Міжрегіональна академія управління персоналомСкачати 382.97 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації11.05.2018
Розмір382.97 Kb.
1   2   3

Форма № 1 „Баланс”Актив

Код рядка

На кінець 2008

На кінець 2009

На кінець 2010

I. Необоротні активи

 

 

 

 

Нематеріальні активи:

 

 

 

 

залишкова вартість

010

1 383

1 223

12 414

первісна вартість

011

1 995

2 135

14 098

накопичена амортизація

012

(612)

(912)

(1 684)

Незавершене будівництво

020

30 066

33 292

19 591

Основні засоби:

 


залишкова вартість

030

142 279

132 227

126 583

первісна вартість

031

192 046

190 278

192 338

знос

032

(49767)

(58 051)

(65 755)

Довгострокові біологічні активи:

 


справедлива (залишкова) вартість

035

-

-

-

первісна вартість

036

-

-

-

накопичена амортизація

037

-

-

-

Довгострокові фінансові інвестиції:

 


які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

18 538

4 256

4 067

інші фінансові інвестиції

045

24 820

28 618

39 214

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

5 946

2 483

1 741

Інвестиційна нерухомість:

 


справедлива (залишкова) вартість

055

47 217

53 126

50 164

первісна вартість

056

57 765

65 756

63 781

знос

057

(10548)

(12 630)

(13 617)

Відстрочені податкові активи

060
-

-

Гудвіл 

065
-

-

Інші необоротні активи

070
19 399

3 305

Усього за розділом I

080

270 249

274 624

257 079

II. Оборотні активи

 


Виробничі запаси

100

3 205

2 059

2 161

Поточні біологічні активи

110

-

-

-

Незавершене виробництво

120

-

-

-

Готова продукція

130

-

-

-

Товари

140

-

-

-

Векселі одержані

150

2 394

2 394

-

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

 


чиста реалізаційна вартість

160

9 721

12 197

21 644

первісна вартість

161

14 377

16 459

23 329

резерв сумнівних боргів

162

4 656

(4 262)

(1 685)

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 


з бюджетом

170

97

982

355

за виданими авансами

180

-

-

-

з нарахованих доходів

190

2 180

2 815

4 711

із внутрішніх розрахунків

200

-

-

-

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

20 768

15 632

17 132

Поточні фінансові інвестиції

220

8 255

9 969
Грошові кошти та їх еквіваленти:

 


в національній валюті

230

163 946

85 718

51 854

у т.ч. в касі

231

535

357

245

в іноземній валюті

240

39 821

16 080

16 121

Інші оборотні активи

250

-

32
Усього за розділом II

260

250 387

147 878

113 978

III. Витрати майбутніх періодів

270

1 334

787

213

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

1

-
Баланс

280

521 971

423 289

371 270

Пасив

Код рядка

На кінець 2009

На кінець 2010

На кінець 2008

I. Власний капітал

 

 

 

 

Статутний капітал

300

83 490 

83 490

83 490

Пайовий капітал

310

-

-

-

Додатковий вкладений капітал

320

10 346 

10 346

10 346 

Інший додатковий капітал

330

 88 408

88 024

88 408 

Резервний капітал

340

14 273 

1 519

14 273 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

(12 833)

(28 559)

1 537 

Неоплачений капітал

360

 -

-Вилучений капітал

370

 -

-Усього за розділом I

380

183 684

154 820

 198 054 

II. Забезпечення таких витрат і платежів

 
 Забезпечення виплат персоналу

400

 2 993

3 361

 4 089

Інші забезпечення

410

 -

-Страхові резерви

415

201 179

162 811

279 200 

Резерв перестраховиків

416

(11 960)

(8 413)

(9 465)

Цільове фінансування

420

-

-Усього за розділом II

430

 192 212 

157 759

273 824 

III. Довгострокові зобов'язання

 

 

 Довгострокові кредити банків

440

-

-Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

 -

-

 -

Відстрочені податкові зобов'язання

460

29 355 

29 227

29 370 

Інші довгострокові зобов'язання

470

-

 Усього за розділом III

480

 29 355 

29 227

29 370 

IV. Поточні зобов'язання

 
 

 

Короткострокові кредити банків

500

-

-Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

-

-Векселі видані

520

-

-Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

9 828

22 819

553 

Поточні зобов'язання за розрахунками:

 

 

 
з одержаних авансів

540

2 576

2 111

5 779 

з бюджетом

550

 1 902 

1 546

3 679 

з позабюджетних платежів

560

-

-зі страхування

570

312 

70

579 

з оплати праці

580

738 

151

1 552 

з учасниками

590

147 

-

 149 

із внутрішніх розрахунків

600

-

-Зобов"язання, пов"язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

-

-

-

Інші поточні зобов'язання

610

2 525

2 738

8 428 

Усього за розділом IV

620

18 028

29 435

20 723

V. Доходи майбутніх періодів

630

10

29Баланс

640

423 289

371 270

521 971 


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка