Методичні вказівки до виконання контрольної роботи. Призначена для студентів спеціальності 03050201, 050201 економічна кібернетика заочної форми навчанняСторінка4/5
Дата конвертації23.10.2017
Розмір0.69 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5

Варіант 3.

1. Головне призначення програмних комплексів SCM-класу: 1. Проектування логістичних систем

 2. Зниження запасів у каналах розподілу (збуту)

 3. Зниження запасів у сфері виробництва

 4. Зниження запасів на складі матеріалів

 5. Керування взаєминами із клієнтами

2. Сучасні інтегровані системи корпоративного електронного документообігу: 1. EDIFACT и XML

 2. Folio Win

 3. Lotus Domino

 4. MS Project

 5. Navision Attain

 6. Гарант

3. MRP-II система це: 1. Система об'ємно-календарного планування виробництва

 2. Система планування потреби в матеріалах

 3. Система планування потреби у виробничих потужностях

 4. Система планування потреби підприємства в ресурсах

 5. Система планування виробничих ресурсів

 6. Клієторієнтована ІС

 7. Протокол передачі даних в електронному бізнесі

4. Клас КІС для крупної компанії з активною формою ведення бізнесу: 1. CRP

 2. ERP

 3. MRP

 4. MRP-II

 5. EDIFACT

 6. OLAP

5. Система з найбільшою функціональністю в області внутрішньо корпоративного управління: 1. «1 С – Предприятие»

 2. FOLIO Win

 3. NS-2000

 4. Project Expert

 5. SAP R/3

 6. «Галактика»

 7. БИГ-МАСТЕР

 8. ГАРАНТ

6. Співставте визначення з поняттямиБізнес-модель

описує інформаційні потоки

Інформаційна модель

описує предметну область

Організаційна схема

описує тривалість паралельних процесів

Часова діаграма

є проекцією архітектури зв’язків між підрозділами

7. Організаційна схема специфікує тривалість паралельних виробничих процесів у часі 1. є проекцією будови архітектури зв’язків між підрозділами підприємства

 2. описує всі об'єкти предметної області, процеси, правила виконання операцій, існуючу стратегію розвитку та критерії оцінки ефективності функціонування системи

 3. описує всі існуючі інформаційні потоки на підприємстві (у тому числі не формалізовані документально), правила обробки і алгоритми маршрутизації

8. Є проекцією будови архітектури зв’язків між підрозділами підприємства 1. бізнес-модель

 2. інформаційна модель

 3. організаційна схема

 4. часова діаграма

 5. бізнес-логіка

9. Виконавча система виробництва, корпоративна ІС для синхронізації, координації, аналізу та оптимізації випуску продукції 1. ERP

 2. CRM

 3. MRP

 4. MRP II

 5. SCM

 6. WMS

 7. MES

 8. HRM

10. У яких системах передбачено автоматизації планування матеріальних потреб підприємства, виражених натурально? 1. ERP

 2. CRM

 3. MRP

 4. MRP II

 5. SCM

 6. WMS

 7. HRM

 8. MES

11. Корпоративна ІС для автоматизації управління ланцюгами постачань та контролю товарообігу на підприємстві 1. ERP

 2. CRM

 3. MRP

 4. MRP II

 5. SCM

 6. WMS

 7. HRM

 8. MES

12. Виберіть ознаки клієнт-серверної архітектури 1. із збільшенням кількості підключених ПК обчислювальна потужність мережі в цілому зростає

 2. робота з БД покладена на окремо виділений сервер (сервер БД)

 3. можливість масштабування мережі за рахунок виокремлення сервера баз даних

 4. така мережа може бути одноранговою

13. CRM – це 1. Crisis Relationship Management

 2. Customer Relevant Management

 3. Customer Relationship Management

 4. Customer Realization Management

14. ERP – це корпоративна ІС для автоматизації 1. планування матеріальних ресурсів підприємства

 2. планування матеріальних ресурсів підприємства (у т.ч. виражені в грошових одиницях)

 3. управління ланцюгами постачань та товарообігу на підприємстві

15. SCM – це корпоративна ІС для автоматизації 1. управління кадрами

 2. планування матеріальних ресурсів підприємства (у т.ч. виражені в грошових одиницях)

 3. управління ланцюгами постачань та товарообігу на підприємстві

 4. планування ресурсів підприємства (обліку та управління) та оптимізації масового обслуговування клієнтів

 5. управління технологічним процесом

16. Загальні вимоги до CRM-системи (виберіть зайве) 1. можливість оперативного доступу інформації про виробничі запаси

 2. наявність єдиного сховища інформації про всі взаємовідносини з клієнтами

 3. можливість синхронізації управління каналами взаємодії підрозділів підприємства

 4. постійний аналіз зібраної інформації про клієнтів

17. MRP II – це 1. Material Requirement Planning

 2. Manufactury Resource Planning

 3. Material Research Planning

 4. Manufacturing Research Planning

18. Основні моделі розробки ІС (виберіть зайве) 1. каскадна

 2. еволюційна

 3. на основі раніше створених компонентів

 4. спіральна

 5. розгалужена

19. Головна мета КІС визначається: 1. типом системи;

 2. людьми, устаткуванням, матеріалами системи;

 3. спеціалізованими програмними засобами;

 4. телекомунікаціями.

20. Основні властивості інформаційних систем це: 1. аналіз, побудова й керованість на основі загальних принципів побудови систем; динамічність і розвиток, системний підхід; робота в режимі людино-комп’ютерна система;

 2. швидкість обробки документів і динамічність їх введення в КІС;

 3. вироблення найбільш раціонального розв’язку й керованість на основі загальних принципів побудови систем;

 4. виживання й процвітання фірми на основі системного підходу.

21. Інформаційне забезпечення КІС це: 1. сукупність єдиної системи класифікації й кодування інформації, уніфікованих систем документації, схем інформаційних потоків, що циркулюють в організації, а також методологія побудови баз даних;

 2. уніфіковані системи документації й схеми інформаційних потоків;

 3. сукупність єдиної системи класифікації й кодування інформації;

 4. методологія побудови баз даних.

22. До складу автоматизованої інформаційної системи входять такі компоненти: 1. Інформаційне забезпечення.

 2. Програмне забезпечення.

 3. Технічне забезпечення.

 4. А+В+С.

 5. Методичне і технологічне забезпечення.

 6. Правове і лінгвістичне забезпечення.

 7. Е+F.

 8. Персонал+A+B+C+E+F.

23.Системи підтримки та прийняття рішень забезпечують: 1. Розуміння ситуації, що виникла.

 2. Структуризацію проблеми.

 3. Підготовку стратегічних і тактичних планів.

 4. Прогнозування та аналіз збуту.

 5. Розподіл ресурсів і розрахунки бюджетів.

 6. C+D+E.

24. Об’єктами планування стандарту MRP II є такі: 1. Закупівля сировини.

 2. Розподіл матеріальних ресурсів.

 3. Виробничі ресурси підприємства.

 4. Відвантаження готової продукції.

25. Бізнес-процес — це: 1. Серія логічно пов’язаних дій, орієнтованих на економію ресурсів.

 2. Сукупність робіт, що передаються від одного працівника до іншого у фіксований термін.

 3. Підвищення складності нових процесів і послуг.

 4. Низька віддача вкладень у комп’ютерні системи та інформаційні технології.

26. Сукупність технічного, програмного та організаційного забезпечення, а також персоналу, призначена для надання певним людям певної інформації, називається: 1. інформаційною системою,

 2. інформаційними технологіями,

 3. функціональними компонентами,

 4. корпоративною мережею.

27. Що з перерахованого не є ERP-СИСТЕМОЮ? 1. Compiere,

 2. ADimpiere,

 3. AFAS,

 4. MAP.

28. Система, в якій потік вимог обмежений, називається: 1. замкнутою,

 2. розімкнутою,

 3. стохастичною,

 4. багатоканальною.

29. Чи є системи підтримки прийняття рішень основним компонентом корпоративних інформаційних систем. 1. Так.

 2. Немає.

30. Які компоненти є основними в корпоративній інформаційній системі. 1. Система баз знань.

 2. Система керування корпоративною базою даних.

 3. Система автоматизації ділових операцій і документообігу.

 4. Система керування електронними документами.

 5. Система пояснень отриманих результатів.

 6. Вирішувач.

 7. Спеціальні програмні засоби.

 8. Системи підтримки прийняття рішень.

31. Яка архітектура апаратних засобів є кращою для створення корпоративних інформаційних систем. 1. Розміщення на одному комп'ютері.

 2. Розподілена архітектура з децентралізованим керуванням.

 3. Архітектура клієнт-сервер.

32. Які етапи входять у процес розробки програмних засобів. 1. Передпроектне обстеження організації.

 2. Моделювання предметної області.

 3. Визначення вимог до системи.

 4. Аналіз і проектування.

 5. Розробка.

 6. Тестування.

 7. Навчання персоналу.

 8. Впровадження.

 9. Експлуатація.

33. Які моделі ЖЦПЗ лежать в основі стандарту ISO 12207 «Моделі життєвого циклу програмних засобів». 1. Каскадна модель.

 2. Поетапна модель.

 3. Спіральна модель.

 4. Покрокова модель.

34. Що таке інформаційна система? 1. взаємозалежна сукупність засобів, методів і персоналу, що використовуються для зберігання, обробки та видачі інформації в інтересах досягнення поставленої мети;

 2. інформаційна технологія обробки та зберігання інформації;

 3. сукупність технічних і програмних засобів для зберігання та видачі інформації.

35. Інформаційні системи для забезпечення прийняття управлінських рішень – це … 1. експертні системи й системи підтримки прийняття рішень.

 2. офісні пакети комплексних програмних систем, що забезпечують реалізацію основних, або базових, технологій керування інформаційними ресурсами.

 3. системи керування проектами  й системи інтелектуального проектування й удосконалювання систем керування

36. Що являє собою Корпоративна інформаційна система? 1. це система, що дозволяє здійснювати розв'язання завдань інтегровано із завданнями всіх підсистем управління: обліку, технологічної підготовки виробництва, планування, оперативного управління, управління маркетингом, діловодством і т.д.

 2. це система, що дозволяє здійснювати розв'язання завдань локально від завдань усіх інших підсистем керування: обліку, технологічної підготовки виробництва, планування, оперативного керування, керування маркетингом, діловодством і т.д.

 3. це система, що дозволяє здійснювати тільки розв'язання комплексного завдання однієї функціональної області.

Варіант 4.

  1. Що означає абревіатура CRM?

   1. Клас програмної системи для управління взаєминами із клієнтами

   2. Корпоративна інтегрована система автоматизації керування

   3. Модуль поглибленого фінансового аналізу в КІС

   4. Протокол супутникового зв'язку

   5. Система підтримки прийняття розв'язків (ІС керівника)

   6. Система керування ланцюгами поставок товарів

   7. Технологія програмування

2. Одна із самих потужних Edi-Систем з комплексним офісним розв'язком і засобами розробки ділових додатків, інтегрованих з КІС: 1. Edifact / UN

 2. Lotus Domino

 3. MS Mail

 4. Office Clerk

 5. Outlook Express

 6. XML

 7. Эффект Офис (Garant Int.)

3. MRP-II система це: 1. Система об'ємно-календарного планування виробництва

 2. Система планування потреби в матеріалах

 3. Система планування потреби у виробничих потужностях

 4. Система планування потреби підприємства в ресурсах

 5. Система планування виробничих ресурсів

 6. Клієторієнтована ІС

 7. Протокол передачі даних в електронному бізнесі

4. Провідні виробники великих, універсальних управлінських КІС: 1. SAP AG

 2. Oracle

 3. ELA-Log

 4. MRP-III

 5. IBM

 6. Сократ

 7. Референт

 8. CTM


5. Комп’ютерна методологія автоматизації планування матеріальних потреб підприємства, виражених натурально та в грошах 1. ERP

 2. CRM

 3. MRP

 4. MRP II

 5. SCM

 6. WMS

 7. HRM

6. Співставте визначення з поняттямиБізнес-модель

описує інформаційні потоки

Інформаційна модель

описує предметну область

Організаційна схема

описує тривалість паралельних процесів

Часова діаграма

є проекцією архітектури зв’язків між підрозділами

7. Бізнес-модель 1. специфікує тривалість паралельних виробничих процесів у часі

 2. є проекцією будови архітектури зв’язків між підрозділами підприємства

 3. описує всі об'єкти предметної області, процеси, правила виконання операцій, існуючу стратегію розвитку та критерії оцінки ефективності функціонування системи

 4. описує всі існуючі інформаційні потоки на підприємстві (у тому числі не формалізовані документально), правила обробки і алгоритми маршрутизації всіх елементів інформаційного поля

8. Напрям в еволюції розвитку КІС у сенсі підвищення функціональності: 1. ERP -> MRP ->GPS -> GPRS

 2. ERP -> CALS -> CASE -> UML

 3. ERP -> CASE -> CSRP

 4. ERP -> CRM -> SCM -> MRP -> ERP-II

 5. GIS -> SCM -> FMS -> CRM -> ERP

 6. MPS -> GPS -> GPRS -> ERP

 7. MRP -> MRP-II ->ERP -> CSRP

 8. MRP -> MRP-II ->ERP ->CSRP->e-COM

9. Виконавча система виробництва, корпоративна ІС для синхронізації, координації, аналізу та оптимізації випуску продукції 1. ERP

 2. CRM

 3. MRP

 4. MRP II

 5. SCM

 6. WMS

 7. MES

 8. HRM

10. Комп’ютерна методологія автоматизації планування матеріальних потреб підприємства, виражених в натуральних одиницях 1. ERP

 2. CRM

 3. MRP

 4. MRP II

 5. SCM

 6. WMS

 7. HRM

11. Відмітьте три основні забезпечуючи підсистеми КІС 1. Апаратне (технічне)

 2. Алгоритмічне

 3. Програмне

 4. Математичне

 5. Функціональне

 6. Інформаційне

 7. Ергономічне

12. Виберіть ознаки клієнт-серверної архітектури 1. із збільшенням кількості підключених ПК обчислювальна потужність мережі в цілому зростає

 2. робота з БД покладена на окремо виділений сервер (сервер БД)

 3. можливість масштабування мережі за рахунок виокремлення сервера баз даних

 4. така мережа може бути одноранговою

13. Корпоративна ІС для оптимізації масового обслуговування клієнтів шляхом збереження інформації про клієнтів та історії взаємовідносин з клієнтами, встановлення та покращення бізнес-процедур на основі їх збереження та подальшої оцінки ефективності 1. ERP

 2. CRM

 3. MRP

 4. MRP II

 5. SCM

 6. MES

 7. WMS

14. Корпоративна ІС для планування ресурсів підприємства, тобто фактично для автоматизації обліку та управління. 1. ERP

 2. CRM

 3. MRP

 4. MRP II

 5. SCM

 6. MES

 7. HRM

15. SCM – це корпоративна ІС для автоматизації 1. управління кадрами

 2. планування матеріальних ресурсів підприємства (у т.ч. виражені в грошових одиницях)

 3. управління ланцюгами постачань та товарообігу на підприємстві

 4. планування ресурсів підприємства (обліку та управління) та оптимізації масового обслуговування клієнтів

 5. управління технологічним процесом

16. Інформаційна система це: 1. взаємозалежна сукупність засобів, методів і персоналу, що використовуються для зберігання, обробки й видачі інформації в інтересах досягнення поставленої мети;

 2. сукупність комп'ютерів і людей;

 3. будь-який об'єкт, який одночасно розглядається і як єдине ціле, і як об'єднана в інтересах досягнення поставлених цілей сукупність різнорідних елементів;

 4. комп'ютерна технічна база.

17. ERP – це абревіатура до 1. Enterprise Reserve Planning

 2. Enterprise Research Planning

 3. Enterprise Resource Planning

 4. Enterprise Resource Programming

 5. Enterprise Revenue Planning

 6. Enterprise Rapid Planning

18. Основні моделі розробки ІС (виберіть зайве) 1. каскадна

 2. еволюційна

 3. на основі раніше створених компонентів

 4. спіральна

 5. розгалужена

19. SCM – це 1. System Capital Management

 2. System Chain Management

 3. Supply Chain Management

 4. Supply Customer Management

20. Основні елементи КІС це: 1. засоби, методи роботи, персонал;

 2. сукупність комп’ютерів і людей;

 3. комп’ютери;

 4. люди.

21. Інформаційне забезпечення КІС це: 1. сукупність єдиної системи класифікації й кодування інформації, уніфікованих систем документації, схем інформаційних потоків, що циркулюють в організації, а також методологія побудови баз даних;

 2. уніфіковані системи документації й схеми інформаційних потоків;

 3. сукупність єдиної системи класифікації й кодування інформації;

 4. методологія побудови баз даних.

22. Уніфіковані системи документації це: 1. забезпечення порівнянності показників різних сфер суспільного виробництва по відповідних до стандартних вимог;

 2. сукупність єдиної системи класифікації й кодування інформації, схем інформаційних потоків, що циркулюють в організації, а також методологія побудови баз даних;

 3. методологія побудови баз даних;

 4. схеми інформаційних потоків.

23. У процесі реінжинірингу використовуються такі програмно-інструментальні засоби: 1. Створення діаграм.

 2. Опису та аналізу потоків робіт.

 3. Імітаційного моделювання та анімації.

 4. Сase-засоби для швидкої розробки застосувань.

 5. A+B+C+D.

24. Об’єктами планування стандарту MRP II є такі: 1. Закупівля сировини.

 2. Розподіл матеріальних ресурсів.

 3. Виробничі ресурси підприємства.

 4. Відвантаження готової продукції.

25. EPR-методологія орієнтована на таке: 1. Роботу з фінансовою інформацією.

 2. Розв’язання завдань управління великими корпораціями з

 3. територіально розподіленими ресурсами.

 4. Роботу з нормативною інформацією.

 5. A+B.

 6. Роботу з правовою інформацією.

26. Програмне забезпечення управління проектами поділяється на таке: 1. Системне і прикладне.

 2. Професійні системи та системи масового користувача.

 3. Матеріальне та фінансове забезпечення.

 4. Технічне та технологічне забезпечення.

27. Що з перерахованого не є ERP-СИСТЕМОЮ?  1. Compiere,

  2. ADimpiere,

  3. AFAS,

  4. MAP.

28. Система оперативного керування виробництвом називається:  1. MES,

  2. EAM,

  3. ERM

  4. WMS

29. Інформаційні системи забезпечення поточних бізнес-операцій – це… 1. експертні системи й системи підтримки прийняття рішень.

 2. офісні пакети комплексних програмних систем, що забезпечують реалізацію основних, або базових, технологій керування інформаційними ресурсами.

 3. системи керування проектами  й системи інтелектуального проектування й удосконалювання систем керування

30. Які компоненти є основними в корпоративній інформаційній системі. 1. Система баз знань.

 2. Система керування корпоративною базою даних.

 3. Система автоматизації ділових операцій і документообігу.

 4. Система керування електронними документами.

 5. Система пояснень отриманих результатів.

 6. Вирішувач.

 7. Спеціальні програмні засоби.

 8. Системи підтримки прийняття рішень.

31. Які моделі ЖЦПЗ лежать в основі стандарту ISO 12207 «Моделі життєвого циклу програмних засобів». 1. Каскадна модель.

 2. Поетапна модель.

 3. Спіральна модель.

 4. Покрокова модель.

32. Що визначається в стандарті ISO 12207. 1. Структура програми.

 2. Структура ЖЦ.

 3. Архітектура програмних засобів.

 4. Процеси, дії й завдання, які повинні бути виконані під час створення ПЗ.

33. Які моделі ЖЦПЗ лежать в основі стандарту ISO 12207 «Моделі життєвого циклу програмних засобів». 1. Каскадна модель.

 2. Поетапна модель.

 3. Спіральна модель.

 4. Покрокова модель.

34. Яка основна мета серверів. 1. Виробляти запити на доступ до вилучених ресурсів і передавати їх по мережі на потрібний комп'ютер.

 2. Обслуговувати запити на доступ до ресурсів свого комп'ютера.

 3. Поділ локальних ресурсів кожного комп'ютера між усіма користувачами мережі.

 4. Розподіл часу роботи локальних комп'ютерів.

35. Які етапи входять у процес розробки програмних засобів. 1. Передпроектне обстеження організації.

 2. Моделювання предметної області.

 3. Визначення вимог до системи.

 4. Аналіз і проектування.

 5. Розробка.

 6. Тестування.

 7. Впровадження.

 8. Експлуатація.

36. Що являє собою Корпоративна інформаційна система? 1. це система, що дозволяє здійснювати розв'язання завдань інтегровано із завданнями всіх підсистем управління: обліку, технологічної підготовки виробництва, планування, оперативного управління, управління маркетингом, діловодством і т.д.

 2. це система, що дозволяє здійснювати розв'язання завдань локально від завдань усіх інших підсистем керування: обліку, технологічної підготовки виробництва, планування, оперативного керування, керування маркетингом, діловодством і т.д.

 3. це система, що дозволяє здійснювати тільки розв'язання комплексного завдання однієї функціональної області.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка