Міністерство юстиції україни головне управління юстиції у м. КиєвіСкачати 160.33 Kb.
Дата конвертації23.06.2019
Розмір160.33 Kb.

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У м. КИЄВІ

МЕТОДИЧНА РЕКОМЕНДАЦІЯ

«Проведення перевірки районними управліннями юстиції в професійно-технічних, вищих навчальних закладах та вищих навчальних закладах, які здійснюють підготовку юристів згідно примірної програми затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 11 березня 2013 року № 402/5 »

Методична рекомендація розроблена для використання в роботі районними управліннями юстиції

КИЇВ 2013

Розділ І

  1. Загальні положення;

  2. Питання, що включаються до програми перевірки;

Розділ ІІ

  1. Загальні положення;

  2. Питання, що включаються до програми перевірки.

Розділ І

I. Загальні положення


Перевірка стану правової освіти в професійно-технічних та вищих навчальних закладах незалежно від форм власності та підпорядкування здійснюється відповідно до Порядку проведення органами юстиції перевірок стану правової освіти, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 14 листопада 2011 року N 3325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 листопада 2011 року за N 1304/20042.

До примірної програми здійснення перевірки стану правової освіти в професійно-технічному (далі - ПТНЗ), вищому навчальних закладах (ВНЗ) включено вищезазначені напрями перевірки та питання, визначені Законами України "Про професійно-технічну освіту", "Про вищу освіту", Національною програмою правової освіти населення, затвердженою Указом Президента України від 18 жовтня 2001 року N 992 (далі - Національна програма), Положенням про професійно-технічний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 05 серпня 1998 року N 1240, Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 02 червня 1993 року N 161, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23 листопада 1993 року за N 173, іншими нормативно-правовими актами.


II. Питання, що включаються до програми перевірки


N
з/п

Питання перевірки

Документи та інші джерела інформації, що підлягають аналізу

Рекомендації членам

1

Наявність і виконання навчальних планів та навчальних програм, інструктивно-методичних рекомендацій у частині вивчення дисциплін правового спрямування

Державні стандарти на ліцензовані професії (освітньо-кваліфікаційні характеристики, освітньо-професійні програми), типові навчальні плани, типові навчальні програми, робочі навчальні плани та робочі навчальні програми

З'ясувати:
стан забезпеченості суб'єкта перевірки основними навчально-методичними документами з планування, пакетами навчально-програмної документації (освітньо-кваліфікаційними характеристиками, освітньо-професійними програмами, робочими навчальними планами, робочими навчальними програмами)
Зробити висновок щодо:
відповідності основних навчально-методичних документів з організації навчально-виховного процесу вимогам державних стандартів професійно-технічної та вищої освіти

2

Рішення, розпорядження керівника навчального закладу, пов'язані з викладанням дисциплін права та організацією правовиховної роботи

Накази органів управління освіти.
Книга наказів із основної діяльності.
Книга протоколів засідань педагогічної ради, кафедри тощо.
Положення про студентське самоврядування.
Протоколи засідань органів студентського самоврядування.
Матеріали анкетування учасників навчально-виховного процесу.
Матеріали про роботу правових гуртків, клубів тощо.
Матеріали про проведення олімпіад, конкурсів, вікторин, інших змагань на краще володіння правовими знаннями тощо

З'ясувати:
наявність в розпорядчих документах питань щодо правоосвітньої та правовиховної роботи;
форми організації навчально-виховного процесу;
наявність освітніх інновацій у галузі правоосвітньої та правовиховної роботи;
участь учнів і вчителів у науково-дослідній та експериментальній роботі за правничою тематикою;
стан розроблення педагогічними та науково-педагогічними працівниками навчально-методичної літератури;
діяльність студентського самоврядування з питань правоосвітньої та правовиховної роботи;
наявність розроблених авторських програм для викладання навчальних предметів, курсів за вибором, факультативів;
наявність матеріалів про роботу правових гуртків, клубів занять за інтересами;
наявність матеріалів про проведення олімпіад, конкурсів, вікторин, інших змагань на краще володіння правовими знаннями
Зробити висновок щодо:
наявності в розпорядчих документах питань щодо забезпечення здійснення правоосвітньої та правовиховної роботи;
форм організації навчально-виховного процесу;
наявності та ефективності освітніх інновацій галузі правоосвітньої та правовиховної роботи;
участі учнів/студентів і викладачів у науково-дослідній та експериментальній роботі за правничою тематикою;
наявності та актуальності розроблених науково-педагогічними працівниками авторських програм для викладання навчальних предметів, курсів за вибором, факультативів;
ефективності роботи правових гуртків, клубів занять за інтересами;
ефективності діяльності студентського самоврядування з питань правоосвітньої та правовиховної роботи;
результативності проведення правових олімпіад, конкурсів, вікторин, інших змагань

3

Навчально-методична база, відповідність чинному законодавству підручників, посібників, іншої правової літератури та актуальність друкованих видань

Навчальні плани.
Навчальні програми навчальних дисциплін (нормативних і вибіркових).
Підручники і навчальні посібники.
Інструктивно-методичні матеріали до семінарських, практичних і лабораторних занять.
Індивідуальні завдання для самостійної роботи учнів чи студентів з навчальних дисциплін.
Контрольні завдання до семінарських, практичних і лабораторних занять.
Контрольні роботи з навчальних дисциплін для перевірки рівня засвоєння учнями чи студентами навчального матеріалу.
Методичні матеріали для студентів з питань самостійного опрацювання фахової літератури, написання рефератів, курсових робіт тощо.
Інвентарна книга бібліотечного фонду

З'ясувати:
наявність необхідних підручників, навчальних посібників, інших методичних матеріалів;
відповідність чинному законодавству наявних підручників, посібників, інших методичних матеріалів;
наявність та актуальність періодичних друкованих видань юридичного спрямування
Зробити висновок щодо:
рівня навчально-методичної роботи

4

Наявність наочних матеріалів, кабінету чи кутка права

Методичні авторські розробки: конспекти занять, матеріали експериментальних досліджень, посібники, дидактичне обладнання, методичні розробки сценаріїв, програм заходів правоосвітнього та правовиховного характеру тощо. Наявність та оформлення кабінету, кутка права тощо

З'ясувати:
наявність та актуальність методичних авторських розробок: конспектів занять, експериментальних досліджень, посібників, тематичних папок, дидактичного обладнання, методичних розробок сценаріїв, програм заходів правоосвітнього та правовиховного характеру тощо, ефективність їх використання;
наявність та актуальність оформлення кабінету, кутка права тощо
Зробити висновок щодо:
актуальності методичних авторських розробок: конспектів занять, експериментальних досліджень, посібників, дидактичного обладнання, методичних розробок сценаріїв, програм заходів правоосвітнього та правовиховного характеру тощо, ефективності їх використання;
наявності та актуальності оформлення кабінету, кутка права тощо

5

Форми правового навчання та виховання, наявність заходів з правовиховної роботи та профілактики правопорушень, стан дисципліни, відвідування, факти порушення учнями/студентами громадського порядку та законодавства

Робочий навчальний план.
Плани виховної роботи.
Протоколи батьківських зборів (за наявності).
Матеріали про роботу правових гуртків, клубів тощо.
Матеріали про проведення олімпіад, конкурсів, вікторин, інших змагань на краще володіння правовими знаннями

З'ясувати:
види занять навчального процесу (лекційні заняття, виконання індивідуальних завдань, самостійна робота, практична підготовка, контрольні заходи);
стан роботи з викладання правових дисциплін;
стан планування правовиховної роботи в цілому в ПТНЗ чи ВНЗ та окремо по групах, відділеннях, факультетах, кафедрах, предметних або циклових комісіях тощо;
стан правовиховної роботи;
стан роботи щодо забезпечення дотримання учнями/студентами дисципліни, правил внутрішнього розпорядку;
стан правороз'яснювальної роботи з батьками учнів
Зробити висновок щодо:
якості викладання правових дисциплін та наявності в ПТНЗ чи ВНЗ системи позаурочної та позааудиторної правовиховної роботи

6

Виконання вимог Національної програми правової освіти населення, затвердженої Указом Президента України від 18 жовтня 2001 року N 992, Програми правової освіти населення відповідного регіону, рекомендацій Всеукраїнської міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення; регіональної міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення

Матеріали про заходи щодо практичної реалізації Національної та регіональної програм правової освіти населення в межах повноважень.
Матеріали про виконання рекомендацій Всеукраїнської міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення; регіональної міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення в межах повноважень

З'ясувати:
стан практичної реалізації Національної та регіональної програм правової освіти населення в межах повноважень;
стан виконання рекомендацій Всеукраїнської міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення; регіональної міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення в межах компетенції;
наявність позитивного досвіду в організації правової освіти та виховання в ПТНЗ чи ВНЗ
Зробити висновок щодо:
стану та ефективності практичної реалізації Національної та регіональної програм правової освіти населення в межах повноважень;
стану виконання рекомендацій Всеукраїнської міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення, регіональної міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення в межах повноважень;
можливості розповсюдження позитивного досвіду роботи з питань організації правової освіти виховання в ПТНЗ чи ВНЗ

Розділ ІІ

I. Загальні положення


Перевірка стану правової освіти у вищому навчальному закладі, який здійснює підготовку юристів, проводиться відповідно до Порядку проведення органами юстиції перевірок стану правової освіти, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 14 листопада 2011 року N 3325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 листопада 2011 року за N 1304/20042.

До примірної програми здійснення перевірки стану правової освіти у вищому навчальному закладі, який здійснює підготовку юристів, включено вищезазначені напрями перевірки та питання, визначені Законом України "Про вищу освіту", Національною програмою правової освіти населення, затвердженою Указом Президента України від 18 жовтня 2001 року N 992 (далі - Національна програма), постановою Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2007 року N 1019 "Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг", Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 02 червня 1993 року N 161, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23 листопада 1993 року за N 173, Ліцензійними умовами надання освітніх послуг у сфері вищої освіти, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 24 грудня 2003 року N 847, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 19 січня 2004 року за N 1377, іншими нормативно-правовими актами.


II. Питання, що включаються до програми перевірки


N
з/п

Питання перевірки

Документи та інші джерела інформації, що підлягають аналізу

Рекомендації членам

1

Організація освітнього провадження відповідно до ліцензійних умов надання освітніх послуг

Освітньо-кваліфікаційні характеристики, освітньо-професійні програми.
Навчальні плани.
Навчальні програми навчальних дисциплін (нормативних і вибіркових).
Відомості про професорсько-викладацький склад, інформація про кількісний та якісний склад викладачів за кафедрами.
Співвідношення викладачів та студентів.
Інформація про матеріально-технічну базу (навчальні приміщення, фонд юридичної літератури, комп'ютерне забезпечення, наявність гуртожитку, пункту харчування, спортивного залу, медичного пункту).
Правила прийому студентів до вищих навчальних закладів, навчання пільгових категорій.
Інвентарна книга бібліотечного фонду

З'ясувати:
наявність освітньо-кваліфікаційних характеристик, освітньо-професійних програм,
навчальних планів; навчальних програм навчальних дисциплін (нормативних і вибіркових);
відповідність Ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти відомостей про професорсько-викладацький склад, кількісний та якісний склад викладачів за кафедрами;
співвідношення викладачів та студентів;
матеріально-технічної бази (навчальних приміщень, фонду юридичної літератури, комп'ютерного забезпечення, наявності гуртожитку, пункту харчування, спортивного залу, медичного пункту);
наявність Правил прийому студентів до вищого навчального закладу, навчання пільгових категорій
Зробити висновок щодо:
наявності освітньо-кваліфікаційних характеристик, освітньо-професійних програм,
навчальних планів; навчальних програм навчальних дисциплін (нормативних і вибіркових), затверджених та розроблених згідно з чинним законодавством;
відповідності Ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти відомостей про професорсько-викладацький склад, кількісний та якісний склад викладачів за кафедрами; співвідношення викладачів та студентів; матеріально-технічної бази (навчальних приміщень, фонду юридичної літератури, комп'ютерного забезпечення, наявності гуртожитку, пункту харчування, спортивного залу, медичного пункту)

2

Відомості про навчально-методичне забезпечення (наявність навчальних планів, програм, інформація про їх затвердження)

Навчальні плани.
Навчальні програми навчальних дисциплін (нормативних і вибіркових).
Підручники і навчальні посібники.
Інструктивно-методичні матеріали до семінарських і практичних занять.
Індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів з навчальних дисциплін.
Контрольні завдання до семінарських, практичних занять.
Контрольні роботи з навчальних дисциплін для перевірки рівня засвоєння учнями чи студентами навчального матеріалу.
Методичні матеріали для студентів з питань самостійного опрацювання фахової літератури, написання рефератів, курсових робіт тощо

З'ясувати:
наявність розроблених та затверджених згідно з чинним законодавством навчальних планів,
навчальних програм навчальних дисциплін (нормативних і вибіркових); наявність інструктивно-методичних матеріалів до семінарських і практичних занять, індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів з навчальних дисциплін,
контрольних завдань до семінарських, практичних занять, методичних матеріалів для студентів з питань самостійного опрацювання фахової літератури, написання рефератів, курсових робіт тощо
Зробити висновок щодо:
наявності розроблених та затверджених згідно з чинним законодавством навчальних планів,
навчальних програм навчальних дисциплін (нормативних і вибіркових);
наявності та відповідності чинному законодавству інструктивно-методичних матеріалів до семінарських і практичних занять, індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів з навчальних дисциплін,
контрольних завдань до семінарських, практичних занять, методичних матеріалів для студентів з питань самостійного опрацювання фахової літератури, написання рефератів, курсових робіт тощо

3

Позааудиторна правовиховна робота (наявність концепцій та положень про організацію правовиховної роботи, залучення фахівців-практиків у галузі права до проведення правоосвітніх та правовиховних заходів, участь студентів у соціальних проектах)

Плани виховної роботи.
Матеріали про проведення позааудиторної правовиховної роботи (наявність концепцій та положень про організацію правовиховної роботи, залучення фахівців-практиків у галузі права до проведення правоосвітніх та правовиховних заходів, участь студентів у соціальних проектах).
Положення про студентське самоврядування.
Протоколи засідань органів студентського самоврядування.
Матеріали про роботу правових гуртків, клубів тощо.
Матеріали про проведення олімпіад, конкурсів, вікторин, інших змагань на краще володіння правовими знаннями

З'ясувати:
наявність в розпорядчих документах питань щодо правоосвітньої та правовиховної роботи;
форми організації навчально-виховного процесу;
наявність освітніх інновацій у галузі правоосвітньої та правовиховної роботи;
участь студентів та викладачів у науково-дослідній та експериментальній роботі за правничою тематикою;
стан розроблення науково-педагогічними працівниками навчально-методичної літератури;
наявність розроблених авторських програм для викладання навчальних предметів, курсів за вибором, факультативів;
наявність концепцій та положень про організацію правовиховної роботи;
залучення фахівців-практиків у галузі права до проведення правоосвітніх та правовиховних заходів;
участь студентів у соціальних проектах;
діяльність студентського самоврядування з питань правоосвітньої та правовиховної роботи;
наявність матеріалів про роботу правових гуртків, клубів, занять за інтересами;
наявність матеріалів про проведення олімпіад, конкурсів, вікторин, інших змагань на краще володіння правовими знаннями
Зробити висновок щодо:
наявності в розпорядчих документах питань щодо забезпечення здійснення правоосвітньої та правовиховної роботи;
форм організації правовиховного процесу;
наявності та ефективності освітніх інновацій у галузі правоосвітньої та правовиховної роботи;
участі студентів і викладачів у науково-дослідній та експериментальній роботі за правничою тематикою;
наявності та актуальності розроблених науково-педагогічними працівниками авторських програм для викладання навчальних предметів, курсів за вибором, факультативів;
наявності концепцій та положень про організацію правовиховної роботи, залучення фахівців-практиків у галузі права до проведення правоосвітніх та правовиховних заходів, участі студентів у соціальних проектах;
ефективності діяльності студентського самоврядування з питань правоосвітньої та правовиховної роботи;
ефективності роботи правових гуртків, клубів, занять за інтересами;
результативності проведення правових олімпіад, конкурсів, вікторин, інших змагань

4

Робота юридичної клініки

Положення про юридичну клініку.
Інформація про місце розташування та графік роботи.
Журнал реєстрації прийому громадян.

З'ясувати:
наявність положення про юридичну клініку;
наявність інформації про місце розташування та графік роботи юридичної клініки;
наявність журналу реєстрації прийому громадян
Зробити висновок щодо:
наявності положення про юридичну клініку та його відповідності Типовому положенню про юридичну клініку вищого навчального закладу України, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України від 03 серпня 2006 року N 592, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 08 серпня 2006 року за N 956/12830;
наявності інформації про місце розташування та графік роботи юридичної клініки;
наявності журналу реєстрації прийому громадян;
кількості наданих консультацій;
ефективності організації роботи (участі викладачів, практиків у галузі права, матеріально-технічного забезпечення, навчально-методичної бази тощо);
якості роботи юридичної клініки з надання безоплатної правової допомоги малозабезпеченим верствам населення

5

Організація практики студентів

Положення про практику.
Угоди про проходження практики.
Програми практики.
Інформація про виконання індивідуальних планів практики (звіти, характеристики тощо)

З'ясувати:
наявність положення про практику та його відповідність Положенню про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, затвердженому наказом Міністерства освіти України від 08 квітня 1993 року N 93, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 30 квітня 1993 року за N 35;
наявність інформації про бази проходження практики;
наявність Програм практики;
наявність інформації про виконання індивідуальних планів практики (звітів, характеристик тощо)
Зробити висновок щодо:
наявності положення про практику та його відповідності Положенню про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, затвердженому наказом Міністерства освіти України від 08 квітня 1993 року N 93, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 30 квітня 1993 року за N 35;
наявності інформації про бази проходження практики (наявність договорів, угод з базами практик тощо);
наявності Програм практики;
наявності інформації про виконання індивідуальних планів практики (звітів, характеристик тощо)

6

Виконання вимог Національної програми правової освіти населення, затвердженої Указом Президента України від 18 жовтня 2001 року N 992, Програми правової освіти населення відповідного регіону, рекомендацій Всеукраїнської міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення; регіональної міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення

Матеріали про заходи щодо практичної реалізації Національної та регіональної програм правової освіти населення в межах повноважень.
Матеріали про виконання рекомендацій Всеукраїнської міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення; регіональної міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення в межах повноважень

З'ясувати:
стан практичної реалізації Національної та регіональної програм правової освіти населення в межах повноважень;
стан виконання рекомендацій Всеукраїнської міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення; регіональної міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення в межах повноважень;
наявність позитивного досвіду в організації правової освіти та виховання у ВНЗ
Зробити висновок щодо:
стану та ефективності практичної реалізації Національної та регіональної програм правової освіти населення в межах повноважень;
стану виконання рекомендацій Всеукраїнської міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення, регіональної міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення в межах повноважень;
можливості розповсюдження позитивного досвіду роботи з питань організації правової освіти та виховання у ВНЗ

ДЛЯ НОТАТОК

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка