Наказ №1 від 07 листопада 2012 року Свідоцтво № Начальник управління С.І. Семерга статут громадської організації «Київська міська спілка ветеранів війни та праці органів прокуратури» Київ-2012 рСкачати 212.6 Kb.
Дата конвертації14.01.2019
Розмір212.6 Kb.
ТипНаказ


ЗАРЕЄСТРОВАНО

Головним управлінням юстиції

у місті Києві
Н А К А З від

« »__________2012р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Установчими зборами громадської організації «Київська міська спілка ветеранів війни та праці

органів прокуратури»

Протокол №1 від 07 листопада 2012 року
Свідоцтво №
Начальник управління
___________________С.І.Семерга


СТАТУТ


громадської організації

«Київська міська спілка ветеранів війни та праці

органів прокуратури»

Київ-2012 р.

1. Загальні положення

 1. Громадське об'єднання «Київська міська спілка ветеранів війни та праці органів прокуратури» (далі – громадська організація, ГО) є регіональною громадською неприбутковою організацією, що об'єднує ветеранів війни та праці органів прокуратури міста Києва на основі добровільності, рівноправності його членів, самоврядування, законності та гласності для спільної реалізації своїх законних прав і свобод.

 2. Громадська організація має місцевий статус, здійснює свою діяльність на території м. Києва відповідно до Конституції України, чинного законодавства України та цього Статуту.

 3. Громадська організація є юридичною особою з моменту її державної реєстрації, має відокремлене майно і самостійний баланс, рахунки в установах банку, а також печатку, штампи та бланки із своїм найменуванням, зразки яких затверджуються Правлінням громадської організації.

1.4. Офіційне найменування громадської організації: "Київська міська спілка ветеранів війни та праці органів прокуратури».

1.5. Юридична адреса центральних статутних органів громадської організації: 03150, м. Київ, вул. Предславинська, 45/9.


2. Мета та завдання організації

2.1. Основною метою діяльності громадської організації є задоволення і захист законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, інших конституційних прав та інтересів ветеранів органів прокуратури міста Києва.

2.2. Для досягнення мети громадська організація у порядку, встановленому законодавством, здійснює такі завдання:


 • представляє і захищає свої законні права та інтереси, а також права і законні інтереси членів організації у державних органах та органах місцевого самоврядування;

 • сприяє членам організації у продовженні їх суспільно-активного життя шляхом залучення бажаючих до соціально-корисної праці, громадської діяльності тощо;

 • спрямовує діяльність громадської організації, а також створених і заснованих нею установ, організацій і підприємств на виконання статутних завдань та здійснює контроль за їх роботою відповідно до чинного законодавства і Статуту громадської організації;

- організовує спілкування ветеранів, бере участь у патріотичному
вихованні молодих працівників прокуратури та сприяє спадкоємності поколінь, сприяє у підготовці та виданні науково-практичної літератури, а також літературних творів, основною темою яких є діяльність органів прокуратури та їх працівників;

- забезпечує виконання інших завдань відповідно до чинного


законодавства;

2.3. Організація самостійно визначає об'єкти, форми, обсяги та межі своєї діяльності.3. Права громадської організації

3.1. На виконання мети і завдань громадська організація згідно з чинним законодавством має право: 1. набувати майнові і немайнові права;

 2. виступати учасником цивільно-правових відносин;

 3. представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у судах, державних, громадських органах та в органах місцевого самоврядування;

 4. входити в асоціації та інші громадські об'єднання, що створюються на добровільній основі і сприяють виконанню статутних завдань;

 5. ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об'єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні;

 • здійснювати відповідно до ст.24 Закону України "Про об'єднання громадян» необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, заснування підприємств в порядку, встановленому законодавством;

- засновувати чи вступати на добровільних засадах у спілки, асоціації, створювати блоки та коаліції, укладати угоди про співробітництво та взаємодопомогу;

- сприяти поліпшенню матеріального стану ветеранів та їх соціальній


реабілітації, при можливості надавати матеріальну допомогу;

- співпрацювати з органами державної влади і місцевого самоврядування, іншими громадськими організаціями;

- одержувати від органів державної влади та місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своєї мети;

- вносити пропозиції до органів державної влади та місцевого


самоврядування з питань, що виникають при здійсненні статутних завдань
громадської організації;

- поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати ідеї, мету та завдання громадської організації;

- взаємодіяти з установами, підприємствами та організаціями будь-якої форми власності;

4. Членство у громадській організації


 1. Членство у громадській організації може бути індивідуальним і колективним.

 2. Індивідуальними членами Спілки можуть бути громадяни України, які працювали в органах прокуратури міста Києва, є ветеранами Великої Вітчизняної війни чи прирівняними до них , ветеранами праці, а також особами, які вийшли на пенсію за віком, вислугою років або звільнені з інших причин та мають бажання бути членом організації.

За рішенням Правління в члени організації може бути прийнята вказана вище категорія осіб, які працювали в інших органах прокуратури України.

4.3. Колективними членами Спілки можуть бути трудові колективи установ та організацій, професійна діяльність яких відповідає меті і завданням ГО, що сплачують вступні і щорічні членські внески.5. Порядок прийняття в члени організації

5.1. Прийняття в члени громадської організації здійснює Правління за письмовою заявою претендента. В окремих випадках в члени організації можуть бути прийняті особи за усною заявою, підтвердженою довідкою особи/ голови, заступника голови, члена правління організації/, яка прийняла таку заяву.

Особи, які брали участь в установчих зборах по утворенню громадської організації, стають її членами автоматично.

5.2. Для отримання статусу колективного членства у громадській організації представник трудового колективу, окрім письмової заяви, повинен подати рішення свого керівного органу. У разі необхідності керівний орган громадської організації може зажадати додаткові документи (рекомендації від інших членів громадської організації та ін.), якщо виникне потреба у з'ясуванні рівня соціальної активності особи чи її репутації.

5.3. Правління громадської організації має право прийняти Положення про членство у громадській організації, в якому може додатково регламентуватися питання членства, права, обов'язки, що надаються членам спілки, інші питання. Положення про членство не може суперечити чинному законодавству та Статуту громадської організації.

6. Права та обов'язки членів організації

6.1. Член громадської організації має право:


 1. брати участь у статутній діяльності організації;

 2. обирати і бути обраним до керівних органів громадської організації;

- брати участь у діяльності органів управління громадської організації відповідно до положень цього Статуту;

- звертатися до органів управління громадської організації із запитами щодо статутної діяльності і отримувати усні та письмові пояснення;

- вільно припиняти членство шляхом подання заяви до Правління;

- вносити пропозиції про включення необхідних питань до порядку денного загальних зборів, а також засідань керівних органів організації;

- користуватися іншими правами, які випливають із членства у громадській організації, положень Статуту та чинного законодавства України.

6.2. Член громадської організації зобов'язаний: 1. виконувати вимоги Статуту громадської організації та рішення, прийняті на його основі;

 • подавати необхідну для виконання статутної мети організації інформацію;

 • поширювати ідеї, мету діяльності ГО;

 • брати участь у голосуванні особисто або через представника;

 • дотримуватися вимог органів управління організації щодо порядку та умов використання інформації про діяльність організації;

 • виконувати рішення керівних органів громадської організації.

6.3. Члени ГО сплачують вступні внески в порядку і
розмірах, визначених Положенням про членство в громадській організації.

7. Припинення членства у громадській організації

7.1. Припинення членства у громадській організації може бути добровільним чи примусовим.

7.2. Добровільне припинення членства у Спілці може відбутися в


будь-який час на підставі:

 • письмової заяви індивідуального члена організації;

 • рішення керівного органу колективного члена організації.

 1. Заява про добровільне припинення членства подається до Правління громадської організації.

 2. Примусове припинення членства може відбутися на підставі:
 • рішення Правління у разі грубого чи систематичного порушення положень Статуту організації, якщо за це рішення проголосує не менш як 2/3 складу Правління;

 • неучасті протягом року у голосуванні в органах управління організації особисто або через представника.

7.5. При виключенні із Спілки особа має право оскаржити це рішення до
загальних зборів організації, які повинна розглянути скаргу і підтвердити чи скасувати рішення Правління.

8. Органи управління громадської організації

8.1 Вищим органом управління громадської організації є загальні збори, у роботі яких мають право брати всі її члени.

8.2 Працівники органів прокуратури України, які не є членами Спілки, можуть брати участь у роботі загальних зборів з правом дорадчого голосу.

8.3 До повноважень загальних зборів належить ухвалення рішень з будь-яких питань діяльності громадської організації.

8.4 До виключних повноважень загальних зборів належать такі питання:


 1. затвердження Статуту , внесення до нього змін і доповнень;

 2. обрання голови громадської організації;

 3. обрання Голови, його заступника та членів Правління організації;

 4. обрання членів Ревізійної комісії ;

 5. обрання Почесного Голови громадської організації;

 6. затвердження звітів і доповідей Правління та Ревізійної комісії ;

 7. затвердження Положення про Ревізійну комісію ГО;

- реалізація права власності на майно та кошти ГО;

- затвердження кошторису (бюджету) організації (в період між загальними зборами бюджет ухвалює Правління з наступним затвердженням загальними зборами);

- делегування керівним органам організації окремих функцій щодо
господарського управління коштами, використання їх та іншого майна організації;

- ухвалення рішення про припинення діяльності організації;

- призначення ліквідаційної комісії.

8.5. Загальні збори громадської організації скликається за ініціативою Правління не рідше одного разу протягом календарного року.

8.6. Позачергові загальні збори можуть бути скликані за рішенням Правління на вимогу Ревізійної комісії або з ініціативи не менш як 10% від загальної кількості членів громадської організації. Загальні збори скликає Правління у термін, що не перевищує 30 днів від дня надходження письмової вимоги.

8.7. Рішення загальних зборів приймаються більшістю голосів зареєстрованих на зборах членів громадської організації.

8.8. Загальні збори вважаються правомочними, якщо на них присутні не менш як ½ членів організації.

8.9. Рішення загальних зборів приймаються прямим відкритим голосуванням.9. Правління громадської організації

9.1. У період між загальними зборами керівництво діяльністю


організації здійснює Правління.

9.2. Правління обирається загальними зборами строком на 4 роки у складі 7 осіб, враховуючи Голову організації, який одночасно є Головою Правління.

9.3. До Правління можуть бути обраними і працюючі пенсіонери – члени організації.

9.4. Засідання Правління збираються за необхідністю, але не рідше одного


разу на місяць. Позачергові засідання Правління скликаються за пропозицією
будь-якого члена Правління. Засідання Правління правомочне за умов участі
більшості членів, рішення ухвалюється переважною більшістю голосів членів
Правління. Рішення оформляються протоколом.

9.5. На своїх засіданнях Правління обговорює і приймає рішення з


найважливіших питань роботи організації, крім питань, віднесених до виключних
повноважень загальних зборів, зокрема:

- визначає основні напрямки і конкретні заходи щодо реалізації та


контролю за виконанням рішень загальних зборів та власних рішень;

- обговорює поточні завдання, плани роботи та хід їх виконання; • за необхідності заслуховує звіти та інформації з окремих питань членів керівних органів та інших її колективних членів;

 • вирішує питання формування та затвердження структури організації відповідно до цього Статуту та рішень загальних зборів;

 • ухвалює бюджет та затверджує штатний розклад працівників організації, визначає умови та порядок оплати праці;

- затверджує Положення, які регламентують діяльність створених і заснованих установ, організацій, підприємств;

- утворює комісії з питань громадського життя, залучаючи до їх складу членів організації, авторитетних фахівців з різних питань науки, техніки, громадської діяльності, затверджує Положення про ці комісії, заслуховує їх звіти;

- готує проекти змін і доповнень до Статуту організації, представляє їх для
затвердження загальним зборам;

- узагальнює окремі питання діяльності організації, обговорює їх на


засіданнях, переймає позитивний досвід роботи інших громадських організацій;

 • представляє і захищає законні інтереси організації та окремих її членів у встановленому порядку в державних установах, органах влади, судових органах з різних соціально-побутових питань та інших питань;

 • сприяє виконанню державних і недержавних програм, спрямованих на захист інтересів пенсіонерів та ветеранів війни;

- проводить за необхідності спільні засідання з керівними органами ветеранських організацій інших правоохоронних органів з прийняттям спільних рішень;

- підтримує ділові стосунки з керівництвом прокуратури міста Києва, громадськими організаціями пенсіонерів та благодійними фондами, зокрема, із Всеукраїнською спілкою ветеранів війни та праці органів прокуратури.

- вирішує інші питання, які не належать до виключної компетенції
загальних зборів.

10. Голова громадської організації

10.1. Голова громадської організації обирається загальними зборами терміном на 4 роки і підзвітний загальним зборам. Підставами для дострокового переобрання Голови є: • добровільна відмова Голови від посади;

 • тяжка і тривала хвороба Голови;

 • грубе порушення Головою вимог Статуту громадської організації.
  1. Рішення про переобрання Голови приймають загальні збори за заявою Голови, ініціативою Правління, Ревізійної комісії або 1/5 від загальної кількості членів організації.

  2. Голова громадської організації здійснює такі повноваження:
 1. керує роботою громадської організації, контролює виконання статутних вимог, рішень загальних зборів та Правління організації;

 2. за посадою очолює Правління організації, головує на його засіданнях;

 3. офіційно представляє громадську організацію без доручення в органах державної влади, місцевого самоврядування, на підприємствах, в організаціях,

установах, а також у стосунках з громадянами, видає доручення третім особам на представництво інтересів організації та її членів;

- затверджує поточні плани роботи організації, організовує проведення


засідань виконавчих органів ;

- здійснює господарське управління майном і коштами організації, керує її


фінансовою діяльністю, безпосередньо або через іншу уповноважену особу
відкриває рахунки в банках, підписує документи, звітує перед Правлінням з цих
питань;

- розробляє та подає на затвердження Правління структуру і


штатний розклад;

 1. укладає від імені організації угоди та інші правочини;

 2. здійснює прийом та звільнення штатних працівників організації, заохочує і притягує їх до відповідальності;

 • видає у межах своїх повноважень накази, розпорядження та інструкції, обов'язкові до виконання працівниками, членами організації та всіма її органами.

- має право підпису фінансових та інших документів організації;

- розподіляє обов'язки між заступником Голови та іншими членами


Правління;

 • звітує загальним зборам про діяльність Правління;

 • виконує інші дії, спрямовані на реалізацію статутних завдань організації.

10.4. У разі тривалої відсутності Голови громадської організації його обов'язки виконує заступник Голови Правління, що оформляється наказом.

10.5. Члени Спілки, обрані на керівні посади, виконують свої обов»язки на громадських засадах. За рішенням Правління їм може виплачуватись грошова компенсація здійснених ними фінансових та інших витрат на статутні цілі організації.11. Ревізійна комісія організації

11.1. Ревізійна комісія організації є головним контрольно-розпорядчим органом, який здійснює перевірку діяльності виконавчого органу організації (крім загальних зборів) і контроль за виконанням Статуту організації.  1. Загальні збори обирають Ревізійну комісію строком на 4 роки у складі 3 осіб. Голова комісії обирається її членами. До Ревізійної комісії не можуть бути обрані члени Правління.

  2. Голова Ревізійної комісії скликає її на чергове засідання не рідше одного разу на рік. На вимогу загальних зборів, Голови громадської організації, Правління або 2 членів Ревізійної комісії протягом 15 діб може бути скликано позачергове засідання Ревізійної комісії.

  3. У засіданні Ревізійної комісії можуть брати участь Голова організації, члени Правління.
  1. Ревізійна комісія приймає рішення (у формі постанови) простою більшістю голосів за умови присутності усіх її членів. У разі необхідності рішення Ревізійної комісії можуть прийматися із застосуванням сучасних технічних засобів зв'язку (телефон, електронна пошта, інтернет-засоби та інше).

  2. Ревізійна комісія:

- підзвітна загальним зборам організації;

- контролює додержання чинного законодавства у діяльності організації,


виконання Статуту та рішень загальних зборів;

 1. залучає за необхідністі фахівців, експертів та інших осіб до виконання своїх контрольних функцій;

 2. здійснює не рідше одного разу на рік комплексні перевірки діяльності виконавчо-розпорядчих органів організації;

- проводить позачергові перевірки діяльності виконавчого органу організації з власної ініціативи за наявності підстав, а також на вимогу загальних зборів, Голови організації та Правління.

 • перевіряє діяльність створених і заснованих установ, організацій і підприємств;

 • вимагає від керівних та інших членів організації, а також від штатних працівників надання пояснень та документів, що стосуються їх діяльності;

 • розглядає на своїх засіданнях стан виконання статутних вимог і результати перевірок діяльності будь-яких органів організації, формулює і приймає відповідні висновки;

 • вносить на розгляд загальних зборів, Голови та Правління організації пропозиції щодо забезпечення неухильного додержання вимог чинного законодавства і Статуту у діяльності організації та підконтрольних їй органів;

 • готує висновки з питань, розгляд яких ініціювали органи управління організації;

- скликає за наявності підстав позачергові загальні збори.

12. Штатний апарат

12.1. Безпосереднє технічне та адміністративно-виконавче забезпечення


статутної діяльності організації здійснює штатний адміністративно-виконавчий апарат (далі - апарат).

 1. Кількісний склад та структуру апарату визначає Голова організації та, за його поданням, затверджує Правління організації.

 2. На працівників апарату поширюється законодавство України про працю, соціальне забезпечення та соціальне страхування.

 3. Адміністративно-виконавчий апарат очолює Голова організації.

13. Інші органи, структури, посадові особи організації

13.1. За рішенням Правління у разі необхідності в організаційній структурі


організації можуть створюватися інші постійні або тимчасові робочі органи чи
посади (Рада керівників програм, Експертна рада, Почесна рада, Клуб тощо).

 1. Діяльність та повноваження цих органів або посадових осіб не можуть дублювати діяльність та повноваження один одного та органів управління організацією.

 2. Порядок, умови діяльності, повноваження, відповідальність таких органів та посадових осіб визначаються окремими Положеннями та посадовими інструкціями, затвердженими відповідно Правлінням організації або її Головою.

13.4. Координацію діяльності названих органів, посадових осіб та
контроль за їх роботою здійснює Голова організації.

13.5. Органи управління організації та їх посадові особи відповідно до своїх повноважень можуть видавати такі акти: • Загальні збори - рішення;

 • Правління - постанови;

 • Голова організації - накази, розпорядження, вказівки, доручення;

 • Ревізійна комісія організації - постанови.

14. Майно та кошти організації

 1. Громадська організація може бути власником рухомого і нерухомого майна, коштів, цінних паперів та інших цінностей, необхідних для забезпечення її діяльності.

 2. Кошти та майно організації є надбанням усіх його членів і можуть витрачатись на виконання статутної мети і завдань, оплату праці штатних працівників, благодійні заходи та інше, що не суперечать чинному законодавству.

 3. Організація має право здійснювати щодо майна і коштів, які перебувають у її власності, будь-які правочини відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

14.4. Джерелом формування власного майна і коштів організації є:

- кошти та майно, передане засновниками та членами організації;

- вступні та членські внески;

- майно, придбане за власні кошти; 1. відрахування від діяльності створених організацією установ та заснованих підприємств;

 2. кошти та майно, що надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової чи матеріальної допомоги, в тому числі на основі спонсорства, а також у вигляді добровільних пожертвувань членів організації, громадян, трудових колективів, юридичних осіб України;
 1. благодійні відрахування від підприємств, установ і організацій різних форм власності;

 2. відрахування від коштів, отриманих юридичними особами, які створені організацією або співпрацюють з нею;

- матеріальна підтримка від органів державної влади і місцевого
самоврядування;

14.5. Організація може одержувати майно членів організації та інших осіб(як юридичних, так і фізичних) у безоплатне користування і використовувати це майно для досягнення статутної мети, якщо надавачі благодійної допомоги не вказали іншого. • Правління звітує перед загальними зборами про використання майна та коштів.

 • Порядок використання коштів та іншого майна організації регламентується та контролюється Правлінням.
 • Особи, які завдали організації матеріальної шкоди, відшкодовують її у добровільному або у примусовому порядку, передбаченому чинним законодавством України.

 • Для досягнення мети діяльності і належного обліку майна та коштів організація має право у порядку, визначеному чинним законодавством України:
 1. відкривати рахунки у банках у національній та іноземній валютах;

 2. одержувати банківські кредити, класти кошти на депозит у банки.

14.10. Звіт про використання коштів та іншого майна організації
оприлюднюється перед кожними черговими загальними зборами і ними
затверджується.

14.11. Організація щороку оприлюднює свій бюджет, склад керівництва, дані про джерела фінансування і витрати, подає звітність податковим та фінансовим органам згідно з чинним законодавством.14.12. Організація веде оперативний і бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструється в органах державної податкової адміністрації та інших державних установах згідно з чинним законодавством, вносить до державного бюджету і відповідних державних фондів платежі у порядку і розмірах, передбачених чинним законодавством.

15. Внесення змін і доповнень до Статуту

15.1. Зміни і доповнення. до Статуту організації вносяться за рішенням


загальних зборів, якщо за таке рішення проголосувала більшість присутніх на них членів організації.

15.2. Зміни підлягають реєстрації в установленому чинним законодавством порядку.16. Припинення діяльності організації

16.1. Припинення діяльності громадської організації може бути проведено шляхом її реорганізації або ліквідації, якщо за це рішення проголосувало не менш як 3/4 учасників загальних зборів. • Ліквідація організації також може бути здійснена на підставі рішення суду у випадках, передбачених чинним законодавством.

 1. Ліквідація здійснюється ліквідаційною комісією.

 2. Кошти та інше майно організації, у тому числі в разі її ліквідації, не можуть перерозподілятись між її членами і використовуються для виконання статутних завдань або спрямовуються в дохід держави.

 3. Ліквідація організації вважається завершеною від моменту виключення її з державного реєстру юридичних осіб.

16.6.Громадська форганізація не може бути реорганізована в організацію, метою якої є отримання прибутку.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка