Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Міжнародні економічні відносини»Скачати 362.79 Kb.
Дата конвертації23.06.2019
Розмір362.79 Kb.
ТипМетодичні вказівки


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Факультет міжнародної економіки

Кафедра економіки та управління національним господарстовм


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

з дисципліни «Міжнародні економічні відносини»


для студентів напряму: 6.030203 «Міжнародні економічні відносини»

Дніпро

2016
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Факультет міжнародної економіки

Кафедра економіки та управління національним господарстовм

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

з дисципліни «Міжнародні економічні відносини»


для студентів напряму: 6.030203 «Міжнародні економічні відносини»


Дніпро

2016

ЗМІСТ
1. Мета та завдання курсової робот…………………………………………….5

2. Вибір теми курсової роботи………………………………………………….8

3. Вивчення літературних джерел………………………………………………8

4. Зміст та структура курсової роботи………………………………………….9

5. Вимоги щодо оформлення курсової роботи……………………………… 11

6. Тематика курсових робіт……………………………………………………20

7. Зразки планів до окремих тем курсових робіт…………………………… 25

8. Титульний лист курсової роботи з фінансового аналізу………………… 30

Список рекомендованої літератури…………………………………………. 31
1. Мета та завдання курсової роботи
В сучасних умовах господарювання у зв’язку із розвитком ринкових форм господарювання, приватної власності, пожвавленням конкуренції, активізацією кредитної діяльності комерційних банків й інших фінансових установ, запровадженням інституту банкрутства тощо дедалі вагомішого значення набувають проблеми удосконалення форм, методів й механізмів зовнішньоекономічної діяльністю суб’єктів господарювання Міжнародна економічна система (МЕС) являє собою сукупність елементів світової економіки з властивими кожному із них характеристиками; у процесі дії елементів світової економіки виникають інтегративні якості, характеристики, закономірності функціонування цієї системи.

Основними елементами МЕС є окремі країни, групи країн. Можна поділити МЕС на такі групи, як високорозвинуті країни (країни великої сімки, Європейського Союзу, Організації економічного співробітництва та розвитку), середньорозвинуті країни, країни, що розвиваються, країни з перехідною економікою.

На сучасному етапі функції ядра глобальної економіки переходять до низки найрозвинутіших країн, які відрізняються розвинутим соціально-ринковим господарствам; найбільшою вичерпаністю джерел і факторів індустріального розвитку; провідною роллю у світовій економіці, що дає змогу активно залучати до господарського обігу власні і чужі ресурси.

Крім того МЕС складається із підсистеми різних міжнародних ринків і підсистеми національних і міжнародних інститутів, які регулюють МЕС; підсистеми міжнародних економічних відносин.

Складовим елементом процесу навчання виступає підготовка курсової роботи. Курсова робота виконується у сьомому семестрі в міру вивчення відповідних тем дисципліни або самостійно.

Курсова робота з дисципліни "Міжнародні економічні відносини" виконується студентами денної форми навчання напряму 6.030203 «Міжнародні економічні відносини».


Головна мета курсової роботи розширення та поглиблення теоретичних знань та практичних навиків з міжнародних економічних відносин. Виконання курсової роботи є важливим етапом у підготовці до виконання дипломної роботи.
Виконання курсової роботи з міжнародних економічних відносин передбачає вирішення наступних завдань:

 • підтвердити якість знань студента з раніше вивчених дисциплін;

 • оволодіти методикою проведення економічного аналізу;

 • одержати навички оцінки конкретних господарських ситуацій та виявити недоліків у діяльності підприємства;

 • навчитися встановлювати причини цих недоліків;

 • навчитися обґрунтовувати відповідний комплекс заходів, що сприяє успішному соціально-економічному розвитку суб'єктів підприємництва, посиленню їх позиції та ролі на ринку.


Вимоги, які ставляться до курсової роботи:

Курсова робота повинна:

— відображати теоретичні знання студента з обраної теми;

— містити практичний аналіз конкретного підприємства щодо його економічного становища, ефективності діяльності й раціональності використання економічних ресурсів;

— включати елементи власних наукових досліджень студента та самостійного підходу до вирішення аналітичних задач;

— бути завершеною конкретними висновками та пропозиціями.


Виконання курсової роботи складається з таких етапів:

1. Вибір теми роботи.

2. Вивчення літературних джерел.

3. Збір необхідної для виконання роботи інформації на підприємстві.

4. Аналіз матеріалів, обґрунтування висновків та пропозицій.

5. Написання роботи та її оформлення.

6. Подання роботи на кафедру та її захист.

Теоретичні питання у курсовій роботі повинні займати не більше 1/3 загального обсягу, а 2/3 мають бути підготовлені на підставі вивчення й узагальнення практичного матеріалу з роботи підприємства, відображати результати досліджень та пропозиції щодо поліпшення управління об’єктом дослідження.

Курсова робота, написана тільки на базі літературних джерел без використання практичного матеріалу роботи підприємства, до захисту не допускається та повертається студенту на доопрацювання.

Студент зобов'язаний виконати курсову роботу відповідно до графіка, встановленого деканатом.

Курсова робота, подана на кафедру з порушенням встановлених графіком строків без поважних причин, - не перевіряється.

Якщо курсова робота не виконана в строк з поважних причин, то термін здачі та захисту курсової роботи встановлюється в індивідуальному порядку.


2. Вибір теми курсової роботи
Тема курсової роботи обирається студентом з розробленої кафедрою тематики. При цьому враховується специфіка діяльності базового підприємства (яке буде об'єктом дослідження), з яким співпрацює студент у період навчання у вузі.

Курсові роботи, виконані студентами на інші теми без погодження з керівником курсової роботи та завідувачем кафедрою не перевіряються і не розглядаються.
3. Вивчення літературних джерел
Після закріплення теми курсової роботи студент вивчає літературні джерела (підручники, навчальні посібники, законодавчі й нормативні акти, методики, наукові монографії, брошури, наукові статті тощо), які стосуються даної теми.

Ознайомлення з теоретичними засадами теми курсової роботи доцільно розпочинати з підручників та навчальних посібників, де матеріал викладений послідовно та систематизовано. Водночас, не можна обмежуватись лише підручником, необхідно використовувати також і періодичні видання, методичні рекомендації, збірники наукових праць, журнали чи оглядову інформацію тощо. Найбільшу цінність мають наукові монографії, доцільним є використання студентом перекладної та іноземної літератури.

За опрацьованими літературними джерелами студент повинен вивчити та викласти у відповідних розділах курсової роботи сучасний стан теорії та практики аналізу з обраної теми.
4. Зміст та структура курсової роботи
План курсової роботи складається студентом після вивчення літературних джерел з врахуванням зразка плану, наведеного у даних методичних вказівках і затверджується керівником курсової роботи. План курсової роботи повинен містити усі важливі питання теми, наведені у логічній послідовності.
Орієнтовно план повинен складатися з таких розділів:

Вступ. Обсяг - 1-2 сторінки. У ньому обґрунтовується:

- актуальність обраної теми;

- мета і завдання дослідження;

- предмет й об’єкт дослідження;

- інформаційна й теоретична база виконання курсової роботи;

- методи дослідження, використання яких забезпечувало повне й ґрунтовне розкриття теми курсової роботи;- наукове та практичне значення результатів курсового дослідження в умовах ринкових відносин.

Розділ 1. Теоретична частина. Виконується на базі літературних та нормативних джерел. У цьому розділі студент повинен розкрити економічне і соціальне значення теми дослідження; розглянути нормативну базу, що регулює предмет аналізу; дати характеристику напрямів вирішення поставлених завдань вітчизняними та закордонними дослідженнями; описати обрану методику дослідження та обґрунтувати її доцільність. Теоретична частина викладається з обов’язковим посиланням на усі літературні та нормативні джерела, використані під час її підготовки.

Розділ 2. Вивчення та проведення аналізу стану досліджуваної проблеми на матеріалах конкретного підприємства. Відповідно до обраної теми повинні відображатись у динаміці та взаємозв’язку відповідні аналітичні показники (наприклад, ліквідності та платоспроможності, фінансової стійкості, ділової активності тощо) за останні 1-3 роки, оцінка яких дасть змогу сформувати комплекс заходів, спрямованих на успішний соціально-економічному розвиток суб'єктів підприємництва, посилення їх позиції та ролі на ринку. Необхідно виявити тенденцію розвитку досліджуваного явища, визначити вплив основних факторів на його зміну. У випадках, коли аналітична частина курсової роботи викладена на прикладі роботи підприємства упродовж 1 року, обов’язковим є дослідження у розрізі кварталів. Якщо аналітична частина викладена на прикладі роботи підприємства упродовж 2 років бажаним є дослідження у розрізі півріч.

Розділ 3. Шляхи покращення досліджуваної проблеми. Дана частина курсової роботи готується на підставі визначених у першому розділі теоретичних засад оптимізації предмету дослідження та результатів аналітичного дослідження другого розділу. В даній частині курсової роботи доцільно визначити та розрахувати можливі резерви підвищення ефективності господарювання, використання ресурсів, зміцнення фінансового стану тощо й запропонувати шляхи їх реалізації. Пропозиції студента щодо поліпшення фінансового стану підприємства мають бути достатньо обґрунтовані й підтверджені практичними обрахунками.

Висновки. Обсяг 2-3 сторінки. У цій частині студент повинен навести чіткі й стислі узагальнення щодо теоретичних засад вивченої проблеми, узагальнені результати з аналізу об’єкта дослідження, перелік розроблених пропозицій щодо поліпшення роботи досліджуваного підприємства з обґрунтуванням доцільності їх впровадження.

Список використаної літератури викладають в алфавітному порядку або по мірі посилань у тексті курсової роботи за встановленими стандартами.

Додатки. У додатки виносяться зразки облікових документів чи форм звітності, інформаційні таблиці або попередні результати аналітичних розрахунків.

Загальний обсяг курсової роботи не повинен перевищувати 55 сторінок рукопису, або 45 сторінок машинописного тексту.

5. Вимоги щодо оформлення курсової роботи
Загальні вимоги:

Матеріали курсової роботи студент розподіляє по окремих питаннях в тій послідовності, що передбачена планом. Обсяг роботи – 35-40 сторінок (в друкованому вигляді), 50-55 сторінок (в рукописному вигляді) на папері стандартного формату, включаючи бібліографію. Додатки в загальний обсяг не входять.

Курсова робота повинна бути надрукована або написана (синім або чорним чорнилом) чітко, розбірливим почерком, без пропусків та скорочень слів, з однієї сторони стандартних аркушів (формат А-4), зброшурована. Комп’ютерний набір курсової роботи виконується шрифтом Times New Roman розміром 14 пунктів через 1,5 інтервала. Поля мають бути таких розмірів: ліве – 25 мм, праве – 15 мм, верхнє і нижнє – не менше 15 мм.

Мова курсової роботи державна, стиль науковий, чіткий, без орфографічних і синтаксичних помилок, послідовність логічна. Пряме переписування у роботі матеріалів з літературних джерел неприпустиме. Друкарські помилки, описки і графічні неточності, які виявилися в процесі написання курсової роботи, можна виправляти підчищенням або зафарбуванням білою фарбою і нанесенням на тому ж місці виправленого тексту. На одному аркуші допускається не більше двох виправлень.

Вписувати в текст курсової роботи окремі іншомовні слова, формули, умовні знаки можна чорнилом, тушшю, пастою чорного кольору (якщо робота представлена в друкованому вигляді) або того же кольору, яким написана курсова робота (рукописний варіант), при цьому щільність вписаного тексту повинна бути максимально наближеною до щільності основного тексту.


Розташування та нумерація складових курсової роботи:

Складові курсової роботи розташовуються у наступному порядку:

титульний лист, зміст, вступ, розділ 1, розділ 2, розділ 3, висновки, список використаної літератури, додатки.

Нумерація сторінок курсової роботи наскрізна: перша сторінка - титульна, друга – завдання, третя - зміст тощо.

Номер сторінки проставляється арабськими цифрами в правому верхньому кутку без крапки в кінці. На титульному аркуші, завданні та змісті номер сторінки не ставиться, але вони включаються у загальну нумерацію. Номери сторінок проставляють, починаючи зі вступу (із сторінки 3).

Зміст роботи викладається на другій сторінці. В ньому послідовно перелічують всі частини курсової роботи і проти кожної назви праворуч зазначають номер сторінки, з якої вона починається.

Усі основні складові частини курсової роботи пишуть напівжирним шрифтом прописними літерами: ЗМІСТ, ВСТУП, РОЗДІЛ, ВИСНОВКИ, СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ, ДОДАТКИ.

Текст роботи розбивається на розділи, які нумеруються арабськими цифрами. Номер розділу ставиться після слова "РОЗДІЛ". Назву розділу наводять також прописними літерами напівжирним шрифтом. Після назви розділів крапка не ставиться. Вирівнювання назви розділу здійснюється по центру.


Наприклад:
РОЗДІЛ 1 ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА ПОРЯДОК ОЦІНКИ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Між назвою розділу та підрозділу проставляють один міжстроковий проміжок. Між назвою розділу та підрозділу не повинно наводитися тексту. Підрозділи (параграфи) нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. У кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад, 2.3. (третє питання другого розділу). Потім у тому ж рядку наводиться заголовок підрозділу маленькими літерами (крім першої великої) з абзацу в підбір до тексту, в кінці заголовка крапка не ставиться. Назви й номери підрозділів наводять напівжирним шрифтом.
Наприклад:
1.3 Методичні засади оцінки кредитоспроможності
Між назвою підрозділу та текстом проставляється один міжстроковий проміжок. Пункти в межах підрозділів виділяти й наводити не доцільно. Поряд з тим, допускається виділення у тексті найбільш важливих моментів теми дослідження. Такі виділення можна робити без міжстрокових проміжків напівжирним шрифтом, напівжирним курсивом або підкресленням. Виділення курсивом робити не рекомендується.

Виклад назв і тексту вступу, висновків, списку використаної літератури, додатків та кожного розділу слід починати з нової сторінки. Виклад назв і тексту підрозділів здійснюється із тієї ж сторінки. Проте, новий параграф (підрозділ) допускається починати на тій же сторінці, на якій закінчився попередній, за умови, що на ній поміститься 2-3 рядки тексту. Не можна вміщувати заголовок в кінці однієї сторінки, а текст починати з іншої.

Текст повинен викладатись від третьої особи множини, без використання займенників "я", "ми". Таких термінів як "в теперішній час", "в цьому році", "в минулому році" слід не використовувати. Краще вказати конкретно рік та місяць.

Не допускається скорочення слів та найменувань. Не рекомендується перенасичення тексту спеціальними термінами, що ускладнюють читання. Не допускається розрив речення таблицею.Оформлення таблиць

Рисунки і таблиці, які є обов'язковими складовими частинами курсової роботи з економічних питань, необхідно розподіляти за обсягом. Великі, які вміщують 8-10 рядків або більше 6-7 граф доцільно винести в додаток.

Кожна таблиця має назву (заголовок), який розміщується симетрично над таблицею, і порядковий номер, який вказується в правому верхньому куті над заголовком.

Слово “таблиця” і заголовок пишуть з великої літери і не підкреслюють.

Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: таблиця 1.2 (друга таблиця першого розділу).

Між текстом та словом „таблиця”, а також після таблиці ставиться один міжрядковий проміжок.


Приклад оформлення таблиці:
Таблиця 1.2

Порівняльна характеристика методичних підходів до оцінки кредитоспроможностіМетодичний підхід

Складові оцінки

Принципи аналізу

Складаючи таблицю, необхідно врахувати наступне:

- цифри, що вносяться в таблицю, повинні мати однаковий ступінь округлення (одиниці фізичних величин);

- в асортиментних таблицях слід наводити як абсолютні, так і відносні показники;

- якщо текст у графі таблиці складається з одного слова, то при повторенні його можна замінити лапками, якщо ж з двох і більше слів, то при першому повторенні замінюють виразом «те ж», а далі - лапками;

- замінювати лапками повторення цифр і знаків не дозволяється;

- якщо параметри, що входять до таблиці, мають однакову одиницю виміру (грн., % тощо), то її розміщують над таблицею або після заголовка таблиці;

- цифри в графах таблиці повинні ставитися так, щоб класи чисел у всій графі розташовувались один під одним;

- текст усіх рядків таблиці повинен починатися з великої літери;

- кожна таблиця повинна мати посилання на джерело, на базі якого вона складена;

- таблиці, як правило, розташовуються на одній окремій сторінці, яка включається до загальної нумерації. Якщо таблиця не вміщується на одній сторінці, можна перенести її на іншу; у такому випадку вертикальні рядки (графи) під заголовками таблиці слід пронумерувати, а на наступній сторінці замість заголовка в правому верхньому куті пишеться Продовження табл.1.2, а таблиця починається з нумерації вертикальних граф.

Наприклад:
Таблиця 1.2

Показники платоспроможності підприємства «АВС» за 2005-2007 рр.Назва показника

Числове значення показника

2005 р.

2006 р.

2007 р.

А

1

2

3
Продовження табл. 1.2А

1

2

3
На кожну таблицю в тексті має бути зроблене посилання, а також наведено її короткий аналіз.Оформлення рисунків

Цифровий матеріал, поданий у динаміці, краще відобразити у вигляді графіків і побудувати їх так, щоб не було великих вільних ділянок. Написи на осях графіка повинні бути короткими і не виходити за межі координатної сітки. На них обов'язково мають бути позначення величин і відповідних розмірів у прийнятих скороченнях.

Усі ілюстрації повинні мати назви, а за необхідності - супроводжуватися пояснювальними даними (текстом під рисунками). Усі реквізити рисунка і пояснення зображуються в одному кольорі, осі лінії мають бути однієї товщини.

При наявності на рисунку суцільної та пунктирної чи інших ліній, після рисунка перед його назвою повинні бути наведені умовні позначення з поясненням.


Наприклад:
Умовні позначення: - - - - коефіцієнт абсолютної ліквідності - коефіцієнт поточної ліквідності
Наявність у курсовій роботі ілюстрацій, які називаються рисунками (схеми, діаграми, графіки), робить її зміст більш доказовим, а сприйняття - легким.

Рисунки можуть розміщуватися у тексті або на окремій сторінці (на наступній після посилання на них). На одній сторінці може розміщуватись лише один вид ілюстрації: таблиця, діаграма або рисунок.

Рисунки слід розміщувати так, щоб їх можна було розглядати без повороту або з поворотом за годинниковою стрілкою. Не рекомендується відображати в роботі рисунки, розмір яких перевищує стандартний формат аркуша А4 (210х297мм). Кожний рисунок повинен мати підрисунковий підпис - найменування.

Номер ілюстрації, її назву і пояснювальні підписи розміщують послідовно під нею.

Посилання на раніше згадані рисунки, таблиці, додатки проводяться скороченим словом "дивись", наприклад, див. рис. 1.1.

Всі рисунки нумеруються послідовно в межах розділу арабськими цифрами і розміщуються після посилання на них у тексті. Номер рисунка повинен складатись з номера розділу і через крапку порядкового номера рисунка (наприклад, рис.2.3). Сторінки, на яких зустрічаються рисунки, входять до загальної послідовної нумерації.

До і після рисунку наводять один міжрядковий проміжок.
Приклад оформлення рисунку:Оформлення формул

Посилання на формули по тексту позначають порядковим номером формули в межах розділу у круглих дужках. Наприклад, 1.5 – п’ята формула першого розділу. Допускається наскрізна нумерація формул по роботі в цілому.

Номер формули слід розміщувати на правому полі на рівні середини (середнього рядка) формули, до якої він відноситься.

Формули виділяються до і після Ії наведення між строковим проміжком.


Приклад:
(1.5)
де Вгр – внутрішній рейтинг групи;

bi – бальна оцінка і-того показника;

di – вагомість відповідної групи або і-того показника.
Умовні скорочення в усіх формулах доцільно наводити у буквах (латиницею або кирилицею). Не допускається наведення складових формули словами.
Посилання на літературні джерела

Якщо табличні дані запозичені з літературного джерела, то на нього треба посилатися в тексті, взявши номер джерела у квадратні дужки, а номер таблиці - в круглі. Наприклад, “за даними [4] економія матеріальних ресурсів (табл. 1.8)...”.

Бібліографічний список у курсовій роботі розміщується відповідно до встановлених вимог і складається з переліку літературних та інших джерел, використаних при написанні роботи. Всі джерела, включені до списку, нумеруються послідовно.

У тексті роботи мають бути посилання на всі використані джерела. Вони подаються так: у квадратних дужках вказується номер джерела за списком, наприклад: "згідно з діючою методикою [2] розрахунок показника здійснюється ...".

Список використаної літератури наводиться на мові оригіналу.

Цитати у курсовій роботі, які наводяться дослівно, беруться в лапки. Якщо текст викладається своїми словами, а не дослівно, обов'язково повинен бути збережений його основний зміст.

Після закінчення цитати в квадратних дужках зазначається порядковий номер джерела в списку використаної літератури, далі, через кому - сторінка, де вміщена цитата. Наприклад, посилання [4, с. 8] означає, що цитату було взято з джерела, зазначено в списку використаної літератури за номером 4 на сторінці 8.

При цитуванні текстів з газет, поточної та річної звітності підприємств, невеликих за обсягом нормативних документів, посилання на сторінку не обов'язкове.


Оформлення додатків

У додаток слід виносити допоміжний матеріал, який при включенні в основну частину робить текст громіздким. Це можуть бути: звітність підприємства, проміжні розрахунки, таблиці допоміжних чи вихідних цифрових даних, інструкції, методики, розроблені в процесі виконання роботи, ілюстрації допоміжного характеру, запропоновані форми документів, інші розробки, що рекомендовані до впровадження.

Додатки нумерують наскрізно в тому порядку, в якому вони згадуються в тексті. Нумерація додатків здійснюється літерами в алфавітному порядку за винятком букв: Ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь.

Кожний додаток починається з нової сторінки. Слово „Додаток” наводиться по центру сторінки напівжирним шрифтом. Назва додатка приводиться рядком нижче по центру аркуша.Наприклад:
Додаток А

Баланс підприємства «АВС» за 2005 рік


Список літератури та додатки включаються в загальну нумерацію сторінок.
Остаточне оформлення курсової роботи

Після закінчення списку використаної літератури, відступивши на 25-30 мм, праворуч, студент вказує дату написання курсової роботи (наприклад: 20.05.02 р.) і ставить особистий підпис.

Останній етап завершення курсової роботи - її зовнішнє оформлення. Виконана робота подається у зброшурованому вигляді (твердій або м’якій обкладинці). Можна використовувати спеціальні папки, в яких аркуші мають отвори для самостійного скріплення.

Закінчена курсова робота підписується студентом та подається керівнику на кафедру.


6. Тематика курсових робіт

1.        Міжнародна економіка  як підсистема світового господарства.

2.        Закономірності й особливості розвитку світової економічної системи.

3.        Середовище міжнародних економічних відносин: методологія та практичні завдання досліджень.

4.        Роль політико-правового середовища в розвитку МЕВ.

5.        Вплив економіко-технологічного середовища на розвиток МЕВ.

6.        Система економічних інтересів як фактор розвитку економічної взаємозалежності країн.

7.        Культурно-ментальне середовище в теорії та практиці сучасних МЕВ.

8.        Розвиток сучасної інфраструктури МЕВ.

9.        Особливості розвитку сучасного міжнародного руху капіталів.

10.     Формування і розвиток світового ринку позичкових капіталів.

11.     Міжнародний поділ праці - основна умова міжнародного виробничого співробітництва.

12.     Основні напрямки структурних змін у сфері переробних галузей світової промисловості.

13.     Міжнародна спеціалізація світового промислового виробництва (агропромислового виробництва).

14.     Спільні підприємства у практиці МЕВ.

15.     Економічна природа спільних підприємств.

16.     Досвід посткомуністичних країн у створенні спільних підприємств.

17.     Мотиви, масштаби й основні напрямки діяльності транснаціональних компаній.

18.     Роль транснаціональних компаній  в економіці країн, що розвиваються.

19.     Роль транспорту в розвитку міжнародного виробничого співробітництва.

20.     Основні тенденції розвитку світового ринку науково-технічних ліцензій.

21.     Основні  тенденції розвитку світового ринку інжинірингових послуг.

22.     Особливості розвитку сучасного світового ринку трудових ресурсів.

23.     Основні тенденції розвитку сучасних міграційних процесів.

24.     Проблеми регулювання міжнародних міграційних процесів.

25.     Сучасна міжнародна торгівля в системі світового господарства.

26.     Масштаби, структура і динаміка міжнародної торгівлі.

27.     Міжнародна торгівля сировинними товарами.

28.     Суть і особливості міжнародної торгівлі кооперованою продукцією.

29.     Міжнародна торгівля промисловими товарами.

30.     Особливості міжнародної зустрічної торгівлі.

31.     Роль посередництва в міжнародній торгівлі.

32.     Товарні біржі в міжнародній торгівлі та механізм їхнього функціонування.

33.     Міжнародна аукціонна торгівля.

34.     Міжнародні тендери в сучасній світовій торгівлі.

35.     Формування і розвиток світових товарних ринків.

36.     Проблеми ціноутворення в міжнародній торгівлі.

37.     Сучасні інструменти регулювання міжнародних торгових відносин.

38.     Тарифи і тарифні угоди в міжнародній торгівлі.

39.     Протекціонізм: суть і еволюція форм, користь і шкода.

40.     Демпінг і антидемпінгові процедури в міжнародній торгівлі.

41.     Світовий ринок послуг: становлення й особливості розвитку.

42.     Світовий ринок послуг: структура і фактори розвитку.

43.     Особливості міжнародної торгівлі послугами і динаміка її розвитку.

44.     Міжнародний лізинг: суть, види, форми і фактори  розвитку.

45.     Сучасні  риси лізингових операцій на світовому ринку послуг.

46.     Міжнародний консалтинг: суть, форми і фактори розвитку.

47.     Роль міжнародного консалтингу в розвитку світової економічної системи.

48.     Міжнародний френчайзинг: суть і фактори розвитку.

49.     Роль міжнародного френчайзингу в розвитку світової економічної системи.

50.     Потенційні можливості використання міжнародного факторингу і/або форфейтингу в зовнішньоекономічній діяльності країни (регіону).

51.     Світовий ринок професійних послуг: суть, структура та напрямки розвитку.

52.     Міжнародний туризм: структура і роль у розвитку світової економічної системи.

53.     Страхові послуги на світовому ринку.

54.     Проблеми та перспективи розвитку транспортно-експедиторського посередництва в системі ЗЕД країни (регіону).

55.     Світовий фрахтовий ринок як форма міжнародних транспортних відносин.

56.     Функції та структура валютних ринків світу.

57.     Становлення та розвиток міжнародних валютних відносин.

58.     Міжнародні валютні розрахунки: порівняльна характеристика та практика застосування.

59.     Міжнародна економічна інтеграція: суть, форми й умови розвитку.

60.     Вільні економічні зони в теорії і практиці МЕВ.

61.     Економічні інтереси суб’єктів створення ВЕЗ.

62.     ВЕЗ як плацдарм інтеграції країни в розвинені світогосподарські зв’язки.

63.     Вільні економічні зони: суть, типи, форми, види, адміністративна і соціально-економічна будова.

64.     Вплив законодавчої бази на розвиток ЗЕД країни, регіону, підприємства.

65.     Технополіс як локальна ВЕЗ науково-технічного спрямування.

66.     Зовнішньоекономічний аспект створення й функціонування науково-бізнесового інкубатора.

67.     Парки технологічного розвитку як каталізатори впровадження досягнень НТП у світове виробництво.

68.     Своєрідність соціально-економічних і політичних передумов європейської міжнародної інтеграції.

69.     Європейський Союз: мета створення, економічна основа.

70.     Інтеграційні процеси в Центральній і Східній Європі.

71.     Проблеми і перспективи загальноєвропейської інтеграції.

72.     Особливості розвитку економічних взаємозв’язків у Північній Америці.

73.     США у світових інтеграційних процесах.

74.     Особливості розвитку латиноамериканських регіональних інтеграційних процесів.

75.     Специфіка розвитку інтеграційних процесів в Азії.

76.     Особливості та основні напрямки розвитку економічної інтеграції арабських країн Близького та Середнього Сходу.

77.     Особливості умов та основні напрямки розвитку африканських інтеграційних процесів.

78.     Проблеми і перспективи розвитку світової економічної інтеграції.

79.     Роль ООН у розвитку світових інтеграційних процесів.

80.     Роль багатонаціональних і міжрегіональних інститутів у розвитку загальносвітової економічної інтеграції.

81.     МЕВ - фундамент процесу розв’язання глобальних проблем існування людства.

82.     Роль МЕВ у розв’язанні проблем роззброєння і конверсії військового виробництва.

83.     Роль МЕВ у подоланні світової проблеми економічного відставання країн, що розвиваються.

84.     Соціально-економічні та політичні наслідки “технологічного неоколоніалізму”.

85.     Продовольчі проблеми світу і роль МЕВ у їхньому розв’язанні.

86.     Екологічні проблеми світу: суть, структура та напрямки (шляхи) подолання.

87.     Тарифна політика України у торгівельних відносинах.

88.     Проблеми заборгованості України і можливі шляхи їхнього вирішення.

89. Особливості торгівельного режиму України у складі СОТ.

90. Історія вступу України до СОТ.

91. Проблеми вкладання інвестицій в економіку України.

92. Роль України у світовій валютній системі.

93. Міжнародна міграція робочої сили в Україні.

94. Іноземні інвестиції в економіку України : правові засади і методи їх стимулювання.

95. Перспективи регулювання зовнішньоекономічної діяльності України.7. Зразки планів до окремих тем курсових робіт
Зразок плану курсової роботи на тему "Оцінка фінансової стійкості підприємства та шляхи її підвищення "

Вступ


Розділ 1.

Розділ 2.

Розділ 3.

Висновки


Список використаної літератури

Додатки
Зразок плану курсової роботи на тему "Аналіз кредитоспроможності підприємства з метою її підвищення"


Вступ

Розділ 1. Суть кредитоспроможності та загальна фінансово-господарська характеристика підприємства1.1. Суть кредитоспроможності та необхідність її оцінювання

1.2. Інформаційне забезпечення оцінки кредитоспроможності

1.3. Загальна фінансово-господарська характеристика підприємства

Розділ 2. Оцінка кредитоспроможності підприємства2.1. Система показників та методика оцінки кредитоспроможності підприємства

2.2. Діагностика кредитоспроможності підприємства

2.3. Інтегрована оцінка кредитоспроможності підприємства та визначення класу його надійності

Розділ 3. Стратегія підвищення кредитоспроможності підприємства

3.1. Заходи щодо покращення результатів фінансово-господарської діяльності підприємства

3.2. Удосконалення структури фінансових ресурсів

Висновки і пропозиції

Список використаної літератури

Додатки
Зразок плану курсової роботи на тему "Аналітичне обґрунтування фінансових планів підприємства"
Вступ

Розділ 1. Суть та значення фінансового планування на підприємстві

1.1. Мета і значення фінансового планування

1.2. Види фінансових планів

1.3. Інформаційно-аналітичне забезпечення фінансового плануванняРозділ 2. Передумови фінансового планування (на прикладі підприємства...)

2.1. Оцінка виробничо-господарського потенціалу підприємства...

2.2. Оцінка фінансового стану підприємства ....

2.3. Організація роботи з фінансового планування на підприємстві...Розділ 3. Удосконалення фінансового планування на підприємстві

3.1. Поліпшення аналітичної роботи на підприємстві

3.2. Оптимізація процесів фінансового планування підприємства ....

Висновки і пропозиції


Список використаної літератури

Додатки
Зразок плану курсової роботи на тему "Аналіз ліквідності балансу підприємства з метою її підвищення"
Вступ

Розділ 1. Ліквідність балансу і фінансово-господарська характеристика підприємства

1.1. Ліквідність – важливий критерій оцінки фінансового стану

1.2. Класифікація активів та групування пасивів балансу

1.3. Фінансово-господарська характеристика підприємства

Розділ 2. Оцінка ліквідності балансу підприємства

2.1. Методика аналізу ліквідності підприємства

2.2. Діагностика ліквідності балансу

2.3. Оцінка платоспроможності підприємства

Розділ 3. Обґрунтування напрямів підвищення ліквідності балансу підприємства

3.1. Удосконалення структури балансу підприємства

3.2. Заходи, спрямовані на підвищення прибутковості діяльності підприємства

Висновки і пропозиції

Список використаної літератури

Додатки
Зразок плану курсової роботи на тему "Аналіз фінансових результатів підприємства з метою їх поліпшення"


Вступ

Розділ 1. Фінансові результати як економічна категорія та методика їх аналізу

1.1. Економічна суть прибутку та його види

1.2. Система показників та методика аналізу фінансових результатів підприємства

1.3. Загальні відомості про підприємство та його економічна характеристика

Розділ 2. Оцінка фінансових результатів підприємства

2.1. Динаміка та виконання плану фінансових результатів підприємства

2.2. Фактори зміни фінансових результатів підприємства

2.3. Аналіз розподілу та використання прибутку

Розділ 3. Перспективи покращення фінансових результатів підприємства

3.1. Нарощування обсягу і поліпшення якості продукції

3.2. Резерви зниження собівартості продукції

3.3. Вибір ринків збуту продукції

Висновки і пропозиції

Список використаної літератури

Додатки
Зразок плану курсової роботи на тему "Аналіз рентабельності підприємства з метою її підвищення"

Вступ

Розділ 1. Рентабельність як економічна категорія та методика її аналізу1.1. Економічна суть рентабельності

1.2. Система показників та методика аналізу рентабельності

1.3. Загальні відомості про підприємство та його економічна характеристика

Розділ 2. Оцінка рентабельності підприємства

2.1. Динаміка прибутку та досягнутого рівня рентабельності

2.2. Фактори зміни рентабельності

2.3. Оперативний аналіз формування рентабельності

Розділ 3. Обґрунтування резервів підвищення рентабельності підприємства

3.1. Збільшення обсягу реалізації і поліпшення якості продукції

3.2. Резерви зниження собівартості продукції

3.3. Вибір ринків збуту продукції

Висновки і пропозиції

Список використаної літератури

Додатки
Зразок плану курсової роботи на тему "Аналіз використання оборотних активів підприємства"


Вступ

Розділ 1. Економічна суть оборотних активів та методика їх аналізу

1.1. Економічна суть оборотних активів та їх роль у процесі виробництва

1.2. Інформаційне забезпечення аналізу використання оборотних активів

1.3. Економічна характеристика підприємства та оцінка його фінансового стану

Розділ 2. Аналіз забезпеченості підприємства оборотними активами та ефективності їх використання

2.1. Забезпеченість підприємства оборотними активами

2.2. Аналіз факторів зміни оборотності оборотних активів

2.3. Оцінка ефективності використання оборотних активів

Розділ 3. Шляхи підвищення ефективності використання оборотних активів

3.1. Збільшення обсягів реалізації продукції і підвищення конкурентоспроможності продукції

3.2. Удосконалення структури оборотних активів

Висновки і пропозиції

Список використаної літератури

Додатки

8. ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ З ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ

Зразок

Дніпропетровський національний університет імені О. Гончара

Кафедра економіки та управління національним господарством
КУРСОВА РОБОТА
з дисципліни «Міжнародні економічні відносини»

на тему:_____________________________________________________


____________________________________________________________
Студента (ки) _____ курсу ______ групи
напряму підготовки 6.030203

«Міжнародні економічні відносини»


_________________________________

(прізвище та ініціали)


Керівник ___________________________
____________________________________

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

Кількість балів____________
Національна шкала ________
Оцінка ECTS _____________
Члени комісії : ___________ _______________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

___________ _____________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

____________ ______________________________
(підпис) (прізвище та ініціали

м. Дніпро, 20___ р.Список літератури
Рекомендована література
1.Экономика зарубежных стран: капиталистические и развивающиеся страны: Учеб. пособие для экон. спец. вузов / В. П. Колесов, В.Ф. Железова, М.Н. Осьмова и др. — М.: Высш. шк., 2009. — 479 с.

2.Международные экономические отношения: Учеб. пособие / Под ред С.Ф. Сутырина, В.Н. Харламовой. — СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2007. - 248 с.

3. Мировая экономика: введение во внешнеэкономическую деятельность: Учеб. пособие для вузов / М.В. Елова, Е.К. Муравьева, С.М. Пономарева и др.; Под ред. А. Шуркалина, Н.С. Цыпиной. -М.: Логос, 2010. — 248 с.

Базова

1.Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения: Учеб. пособие. — М.: НВЦ Маркетинг, 2007. — 196 с.

2.Бо чан І.О. Глобальна економіка . К. : , Знання, . 2010.

3.Болтун Л., Троїцька О. Стан платіжного балансу України за 2009 рік // Вісник НБУ. — 2009. — № 7.

4.Дахно І.І. Міжнародна торгівля. К. : , центр учбової літератури . 2011

5.Задоя А.О. Міжнародні стратегії економічного розвитку. К. : , Знання, . 2009

6.Киреев А.П. Международная экономика: Учеб. пособие для вузов: В 2 ч. — Ч. 1: Международная экономика: движение товаров и факторов производства. — М., 2009. — 416 с.

7.Кур´янович Ю. Протекціонізм чи свобода торгівлі // Діло. - 2008. - № 1.

8.Пашкус О.В., Мисъко О.В. Введение в бизнес. — Л.: Северо-Запад, 2010. — 303 с.

9.Козик В.В., Панкова К.О. Міжнародні економічні відносини. К. : , Знання, . 2013.

10.Козик В.В., Панкова К.О.Зовнішньоекономічні операції і контракти . К. : , Знання, . 2013.

11.Линдерт П. Экономика мирохозяйственньїх связей. — М.: Прогресс, 2012.12.Романчиков В.І.,Романенко І.О. Міжнародні економічні відносини. К. : , центр учбової літератури . 2012.

Допоміжна

 1. Конституція України / К.: Преса України, 1997. – 80 с.

 2. Закон України «Про зайнятість населення» // Відомості Верховної Ради. – 1991. – № 14. – ст. 170. – Із останніми змінами

 3. Закон України «Про оплату праці» // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1995, N 17, ст. 121 – Із останніми змінами

 4. Закон України «Про прожитковий мінімум» // Відомості Верховної Ради, 1999, № 38, ст. 348 – Із останніми змінами


15. Інформаційні ресурси


 1. www.niss.gov.ua.

 2. www.ukrstat.gov.ua.

 3. cpsr.org.ua.

 4. hdr.undp.org.

 5. e-news.com.ua/govt

 6. www.mon.gov.ua/

Каталог: upload

Скачати 362.79 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка