Методика навчання літературного читання мета курсуСкачати 172.5 Kb.
Дата конвертації28.12.2017
Розмір172.5 Kb.
ТипУрок

Кафедра дошкільної і початкової освіти

8.01010101 Дошкільна освіта

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ

Мета курсу – розкрити сутність процесу навчання літературного читання в початковій школі відповідно до державних стандартів; висвітлити сучасні наукові концепції, поняття, методи та технології навчання літературного читання учнів початкових класів, забезпечити оволодіння студентами практичними вміннями проведення уроку літературного читання.

Завдання курсу:

 • формування у майбутніх учителів професійного погляду на дитячу літературу як на мистецтво слова, яке зосереджує в собі національний і світовий досвід, і як на навчальний матеріал, який треба вміти розглядати з літературознавчої і методичної точки зору одночасно, щоб вибирати доцільні напрями аналізу літературного твору;

 • забезпечення рівня оволодіння студентами всіма перевіреними практикою початкової школи методами навчання читати, способами і прийомами професійної діяльності з літературними творами – за роками та етапами навчання;

 • засвоєння студентами наукової специфіки літературного процесу, поглиблене засвоєння науки про читача, теорії та історії методики навчання літературного читання у початковій школі.

У процесі вивчення курсу важливо зосередити увагу на засвоєнні знань із таких питань:

 • закономірності розвитку навички читання, її основних якостей;

 • види читання, основні прийоми роботи над художнім текстом, що забезпечують вплив літературного змісту читання на формування дитячої особистості;

 • мета і завдання уроків літературного читання в початковій школі;

 • принципи побудови програми з літературного читання;

 • назви і зміст розділів програми;

 • вимоги до знань, умінь і навичок учнів з літературного читання за роками і етапами навчання;

 • типи уроків класного і позакласного читання;

 • методи класного і позакласного читання;

 • фахові журнали, газети, методичні посібники з читання;

 • принципи відбору дитячих книжок для уроків позакласного читання;

 • підручники «Літературне читання», їх зміст, принципи побудови;

 • зошити до підручників «Літературне читання», методика роботи з ними;

 • вимоги до якостей читання учнів на кінець кожного періоду навчання читати, недоліки читання, їх причини, шляхи подолання; види вправ для колективної та індивідуальної роботи з дітьми щодо вдосконалення навички читання;

 • відмінність художнього твору від науково-художнього; зміст і форма художнього твору; художній образ; жанрові особливості творів; етапи роботи з художнім твором, прийоми роботи на кожному етапі, види бесід на уроках літературного читання, вимоги до їх проведення;

 • жанрові особливості малих фольклорних творів, казки, байки, віршів, науково-художнього твору; прийоми роботи з кожним жанром; види підготовчої роботи;

 • етапи формування читацької самостійності;

 • види літературних творів;

 • професійні аспекти спілкування з дитячою літературою.

Під час семінарських, практичних занять, індивідуальної навчально-дослідницької і самостійної роботи студенти набувають уміння та навички:

 • аналізувати кожен літературний твір із кола читання учнів початкових класів, виходячи з літературної специфіки тексту;

 • розробляти, проводити і аналізувати уроки літературного читання, систему уроків, передбачених програмою початкової школи, робити професійно значущі висновки з метою самовдосконалення;

 • самостійно проводити дослідження процесу формування навички читання, літературного розвитку учнів початкових класів;

 • розкривати зміст понять: читацька діяльність, читацька компетентність, принципи визначення змісту літературного читання, коло читання, читацька самостійність, теорія формування дитини-читача;

 • аналізувати, робити висновки щодо змісту розділів програми з читання за роками і етапами навчання;

 • визначати типи уроків класного і позакласного читання в 2-4 класах залежно від специфіки навчального матеріалу;

 • добирати і опрацьовувати статті з проблеми літературного читання, створювати методичну скарбничку прийомів, завдань, вправ на уроках літературного читання;

 • аналізувати зміст і методичний апарат підручників «Літературне читання» з метою кваліфікованого використання їх на уроках літературного читання;

 • вести контроль за рівнем сформованості навички читання; добирати і проводити вправи для удосконалення навички відповідно до її встановлення;

 • проводити проглядове читання, читання-пошук, читання - спілкування; кваліфіковано прочитувати вголос літературний текст без підготовки і з підготовкою; аналізувати підібраний до уроку навчальний матеріал; розробляти, проводити і аналізувати урок чи систему уроків літературного читання;

 • визначати тему і мету уроку, розробляти урок відповідно до мети, жанру, художніх особливостей твору;

 • розробляти уроки позакласного читання відповідно до етапів формування читацької самостійності;

 • визначати специфіку будь-якої дитячої книжки і літературного твору, фактичні і методичні можливості цього матеріалу під час роботи з учнями відповідного віку і рівня підготовки.

ТЕМАТИКА ТА ЗМІСТ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Змістовий модуль 1.

ПРОГРАМНЕ, НАВЧАЛЬНО – МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ «ЛІТЕРАТУРНЕ ЧИТАННЯ»

Практичне заняття № 1Тема. Аналіз програми з літературного читання (2 год.)

План

1. Змістові лінії програми.

2. Програмні вимоги до рівнів сформованості читацької навички учнів на кінець року.

3. Характеристика кожної змістової лінії програми

4. Можливості підручника «Літературне читання» у формуванні в учнів читацьких навичок.

5. Принципи вибору творів для читання..

Аналіз структури і основного змісту підручника «Літературне читання». Методичний апарат підручника.

Аналізуючи підручники «Літературне читання», необхідно дати відповідь на такі запитання:

1. У якій мірі підручник відповідає програмі?

2. Які принципи побудови підручників?

3. Які умови створює зміст підручника для формування світогляду, моральних якостей, пізнання навколишнього світу, розвитку емоційно-естетичної сфери читача?

4. Яким змістом, формами роботи підручник сприяє формуванню в учнів читацьких позицій?

5. Яка структура підручника?
Література

Основна: 3, 4, 7, 8.

Додаткова: 2, 3.
Практичне заняття 2.

Тема. Типи уроків літературного читання (2 год.)

План.

1. Типи уроків читання і вимоги до їх побудови.

2. Варіативність побудови уроків читання (О.Я. Савченко)
Література

Основна: 2, 3, 4, 5, 7, 8.

Додаткова: 1, 3.
Практичне заняття 3.

Тема. Аналіз методичних посібників, методичних статей з формування навички читання (2 год.)

План.

1. Визначення змісту завдань у посібниках, зошитах з літературного читання, статтях з формування навички читання.

2. Групування вправ і завдань за спрямованістю їх на формування правильності, швидкості, виразності, усвідомленості читання

Література

Основна: 6.

Додаткова: 4, 5, 6.
Практичне заняття 4

Тема. Методика проведення вправ на формування правильності, швидкості, усвідомленості, виразності читання(2 год.)

План.

1. Методика проведення вправ на формування правильності читання.

2. Методика проведення вправ на формування швидкості читання.

3. Методика проведення вправ на формування усвідомленості, виразності читання.Література

Основна: 1, 2.

Додаткова: 1, 2, 3.

Практичне заняття 3

Тема. Методика роботи з загадками, прислів'ями, лічилками, скоромовками на уроках літературного читання(2 год.)

План.

1. Методика читання загадки, прислів’я, приказки, лічилки, скоромовки.

2. Розробка уроку читання загадок (скоромовок, прислів’їв, приказок, лічилок) – робота в групах.

Література

Основна: 1, 2, 3, 4, 5, 6,7.

Додаткова: 1, 4.

Практичне заняття 5

Тема. Методика читання оповідання (2 год.)

План

1. Жанрові особливості оповідання.

2. Схема аналізу оповідання, в основі якого лежить вчинок

3. Ідеограма аналізу оповідання.

4. Методика проведення бесід: вступної, аналітичної, узагальнюючої.

5. Робота з ілюстраціями до оповідання.

6. Різні види переказу змісту твору.

7. Складання плану.Література

Основна: 1, 2, 3, 4, 5, 6,7.

Додаткова: 1, 4.


Практичне заняття 6

Тема. Методика читання казки і легенди на уроках літературного читання (2 год.)

План

1. Жанрові особливості казки та легенди. Види казок.

2. Спільні та відмінні ознаки легенди і казки.

3. Вимоги програми до літературного читання легенд і казок.

4. Місце казок та легенд у змісті підручників «Літературне читання»

5. Розробка фрагментів уроків літературного читання легенд та казок.Література

Основна: 1, 2, 3, 4, 5, 6,7.

Додаткова: 1, 4.
Практичне заняття 7,8

Тема. Розробка сценаріїв уроків літературного читання поезії, оповідання, казки із застосуванням Smart- дошки; створення казки за поданою схемою розгортання подій (2 год.)

План

1. Визначення можливостей підручників «Літературне читання» для проведення уроків «синтезу мистецтв» (наявність пісень, репродукцій картин, пісень-ігор, віршів, покладених на музику).

2. Практичне виконання завдань на створення казки за поданою схемою.

3. Обговорення змісту статей, в яких розкривається проблема використання різних видів мистецтв на уроках літературного читання.

4. Перегляд зразків уроків і складання плану уроку із використанням на уроці літературного читання музики, живопису.

Література

Основна: 2, 3, 6, 7.

Додаткова: 1, 3.
Практичне заняття 9

Тема. Організація творчої діяльності учнів на основі прочитаного (2год.)

План.

1. Аналіз змістової лінії програми «Організація творчої діяльності учнів на основі прочитаного».

2. Види творчих завдань у підручниках «Літературне читання».

3. Практичне виконання творчих завдань і методика їх проведення (робота в групах).Література

Основна: 1, 2, 3, 4, 5, 6,7.

Додаткова: 1, 4.

7. САМОСТІЙНА РОБОТА

Завдання для самостійної роботи

Тема 1. Особливості змісту програми курсу «Літературне читання»

Законспектувати статті:

1. Савченко О. Компетентнісна спрямованість нових навчальних програм для початкової школи / О. Савченко // Початкова школа. – 2012. – № 8. – С.1-6.

2. Вашуленко О. Читацька компетентність молодшого школяра : теоретичний аспект / О. Вашуленко // Початкова школа. – 2011. – №1– С.48-51.

3. Вашуленко О. Емоційно-ціннісна складова у структурі читацької компетентності молодшого школяра / О. Вашуленко // Початкова школа. – 2013. – № 1. – С.13-18.

4. Ветчинкіна О. Використання різноманітних джерел інформації – один із напрямів формування компетентності молодших школярів / О. Ветчинкіна // Початкова школа. – 2012. – №3. – С. 52-53.Тема 2. Особливості підручників «Літературне читання»

Проаналізувати підручник Савченко О.Я. Літературне читання. – К. : «Видавничий дім» Освіта, 2012 за напрямами: коло читання, методичний апарат, рубрики, ілюстративний матеріал, формування умінь працювати з твором, наявність творчих завдань.Тема 7. Діагностика рівня сформованості навички читання

І.Опрацювати матеріали:

1.Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти. Наказ Міністерства освіти і науки № 1222 від 21.08. 2013.

2.Орієнтовні вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів з окремих предметів у 1–4 класах. – Режим доступу : http://shkola.ostriv.in.ua/publication/code-58E8D979EB287/list-231DF428B27.

3.Навчальні програми для загальноосвітніх закладів із навчанням українською мовою. 1-4 класи. К. : Видавничий дім «Освіта». – 2012. – С.77-78, 85, 92.

4.Фролова Л.А. О тестах по литературному чтению / Л.А. Фролова // Начальная школа. – 2012. –№7. – С.26-30.

ІІ. На основі опрацьованого матеріалу підготувати тексти, тести до них для перевірки усвідомленості прочитаного.

Змістовий модуль ІІ

МЕТОДИКА ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ ТВОРІВ РІЗНИХ ЖАНРІВ

Тема 9. Вимоги до уроку літературного читання

І. Опрацювати посібники і статті:

1. Бершанская О.Н. Обучение постановке вопросов к произведению на уроках литературного чтения / О. Н. Бершанская // Начальная школа. – 2012. – №7. – С.21–26.

2. Вакуленко Е. А. Организация учебного диалога на уроках литературного чтения / Е. А. Вакуленко // Начальная школа. – 2012. – №5. – С.44 .

3. Ерошина Ю. Г. Эстетический аспект читательской деятельности младшего школьника / Ю. Г. Ерошина // Начальная школа. – 2012. – № 11. – С.46-50.

4. Калинина Л. В. К проблеме формирования нравственных ценностных ориентаций на уроках литературного чтения / Л. В. Калинина // Начальная школа. – 2012. – №7. – С.109-113.

5. Климанова Л. Уроки литературного чтения по ученикам «Родная речь» / Л. Климанова // Начальная школа. – 2007. – № 1. – С. 61 – 66.

6. Миронова Е. А. Развитие читательского интереса у младших школьников / Е. А. Миронова // Начальная школа. – 2011. – № 8. – С.74 .

7. Науменко В. О. Навчання вдумливого читання і розуміння художнього твору / В. О.Науменко // Початкова школа. – 2008. – № 7. – С. 50 – 51.

8. Науменко В. О. Урок читання в початкових класах / В.О.Науменко // Початкова освіта. – 2009. –№ 43. – С. 3 – 5.

9. Первова Г. М. Теоретико-методические основы планирования уроков чтения в начальных классах / Г.М. Первова // Начальная школа. – 2002. –№1. – С.46 – 53.

10. Первова Г. М. Чтение как универсальная деятельность младшего школьника / Г. М. Первова // Начальная школа. – 2013. – № 1. – С.11.

11. Савченко О. Я. Методика читання у початкових класах : посіб. для вчителя / О. Я. Савченко. – К. : Освіта, 2007. – 334 с.

ІІ. Сформулювати вимоги до уроку літературного читання.Тема 10. Літературознавча пропедевтика на уроках літературного читання

І. Опрацювати статті, сторінки в програмі і підручниках з літературознавства ( законспектувати матеріал):

1. Галич О., Назарець В., Васильєв Є. Теорія літератури: підручник / О.Галич, В. Назарець, Є. Васильєв. – К. : Либідь, 2001. – С.151–160, 208–213, 264–273, 279 – 284, 327.

2. Майдангалиева Ж. А. Литературное развитие учащихся в системе «детский сад – школа – вуз»/ Ж. А. Майдангалиева // Начальная школа. –2011. – № 4. – С.102-106.

3. Навчальні програми для загальноосвітніх закладів із навчанням українською мовою. 1–4 класи. К. : Видавничий дім «Освіта». – 2012. – С.78-79, 85-86, 92-93.

4. Рудкова С.Г., Кузнецова Т.А. Современные тенденции литературного образования младших школьников / С.Г. Рудкова, Т.А. Кузнецова // Начальная школа. – 2010. – №12. – С.23-29.

5. Строганова Л.В. Литературоведческий аспект курса «Литературное чтение» / Л.В. Строганова // Начальная школа. – 2012. –№4. –С.48-50.

Тема 17. Методика позакласного читання

І.Опрацювати зазначену літературу і на її основі сформулювати вимоги до уроків позакласного читання в 1,2,3,4 класах.

1. Захарійчук М.Д., Науменко В.О. Книжка для вчителя. Методика роботи за «Букварем» М.Д. Захарійчук, В.О. Науменко // М.Д. Захарійчук, В.О. Науменко. – К. : Грамота, 2012. – С.39-40, 46, 65, 81, 95, 110, 126,139, 154, 166, 178, 191, 206, 220.

2. Мовчун А.І. З піснею сміявся, плакав і журився...(До 100-річчя з дня народження Андрія Малишка) / А.І. Мовчун // Початкова школа. – 2012. – №11. – С.58-61.

3. Мовчун А.І. Земна й небесна лірика Подільської Журавки (До ювілею Ганни Чубач ) / А.І. Мовчун // Початкова школа. – 2011. – №1. – С.40-43.

4. Светловская Н.Н. Как обучать чтению, или Как разорвать замкнутый круг/ Н.Н. Светловская // Начальная школа. – 2010. – № 3. – С.8-12.

5. Ткачук Г. Твори Григора Тютюнника у духовному становленні молодшого школяра (Позакласне читання) / Г. Ткачук // Початкова школа. – 2012. – №4. – С. 14 – 17.

6. Ткачук Г. Уроки літературного читання за творами Лесі Українки як засіб формування читацької самостійності /Г.Ткачук // Початкова школа. –2011. – №2. – С.20-25.

7. Трунова В. Методика позакласного читання в основний період /В. Трунова // Початкова школа. – 2012. – №7. – С.51–57.

8. Трунова В. Методика позакласного читання в підготовчий і початковий періоди / В. Трунова // Початкова школа. – 2011. – № 10. – С.20–23.


ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Теми рефератів (16 год.)

Мета ІНДЗ: самостійне вивчення частини програмового матеріалу, систематизація, узагальнення, закріплення і практичне застосування знань із навчального курсу, удосконалення навичок самостійної навчально-пізнавальної діяльності.

Зміст ІНДЗ: практична робота, яка виконується на основі знань, умінь та навичок, отриманих під час лекційних, практичних занять та самостійного опрацювання тем з навчального курсу.

Тематика ІНДЗ, вимоги до них та оцінювання:

1. Урок літературного читання пейзажної лірики в другому класі .

2. Урок літературного читання казки в другому класі.

3. Урок літературного читання оповідання в другому класі.

4. Урок літературного читання дитячої пісні в другому класі.

5. Урок порівняльного аналізу пейзажної лірики Тараса Шевченка (другий клас)

6. Урок порівняльного аналізу віршів «Баба Віхола» Ліни Костенко І Анатолія Камінчука.

7. Урок порівняльного аналізу віршів «Баба Віхола» і «Віхола» Ліни Костенко і Катерини Перелісної.

8. Урок синтезу мистецтв. Вірш Миколи Вороного, Сніжинки.

9. Урок синтезу мистецтв. Вірш Анатолія Камінчука, Котики вербові.

10. Урок синтезу мистецтв. Тарас Шевченко, Зоре моя вечірняя.

11. Урок виразного читання віршів. Любов Забашта, Біле свято зими.

12. Урок формування умінь переказувати оповідання за малюнковим планом. Василь Сухомлинський, Верба – мов дівчина золотокоса.

13. Урок читання науково-художнього твору. Олександр Копиленко, Хоробре кошеня.

14. Урок аналізу казки про тварин.

15. Урок аналізу чарівної казки.

16. Урок читання поезії в порівнянні (вечір в поезії), 3 клас.

17. Методика роботи із творами в підручнику «Літературне читання», об'єднаних рубрикою «Коли твір відкриває свої таємниці».

18. Методика роботи із випереджувальними завданнями в підручнику (рубрика «Завдання зі скриньки …» (2 клас).

19. Методика проведення узагальнюючих уроків.

20. Формування літературознавчих понять під час аналізу твору (персонаж твору, герой твору, емоційність твору, звукопис, розгортання подій, структурні компоненти тексту художнього твору) – на вибір із зазначених.

21. Методика роботи з дитячою книжкою в першому класі.

22. Методика позакласного читання в 2 класі.

23. Методика позакласного читання в третьому класі.

24. Методика проведення уроку позакласного читання на тему «Журнали для дітей» (2,3 класи) – на вибір.

25. Розвиток творчих здібностей учнів за змістом підручника «Літературне читання».

26. Формування умінь переказувати художній твір у другому класі (розробка уроку).

27. Формування умінь будувати власні висловлювання (за змістом зошитів до підручника «Літературне читання»).РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Література

Основна:

1. Мартиненко В.О. Літературне читання. Робочий зошит : навч. посіб. для учнів 2 кл. / В.О. Мартиненко. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2013. – 80 с.

2. Науменко В. О.Зошит з літературного читання до підручника «Літературне читання» : навч. посіб.для 2-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / Віра Науменко. – К. : Генеза, 2013. – 96 с.

3. Науменко В. О. Літературне читання : підруч. для 2-го кл. / Віра Орестівна Науменко. – К. : Генеза, 2012. – 160 с.

4. Науменко В.О. Літературне читання : підруч. для 3-го кл. / Віра Орестівна Науменко. – К. : Генеза, 2013. – 178 с.

5. Науменко В.О.Уроки літературного читання в 2 класі: метод. посіб. для вчителя / Віра Науменко. – К. : Генеза, 2013. – 280 с.

6. Савченко О.Я. Я люблю читати: кн. з літ. читання: дод. до підруч. «Літературне читання» для 2-го кл. : навч. посіб. / О.Я.Савченко. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2013. – 120 с.

7. Савченко О. Я. Літературне читання : підруч. для 2-го кл. / Олександра Яківна Савченко. – К.: Освіта, 2012. – 160 с.

8. Савченко О. Я. Літературне читання : підруч. для 3-го кл. / Олександра Яківна Савченко. – К. : Освіта, 2013. – 178 с.

Додаткова:

1. Мартиненко В. Оновлення змісту літературного читання у контексті компетентнісного підходу / В.Мартиненко // Початкова школа. –2012. – №10. –С. 20–25.

2. Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою. 1–4 класи. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2012. – С.71–91.

3. Науменко В.О. Особливості змісту навчально-методичного комплекту з літературного читання в другому класі (авт. В.О.Науменко) / В.О.Науменко // Шкільний бібліотечно-інформаційний центр. –2013. – № 5. – С.75–92.4. Науменко В.О. Особливості нової програми «Літературне читання» (у порівнянні з програмою 2006 року) / В.О.Науменко // Учитель початкової школи. – 2012. – № 1. – С.26–27.

Питання до заліку

 1. Аналіз змістової лінії програми «Організація творчої діяльності учнів на основі прочитаного».

 2. Аналіз програми з літературного читання

 3. Аналіз художнього твору на уроках літературного читання

 4. Варіативність побудови уроків читання (О.Я. Савченко)

 5. Варіативність побудови уроків читання (О.Я. Савченко)

 6. Види творчих завдань у підручниках «Літературне читання».

 7. Визначення змісту завдань у посібниках, зошитах з літературного читання, статтях з формування навички читання.

 8. Визначення можливостей підручників «Літературне читання» для проведення уроків «синтезу мистецтв» (наявність пісень, репродукцій картин, пісень-ігор, віршів, покладених на музику).

 9. Вимоги до уроку літературного читання

 10. Вимоги програми до літературного читання легенд і казок.

 11. Групування вправ і завдань за спрямованістю їх на формування правильності, швидкості, виразності, усвідомленості читання

 12. Емоційно-ціннісна складова у структурі читацької компетентності молодшого школяра

 13. Жанрові особливості казки та легенди. Види казок.

 14. Жанрові особливості оповідання.

 15. Ідеограма аналізу оповідання.

 16. Компетентнісна спрямованість нових навчальних програм для початкової школи

 17. Компетентнісна спрямованість нових навчальних програм для початкової школи

 18. Методика позакласного читання в підготовчий і початковий періоди .

 19. Методика проведення бесід: вступної, аналітичної, узагальнюючої.

 20. Методика проведення вправ на формування усвідомленості, виразності читання.

 21. Методика проведення вправ на формування швидкості читання.

 22. Методика формування навички читання в контексті літературного читання

 23. Методика читання загадки, прислів’я, приказки, лічилки, скоромовки.

 24. Місце казок та легенд у змісті підручників «Літературне читання»

 25. Можливості підручника «Літературне читання» у формуванні в учнів читацьких навичок.

 26. Основні етапи роботи з художнім твором на уроках літературного читання

 27. Особливості змісту підручників «Літературне читання»

 28. Особливості змісту програми курсу «Літературне читання»

 29. Різні види переказу змісту твору.

 30. Робота з ілюстраціями до оповідання.

 31. Розробка уроку читання загадок (скоромовок, прислів’їв, приказок, лічилок) – робота в групах.

 32. Спільні та відмінні ознаки легенди і казки.

 33. Схема аналізу оповідання, в основі якого лежить вчинок

 34. Твори Григора Тютюнника у духовному становленні молодшого школяра (Позакласне читання)

 35. Типи уроків читання і вимоги до їх побудови.

 36. Уроки літературного читання за творами Лесі Українки як засіб формування читацької самостійності

 37. Формування літературознавчих понять під час аналізу твору (персонаж твору, герой твору, емоційність твору, звукопис, розгортання подій, структурні компоненти тексту художнього твору).

 38. Формування умінь будувати власні висловлювання.

 39. Формування умінь переказувати художній твір у другому класі.

 40. Читацька компетентність молодшого школяра : теоретичний аспект

Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Методичні рекомендації для студентів факультетів: «фармація» та «КЛІНІЧНА фармація»
2016 -> Методичні рекомендації щодо опанування філософських знань, теми рефератів для складання кандидатського іспиту з філософії та методичні рекомендації щодо їх написання
2016 -> Програма спецкурсу та плани семінарських занять для магістрів-філософів Львів 2016
2016 -> Міністерство охорони здоров’я україни
2016 -> Розробники програми
2016 -> Проектна діяльність при підготовці позакласного заходу з фізики. Прес-конференція про вклад українських вчених у розвиток світової космонавтики за темою: «Твої, Україно, сини!». Мета
2016 -> Н р. 5 курс магістри Навчальна дисципліна «Український авангард»
2016 -> Програма додаткового вступного випробування з фаху для вступників на здобуття ос

Скачати 172.5 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка