Міжнародні валютні відносиниСкачати 176.26 Kb.
Дата конвертації27.10.2017
Розмір176.26 Kb.
ТипРеферат


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ

Кафедра економічної теорії та міжнародної економіки

Реферат

з курсу філософії «Міжнародна економіка»на тему:

«Міжнародні валютні відносини»

Виконала

студентка III курсу, 231 групи

cпеціальності «Економічна кібернетика»

Придатко Анастасія

Чернівці, 201
План

Вступ……………………………………………………………………………….3

1. Світова валютна система………………………………………………………5

2. Основні елементи МВС………………………………………………………..6

Висновок………………………………………………………………………….11 Список використаної літератури………………………………………………..13

Вступ

Зростання ролі і значення міжнародних валютно-кредитних відносин у розвитку світової економіки та диверсифікації світогосподарських зв'язків наприкінці XX ст. зумовлене кількома головними факторами. По-перше, поглибленням процесів інтернаціоналізації та транснаціоналізацїї виробництва і капіталу, усіх сфер господарського життя на рубежі II і ІІІ тисячоліть. По-друге, глобалізацією економічного розвитку сучасного суспільства, необхідністю спільного розв'язання усіма учасниками світового співтовариства гострих економічних, соціальних та екологічних проблем. По-третє, формуванням нової системи міжнародного поділу і кооперації праці внаслідок розпаду колишнього Радянського Союзу і створення нових незалежних держав та в результаті суттєвих змін, що відбуваються в Центральній і Південно- Східній Європі та в Китаї.

При розбудові відкритої української економіки слід враховувати усі ці новітні процеси з огляду на те, що вже зараз третина валового внутрішнього продукту держави реалізується з допомогою зовнішньоекономічних зв'язків. Україна бере безпосередню участь у діяльності провідних міжнародних валютно-кредитних та фінансових організацій (МВФ, МБРР, ЄБРР). Крім того, запровадження у вересні 1996 р. власної грошової одиниці — гривні — передбачає поступове включення грошово-фінансової системи України до світових валютно-фінансових ринків.

Міжнародні валютно-кредитні відносини мають три головні виміри і проявляються в трьох головних площинах. З одного боку, вони являють собою певну теоретичну систему, сукупність принципів і форм міжнародних валютно-кредитних відносин. З іншого боку, валютно-кредитні та фінансові інструменти є важливими засобами здійснення економічної політики, її координації у міжнародному масштабі. Нарешті, валютно-кредитна сфера виступає важливим каналом залучення додаткових фінансових коштів до національної економіки, сприяє прискореному обміну між країнами та регіонами товарів і послуг, поліпшенню системи розрахунків між суб'єктами світогосподарських зв'язків.

Міждержавні валютні і кредитні відносини як спорадичні явища були відомі порівняно давно. У процесі свого історичного розвитку вони зростали кількісно, удосконалювались їхні якісні характеристики, урізноманітнювалися форми.

Науково-практичне пізнання міжнародних валютно-кредитних відносин пов'язане з подоланням так званих порогових точок (міток). Їх виділення, виокремлення із загальної системи гуманітарного знання відбулося у XVIII ст., коли економічне знання в цілому набуло відповідної автономізацїї та індивідуалізації. Це означало досягнення ним порога позитивності. Поріг епістемологізації (від грецьк. episteme — знання та logos -поняття, підвалини) досягається внаслідок набуття міжнародними валютно-кредитними відносинами системних форм, що домінують над повсякденними уявленнями та відповідають принципу спростовуваності.

Надзвичайно складним і недостатньо відпрацьованим в Україні є комплекс проблем, пов'язаних з платіжними та розрахунковими балансами, з механізмом міжнародних розрахунків. Міжнародний кредит, хоча і має свою давню історію, в даний час набуває небачених раніше масштабів і форм. Вирішуючи питання ринкової трансформації своеї економіки, здійснення радикальних структурних перетворень, Україна потребує залучення значної кількості кредитно-фінансових ресурсів.

Останнім часом істотно зростає значення міжнародних валютно-фінансових інститутів та фінансових центрів у координації та регулюванні міжнародних валютно-кредитних відносин, гармонізації національної та міжнародної економічної і валютно-фінансової політики. Водночас слід мати на увазі, система міжнародних валютно-кредитних відносин є надзвичайно динамічною, її окремі ланки та сектори зазнають відчутних змін, збагачується їх зміст, з'являються нові форми тощо.

В даний час практично всі країни використовують переваги міжнародного поділу праці, спеціалізації й кооперації. Зростаюча інтернаціоналізація виробництва змушує підприємства, банки уряду і фізичні особи виходити на світовий ринок.

Принципи роботи економічного суб'єкта на зовнішньому ринку багато в чому відрізняються від принципів його роботи на внутрішньому ринку. Саме по цьому при виході на міжнародний ринок необхідно враховувати величезна кількість економічних і політичних обставин. Зокрема, на зовнішньому ринку підприємство зіштовхується з великою кількістю валют, необхідністю платити за своїми обов'язками прийнятними платіжними засобами, оцінювати усілякі види ризиків, що виникають при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, а так само випливати вимогам і рекомендаціям міжнародних інститутів, конвенцій і договорів. Тому особлива увага мого реферату я приділив сутності й структурі міжнародній валютній системі , причинам її появи й основних конструктивних елементів, що складають МВС.1. Світова валютна система

СВС є історично сформованою формою організації міжнародних грошових відносин, закріпленої міждержавними домовленостями. Її виникнення і наступна еволюція відбивають об'єктивний розвиток процесів інтернаціоналізації капіталу, що вимагають адекватних умов у міжнародній грошовій сфері.

Розрізняють національну й світову валютну системи.

МВС являє собою сукупність способів, інструментів і міждержавних органів, за допомогою яких здійснюється платіжний оборот у рамках світового господарства.

Господарські зв'язки між державами немислимі без налагодженої системи валютних відносин, під якими ми розуміємо економічні відносини, зв'язані з функціонуванням світових грошей. Валютні відносини обслуговують різні види господарських зв'язків (зовнішня торгівля, вивіз капіталу, надання позик, науковий обмін, туризм і ін.).

Національна валютна система - форма організації валютних відносин у країні, обумовленої національним законодавством.

Основна задача валютної системи - опосередкування міжнародних платежів.

Міжнародна валютна система виконує функцію світових грошей, а саме, світові гроші виступають як норма вартості, засіб обігу , засіб платежу, засіб нагромадження багатства.2. Основні елементи МВС


МВС містить у собі ряд конструктивних елементів, серед яких можна назвати наступні:

  • світовий грошовий товар

  • міжнародна ліквідність

  • валютний курс

  • валютні ринки

Світовий грошовий товар приймається кожною країною як еквівалент вивезеного з її багатства й обслуговує міжнародні відносини.


Першим міжнародним грошовим товаром виступало золото. Далі світовими грошима стали національні валюти ведучих світових держав (кредитні гроші). В даний час у цій якості також поширені композиційні чи фідуціарні (засновані на довірі до емітента), гроші. До них відносяться міжнародні й регіональні платіжні одиниці (такі, як СДР і ЕКЮ).

Валюта - це не новий вид грошей, а особливий спосіб їхнього функціонування, коли національні гроші забезпечують міжнародні торгові і кредитні відносини. Таким чином, гроші, використовувані в міжнародних економічних відносинах, стають валютою.

Уся валюта поділяється на 2 типи:

міжнародна торгова валюта;

міжнародна резервна валюта.

Міжнародна торгова валюта служить для оцінки й опосередкування міжнародних торгових операцій (експорту й імпорту товарів, капіталу, послуг і т.п.), вона сама виступає об'єктом купівлі-продажу

Міжнародна резервна валюта зв'язана з областю, у якій звертаються світові гроші у відносинах країн один з одним. Вона є засобом нагромадження багатства і валютним резервом держави, використовуваним для підтримки валютної системи країни в разі потреби (покриття дефіциту платіжного балансу, позик, кредиту, допомоги і т.д. )


Критерій

Види валют

По статусі валюти

Національна

Іноземна


Міжнародна

Регіональна

Євровалюта


Стосовно валютних запасів країни

Резервна

Інші валютиПо режиму застосування

Вільно конвертована

Частково конвертована (зовні конвертована, внутрішньо конвертована)

Неконвертована


По видах валютних операцій

Валюта ціни контракту

Валюта платежу

Валюта кредиту

Валюта клірингу; Валюта векселяСтосовно курсів інших валют

Сильна (тверда)

Слабка (м'яка)По матеріально речовинній формі

Наявна

БезготівковаЗа принципом побудови

Кошикового типу

Звичайна


Табл. Класифікація валют

Розрізняють поняття «національна валюта» і «іноземна валюта».

Під національною валютою розуміється встановлена законом грошова одиниця даної держави.

До іноземної валюти відносяться іноземні банкноти і монети, а так само вимоги, виражені в іноземних валютах у виді банківських вкладів, чи векселів чеків.

Крім того, важливим є поняття "резервна валюта", під якою розуміється іноземна валюта, у якій центральні банки інших держав накопичують і зберігають резерви для міжнародних розрахунків по зовнішньоторговельних операціях і іноземних інвестиціях. Резервна валюта може служити базою визначення валютного паритету і валютного курсу для інших країн. До таких валют відноситься долар США, німецька марка, японська ієна, фунт стерлінгів і швейцарський франк.

1. Вільноконвертована валюта - це національна валюта тих країн, у зонах яких відсутні обмеження на обіг валюти в усьому світі.

2. Частково конвертована валюта - це валюта тих країн, у яких зберігаються обмеження у відношенні визначеного кола міжнародних операцій: не вільний увіз, розрахунок і т.д.

3. Неконвертована - це валюта тих країн, де діють різні обмеження: країна проти увозу-вивозу валюти (карбованець, карбованець, польський злотий і уся валюта країн СНД).

Крім національних валют у міжнародних розрахунках використовуються міжнародні валютні одиниці СДР і ЕКЮ.

Спеціальні права запозичення (СДР)

(СДР; Special Drawing Rights) - "штучні гроші", створені в результаті рішення МВФ. СДР являють собою безготівкові гроші у виді записів на спеціальному рахунку країни в МВФ. СДР можуть бути конвертовані в реально звертаються валюти. Вартість СДР розраховується на основі стандартного "кошика", що включає основні світові валюти. Спочатку "кошик" була утворений з 16 валют. З 1 січня 1981р. до нього входять 5 валют. Склад і ваги окремих валют у "кошику" СДР переглядаються кожні 5 років. Ваги валют у цій «кошику» відбивають відносну роль кожної з 5 валют у світовій торгівлі й платежах, оцінювану по вартості експорту товарів і послуг кожної з цих країн, а також по величині активів у даній валюті, що використовувалися країнами-учасницями МВФ як резерви протягом попереднього 5-літнього періоду. В даний час "кошик" СДР включає долар США (із вагою в 39%). німецьку марку (21%), японську ієну (I8%), французький франк і фунт стерлінгів (по 11% відповідно).

ЕКЮ


У 1979 р., 13 березня з'явилася ЕКЮ (European Currency Unit) - регіональна міжнародна валютна одиниця, використовувана країнами-учасницями Європейської валютної системи, що існує у виді безготівкових записів по рахунках країн-учасниць ЕВС у Європейському Валютному інституті Європейського союзу.

Ціль: сприяти інтеграції у валютній сфері, протидіяти впливу долара, забезпечити передумови формування єдиного валютного ринку ЄЕС.

На відміну від СДР, ЕКЮ забезпечується не тільки солідарними зобов'язаннями групи країн, але і фактичними активами (заставою) у формі золота й доларів США (20% золотих і 20% валютних резервів країн-учасниць Європейської валютної системи). Під це забезпечення країни ЕВС одержали спеціальні рахунки в ЕКЮ. У 1995 р. у валютний кошик ЕКЮ входили: німецька марка (30,53%). французький франк (19.43%). фунт стерлінгів (12,06%), італійська ліра (9.95%), голландський гульден (9.54%). бельгійський франк (7,83%), люксембурзький франк (0.31%). датська кроєна (2,53%). ірландський фунт стерлінгів (1,12%). грецька драхма (0.77%), іспанська песета (5.18%), португальське ескудо ( 0.78 % ). Умовна вартість СДР і ЕКЮ обчислюється і доларах США. Щоденні котирування публікуються в основних фінансових газетах.

Міжнародна ліквідність- це можливість чи країни групи країн забезпечувати свої короткострокові зовнішні зобов'язання прийнятними платіжними засобами. Міжнародна ліквідність зв'язана з забезпеченням МВС міжнародними резервами, необхідними для її нормального функціонування, з порядком їхнього створення й регулювання.

Міжнародна ліквідність виконує три функції, будучи засобом утворення ліквідних резервів, засобом міжнародних платежів (в основному для покриття дефіциту платіжного балансу) і засобом валютної інтервенції.

Міжнародна ліквідність характеризує стан зовнішньої платоспроможності окремих чи країн регіонів (наприклад, Росії і нафтовидобувних країн). Основну частину міжнародної валютної ліквідності складають офіційні золотовалютні резерви. До золотовалютних резервів відносяться запаси золота в стандартних злитках, а також високоліквідні іноземні активи у вільно конвертованій валюті (валютні резерви). Крім того, у золотовалютні резерви можуть бути включені дорогоцінні метали (платина й срібло), якщо вони використовуються в міжнародних операціях, закладені і під них отримана валюта.

Високоліквідні засоби повинні бути розмішені у високонадійних установах із мінімальним ризиком, тобто в установах, прилічених, відповідно до міжнародних класифікацій до установ вищої категорії надійності. Саме тому засобу Мінфіну РФ на валютних рахунках у комерційних банках у РФ не відносяться до розряду резервних засобів, і Росія розміщає частину засобів на рахунках центральних банків інших країн, наприклад, центральних банків країн «Великої сімки».

Валютний курс


Валюта є товаром, усякий товар має ціну. Ціна товару валюти - валютний курс. Валютний курс визначають як вартість грошової одиниці однієї країни, виражену в грошових одиницях іншої країни. Основна роль валютного курсу зв'язана з :

  1. необхідністю конвертації одних грошових одиниць в інші при здійсненні міжнародних операцій (торгівля товарами й послугами, рух капіталів і кредитів);

  2. порівняння цін на світових товарних ринках, а також вартісних показників різних країн;

  3. періодична переоцінка рахунків в іноземній валюті фірм, банків, урядів і фізичних осіб.

На валютний курс впливають наступні фактори:

- попит та пропозиція на валютному ринку;

- платоспроможність країни;

- сальдо платіжного балансу;

- інфляція.

Валютні курси підрозділяються на 2 основних види: фіксовані і що плавають. Існує щось середнє «Політика керованого плавання». В основі фіксованого курсу лежить валютний паритет, тобто офіційно встановлене співвідношення грошових одиниць різних країн. Валютні курси, що плавають, залежать від ринкового попиту та пропозиції на валюту і можуть значно коливатися по величині.


Валютні ринки


Світовий валютний (форексний) ринок містить у собі окремі ринки, локалізовані в різних регіонах чи світу центрах міжнародної торгівлі. На валютному ринку здійснюється широке коло операцій, зв'язаних із зовнішньоторговельними розрахунками , міграцією капіталу, туризмом, а також страхуванням валютних ризиків і проведенням інтервенційних заходів.

З однієї сторони валютний ринок - це особливий механізм, що виступає посередником при купівлі-продажі іноземної валюти між банками, брокерами й іншими фінансовими інститутами. З іншої сторони він обслуговує відносини між банками й клієнтами (корпоративними, урядовими й індивідуальними). Таким чином, учасниками валютних ринків є комерційні і центральні банки, урядові одиниці, брокерські організації, фінансові інститути, промислово-торгові фірми і фізичні особи, що оперують із валютою.

При операціях із валютою широко застосовуються сучасні телекомунікації. Саме по цьому валютні ринки називають системою електронних, телефонних і інших контактів між банками, зв'язаних із здійсненням операцій в іноземній валюті.

Між регіональними валютними ринками, існує перелив засобів у залежності від поточної інформації й прогнозів ведучих учасників ринку щодо можливого положення окремих валют.

Виділяються такі найбільші регіональні валютні ринки, як Європейський (Лондон, Франкфурт на Майне, Париж, Цюріх) Американський (Нью-Йорк, Чикаго, Лос-Анджелес, Монреаль) і Азіатський (Токіо, Гонконг, Сінгапур, Бахрейн). Річний обсяг угод на цих валютних ринках складає понад 250 трлн.дол. На цих ринках котируються ведучі валюти світу. Тому що окремі регіональні валютні ринки знаходяться в різних часових поясах, міжнародний ВР працює цілодобово.

Ринок спот- здійснюється звичайна торгівля валютою (термін виконання валютної операції 1-3 дня)

Ринок - форвард - дозволяє здійснювати операції обміну в майбутньому при укладеному договорі на визначену дату.

Висновок
Міжнародні валютні відносини - сукупність суспільних відносин, що складаються при функціонуванні валюти в світовому господарстві обслуговують взаємний обмін результатами діяльності національних господарств. 
Розвиток міжнародних валютних відносин зумовлено зростанням продуктивних сил, створенням світового ринку, поглибленням міжнародного поділу праці (МРТ), формуванням світової системи господарства, інтернаціоналізацією господарськихзв'язків. 
Учасники та інститути валютно-кредитних відносин утворюють валютну систему. В даний час функціонують Ямайська і Європейська валютна система. 
Міжнародні валютно-кредитні відносини регулірцются державою і ринком. Ці два види регулювання доповнюють один одного. Перше, що базується на конкуренції, породжує стимули розвитку, а другий направлено на подолання негативних наслідків ринкового регулювання валютних відносин.

Міжнародний валютний фонд займає центральне місце в регулюванні світових валютних і фінансових ринків. Його метою є спостереження за станом національних економік і валютними системами окремих країн і коректування валютного ринку з використанням кредитних механізмів, включаючи механізми резервних і кредитних часткою, угоди про резервні кредити, а так само механізми розширеного та додаткового фінансування.

Сучасний валютний ринок конкурує за гроші своїх учасників з кредитним, фондовим та іншими фінансовими ринками. Вирішальний вплив на поведінку російського валютного ринку зараз надає центральний банк, що використовує валютні інтервенції для підтримки стабільності курсу.

Формування валютного курсу- складний багатофакторний процес, обумовлений взаємозв'язком національної та світової економіки та політики. Тому при прогнозуванні валютного курсу враховуються розглянуті курсоутворюючої фактори та їх неоднозначний вплив на співвідношення валют залежно від конкретної обстановки.

Валютна політика держави здійснюється її урядом, національним банком, а також центральними фінансовими органами. Взагалі реалізація валютної політики визначається тими завданнями, які ставить перед собою держава при здійсненні своєї політики в цілому. Валютна політика повинна забезпечувати збалансованість макроекономічних і мікроекономічних цілей. У світовому масштабі валютна політика проводиться міжнародними валютно-фінансовими організаціями.

Валютний ринок України в останні кілька років зазнає кризу, обумовлений зміною влади і політичною плутаниною. Експерти відзначають, що в країні відбувається нарощування обсягів грошової маси без урахування динаміки ВВП в умовах дефіциту державного бюджету та зовнішнього боргу.

В відміну від багатьох інших країн Україна не може протистояти коливанню курсу гривні або припливу спекулятивного капіталу, оскільки пов'язана кредитом МВФ. Таким чином, найближче майбутнє гривні поки виглядає туманним: з одного боку, уряд і Нацбанк клятвено обіцяють не допустити курсових стрибків, з іншого- банки, експортно орієнтований бізнес і політична ситуація створюють передумови для негативних очікувань щодо долі національної валюти.

Список використаної літератури

1. Мовесян А.Г., Огнівцев С.Б. Міжнародні валютно-кредитні відносини: Підручник. - М.: ИНФРА-М, 2003. - 312 с. - (Серія "Вища освіта") 


2. Свиридов О.Ю. Міжнародні валютно-кредитні та фінансові отношенія.100 екзаменаційних відповідей: Навчальний посібник. - Москва: ІКЦ "МарТ", Ростов н / Д: Видавничий центр "МарТ", 2005. - 304с. 
3. Шмирьова А.І., Колесніков В.І., Клімов А.Ю. Міжнародні валютно-кредитні відносини. - СПб.: Пітер, 2002. - 272 с. мул. - (Серія "Підручники для вузів") 
4. Щегорцов В.А. Світова економіка. Світова фінансова система. Міжнародний фінансовий контроль: Підручник для студентів вузів, які навчаються за спеціальностями 060600 "Світова економіка" і 060400 "Фінанси та кредит" / В.А. Щегорцов, В.А. Таран; Під ред. В.А. Щегорцова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 528 с. 

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка