Модуль Інформаційні технології в системі охорони здоров’я обробки та аналізу медико-біологічних даних. Текстові тестові запитанняСторінка4/30
Дата конвертації23.10.2017
Розмір5.72 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30

 • Адекватність моделі регресії оцінюють методом:

  1. * дисперсійного аналізу

  2. кореляційного аналізу

  3. регресійного аналізу

  4. лінійного програмування

  5. математичного аналізу

 • Активна комірка в МS ЕхсеІ- це:

  1. * комірка, на якій знаходиться курсор виділення

  2. комірка, в яку введені дані

  3. комірка, в яку введена формула

  4. комірка, синього кольору

  5. комірка А1;

 • Апроксимаційний аналіз- це

  1. * розділ математичної статистики, що вивчає математичне моделювання залежності середнього значення результативної ознаки від однієї чи декількох факторних ознак з наступною статистичною оцінкою якості моделі.

  2. Cукупність методів перевірки істинності впливу одного або декількох факторів на результативну ознаку об’єктів генеральної сукупності

  3. сукупність статистичних методів оцінки впливу різноманітних факторів на результативну ознаку об’єктів шляхом порівняння вибіркових факторіальної і випадкової дисперсій

  4. сукупність методів перевірки істинності впливу одного або декількох факторів на результативну ознаку об’єктів заданої вибірки

  5. сукупність статистичних методів оцінки впливу різноманітних факторів на результативну ознаку об’єктів шляхом порівняння вибіркових середніх величин

 • В електронній таблиці МS ЕхсеІ виділіть довільний непорожній діапазон комірок із числовими даними, що підлягають графічному відображенню, активізуйте кнопку Мастер диаграмм на панелі інструментів Стандартная, а у вікні, що з'явиться, - кнопку Готово. У результаті:

  1. на аркуші робочої книги з'явиться порожня область діаграми

  2. вікно програми Мастер диаграмм закриється без видимих результатів

  3. * буде побудована діаграма за значеннями виділених комірок

  4. на аркуші робочої книги з'явиться майстер функцій

  5. на аркуші робочої книги нічого не з'явиться

 • В електронній таблиці МS ЕхсеІ виділіть довільний непорожній діапазон комірок із числовими даними, що підлягають графічному відображенню, активізуйте кнопку Мастер диаграмм на панелі інструментів Стандартная, а у вікні, що з'явиться, - кнопку Готово. У результаті:

  1. на аркуші робочої книги з'явиться порожня область діаграми;

  2. вікно програми Мастер диаграмм закриється без видимих результатів;

  3. * буде побудована діаграма за значеннями виділених комірок;

  4. на аркуші робочої книги з'явиться майстер функцій;

  5. на аркуші робочої книги нічого не з'явиться;

 • В медицині найчастіше розглядають випадкові величини, які підлягають такому закону розподілу:

  1. Госсета

  2. Біноміальному

  3. Пуассона

  4. * Гаусса

  5. Менделя

 • В результаті експерименту, що може бути повторений велику кількість разів, отримані значення х1, х2,..., хn, які називають:

  1. щільністю розподілу випадкової величини

  2. законом розподілу

  3. функцією розподілу

  4. * випадковою величиною

  5. вибіркою

 • Величина, котра може приймати будь-які числові значення в даному інтервалі значень називається:

  1. дискретною випадковою величиною

  2. * неперервною випадковою величиною

  3. випадковою величиною;

  4. параметром розподілу випадкової величини

  5. законом розподілу випадкової величини

 • Вибірка називається репрезетативною, якщо вона представляє:

  1. всі частини деякої сукупності

  2. * всі частини генеральної сукупнустості

  3. деяку частину генеральгої сукупності

  4. тільки перші і останні значення сукупності

  5. середній діапазон сукупності

 • Випадкові події бувають:

  1. Дискретними

  2. Безперервними

  3. * Дискретними і безперервними

  4. Безперервними і випадковими

  5. Випадковими

 • Вирази у формулах електронних таблиць МS ЕхсеІ створюють за допомогою:

  1. * знаку рівності, адрес комірок, чисел, математичних операцій, круглих дужок, функцій;

  2. знаку рівності, адрес комірок, математичних функцій, квадратних дужок;

  3. знаку рівності, адрес комірок, коми.

  4. знаку рівності, адрес комірок, математичних функцій, двокрапок;

  5. знаку рівності, адрес комірок, квадратних дужок; круглих дужок;

 • Вирішальне правило, яке забезпечує прийняття вірної гвпотези і відхилення хибної – це

  1. статистична гіпотеза

  2. * статистичний критерій К

  3. критична область

  4. рівень значущості

  5. міцність критерію

 • Відображення і маркування осей координат діаграми задається в МS ЕхсеІ у вікні Мастер диаграмм за допомогою вкладки:

  1. Подписи данных

  2. Линии сетки

  3. * Оси

  4. Легенда

  5. Ряд

 • Вкажіть найбільш повну відповідь. Параметри розподілу це:

  1. математичне сподівання

  2. дисперсія

  3. ймовірність

  4. вибірка об’єму n

  5. * математичне сподівання, дисперсія

 • Вкажіть перелік, що містить типи стандартних діаграм у МS ЕхсеІ:

  1. График, Секторная, Точечная

  2. * Круговая, Точечная, Гистограмма

  3. График, Круговая, Волнистая

  4. Голубая, График, Биржевая

  5. всі відповіді вірні

 • Вкажіть перелік, що містить умовні позначення тільки математичних функцій MS Excel:

  1. МИН, МАКС, СУММ

  2. * ЕХР, ЗСЗКТ, ЗИМ

  3. ЕХР, СУММ, СОЗ

  4. ЗИМ, ДИСП, МАКС

  5. ЕХР, ЗСЗКТ, МИН

 • Вкажіть послідовність операцій при воборі критерію: 1. Формулювання задачі; 2. Вибір конктерного критерію; 3. Визначення класів критерію, що використовуються; 4. Визначення додаткових умов вибору критерію

  1. 1,2,3,4

  2. 4,2,1,3

  3. * 1,3,4,2

  4. 1,4,2,3

  5. 1,4,3,2

 • Вкажіть правильний запис функції в MS Excel:

  1. ЕСЛИ(С4=1;3);

  2. ЕСЛИ{С4=1;ЕСЛИ(D1=3;5);

  3. * ЕСЛИ(С4=1 ;$D$2;ЕСЛИ(С4=2;$Е$2;$Р$2)).

  4. ЕСЛИ[С4=1;3];

  5. ЕСЛИ{С4=1;ЕСЛИ D1=3;5;

 • Групу комірок електронної таблиці MS Excel які розміщені поряд і утворюють прямокутник, можна назвати:

  1. аркушем

  2. таблицею

  3. сегментом

  4. * діапазоном

  5. книгою

 • Двовибірковий F-тест для дисперсій

  1. * Розраховує та перевіряє по критичному значенню критерій Фішера для дисперсій двох незалежних вибірок

  2. Розрахунок параметрів функції лінійної регресії по методу найменших квадратів

  3. Розраховує t-критерій Стьюдента для середніх значень двох вибірок при рівних дисперсіях

  4. Розраховує t-критерій Стьюдента для середніх значень двох вибірок при не рівних дисперсіях

  5. Розраховує t-критерій Стьюдента для середніх значень двох вибірок без припещення про дисперсіїї. Використовується, коли є природня парність спостережень у вибірках

 • Де не може бути розміщена діаграма в процесі створення засобами МS ЕхсеІ:

  1. на одному з робочих аркушів поточної робочої книги

  2. на окремому аркуші поточної робочої книги

  3. у виділеному діапазоні комірок

  4. * на будь-якому аркуші нової робочої книги

  5. на наступному аркуші, від аркушу, де знаходяться дані для побудови діаграми

 • 221. Дискретна випадкова величина Х, яка може набувати тільки цілих невід’ємних значень з ймовірностями - це закон розподілення:

  1. Госсета

  2. * Біноміальний

  3. Пуассона

  4. Гаусса

  5. Менделя

 • Дискретні події -

  1. * мають певне числове значення в даний момент часу

  2. можуть набувати різного значення за певний проміжок часу

  3. значення їх набуває спочатку відємне а потім додаткове значення

  4. набувають спочатку додатнього а потім відємного значення

  5. немає жодної правильної відповіді

 • Дискретною випадковою називається величина, яка приймає значення:

  1. з замкненого інтервалу [0;n]

  2. з відкритого інтервалу (0;n)

  3. з напівзамкненого інтервалу зліва або справа

  4. * cкінчену кількість значень х1, х2,..., хn.

  5. тільки з початку інтервалу

 • Дисперсія для неперервної випадкової величини – це:

  1. первісна від функції розподілу

  2. * інтеграл від функції розподілу

  3. факторіал від функції розподілу

  4. квадрат функції розподілу

  5. похідна від функції розподілу

 • Діаграма -це:

  1. прямокутні стовпці числових даних

  2. співвідношення між частинами і цілими числових даних

  3. * графічне відображення числових даних

  4. графік математичної функції

  5. графік статистичної функції

 • Діаграми розсіювання випадкових величин характеризує:

  1. параметри розподілу випадкових величин

  2. емпіричну функцію розподілу

  3. * зміст концепції кореляції

  4. щільність розподілу

  5. напрям розподілу

 • Діапазон комірок —це:

  1. комірка В2

  2. декілька комірок із суміжними сторонами

  3. сукупність комірок із суміжними сторонами прямокутної форми

  4. сукупність комірок із суміжними сторонами квадратної форми

  5. * декілька виділених комірок

 • Діапазон комірок вказується у форматі:

  1. <комірка 1><комірка 2>

  2. (<комірка 1>-<комірка 2>)

  3. (<комірка 1><комірка 2>)

  4. <комірка 1>;<комірка 2>

  5. * <комірка 1>:<комірка 2>

 • Для видалення виділеного стовпця електронної таблиці МS ЕхсеІ треба:

  1. * виконати команду Правка-Удалить;

  2. виконати команду Правка-Вырезать;

  3. натиснути на клавішу Delete;

  4. вибрати в Контекстному меню команду Вырезать;

  5. виконати команду Правка-Очистить;

 • Для видалення значень виділеного стовпця в електронній таблиці MS Excel слід:

  1. * натиснути на клавішу Delete

  2. виконати команду Правка>Удалить

  3. виконати команду Данные>Фильтр

  4. натиснути ПКМ і вибрати команду Вырезать

  5. виконати команду Правка>Вырезать

 • Для виділення цілого робочого листка використовується клавіша

  1. Shift і стрілочка вліво

  2. * Ctrl+А

  3. F2

  4. Shift+А

  5. F4

 • Для побудови гістограми розподілу потрібно:

  1. вибрану частину вибірки розбити на малі інтервали і підрахувати ймовірність попадання випадкової величини в даний інтервал

  2. весь діапазон значень розбити на малі інтервали і не враховувати ймовірність попадання випадкової величини в даний інтервал

  3. тільки підрахувати ймовірність попадання випадкової величини в даний інтервал

  4. * весь діапазон значень розбити на малі інтервали і підрахувати ймовірність попадання випадкової величини в даний інтервал

  5. немає правильної відповіді

 • Для побудови графіка за даними електронної Таблиці МS ЕхсеІ слід використати команду:

  1. Данные-Итоги...

  2. * Вставка-Диаграмма...

  3. Вставка-Рисунок

  4. Сервис-3ависимости

  5. Данные-Сортировка

 • Для побудови діаграми в МS ЕхсеІ дані групуються:

  1. * в ряди

  2. в стовпці

  3. в діапазони комірок

  4. в ряди і стовпці

  5. немає правильної відповіді

 • Для присвоєння ім'я комірці електронної таблиці MS Excel треба:

  1. ввести ім'я в комірку

  2. * виконати команду Вставка>Имя>Присвоить...

  3. виконати інші дії

  4. виконати команду Переименовать

  5. виконати команду Правка>Специальная вставка

 • Для редагування значення комірки електронної таблиці MS Excel потрібно:

  1. виділити комірку і змінити її значення

  2. виділити комірку, натиснути на функціональну клавішу Р4 і змінити значення комірки

  3. * виділити комірку, встановити текстовий курсор у рядок формул, внести редакцію в записи комірки і натиснути на клавішу Enter

  4. виділити комірку, натиснути на функціональну клавішу Р8 і змінити значення комірки

  5. виконати інші дії

 • Для того, щоб отримати характеристику розсіювання, використовують:

  1. * стандартне відхилення

  2. математичне сподівання

  3. значення ймовірності

  4. всі відповіді правильні

  5. немає правильної відповіді

 • Для чого призначена вкладка Выравнивание вікна Формат названия диаграммы в МS ЕхсеІ:

  1. для вирівнювання підпису осей діаграми

  2. для вирівнювання діаграми на листі

  3. для зміни орієнтації тексту назви діаграми

  4. * для вирівнювання тексту назви по центру області побудови діаграми

  5. для вирівнювання тексту назви діаграми по горизонталі і по вертикалі, а також зміни її орієнтації

 • Для чого призначена вкладка Шкала вікна Формат оси в МS ЕхсеІ:

  1. для визначення лінійних розмірів діаграми вздовж відповідних осей

  2. * для встановлення типу, масштабу, діапазону зміни значень даних і ціни поділки шкали на відповідних осях

  3. для зміни масштабу зображення діаграми

  4. для встановлення типу

  5. для встановлення масштабу, діапазону зміни значень даних

 • Для чого призначена кнопка Автосумма на панелі інструментів Стандартная МS ЕхсеІ:

  1. * для обчислення суми числових даних, які містяться в діапазоні комірок стовпця або рядка

  2. для обчислення суми числових даних, які містяться в діапазоні несуміжних комірок стовпця

  3. для обчислення суми числових даних, які містяться в прямокутному діапазоні

  4. для обчислення суми числових даних, які містяться в квадратному діапазоні

  5. для обчислення суми числових даних, які містяться на двох суміжних листах

 • Для чого призначена програма Мастер диаграмм в МS ЕхсеІ:

  1. для збереження діаграм на диску

  2. * для побудови діаграм

  3. для виділення елемента діаграми

  4. для видалення діаграми

  5. всі відповіді вірні

 • Для чого призначені формули в електронних таблицях MS Excel:

  1. для описування даних

  2. для скороченного запису дій

  3. * для виконання дій над вмістом комірок

  4. для введення даних

  5. для побудови діаграм

 • Довірча ймовірність – це:

  1. Сукупність значень, при яких основна гіпотеза не приймається

  2. * Ймовірність прийняття правильного рішення

  3. Ймовірність попадання критерію перевірки в критичну область

  4. Ймовірність з якою може бути відхилена нульова гіпотеза, коли вона є вірною

  5. Вирішальне правило, яке забезпечує прийняття вірної гвпотези і відхилення хибної

 • Електронні таблиці МS ЕхсеІ зберігаються у файлах із розширенням:

  1. .doc

  2. .bmp

  3. .tif

  4. * .xls

  5. .txt

 • Емпіричний графік розподілу, що показує, як часто були отримані ті чи інші значення називається:

  1. щільністю розподілу

  2. * гістограмою розподілу

  3. медіаною розподілу

  4. законом розподілу

  5. випадковою залежністю

 • З чого складається робоча книга в МS ЕхсеІ:

  1. з активних комірок

  2. * з робочих аркушів

  3. з файлів

  4. з макросів

  5. з шаблонів

 • За допомогою якого виразу можна визначити найменше число, що міститься в комірках D2, Е5 і діапазоні комірок В6:С9 електронної таблиці МS ЕхсеІ:

  1. =МІN(D2,Е5,В6,С9)

  2. =МІN(D2,Е5,В6:С9)

  3. * =МИН(D2;Е5;В6:С9)

  4. =МІN(D2,Е5/В6,С9)

  5. вірної формули немає

 • За допомогою якого символу відокремлюють аргументи функцій в електронних таблицях МS ЕхсеІ;

  1. , (кома)

  2. / (слеш)

  3. ; (крапка з комою)

  4. * : (двокрапка)

  5. *(зірочка)

 • За допомогою якої з вкладок вікна Мастер диаграмм в МS ЕхсеІ можна змінити підписи осей діаграми:

  1. Оси

  2. * Заголовки

  3. Линии сетки

  4. Легенда

  5. Ряд

 • За допомогою якої клавіші можна виділити несуміжний діапазон комірок електронної таблиці MS Excel:

  1. * CTRL

  2. ALT

  3. SHIFT

  4. ALT+SHIFT

  5. CTRL+ALT

 • За допомогою якої команди MS Excel можна відкрити вікно Мастер функций:

  1. Сервис-Мастер

  2. * Вставка-Функция...

  3. Данные-Итоги

  4. Вставка-Символ

  5. Формат-Функция…

 • За допомогою якої команди MS Excel можна задати колір і узор замалювання виокремленого діапазону комірок:

  1. * Формат-Ячейки...-Вид

  2. Вид-Представления...

  3. Сервис-Подбор параметра...

  4. Вставка-Заливка…

  5. Формат-Стиль

 • За допомогою якої команди MS Excel можна задати режим ручного керування обчисленнями:

  1. * Сервис-Параметры...>Вычисления-Вычисления: вручную;

  2. Сервис-Исправления;

  3. Сервис-Мастер;

  4. Всавка-Объект;

  5. Сервис-Сортировка;

 • За допомогою якої команди MS Excel можна задати формат відображення чисел:

  1. Вид-О6ычный

  2. * Формат-Ячейки-Число

  3. Данные-Внешние данные

  4. Формат-Ячейки-Выравнивание

  5. Формат-Число

 • За допомогою якої команди MS Excel можна заповнити стовпець електронної таблиці значеннями арифметичної прогресії:

  1. Вставка>Обьект...

  2. Вставка>Функция,..

  3. Сервис>3ависимости

  4. * Правка>Заполнить>Прогрессия...

  5. Данные>Сортировать по возростанию

 • За допомогою якої команди MS Excel можна захистити робочий аркуш:

  1. Формат-Лист-Скрыть

  2. Правка-Удалить лист

  3. * Сервис-3ащита…3ащитить лист...

  4. Правка-Скрыть

  5. Вставка-Примечание

 • За допомогою якої команди в МS ЕхсеІ можна активізувати панель інструментів для побудови діаграми:

  1. Вставка-Диаграмма...

  2. Сервис-Параметры...-Диаграмма

  3. * Вид-Панели инструментов-Диаграммы

  4. Сервис-Диаграмма

  5. Данные-Сводная таблица

 • За допомогою якої команди МS ЕхсеІ можна відмінити режим відображення сітки на екрані:

  1. * Сервис-Параметры…-Вид-Параметры окна: сетка

  2. Формат-Ячейки...-Граница

  3. Вид-Разметка страницы

  4. Формат-Лист...-Граница

  5. Файл-Параметры страницы

 • За допомогою якої команди МS ЕхсеІ можна вставити рядок в електронну таблицю:

  1. Правка-3аполнить

  2. Формат-Строка

  3. Сервис-Подбор параметра...

  4. * Вставка-Строки

  5. Формат-Столбец

 • За допомогою якої команди МS ЕхсеІ можна додати 10 аркушів у створеній робочій книзі?

  1. Сервис-Параметры...-Общие-Листов в новой книге: 10

  2. Правка-Переместить/скопировать лист...

  3. Сервис-Правка-Отображать 10 листов

  4. Формат-Лист-10

  5. * Вставка-Лист

 • За допомогою якої команди меню МS ЕхсеІ можна зберегти зміни, внесені в робочу книгу після редагування:

  1. Файл Сохранить как...

  2. Файл Печать

  3. Файл Сохранить рабочую область...

  4. Файл Сохранить как веб-страницу

  5. * Файл Сохранить

 • За допомогою якої команди можна задати режим відображення формули MS Excel:

  1. виконати команду Вид-Строка формул

  2. виконати команду Формат-Автоформат...

  3. * виконати команду Сервис-Параметры...->Вид-Параметры окна: формулы

  4. Вставка-Объект

  5. Вид-Представления

 • За допомогою ярлика аркуша робочої книги в МS ЕхсеІ здійснюють:

  1. * перехід від одного аркуша до іншого

  2. виклик iншого файлу

  3. виклик програми МS ЕхсеІ

  4. виклик іншої папки

  5. виклик програми МS Word

 • Із перерахованого: 1 - автоматичне проведення обчислень за заданими формулами; 2 - взаємодія центрального процесора з таблицею розміщення файлів; 3 — побудова графіків і діаграм; 4 - оформлення і виведення електронних таблиць на друк; 5 - управління особистим розкладом — до функцій табличного процесора МS ЕхсеІ відносяться:

  1. 1, 2;3 і 4

  2. * 1, 3 і 4

  3. 1, 3, 4 і 5

  4. 2,3 і 4

  5. 3, 4 і 2

 • Ймовірність з якою може бути відхилена нульова гіпотеза, коли вона є вірною, називається:

  1. * рівень значущості

  2. похибкою ІІ-го роду

  3. довірчою ймовірністю

  4. похибкою експерименту

  5. статистичною гіпотезою

 • Ймовірність попадання критерію перевірки в критичну область називається

  1. рівень значущості

  2. довірчою ймовірністю

  3. похибкою експерименту

  4. * міцність критерію

  5. похибкою ІІ-го роду

 • Ймовірність прийняття правильного рішення (гіпотеза нульова є вірною) називається...  Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30
  База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка