Методичні вказівки з виконання атестаційної магістерської роботи за спеціальністю «Комп’ютерні системи та мережі»Скачати 331.82 Kb.
Дата конвертації12.06.2019
Розмір331.82 Kb.
ТипМетодичні вказівки


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

з виконання атестаційної магістерської роботи

за спеціальністю «Комп’ютерні системи та мережі»

(Кваліфікація – магістр)


Харків 2010

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

з виконання атестаційної магістерської роботи

за спеціальністю «Комп’ютерні системи та мережі»

(Кваліфікація – магістр)

для студентів центру НСІМ, які навчаються англійською мовою

ЗАТВЕРДЖЕНО

кафедрою ЕОМ.

Протокол № 2 від 25.09.09.

Харків 2010


Методичні вказівки з виконання атестаційної магістерської роботи за спеціальністю «Комп’ютерні системи та мережі» (Кваліфікація – магістр) для студентів центру НСІМ, які навчаються англійською мовою / Упоряд.: В.О. Горбачов, В.І. Саєнко, О.В.Тучін, І.М. Іванісенко. – Харків: ХНУРЕ, 2010. – 32 с.


Упорядники:

В.О. Горбачов,
В.І. Саєнко,
О.В.Тучін,
І.М. Іванісенко

Рецензент Г.Ф. Кривуля, д-р техн. наук, професор АПОТ
ЗМІСТ
Вступ 4

1 Мета й завдання магістерської підготовки 4

2 Процес підготовки й виконання атестаційної роботи 5

3 Вимоги до магістерської атестаційної роботи 6

4 Тематика магістерських атестаційних робіт 6

5 Організація магістерської підготовки 7

6 Зміст пояснювальної записки (звіту) 8

7 Загальні методичні вказівки з виконання розділів

магістерської атестаційної роботи 9


8 Рекомендації й вимоги до пояснювальної записки 12


9 Порядок подання магістерської роботи та її захист 16

Перелік посилань 19

Додаток А Зразок бланка завдання на магістерськн роботу 20

Додаток Б The Requirements for Thesis Preparation 22

Додаток В Зразок бланка титульного аркуша пояснювальної записки магістерської роботи 24

Додаток Д Зразок бланка титульного аркуша графічної частини магістерської роботи 25

Додаток Е Форма відзиву керівника магістерської роботи 26

Додаток Ж Форма рецензії на магістерську роботу 27

Додаток И Приклад оформлення структурних елементів тезисів 28
ВСТУП
Магістр – освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, що на основі кваліфікації бакалавра набув поглиблені спеціальні знання й уміння дослідницького характеру, має відповідний досвід їхнього використання й застосування для вирішення проблемних професійних завдань у відповідних областях наукової й виробничої діяльності.

Прийом і навчання магістрів за спеціальністю "Комп'ютерні системи й мережі" (навчання іноземними мовами) здійснюється на конкурсній основі в межах ліцензійного обсягу прийому відповідно до Правил прийому, затверджених Міністерством освіти і науки України.

Метою методичних вказівок є забезпечення єдиного підходу до змісту, оформлення й надання результатів виконання іноземними студентами магістерської атестаційної роботи зі спеціальності "Комп'ютерні системи й мережі".
1 МЕТА Й ЗАВДАННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ
Метою магістерської підготовки є підготовка спеціалістів вищої кваліфікації, здатних самостійно проводити наукові дослідження в галузі комп'ютерної інженерії й управління.

Заключною формою звітності магістранта про виконання навчального плану є магістерська атестаційна робота і її захист у Державній екзаменаційній комісії (ДЕК).

Завданнями магістерської підготовки є:

а) формування у магістранта поглиблених фундаментальних знань в області комп'ютерних систем і мережних технологій;

б) розвиток навичок організації й проведення самостійних наукових досліджень, набуття нових знань й умінь;

в) формування навичок систематизації теоретичних і практичних знань за спеціальністю;

г) розвиток навичок застосування набутих знань й умінь при вирішенні науково-практичних, технічних й інших завдань;

д) розвиток навичок пошуку, оцінки й практичного застосування сучасних методів і способів наукових досліджень, вітчизняної й зарубіжної науково-технічної інформації, у тому числі патентної.

У результаті магістерської підготовки магістр повинен уміти:

а) проводити поглиблений пошук науково-технічної інформації із застосуванням сучасних інформаційних технологій;

б) формулювати мету й завдання дослідження;

в) обґрунтовувати вибір напрямку наукових досліджень, використовувати сучасні методи й методики для вирішення науково-практичних завдань, розробляти нові й модернізувати існуючі методики вирішення науково-технічних завдань;

г) організовувати планування й проведення наукових досліджень, проводити самостійно наукові дослідження відповідно до поставленого завдання;

д) на основі аналізу проведених наукових досліджень розробляти комплекс заходів щодо впровадження результатів роботи в сучасну практичну діяльність;

е) оформляти результати проведених наукових досліджень у вигляді наукових статей, доповідей, патентної документації, звітів з науково-дослідної роботи відповідно до пропонованих вимог з використанням сучасних технологій.

Атестаційними показниками магістерської атестаційної роботи є отримані завершені результати досліджень для вирішення деякого науково-практичного завдання за спеціальністю «Комп'ютерні системи й мережі», оформлені у вигляді пояснювальної записки (звіту з атестаційної роботи).


2 ПРОЦЕС ПІДГОТОВКИ Й ВИКОНАННЯ АТЕСТАЦІЙНОЇ РОБОТИ
Атестаційна робота – це оформлені у вигляді рукопису основні закінчені результати досліджень магістра, отримані в межах вирішення деякого наукового завдання. Рукопис оформляється у вигляді пояснювальної записки (звіту). За всі прийняті в роботі наукові, технічні й економічні рішення, а також за правильність й обґрунтованість розрахунків і графічних робіт відповідальність несе магістрант – автор магістерської атестаційної роботи.

Основними етапами виконання магістерської атестаційної роботи є:

а) вибір теми досліджень;

б) організація й проведення досліджень;

в) оформлення пояснювальної записки (звіту);

ґ) підготовка основних результатів роботи до опублікування;

д) подання атестаційної роботи в центр підготовки студентів іноземною мовою (далі – Центр);

е) підготовка доповіді й ілюстративного матеріалу;

ж) рецензування атестаційної роботи;

з) захист роботи.

Після виконання атестаційної роботи магістрант подає оформлену роботу, підписану керівником, у Центр для перевірки. Після перевірки правильності оформлення результатів магістерської роботи керівник Центру ухвалює рішення щодо допуску магістранта до захисту й призначає день захисту роботи.

Після цього магістрантові призначається рецензент для рецензування роботи.

Магістрант подає роботу на рецензування, де виконується перевірка магістерської атестаційної роботи на відповідність основним вимогам. Рецензент надає рецензію на атестаційну роботу, що разом з відзивом керівника додається до пояснювальної записки (звіту).

Показником високого рівня магістерської атестаційної роботи є апробація результатів роботи (доповіді на конференціях або публікації в наукових виданнях). Підтвердженням цього є видання опублікованих результатів магістерської роботи або довідки з видавництва про те, що робота прийнята до опублікування.


3 ВИМОГИ ДО МАГІСТЕРСЬКОЇ АТЕСТАЦІЙНОЇ РОБОТИ
Основними вимогами до магістерської атестаційної роботи є:

а) наявність і глибина проведеного інформаційного огляду з тематики і досліджень;

б) наявність постановки завдання дослідження й обґрунтування вибору методики досліджень;

в) наявність сформульованих наукових результатів й їхній опис.

4 ТЕМАТИКА МАГІСТЕРСЬКИХ АТЕСТАЦІЙНИХ РОБІТ
Магістерська підготовка здійснюється в межах наукових напрямків у галузі сучасних технологій комп'ютерних систем та мереж.

Такими напрямками є:

а) моделі й технології проектування апаратного забезпечення комп'ютерних систем і мереж;

б) моделі й технології проектування та забезпечення функціонування локальних і глобальних комп'ютерних мереж;

в) моделі й технології інформаційного та програмного забезпечення функціонування комп'ютерних систем і мереж.

Об'єктом дослідження є той об'єкт, на який спрямований результат вирішення поставленого завдання. Об'єктами досліджень у межах спеціальності "Комп'ютерні системи та мережі" є:

а) апаратне забезпечення комп'ютерних систем і мереж;

б) програмне забезпечення функціонування комп'ютерних систем і мереж;

в) системи автоматизації проектування апаратного й програмного забезпечення комп'ютерних систем і мереж;

г) локальні й глобальні комп'ютерні мережі;

д) процеси взаємодії логічних об'єктів у комп'ютерних мережах і розподілених інформаційних системах;

е) системи менеджменту комп'ютерних мереж і розподілених систем.

Предметом досліджень можуть бути нові технології, методи, методики, моделі, алгоритми, що дозволяють поліпшити значущі характеристики об'єкта досліджень.

Предметами рекомендованих досліджень в межах магістерських атестаційних робіт зі спеціальності «Комп'ютерні системи й мережі» є: а) методи, моделі, алгоритми функціонування об'єкта досліджень; б) методи, моделі, алгоритми підвищення якості й ефективності функціонування комп'ютерних систем і мереж;

в) методи, моделі, алгоритми автоматизації проектування комп'ютерних систем і мереж;

г) методи, моделі, алгоритми автоматизації моніторингу й керування комп'ютерними системами й мережами;

д) методи, моделі, алгоритми автоматизації підтримки прийняття проектних й управлінських рішень під час проектування й забезпечення функціонування комп'ютерних систем і мереж.

Основними вимогами до вибору теми магістерської атестаційної роботи є:

а) актуальність, відповідність сучасному рівню науки й техніки;

б) стимулювання творчого пошуку нових наукових і проектних рішень;

в) необхідність глибокого опрацювання спеціальної науково-технічної літератури;

г) необхідність пошуку оптимальних наукових і проектних рішень.

При виборі тем магістерських атестаційних робіт рекомендується дотримуватися вимог Вищої атестаційної комісії України до тем дисертаційних робіт, зокрема , тема має бути за можливості стислою, відповідати спеціальності й суті розв'язуваного наукового завдання, вказувати на мету дослідження і його завершеність. Іноді для більшої конкретизації до теми необхідно додати невеликий (4–6 слів) підзаголовок. У темі небажано використовувати ускладнену термінологію псевдонаукового характеру. Слід уникати тем, що починаються словами "Дослідження питання ...", "Дослідження деяких шляхів ...", "Деякі питання ...", "Матеріали для вивчення ...", "До питання ..." і т.д., у яких не відображена достатньою мірою суть завдання. Слід уникати у формулюванні теми слів, що означають не результат, а процес одержання результату, зокрема, розробка, дослідження, оцінювання, застосування, використання та інше.

5 ОРГАНІЗАЦІЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ


Організація магістерської підготовки для студентів спеціальності "Комп'ютерні системи і мережі", які навчаються англійською мовою (далі – іноземні студенти) здійснюється Центром підготовки студентів іноземною мовою.

Атестаційні роботи можуть виконуватися на кафедрах університету, що забезпечують навчання іноземних студентів за спеціальністю "Комп'ютерні системи і мережі". Допускається виконання магістерських атестаційних робіт у наукових установах, на підприємствах і т.д. за наявності відповідного договору.

Центр щорічно, не пізніше 1 жовтня затверджує перелік магістерських атестаційних робіт, з якими ознайомлює всіх студентів-магістрантів.

Центр проводить розподіл тем магістерських атестаційних робіт між студентами, визначає керівників робіт.

У період переддипломної практики магістранти вивчають питання, що безпосередньо стосуються теми їхньої атестаційної роботи. Перелік таких питань, оформлений у вигляді програми дослідницької практики, надається магістрантові керівником на початку практики.

Також у процесі дослідницької практики можливі уточнення або зміна теми магістерської атестаційної роботи з метою підвищення ефективності роботи магістранта в період виконання атестаційної роботи. Інформацію про зміну теми роботи або про підтвердження раніше даної теми керівник надає Центру не пізніше дня закінчення переддипломної практики.

На основі інформації, наданої керівниками, Центр видає наказ про затвердження тем магістерських атестаційних робіт. Після видання наказу теми робіт є остаточними, не підлягають зміні або коректуванню.

Після видання наказу про затвердження тем магістерських атестаційних робіт керівник підготовлює завдання на виконання магістерської атестаційної роботи на бланку встановленого зразка, підписує його у директора Центру й видає його магістрантові для виконання.

Завдання разом з індивідуальним планом виконання магістерської атестаційної роботи є основним документом, що підлягає виконанню. У завданні вказують:

а) ім'я й прізвище керівника й магістранта;

б) тема атестаційної роботи;

в) перелік вихідних даних до роботи;

г) перелік основних питань, що підлягають розробці;

д) календарний план виконання робіт;

е) номер наказу, дата видачі наказу, дата надання результатів роботи в Центр.

Завдання й індивідуальний план підписуються керівником і магістрантом, затверджуються директором центру.


6 ЗМІСТ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ (ЗВІТУ)
Основними звітними документами виконання магістерської атестаційної роботи є:

а) пояснювальна записка (звіт);

б) презентаційний матеріал.

Зміст пояснювальної записки може формуватися індивідуально для кожного студента й залежить від теми атестаційної роботи й очікуваного результату.Перелік складових пояснювальної записки й приклад їхнього змісту наведені в табл. 6.1.
Таблиця 6.1 – Приклад змісту пояснювальної записки

Найменування розділів і підрозділів

Кількість сторінок

1

2

Титульний аркуш

1

Завдання на проведення досліджень

2

Реферат

1

Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень та термінів

1

Зміст

2

Вступ

3-4

1 Огляд й аналіз існуючих методів вирішення поставленої задачі

20

1.1 Огляд й аналіз сучасного стану проблеми, з якою пов'язана наукова задача, що вирішується

5

Продовження табл. 6.1

1

2

1.2 Огляд й аналіз існуючих методів і засобів вирішення поставленої наукової задачі

5

1.3 Огляд й аналіз існуючих методів і засобів організації й проведення досліджень у межах поставленого наукового завдання

5

1.4 Обґрунтування мети магістерської роботи й постановка завдання дослідження

5

2 Результати дослідження в межах наукової задачі

20

2.1 Загальний формальний опис об'єкта дослідження

3

2.2 Математичні й інформаційні методи й моделі, отримані в межах поставленого завдання

10

2.3 Алгоритми й технології реалізації розроблених методів і моделей

7

3 Дослідження й аналіз отриманих наукових результатів

20

3.1 Методика проведення досліджень

10

3.2 Аналіз вірогідності отриманих рішень

3

3.3 Аналіз ефективності отриманих рішень у межах сформульованих критеріїв

5

3.4 Аналіз областей використання отриманих результатів

2

4 Практичне застосування результатів досліджень

15

4.1 Специфікація об'єкта проектування

2

4.2 Розробка структурної схеми

3

4.3 Проектування складових частин структурної схеми (модулів)

5

4.4 Проектування загальної структури об'єкта

3

4.5 Методика тестування результатів проектування

2

Висновки

1

Перелік посилань

2

ДодаткиРекомендований обсяг пояснювальної записки (звіту) складає 70–90 сторінок тексту (без додатків), виконаного шрифтом Tіmes New Roman висотою 12–14 рt., міжрядкова відстань – 1,5 інтервали (Додаток Б).

7 ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З ВИКОНАННЯ РОЗДІЛІВ МАГІСТЕРСЬКОЇ АТЕСТАЦІЙНОЇ РОБОТИ
7.1 Вступ
У вступі дається аналіз загальних тенденцій вирішення завдань наукової області, що відображує об'єкт дослідження, проводиться обґрунтування актуальності сформульованої теми наукових досліджень.

Далі описується мета магістерської атестаційної роботи, завдання досліджень, основні результати, отримані при виконанні роботи й стислий зміст розділів магістерської атестаційної роботи.

7.2 Огляд й аналіз існуючих варіантів вирішення поставленого завдання
Під час виконання даного розділу мають бути розглянуті такі питання:

а) огляд за літературними джерелами стану питань дослідження;

б) виявлення теоретичних передумов і можливих напрямків вирішення завдань дослідження;

в) вибір методу дослідження;

г) постановка завдання дослідження.

Під час аналізу існуючих варіантів вирішення завдання відповідно до теми магістерської атестаційної роботи необхідно особливу увагу приділити невирішеним завданням у межах проблеми, неоптимальним науковим і технічним рішенням й їхньому зв'язку з розв'язуваним у межах атестаційної роботи завданням.

Постановка задачі має бути пов'язана з аналізом і дослідженням явищ, подій, фізичних й інформаційних процесів у різних складних системах, у результаті яких може бути отриманий бажаний результат. При формулюванні завдання досліджень необхідно відповісти на такі запитання:

а) що саме передбачається розробити й на основі чого;

б) у якій області й що очікується отримати в результаті вирішення поставленого завдання;

в) які критерії ефективності вирішення поставленого завдання.

Приклади постановки завдань дослідження:

- розробка методу й технології проектування елементів складних обчислювальних систем, заснованого на застосуванні мови VHDL за обмежень на оперативність проектування й гнучкість системи в цілому. Використання розроблювальних технологій дозволить скоротити витрати на проектування апаратного забезпечення комп'ютерних систем;

- розробка методу й технології керування інформаційними процесами в корпоративних комп'ютерних мережах, заснованого на використанні розподілених обчислювальних систем за обмежень на оперативність й якість функціонування системи. Використання розроблювальних технологій дозволить підвищити продуктивність і надійність інформаційного забезпечення складних виробничих систем;

- розробка методу й технології автоматизованої діагностики й підтримки прийняття рішень при виникненні позаштатних ситуацій функціонування комп'ютерних систем і мереж, заснованих на використанні теорії систем масового обслуговування за обмежень на оперативність і пропускну здатність. Використання розроблювальних технологій дозволить скоротити час простою досліджуваної системи й підвищити ефективність її функціонування.


7.3 Результати дослідження в межах наукового завдання
У даному розділі необхідно навести всі основні наукові результати, отримані магістрантом у процесі виконання магістерської атестаційної роботи. Науковими результатами можуть бути: моделі, методи, структури, технології, теоретичні закономірності й співвідношення.

Теоретичні дослідження є основним змістом магістерської атестаційної роботи. У процесі даних досліджень на основі чітко поставленого завдання дослідження, виробляється обґрунтування прийнятих положень, обмежень, умовностей і спрощень. Надалі на основі проведеного інформаційного огляду виконується вибір напрямку й методики досліджень у межах поставленого наукового завдання. Далі слід навести основні наукові положення, отримані в рамках проведення досліджень.

У процесі проведення наукових досліджень необхідно визначити необхідність й обсяг проведення перевірних й оптимізаційних розрахунків, вибрати математичний апарат й обґрунтувати застосування засобів автоматизації технічних розрахунків.

Розрахункові роботи виконуються для обґрунтування, перевірки, а також з'ясування кількісних оцінок і характеристик отриманих результатів досліджень. Проведені розрахунки мають бути пов'язані з основними питаннями магістерської підготовки, мати чітко сформульовані мету, завдання й логічну послідовність, яка має бути виконана, виходячи із прийнятої методики розрахунку. На основі проведених розрахунків мають бути сформульовані висновки, прийняті наукові рішення й визначено рекомендації відносно завдань дослідження, у тому числі про адекватність прийнятих або знову розроблених моделей.

У тих випадках, коли розрахунки (частково або повністю) виконуються із застосуванням існуючих методик, у тексті магістерської атестаційної роботи мають бути посилання на відповідні джерела інформації й поданий докладний виклад суті прийнятих методик.

У випадку використання оригінальних методик, розроблених автором магістерської роботи, у тексті мають бути наведені відповідні докази.


7.4 Дослідження й аналіз отриманих результатів
У цьому розділі необхідно подати матеріали, що підтверджують вірогідність і повноту отриманих результатів, їхню відповідність обраним критеріям, визначити область використання й обмеження, навести типові варіанти технічних рішень, провести узагальнення й порівняння результатів теоретичних й експериментальних досліджень. Доцільно також навести методику проведення імітаційних або експериментальних досліджень.

Експериментальні дослідження виконують відповідно до завдання дослідження. Їх мета – підтвердити результати теоретичних положень і досліджень, уточнити деякі наближені оцінки параметрів, з'ясувати залежності, які важко піддаються розрахунку, оцінити ефективність і характеристики ухвалених рішень, спростити розрахунки, оцінити їхні похибки, перевірити розроблені моделі й алгоритми й т.д.

При вирішенні дослідницьких завдань магістрант може застосувати вже апробовані алгоритми й програмні засоби. У випадку відсутності відповідних програмних засобів й алгоритмів, необхідно розробити власні для забезпечення виконання дослідницьких завдань. Алгоритми й програмні вирішення завдань, які розроблені автором, подають в тексті магістерської роботи з відповідними обґрунтуваннями й поясненнями. При вирішенні завдань із використанням існуючих алгоритмів і програмного забезпечення, у тексті роботи наводяться посилання на джерела.
7.5 Практичне застосування результатів досліджень
У даному розділі необхідно подати матеріали, що відображують практичний аспект використання результатів проведених наукових досліджень. Має бути наведена методика впровадження отриманих наукових результатів, проведений аналіз областей використання й способів реалізації наукових результатів.

Залежно від прийнятого об'єкта досліджень, у даному розділі необхідно навести методику використання результатів наукових досліджень при вирішенні завдань проектування в даній предметній галузі.

Зокрема, якщо об'єктом дослідження є апаратне забезпечення комп'ютерних систем і мереж, то рекомендується навести приклад використання розроблених методів й технології для вирішення завдань проектування апаратного забезпечення комп'ютерних систем і мереж.

Аналогічно вирішуються питання для інших об'єктів дослідження, які є у даних методичних вказівках. Слід зазначити, що у випадку, якщо об'єктом дослідження є будь-який вид програмного або інформаційного забезпечення (бази даних, системи підтримки прийняття рішень, системи автоматизації діагностики, моніторингу, функціонування й т.д.) слід розробити й навести приклад, що показує використання зазначених результатів. Ступінь повноти розробки програмного забезпечення (готовий програмний засіб, окремі модулі, елементи бібліотек і т.д.) визначається керівником магістерської атестаційної роботи.

У цьому випадку в роботі мають бути наведені повні або часткові лістинги програм, екранні форми й т.д.

8 РЕКОМЕНДАЦІЇ Й ВИМОГИ ДО ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ


8.1 Загальні відомості

Магістерську роботу необхідно оформляти згідно з вимогами нормативних документів Міністерства освіти і науки України, державних стандартів України і міждержавних комплексних систем стандартів.

Графічні та текстові матеріали роботи можна додатково оформити на оптичних носіях за комп’ютерною технологією.

Комп’ютерний захист магістерської роботи передбачає використання комп’ютера та інших допоміжних технічних засобів під час проведення публічного захисту роботи. У даному випадку необхідно підготувати демонстраційні слайди у форматі Microsoft PowerPoint, а також демонстраційні версії розроблених програмних засобів, макетні зразки апаратних засобів та ін.


8.2 Вимоги до оформлення пояснювальної записки


Пояснювальну записку оформляють згідно з вимогами [4, 5]. Мова написання – англійська (Додаток Б). Пояснювальну записку виконують друкованим (комп’ютерним) способом на аркушах формату А4 (210 х 297 мм) відповідно до таких параметрів:

– шрифт Times New Roman, кегль 14;

– поля на сторінці: праве – 1,5 см, ліве – 2,5 см, верхнє – 2 см, нижнє – 2,5 см.

– абзацний відступ 5 знаків (1,25 см);

– міжрядковий інтервал – 1,5;

– для формул: звичайний символ – 14, великий індекс – 10, маленький


індекс – 8, великий символ – 16, маленький символ – 12.

Друкований текст пояснювальної записки та окремі слова, формули, знаки, які вписують у пояснювальну записку, мають бути чорного кольору. Всі лінії, літери, цифри й знаки мають бути однаково чорними по всій записці.

Першою сторінкою пояснювальної записки є титульний аркуш (додаток В), другою – аркуш завдання (додаток А). Титульний аркуш та завдання оформлюють на бланках встановленого зразка і виконують англійською та українською мовами.

Відзив керівника роботи та рецензія (Додаток Е та Додаток Ж відповідно) на магістерську роботу не є структурними складовими пояснювальної записки та не включаються до її змісту.

Сторінки нумерують арабськими цифрами у правому верхньому кутку. До загальної нумерації включаються всі аркуші, починаючи з титульного, але номери сторінок починають ставити лише зі сторінки «Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів».

Структурні елементи “Реферат”, “Зміст”, “Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів”, “Вступ”, “Висновки” та “Перелік посилань” не нумерують, а їх найменування мають бути заголовками відповідних структурних елементів пояснювальної записки.

Кожен структурний елемент пояснювальної записки чи розділ необхідно починати з нової сторінки. Текст розділу має поділятися на підрозділи та, за необхідності, на пункти та підпункти. Розділи й підрозділи пояснювальної записки повинні мати змістовні заголовки. Заголовки структурних елементів та розділів набирають великими літерами та розміщують по центру рядка. Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів розміщуються з абзацним відступом та набирають малими літерами (крім першої великої). Переноси слів у заголовках структурних елементів та розділів не допускаються. Крапку у кінці заголовка не ставлять. Лише, якщо заголовок складається з двох речень, тоді їх розділяють крапкою.

Відстань між заголовками й попереднім та наступним текстом – два рядки. Відстань між двома заголовками приймають такою, як у тексті. Не можна розміщувати назви розділів, підрозділів, пунктів або підпунктів у нижній частині сторінки, якщо після назви буде розміщений лише один рядок тексту.

Розділи нумерують арабськими цифрами послідовно у межах всієї пояснювальної записки. Після номера розділу крапку не ставлять. Підрозділи нумерують арабськими цифрами у межах кожного розділу. Кожен підрозділ має номер розділу та свій порядковий номер, відокремлений крапкою. Наприклад, номер 3.2 означає другий підрозділ третього розділу. Пункти нумерують арабськими цифрами у межах підрозділу. Наприклад: 3.2.4 – четвертий пункт підрозділу 3.2. Текст кожного пункту починається з абзацного відступу.

Всі ілюстрації роботи, що включені безпосередньо до тексту пояснювальної записки (схеми, креслення, фотографії), називаються рисунками. Їх слід розміщувати у записці безпосередньо після тексту, в якому на них посилаються вперше, або на наступній сторінці. Рисунки мають порядкові номери. Нумерацію проводять у межах розділу арабськими цифрами. Номер рисунка складається з номера розділу та порядкового номера рисунка в розділі, відокремлених крапкою. Номер супроводжують словом «Рисунок» та розташовують під рисунком (по центру). Підпис «Рисунок 2.3» означає третій рисунок другого розділу.

Рисунок повинен мати назву, а за необхідності, пояснюючі дані (підрисунковий текст). Назву розташовують після надпису «Рисунок...» та виконують маленькими літерами (крім першої великої), пояснювальні дані – під рисунком (у цьому випадку номер рисунка розташовують нижче пояснювальних даних). Якщо рисунок не вміщується на одній сторінці, можна перенести його на іншу, при цьому назву рисунка вказують на першій сторінці, пояснюючі дані – на кожній сторінці, та під ними вказують: «Рисунок..., аркуш...». Посилаючись на рисунок, вказують слово «Рисунок» з його номером.

Статистичні та інші дані можуть подаватися у вигляді таблиць. Таблиці повинні мати порядкові номери. Нумерація ведеться у межах розділу арабськими цифрами. Номер таблиці має складатися з номера розділу та порядкового номера таблиці в розділі, відокремлених крапкою. Номер супроводжують словом «Таблиця» та розташовують над лівим верхнім кутом таблиці, без підкреслення. Слово «Таблиця» пишуть маленькими літерами (крім першої великої). Заголовок таблиці виконують маленькими літерами (крім першої великої) та розташовують над таблицею праворуч від надпису «Таблиця...». Під час переносу таблиці на наступний аркуш титульний рядок таблиці повторюють та пишуть над нею «Продовження таблиці...» із зазначенням номера. При поділі таблиці на частини можна її титульний рядок замінити номерами стовпчиків. При цьому нумерують арабськими цифрами стовпчики першої частини таблиці.

Формули у пояснювальній записці мають порядкову нумерацію в межах розділу арабськими цифрами у дужках. Номер формули розміщують праворуч біля поля сторінки на рівні нижнього рядка формули. Саму формулу розміщують по центру рядка. Вище та нижче кожної формули має бути по одному пустому рядку. Тлумачення символів наводяться безпосередньо після формули в тій послідовності, в якій вони подані у формулі. Тлумачення кожного символу слід ставити з нового рядка. Перший рядок тлумачень починається словом «де» без двокрапки.

Переліки можна давати в середині пунктів і підпунктів. Перед перерахуванням ставлять двокрапку. Перед кожною позицією переліку слід ставити малу літеру українського алфавіту з дужкою, або, не нумеруючи, дефіс (перший рівень деталізації). Для подальшої деталізації переліку слід використовувати арабські цифри з дужкою (другий рівень деталізації).

Змістовна частина пояснювальної записки може містити невеликі фрагменти програмного коду. У цьому випадку їх оформляють як приклади, і супроводжують підписом «Приклад» з порядковим номером, на зразок рисунків.

Бібліографічний опис літературних джерел має відповідати стандартам. Перелік посилань має містити всі джерела, які розташовують за порядком посилань у тексті. Посилання у тексті нумерують послідовно у межах пояснювальної записки арабськими цифрами у дужках.

Додатки до пояснювальної записки оформляють у вигляді окремого розділу, який розташовують після висновків. Кожен додаток починається з нової сторінки. Посередині рядка друкується слово “Додаток” маленькими літерами (окрім першої великої) та з наступною великою літерою, що означає додаток. Додатки позначають послідовно латинськими літерами. Наприклад: “Додаток А”. Кожен додаток повинен мати змістовний заголовок. Додатки входять до загальної нумерації сторінок. За необхідності текст додатка поділяють на розділи, підрозділи, пункти та підпункти, які слід нумерувати в межах кожного додатка. При цьому перед кожним номером вказують літеру додатка та ставлять крапку, наприклад: А.2 – другий розділ додатка А; С.3.1 – підрозділ 3.1 додатка С. За наявності в тексті додатка ілюстрацій, таблиць або формул, їх слід нумерувати в межах кожного додатка, наприклад: рисунок Д.5, таблиця E.3.

8.3 Вимоги до оформлення графічної частини магістерської роботи

Графічна частина магістерської роботи містить таблиці, графіки, схеми алгоритмів, часові діаграми, комп’ютерні ілюстрації, що оформляють згідно з діючою нормативною документацією. Графічну частину виконують в одному зі стандартних графічних форматів з наступним роздрукуванням (формат А4), наприклад, з використанням додатка PowerPoint. Роздруковані копії комп’ютерних ілюстрацій необхідно скріпити між собою та з титульним аркушем (на якому потрібно поставити підписи студента та керівника роботи) та у п’яти примірниках подати до ДЕК. Обсяг презентації не має перевищувати 15–20 слайдів.8.4 Правила оформлення програмних матеріалів та комп’ютерних електронних документів

Магістерська робота має містити загальний опис програмного забезпечення задачі (системи, підсистеми), опис розроблених програм згідно з вимогами стандартів.

На гнучкому магнітному диску або компакт-диску (типу CD-R або DVD-R) має бути файл read.me з відомостями про дипломника-магістра, тему магістерської роботи, керівника та консультантів, опис усіх файлів, що є у додатках, зі стислим описом їхнього змісту, формат, у якому виконані текстові та графічні файли, а також операційна система, для якої розроблено програмні продукти (Windows 9x, Windows XP/Vista/7, Linux та ін.). Якщо під час захисту використано спеціальні програми перегляду графічних файлів чи аніматори, то їхні імена і версії необхідно зазначити.

Тексти розроблених чи використаних програмних продуктів можуть включатися лише у додатки на електронному носії, їхнє роздрукування у додатках до пояснювальної записки не є обов’язковим.
9 Порядок подання МАГІСТЕРСЬКОЇ роботи та її захист9.1 Подання магістерської роботи до захисту

Закінчену магістерську роботу, матеріали якої підписані студентом і консультантами з відповідних розділів, подають керівнику магістерської роботи.

Він остаточно перевіряє відповідність виконаної роботи завданню та вимогам, що висуваються, складає письмовий відзив, в якому дає характеристику роботи студента-дипломника. Слід зауважити, що керівник магістерської роботи виконує також функції нормоконтролера.

Повністю оформлену магістерську роботу, підписану керівником, разом з відзивом направляють на рецензію. Після отримання рецензії завідувач кафедри та директор центру вирішує питання про допуск студента до захисту магістерської роботи, про що робить відповідний запис на титульному аркуші пояснювальної записки.

Негативна рецензія не є підставою відхилення магістерської роботи до захисту. Директор центру або завідувач кафедри може не допустити студента до захисту магістерської роботи в тому разі, якщо робота виконана на дуже низькому рівні, або не враховані всі вимоги до роботи. В цьому разі це питання вирішується на засіданні кафедри, а протокол засідання подається до центру НСІМ.

Встановлено такі терміни подання робіт на завершальному етапі написання магістерської роботи (до дня захисту):

– подання проекту на підпис керівникові – 9 днів;

– подання проекту на рецензію – 4 дні;

– подання роботи на підпис директору центру та завідувачу кафедри – 7 днів;

– подання підписаної роботи до державної екзаменаційної комісії (ДЕК) – 1 день.

До початку захисту в ДЕК подають ще такі документи:

– довідка декана про виконання студентом навчального плану та отримані оцінки;

– характеристика діяльності студента за термін навчання в університеті за підписом директора ЦНСІМ;

– для виконаної на підприємстві роботи – письмовий дозвіл на відкритий захист та відкритий друк використаних у проекті матеріалів.

В ДЕК можна подати інші матеріали, які характеризують наукову та практичну цінність виконаної магістерської роботи, а саме:

– друковані статті за темою проекту;

– документи, які характеризують практичну цінність розробки студента-магістра;

– документи, що вказують на практичне застосування роботи (довідка про реальність, підписана офіційними особами та ін.);

– макети, зразки виробів та ін.

9.2 Захист магістерської роботи

Захист магістерських робіт проводиться в університеті на засіданні ДЕК за участю не менше половини складу комісії за обов’язкової присутності голови комісії.

Державна комісія перевіряє науково-теоретичну та практичну підготовку випускників, вирішує питання про присвоєння їм відповідного освітнього рівня (кваліфікації), видання державного документа про освіту (кваліфікацію), опрацьовує пропозиції щодо поліпшення якості освітньо-професійної підготовки спеціалістів в університеті.

Якщо студенти виконували магістерську роботу за комплексною темою, то бажано, щоб захист відбувався в один день.

Захист однієї роботи, як правило, не має перевищувати 20 хвилин. Перед початком захисту зачитується довідка про виконання студентом навчального плану, інші документи. Для повідомлення змісту магістерської роботи студенту надається не більше 10 хвилин.

Мова проведення захисту – англійська.

Окрім обов’язкової демонстрації комп’ютерних ілюстрацій за темою бакалаврської роботи, студент може подати анімаційний демонстраційний ролик, а також демонструвати результати роботи розроблених програмних продуктів та приклади використовування розроблених комп’ютерних технологій. Комплект електронних ілюстрацій має виготовлятися в друкованому вигляді для роздачі членам ДЕК під час проведення захисту.

Доповідь студента має складатися з трьох основних частин, а саме: вступу, основної частини й висновків.

Далі студент-магістр відповідає на запитання членів ДЕК і присутніх на засіданні. Відповіді на запитання слід давати стисло, які б не виходили за межі порушеної у проекті проблеми.

Зачитується рецензія і відзив керівника. Студенту надається можливість відповісти на зауваження рецензента.

ДЕК на закритому засіданні приймає відповідне рішення про оцінку знань, виявлених під час захисту магістерської роботи.

Результати захисту магістерської роботи визначаються оцінками “відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно”. При визначенні оцінки роботи враховує рівень наукової, практичної та теоретичної підготовки студента. Результати захисту магістерських робіт оголошуються після оформлення протоколів засідання ДЕК у той же день.

Повторний захист магістерської роботи з метою підвищення оцінки не дозволяється.

Студентам, які захистили магістерські роботи, рішенням ДЕК присвоюється кваліфікація відповідно до напряму підготовки і видається диплом встановленого зразка.

Тим, хто має загальні оцінки “відмінно” не менш ніж з 75 відсотків усіх дисциплін навчального плану, а з решти дисциплін та індивідуальних завдань – оцінки “добре”, захистили магістерську роботу з оцінкою “відмінно”, а також виявили себе у науковій (творчій) роботі, що підтверджується рекомендацією центру або кафедри, видається диплом з відзнакою, про що записується у протоколі засідання комісії.

Студент, який отримав незадовільну оцінку під час захисту магістерської роботи, відраховується з університету і йому видається академічна довідка.

У випадках, коли захист магістерської роботи оцінюється незадовільно, ДЕК встановлює, чи може студент подати на повторний захист той самий проект з доопрацюванням, чи він зобов’язаний опрацювати нову тему, визначену центром або кафедрою.

Студент, який не захистив магістерську роботу, допускається до повторного захисту протягом трьох років після закінчення університету.

Студентам, які не захищали магістерську роботу з поважної причини (документально підтвердженої), ректор університету може продовжити строк навчання до наступного терміну роботи ДЕК, але не більше, ніж один рік.
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ
1 Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах: Затверджено наказом Міністерства освіти України від 2 червня 1993 р. № 161.

2 Рекомендації про порядок створення, організацію та роботу державної екзаменаційної (кваліфікаційної) комісії у вищих навчальних закладах України: Лист Мінистерства освіти України №83-5/1259 от 29.12.93 р.

3 Загальні методичні вказівки з дипломного проектування в університеті \Упоряд. Ковтун П.С., Дударь З.В., Журавльов В.Я., Шкіль О.С. - Харків, ХНУРЕ, 2002.

4 Методичні вказівки щодо структури, змісту та оформлення навчально-методичної літератури для авторів (упорядників) оригіналів \Упоряд. Харків, ХНУРЕ, 2002.

5 ДСТУ 3008-95. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлення. – Чинний від 01.01.96.

Додаток А

Зразок бланка завдання на магістерську роботу


(this task-list must be in a one page from the both sides)


Додаток Б
The Requirements for Thesis Preparation

Master degree thesis has to be formatted according to the requirements [4, 5] in English language. It must be prepared using computer and printed. Printed thesis text, formulas, and pictures have to be completely black and clear, not blurred. The pages parameters are following: 1. Page format is А4 (210*297 mm);

 2. Times New Roman font with size of 14 pt;

 3. fields for each page: right offset is 1,5 cm, left – 2,5 cm, top – 2 cm, bottom – 2,5 cm;

 4. indentions are 5 characters (approximately 1,25 cm);

 5. line-to-line spacing – 1,5;

 6. formulas: general characters size – 14 pt, large index characters size – 10 pt, small index characters size – 8 pt, large characters size – 16 pt, small characters size – 12 pt;

 7. intervals: distance between columns – 100%, height of upper index – 45%, depth of lower index – 25%, height of upper border – 25%.

The first page of the thesis is the title page and second page (example is in appendix A). Title and task pages have to be filled in according to the required form and in English and Ukrainian languages.

Reference from supervisor and the thesis review are not parts of the thesis and do not have to be included in the contents.

Each page number must be arable numeral in the right upper corner of the page. The overall pagination includes all pages, starting with the title, but the pages numbers must appear starting from the page with «List of Abbreviations».

«Abstract», «Contents», «List of Abbreviations», «Introduction», «Conclusions», «Bibliography», «Appendixes» sections do not have to be numbered.

Each chapter of the thesis has to start from new page. Chapter content is divided into subsections and, if needed, in paragraphs and subparagraphs. All sections, chapters, subsections and other parts in the thesis must have their own title. Chapter titles must be done in capital letters and centred in the top line. The subsections, paragraphs and subparagraphs titles have to be done in lowercase letters (except the initial letter) and put in the thesis text with the paragraph indent. The words hyphenation in chapters’ titles is forbidden. Points in the end of titles are not used. But if some title consists of two sentences, then they will be divided by the point.

The distance between header and plain text is two lines. The distance between two adjacent headers is 1.5 lines. Section’ title cannot be put in the bottom lines of the page, if after this title only one plain text line will be arranged.

Chapters have to be numbered serially by arable numerals in the overall thesis. Point cannot be put in the end of number of a section. Subchapters have also to be numbered by arable numerals within its chapter. Each numbered unit has a chapter number and its own number, divided by dot. For instance, subchapter 3.2 indicates the second section of the third chapter. 3.2.4 indicates fourth paragraph of subchapter 3.2. The each paragraph text begins with indent.

All illustrations included to the thesis (this can be chart, drawing or photographs) are called Figures. A figure should be placed in the thesis immediately after the first referring text. Figures must have sequential numbers as arable numerals in the range of chapter. Number of the figure includes the chapter number and personal figure number separated by dot. The figure number is put after the word «Figure» and has centred alignment under the illustration. Caption «Figure 2.3» indicates third figure of the second chapter.

Figure should have its title and, if necessary, explaining subscription text. Title of figure is put after the caption «Figure» and its number in lowercase letters (except the initial character). Subscription text is put between a figure and its title. If the figure does not fit into one page, it can be divided into two figures. The first figure caption contains figure title, subscription text is put on each page with this figure, and after figure must be located following caption: «Figure {number of figure}, page {number of figure page}». Reference to the figure includes the word «Figure» with its number.

Statistical and other data can be given in table. Tables must be numbered and have title according to the same rules as for figures numbering. The table caption is put together with the word «Table» in the left upper corner of the table. If the table has to be placed on two pages, the title line of the table has to be repeated with caption «Continuation of Table {table number}».

Formulas in the thesis must also be numbered according to the same rules as for figures and tables. All formulas must be placed in the thesis with the centre alignment. Formula’s number must be put with right border alignment on the level of formula’s lowest line. Between formulas and other text must be one empty line from each side. Explanation of the formula symbols must be situated immediately after the formula according to the order of appearing the symbols in the formula. Each new symbol explanation should be from new line. The first line of explanations begins from word «where» without a colon.

Enumerations can be situated in paragraphs and subparagraphs. It is needed to put a colon before any enumeration. A lowercase alphabet letter with parenthesis or hyphen has to be before each first level enumeration element. For other levels of enumeration one should use arable numerals with parenthesis.

Thesis text may contain small pieces of program code (printouts). Printouts must be formatted as examples, and supported with the «Example» subscription and sequential number, using the same rules as for figures.

Bibliography must be presented in the thesis according to the standard. It contains all sources which were cited by the order of appearing references in the thesis. All references must be numbered by arable numerals in parentheses.

Thesis appendices are separate sections placed after conclusions. Each appendix starts from a new page. The word «Appendix» with lowercase letters (except the initial) is put in the centre of top line. The capital alphabet letter after this word specifies each appendix, for instance, «Appendix A». Each appendix must also have title. Appendices are included in the overall thesis page numeration. If necessary, appendix text can be divided into sections, subsections, paragraphs and subparagraphs which are numbered within each appendix. For instance, A.2 is the second section of Appendix A; C.3.1 is subsection 3.1 of Appendix C. In case of attaching figure, table or formula, it should be numbered within each appendix, for example, Figure D.5, Table E.3.
The Requirements for Thesis Graphic Documentation
Graphic documentation contains tables, graphs, charts, algorithms, time diagrams, computer images, represented according to the standard. Graphic documentation must be carried out in one of the standard graphic formats and printed on A4 sheets. Students generally use the PowerPoint software for creating this part of Bachelor degree work. Five printed copies of graphic documentation should be bounded with its title page (which must be signed by student and supervisor) and have to be given to the State examining board. The presentation size should not exceed 12 – 15 slides.

Додаток В

Зразок бланка титульного аркуша пояснювальної
записки магістерської роботиДодаток Д


Зразок бланка титульного аркуша графічної частини магістерської роботи

Додаток Е
Форма відзиву керівника магістерської роботи

Відзив
про роботу над магістерською роботою

студента __________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, група)

__________________________________________________________________

(код та назва спеціальності)


Тема магістерської роботи __________________________________________

__________________________________________________________________
Змістовна частина відзиву

Керівник магістерської роботи ______________________________________

(прізвище, ініціали)
__________________________________________________________________

(місце роботи, посада)


“____”____________ 20 р. _____________________

(підпис)

Додаток Ж


Форма рецензії на магістерську роботу

Рецензія
на магістерську роботу студента гр.____________________________

(шифр групи)

_________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Спеціальність_____________________________________________________

(код, назва)
Тема магістерської роботи _________________________________________

_________________________________________________________________


Структура магістерської роботи:

пояснювальна записка _________ сторінок;

графічна частина _________ аркушів.

Змістовна частина рецензії

Рецензент________________________________________________________

(прізвище, ініціали, посада, місце роботи)

_________________________________________________________________

“____”____________ 20 р. ______________________

(підпис)


Додаток И

Приклад оформлення структурних елементів тезисів

(Obligatory elements of master thesis's structure)
Name of the project: Methods for estimating resource state quality in computer network domains
Objective: Сreating rational methods and technology estimation of recourse state quality in computer logical for computer Network.
Tasks:


 • Research of estimation methods for calculating of QoS parameters for User, Resources and Domain.

 • Development of estimation methods for calculating Development technology for methods.

 • Practical realization of the developed method for windows operating system based on computer Network.


Expected results:

 • Scientific: methods for estimating resource state quality in computer network domains

 • Practical: technological solutions in a computer network


Object of research: processes interconnection between Users and resources in Domain

The object’s environment : a multisegment corporative computer network

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………...

MAIN RESULTS


 • Results of researching of real-time methods for release of QoS technologies

 • Rule of QoS in interconnection networks

 • Recommendations to avoidance of bottleneck

 • Method of probing (extended)

 • Monitoring method of user’s quality of access to network resources

 • Method of comparative analysis of current status

 • Estimation characteristics of network service parameters

 • Object model of monitoring system

 • Technological solutions of real-time estimation of QoS parameters for monitoring network processes in a computer network

 • Efficient monitoring technologies

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………...CONCLUSIONS

1.The logic structure of the monitoring system is proposed. It is based on a choice of different principles of interaction of the agent and the manager. It allows reducing network loading, improving user’s data links and level of service.

2. Methods of diagnostics of a network backbone state (congestion link) are offered. They are based on the logic equations. Methods allow reducing the threshold of service’s traffic in a network.

3. Methods of collecting data from agent’s stations are offered. They are based on value prediction in sampling operations. Methods allow reducing the threshold of service’s traffic in a network.

4. Software program is realized base on WMI-CIM technology and confirms correctness of the project’s decisions.
ДЛЯ НОТАТОК

Навчальне видання


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


з виконання атестаційної магістерської роботи

за спеціальністю «Комп’ютерні системи та мережі»

(Кваліфікація – магістр)

для студентів центру НСІМ, які навчаються англійською мовою

Упорядники: ГОРБАЧОВ Валерій Олександрович

САЄНКО Володимир Іванович

ТУЧІН Олег Володимирович

ІВАНІСЕНКО Ігор Миколайович

Відповідальний випусковий О.Г.Руденко

Редактор Б.П. Косіковська
Комп’ютерна верстка Г.М.Голоднікова

План 2009 (друге півріччя), поз. 46


Підп. до друку 20.11.09. Формат 60х84 1/16. Спосіб друку – ризографія.

Умов. друк. арк.2,6. Облік.- вид. арк. 2,4. Тираж 50 прим.

Зам. № 1-46. Ціна договірна
ХНУРЕ, Україна. 61166, Харків, просп. Леніна,14
Віддруковано в навчально-науковому
видавничо-поліграфічному центрі ХНУРЕ

61166 Харків, просп. Леніна, 14
Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка