній радянській державі: мовою фотопубліцистики. - Львів: Вища школа, 1980. - 168 с

  • Изображение и слово в журналистике. -Львов: Вища школа, 1985.- 150 с.

  • Зображальні засоби фото - і тележурналістики. - Львів: Вид-во Львів, ун-ту, 1986.-50 с.

  • Зображення і слово в журналістиці: методологія проблеми, гносеологічні можливості, пропагандистська ефективність. - Автореф. дис. доктора філол. наук. - Київ: Вид-во Київ, ун-ту, 1986. - 38с.

  • Изобразительная журналистика. - Львов: Вища школа, 1988. -176с.

  • Личностные методи повышения эффективности средств массовой информации. - Киев: УМК ВО, 1989. - 64 с.

  • "Діло"/1880-1939/: поступ української суспільної думки. - Львів: Вид-во Львів, ун-ту, 1999. - 384 с.

  • "Літературно-Науковий Вістник" /1898-1932/: творення державницької ідеології українства. - Львів: Вид-во Львів, ун-ту, 2000. - 352 с.

  • Україна Людей: особистість у контексті національного чину. -Львів: Вид-во Львів. ун-ту,2001. - 276 с

  • Телевізійна публіцистика: методологія, методи, майстерність. -Львів: Вид-во Львів. ун-ту,2002. - 234 с

  • І в Україні святилось те слово..: Наукові праці. - Львів: ПАІС 2003. - 680 с

  • Поетика телевізійної журналістики. - Львів: Видави, центр Львів. УН-ту, 2003. - 204 с

  • Феномен журналістики: проблеми теорії. - Рівне: РВП "Роса , 2005.- 248 с

  • Національна журналістика. в 2-х т.: наукові праці. – Львів: БМВ, 2006 р.

  • Мистецтво журналізму: монографія.- Львів: БМВ, 2007. – 319 с.

  • Фотожурналістика: навчальний посібник. – Рівне, 2007. – 76 с.

  • «Діло» (1880-1939) – перша українська щоденна газета: навчальний посібник. – Рівне, 2007. – 68 с.

  • Журнал «Літературно-науковий вісник» (1898 - 1932) – творець державницької ідеології українства: навчальний посібник. – Рівне, 2007. – 64 с.

  • Радіожурналістика: текст лекцій. – Рівне, 2008. – 40 с.

  • Телевізійна журналістика: навчальний посібник. – Рівне, 2008. – 112 с.

  • Особистість журналіста: текст лекцій. – Рівне, 2008. – 36 с.

  • Відображення у журналістиці: текст лекцій. – Рівне, 2008. – 36 с.

  • Окрім того, опубліковано понад 160 наукових статей.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка