Молочко С. Р. Українська мова. 6 клас: підсумкові контрольні роботиСкачати 471.45 Kb.
Дата конвертації05.01.2018
Розмір471.45 Kb.
ТипКонтрольна робота

Молочко С. Р.

Українська мова. 6 клас:
підсумкові контрольні роботиПередмова

Збірник призначений для проведення підсумкової контрольної роботи з української мови в 6 класах загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. Підсумкова контрольна робота визначає рівень знань, умінь і навичок учнів 6 класу з вивчених тем з української мови за весь рік навчання. У збірнику вміщено 20 варіантів підсумкових контрольних робіт. У залежності від кількості учнів у класі вчитель обирає таку кількість варіантів, щоб кожен варіант повторювався не більше двох разів.

Кожен варіант підсумкової контрольної роботи складається із 8 завдань трьох типів, які відрізняються за рівнем складності.

У завданнях першого типу (1–5), що відповідають початковому і середньому рівням навчальних досягнень учнів, необхідно зазначити лише одну правильну відповідь із чотирьох запропонованих, позначивши хрестиком ту літеру в таблиці, якій відповідає правильний варіант. За кожну правильну відповідь учень максимально отримує 1 бал.Зразок оформлення правильної відповіді

Завдання другого типу (6–7) відповідають середньому і достатньому рівням навчальних досягнень і перевіряють не тільки теоретичні знання учнів, а й практичні навички; складаються із двох компонентів, які вміщують такі завдання:

 визначення частин мови, розрядів за значенням числівників, займенників тощо;

 добір спільнокореневих слів;

 добір власне українських відповідників до запозичених слів;

 утворення слів зазначеним способом;

 утворення вищого й найвищого ступенів порівняння прикметників;

 пунктуаційне оформлення простих речень, ускладнених однорідними членами, звертанням, вставними словами; складних речень; речень із прямою мовою;

 запис слів, що передбачає розкриття дужок, уставлення замість крапок пропущених літер чи апострофа;

 морфологічний розбір слів.

Відповідь на ці запитання учні не записують у таблицю, а оформлюють більш розширено. Обсяг відповіді обмежено кількістю рядків, що технічно відведено в кожному варіанті. За правильне виконання завдань другого типу (6–7) учень може отримати максимально 2 бали (по 1 балу за кожний компонент).

Завдання третього типу (8) відповідає достатньому і високому рівням навчальних досягнень учнів і є творчим. Учні мають написати твір-мініатюру на певну тему, таким чином, створити висловлювання розповідного характеру на основі особистих спостережень і вражень, використовуючи при цьому виражальні можливості тих частин мови, які вже вивчено.

Оцінюючи це завдання, учитель має враховувати вміння учня обґрунтовувати власні думки, дотримуватися структурних особливостей тексту (зачин, основна частина,
спроба аргументованого висновку), зв’язність, завершеність тексту, а також грамотність творчої роботи.

Максимальна кількість балів за творче завдання — 3.

Пропонуємо таку модель оцінювання цього завдання:


Компонент

Бали

Коментар

Правильне розуміння учнем значення прислів’я, уміння обґрунтовувати власні думки, робити узагальнення; логічність і послідовність викладу думок


1

Орфографічна і пунктуаційна грамотність


1


Якщо в роботі допущено не більше 1 орфографічної або пунктуаційної помилки, цей компонент слід оцінювати в 1 бал, якщо 2–3 — 0,5 бала, 4 і більше помилок — 0 балів


Лексична, граматична, стилістична грамотність


1


Якщо в роботі допущено 1–2 лексичні, граматичні, стилістичні помилки, цей компонент можна оцінювати в 1 бал, якщо 3 — 0,5 бала, 4 і більше — 0 балів

За наявності великої кількості виправлень оцінка може бути знижена на 1 бал.

Під час оцінювання твору-мініатюри слід ураховувати характер помилок.

Творче завдання має бути оформлено охайно. Учні можуть на чернетці скласти план твору-мініатюри, але не переносити його в зошит для підсумкової контрольної роботи. За наявності великої кількості виправлень оцінка може бути знижена на один бал.Учитель має право на свій розсуд внести певні корективи до змісту завдань, замінивши деякі завдання.

На сторінках збірника для підсумкової контрольної роботи учні не мають вести додаткові записи, коментувати вибір правильної відповіді або робити інші додаткові позначення. Усі потрібні додаткові записи учні нотують у чернетці, яку не здають після завершення контрольної роботи.

На проведення підсумкової контрольної роботи відводиться 1 урок (45 хвилин). На початку підсумкової контрольної роботи у 6 класі рекомендовано відвести 5–7 хвилин на чіткий коментар щодо заповнення таблиць-відповідей, оформлення роботи, розподілу часу на виконання завдань різного типу.

Максимальна кількість балів за правильно виконану контрольну роботу — 12.

Система нарахування балів за правильно виконані завдання є такою.


Номер завдання


1


2


3


4


5


6


7


8


Усього


Максимальна кількість балів


1


1


1


1


1


2


2


3


12
Варіант 1

1. За емоційним забарвленням речення характеризують як:А розповідні, питальні, спонукальні;

Б окличні і неокличні;

В прості і складні;

Г поширені і непоширені.

2. Прикметником виражено залежне слово в усіх словосполученнях у рядку:А звичайний план, абсолютний слух, абсолютно чистий;

Б члени речення, романтична бесіда, берег моря;

В чекати перерви, козацькі звичаї, стигле колосся;

Г рідна земля, художнє означення, узагальнювальне
слово.

3. Загальновживаними є всі слова в рядку:А монітор, рампа, програма;

Б дифузія, атом, ластівка;

В сестра, школа, береза;

Г будівництво, септакорд, тюльпан.

4. З подвоєними літерами слід писати всі слова в рядку:А пісен..ий, склян..ий, старан..ий;

Б блажен..ий, височен..ий, знан..я;

В пташин..ий, міськ..ом, від..зеркалити;

Г веснян..ий, юн..ат, ріл..я.

5. Правильно утворено форму кличного відмінка в усіх іменниках у рядку:А мамо, сину, природо;

Б земле, подруже, пану;

В хлопцю, Юріє, Наталію;

Г брате, Степане, крає.

6. Утворіть форми вищого й найвищого ступенів порівняння (просту і складену) прикметника веселий. Запишіть слово фонетичною транскрипцією.


7. Виконайте морфологічний розбір виділеного слова. Визначте спосіб творення виділеного слова «безсмертний»?Поезія — це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі (Л. Костенко).

8. Напишіть твір-мініатюру за поданим прислів’ям: «Скажи мені, хто твій товариш — і я скажу, хто ти».
Варіант 2

1. Прикметник– це самостійна частина мови, що вказує на…А ознаку предмета;

Б предмет;

В кількість або порядок предметів при лічбі;

Г особу, предмет, ознаку, кількість, але не називає їх.

2. Іменником виражено присудок у реченні в рядку:А Поезія — це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі (Л. Костенко).

Б Посієш вчасно — уродить рясно (Народна творчість).

В Вишневий стяг зоря зняла над синім гаєм (В. Сосюра).

Г Біжить вода і сріблом ллється… (О. Маковей).

3. Неологізмами є всі слова в рядку:А гривня, довкілля, прогрес;

Б гамбургер, ноутбук, кліп;

В болото, презентація, добродій;

Г лідер, космодром, радіо.

4. Тільки другу частину відмінюємо в усіх числівниках у рядку:А триста, п’ятсот, шістсот;

Б двісті, шістдесят, сімсот;

В вісімсот, сімдесят, чотириста;

Г п’ятдесят, шістдесят, сімдесят.

5. Частку не з усіма зазначеними прикметниками пишемо окремо в рядку:А не/красивий; не/теплий, а холодний; не/гативний;

Б не/нависний; гриб не/отруйний; не/великий;

В не/дбалий; не/щирий; не/правдивий;

Г не/високий, а низький; обкладинка не/красива; не/холодна, а тепла зима.

6. Провідміняйте числівник у реченні. Визначте його розряд за значенням.Чотириста років тому Галілео Галілей уперше використав телескоп для дослідження об’єктів Всесвіту.

7. Провідміняйте слово пролісок. Зробіть його словотвірний розбір.


8. Напишіть твір-мініатюру за поданим висловом: «Українська пісня — душа на-


роду».


Варіант 3

1. Займенником називаємо самостійну частину мови, що вка-


зує на:

А предмет;

Б предмет, ознаку, кількість, але не називає їх;

В ознаку предмета;

Г кількість предметів або порядок їх при лічбі.
2. Складним є речення:

А Це сяйво здається нев’янучим (Євген Гуцало).

Б Ми разом із словами набираємося розуму, набуваємо чужих думок, навчаємося самі думати (Панас Мирний).

В Блаженний той, хто розуміє смисл кожної справи (Г. Сковорода).

Г Земля — арфа мільйоннострунна, арфа злотострунна
(Б.-І. Антонич)

3. Яким способом утворено слова: переклад, розмір, вибір?А префіксальним;

Б складанням основ;

В переходу з однієї частини мови в іншу;

Г безафіксним.

4. Лише кількісні числівники вказано в рядку:А десятеро, п’ять, сімнадцятьох;

Б першого, одна четверта, сім;

В сім шостих, четвертим, два;

Г сімдесятий, вісімнадцяти, дві.

5. Літеру и замість пропусків слід писати в усіх словах у рядку:А д..аграма, б..нт, тер..торія;

Б к..шлак, пр..оритет, граф..н;

В з..гзаг, к..парис, д..зель;

Г акс..ома, р..торика, ор..ол.

6. Запишіть слова, розкривши дужки. Визначте розряд за значенням виділеного за-


йменника. Поставте його у формі родового відмінка.

(Що)сь, (ні)хто, (хто)небудь, (будь)який, (аби)хто, (казна)що.


7. Виконайте морфологічний розбір виділеного слова. До слова «життя» доберіть два спільнокореневі.Нове життя нового прагне слова (Максим Рильський).

8. Напишіть твір-мініатюру на тему: «Вірний приятель – то найбільший скарб».
Варіант 4

1. До забарвленої лексики належать групи слів названо у рядку:А книжна й розмовна лексика;

Б неологізми й архаїзми;

В активна і пасивна лексика;

Г омоніми, синоніми, антоніми.

2. Ускладнено звертанням речення (розділові знаки пропущено)в рядку:А Відпочиньте після роботи.

Б Ти завжди приходиш учасно.

В Парубки і дівчата співали на вечорницях.

Г Схаменися парубче!

3. Спосіб творення слів: пролісок, припічок, нарукавник названо в рядку?А префіксальним;

Б префіксально-суфіксальним;

В суфіксальним;

Г безафіксним.

4. Правильно визначено відміну в усіх іменниках у рядку:А доля (1),птах (2), лоша (4);

Б ім’я (2), тінь (3), біль (3);

В мати (3), каміння (2), сирота (2);

Г тюль (3), знання (1), колосся (2).

5. Усі слова написано правильно в рядку:А Мозаічний, яблуньовий, нульовий;

Б кількісний, страшений, священний;

В пізній, смушевий, миттєвий;

Г контрасний, священик, поїздка.

6. Провідміняйте числівник сімдесят. Визначте його розряд за значенням.

7. Виконайте морфологічний розбір виділеного слова. Від слова мова утворіть прикметник суфіксальним способом.

Наша мова — це одяг нашого духу (Панас Мирний).

8. Напишіть твір-мініатюру за поданим прислів’ям: «За добру справу варто добре постояти».Варіант 5

1. Способи та особливості творення похідних слів вивчає розділ науки про мову — …А фонетика;

Б лексикологія;

В словотвір;

Г морфологія.

2. Граматичну помилку допущено в утворенні словосполучення в рядку:А найдовший день;

Б мій день народження;

В на протязі тижня;

Г сімнадцяте лютого.

3. Лише професійні слова наведено в рядку:А діапазон, пюпітр, сопрано;

Б банк, вулиця, магазин;

В світло, професія, погода;

Г офіс, фірма, розпродаж.

4. Назвами істот є всі іменники в рядку:А ручка, метеорит, батько;

Б трамвай, телятко, мавпа;

В сестра, малятко, собака;

Г сорока, фауна, митець.

5. Правильно визначено відмінок числівника в ре-


ченні у рядку?

Бігає Марушка у ста кожушках, як вітер повіє, то й спина замліє (Загадка).

А місцевий;

Б давальний;

В родовий;

Г називний.

6. Провідміняйте числівник триста. Утворіть від нього порядковий числівник.


7. Виконайте морфологічний розбір виділеного слова. Укажіть розряд за значенням займенника в реченні.

Є тисячі доріг, мільйон вузьких стежинок, є тисячі ланів, але один лиш мій (В. Симоненко).

8. Напишіть твір-мініатюру на тему: «Роблячи зауваження іншим, подивіться спершу на себе».Варіант 6

1. За будовою речення характеризують як:А розповідні, питальні, спонукальні;

Б окличні і неокличні;

В поширені і непоширені;

Г прості і складні.

2. Однорідними членами ускладнено речення:А Неси ж мене, коню, по чистому полю (І. Франко).

Б Тягнуться до сонця і квіти, і трави, віти кучеряві, гори голубі (В. Сосюра).

В Вже біло осінь дише з-над ріки, прозоре небо світиться промінно (В. Мозолевський).

Г Олександр про це мовби й не думає, думка сама кружляє луговою чаєчкою (Ю. Мушкетик).

3. До активної лексики належать усі слова в рядку:А конституція, лимон, тать;

Б зошит, український, талант;

В менеджмент, аеробус, кінотеатр;

Г мольфар, блискавка, знати.

4. Мають форму однини і множини всі іменники в рядку:А дзеркало, колосся, дерево;

Б острів, програма, пальто;

В слово, листя, космос;

Г санчата, Суми, Черкаси.

5. НЕ з усіма словами слід писати разом у рядку:А не/роба; не/хтувати; не/високий;

Б не/світло, а темрява; не/сподіваний; чай не/гарячий;

В не/нависть; не/приїхав; не/довгий, а короткий;

Г не/привітний; не/ук; не/літати.

6. Виконайте морфологічний розбір виділеного слова. До слова день доберіть два спількореневі слова.Без роботи день роком стає (Народне прислів’я).

7. Виправте помилки в утворених формах ступенів порівняння прикметників. Запишіть фонетичну транскрипцію виділеного слова.Самий розумний, найменш коротший, більш сильніший, самий добріший.

8. Напишіть твір-мініатюру на тему: «Гарна та людина, яка має добре серце».Варіант 7

1. Яким способом утворено слова: землетрус, працелюб, пройди-


світ?


А переходу з однієї частини мови в іншу;

Б складання основ;

В суфіксально-префіксальним;

Г безафіксним.

2. Яким членом речення є виділене слово?Степ спочиває, набирається прохолоди після денної сліпучої спеки (Олесь Гончар).

А означенням;

Б присудком;

В додатком;

Г обставиною.

3. Лексичну помилку допущено в словосполученні:А проводити міроприємства;

Б брати участь;

В вважати за потрібне;

Г позитивне ставлення.

4. Помилку в утворенні імені по батькові допущено в рядку:А Геннадій –Геннадійович, Геннадіївна;

Б Сергій — Сергійович, Сергіївна;

В Семен — Семенович, Семенівна;

Г Василь —Васильович, Василіївна.

5. Через дефіс слід писати всі займенники в рядку:А хтозна/що, будь/якого, ні /який;

Б хто/сь, аби/ з/ ким, казна/який;

В що/небудь, казна/хто, будь/що;

Г чого/сь, будь/чим, хто/небудь.

6. Виконайте морфологічний розбір виділеного слова. До слова робота доберіть синоніми.Робота над собою — перший крок до успіху.

7. Уставте замість пропусків у словах, де потрібно, пропущені літери. Провідміняйте виділене слово.Сіл..ю, миттєвіст..ю, дерев’ян..ий, священ..ий.

8. Напишіть твір-мініатюру на тему: «Чмсто не там, де прибирають, а там, де не смітять»
Варіант 8

1. Синоніми — це слова, які…А протилежні за значенням;

Б близькі за значенням, але різні за написанням;

В пишуться й вимовляються однаково, але мають різне значення;

Г вживають лише люди, що проживають у певній місце-
вості.

2. Іменником виражено головне слово в усіх словосполученнях у рядку:А українська мова, читання вголос, одиниця мови;

Б радіти успіхам, мовчазна тиша, утричі швидше;

В просте речення, березовий гай, ходити швидко;

Г навчальна програма, рушити вперед, голос сина.

3.Спосіб творення слів слова: кобзар, ранній, міський названо у рядкуА переходу з однієї частини мови в іншу;

Б префіксальним;

В суфіксальним;

Г безафіксним.

4. Літеру н слід поставити на місці пропусків в усіх словах


у рядку:

А сезон..ий, здоровен..ий, блажен..ий.

Б качин..ий, щоден..ий, старан..ий;

В осін..ій, гречан..ий, пташин..ий;

Г священ..ий, склян..ий, смирен..ий.

5. Допущено помилки при написанні слів з пів- у рядку:А пів-Харкова, півстола, півозера;

Б півогірка, пів-Європи, пів’яблука;

В пів-Одеси, пів’юрти, півпарти;

Г півКиєва, пів-острів, пів-ящика.

6. Виконайте морфологічний розбір виділеного слова. Визначте відмінки іменників у реченні.Люблю тебе, столице України (В. Сосюра).

7. Провідміняйте числівник вісімдесят. Утворіть від нього порядковий.


8. Напишіть твір-мініатюру за поданим прислів’ям: «Маленька праця краща за велике безділля».Варіант 9

1. Частина мови є виділене в реченні слово у рядку?Вартовий був балакучий, як перукар або зубний лікар (П. Загребельний).

А прикметником;

Б іменником;

В займенником;

Г числівником.

2. Іменник середнього роду вжито в реченні:А Зоре моя вечірняя, зійди над горою (Т. Шевченко).

Б Ви знаєте, як липа шелестить? (П. Тичина).

В Розбудили мене буйні бравурні звуки піаніно (О. Ів-
ченко).

Г Швидко пісня співається, та не швидко складається (На-
родне прислів’я).

3. Антонім до слова балакучий є в рядку:А тихий;

Б сумлінний;

В мовчазний;

Г організований.

4. Усі числівники написано правильно в рядку:А шістьмастами, п’ятдесяти, ста;

Б п’ятистами, сороками, шістнадцятьома;

В восьмидесяти, чотиристами, п’яттю;

Г сімдесятьма, п’ятьох, трьохста.

5. Літеру и замість крапок слід поставити в усіх словах у рядку:А тер..торія, акс..ома, р..торика;

Б мед..каменти, од..надцять, аж..отаж;

В глад..олус, сп..рт, к..шлак;

Г кар..катура, пріор..тет, с..нтаксис.

6. Виконайте морфологічний розбір виділеного в реченні слова. Розберіть за будовою слово «найдобріший».Небо сміялося своєю чистою, глибокою блакиттю (І. Франко).

7. Перепишіть, розкривши дужки. Визначте розряд за значенням виділеного за-


йменника.

(Який) сь, (ні) що, (хто) небудь, (будь) який, (аби) хто, казна (чого).

8. Напишіть твір-мініатюру за поданим прислів’ям: «Легше тобі на душі стане, як пісня до твого серця загляне».Варіант 10

1. Частина мови виділеного в реченні слово названа в рядкуЛюди не знають, яке на них чекає майбутнє життя.

А прикметником;

Б іменником;

В займенником;

Г присудком.

2. До одного розряду за значенням належать усі займенники


в рядку:

А мої, ніхто, абищо;

Б тебе, вони, я;

В який, його, хто-небудь;

Г свій, нас, казна-що.

3. Дієсловом виражено головне слово в усіх словосполученнях у рядку:А теплий дощик, голос тисячоліть, манера спілкування;

Б подякувати другові, довести до відома, оголосити план;

В паралельні прямі, члени речення, дати пораду;

Г виголошення промови, читання вголос, укладання зав-
дань.

4. Літеру и на місці пропусків слід писати в усіх словах у рядку:А аквамар..н, пр..тензія, д..фтонг;

Б ц..ркуль, ант..теза, деф..цит;

В інц..дент, штр..х, ультрамар..н;

Г глад..олус, к..шлак, м..гдаль.

5. Усі прикметники слід писати разом у рядку:А яскраво/фіолетовий, україно/мовний, загально/людський;

Б червоно/синій, науково/дослідний,молочно/кислий;

В кисло/молочний, чорно/земний, жовто/гарячий;

Г північно/західний, вічно/зелений, світло/жовтий.

6. Виконайте морфологічний розбір виділеного слова. До слова блищить доберіть два спільнокореневі.Чи блищить ріка глибока, чи шумить під вітром сад? (В. Сосюра).


7. Утворіть від слова щастя спільнокореневе суфіксальним способом; позначте орфограму.

8. Напишіть твір-мініатюру за поданим прислів’ям: «Добре ім’я краще багатства».
Варіант 11

1. Лише самостійні частини мови вказано в рядку:А іменник, прийменник, займенник;

Б іменник, прикметник, числівник;

В дієслово, сполучник, вигук;

Г числівник, займенник, вигук.

2. Ускладнено вставним словом речення (розділові знаки пропущено) у рядку:А З щастя та горя скувалася доля (Панас Мирний).

Б На щастя літак ішов по курсу майже на схід (М. Шу-
мило).

В Щастя з нещастям на одних лижах їздять (Народне прислів’я).

Г Щастя біжить, а нещастя летить (Народне прислів’я).

3. Діалектними є всі слова в рядку:А гора, велетень, озеро;

Б узбіччя, істина, велосипед;

В бульба, файний, ґаздиня;

Г мольфар, гурок, луг.

4. НЕ має форми називного відмінка займенник у рядку:А його;

Б тебе;

В себе;

Г мене.

5. Помилку у вживанні іменника з числівником допущено


в рядку:

А чотири мішка;

Б одна четверта року;

В півтори тонни;

Г двадцять два студенти.

6. Виконайте словотвірний розбір слова найвищий. Доберіть до нього два спільнокореневі слова.

7. Запишіть, розкриваючи дужки, числівники з іменниками. Провідміняйте виділене словосполучення.

Чотири (стілець), два (відсоток), сім (учень), перше (лютий).

8. Напишіть твір-мініатюру за поданим прислів’ям: «Книга вчить, як на світі жить».Варіант 12

1. До службових належать всі частини мови в рядку:А іменник, прийменник, займенник;

Б сполучник, вигук, числівник;

В прийменник, сполучник, частка;

Г числівник, частка, дієслово.

2. Правильно розставлено розділові знаки при звертанні в реченні в рядку:А Дзвени, моя пісне крилата, в вітрах світової весни (В. Сосюра).

Б Швидко, швидко ми побачимось, рідна, матінко моя… (Олександр Олесь).

В Потерпи, дядечку, рідненький я тебе зараз перев’яжу (Л. Пись-
менна).

Г Ти, вітре дерев не займай, не будь таким злим і сердитим (Л. Компанієць).

3. Що об’єднує наведені слова: тижневий, весняний, щедрість?А усі слова — синоніми;

Б належать до однієї частини мови — прикметника;

В утворено одним способом — суфіксальним;

Г усі — трискладові.

4. Лише кількісні числівники наведено в рядку:А десятеро, сімох, тридцять п’ять;

Б сімнадцять, перший, сотий;

В четверо, два, восьмисотий;

Г сорок перший, одинадцятьма, двох.

5. До однієї відміни належать усі іменники в рядку:А сестра, лікарня, гусеня;

Б щастя, тюль, біль;

В далечінь, камінь, велетень;

Г сіль, крохмаль, емаль.

6. Виконайте морфологічний розбір виділеного слова. Утворіть від слова «скрипку» нове суфіксальним способом.Тетянка завжди грала першу скрипку в колективі.

7. Підкресліть слова, які належать до професійної лексики. Провідміняйте виділене слово.Їдальня, симфонія, стиль, акорд, стакато, булочка.

8. Напишіть твір-мініатюру за поданим прислів’ям: «Праця чоловіка годує, а лінь марнує».Варіант 13

1. Розділ науки про мову, який вивчає звуки мовиА фонетика;

Б лексикологія;

В синтаксис;

Г морфологія.

2. Однорідними присудками ускладнено речення в рядку:А Ми чуєм трав зелений крик, дощів задумані рефрени (І. Драч).

Б Неначе човен в синім морі то виринав, то потопав (Т. Шевченко).

В У мові одухотворяється весь народ і вся його батьківщина (К. Ушинський).

Г І зорі, і птиці, і трави з росою вітають мене (В. Сосюра).

3. Спільнокореневими є всі слова в рядку:А проводжати, підводний, водій;

Б силач, силувати, сильний;

В весна, весни, у весни;

Г українська, української, по-українськи.

4. Суфікси, за допомогою яких утворюємо присвійні прикметники, позначено в рядку:А -есеньк-, -ісіньк-, -юсіньк-;

Б -ськ-, -цьк-, -зьк-;

В -ів(-їв-), -ин, -ов;

Г -уч-, -ач-, -л-.

5. Порядковий числівник ужито у фразеологізмі в рядку:А за тридев’ять земель;

Б сім мішків гречаної вовни;

В одне серце й душа одна;

Г п’яте колесо до воза.

6. Розкрийте дужки. Який з наведених займенників не має форми називного відмінка?Наших, твого, (ні)який, що (небудь), такого, себе, ваш.

7. Виконайте морфологічний розбір виділеного слова. Доберіть до слова «тиша» синоніми (у поданому контексті).Над усім світом стояла така тиша, що було чути, як плакала поламана гілка (М. Стельмах).

8. Напишіть твір-мініатюру на тему: «всюди добре, а дома найкраще»Варіант 14

1. Стиль мовлення, у якому використовуються терміни, названо в рядкуА художньому;

Б науковому;

В розмовному;

Г публіцистичному.

2. НЕ є словосполученнями всі сполуки слів у рядку:А словосполучення і речення, протягом тижня, білий цвіт;

Б уквітчали хату, однорідні означення, ваші мрії;

В птахи прилетіли, хлопці і дівчата, за партою;

Г синє море, на озері, обробка деревини.

3. Форму кличного відмінка правильно утворено в усіх іменниках у рядку:А Сергію, хлопче, крає;

Б Юрію, Наталіє, сестро;

В Світлано, любове, Андріє;

Г пану, земле, сине.

4. Літеру и замість пропусків слід поставити в усіх словах


у рядку:

А л..мон, квіт..нь, оз..ро;

Б ч..стота, в..сна, сл...вовий;

В пр..тулок, стеж..чка, вел..тень;

Г зм..ритися, с..лач, п..ріг.

5. Ступені порівняння можуть мати всі прикметники в рядку:А чистий, теплий, бадьорий;

Б синій, премудрий, глухий;

В книжковий, мудрий, товстий;

Г лисий, високий, справжній.

6. Виконайте словотвірний розбір слова підсніжник. Доберіть до нього три спільнокореневі слова.


7. Вставте пропущені літери, розкрийте дужки. Виконайте морфологічний розбір виділеного слова.Пішов козак на роботу, працює до сьомого поту (В. Мисик).
8. Як ви розумієте слова: «Людина – коваль свого щастя».

Варіант 15

1. Значення вставних слів у наведеному реченні названо в рядку

Відступати нам, по-перше, пізно, а, по-друге, немає підстав (В. Собко).

А емоційну оцінку повідомлюваного;

Б увічливість;

В порядок викладу думок;

Г джерело повідомлення.

2. НЕ є словосполученнями всі сполуки слів у рядку:

А день і ніч, хліб і сіль, розумний учень;

Б весняний дощ, краса і сила, випав сніг;

В на столі, пояснення вчителя, спільність ідей;

Г у домі, на відпочинку, батько і мати.

3. Неологізмами є всі слова в рядку:

А презентація, спікер, файл;

Б комп’ютер, сигнал, кімната;

В радість, експерт, весна;

Г кліп, офіс, приміщення.

4. Лише числівники вжито в рядку:А двійка, дві, число;

Б тринадцять, трьомастами, п’ятнадцятий;

В тричі, трійня, по-третє;

Г п’ятьома, п’ятдесятий, п’ятдесятиріччя.

5. Літеру і замість пропусків слід писати в усіх словах у рядку:А пр..тензія, нотар..ус, башк..р;

Б глад..олус, Д..зель, г..пс;

В ц..ркуляр, мат..оли, деф..цит;

Г к..парис, інц..дент, штр..х.

6. Утворіть форми вищого й найвищого ступенів порівняння (просту і складену) прикметника холодний. Доберіть до нього два спільнокореневі слова.


7. Виконайте морфологічний розбір виділеного слова. Визначте відмінки іменників.Дівчина була на сьомому небі від щастя (З газети).

8. Як ви розумієте слова: «Людей питай, а свій розум май».Варіант 16

1. Лексикологія — розділ науки про мову, що вивчає…А звуки мови;

Б частини мови;

В словниковий склад мови;

Г словосполучення і речення.

2. Правильно розставлено розділові знаки в реченні:

А Неділя день легкий (М. Рильський)

Б І на тім рушникові оживе все знайоме до болю — і дитинство, й розлука, і вірна любов (А. Малишко).

В Любов до народу це служіння народові, а не ідея служіння (О. Довженко).

Г На річці, у лісі, на полі — усюди німо, тихо (Панас Мирний).

3. Способом переходу з однієї частини мови в іншу утворено виділене слово в реченні:А Чергові учні прибирали в класі.

Б Ми йдемо в майбутнє, озираючись на минуле.

В Мати з дитинства співала мені колискову пісню.

Г Учитель черговий раз нагадав нам про батьківські збори.

4. Лише іменники наведено в рядку:А двійка, дві, число;

Б якість, відношення, власність;

В читати, обговорення, ненависть;

Г симптом, гуркіт, побачити.

5. Допущено помилки в правописі прикметників у всіх словах


у рядку:

А осінній, мільйонний, страшенний;

Б здоровений, гречанний, дений;

В бджолиний, солов’їний, натхненний;

Г картоплиний, віконний, олов’яний.

6. Запишіть числівникиуставивши пропущені літери, знявши риску. Провідміняйте виділене слово.Шіс..надцять, двадцять/п’ять, одинадцят.., п’я..десят.

7. Виконайте морфологічний розбір виділеного слова. До слова народ доберіть два спільнокореневі слова.Народе мій, як добре те,

Що ти у мене є на світі (М. Вінграновський).

8. Напишіть твір-мініатюру на тему: «Чистота — запорука здоров’я».Варіант 17

1. Лише другорядні члени речення наведено в рядку:А додаток і означення;

Б підмет і присудок;

В означення і підмет;

Г додаток і присудок.

2. Складним є речення:А Червоніє сосна, ніби кована мідь (Д. Павличко).

Б Збирають світлі, золоті меди веселокрилі і прозорі бджоли (М. Рильський).

В Осінній холодок над спраглою землею шатро гаптоване ши-
роко розіп’яв (М. Рильський).

Г Гарно того вчити, хто хоче все знати (Народне прислів’я).

3. Правильно вказано значення фразеологізму «зарубати на носі» у рядку:А зрозуміти;

Б пригадати;

В запам’ятати;

Г розбити ніс.

4. У якому рядку наведено іменники, що вживаються лише в однині?А клас, двері, санчата;

Б волосся, космос, оптимізм;

В знання, книга, жирафа;

Г ворожість, напій, старість.

5. Через дефіс слід писати усі складні слова в рядку:А само (хідний), темно (синій), родинно (побутовий);

Б міні (спідниця), світло (жовтий), червоно (гарячий);

В чар (зілля), південно (східний), міні (вистава);

Г лікар (ортопед), жовто (гарячий), темно (жовтий).

6. Підкресліть присвійні займенники. Провідміняйте виділене слово.Твого, наша, який-небудь, нічого, свого, мої.

7. Виконайте морфологічний розбір виділеного слова. Визначте розряд за значенням прикметників у реченні.На першому поверсі були розташовані навчальні кабінети, на другому — актова зала та їдальня.

8. Напишіть твір-мініатюру за поданим прислів’ям: «Хочеш їсти калачі — не сиди на печі».Варіант 18

1. Розряди прикметників за значенням указано в рядку:А якісні, відносні, присвійні;

Б прості, складні, складені;

В вищого й найвищого ступенів порівняння;

Г у прямому і переносному значенні.

2.Правильно визначте синтаксичну роль виділеного слова у рядкуСила та розум — краса людини.

А підметом;

Б присудком;

В додатком;

Г означенням.

3. Омонімами називають слова, що…А звучать і пишуться однаково, але мають різне значення;

Б близькі за значенням, але різні за написанням;

В вживають лише люди певної місцевості;

Г протилежні за значенням.

4. Рід іменників сирота, базіка, нероба названо у рядкуА жіночий;

Б середній;

В спільний;

Г чоловічий.

5. Правильно записано всі числівники в рядку:А триста сімдесят, шістсот сорок, сімдесяти чотирьох;

Б однієї четвертої, семидесятий, сімсотий;

В тридцятьчетвертого, семи четвертих, п’ятьома;

Г пятистам, шіснадцятий, одинадцять.

6. Виконайте морфологічний розбір виділеного слова. Доберіть до слова життя два спільнокореневі слова.У нашому житті завжди знайдеться місце для подвигів.

7. Утворіть від поданих слів іменники за допомогою суфікса -ин-. Розберіть за будовою виділене слово.Київський, галицький, панський, донецький.

8. Напишіть твір-мініатюру за поданим прислів’ям: «Шабля ранить тіло, а слово — душу».Варіант 19

1. Іменник — це самостійна частина мови, що…А вказує на ознаку предмета;

Б називає предмет;

В вказує на особу, предмет, ознаку, кількість, але не нази-
ває їх;

Г означає кількість або порядок предметів при лічбі.

2. Ускладнено звертанням речення (розділові знаки пропущено):А Ти знаєш що ти людина? (В. Симоненко).

Б Дружні сороки орла заклюють (Народне прислів’я).

В Дерево міцне корінням людина друзями (Народне при-
слів’я).

Г Учися пробачати юний друже якою б кривда не була (О. Лу-
пій).

3. Відносними є всі прикметники в рядку:А солом’яний бриль, солодка каша, твердий характер;

Б ведмежа лапа, ведмежа послуга, ведмежий барліг;

В батьківські збори, рідна мова, дерев’яний стіл;

Г татарський звичай, квартирне питання, воскова свічка.

4. Лише застарілі слова наведено в рядку:А волость, дзиґар, канделябр;

Б фортеця, боротьба, сонечко;

В кошеня, інформація, сорока;

Г губернія, газета, футляр.

5. Правильно записано всі іменники в рядку:А Житомирщина, Луганщина, Кіровоградчина;

Б Рівненчина, Миколаївщина, рекруччина;

В Черкащина, Сумщина, Полтавщина;

Г Харківщина, кріпатчина, солдаччина.

6. Підкресліть кількісні числівники. Провідміняйте виділене слово.Дванадцятеро, п’ятий, шістдесят сім, шістнадцятий, п’ятдесят, десятеро.
7. Виконайте морфологічний розбір виділеного слова. Визначте відмінки іменників у реченні.

Мені дальня зоря буде слати листи вересневими журавлями (М. Ільницький).

8. Напишіть твір-мініатюру за поданим прислів’ям: «Хто мови своєї цурається, хай сам себе стидається».
Варіант 20

1. За значенням і граматичними ознаками числівники поділяються на:А прості, складні і складені;

Б кількісні і порядкові;

В назви істот і неістот;

Г якісні, відносні, присвійні.

2. Правильно розставлено розділові знаки в реченні у рядку:А У народному прислів’ї говориться: Гостре словечко коле сердечко.

Б «Гостре словечко коле сердечко,» — говориться в народному прислів’ї.

В «Гостре словечко коле сердечко» — говориться в народному прислів’ї.

Г У народному прислів’ї говориться: «Гостре словечко коле сердечко».

3. Лише незмінювані іменники іншомовного походження наведено в рядку:А бюро, шимпанзе, панство;

Б таксі, бюро, меню;

В кенгуру, стакато, вікно;

Г пальто, шасі, спагеті.

4. До однієї відміни належать усі іменники в рядку:А куля, весілля, плем’я;

Б теля, пісня, козеня;

В тінь, радість, ніч;

Г сіль, біль, крохмаль.

5. Через дефіс слід писати всі займенники в рядку:А ні (перед)ким, де (що), хтозна (хто);

Б хтозна (чому), що (небудь), який (небудь);

В ні (чим), де (в) чому, казна (кого);

Г хто(сь), ні(з)ким, казна(з)чим.

6. Визначте відміну іменників. Утворіть від виділеного нове слово суфіксальним способом.Біль, степ, базіка, радість.

7. Виконайте морфологічний розбір виділеного слова. До слова навчання доберіть два спільнокореневі.Як без раннього світання день не піде по полях, так без першого навчання до наук закритий шлях (П. Воронько).

8. Напишіть твір-мініатюру за поданим прислів’ям: «Хто багато знає, той силу має».

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка