Модуль Українська культура з найдавніших часів до сучасностіСкачати 228.39 Kb.
Дата конвертації19.01.2018
Розмір228.39 Kb.

Історія української культури (медичний факультет I курс)
Модуль 1. Українська культура з найдавніших часів до сучасності.
Укладач викладач кафедри філософії та суспільних дисциплін Кравчук Л. В.


 1. “Повість минулих літ” була написана :

  1. Антоній;

  2. Алімпій;

  3. Нестор;

  4. Ярослав;

  5. Агапій;

ANSWER: C


 1. Трепільську культуру відкрив:

  1. М.Грушевський.;

  2. С.Наливайко.;

  3. В.Хвойко.;

  4. О.Вересай.;

  5. Д.Яворницький.;

ANSWER: C


 1. В основі декоративного мистецтва скіфів лежить...

  1. зображення тварин

  2. зображення людей

  3. зображення рослин

  4. зображення неба

  5. зображення стихій

ANSWER: A


 1. Головним богом у слов’ян-язичників був...

  1. Стрибог.

  2. Дажбог.

  3. Сварог.

  4. Зевс.

  5. Велес

ANSWER: B


 1. Головними осередками церковного співу у Київській Русі були:

  1. братські школи;

  2. єпископські кафедри та великі монастирі ;

  3. колегіуми та академії;

  4. церковно-приходські школи;

  5. світські та державні школи;

ANSWER: B


 1. Де і коли з’явилися перші колонії на території сучасної України:

  1. у Подніпров’ї в середині Х ст.;

  2. на Правобережжі у V ст.;

  3. на Лівобережжі у ХІ ст.;

  4. на острові Березань проти Дніпровського лиману вкінці VII ст. до. н.е.;

  5. в Криму у V ст.;

ANSWER: D


 1. До галицько-волинських літературних пам’яток належать:

  1. Бучацьке Євангеліє ХІІІ ст.;

  2. Остромирове Євангеліє ХІІ ст.;

  3. Реймське Євангеліє ХІІ ст.;

  4. «Бесіди» Григорія Богослова Х ст.;

  5. «Слово про закон і благодать»ХІІ ст.;

ANSWER: A


 1. До якого періоду європейської культури належить культура Київської Русі:

  1. до античного;

  2. до середньовічного;

  3. до готичного;

  4. до первісного

  5. до стародавнього;

ANSWER: B


 1. Існує безліч визначень терміну “культура” проте загальним для них є те :

  1. що це характеристика способу життєдіяльності людини, а не тварин;

  2. що це характеристика способу життєдіяльності держави, а не народу;

  3. що це характеристика способу життєдіяльності еліти, а не селян;

  4. що це характеристика способу життєдіяльності тварин, а не людей;

  5. що це характеристика способу життєдіяльності влади, а не виконавців;

ANSWER: A


 1. Коли було створене “Слово о полку Ігоревім”?

  1. 1185-1187 рр.

  2. 988-989рр.

  3. 897-899 рр.

  4. 955-957 рр.

  5. 1354-1356 рр.

ANSWER: A


 1. Культурно-духовна спільність людей, споріднених походженням, мовою, культурними надбаннями, територією проживання, носить назву...

  1. Культурна спільність

  2. Етнос

  3. Культурна ідентифікація

  4. Культурна чуттєвість

  5. Народ

ANSWER: B


 1. На скільки періодів традиційно поділяють українську культуру:

  1. три

  2. шість

  3. сім

  4. чотири

  5. вісім

ANSWER: C


 1. Назва основного матеріалу, який почали використовували для виготовлення більшості знарядь праці та зброї на початку І тиc. до н. e.:

  1. залізо;

  2. мідь;

  3. бронза;

  4. олово;

  5. кремень;

ANSWER: A


 1. Назвіть діяча, який один з перших зробив опис території України та народів, що її населяли:

  1. Геродот;

  2. Боплан;

  3. Сократ;

  4. Нестор;

  5. Антоній;

ANSWER: A


 1. Назвіть типологію культури відповідно до її носіїв

  1. матеріальну і духовну культури

  2. художню і наукову культури

  3. технічну і побутову культури

  4. світову і національну культури

  5. побутову і художню культури

ANSWER: D


 1. Обряди, звичаї, норми є складовими елементами …

  1. технічної культури

  2. теологічної культури

  3. художньої культури

  4. побутової культури

  5. матеріальної культури

ANSWER: D


 1. Панівним типом письма в рукописних пам’ятках ХІІІ ст. був:

  1. напівустав;

  2. устав;

  3. скоропис;

  4. звіриний стиль;

  5. мініанюрний стиль;

ANSWER: A


 1. Перша школа для підготовки духівництва була відкрита...

  1. У Новгороді Ярославом.

  2. У Візантії Володимиром Мономахом.

  3. У Києві за часів Володимира Святославовича.

  4. На Русі за часів Аскольда і Діра.

  5. У Львові за часів Ярослава Мудрого.

ANSWER: A


 1. Першим широким зібранням житійних творів на давньоруському матеріалі вважається...

  1. Остромирове євангеліє.

  2. „Слово о полку Ігоревім”.

  3. Києво-Печерський патерик.

  4. „Повчання Мономаха дітям”.

  5. Житія святих.

ANSWER: C


 1. Предметом історії культури як навчальної дисципліни є

  1. історичне минуле суспільства та національні рухи за відродження культури;

  2. економічний розвиток суспільства та вдосконалення технічного прогресу;

  3. історичний та соціальний досвіт людини, закріплений в традиціях, нормах, звичаях;

  4. філософське тлумачення першооснов всесвіту, теорії походження світу та людини;

  5. немає вірної відповіді;

ANSWER: C


 1. Скільки літер було в слов’янському алфавіті?

  1. 27

  2. 33

  3. 25

  4. 32

  5. 24

ANSWER: A


 1. Слово “культура” походить від латинських слів, що в перекладі означають

  1. обробляти, вирощувати

  2. виховувати, навчати

  3. культивувати, творити

  4. вірувати, цінувати

  5. усі вірні

ANSWER: A


 1. У науковій літературі галицька частина літопису називається:

  1. Літописець;

  2. Літописець Юрія;

  3. Літописець Данила Галицького;

  4. Літописець Галицький;

  5. Літописець Волинський;

ANSWER: C


 1. Хто засновник Києво-Печерського монастиря?

  1. Фотій

  2. Псел

  3. Феодосій

  4. Агапій

  5. Іларіон

ANSWER: C


 1. За умовами якої унії Литва об'єднувалася з Польщею в єдину державу – Річ Посполиту?

A. Люблінської

B. Кревської

C. Берестейської

D. Варшавської

E. Литовської

ANSWER: A
 1. Просвіту у Східній Галичині засновано у:

  1. 1868

  2. 1873

  3. 1881

  4. 1895

  5. 1898

ANSWER: A
27. Берестейська унія була підписана у:

A. 1569 р.;

B. 1654 р.;

C. 1596 р.;

D. 1610 р.;

E. 1648 р.;

ANSWER: C
28. Полемічна література це -

A. творчість авантюрного і художнього характеру

B. творчість міфологічного та історичного характеру

C. творчість атеїстичного і панегіричного характеру

D. творчість церковно-теологічного і художньо-публіцистичного характеру

E. творчість атеїстичного і публіцистичного характеру

ANSWER: D
29. Першим друкованим українським твором до проголошення унії став трактат Г. Смотрицького:

A. “Хронологія”

B. “Ключ царства небесного”

C. “Псалтир з часословцем”

D. “Апостол”

E. “Учительноє Євангеліє”

ANSWER: B
30. Виникнення лялькового театру у XVI ст. пов’язано:

A. зі звичаєм виступів скоморох

B. з традицією виготовляти ляльки

C. з утворенням струнних оркестрів

D. з хореографією

E. з кріпосним театром

ANSWER: B
31. Хто вважається засновником Запорізької Січі?

A. Іван Вишенський

B. Кирило Туровський

C. Климент Смолятич

D. Дмитро Вишневецький

E. Герасим Смотрицький

ANSWER: D
32. Братства в Україні - це:

A. корпоративні об'єднання ремісників споріднених спеціальностей у містах, що користувалися магдебурзьким правом у XV-XVI ст.

B. доброчинні товариства української шляхти, які опікувалися будівництвом православних храмів власним коштом у XV ст.

C. об'єднання реєстрового козацтва та духовенства, які здійснювали контроль за діяльністю вищих православних церковних ієрархів у XV-XVI ст.

D. релігійно-громадські організації міщан при православних церквах на українських землях наприкінці XVI-XVII ст.

E. все перелічене.

ANSWER: D
33. «Апостол» (1574), «Буквар» (1574), Острозька Біблія (1581) є першими:

A. друкованими на українських землях книгами, виданими І. Федоровим

B. рукописними книгами, створеними тогочасною українською мовою

C. підручниками, надрукованими коштом православних братств

D. книгами, надрукованими коштом князя К. Острозького

E. книгами, надрукованими коштом українських меценатів у Кракові

ANSWER: A
34. У якому місті відкрилась перша українська співацька школа?

A. Чернігові

B. Батурині

C. Києві


D. Глухові

E. Львові

ANSWER: D
35. Яка назва закріпилась за архітектурним стилем, що був поширений на українських землях у XVII-XVIII ст.?

A. Козацьке бароко

B. Козацьке відродження

C. Козацький ренесанс

D. Українське відродження

E. Козацький стиль

ANSWER: A
36. За часів Івана Мазепи столицею Гетьманщини було місто:

A. Чигирин

B. Батурин

C. Гадяч


D. Київ

E. Львів


ANSWER: B
37. Який із поданих історико-літературних творів не належить до козацьких літописів?

A. «Літопис Самовидця»

B. «Хроніка з літописців стародавніх» Ф. Софоновича

C. Літопис Г. Граб’янки

D. Літопис C. Величка

E. Усі не належать

ANSWER: B
38. Найосвіченішим прошарком населення на Україні в ХІV – ХVІ ст. було:

A. ремісники;

B. міщани;

C. духовенство;

D. селяни;

E. козаки;

ANSWER: C
39. Доба бароко в Україні охоплює:

A. ХVІ - ХVІІ ст.

B. ХV - ХVІ ст.

C. ХVІІ - ХVІІІ ст.

D. ХVІІІ - ХІХ ст.

E. ХІХ - XX ст.

ANSWER: C
40. У XVIII ст. музичною столицею Лівобережжя стало місто:

A. Глухів

B. Львів

C. Київ


D. Луцьк

E. Полтава

ANSWER: A
41. Назвіть українського письменника, автора поеми ”Мойсей”, повістей “Захар Беркут”, “Борислав сміється”

A. Котляревський

B. Франко

C. Старицький

D. Гулак-Артемовський

E. Шевченко

ANSWER: B
42. Коли вперше було видано „Кобзар” Тараса Шевченка?

A. 1821 р.

B. 1824 р.

C. 1845 р.

D. 1840 р.

E. 1861 р.

ANSWER: D
43. Розпорядження царського уряду Росії, спрямоване на утиски української культури, підписане 18.05.1876 року, - це:

A. Валуєвський указ.

B. Емський указ.

C. Петровський циркуляр.

D. Цензурне розпорядження.

E. Імператорський указ.

ANSWER: B
44. Галицьке літературне угрупування «Руська трійця» було очолюване:

A. Маркіяном Шашкевичем, Яковом Головацьким та Іваном Вагилевичем

B. Маркіяном Шашкевичем, Яковом Головацьким та Іваном Франком

C. Маркіяном Шашкевичем, Яковом Головацьким та Лесею Українкою

D. Іваном Вагилевичем, Яковом Головацьким та Іваном Франком

E. Іваном Вагилевичем Яковом Головацьким та Лесею Українкою

ANSWER: A
45. Автором музики гімну „Ще не вмерла Україна” є:

A. М. Вербицький.

B. І.Лаврівський.

C. П.Чубинський.

D. М.Лисенко.

E. М.Мусоргський.

ANSWER: A
46. Хто із письменників входив у Кирило-Мефодіївське товариство?

A. Л.Українка

B. М.Коцюбинський

C. Т.Шевченко

D. П.Мирний

E. М. Кропивницький

ANSWER: C
47. Літературне угруповання "Руська трійця" було створене:

A. У 1833 році

B. У 1931 році

C. У 1753 році

D. У 1839 році

E. У 1835 році

ANSWER: A
48. Назвіть період існування “Кирило-Мефодіївського братства”

A. десять місяців;

B. двадцять місяців;

C. чотирнадцять місяців;

D. дванадцять місяців.

E. три роки;

ANSWER: C
49. Кого вважають основоположником української класичної музики?

A. М. Лисенка

B. П. Сокальського

C. М. Аркаса

D. С. Гулак-Артемовського

E. М. Вербицького

ANSWER: A
50. Який новий матеріал почали застосовувати архітектори для забудови наприкінці ХІХ ст.?

A. порцеляну

B. мармур

C. шліфоване каміння

D. залізобетон

E. цеглу


ANSWER: D
51. Ректором Харківського університету був:

A. П.Гулак-Артемовський

B. Володимир Каразін

C. Іван Могильницький

D. Михайло Грушевський

E. Андрей Шептицький

ANSWER: A
52. Назвіть перший університет, який було відкрито на території російської України.

A. Харківський університет

B. Львівський університет

C. Київський університет

D. Одеський університет

E. Полтавський університет

ANSWER: A
53. Хто є автором творів “Захар Беркут”, “Борислав сміється”, поеми “Мойсей”?

A. Іван Франко

B. Г.Квітка-Основ'яненко

C. П.Куліш

D. Марко Вовчок

E. І.Нечуй-Левицький

ANSWER: A
54. Публікація альманаху “Русалка Днiстровая” відбулась:

A. в 1837 р. у Будапешті

B. в 1833 р. у Львові

C. в 1835 р. у Києві

D. в 1846 р. у Петербурзі

E. в 1845 р. у Тернополі

ANSWER: A
55. Назвіть найвідомішу українську співачку ХІХ початку ХХ ст.?

A. Марія Скадовска

B. Маруся Чурай

C. Марко Вовчок

D. Соломія Крушельницька

E. Марія Заньковецька

ANSWER: D
56. У якому році М. Грушевський з І. Франком заснували “Літературно-науковий Вісник”:

A. 1900 р.

B. 1898 р.

C. 1799 р.

D. 1846 р.

E. 1818 р.

ANSWER: B
57. У 1841 р. в Петербурзі Є. Гребінкою було видано альманах:

A. “Ластівка”;

B. “Основа”;

C. “Сніп”;

D. “Сонце”;

E. “Русалка Дністрова”;

ANSWER: A
58. Національну бібліотеку Української держави, Українську державну академію мистецтв, Державну археологічну комісію, Державний архів було засновано за часів визвольних рухів 1917-1920 рр., під час правління:

A. Української Центральної Ради

B. гетьманату П. Скоропадського

C. Директорії

D. Української Радянської Соціалістичної Республіки

E. Української Народної Республіки

ANSWER: B
59. Українську академію наук було засновано:

A. у листопаді 1918 року

B. у листопаді 1930 року

C. у листопаді 1920 року

D. у листопаді 1922 року

E. у листопаді 1925 року

ANSWER: A
60. Хто був першим президентом Української Академії наук?

A. Грушевський

B. Скоропадський

C. Вернадський

D. Голубович

E. Винниченко

ANSWER: C
61. У якому році Лесь Курбас створив театр «Березіль»?

A. у 1817 р.

B. у 1922 р.

C. у 1907 р.

D. у 1882 р.

E. у 1865 р.

ANSWER: B
62. Спілка пролетарських письменників створена в 1923р. мала назву:

A. «Плуг»

B. «Гарт»

C. «Основа»

D. «Жнива»

E. «Спілка »

ANSWER: B
63. За який твір радянська влада таврувала B. Сосюру як "буржуазного націоналіста".

A. «Любіть Україну»

B. «Степан Бандера»

C. «Червоні троянди»

D. «Тарас Трясило»

E. «Мазепа»

ANSWER: A
64. Як називають плеяду молодих інтелігентів, що розпочали свій творчий шлях на межі 50-60-х років в Україні?

A. «П’ятидесятниками»

B. «Шістдесятниками»

C. «Відродженням»

D. «Націоналістами»

E. «Соціалістами»

ANSWER: B
65. До найпомітніших постатей шістдесятників відносять:

A. І. Дзюбу, І. Світличного, Є. Сверстюка, І. Драча, Л. Костенко

B. М. Рильського, П. Тичину, М. Бажана, B. Сосюру, A. Малишка

C. B. Еллан-Блакитного, М. Йогансена, C. Пилипенка,

D. П. Панча, A. Головка, О. Копиленка, М.Хвильового

E. Т.Шевченка, М.Коцюбинського, І.Франка, І.Котляревського

ANSWER: A
66. Фільм „Тіні забутих предків” знято кінорежисером:

A. Довженком.

B. Параджановим.

C. Світличним.

D. Кавалерідзе.

E. Осикою.

ANSWER: B
67. Хто з українських письменників входив у об’єднання “шістдесятників”?

A. М.Рильський

B. Л.Костенко

C. Т.Шевченко

D. М.Хвильовий.

E. І. Франко.

ANSWER: B
68. Через який фільм О.Довженко зазнав суворої критики від Сталіна.

A. «Україна в огні»

B. «Тарас Бульба»

C. «Арсенал»

D. «Рідна країна»

E. «Щорс»

ANSWER: A
69. Автором пісень “Я піду в далекі гори”, “Водограй”, “Червона рута” був:

A. І. Бобул;

B. B. Івасюк;

C. І. Попович;

D. Є. Мірошниченко;

E. C. Ротару;

ANSWER: B
70. У котрому році Академію наук України проголосили національною:

A. 1990


B. 1994

C. 2000


D. 1991

E. 2009


ANSWER: B
“Книга буття українського народу” – це програмний документ:

A. НТШ;


B. Головної Руської Ради;

C. “Руської Трійці”;

D. Кирило-Мефодіївського братства;

E. КПУ.


ANSWER: D
71. Позначте факт, що стосується життєпису Миколи Костомарова:

A. автор першого історичного роману “Чорна рада”;

B. заснував НТШ у Львові;

C. заснував Національний музей у Львові;

D. очільник Кирило-Мефодіївського товариства;

E. був викадачем Львівського університету.

ANSWER: D
72. Іронічну поему “Енеїда” Івана Котляревського видано у:

A. 1822 р.;

B. 1825 р.;

C. 1798 р.;

D. 1878 р.;

E. 1893 р.

ANSWER: C
73. Видавцем “Історії Русів” був:

A. анонімний автор;

B. Й. Бодянський;

C. О. Безбородько;

D. О. Рігельман;

E. В. Хвойка.

ANSWER: D
74. Вкажіть роки життя Івана Франка:

A. 1868 – 1928;

B. 1814 – 1861;

C. 1856 – 1916;

D. 1848 – 1905;

E. 1859 - 1893.

ANSWER: C
75. Першим президентом УАН було призначено:

A. Д. Багалія;

B. С. Єфремова;

C. В. Вернадського;

D. В. Липського;

E. М. Грушевського.

ANSWER: C
76. Позначте назву міжнародної організації, співзасновником якої стала УРСР у червні 1945 р.:

A. ОУН;


B. ООН;

C. УВО;


D. УПА;

E. СРСР.


ANSWER: B
77. Позначте логічний ланцюжок понять і термінів, що стосуються українського національного руху в період “відлиги”:

A. культ особи, десталінізація, реабілітація;

B. раднаргосп, семирічка “хрущовка”;

C. дисидент, шістдесятники, самвидав;

D. волюнтаризм, лібералізація, демократизація;

E. націоналізація, продподаток, українізація.

ANSWER: C
78. Політична маніфестація у Київському театрі “Україна” відбулась під час прем’єри фільму “Тіні забутих предків” у зв’язку з репресіями серед української інтелігенції:

A. 4 вересня 1965 р.;

B. 24 травня 1972 р.;

C. 20 квітня 1978 р.;

D. 29 червня 1988 р.;

E. 25 березня 1980 р.

ANSWER: A
79. Хто вважається першим вітчизняним автором друкованої книги :

А. Іван Федоров

B. Юрій Дрогобич

С. Кирило Терлецький

D. Петро Cкарга

E. Кирило Туровський

ANSWER: B

80. Володимирський собор у Києві будувався та оздоблювався упродовж:

A. 1862 – 1886 рр.;

B. 1890 – 1899 рр.;

C. 1788 – 1789 рр.;

D. 1890 – 1900 рр.

E. 1755 -1765 рр.

ANSWER: A


81. У живописі України початку XIX ст. переважаючим художнім стилем був:

A. футуризм

B. романтизм

C. кубізм

D. імпресіонізм

E. натуралізм

ANSWER: B
82. Хто є автором творів “Сердешна Оксана”. “Конотопська відьма”?

A. І.Котляревський

B. Г.Квітка-Основ'яненко

C. П.Куліш

D. Марко Вовчок

E. І.Нечуй-Левицький

ANSWER: B
83. Кого вважають “батьком” українського театру:

A. І. Нечуя-Левицького;

B. М. Кропивницького;

C. І. Тобілевича;

D. М. Драгоманова;

E. Л. Курбаса;

ANSWER: B
84. „В своїй хаті своя й правда, і сила, і воля” - ці слова належать:

A. І. Франкові.

B. Лесі Українці

C. М. Шашкевичу

D. Т.Г.Шевченкові

E. М. Коцюбинському

ANSWER: D
85. Вкажіть прізвище відомого українського фізика, який відзначився перекладом зі староєврейської мови Псалтиря та з грецької – Євангелія:

A. Микола Гамалія;

B. Іван Пулюй;

C. Микола Кибальчич;

D. Олександр Ляпунов;

E. Леонід Каденюк.

ANSWER: B
86. Реалізм – це:

A. напрям в культурі, що сформувався всередині ХІХ ст., представники якого прагнули об’єктивно відтворити дійсність;

B. напрям в культурі, що сформувався на основі стилю модерн;

C. напрям в культурі в якому домінують елементи сентименталізму;

D. напрям в культурі, в якому домінують елементи романтики;

E. напрям в культурі, в якому домінують елементи класицизму.

ANSWER: A
87. Закон про навчання релігії у школах затверджено:

A. 31 серпня 1890 р.;

B. 20 червня 1872 р.;

C. 2 вересня 1888 р.;

D. 31 січня 1900 р.;

E. 7 жовтня 1917 р.

ANSWER: B
88. “Руську Раду” заснували:

A. народовці;

B. москвофіли;

C. радикали;

D. соціалісти;

E. комуністи.

ANSWER: B
89. Ідею заснування “Просвіти” висунув:

A. О. Барвінський;

B. Ю. Романчук;

C. С. Качала;

D. К. Левицький;

E. Б. Бойчук.

ANSWER: C
90. Що було однією з ознак дисидентського руху в Україні в другій половині 1960 - першій половині 1980-х років?

A. мирний, ненасильницький характер боротьби

B. поширення руху лише в західних областях України

C. координація масових антиурядових акцій з московськими групами

D. домінування релігійної течії, її підтримка з боку православної церкви

E. ознайомлювання світового співтовариства з розвитком соціалізму та комунізму в Україні

ANSWER: A
91. Який роман О.Гончара, написаний у 1968 р., здобув світове визнання:

A. “Собор”

B. “Твоя зоря”

C. “Тронка”

D. “Чорна рада”

E. “Україна в огні”

ANSWER: A
92. Які два типи вищої школи було встановлено на Україні у 20-х рр. ХХ ст.?

A. технікуми та інститути;

B. університети та технікуми;

C. академії та інститути;

D. колегіуми та університети;

E. ліцеї та колегіуми;

ANSWER: A
93. Складовими частинами культури є:

A. Матеріальна і духовна культура

B. Народні танці

C. Звичаї

D. Художні твори,легенди

E. Побутовий посуд

ANSWER: A
94. Перше повне друковане видання в Україні всіх книг Святого Письма називалось:

A. Острозька біблія

B. Апостол

C. Остромирове Євангеліє

D. Київська біблія

E. Українська біблія

ANSWER: A
95. З якого року термін “українізація” не вживається в офіційних документах:

A. 1933 р.;

B. 1934 р.;

C. 1937 р.;

D. 1938 р.;

E. 1940 р.

ANSWER: C
96. У серпні 1948 р. на сесії ВАСГНІЛ Т. Лисенко назвав генетику:

A. “поступом у майбутнє”;

B. “важливим вченням”;

C. “буржуазною псевдонаукою”;

D. “перспективним розвитком”;

E. "пережитками минулого"

ANSWER: C
97. У листопаді 1991 р. в Києві і Чернівцях відбувся перший Всеукраїнський кінофестиваль, присвячений пам’яті:

A. В. Івасюка;

B. І. Миколайчука;

C. О. Довженка;

D. В. Чорновола;

E. О. Довженка.

ANSWER: A
98. У котрому році Верховна Рада України прийняла “Основи законодавства України про культуру”:

A. 1990 р.;

B. 1991 р.;

C. 1993 р.;

D. 1992 р.;

E. 1996 р.

ANSWER: D
99. Коли відбудовано й освячено Успенський собор Києво-Печерської лаври:

A. 28 серпня 1991 р.;

B. 28 серпня 2000 р.;

C. 24 серпня 1995 р.;

D. 14 вересня 1996 р.;

E. 15 серпня 1990 р.

ANSWER: B
100. У 1967 р. В’ячеслав Чорновіл уклав збірник:

A. “Інтернаціоналізм чи русифікація”;

B. “Тиша і грім”;

C. “Лихо з розуму”;

D. “Вітер в обличчя”;

E. "Погляд у спину".ANSWER: C

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка