Методологія сучасного літературознавстваСкачати 318.98 Kb.
Дата конвертації21.03.2019
Розмір318.98 Kb.
ТипПротокол
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Кафедра германських мов і зарубіжної літератури

ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідувач кафедри германських мов і зарубіжної літератури
__________________О.В. Кеба

“______”_______________20___ рокуРОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
МЕТОДОЛОГІЯ СУЧАСНОГО ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА

Шифр дисципліни за навчальним планом ПП 16


підготовки магістра

галузі знань 01 Освіта

спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

за освітньою програмою Мова і література (англійська)

додаткова спеціальність 014 Середня освіта (Мова і література (німецька / російська)

спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (російська) за освітньою програмою Мова і література (російська) додаткова спеціальність 014 Середня освіта (Мова і література (німецька / англійська)

факультету іноземної філології

2016 – 2017 навчальний рік


Розробники програми: Кеба О. В., доктор філологічних наук, професор, завкафедри германських мов і зарубіжної літератури
Робочу програму схвалено на засіданні кафедри германських мов

і зарубіжної літератури


Протокол від 29 серпня 2016 року № 1

__________, 20__ рік

 __________, 20__ рік

1. Опис навчальної дисципліни


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 4

Рівень вищої освіти

другий (магістерський)


Ступінь вищої освіти

Магістр


Галузь знань 01 Освіта

Спеціальність 014 Середня освіта (Мова і література (англійська) за освітньою програмою Мова і література (англійська) додаткова спеціальність 014 Середня освіта (Мова і література (німецька / російська) т

Спеціальність 014 Середня освіта (Мова і література (російська) за освітньою програмою Мова і література (російська) додаткова спеціальність 014 Середня освіта (Мова і література (німецька / англійська)


вибіркова


Загальна

кількість годин – 120Рік підготовки:

Змістових модулів – 1

5-й

5-й

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи здобувача вищої

освіти – 3,5Семестр

1 й

1-2 -й

Лекції

20 год.

8 год.

Практичні, семінарські

20 год.

6 год.

Лабораторні

год.

год.

Самостійна робота

80 год.

106 год.

Індивідуальні завдання: год.

Модульні

контрольні роботи

1

1

Вид контролю: екзамен2. МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета: Метою викладання навчальної дисципліни “Методологія сучасного літературознавства” є ознайомлення з основними школами, напрямами і тенденціями літературознавства ХХ ст. та оволодіннями новітніми методиками аналізу художнього тексту.

3. ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Завдання: Основними завданнями вивчення дисципліни “Методологія сучасного літературознавства” є надати майбутнім викладачам теоретичні знання, що стосуються новітнього літературознавства та практичні уміння і навички їх застосування, навчити магістрантів застосовувати новітні методики аналізу художнього тексту в процесі викладання зарубіжної літератури у вищій школі.

4. ЗАПЛАНОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

Згідно з вимогами програми підготовки фахівців здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти повинні:знати:

теоретичні основи курсу; особливості літературознавчих шкіл і концепцій;вміти: застосовувати методи та прийоми сучасних літературознавчих стратегій в процесі аналізу художнього тексту.
5. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

Інд

с.р.

л

П

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Тенденції розвитку новітнього літературознавства (XX ст. – поч. ХХІ ст.)

Тема 1. Міфокритика і міфопоетика в літературознавстві і літературі.
2

48
2

212

Тема 2. Порівняльне літературознавство в системі філологічних знань.

2


8
2


12

Тема 3. Інтертекстуальність. Проблеми теорії.
2

48
2

212

Тема 4. Розвиток ідей психологічної школи в літературознавстві ХХ ст. Психоаналіз і література.

2

28
12

Тема 5. Наратологія як теорія художньої оповіді.
2

68
2

212

Тема 6. Герменевтика і літературознавство.
2


8
10

Тема 7. Рецептивна естетика.
2


8
10

Тема 8. Формальна школа і структуралізм.

2


8
10

Тема 9. Постструктуралізм і деконструктивізм

2

28
8

Тема 10. «Культурні студії» і дотичні до них літературознавчі стратегії. Когнітивне літературознавство і генетична критика.

2

28
8

Разом за змістовим модулем 1

120

20

2080
8

6106

Усього годин


120

20

2080
8

6106


6. ПРОГРАМА ТЕОРЕТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ (зміст лекційного курсу)

для здобувачів вищої освіти денної форми навчання

з/п


Назва змістового модуля. Теми і підтеми

К-сть

годин


Література

Наочні посібники, ТЗН

Тема 1.
1. Міфокритика – впливовий напрямок в англо-американському літературознавстві XX в.

2. Різновиди міфокритики: "ритуальна" і "архетипна" критика.

3.  Концепції Нортропа Фрая


2

Б 5, 7, 10, 15;

Д 3; 11; 13Лекції-презентації з використанням ПК і відеопроектора.

Тема 2.
1. Компаративізм – порівняльний, або порівняльно-історичний метод вивчення літературного процесу. 2. Діяльність німецького орієнталіста Теодора Бенфея.

3. Компаративні дослідження О.М.Веселовського. 4. Французька й американська школи порівняльного літературознавства.2

Б 1,2,7-9;

Д 8, 10, 14-18.Лекції-презентації з використанням ПК і відеопроектора.

Тема 3.
1. Поняття інтертекстуальності. 2 Інтертекст як одне з основних понять в аналізі художнього твору постмодернізму.

3. Зв’язок концепції інтертекстуальності з теоретичною „смертю суб’єкта”, „смертю автора”.

4. Форми та функції інтертекстуальності в літературних творах.


2

Б 5, 16, 17, 19;

Д 1, 9, 30.Лекції-презентації з використанням ПК і відеопроектора.

Тема 4.
1. Психопоетика як напрям сучасних літературознавчих досліджень.

2. Фройдизм у стосунках із літературознавством. Розвиток теорії психоаналізу у працях В.Штекеля і Отто Ранка.

3.  Літературний психоаналіз у концепціях М.Бонапарт, Ш. Бодуена, М. Боткін, Е. Джонс, Ф. Прескот.

4. Юнгівський варіант психоаналітичного літературознавства.2

Б 5, 13, 16:

Д 5, 26, 28.Лекції-презентації з використанням ПК і відеопроектора.

Тема 5.
1. Формування наратології як результат перегляду структуралістичної доктрини. 2. Основні положення наратології.

3. Передумови наратологічного аналізу тексту.2

Б 5, 13, 16;

Д 4, 50


Лекції-презентації з використанням ПК і відеопроектора.

Тема 6.
1. Витоки герменевтики в античності та християнському середньовіччі.

2. Завдання герменевтики на перших етапах розвитку: тлумачення античних міфів і релігійних текстів.

3. Розуміння Герменевтики як універсального вчення про текстуально-історичне пояснення.

3. Проблеми герменевтики у творчості М.М. Бахтіна. 4. Традиційна й «археологічна» герменевтика.2

Б 5, 13, 16.

Лекції-презентації з використанням ПК і відеопроектора.

Тема 7.
1. Заснування рецептивної естетики в рамках наукової школи Констанського університету.

2. Німецький і американський варіанти рецептивної естетики.

3. Витоки рецептивної естетики в працях представників феноменологічного напряму літературознавства.

4. Сучасні версії герменевтики.2

Б 5, 13, 16

Лекції-презентації з використанням ПК і відеопроектора.

Тема 8.
1. Структуралізм як напрям літературознавчих досліджень, заснований на семіотичному підході.

2. Передумови виникнення структуралізму в працях швейцарського лінгвіста Фердінанда де Сосюра.

3. Діяльність школи ОПОЯЗу.

4. Літературознавчий структуралізм і діяльність Паризької семіологічної школи.

5. Розвиток структуралізму у США. Структуралізм і постструктуралізм та деконструктивізм.


2

Б 5, 13, 16

Лекції-презентації з використанням ПК і відеопроектора.

Тема 9.
1. Термін «Постструктуралізм».

2. Постструктуралізм як реакція науковців на теоретичні здобутки структуралізму.

3. Епістема як центральне поняття у вченні М. Фуко.

4. Поняття дискурсу, його неодначне трактування в рамках різних філологічних концепцій.2

Б 5, 13, 16

Лекції-презентації з використанням ПК і відеопроектора.

Тема 10.
1. Мультикультуралізм як один із провідних напрямів сучасного американського літературознавства.

2. Три течії мультикультуралізму: 1) помірно-ліберальна; 2) культурно-екстремістська; 3) національно-традиційна.

3. «Феміністська критика», «новий історизм» і «культурна критика».

4. Когнітивне літературознавство і генетична критика.2

Б 5, 13, 16

Лекції-презентації з використанням ПК і відеопроектора.7.ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ, СЕМІНАРСЬКИХ, ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ

Для здобувачів вищої освіти денної форми навчання

Теми практичних занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1.

Міф і література в романі Дж.М. Кутзі "Фо".

2

2.

Міф та історія в романі Грема Свіфта "Вотерленд".

2

3.

Функції інтертекстуальності в романі М. Каннінгема "Години".

2

4.

Форми інтертекстуальності в романі Пітера Акройда "Чаттертон".

2

5.

Наратологія як теорія художньої розповіді. Наративна структура роману Тоні Моррісон "Милосердя".

2

6.

Поетика метанаративу в романі В.  Ґолдінґа "Паперові люди".

2

7.

"Точка зору" в наративній структурі роману "Спокута".

2

8.

Психопоетика у контексті сучасних літературознавчих досліджень. Роман Сола Беллоу «Герцог».

2

9.

Деконструкція і постмодерністський дискурс. Роман Дж. Барнса "Історія світу в 10 ½ розділах".

2

10.

Психоаналіз і література. Роман Д.М. Томаса "Білий готель".

2


Для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання

Теми практичних занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1.

Міф та історія в романі Грема Свіфта "Вотерленд".

2

2.

Функції інтертекстуальності в романі М. Каннінгема "Години".

2

3.

Наратологія як теорія художньої розповіді. Наративна структура роману Тоні Моррісон "Милосердя".

2


8. Самостійна робота

Для здобувачів вищої освіти денної/заочної форми навчання


з/п


Назва теми

Кількість

Годин


Форми контролю

Література

1.

Міф і архетип як літературознавчі категорії.

8/12

Співбесіда
2.

Образні і сюжетні архетипи у літературі

8/12

Співбесіда
3.

Міфологізування як принцип організації розповіді в романі ХХ ст.

8/12

Співбесіда
4.

Традиційні сюжетні моделі.

8/10

Співбесіда
5.

Типологія авторської свідомості та поетики в соціально-історичному контексті.

8/10

Співбесіда
6.

Інтертекстуальність міфологем античності і середньовіччя в новітній літературі.

8/10

Співбесіда
7.

Інтертекстуальність і мотивна організація художнього тексту.

8/10

Співбесіда
8.

Типологія художньої розповіді. Гомодієгетичний і гетеродієгетичний наратив.

8/10

Співбесіда
9.

Фокалізація як наративна стратегія

8/10

Співбесіда
10.

Елементи сублімації в художній творчості.

8/10

Співбесіда
Всього
80/106
9-10. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 1. Складіть тематичний план вивчення одної із монографічних тем. Складіть план-конспект одного уроку з аналізу ХТ, вказаного в обраній монографічній темі. Запропонуйте свою інтерпретацію обраного разом з монографічною темою ХТ. Визначте місце інтерпретації на уроці.

 2. Виберіть одну із запропонованих оглядових тем. Запропонуйте структуру вивчення оглядової теми .Складіть план-конспект одного уроку з обраної теми. Перед роботою визначте, що буде в центрі уваги на уроці: загальний огляд або загальне вивчення творчості письменника.

 3. Підготуйте приклади фрагментів уроків з вивчення творів письменників-постмодерністів у старших класах ЗНЗ.

 4. Продемонструйте можливість практичного використання різних методів (за вибором).

 5. Оберіть один із вказаних Сайтів, які входять до так званого (умовно) Літературного Інтернету і запропонуйте форму роботи з його матеріалами. Зазначте доцільність такої роботи і визначте, як вона сприятиме активізації діяльності учнів на уроках світової літератури і вихованню інтересу до предмету;

Літературний Інтернет

 • Бібліотека МАШКОВА – http://www.lib.ru (російською мовою);

 • Бібліотека японіста – http://jlib.sinor.ru/ – художні тексти, інформація про письменників японської літератури ( російською мовою);

 • Електронна бібліотека класичної літератури – http://www.klassika.ru/ (російською мовою);

 • "Литературная газета" – http://www.lgz.ru/ ( російською мовою);

 • Сайт сучасної і класичної поезії – http://sttihi.net.ru/ (російською мовою);

 • Електронна поетична бібліотека – http://article.da.ru/ (російською мовою);

 • "Фензин" – сайт про фантастику та фентезі – http://www.fenzin.org/ (російською мовою);

 • Бібліотека української поезії – http://ukrart.lviv.ua/biblioteks.html;

 • Велика електронна бібліотека української літератури (університет Торонто) – http://www.utoronto.ca/elu/Main-Ukr.html;

 • Весна. Словник – http://www.slovnvk.org/ – літературно-критичні матеріали;

 • Античная литература, поэзия и философия. – Режим доступа: http://www.lib.ru/POEEAST/

 • Бібліотека світової літератури. Оригінали та переклади. – Режим доступу: http://ae-lib.org.ua/

 • Проект "Эпос". – Режим доступу: http://www.russianplanet.ru/filolog/epos/index.htm

 • Бібліотека українських підручників. – Режим доступу: http://pidruchniki.ws/

 • Библиотека учебной и научной литературы. – Режим доступу: http://sbiblio.com/biblio/archive

 1. Визначте відповідно до плану обсяг теоретичного матеріалу з теми «Антична література».

 2. Сформулюйте теми практичних занять до теми «Література Відродження».

 3. Визначте обсяг та тематику самостійної роботи до теми «Література доби елінізму»».

 4. Складіть відповідно до вимог план практичного заняття з зарубіжної літератури (тема – за вибором).

 5. Розробіть систему творчих та пропедевтичних завдань до практичних занять до теми «Література Відродження»

 6. Визначте тематику семінарських занять до теми «Література Північного Відродження».

 7. Розробіть відповідно до вимог лекційне заняття з зарубіжної літератури (тема – за вибором).

 8. Розробіть запитання для перевірки самостійної роботи студентів з літератури Нового та новітнього часу.


11.  Методи контролю

Методи контролю: опитування, написання самостійних робіт, розробка лекцій, планів практичних занять, написання модульної контрольної роботи тощо.

12. РОЗПОДІЛ БАЛІВ ЗА ЗМІСТОВИМИ МОДУЛЯМИ


Поточний і модульний контроль (60 балів)

Екзамен

Сума

Змістовий

модуль (30 балів)

Поточний контроль


МКР

(30 балів)

40

100


Критерії оцінювання модульної контрольної роботи

Рівні навчальних досягнень магістрантів із МСЛ


Критерії


Початковий

1- 8 балів

незадовільно

Магістрант вірно виконує лише частину завдань, кількість яких не досягає 60% від загального обсягу, при виконанні інших припускає грубі помилки або не виконує

Середній

9-10 балів

задовільно

Магістрант вірно виконує від 60% до 70 % загального обсягу завдань, при виконанні інших припускає грубі помилки або не виконує

Достатній

11-13 балів

добре

Магістрант вірно виконує від 75% до 85 % загального обсягу завдань, при виконанні інших припускає грубі помилки або не виконує

Високий

14-15 балів

відмінно

Магістрант вірно виконує від 90% до 100 %Підсумковий рейтинг з кредитного модуля

Рівні навчальних досягнень магістрантів із методології сучасного літературознавства


Критерії


Рівень

Оцінювання за шкалою універ-ситету (100-бальною системою)

Оцінювання за національною шкалою та шкалою університету

Початковий

1- 59

незадовільно

Магістрант відтворює матеріал на елементарному рівні, називаючи тільки окремі проблеми методології сучасного літературознавства, допускає грубі помилки у відповіді або не дає зовсім відповіді на питання.

Середній

60 - 74

Задовільно

Магістрант частково володіє знаннями теоретичних основ методології сучасного літературознавства, але допускає фактичні помилки.

Достатній

75 -89

добре

Магістрант володіє теоретичним матеріалом і вміє аналізувати літературно-художній твір, але допускає незначні фактичні помилки.

Високий

90 - 100

відмінно

Магістрант вільно володіє теоретичним матеріалом, розуміє особливості методології літературознавства, проблеми аналізу та інтерпретації літературного твору та літературного процесу тощо, демонструє вміння самостійно і творчо використовувати ці знання під час виконання практичних завдань.13. Програма семестрового екзамену

 1. Міфологічна школа в академічному літературознавстві ХІХ ст.

 2. Порівняльно-історичний метод в літературознавстві ХІХ ст.

 3. Культурно-історична школа в академічному літературознавстві ХІХ ст.

 4. Психологічна школа в літературознавстві ХІХ ст.

 5. Біографічний метод в літературознавстві ХІХ ст.

 6. Міфопоетика в системі літературознавчих науково-дослідницьких стратегій.

 7. Архетип як літературознавча категорія.

 8. Поліфункціональність міфу в поетиці модернізму.

 9. Образні архетипи у літературі ХХ ст.

 10. Міфологізування як принцип організації оповіді в романі ХХ ст.

 11. Історія літературної компаративістики. Її становлення і розвиток, його етапи. Французька і Американська школи. Розвиток компаративістики в Україні.

 12. Літературознавча компаративістика в ХХ ст.

 13. Методологія сучасної компаративістики.

 14. Міжнаціональні літературні зв’язки і контакти.

 15. Типологічні паралелі і сходження в літературі.

 16. Українсько-російські літературні зв’язки ХІХ-ХХ ст.

 17. Українсько-польські літературні зв’язки ХІХ-ХХ ст.

 18. Проблеми типології художньої свідомості в літературознавстві ХХ ст.

 19. Теорія традиційних сюжетів і образів у літературі.

 20. Основні типи традиційних сюжетів і образів у літературі.

 21. Теоретико-методологічні аспекти інтертекстуальності.

 22. Інтертекстуальність і проблеми художнього перекладу.

 23. Євангельські архетипні структури в літературі.

 24. Особливості відтворення стильової тональності в перекладі поетичного тексту.

 25. Феномен автора-білінгва.

 26. Розвиток ідей психологічної школи в літературознавстві ХХ ст.

 27. Психоаналітичні версії літературознавчих інтерпретацій.

 28. Фрейдизм і література.

 29. Юнгіанський підхід до літератури.

 30. Постструктуралістський психоаналіз (Ж.Лакан).

 31. Психоаналітична інтерпретація класики (на прикладі творчості обраного письменника).

 32. Сублімація в художній творчості.

 33. Герменевтика і літературатурознавство.

 34. Рецептивна естетика.

 35. Формальна школа в літературознавстві.

 36. Структуралістська стратегія в літературознавстві.

 37. Постструктуралізм в системі літературознавчих стратегій другої половини ХХ ст.

 38. Деконструктивізм в літературознавстві рубежу ХХ – ХХІ ст.

 39. Когнітивне літературознавство.

 40. Наратологія: система понять та засобів аналізу тексту.

 41. Поетика мотиву. Мотив у системі наратологічних понять.

 42. Дискурс і дискурсивні практики в сучасній філології.

 43. Лінгвопоетика, або філологічний аналіз тексту.

 44. Неопсихологічний напрям в літературознавстві кінця ХХ-початку ХХІ ст. Психопоетика.

 45. Контекстуальне вивчення літературного твору.

 46. Проблема автора в літературознавстві ХХ ст.

 47. Теорія «пильного» («close») читання.

 48. Феноменологія і літературознавство.

 49. Феміністична критика в західному і українському літературознавстві.

 50. Жанрологічні студії в літературознавстві ХХ ст.14. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 1. Конспекти лекцій.

 2. Плани практичних занять.

 3. Схеми аналізу літературного твору.

 4. Взірці презентацій і конспектів лекцій.

 5. Завдання модульної контрольної роботи.

 6. Контрольні завдання(тести) для проведення проміжного модульного контролю.

 7. Посібники, розроблені викладачами кафедри для роботи зі студентами.


15.  Рекомендована література

Базова

 1. Денисова Тамара. Наука «компаративістика» в сучасному трактуванні // Слово і час. 2005. №5. С.24-31.

 2. Дюришин Диониз. Теория сравнительного изучения литературы. / Пер. со словацкого. – М.: Прогресс, 1979. – 320 с.

 3. Ермаков И.Д. Психоанализ литературы. Пушкин. Гоголь. Достоевский. – M.: «Новое литературное обозрение», 1999. – 512с.

 4. Есаулов И.А. Пасхальность русской словесности. – М.: Кругъ, 2004. – 560 с.

 5. Западное литературоведение XX века: Энциклопедия. — Москва: Intrada, 2004. — 560 с. (ИНИОН РАН. Центр гуманитарных научно-информационных исследо­ваний. Отдел литературоведения).

 6. Зборовська Н. В. Психоаналіз і літературознавство: Посібник. — К.: «Академвидав», 2003. — 392 с.

 7. Литературные архетипы и универсалии / Под ред. Е. М. Мелетинского. – М.: Рос. гос. гуманит ун-т, 2001. – 433 с.

 8. Літературознавча компаративістика: Навч. посібник. /Ред. Р.Т.Гром’як. – Тернопіль: ТДПУ, 2002. – 334 с.

 9. Літературознавча рецепція і компаративістичний дискурс: Монографія / За ред. Романа Гром’яка. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2004. – 367 с.

 10. Мелетинский Е. М. Поэтика мифа. – М.: Наука, 1976. – 408с.

 11. Моренець В. Національні шляхи поетичного модерну першої половини ХХ ст.: Україна і Польща. – К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2002. – 327 с.

 12. Наливайко Дмитро Стан і завдання українського порівняльного українознавства // // IV Міжнародний конгрес україністів. Літературознавство. Книга ІІ. С.42-50.

 13. Наєнко Михайло. Історія українського літературознавства: Підручник. ­­­ К., 2001.

 14. Нямцу А.Е. Основы теории традиционных сюжетов. – Черновцы: Рута, 2003. – 80 с.

 15. Поліщук Ярослав. Поліфункціональність міфу в поетиці модернізму // СіЧ-01/2. С.35-45.

 16. Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / За ред. Марії Зубрицької. – Львів: Літопис, 1996. – 634с.

 17. Степанов Ю. Интертекст, культурный концепт, ноосфера // Теоретико-литературные итоги XX века. / Редкол.: Ю.Б. Борев (гл. ред.), Н.К. Гей, O.A. Овчаренко, В.Д. Сквозников и др. - М.: Наука, 2003. – T. l. Литературное произведение и художественный процесс / Ред­кол.: Ю.Б. Борев (отв. ред.), С.Г. Бочаров, И.П. Ильин и др. – 2003. – С.80-104.

 18. Традиційні сюжети та образи: Дослідження (Волков А.Р. та ін.). – Чернівці: Місто, 2004. – 445 с.

 19. Фатеева Н.А. Контрапункт интертекстуальности, или интертекст в мире текстов. – М.: Агар, 2000. – 280 с.


Допоміжна

 1. Бетко Ірина. Лірика Богдана-Ігоря Антонича у дзеркалі аналітичної психології Карла-Густава Юнга // Слово і Час. 2003. №2.С.7-13.

 2. Большакова А. Ю. Архетип в теоретической мысли XX в. // Теоретико-литературные итоги XX века / Редкол.: Ю.Б. Борев (гл. ред.), Н.К. Гей, О.А. Овчаренко, В.Д. Сквозников и др. - М.: Наука 2003. Т. 2. Художественный текст и контекст культуры / Редкол. Ю.Б. Борев (отв. ред.), С.Г. Бочаров, И.П. Ильин и др. – 2003. – 447 с.

 3. Гессе Г. [Статьи о русской литературе] // Гессе Г. Собрание сочинений. В 8 т. Т. 8: – М.: АО Изд. группа «Прогресс» — «Лите­ра»; Харьков: Фолио, 1995.
 4. Гессе Герман. Художник и психоанализ // Гессе Герман. Собрание сочинений. В 8 т. Т. 8: – М.: АО Изд. группа «Прогресс» — «Лите­ра»; Харьков: Фолио, 1995. С. 62-67.


 5. Гессе и Достоевский // www.hesse.ru

 6. Гундорова Т. Про «сестру Шекспіра» і деякі жіночі архетипи // Біблія і культура. Вип.6. – Чернівці, 2004. С.218-225.

 7. Гурдуз Андрій. Повість М.Коцюбинського "Тіні забутих предків" і роман К.Гамсуна "Пан" у порівняльно-типологічному висвітленні // Слово і Час. 2003. №11. С.40-44.

 8. Денисова Г. В. В мире интертекста: язык, память, перевод / Предисло­вие С. Гардзонио; Предисловие Ю. Н. Караулова. - М.: Азбуковник, 2003. – 298 с.

 9. Дима Александр. Принципы сравнительного литературоведения. – М.: Прогресс, 1977. – 228с.

 10. Доманский Ю.В. Смыслообразующая роль архетипических значений в литературном тексте: Пособие по спецкурсу. – Тверь: Твер. гос. ун–т, 2001. – 94 с. (Литературный текст: проблемы и методы исследования; Приложение). Издание 2-е, исправленное и дополненное.

 11. Есаулов И.А. Пасхальный архетип русской литературы и структура романа Б. Пастернака «Доктор Живаго» // Есаулов И.А. Мистика в русской литературе советского периода (Блок, Горький, Есенин, Пастернак). – Тверь: Твер. гос. ун-т, 2002. – 67 с.

 12. Иванов Вяч. Вс. «Вы помните, как бегуны...» : Данте, Мандельштам и Элиот // Иванов Вяч. Вс. Избранные труды по семиотике и истории культуры. Том ІІ. Статьи о русской литературе. – М.: Языки русской культуры, 2000. С.423-434.

 13. Иванов Вяч. Вс. Ахматова и Пастернак. Основные проблемы изучения их литературных взаимоотношений // Иванов Вяч. Вс. Избранные труды по семиотике и истории культуры. Том П. Статьи о русской литературе. – М.: Языки русской культуры, 2000. С.255-266.

 14. Иванов Вяч. Вс. Маяковский, Ницше и Аполлинер // Иванов Вяч. Вс. Избранные труды по семиотике и истории культуры. Том П. Статьи о русской литературе. - М.: Языки русской культуры, 2000. С.420-422.

 15. Иванов Вяч. Вс. Черт у Набокова и Булгакова // Иванов Вяч. Вс. Избранные труды по семиотике и истории культуры. Том П. Статьи о русской литературе. – М.: Языки русской культуры, 2000. С.707-713.

 16. Кеба А.В. Андрей Платонов и мировая литература ХХ века: Типологические связи. – Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2001. – 320 с.

 17. Кодак Микола. Дві з'яви одного ангела (Леся Українка і Максиміліан Волошин) // Слово і час. 2001. №2.

 18. Козицкая Е.А. Цитата, "чужое" слово, интертекст: материалы к библиографии // http://dll.botik.ru/az/lit/coll/litext5/23_koz_b.htm

 19. Коломієць Л. Поема «Іст Коукер» Т. С. Еліота в перекладі Г. Кочура: особливості відтворення стильової тональності // Григорій Кочур і український переклад: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Київ, Ірпінь, 217-29 жовтня 2003 р. – К., Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2004. – С.158-170.

 20. Корнуэлл Н. Дж. Джойс и Россия /Пер. с англ. О.Н. Сажиной. – СПб, «Акакдемический проект, 1997. –190 с.

 21. Краснова Л.В. Марина Цветаева и Лина Костенко. Опыт сопоставительного анализа // Русский язык и литература. 2002. № 6.

 22. Кузьмина Н.А. Интертекст и его роль в процессах эволюции поэтического языка. – Изд 2-е, стереотипное. – М.: Едиториал УРСС, 2004. – 272 с.

 23. Кузякина Н. Б. Леся Украинка и Александр Блок: Литературно-критический очерк. — К.: Рад. письменник, 1980. — 167 с.

 24. Морозова Т. Л. Мир личности и духовные искания русской литературы: восприятие писателей Запада // Контекст-1987. – М.: Наука, 1988. С.91-119.

 25. Наливайко Дмитро. Література в системі мистецтв як галузь порівняльного літературознавства // Слово і Час. 2003. №5. С.10-18; Слово і Час. 2003. №6. С. 6. С.7-19.

 26. Никифоров Е. Пример сублимации в творчестве А.П.Чехова и Н.В.Гоголя // Никифоров Е. А.П.Чехов глазами провинциала. Заметки учителя гимназии. – Симфрополь: Крымский архив, 2002. – С.205-211.

 27. Нямцу А. Евангельские архетипические структуры в литературе // Біблія і культура. Вип.6. – Чернівці, 2004. С.130-147.

 28. Остапчук Тетяна. Інтертекстуальне прочитання роману Ю.Тарнавського "Три бльондинки і смерть" на тлі роману Т. Манна "Чарівна гора" // Слово і Час. 2003. №11.

 29. Папуша І. До методології літературознавчої компаративістики // Слово і час. 2002. № 3.

 30. Паршин Л. К. Чертовщина в Американском посольстве в Москве, или 13 загадок Михаила Булгакова.— М.: Изд-во «Кн. палата», 1991.— (Попул. б-ка).— 208 с.

 31. Романов Ю.В. Архетипический образ «подпольного» героя в романе Ф.М. Достоевского «Бесы» // Вопросы русской литературы: Межвуз. научный сб. – Вып. 9 (66). – Симферополь: Кр.архив, 2003. С.17-29.

 32. Росовецький Станіслав. Якого оновлення потребує українська компаративістика: нотатки традиціоналіста // Слово і Час. 2003. №5. С.19-30.

 33. Руденко Марта. Екстрадієгетичний дискурс "Вступної новели" М.Хвильового: інтертекстуальна стратегія // Слово і Час. 2003. №5. С. 57-63.

 34. Свербілова Тетяна. "Вічні повернення" жанру містерії (Леся Українка та Леонід Андреев) // Слово і Час. 2003. №2. С.31-40.

 35. Селезнев Ю. Два типа художественного сознания: Толстой и Достоевский // В мире Толстого: сборник статей. – М.: Советский писатель, 1978. С.385-417.

 36. Скупейко Лукаш. Пролог як міфообраз світу ab origine в "Лісовій Пісні" Лесі Українки // Слово і Час. 2003. №2. С.22-30.

 37. Слухай Наталя. Архетипи в неосяжності Шевченкового космосу // Слово і час. – 1999. №3. С.6-11.

 38. Смирнов И. П. Кастрационный комплекс в лирике Пушкина // Russian literature. Amsterdam, 1991. Vol. 29. № 2.

 39. Степанов Ю.С. "Интертекст", "интернет", "интерсубъект" (к основаниям сравнительной концептологии) // Известия АН. Серия литературы и языка. 2001. Том 60. № 1. С.3-11.

 40. Сурова О.Ю. Человек в модернистской культуре // Зарубежная литература второго тысячелетия. 1000—2000: Учеб. пособие / [Л.Г. Андреев, Г. К. Косиков, Н.Т. Пахсарьян и др.]; Под ред. Л.Г.Андреева. — М.: Высшая школа, 2001. С.221-291.

 41. Теорія Фройда та гендерні студії у перекладознавстві // Літературознавча компаративістика. Навчальний посібник / Ред. P.Т.Гром'як, упоряд.: Р.Т.Гром'як, І.В Папуша. — Тернопіль. Редакційно-видавничий відділ ТДПУ, 2002. — С.277-280.

 42. Ткаченко А.О. Художній переклад у полілозі культур // Біблія і культура. Вип.6. – Чернівці, 2004. С.356-362.

 43. Уилкинсон M. Хемингуэй и Тургенев. Wilkonson M. Нemingway and Turgenev: The nature of lit. influence. —Ann Arbor (Mich.): UMI research press, 1986. – 126 p. (Studies in mod. lit. N 59).

 44. Фрейд 3. Психология бессознательного: Сб. произведений / Сост., науч. ред., авт. вступ, ст. М. Г. Ярошевский.— М.: Просвещение. 1989. – 448 с.

 45. Фрейд З. Остроумие. — Донецк: Сталкер, 2000. — 352 с.

 46. Фрейд З. Толкование сновидений. – К.: Здоров’я, 1991. – 384 с.

 47. Фромм Э. Душа человека. — М.: 000 «Издательство АСТ-ЛТД», 1998. — 664 с.

 48. Холодов А.Б. Мифопоэтика: Мотив и сюжет в системе мировидения классика (Ф. М. Достоевский, И. А. Бунин). – Одесса: «Астропринт», 2001. – 106 с.

 49. Юнг К.Г. Психология бессознательного / Пер с нем -M.: 000 "Издательство АСТ-ЛТД", "Канон+", 1998. - 400 с.

 50. Юнг Карл Густав, фон Франц М.-Л., Хендерсон Дж. Л., Якоби И., Яффе А. Человек и его символы / Под общ. редакцией С.Н. Сиренко — M.: Серебряные нити, 1998 — 368 с.


16.  Інформаційні ресурси

 1. http://www.twirpx.com.

 2. Читальний зал - http://www.ex.ua/

 3. 1576 Бібліотека Українського світу – http://1576.ua/books/3489

 4. Наука в Рунете – http://elementy.ru/


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка