Мови І літературиСкачати 258.73 Kb.
Дата конвертації11.01.2018
Розмір258.73 Kb.

1. Освітня галузь "Мови і літератури"
Мета - формування комунікативної і літературної компетенції, що базується на знаннях, уміннях пізнавального і творчого типу, соціальних навичках, світоглядних переконаннях тощо. Зміст освітньої галузі ґрунтується на принципі наступності між початковою, основною і старшою школою, враховує мовну та літературну підготовку учнів початкової школи.

Освітня галузь "Мови і літератури" складається з мовного і літературного компонентів, кожен з яких має свої складові. Зокрема, до мовного компонента входять: українська мова, мови національних меншин, іноземні мови, а до літературного - українська, зарубіжна, рідна (якщо вона не є українською) література (літературна освіта).

Кожен з компонентів та їх складові містять кілька наскрізних змістових ліній. Змістовими лініями мовного компонента є мовленнєва, мовна, соціокультурна і діяльнісна (стратегічна).

Мовленнєва лінія забезпечує вироблення і вдосконалення вмінь та навичок в усіх видах мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письма); мовна - засвоєння системних знань про мову як засіб вираження думок і почуттів людини та формування мовних умінь і навичок; соціокультурна - засвоєння культурних і духовних цінностей свого та інших народів, норм, які регулюють стосунки між поколіннями, статями, націями, сприяють естетичному і морально-етичному розвиткові; діяльнісна (стратегічна) - формування загально-навчальних умінь і навичок, опанування стратегій, що визначають мовленнєву діяльність, передусім спрямованих на розв'язання навчальних завдань і життєвих проблем. Зазначені змістові лінії формують комунікативну мовленнєву, мовну, соціокультурну, діяльнісну (стратегічну) компетенцію особистості.

Змістовими лініями літературного компонента є аксіологічна, літературознавча, культурологічна.

Аксіологічна лінія забезпечує опрацювання художнього твору у єдності його етичних та естетичних вимірів, спрямованість роботи над текстом на формування ціннісних орієнтацій і розвиток творчих здібностей особистості; літературознавча - засвоєння основних теоретико- та історико-літературних знань і розгляд твору у контексті літературного процесу; культурологічна - усвідомлення літератури як складової частини духовної культури українського та інших народів. Ці змістові лінії формують літературну компетенцію учнів.

Зміст мовного компонента. Українська мова, мови національних меншин, іноземні мови формують в учнів стійку мотивацію до вивчення мов, забезпечують усвідомлення функцій кожної з мов у навчальному процесі і в суспільстві; виховують повагу до української мови як державної та до інших мов; розширюють та активізують словниковий запас учнів з урахуванням тих груп слів, усталених висловів, що відображають реальне життя народу, мова якого вивчається, особливості його життєвого досвіду, історії, культури; сприяють формуванню толерантного ставлення до різних народів, розумінню важливості оволодіння іноземною мовою і потреби користуватися нею як засобом спілкування в різних сферах, розвитку в учнів мовних, інтелектуальних і пізнавальних здібностей; формують гуманістичний світогляд, моральні та естетичні переконання, національні та загальнолюдські цінності.
Зміст літературного компонента. Українська література, зарубіжна література, літератури національних меншин передбачають формування потреби і відповідних навичок у читанні художньої літератури; створення на основі засвоєних літературних знань оптимальних умов для всебічного розвитку і реалізації особистості; формування національних і загальнолюдських цінностей; залучення учнів до найкращих здобутків духовної культури.

Основна школа

Зміст мовного та літературного компонентів в основній школі спрямований на досягнення належного рівня сформованості вміння користуватися мовними засобами в усіх видах мовленнєвої діяльності, читати та усвідомлювати прочитане; залучення до художньої літератури, а через неї - до фундаментальних цінностей культури; формування гуманістичного світогляду особистості, розширення її культурно-пізнавальних інтересів, виховання в учнів любові, поваги до традицій свого народу та толерантного ставлення до культурних традицій інших народів.

Завданнями освітньої галузі в основній школі є: • формування стійкої мотивації до вивчення української, іноземних мов, мов національних меншин, української, зарубіжної літератур, виховання відчуття краси і виразності рідного слова, поваги до української мови та інших мов;

 • ознайомлення з мовною системою та формування на цій основібазових лексичних, граматичних, стилістичних, орфоепічних, правописних умінь і навичок;

 • вироблення умінь і навичок в усіх видах мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо) і в різних сферах спілкування (особистісна, публічна, освітня);

 • формування комунікативної компетенції;

 • ознайомлення з найвизначнішими досягненнями художньої оригінальної та перекладної літератури;

 • розвиток умінь сприймати літературний твір як явище мистецтва;

 • формування читацької та мовленнєвої культури, творчих здібностей, культури полеміки, критичного мислення, самостійного аналізу та оцінювання прочитаного;

 • формування гуманістичного світогляду, духовного світу людини, її моральних та естетичних цінностей, особистісних рис громадянина України, який сприймає і поділяє національні та загальнолюдські цінності, відчуває свою приналежність до європейської спільноти.


Мовний компонент

Українська мова. Мови національних меншин.

Мовленнєва лінія


Зміст освіти

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Загальні уявлення про мовлення як засіб спілкування, пізнання і впливу; сфери спілкування; усне та писемне мовлення„ Види мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо),, Ситуація спілкування. Культура мовлення. Правила спілкування.
Мовленнєвий етикет. Типи мовлення . Стилі мовлення. Жанри мовлення.

Аудіювання

Сприймання на слух, розуміння текстів, що належать до різних типів, стилів і жанрів мовлення, ступінь складності яких відповідає віковим особливостям учнів та етапу навчання.

Говоріння

Переказування (докладне, стисле, вибіркове) , діалогічні та монологічні висловлювання різних типів, стилів і жанрів мовлення.
Читання

Формування, розвиток техніки читання вголос та мовчки, розуміння самостійно прочитаних текстів, що


належать до різних родів літератури, етилів, типів і
жанрів мовлення; види читання.

Письмо


Побудова письмових текстів (монолог, діалог) різних типів, стилів і жанрів


Знання про усне та писемне мовлення; вміння орієнтуватися у мовленнєвій ситуації, сферах спілкування, осмислювати, планувати і реалізувати задум висловлювання, удосконалювати його.

Вміння і навички в усіх видах мовленнєвої діяльності: володіння різними типами і стилями мовлення з урахуванням ситуації спілкування,


дотримання правил спілкування.

Уміння уважно слухати текст, розуміти, запам'ятовувати з одного прослухування його зміст, визначати тему та основну думку твору, оцінювати почуте, помічати особливості мовної форми.

Уміння переказувати (докладно, стисло, вибірково) вивчені, прослухані або прочитані твори; діалогічні та монологічні висловлювання з урахуванням ситуації спілкування; висловлювати власну думку, аналізувати різні погляди на предмет обговорення, дотримуючись мовних, етичних та етикетних норм; удосконалювати власне мовлення.

Уміння читати вголос та мовчки за визначеними програмою нормативами; запамятовувати; висловлювати власну думку про прочитане; самостійно працювати з текстом; користуватися різними видами читання


Уміння письмово переказувати

(докладно,, стисло, вибірково) , самостійно створювати письмові тексти, висловлювати в них власну думку про певну подію,, ситуацію, прочитаний твір, дотримуватись вимог до мовлення, вдосконалювати написанеМовна лінія Фонетика. Орфоепія, Графіка


Звукова система мови
Складоподіл. Наголос. Сильна та слабка позиції звуків у слові та позначення їх на письмі. Алфавіт, Звукове значення букв. Орфоепічні норми. Орфоепічний словник
Лексикологія і фразеологія

Лексичне значення слова. Однозначні і багатозначні, стилістично та емоційно нейтральні і стилістично та емоційно забарвлені слова. Пряме і переносне значення слова. Групи слів за значенням.


Синоніми та антоніми (лексичні та контекстуальні), омоніми.

Групи слів за їх походженням, сферою вживання. Фразеологізми, їх лексичне значення, стилістична приналежність, роль у мовленні, різновиди

Етимологія слова

Словники (тлумачний, синонімів, антонімів, фразеологічний., етимологічний та іншомовних слів)

Будова слова. Словотвір, Будова слова та значення морфем. Способи творення слів ,, Морфемний та словотвірний словники

Морфологія

Лексичне та граматичне значення слова. Частини мови. Граматичні характеристики частин мови. Роль частин мови у реченні. Довідники з морфології.

Синтаксис

Синтаксичні одиниці, їх види, будова, способи вираження. Синтаксичні засоби, їх роль у побудові висловів. Способи передачі чужого мовлення: пряма та непряма мова.

Складне синтаксичне ціле, структура монологічного та діалогічного тексту, засоби зв'язку речень у тексті; "відоме" та "нове" у реченнях тексту. Довідники із синтаксису та пунктуації

Стилістика

Стилі. Стилістичні можливості мовних одиниць та їх функціонування у мовленні.

Орфографія

Фонетичне, морфологічне та інші види написання. Написання разом, окремо, через дефіс. Правила переносу слів. Орфографічні правила; списки слів для запам’ятовування. Орфографічний словник

Пунктуація

Розділові знаки, їх функції. Розділові знаки у простому і складному реченнях. Розділові знаки при прямій мові, діалозі. Довідники з пунктуації.


Знання звуків мови та алфавіту
Уміння дотримуватися орфоепічних норм у власному мовленні; вільно користуватись

алфавітом, орфоепічним словником

Знання істотних ознак лексикологічних понять і фразеологізмів; уміння розрізнювати пряме і переносне значення слова, стилістично та емоційно нейтральні і стилістично та емоційно забарвлені слова, групи слів за значенням, походженням, сферою використання

Уміння використовувати слова і фразеологізми відповідно до лексичного значення, умов і завдань спілкування; тлумачити лексичне значення загальновживаних слів і фразеологізмів, добирати до них синоніми та антоніми; з’ясовувати етимологію окремих слів; користуватися словниками різних видів

Уміння пояснювати значення слова за допомогою аналізу його будови; розрізнювати словозміну та словотвір; правильно і стилістично

Доцільно використовувати слова з урахуванням значення їх морфем; користуватися морфемним та словотвірним словниками

Знання істотних ознак різних частин мови, ролі морфологічних засобів у побудові висловів.
Уміння правильно і стилістично використовувати форми слів, що належать до різних частин мови; користуватися довідковою літературою.

Уміння пояснити семантику, будову словосполучень, речень різних типів; уміння визначати і будувати синтаксичні одиниці, висловлювати той самий зміст з допомогою різних синтаксичних засобів.

Уміння визначати тему, основну думку тексту, структуру, способи зв'язку речень у ньому; складати загальне уявлення про можливий зміст тексту (через ознайомлення із заголовком, анотацією); будувати тематично цілісний, структурований, зв'язний текст; користуватися довідниками

Уміння комунікативне доцільно використовувати стилістичні можливості вивчених мовних одиниць в усному і писемному мовленні.

Уміння правильно писати слова відповідно до вивчених орфографічних правил та словникові слова, перевіряти написане; користуватися орфографічним словником

Уміння встановлювати смислові і синтаксичні відношення у реченні для обґрунтування вибору розділових знаків; пунктуаційно правильно оформлювати речення різних видів, діалог.

Соціокультурна лінія


Відомості про особливості національної культури, звичаї, традиції, свята; визначних діячів; суспільно-політичні події, державну символіку; побут населення міст, сіл, культурно-архітектурні пам’ятки, музеї, театри тощо. Найбільш відомі фольклорні твори рідного народу, лексеми, фразеологізми, афоризми як відображення народного досвіду, особливостей національного характеру, їх етнокультурний колорит


Знання особливостей національної культури. Уміння використовувати ці знання та знання, набуті під час вивчення інших предметів, у власному мовленні. Уміння пояснювати значення слів, найуживаніших усталених виразів, помічати і пояснювати слова і вирази, читати напам’ять найвизначніші народнопоетичні твори, які відбивають особливості матеріальної і духовної культури народу, його світобачення; використовувати їх у своєму мовленні; дотримуватися правил мовленнєвої поведінки відповідно до загальнолюдських норм та національної специфіки культури


Діяльнісна (стратегічна) лінія


Основні загальнонавчальні, творчі вміння як предмет практичного засвоєння.

Основні комунікативні стратегії, стратегії співпраці.
Уміння застосовувати основні загальнонавчальні, творчі вміння, використовувати їх у різних життєвих і навчальних ситуаціях спілкування.

Уміння користуватися основними комунікативними стратегіями.
Іноземні мови


Мовленнєва лінія

Сфери спілкуванняОсобистісна

Тематичні блоки: • я; моя родина, друзі;

 • відпочинок, дозвілля;

 • покупки, відвідання магазину;

 • природа і погода, охорона

 • довкілля

Публічна

Тематичні блоки: • охорона здоров'я;

 • у бібліотеці, улюблений письменник, книга;

 • кіно і театр;

 • телебачення;

 • музика, відвідування концерту;

 • молодіжна культура;

 • наука, технічний прогрес;

 • життя суспільства;

 • подорож, екскурсії по місту;

 • пам'ятки культури різних країн;

 • спорт, відомі спортсмени

Освітня

Тематичні блоки: • робота і професія, професія та покликання, професійне становлення, вибір професії
Розуміння із слуху (аудіювання)

Уміння розуміти зміст нескладних висловлювань, що стосуються особистісної, суспільної, освітньої сфер, а також нескладні тексти пізнавального та країнознавчого характеру.

Уміння розуміти повний зміст висловлювання вчителя, учнів що стосуються особистісної, суспільної, професійної і освітньої сфер; розуміти нескладні тексти, виділяти головну думку і, використовуючи лінгвістичну та контекстуальну здогадку; розуміти прості пояснення, що стосуються використання різних видів транспорту, пересування в незнайомому місті.

Уміння розуміти основний зміст коротких простих повідомлень, оголошень, репортажів; здобувати інформацію з коротких радіо- та телепередач на побутову тематику; узагальнювати інформацію, робити на її основі власні висновки


Читання

Уміння розуміти зміст нескладних автентичних текстів різних жанрів і стилів, що співвідносяться з особистісною, суспільною, освітньою сферами спілкування; користуватися словником та іншою довідковою літературою.

Уміння розуміти основний зміст газетних, журнальних, публікацій науково-популярного і публіцистичного стилів, виділяти головну думку. Уміння переглянути значний за обсягом текст (серію текстів) для пошуку необхідної інформації; здобувати інформацію з оголошень, проспектів, меню, розкладів, брошур, коротких офіційних документів
Говоріння
Монологічне мовлення
Уміння робити зв'язне повідомлення, використовуючи у разі потреби лексичні або зображувальні опори; робити повідомлення за певною ситуацією в межах визначених сфер спілкування; передавати основний зміст прочитаного, побаченого або почутого, висловлюючи своє ставлення до осіб, подій, явищ -тощо, про які йдеться
Діалогічне мовлення
Уміння без попередньої підготовки встановлювати і підтримувати спілкування із співрозмовником у межах визначеної тематики і сфер спілкування; ініціювати і завершувати спілкування, використовуючи для цього відповідні зразки мовленнєвого етикету, прийнятого в країні, мова якої вивчається; ініціювати і підтримувати діалоги, доводити співрозмовникові власну точку зору
Письмо
Уміння робити нотатки; складати план; заповнювати анкету, опитувальний лист; писати листа, повідомлення, автобіографію; писати твори в межах визначених сфер спілкування


Мовна лінія


Активна і пасивна лексика,

фразеологічні ідіоми, стійкі вислови; граматична система мови, яка вивчається, категорії, класи і структури нормативної граматики мови, яка вивчається; багатозначність слів, їх зв'язок з контекстом, граматична семантика; системи транскрипційних знаків
Знання достатньої кількості лексичних одиниць для висловлювання у межах визначеної тематики і сфер спілкування.

Уміння свідомо та правильно складати речення, необхідні для використання у найбільш типових ситуаціях.

Знання основних правил орфографії та пунктуації.

Уміння продукувати писемне повідомлення з дотриманням мовних правилСоціокультурна лінія


Відомості, що стосуються особливостей культури, звичаїв, традицій, свят; діячів літератури, мистецтва і науки; суспільно-політичних реалій та державної символіки; реалій побуту, культурно-архітектурних пам'яток, музеїв, театрів тощо країни, мова якої вивчається


Уміння здійснювати мовленнєві функції, вживаючи загальні вирази та висловлювання. Знання основних правил етикету країни, мова якої вивчається. Усвідомлення і толерантне ставлення до традицій, звичаїв, цінностей та ідеалів, характерних для народу, мова якого вивчається.

Діяльнісна (стратегічна) лінія

Стратегії спілкування і навчання


Уміння сприймати новий досвід (нову мову, нових людей, нові способи поведінки) і застосовувати інші компетенції, для того, щоб на основі спостереження, аналізу, узагальнення,

запам'ятовування, адекватно діяти у навчальних та життєвих ситуаціях


Літературний компонент

Українська література. Зарубіжна література.

Літератури національних меншин


Зміст освіти

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки

учнів

Аксіологічна лінія


Художні тексти різних жанрів та тематики; твори, які репрезентують різні культурно-історичні епохи, літературні традиції народів України та зарубіжних країн.
Популярні твори для дітей та юнацтва {літературні казки, детективні, пригодницькі та гумористичні твори, наукова фантастика)
Виразне читання художнього тексту, його обговорення з елементами аналізу, розуміння порушених у ньому етичних проблем та окремих художніх особливостей. Усне та письмове висловлювання власної оцінки щодо прочитаного, особистісно-творче його переосмислення


Знання назв, авторів та змісту художніх творів, рекомендованих для вивчення напам'ять текстів, окремих фактів біографії письменників.

Початкове уявлення про відображення у художньому творі, етичні та естетичні цінності.

Уміння виразно, осмислено читати художній текст, виділяти в ньому головну думку; зіставляти зображені у творі етичні та психологічні ситуації з власним життєвим досвідом, відповідно корегувати свої життєві орієнтації, писати творчі роботи різних жанрів


Літературознавча лінія


Теоретико-літературознавчі поняття:

 • оригінал і переклад;

 • тема та головна думка твору, сюжет і композиція, епізод;

 • мандрівні сюжети, запозичення, художній образ, художня деталь, літературний герой, головний і другорядні герої;

 • рима, ритм, розмір вірша, строфа;

 • портрет, пейзаж, інтер'єр;

 • епітет, порівняння, метафора, гіпербола, алегорія,

 • уособлення;

 • міф, героїчний епос, народна казка, легенда, приказка, прислів’я, загадка;

 • літературна казка, байка, балада, вірш, рубаї, поема, оповідання, повість, роман, притча;

 • гумор, сатира
Знання основних теоретико-літературних понять і вміння оперувати ними в процесі читання оригінальних і перекладних художніх текстів; уміння визначати в прочитаному творі тему, основні проблеми, головних і другорядних героїв, художні описи; розрізняти сюжет і композицію, основні жанри.

Початкове уявлення про літературний процес
Культурологічна лінія


Література як складник культури народу, її вплив на формування національної самосвідомості та її місце у світовій культурі. Зв'язок літератури з іншими видами мистецтв.

Відтворення в літературі історії країни, народних традицій, звичаїв, обрядів, духовного пошуку інтелігенції у різні часи.

Світова культура та її загальний розвиток. Взаємозв’язок національної та світової культур. Літературний твір як явище національної культури та певної культурної доби.

Література як скарбниця духовності, священні книги різних релігій як пам’ятки літератури та духовної куль тури; відображення національних, конкретно-історичних та загальнолюдських цінностей у художніх творах різних жанрів, їх вплив на суспільне життя
Початкове уявлення про історико-літературну добу, національні, конкретно-історичні та загальнолюдські цінності, відображені у художньому творі.
Уміння визначати специфіку

літературного твору у зіставленні з творами інших видів мистецтва.

Старша школа
Навчання мови та літератури у старшій школі полягає у подальшому розвитку умінь і навичок в усіх видах мовленнєвої діяльності (аудіюванні, читанні; говорінні, письмі) забезпечуючи комунікативну компетенцію з іноземних мов на рівні В1 + *; заохоченні школярів до читання художньої літератури, ознайомлення з фундаментальними цінностями культури; у формуванні гуманістичного світогляду особистості, сприянні розширенню культурно-пізнавальних інтересів, вихованню в учнів поваги до свого та інших культурних традицій.


* відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.

Завданнями освітньої галузі в старшій школі є:


 • формування мотивації до вивчення мови та літератури; пізнання через мову історії, культури народу, естетичних та моральних цінностей; формування духовного світу учнів, світоглядних уявлень, загальнолюдських ціннісних орієнтирів;

 • вироблення вмінь орієнтуватися в потоці різноманітної інформації українською та іншими мовами, знаходити, сприймати, аналізувати, оцінювати, застосовувати на практиці відомості, одержані в словесній чи іншій формі;

 • розвиток умінь вільно спілкуватися у різних ситуаціях; формулювати власну думку, висловлювати почуття щодо життєвих явищ, морально-етичних, естетичних, суспільних та інших проблем; розуміти інших людей, знаходити спільну мову з ними;

 • подальший розвиток базових лексичних, граматичних, стилістичних, орфоепічних, правописних умінь і навичок на основі узагальнення і поглиблення знань учнів про мову як суспільне явище;

 • удосконалення навичок самостійної навчальної діяльності, розвиток інтелектуальних, творчих здібностей учнів.


Мовний компонент

Українська мова. Мови національних меншин України.

Мовленнєва лінія


Зміст освіти

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів


Культура мовлення. Стилі мови.

Жанри усного та писемного мовлення.

Види мовленнєвої діяльності.

Риторика як наука і мистецтво слова.
Знання ознак правильного мовлення, його стилів, жанрів, їх відмінностей; вміння визначати особливості правильного мовлення, висловлюватись відповідно до норм культури мовлення.

Уміння формулювати думку у всіх стилях і жанрах мовлення.

Уміння підготувати виступ і виголосити його з урахуванням ситуації спілкування


Мовна лінія


Стилістичне розшарування мовник засобів. Засоби стилістики. Варіативність норми. Види мовних помилок та їх подолання. Складні випадки орфографії та пунктуації


Уміння розрізнювати стилістичні варіанти мовних засобів, визначати доцільність їх використання у текстах різних стилів і жанрів мовлення, розрізнювати нормативне і ненормативне використання мовних засобів. Знання мовних помилок

Соціокультурна лінія


Найважливіші світоглядні, етичні, естетичні та інші поняття, ідеї, відомості, пов'язані з національною та світовою культурою. Відображення у мові особливостей бачення світу, способу життя та мислення, особливостей культури, характерних для певного народу


Знання найважливіших світоглядних, етичних та інших понять, відомостей, ідей, відображених у мові; загальнолюдських моральних цінностей, їх вияву у національних традиціях.

Уміння узгоджувати із засвоєними етичними, естетичними та іншими цінностями свою мовленнєву і життєтворчу діяльність; розуміння особливостей бачення світу, культури певного народу, відображених у мові, враховувати їх у спілкуванніДіяльнісна (стратегічна) лінія


Загальнонавчальні, творчі вміння як предмет практичного засвоєння.

Комунікативні стратегії, стратегії співпраці
Уміння застосовувати загальнонавчальні, творчі вміння, використовувати їх у різних життєвих і навчальних ситуаціях спілкування.
Вміння користуватися комунікативними стратегіями, стратегіями співпраці

Іноземні мови


Особистісна

Тематичні блоки: • я, моя родина і друзі;

 • дозвілля підлітків;

 • харчування; покупки;

 • природа і погода;

 • проблема забруднення довкілля

Публічна

Тематичні блоки: • охорона здоров'я;

 • у бібліотеці;

 • літературні жанри, вітчизняні та зарубіжні письменники;

 • кіно і театр; телебачення;

 • мистецтво, відомі художники, скульптори;

 • опис картин, відвідування музею, виставки або галереї;

 • музика; молодіжна куль тура, молодіжний рух в Україні та світі, участь молоді у розв’язанні громадських проблем;

 • наука і технічний прогрес, вплив науково-технічного прогресу на життя людини і стан довкілля;

 • сучасні засоби комунікації і технології;

 • життя суспільства;

 • подорож, спорт, роль спорту в житті людини і суспільства, міжнародні спортивні змагання;

 • країни, мова яких вивчається, їх географічне розташування, історія, політичний і державний устрій, економіка, культура, література, видатні діячі

Професії

Освітня


Тематичні блоки:

 • шкільне життя, типи навчальних закладів;

 • участь у міжнародних освітніх програмах
Розуміння із слуху (аудіювання)
Уміння розуміти висловлювання із запропонованих тем, а також автентичні тексти пізнавального і країнознавчого характеру,
Уміння розуміти висловлювання вчителя, учнів; розуміти нескладні автентичні пізнавальні тексти, просту технічну інформацію,
Уміння розуміти основний зміст новин, що повідомляються, пізнавальних радіо- і телепередач; розуміти дискусію, що проводиться в класі (або подається у звукозапису),
Уміння розуміти оголошення
Читання
Уміння розуміти нескладні автентичні тексти різних жанрів і стилів, у тому числі художні, науково-популярні, публіцистичні тексти, використовуючи мовну здогадку з опорою на контекст або словотворчі елементи; аналізувати окремі місця в тексті; визначати найбільш значущу інформацію; систематизувати і коментувати одержану інформацію;
Уміння користуватися довідковою літературою.
Уміння розуміти та аналізувати матеріали преси.
Говоріння
Монологічне мовлення
Уміння без попередньої підготовки висловлюватися в певних сферах спілкування і тематики; достатньо повно передавати зміст прочитаного, побаченого або почутого, висловлюючи та обґрунтовуючи своє ставлення до осіб, подій, явищ, про які йдеться; брати участь у дискусіях, логічно та аргументовано висловлюватися з обговорюваних проблем, доводити свою точку зору і своє ставлення до них,

Уміння складати план, тези, твір, лист, відповідно до змісту та теми


Діалогічне мовлення
Уміння без попередньої підготовки спілкуватися з носіями мови на основі визначеної тематики; використовувати лексичні одиниці та найбільш уживані формули, що надають спілкуванню більшої виразності, емоційності та переконливості

Мовна лінія


Активна і пасивна лексика, фразеологія (ідіоми, стійкі вислови); граматична система

мови; категорії, класи і структури нормативної граматики мови, що вивчається; багатозначність слів, їх зв'язок з контекстом, граматична семантика; системи транскрипційних знаківЗнання лексичного матеріалу на найбільш загальні теми; володіння чіткою вимовою та інтонацією.

Уміння представити чітке, змістовне письмове повідомлення з планом та виділенням абзаців
Соціокультурна лінія


Система світоглядних, культурознавчих, естетичних, етичних, історичних відомостей, відображених у мові, що вивчається


Уміння відображати засобами мови бачення світу, способу життя та мислення, особливості культури певного народу.

Уміння висловлюватися на різні теми (музика, фільми тощо); усвідомлювати відображення у мові особливостей культури певного народу, уміння спілкуватися з урахуванням цих особливостей з представниками різних культур
Діяльнісна (стратегічна) лінія


Стратегії спілкування і навчання


Уміння сприймати новий досвід, аналізувати, узагальнювати, запам'ятовувати, адекватно діяти у навчальних та життєвих

ситуаціях

Літературний компонент

Українська література. Зарубіжна література.

Літератури національних меншин


Зміст освіти


Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Аксіологічна лінія

Художні тексти, розмаїття їх жанрово-родової специфіки та морально-етичних проблем, що надає можливість для психологічного аналізу людських взаємин і вчинків; твори, що репрезентують різні етапи літературного процесу, культурно-літературні традиції народів України та зарубіжних країн.

Художній твір у контексті історико-літературного процесу, його смислова та естетична цілісність, художня специфіка. Обговорення проблематики твору, аргументоване усне та письмове висловлювання своїх суджень щодо прочитаного

Знання змісту, проблематики та

найважливіших особливостей поетики художніх текстів, рекомендованих для вивчення напам'ять художніх творів, літературно-критичних, публіцистичних та науково-популярних статей; біографічних відомостей про письменника та його світогляд.

Розуміння цілісної картини художнього світу та представлену в ньому авторську концепцію, етичних та естетичних цінностей, відображених у художньому тексті; художній текст як твір мистецтва слова та джерело духовного багатства особистості.

Вміння аналізувати та інтерпретувати зміст твору, суть морального конфлікту та власну етичну позицію щодо нього, співвідносити порушені у творі проблеми з власним життєвим досвідом, розв’язувати творчі завдання різних типівЛітературознавча лінія

Основні роди та жанри літератури. Провідні художні літературні напрями, течії та стилі.
Тематика та проблематика твору, конфлікт; фабула, основні сюжетні та позасюжетні елементи.
Ліричний герой, образ автора, система художніх образів твору, мотив, символ, вічні образи.
Підтекст.
Іронія, гротеск

Знання літературознавчих понять, вміння оперувати ними в процесі опрацювання

оригінального та перекладного тексту.

Уміння орієнтуватися в жанрово-родовій специфіці вивчених художніх творів; розрізняти сюжет і фабулу; виділяти сюжетні та позасюжетні елементи, аналізувати головний конфлікт, зображувально-виражальні засоби художньої мови в оригінальних та перекладних творах, художній підтекст образів, деталей, мотивів


Культурологічна лінія


Художня література в контексті національної та світової культури, її взаємопов'язаність з релігією, філософією, естетикою, літературною критикою, різними видами мистецтв.

Відображення характеру народу у національній літературі та у культурі.

Традиції і новаторство в літературі та культурі.

Діалог культур, його вплив на літературний процес.Зв'язок літературних напрямів та течій з естетичним пошуком митців інших видів мистецтв

Розуміння значення літератури та культури для духовного розвитку людства; про основні етапи розвитку культури, про спільні закономірності розвитку різних видів мистецтв та сучасні тенденції в національній та світовій культуріПоділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка