Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Економічне планування І прогнозування»Скачати 482.34 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації22.10.2018
Розмір482.34 Kb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання курсової роботи

з дисципліни «Економічне планування і прогнозування»

для студентів економічних спеціальностей

Міністерство освіти і науки України

Вінницький національний технічний університет

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання курсової роботи

з дисципліни «Економічне планування і прогнозування»

для студентів економічних спеціальностей

Вінниця


ВНТУ

2017


Рекомендовано до друку Методичною радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки України (протокол № від 2017 р.)

Рецензенти:В. Г. Фурик, кандидат економічних наук, доцент

О. В. Штовба, кандидат економічних наук, доцент

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Економічне планування і прогнозування» для студентів економічних спеціальностей. / Уклад. О. В. Безсмертна. – Вінниця: ВНТУ, 2017. – 37 с.

Методичні вказівки містять пояснення щодо загальних вимог до виконання та оформлення курсової роботи з дисципліни «Економічне планування і прогнозування». Наводиться структура курсової роботи, короткі теоретичні відомості для виконання аналітичного розділу, етапи виконання, вимоги до оформлення.


ЗМІСТ


1 Загальні положення

4

2 Вимоги до структури та змісту курсової роботи

4

2.1 Вступна частина курсової роботи

4

2.2 Основна частина курсової роботи

8

3 Етапи виконання курсової роботи

17

4 Вимоги до оформлення курсової роботи

18

4.1 Загальні правила

18

4.2 Оформлення розділів

18

4.3 Правила написання тексту

19

4.4 Оформлення формул

21

4.5 Оформлення ілюстрацій

22

4.6 Оформлення таблиць

23

4.7 Оформлення висновків

26

4.8 Оформлення списку джерел посилання

26

4.9 Оформлення додатків

26

Додаток А. Рекомендовані теми курсових робіт

28

Додаток Б. Зразок титульного аркуша курсової роботи

29

Додаток В. Бланк завдання до курсової роботи

30

Додаток Д. Приклади оформлення бібліографічного опису наукових робіт (списку джерел посилання)

31

Список використаних та рекомендованих джерел посилання

34


1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Виконання курсової роботи з дисципліни «Економічне планування і прогнозування» надає студентам можливість опанувати методи наукового пізнання економічних процесів і явищ, категоріально-понятійний апарат з курсу, закони функціонування економічних систем, а отже є важливим засобом формування у студентів логіки нового економічного мислення, адекватного уяві ринкових відносин.

Курсова робота дозволяє розширити і поглибити наукові знання студентів з економічного планування і прогнозування та набути досвіду самостійного дослідження реальних економічних процесів. При її виконанні студенти набувають також навичок самостійного пошуку і аналізу наукових праць вітчизняних і зарубіжних економістів, законодавчих актів, статистичних і практичних матеріалів та інших літературних джерел з відповідної теми, їх аналізу і узагальнення, письмового викладу наслідків проведеного дослідження та вміння застосовувати їх для вирішення конкретних практичних задач. В цьому аспекті курсова робота може бути використана як база при підготовці студентами наукових доповідей і дипломних робіт.

Завданнями розробки курсової роботи є вивчення теоретичних засад методів планування і прогнозування в розрізі конкретної теми, здійснення прогнозу значення досліджуваного показника, обґрунтування доцільності застосування інших методів прогнозування значення досліджуваного показника.

Курсова робота розробляється на основі практичного дослідження обраного об’єкта (показника) на реальному підприємстві (в установі) та прогнозування його значення. Результатом проведеного аналізу мають стати обґрунтовані пропозиції щодо застосування інших, більш точних методів прогнозування значення досліджуваного показника.

Структура курсової роботи є однаковою для всіх студентів, однак варіантність курсових розробок в групі забезпечується за рахунок проведення поглибленого аналізу по темі роботи на конкретному підприємстві.

2 Вимоги до структури та змісту курсової роботи
2.1 Вступна частина курсової роботи
Студент обирає тему курсової роботи (КР) з переліку, наведеного у дод. А, відповідно до свого порядкового номеру у списку групи. Студент може запропонувати іншу тему КР, але при обов’язковому погодженні з науковим керівником.

Вступна частина курсової роботи повинна містити такі структурні елементи:

– титульний аркуш (зразок наведено у дод. Б);

– бланк завдання (зразок наведено у дод. В);

– анотація;

– зміст;


  • перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів (за необхідності);

  • вступ.


Титульний аркуш

Титульний аркуш є першою сторінкою КР, яка не нумерується. На титульному аркуші обов’язково повинні бути підписи наукового керівника та студента, який виконав роботу.


Бланк завдання

Бланк завдання розміщують одразу після титульного аркушу. Цей лист не нумерується та не рахується. На бланку завдання обов’язково повинні бути підписи наукового керівника, що видав завдання, та студента, що його отримав.


Анотація

Анотація призначена для ознайомлення з текстовим документом курсової роботи. Вона має бути стислою, інформативною і містити відомості, які характеризують виконану роботу. Анотацію слід розміщувати безпосередньо за бланком завдання, починаючи з нової сторінки, нумерація якої не зазначається, але рахується як друга сторінка курсової роботи. В кінці анотації подаються ключові слова (до 10 слів). Нижче наведено зразок анотації курсової роботи на тему «Моделювання як метод прогнозування витрат підприємства».


Анотація
В курсовій роботі розглядаються особливості моделювання як методу прогнозування витрат підприємства. В першому розділі розглянуті теоретичні аспекти сутності методу моделювання.

У другому розділі здійснено прогнозування величини витрат підприємства із застосуванням методу моделювання.

Третій розділ присвячено обґрунтуванню доцільності застосування інших методів прогнозування витрат підприємства.
Ключові слова: витрати, собівартість, калькуляція, планування, прогнозування, моделювання, матеріальні витрати, амортизація, витрати на оплату праці, відрахування.
Зміст

Зміст розташовують безпосередньо після анотації, з нової сторінки. До змісту включають: перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів; вступ; послідовно перелічені назви всіх розділів, підрозділів, пунктів і підпунктів (якщо вони мають заголовки) роботи; висновки; список літератури; назви додатків і номери сторінок, які містять початок матеріалу із зазначенням сторінок, на яких вони вміщені.

Зміст за нумерацією пояснювальної записки є третьою сторінкою. Назви заголовків змісту повинні однозначно відповідати назвам заголовків пояснювальної записки за текстом. Нумерація сторінок повинна бути наскрізною.

Нижче наведено зразок змісту курсової роботи на тему «Моделювання як метод прогнозування витрат підприємства».


ЗМІСТПоділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка