Молочко С. Р. Українська мова. 5 клас: підсумкові контрольні роботиДата конвертації17.01.2018
Розмір0.49 Mb.
ТипКонтрольна робота

Молочко С. Р.

Українська мова. 5 клас:
підсумкові контрольні роботи


Передмова

Збірник призначений для проведення підсумкової контрольної роботи з української мови в 5 класах загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. Підсумкова контрольна робота визначає рівень знань, умінь і навичок учнів 5 класу з вивчених тем з української мови за весь рік навчання. У збірнику вміщено 20 варіантів підсумкових контрольних робіт. У залежності від кількості учнів у класі вчитель обирає таку кількість варіантів, щоб кожен варіант повторювався не більше двох разів.

Кожен варіант підсумкової контрольної роботи складається із 8 завдань трьох типів, які відрізняються за рівнем складності.

У завданнях першого типу (1–5), що відповідають початковому і середньому рівням навчальних досягнень учнів, необхідно зазначити лише одну правильну відповідь із чотирьох запропонованих, позначивши хрестиком ту літеру в таблиці, якій відповідає правильний варіант. За кожну правильну відповідь учень максимально отримує 1 бал.Зразок оформлення правильної відповіді

Завдання другого типу (6–7) відповідають середньому і достатньому рівням навчальних досягнень і перевіряють не тільки теоретичні знання учнів, а й практичні навички; складаються із двох компонентів, які вміщують такі завдання:

 редагування словосполучень і речень;

 визначення частин мови;

 розрізнення звуків;

 розпізнавання явищ уподібнення голосних і приголосних звуків;

 пунктуаційне оформлення простих та складних речень, речень із прямою мовою;

 різні види розборів (фонетичний, морфемний, синтаксичний).

Відповідь на ці запитання учні не записують у таблицю, а оформлюють більш розширено. Обсяг відповіді обмежено кількістю рядків, що технічно відведено в кожному варіанті. За правильне виконання завдань другого типу (6–7) учень може отримати максимально 2 бали (по 1 балу за кожний компонент).

Особливої уваги потребують завдання на встановлення відповідності між частинами фразеологізмів, словом і способом словотворення, звуками та їхньою характеристикою, реченням і ускладнювальним елементом у ньому тощо.

У завданнях на відповідність до рядка, позначеного цифрою, необхідно дібрати відповідник, позначений буквою. Відповідь учень записує в таблицю.

Зразок оформлення правильної відповіді

За правильно виконані завдання на встановлення відповідності учень може отримати 2 бали (по 0,5 бала за кожну правильно утворену логічну пару).

Завдання третього типу (8) відповідає достатньому і високому рівням навчальних досягнень учнів і є творчим. Учні мають пояснити, як вони розуміють значення прислів’я, створивши самостійний зв’язний текст. Оцінюючи це завдання, учитель має враховувати вміння учня обґрунтовувати власні думки, робити узагальнення, використовувати мовні засоби з метою доведення своїх міркувань, зв’язність, завершеність тексту, а також грамотність і охайність творчої роботи. Максимальна кількість балів за творче завдання — 3.

Пропонуємо таку модель оцінювання цього завдання:Компонент


Бали


Коментар


Правильне розуміння учнем значення прислів’я, уміння обґрунтовувати власні думки, робити узагальнення; логічність і послідовність викладу думок


1

Орфографічна і пунктуаційна грамотність


1


Якщо в роботі допущено не більше 1 орфографічної або пунктуаційної помилки, цей компонент слід оцінювати в 1 бал, якщо 2–3 — 0,5 бала, 4 і більше помилок — 0 балів


Лексична, граматична, стилістична грамотність


1


Якщо в роботі допущено 1–2 лексичні, граматичні, стилістичні помилки, цей компонент можна оцінювати в 1 бал, якщо 3 — 0,5 бала, 4 і більше — 0 балів

За наявності великої кількості виправлень оцінка може бути знижена на 1 бал.Учитель має право на свій розсуд внести певні корективи до змісту завдань, замінивши деякі завдання.

На сторінках збірника для підсумкової контрольної роботи учні не мають вести додаткові записи, коментувати вибір правильної відповіді або робити інші додаткові позначення. Усі потрібні додаткові записи учні нотують у чернетці, яку не здають після завершення контрольної роботи.

На проведення підсумкової контрольної роботи відводиться 1 урок (45 хвилин). На початку підсумкової контрольної роботи у 5 класі рекомендовано відвести 5–7 хвилин на чіткий коментар щодо заповнення таблиць-відповідей, оформлення роботи, розподілу часу на виконання завдань різного типу.

Максимальна кількість балів за правильно виконану контрольну роботу — 12.

Система нарахування балів за правильно виконані завдання є такою.


Номер завдання


1


2


3


4


5


6


7


8


Усього


Максимальна кількість балів


1


1


1


1


1


2


2


3


12Варіант 1

1. Іменниками є всі слова в рядку:А держава, намисто, три, двічі;

Б двійка, спина, настрій, радість;

В зрання, ранок, байдужість, золото;

Г читання, два, тричі, велич.

2. В алфавітному порядку записано всі слова в рядку:А краса, автобус, хліб;

Б сіль, сільський, сором;

В малюк, маяк, манеж;

Г альбом, арія, ананас.

3. Слово серце вжито в прямому значенні в рядку:А хворе серце;

Б ніжне серце;

В материнське серце;

Г серце України.

4. НЕ є словосполученням сполука слів:А спів пташок;

Б читати книгу;

В сонячний ранок;

Г батьки і діти.

5. М’який знак замість пропусків слід писати в усіх наведених словах у рядку:А пул..с, комп..ютер, тін..;

Б українс..кий, Пол..ща, Хар..ків;

В діл..ниця, нен..ці, їдал..ня;

Г гір..кий, Гор..кий, пол..ський.

6. Установіть відповідність між частинами фразеологізмів.1 гордіїв

2 дамоклів

3 прометеїв

4 ноїв


А горб

Б ковчег

В меч

Г вузол

Д вогонь

7. Виконайте синтаксичний розбір речення. Визначте відмінки іменників.Пісня шириться, росте, розливається на вечірніх просторах Дніпра (О. Дов-
женко
).

8. Як ви розумієте значення прислів’я: «Кожному птаху своє гніздо миле»?Варіант 2

1. Виділене слово є прийменником у рядку:А Ох, тривого, дика тривого, не шаленій і серця не край.

Б Посадив юнак тополю край дороги.

В Мій рідний крайце батьківська земля.

Г Краснодарський край межує з Україною через Керченську протоку.

2. Лише дзвінкі приголосні мають усі слова в рядку:А радість, сонце, світити;

Б користь, ложка, перелаз, Прага;

В голуб, обкопати, різний, сир;

Г джерело, зміна, ніж, будівля.

3. Укажіть речення з фразеологізмом:А Мої дні течуть тепер серед степу… (М. Коцюбинський).

Б До місяця рукою подати… (М. Литвин)

В Ще сонячні промені сплять — / Досвітні вогні вже горять (Леся Українка).

Г Ой у лузі червона калина похилилася (Народна твор-
чість).

4. Поширеним є речення:А Тетяно, будь відвертою.

Б Іванко, мабуть, заснув.

В Мені радісно.

Г Таємниці білими нитками шиті.

5. Апостроф уживається в усіх словах у рядку:А м..ята, мавп..ячий, в..юн;

Б роз..яснити, п..єдестал, б..юро;

В пам..ять, комп..ютер, м..язи;

Г ін..єкція, зів..ялий, св..ято.

6. Укажіть рядок, у якому словосполучення потребує редагування. Запишіть правильний варіант, визначте в ньому частини мови.А дякувати вас;

Б зошит з історії;

В суперечити істині;

В навчатися музики.

7. Виконайте морфемний аналіз (розбір за будовою) слів. Складіть з одним із них просте речення, підкресліть граматичну основу.Підрядний, розпис.
8. Як ви розумієте значення прислів’я: «У нашій дружбі — наша сила»?


Варіант 3

1. У якому рядку буква я в усіх словах позначає два звуки?А рясно, пір’я, м’ята;

Б п’ятнадцять, сміється, моя;

В бур’ян, з’явилась, поява;

Г свято, бязь, поля.

2. Синонімами є слова в рядку:А свіжий, ранній, пухкий;

Б багатобарвний, барвистий, кольористий;

В байдужий, нецікавий, сторонній;

Г м’який, білий, пухнастий.

3. Префікс при- слід писати в усіх словах у рядку:А пр..пишний, пр..йти, пр..йменник;

Б пр..єднання, пр..сісти, пр..мусити;

В пр..чепити, пр..багатий, пр..лягти;

Г пр..їхати, пр..міський, пр..добрий.

4. Прислівником виражено залежне слово в усіх словосполученнях у рядку:А сірі очі, подивилася ясно, читати з радістю;

Б вечірня пісня, зібралися ввечері, дати спокій;

В читати мовчки, співати натхненно, відпочивати влітку;

Г молодо виглядати, іти до школи, вітати батьків.

5. Яким способом утворено слово зорепад?А префіксальним;

Б суфіксальним;

В переходу з однієї частини мови в іншу;

Г складання основ.

6. Установіть відповідність між реченням та ускладнювальним елементом у ньому.

1 Звертання.

2 Однорідні присудки.

3 Однорідні обставини.

4 Вставне слово.А Стрімка гірська річка рветься, шукає собі русла, потужним струменем падає з висоти (За В. Мірошниченком).

Б Ой, не шуми журливо, темний гаю мій (Олександр Олесь).

В Ви десь, мабуть, не з наших сіл (П. Ти-
чина).

Г Мандрували гайдамаки лісами, ярами (Т. Шевченко).

Д Мав він вдачу теплу й щиру (В. Симоненко).


7. Укажіть складне речення. Визначте кількість звуків і букв у ви-


діленому слові.

А Хочу бачити, знати, чути, і любити, й творити красу (Л. Первомайський).

Б Буває, часом сліпну від краси (Л. Костенко).

В Слово, моя ти єдиная зброє, ми не повинні загинуть обоє! (Леся Українка).

Г Сонце заходить, гори чорніють, пташечка тихне, поле німіє (Т. Шевченко).
8. Як ви розумієте значення прислів’я: «Хто мови своєї цурається, хай сам себе стидається»?

Варіант 4

1. Однакову кількість звуків і букв мають усі слова в рядку:А стілець, м’яч, листя;

Б знання, сіль, ніж;

В сонце, ліси, в’язень;

Г яблуко, тінню, надзвичайний.

2. Що означає фразеологізм «як кіт наплакав»?А дуже багато;

Б дуже швидко;

В дуже мало;

Г лити сльози.

3. До якого типу мовлення належить наведений уривок тексту?Ліс ще дрімає в передранішній тиші. Непорушно стоять дерева, загорнені в сутінь, рясно вкриті краплистою росою. Тихо навкруги, мертво… (М. Коцюбинський).

А розповідь;

Б опис;

В роздум;

Г розповідь з елементами роздуму.

4. Префікс с- мають усі слова в рядку:А ..питати, ..шити, ..фотографувати;

Б ..чесати, ..гуртувати, ..бігати;

В ..пекти, ..трусити, ..кривдити;

Г ..танцювати, ..чистити, ..тримати.

5. Головне слово виражено іменником в усіх словосполученнях у рядку:А читання мовчки, співати пісні, зробити вчасно;

Б рідне місто, пісня матері, літні канікули;

В тепле повітря, автор роману, заспівав дзвінко;

Г зустріти друга, під високою березою, обмінятися думками.

6. Визначте рядок, у якому словосполучення не потребує редагування. Виконайте морфемний (за будовою) розбір виділеного слова.А не звертати увагу;

Б переказав коротко;

В іти по вулиці;

Г робота по алгебрі.

7. Розставте пропущені розділові знаки в реченні з прямою мовою. Виконайте фонетичний розбір виділеного слова.

Які книжки ви вже прочитали запитали мене в бібліотеці (В. Ващенко).

8. Як ви розумієте значення прислів’я: «Лагідні слова роблять приятелів, а гострі слова — ворогів»?Варіант 5

1. Укажіть рядок слів, які не можна перенести з рядка в рядок:А меч, паста, заєць;

Б олія, гімн, око;

В нора, тінь, сіль;

Г міст, місто, смак.

2. Спільнокореневими є всі слова в рядку:А сонце, сонечком, на сонці;

Б водний, водити, вода;

В читати, читанка, прочитаний;

Г пролісок, проліском, (у) проліску.

3. Яким членом речення є виділене слово?Ласкаве слово — що весняний день (Українське прислів’я).

А підметом;

Б присудком;

В додатком;

Г означенням.

4. З подвоєними літерами пишемо всі слова в рядку:А зран..я, безсмерт..я, пісен..ий;

Б блажен..ий, швидкоплин..ий, осін..ій;

В склян..ий, юн..ат, без..убий;

Г спросон..я, лист..я, кам’ян..ий.

5. До якого типу мовлення належить наведений фрагмент.За чарівною хмаринкою сховалася ніч, і на землю спустився рожевий ранок. Ось-ось має зійти сонце. Його промінчики уже спалахують на обрії. Чекають ранку люди, рослини, тварини. Схід поступово рожевіє. Нарешті, ніби з під ковдри, зійшло над горизонтом сонце, величне, красиве.

А розповідь;

Б розповідь з елементами роздуму;

В опис;

Г роздум.

6. Укажіть рядок, у якому всі сполуки слів є словосполученнями. Визначте частини мови в них.А рідна мова, прийшла вчасно, прочитати книгу;

Б між заняттями, наголошений склад, тихо заспівати;

В починається урок, довгий хвіст, улітку відпочивати;

Г на узліссі, край дороги, повернутися вчасно.

7. Розставте розділові знаки в реченні. Виконайте фонетичний розбір виділеного слова.Скрізь червоно на небі і на узгір’ях і на горі (Марко Вовчок).
8. Як ви розумієте значення прислів’я: «Книга вчить, як на світі жить»?

Варіант 6

1. В алфавітному порядку розміщено слова в рядку:А син, синонім, синець;

Б мандри, мангал, манеж;

В тварина, твір, творчість;

Г слово, санчата, слизький.

2. У переносному значенні вжито виділене слово в рядку:А Гаї шумлять — / Я слухаю. // Хмарки біжать — / Милуюся (П. Тичина).

Б Сивий дідок стояв, здивовано розвівши руки (А. Головко).

В «Яка краса!» — вигукнула мати (Олесь Гончар).

Г Доводилося вам їздити пізньої весни чи раннього літа по Україні? (Панас Мирний).

3. Значущі частини слова, що служать для утворення нових слів, — це:

А префікс і суфікс;

Б префікс і корінь;

В суфікс і корінь;

Г суфікс і закінчення.

4. Букву е слід поставити замість пропусків в усіх словах рядка:А в..селий, д..рев’яний, в..сокий;

Б пр..летіти, пр..звище, мар..во;

В пр..красний, с..льський, д..тина;

Г в..ликий, пр..мудрий, кол..со.

5. Неправильно розставлено розділові знаки в реченні:А Максим Рильський закликав: «Як парость виноградної лози, плекайте мову!»

Б «Книги для мене необхідні, як хліб насущний», — говорив Т. Шевченко.

В «У слова немає крил, але воно літає»: говорить узбецьке прислів’я.

Г «Можна вибрать друга і по духу брата, та не можна рідну матір вибирати», — писав В. Симоненко.

6. Запишіть правильний варіант речення, яке потребує редагування. Виконайте фонетичний розбір виділеного слова.А Надходить весна — душа радіє.

Б У нашій школі проводилися міроприємства.

В Книга — джерело знань.

Г Шануй батька й неньку — буде скрізь добренько.

7. Виконайте синтаксичний розбір речення. Визначте рід іменників.Теплий дощик поливав утомлену землю.

8. Як ви розумієте значення прислів’я: «Розуму не позичиш»?Варіант 7

1. У якому слові під час його зміни відбувається чергування голос-


них звуків у корені?

А ніч;

Б лиман;

В тіло;

Г хор.

2. У прямому значенні вжито всі слова в рядку:А біжать роки, сонце спало, дзвенить коса;

Б тепла зустріч, теплий одяг, йдуть дощі;

В золотий характер, ведмежа послуга, співати пісень;

Г холодний компот, дівчина заспівала, дерев’яний стіл.

3. НЕ є словосполученнями всі сполуки слів у рядку:А Ніна схопилася, надходить весна, глибокі яри;

Б день і ніч, до палацу, дівчина відчувала;

В швидка річка, уважно прочитати, узяв участь;

Г увімкнути телевізор, весняні квіти, тюльпани і нарциси.

4. Апостроф уживаємо в усіх словах у рядку:А св..ято, дзв..якати, інтерв..ю;

Б р..юкзак, жаб..ячий, б..юро;

В дерев..яний, в..ялити, зав..язь;

Г моркв..яний, м..яч, Лук..ян.

5. У якому рядку всі словосполучення вживаємо в художньому стилі?А член речення, рівнобедрений трикутник, щаслива мить;

Б доводити до відома, відповідно до плану, протокол засі-
дання;

В веселкова роса, срібні струни мрій, сонячна усмішка;

Г скрипка грає, на благо суспільства, синтаксична роль.

6. У якому рядку всі слова відповідають такій морфемній будові: префікс, корінь, суфікс, закінчення? Виконайте словотвірний аналіз виділеного слова.

А пролісок, предивно, легенький;

Б приморський, налетіти, велетенський;

В дзвінкий, допомога, винахід;

Г прекрасний, безмежний, обручка.

7. Укажіть складне речення; підкресліть граматичні основи. Виконайте фонетичний розбір виділеного слова.

А Тимко носить оберемками сухий бур’ян, пильнує, щоб не погасло вогнище (Григір Тютюнник).

Б Це, кажуть, вітер посивів й розгублює волосся (В. Швець).В Ми разом із словами набираємося розуму, набуваємо чужих думок, навчаємося самі думати (Панас Мирний).

Г Зоре моя вечірняя, зійди над горою(Т. Шевченко).

8. Як ви розумієте значення прислів’я: «Вік живи — вік учись»?Варіант 8

1. У якому рядку виділені букви в усіх словах позначають два


звуки?

А щастя, ряд, пір’я;

Б знання, єнот, бюро;

В рілля, ясно, морквяний;

Г м’який, поява, щука.

2. Синоніми — це слова, що:А мають однакову форму, але різне значення;

Б близькі за значенням, але різні за формою;

В протилежні за значенням;

Г вживають жителі певної місцевості.

3. Яким членом речення є виділене слово?Осінь зачаровує мене завжди.

А підметом;

Б означенням;

В обставиною;

Г додатком.

4. М’який знак замість пропусків пишемо в усіх словах у рядку:А пул..с, землян..ці, поліс..кий;

Б умиваєт..ся, різ..бяр, нен..ці;

В буквар.., чотир..ма, шіст..сот;

Г гір..кий, лял..ці, мен..шого.

5. Лише дієслова наведено в рядку:А читати, мріяв, назбирав;

Б визнаний, познайомити, знання;

В читання, написав, окреслити;

Г опрацювання, надійшов, усміхнулася.

6. У якому рядку всі слова утворено одним способом? Укажіть цей спосіб. Виконайте морфемний (за будовою) розбір виділеного слова.А прийти, назбирати, переговорити;

Б вистрибнути, водяний, чорнозем;

В пролісок, перехожий, черговий;

Г майбутнє, черговий, сільський.

7. Розставте розділові знаки в реченні з прямою мовою. Доберіть три спільнокореневі слова до виділеного.Мене звуть Олена Пилипівна сказала вчителька (О. Іваненко).

8. Як ви розумієте значення прислів’я: «Добре ім’я краще багатства»?Варіант 9

1. Наголошеним є перший склад в усіх словах у рядку:А олень, вимова, сани;

Б приятель, донька, камінь;

В читання, випадок, розмір;

Г спина, ненавидіти, новий.

2. До фразеологічних належать усі словосполучення в рядку:А п’ятами накивати, учитися в школі, перша ластівка;

Б зуби гострити, зубний біль, камінь на душі;

В скласти зуби на полицю, байдики бити, накрити мокрим рядном;

Г пустити червоного півня, ясні очі, прикусити язика.

3. Яким членом речення є виділене слово?Часом Десна розливалася так пишно, що у воді потопали не тільки ліси й сінокоси (О. Довженко).

А додатком;

Б означенням;

В підметом;

Г обставиною.

4. Літеру у замість крапок слід поставити в усіх варіантах у рядку:А плавати .. океані; співати .. хорі; .. своєму житті;

Б поїхала .. Америку; зустрів .. бібліотеці; побути .. фотографа;

В прийшла ..чителька, підтримати .. відповідальний момент, купатися .. озері;

Г прийшов ..читель, залишитися .. своєму класі; кіт ..тік.

5. До якої частини мови належать виділені в реченні слова?Як мені здається, ніякі докори сумління не турбували птаха (Л. Письменна).

А іменника;

Б числівника;

В прикметника;

Г займенника.

6. Установіть відповідність між словом і способом словотворення.слово

1 винести

2 весняний

3 безмежний

4 пароплав


спосіб

А суфіксальний

Б префіксально-суфіксальний

В складання основ

Г префіксальний

Д перехід з однієї частини мови в іншу7. Підкресліть головні члени речення. Виконайте фонетичний розбір виділеного слова.Бринить, співає наша мова, чарує, тішить і п’янить (Олександр Олесь).

8. Як ви розумієте значення прислів’я: «Хто людям добра бажає, той і собі має»?Варіант 10

1. За допомогою якої морфеми (значущої частини слова) утворюємо нові форми слова?А кореня;

Б суфікса;В префікса;

Г закінчення.

2. Синонімами є всі наведені слова в рядку:

А глузування, насмішка, усмішка;

Б вільний, незалежний, окремий;

В теплий, весняний, радісний;

Г старанно, дбайливо, ретельно.

3. Поширеним є речення:

А Тетянко, не заважай!

Б Мабуть, піде сніг.

В Сьогодні приїде брат.

Г Сергійко байдики бив.

4. У якому слові на місці виділеного звука слід писати літеру г?А ле[х]кий;

Б во[ґ]зал;

В е[ґ]замен;

Г рю[ґ] зак.

5. Для якого стилю мовлення характерним є вживання слів: ранкова сльоза, світанковий розмай, тихий вечір?А розмовного;

Б художнього;

В наукового;

Г публіцистичного.

6. НЕ є словосполученнями всі сполуки слів у рядку. Виконайте фонетичний розбір виділеного слова.А Іванко мріяв, батьки і діти, над Дніпром;

Б чітко окреслити, на роздоріжжі, гарна погода;

В мир і злагода, біля воріт, засніжений вечір;

Г брати участь, натхненно розповідати, теплі долоні.

7. Простим чи складним є наведене речення? Розставте розділові знаки, підкресліть головні члени речення. Укажіть спосіб творення виділеного слова.Пишається калинонька явір молодіє а кругом їх верболози й лози зеленіють (Т. Шевченко).

8. Як ви розумієте значення прислів’я: «Наука в ліс не веде, а з лісу виводить»?Варіант 11

1. У якому слові м’якість приголосного позначена буквою я?А моя;

Б бязь;

В м’ята;

Г поява.

2. Який розділ науки про мову вивчає частини мови?А лексикологія;

Б синтаксис;

В фонетика;

Г морфологія.

3. Що означає фразеологізм розбити глека?А розхвилюватися;

Б посваритися;

В втратити надію;

Г заплакати.

4. НЕ відбувається подовження приголосних у всіх словах у рядку:А безділ..я, щедріст..ю, зран..я;

Б щаст..я, лист..я, мудріст..ю;

В кохан..я, камін..я, прохан..я;

Г знан..я, зіл..я, радіст..ю.

5. У якому словосполученні виділено головне слово?А прекрасно виглядати;

Б золота обручка;

В вивчити правило;

Г рясно вкриті.

6. Утворіть прикметники від поданих іменників. Запишіть фонетичною транскрипцією виділене слово.Щастя, радість.

7. Розставте розділові знаки в реченні з прямою мовою. Виконайте морфемний (за будовою) розбір виділеного слова.Правду каже прислів’я Без верби та калини нема України (В. Скуратівський).

8. Як ви розумієте значення прислів’я: «Не одежа красить людину, а добрі діла»?Варіант 12

1. Спільнокореневими є всі слова в рядку:А ніч, нічний, уночі;

Б сонце, сонця, на сонці;

В проводити, підводний, вода;

Г весна, навесні, весну.

2. Синонімом до слова заснути є фразеологічний зворот:А нишпорити очима;

Б потупити очі;

В комарика придавити;

Г невсипуще око.

3. Яке речення ускладнено однорідними членами? (Розділові знаки пропущено)А Дорога слалась по зеленому степу широким килимом (І. Не-
чуй-Левицький).

Б Тягнуться до сонця і квіти і трави віти кучеряві гори голубі (В. Сосюра).

В Неси ж мене коню по чистому полю (І. Франко).

Г О шостій годині гості сідали за довгий стіл обідати (Панас Мирний).

4. Літеру и замість пропусків слід писати в усіх словах у рядку:

А д..ректор, такс.., л..мон;

Б б..нт, команд..р, Пар..ж;

В к..нофільм, ц..рк, чемп..он;

Г к..парис, жур.., граф..н.

5. Яке речення з прямою мовою оформлено правильно?А «Яка краса!» — Вигукнула мати.

Б Яка краса! — вигукнула мати.

В «Яка краса!» — вигукнула мати.

Г «Яка краса!» : вигукнула мати.

6. Відредагуйте речення. Виконайте морфемний (за будовою) розбір виділеного слова.Під час уроку всі п’ятикласники давали вірні відповіді.

7. Виконайте фонетичний розбір слова день. Запишіть речення з цим словом.

8. Як ви розумієте значення прислів’я: «Щоб рибу їсти, треба у воду лізти»?

Варіант 13

1. Який розділ науки про мову вивчає звуки мови?А лексикологія;

Б синтаксис;

В морфологія;

Г фонетика.

2. Що означає фразеологізм?Байдики бити.

А лити сльози;

Б нічого не робити;

В сваритися;

Г відпочивати.

3. Спонукальним є речення в рядку:А В день ясний горіло сонце… (Олександр Олесь).

Б Не бував ти у наших краях! (П. Тичина).

В По садах пустинних їде гордовито осінь жовтокоса на баскім коні (В. Сосюра).

Г Спи, моя дитино золота… (М. Вінграновський).

4. М’який знак слід писати в усіх іншомовних словах у рядку:А асфал..т, ател..є, прем..єра;

Б к..ювет, бракон..єр, ад..ютант;

В п..єдестал, порт..єра, міл..йон;

Г бул..йон, кол..є, медал..йон.

5. У якому стилі мовлення вживаємо такі слова?

Тепла душа, очі усміхаються, світанкова роса.

А науковому;

Б публіцистичному;

В художньому;

Г офіційно-діловому.

6. Виконайте морфемний розбір (за будовою) слова світлий. Придумайте й запишіть речення з цим словом.


7. Укажіть речення, ускладнене вставним словом (розділові знаки пропущено в усіх реченнях). Поставте пропущені розділові знаки в усіх варіантах (там, де по-


трібно).

А Чи буде ясно чи прийдуть грози? (В. Гуртовенко).

Б З щастя та горя скувалася доля (Панас Мирний).

В На щастя літак ішов по курсу майже на схід (М. Шумило).

Г Слово дорожче золота (Народне прислів’я).

8. Як ви розумієте значення прислів’я: «Слово — не горобець, вилетить — не спіймаєш»?Варіант 14

1. Який розділ науки про мову вивчає словосполучення і ре-


чення?

А синтаксис;

Б морфологія;

В фонетика;

Г лексикологія.

2. Фразеологічним є сполучення слів у рядку:А чиста рука;

Б надійна рука;

В ліва рука;

Г вимита рука.

3. Яким членом речення є виділене слово?Опівночі айстри в саду розцвіли (Олександр Олесь).

А додатком;

Б означенням;

В присудком;

Г обставиною.

4. З апострофом слід писати всі іншомовні слова в рядку:А міл..йон; порт..єра, комп..ютер;

Б Н..ю Йорк, бракон..єр, п..єдестал;

В ад..ютант, прем..єра, ін..єкція;

Г кур..йоз, ател..є, б..язь.

5. Для якого стилю мовлення характерні слова?Порядок денний, відповідальність покласти, відповідно до закону.

А наукового;

Б художнього;

В офіційно-ділового;

Г розмовного.

6. Відредагуйте речення. Виконайте морфемний розбір виділеного слова.Олександр відкрив двері і побачив свого однокласника.

7. Оформіть правильно речення з прямою мовою. Виконайте фонетичний розбір виділеного словаНе кидайте хлібом, він святий! в суворості ласкавій, бувало, каже дід старий малечі кучерявій (М. Рильський).
8. Як ви розумієте значення прислів’я: «Не кидай слів на вітер»?

Варіант 15

1. У якому слові звуків на два менше, ніж букв?А бджола;

Б ґедзь;

В яблуня;

Г старання.

2. Який фразеологізм відповідає виділеному слову в реченні?Хлопці посварилися.

А накивали п’ятами;

Б збудили заколисану душу;

В поставили на ноги;

Г розбили глека.

3. Вставним словом ускладнено речення:А Насправді ж, музика — це все: і спів, і чистота, і радість.

Б Шахи — гра, що захоплює.

В Чи знаєш, друже, легенду про щастя?

Г Правда завжди випливе.

4. Спрощення відбувається в усіх словах у рядку:А проїз..ний, тиж..невий, облас..ний;

Б чес..ний, кіс..лявий, шіс..надцять;

В балас..ний, щас..ливий, сер..це;

Г ус..ний, пес..ливий, шіс..сот.

5. Іменниками є всі слова в рядку:А натхнення, читати, розмалювати;

Б читання, оголошення, синь;

В синій, оголошував, читанка;

Г опрацювання, працівник, працьовитий.

6. Підкресліть головні й другорядні члени речення. Виконайте фонетичний розбір виділеного слова.Збирають світлі, золоті меди веселокрилі і прозорі бджоли (М. Рильський).

7. Запишіть правильно речення з прямою мовою. Виконайте морфемний (за будовою) розбір виділеного слова.«Словник — це пишний яр, а не сумне провалля» — зазначав М. Рильський.

8. Як ви розумієте значення прислів’я: «Не копай другому ями, бо й сам упадеш»?Варіант 16

1. У якому рядку в усіх словах звуків на один менше, ніж букв?А джміль, тінь, читання;

Б знання, ґудзик, мить;

В щастя, джерело, поява;

Г промінь, м’ята, Полісся.

2. Антонімами є слова в рядку:А малювати — перемальовувати;

Б заходити — виходити;В приходити — заходити;

Г яскравіти — святкувати.

3. Укажіть речення, у якому правильно розставлено розділові знаки при звертанні.А Швидко, швидко ми побачимось рідна матінко моя… (Олександр Олесь).

Б Потерпи, дядечку рідненький, я тебе зараз перев’яжу (Л. Письменна).

В Дзвени моя пісне крилата в вітрах світової весни (В. Со-
сюра).

Г Живи моя державо, Україно! (С. Жук).

4. Літеру і замість крапок слід поставити в усіх словах у рядку:А колібр.., ..деальний, аж..отаж;

Б д..єта, пол..мер, д..зайн;

В апет..т, с..гнал, п..ца;

Г т..тан, граф..н, к..парис.

5. НЕ є словосполученнями всі сполуки слів у рядку:А над озером, Чорне море, надзвичайна краса;

Б радіти успіхам, щира усмішка, сонячні промені;

В діти і дорослі, край дороги, рідний край;

Г день і ніч, мати відпочиває, на майдані.

6. Виконайте морфемний (за будовою) розбір слова польовий. Доберіть до нього два спільнокореневі слова.

7. Розставте розділові знаки в реченні. Виконайте фонетичний розбір виділеного слова.

Часом Десна розливалася так пишно що у воді потопали не тільки ліси й сінокоси (О. Довженко).
8. Як ви розумієте значення прислів’я: «Було б здоров’я, а все інше наживемо»?

Варіант 17

1. Правильно поділено для переносу слова в рядку:А каз-ка, пі-на, о ко;

Б сі-ль, ріл-ля, тиж-день;

В лі-дер, пое-ма, тінь;

Г ті-нь, олі-я, ґуд-зик.

2. Що означає фразеологізм за тридев’ять земель?А близько;

Б далеко;

В довго;

Г швидко.

3. Ускладнено однорідними підметами речення:А Неначе човен в синім морі то виринав, то потопав (Т. Шев-
ченко).

Б Місяць пливе оглядать і небо, і зорі, і землю, і море (Т. Шевченко).

В І зорі, і птиці, і трави з росою вітають мене (В. Сосюра).

Г Земля молодіє від рясту, від сонця, від цвіту (С. Пушик).

4. Префікс при- мають усі слова в рядку:А пр..сісти, пр..звище, пр..подобний;

Б пр..землений, пр..йти, пр..рва;

В пр..красний, пр..мружити, пр..вітати;Г пр..єднати, пр..лягти, пр..морський.

5. Іменником виражено головне слово в усіх словосполученнях у рядку:А відпочивати ввечері, гарний відпочинок, українська мова;

Б співати голосно, надмірна вага, дуже весело;

В розраховувати на допомогу, читання мовчки, вечірня зоря.

Г наспівування мелодії, брак коштів, океан думок.

6. Установіть відповідність між словом і способом творення.1 перехід з однієї частини мови в іншу

2 префіксально-суфіксальний

3 складання основ

4 суфіксальнийА пролісок

Б майбутнє

В скляний

Г виїхати

Д зорепад

7. Розставте розділові знаки, підкресліть головні члени. Виконайте фонетичний розбір виділеного слова.Тихе блідо-блакитне море здається спить (М. Коцюбинський).

8. Як ви розумієте значення прислів’я: «У страху очі великі»?Варіант 18

1. Який спосіб творення слова сніжок?А префіксальний;

Б перехід з однієї частини мови в іншу;

В суфіксальний;

Г префіксально-суфіксальний.

2. Слово в переносному значенні містить рядок:А солодке печиво;

Б солодкі слова;

В солодкий напій;

Г солодка каша.

3. Правильно розставлено розділові знаки в реченні:А Старі, дуби, спасибі вам за осінь… (Л. Костенко).

Б Життя закоротке для щастя а задовге для терпіння (Народна мудрість).

В Книга — джерело знань (Народна мудрість).

Г Ой високо сонце сходить низенько, заходить (Т. Шев-
ченко).

4. Правильно написано всі слова в рядку:А не навидіти, приоритет, Леся українка;

Б прізвище, коридор, Панас Мирний;

В місто Чернігів, прирва, не привітати;

Г кінотеатр «Промінь», нарциз, щасття.

5. У якому стилі мовлення вживаємо такі слова: трикутник, підмет, клас рослин?А художньому;

Б науковому;

В розмовному;

Г офіційно-діловому.

6. Відредагуйте речення. Виконайте фонетичний розбір виділеного слова.Учні нашої школи прийняли активну участь у спортивних змаганнях.

7. Розставте розділові знаки в реченні з прямою мовою. Виконайте морфемний (за будовою) розбір виділеного слова.По одежі нас вітають, а по розуму проводжають говорить українське народне прислів’я.

8. Як ви розумієте значення прислів’я: «Усякий свого щастя коваль»?Варіант 19

1. Лише двоскладові слова наведено в рядку:

А радість, ґудзик, пенал;

Б олія, кінь, з’їзд;

В район, багато, пошук;

Г курйоз, трьох, око.

2. Що означає фразеологізм?Ні риба ні м’ясо.

А сварлива людина;

Б творча людина;

В голодна людина;

Г безхарактерна людина.

3. У якому реченні правильно підкреслено підмет?А Я не люблю осінньої ночі.

Б І нехай наше життя буде чудесною піснею!

В Та ціле підземне місто спорудили.

Г Увесь свій час він приділяв роботі.

4. Укажіть рядок слів, в усіх словах якого замість пропусків слід поставити літеру і.А кол..брі, пр..звище, пр..рва;

Б пр..їзд, в..сокий, пр..звисько;

В к..лимовий, пюп..тр, пр..гарний;

Г пр..довгий, пр..красний, аж..отаж.

5. Непоширеним є речення:А Сьогодні відбудуться збори.

Б Уже надходить весна.

В Хлопці накивали п’ятами.

Г Тут спокійно.

6. Перекладіть українською мовою слова солью, любовью, позначте орфограми. Ви-


конайте морфемний (за будовою) розбір слова придорожня.

7. Підкресліть головні члени речення. Виконайте фонетичний розбір виділеного слова.Знову гречка рясно розцвіла, в полі пахне мед і дика м’ята (Б. Дегтярьов).
8. Як ви розумієте значення прислів’я: «Усе добре переймай, а зле уникай»?

Варіант 20

1. Наголошеним є другий склад у всіх словах у рядку:А дочка, подруга, вимова;

Б новий, спина, виразно;

В завдання, попереду, предмет;

Г кропива, олень, приятель.

2. Яку людину характеризує фразеологізм як мітла?А брудну;

Б проворну;

В некрасиву;

Г розумну.

3. Ускладнено вставним словом речення:А Усю худобу пасли на луках, на полях чи в лісах (О. Воропай).

Б І щось в мені болить, що це і є, напевно, Україна (Л. Кос-
тенко).

В Припливайте до колиски лебеді, як мрії (В. Симоненко).

Г Благословенна будь, о мово рідна , препишний раю мій у світі цім! (С. Черкасенко).

4. Виділене слово є сполучником, його слід писати разом у реченні:А Що/б не сталося, я завжди буду поруч.

Б Що/б тобі, синку, подарувати на день народження?

В «Що/б підготувати на урок історії?» — подумав п’яти-


класник.

Г Треба малого навчитися, що/б знати більше.

5. У якому рядку всі слова відповідають такій морфемній будові: префікс, корінь, суфікс, закінчення?

А провулок, вибірково, легенький;

Б засніжений, налетіти,священний;

В весняний, похмуро, винахід;

Г прибережний, безмежний, обручка.

6. Відредагуйте речення. Виконайте фонетичний розбір виділеного слова.

Усі учні нашого класу вірно виконали завдання.

7. Розставте розділові знаки в реченні з прямою мовою. Виконайте морфемний (за будовою) розбір виділеного слова.Народне прислів’я говорить Добрий початок — половина діла.


8. Як ви розумієте значення прислів’я: «Сила та розум – краса людини»?

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка