Методичні вказівки до виконання дипломної роботи освітнього рівня "бакалавр" студентами усіх форм навчання для напрямку підготовки 050103 «Програмна інженерія»Скачати 378.62 Kb.
Дата конвертації23.10.2017
Розмір378.62 Kb.
ТипМетодичні вказівки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦIОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до виконання дипломної роботи

освітнього рівня “ бакалавр ” студентами усіх форм навчання


для напрямку підготовки

050103 – «ПРОГРАМНА ІНЖЕНЕРІЯ»

ЗАТВЕРДЖЕНО

кафедрою ПЗ ЕОМ

протокол №___

від ___.___.2010 р.

2011
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи освітнього рівня “бакалавр” студентами усіх форм навчання для напрямку підготовки 050103 – «Програмна інженерія»/Упор.: З.В. Дудар, В.І. Каук, В.М. Бондарєв, О.Г. Качко, Т.Б. Шатовська, І.А. Ревенчук,- Харків: ХНУРЕ, 2011- 32 с. .

Упорядники.: З.В. Дудар

В.І. Каук

В.М. Бондарєв

О.Г. Качко

Т.Б. Шатовська

І.А. Ревенчук

ЗМІСТ


Вступ .......................................................................................................... 4

1 Загальні вимоги до розробки дипломної роботи ..............................5  1. Вибір теми дипломної роботи ……………………………6

  2. Комплексні дипломні роботи …………………………….8

  3. Поетапне виконання дипломної роботи …………………9

2 Вимоги до змісту та структури дипломної роботи бакалавра …..10

3 Правила оформлення пояснювальної записки …………………..12

4 Порядок оформлення додатків до пояснювальної записки .…….21

Додаток А Зразок оформлення титульного аркуша …………………22

Додаток Б Зразок бланка завдання на дипломну роботу …………....23

Додаток В Зразок оформлення реферату …………………………….25

Додаток Г Зразок оформлення переліку посилань ………………….26

Додаток Д Зразок оформлення тексту пояснювальної записки ……29

Додаток Є Зразок оформлення обкладинки дипломної роботи бакалавра ………………………………………………………………31

ВСТУП


Бакалавр - це освітньо-кваліфікаційний рівень (ОКР) вищої освіти, що передбачає здобуття базової вищої освіти з напряму “Програмна інженерія” з отриманням кваліфікації «Фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення». На державну атестацію виноситься система умінь , що встановлюється на основі аналізу змісту виробничих функцій та типових задач діяльності.

Бакалавр має підтвердити свої компетенції, щодо проектування, створення та тестування програмного забезпечення, а також вміння працювати у команді (при створенні комплексних дипломних робіт).

Вимоги до змісту, структури, оформлення та обсягу дипломної роботи бакалавра напрямку підготовки 05103 – «Програмна інженерія» визначені цими методичними вказівками.
1 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО РОЗРОБКИ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Виконання дипломної роботи є заключним етапом підготовки бакалавра і має за мету:

- систематизацію, закріплення і поглиблення теоретичних знань та практичних навичок і формування здатності застосування цих знань під час вирішення певних інженерно-технічних завдань за напрямом підготовки;

- розвиток навичок самостійної роботи і оволодіння засобами та методиками розробки завдань, що використовуються під час виконання дипломної роботи;

- набуття досвіду розробки та тестування програмного забезпечення та досвіду прилюдного захисту своєї розробки.

За усі відомості, що наведені у дипломній роботі, та їх достовірність, несе відповідальність безпосередньо автор роботи.

Дипломна робота - випускна робота студента, на підставі якої Державна екзаменаційна комісія (ДЕК) визначає ступінь його підготовки до самостійної діяльності та вирішує питання про присвоєння йому кваліфікації бакалавра за напрямом "Програмна інженерія”.

Оформлення усіх матеріалів та захист дипломних робіт виконуються державною українською мовою, або, за узгодженням з профілюючою кафедрою, російською чи будь-якою іншою, яка вивчається студентом у Харківському національному університеті радіоелектроніки.

Ілюстративний матеріал для захисту дипломної роботи може бути виконаний у вигляді презентаційних слайдів і подаватися за допомогою комп'ютерних засобів. Зміст ілюстративного матеріалу має з достатньою повнотою відображати основні положення, які виносяться на захист.  1. Вибір теми дипломної роботи

Тематика дипломних робіт може охоплювати будь-яку предметну галузь, але студент має власноруч спроектувати, розробити та/або протестувати програмне забезпечення у відповідності до затверджених вимог.

Тема дипломної роботи обирається студентом з переліку тем, що запропоновані керівником роботи, або формулюється особисто студентом за погодженням з керівником.

Після вибору теми студент має чітко визначити Специфікацію програмного забезпечення (Специфікація ПЗ), рівень складності та свою участь у комплексній дипломній роботі.

Специфікація ПЗ – документ, що в закінченій, точній і перевіреній формі описує вимоги, проект, поведінку або інші характеристики компоненту або системи, а також процедури, спрямовані на визначення того, чи задовольняються описані характеристики.

Для опису дипломної роботи (в частині вимог) використовують три основні специфікації:


 • визначення систем, або специфікація вимог користувачів;

- системних вимог;

- програмних вимог.

Специфікація вимог користувачів визначає високорівневі вимоги, для досягнення яких створюється програмна система. Принциповим моментом є те, що такий документ містить вимоги до системи з позицій прикладної галузі.

Специфікація системних вимог – описує програмну систему в контексті системної інженерії. Зокрема, високорівневі вимоги до програмного забезпечення, що містить кілька або багато взаємозв'язаних підсистем і застосувань. При цьому, система може бути як цілком програмною, так і містити програмні та апаратні компоненти.

Специфікація програмних вимог - встановлює основні угоди між користувачами (замовниками) і розробниками (виконавцями) відносно того, що робитиме система і чого від неї не варто чекати. Цей документ може включати процедури перевірки створеного програмного забезпечення на відповідність вимогам, що пред’являються (аж до планів тестування), описи характеристик стосовно якості та методів його оцінювання, питань безпеки тощо.

У Специфікації ПЗ також визначається на якій мові буде написано усі матеріали та проводитися захист дипломної роботи.

У Специфікації ПЗ має бути чітко визначено, якими саме програмними засобами та технологіями буде користуватися студент.

Студент також має обрати складність теми. Складність поділяється на два рівня:

1 рівень – оцінюється у межах 60 - 100 балів. Студент для вирішення поставленого завдання має створити власне, повністю авторське програмне забезпечення та/або протестувати авторське програмне забезпечення.


 1. рівень – оцінюється у межах 60-89 балів. Студент для вирішення поставленого завдання може модифікувати або доповнити готове рішення іншого розробника, та/або протестувати модифікації готового рішення, які створені кимось іншим.

Досягнення максимальної кількості балів можливе при повному виконанні усіх вимог до дипломної роботи, у тому числі своєчасного надання необхідних матеріалів на перевірку, відповідності усіх матеріалів ДСТУ та успішного захисту дипломної роботи.

Специфікацію ПЗ підписують студент та керівник роботи.

1.2 Комплексні дипломні роботи

Студенти мають право виконувати складні завдання комплексно. У комплексній дипломній роботі можуть приймати участь до 4 студентів, у яких можуть бути різні керівники.

Якщо студенти обирають комплексну дипломну роботу, то специфікація ПЗ може бути одна для всієї роботи, але з чітко визначеними розділами, за які відповідають окремі студенти.

Розподіл завдань між студентами у комплексній дипломній роботі слід проводити з урахуванням того, що кожен зі студентів повинен мати окрему частину, яку він буде захищати окремо.

Кількість тестувальників у комплексній дипломній роботі не може перевищувати кількість розробників.
1.3 Поетапне виконання дипломної роботи

Слід відзначити декілька етапів виконання дипломної роботи, а саме:

1 етап – вибір теми, створення Специфікації ПЗ, затвердження Специфікації ПЗ. Усі Специфікація ПЗ проходять перевірку на методичній комісії кафедри та затверджуються завідувачем кафедрою.

Результатом 1 етапу є затверджена Специфікація ПЗ.

2 етап - проектування та розробка програмного забезпечення (ПЗ).

Результатом 2 етапу є затверджена керівником архітектура ПЗ та повний текст програми (готовий проект).

3 етап – тестування та дослідна експлуатація ПЗ.

Результатом 3 етапу є протокол тестування програми.

4 етап – написання пояснювальної записки, перевірка пояснювальної записки на відповідність вимогам та допуск до захисту дипломної роботи.

Результатом 4 етапу є пояснювальна записка з усіма необхідними підписами.

5 етап – захист дипломної роботи.

Захист відбувається у вигляді комп’ютерної презентації та демонстрації розробленого ПЗ, які не мають перевищувати 7 хвилин у розрахунку на одного студента.

Термін кожного етапу затверджується на засіданні кафедри щорічно у відповідності до графіку навчального процесу.

Кожен з етапів має власний результат, який контролюється відповідальним на кафедрі.

Невиконання студентом прикінцевих термінів кожного етапу приводить до зниження його оцінки мінімум на 5 балів, за кожний невиконаний термін, або на 5 балів за кожний день після кінцевого терміну.


 1. ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ТА СТРУКТУРИ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ БАКАЛАВРА

Оформлення дипломної роботи виконується відповідно до діючих стандартів: ДСТУ 2391-94. Система технологічної документації. Терміни та визначення; ДСТУ 3008-95. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення, а також ЕСКД та іншим чинним стандартам.

Дипломна робота складається із формальної частини, основної частини і додатків.

Формальна частина містить такі структурні елементи: обкладинку і титульний аркуш (1 сторінка), аркуш завдання (1 сторінка), реферат українською та англійською мовами (до 2 сторінок), зміст (до 2 сторінок), перелік скорочень за необхідністю (до 2 сторінок).

Основна частина містить такі структурні елементи: вступ (до 2 сторінок), відомості про об`єкт (предмет) розробки (до 20 сторінок), висновки (до 2 сторінок), перелік посилань (до 2 сторінок).

Титульний аркуш та аркуш завдання заповнюються згідно з формами, наведеними у додатках А та Б.

Реферат містить: • відомості про обсяг записки, кількість рисунків, таблиць, додатків, використаних джерел;

 • текст реферату;

 • перелік ключових слів.

Текст реферату має відобразити:

 • об’єкт розробки;

 • мету роботи;

 • шляхи досягнення мети;

 • основні конструктивні, технологічні та техніко-експлуатаційні показники та характеристики;

 • ступінь впровадження;

 • галузь застосування.

Оптимальний обсяг тексту реферату 500-700 знаків, бажано, щоб він займав одну сторінку формату А4.

Перелік ключових слів повинен охарактеризувати зміст пояснювальної записки та мати від 5 до 15 слів (словосполучень) у називному відмінку, що написані великими літерами через кому.

Приклад складання реферату подано у додатку В.

Якщо у роботі вжита специфічна термінологія, а також використано маловідомі скорочення, нові символи, позначення і тощо, то їх перелік подається у вигляді окремого списку, який розміщують перед вступом.

Перелік треба друкувати двома колонками, в яких зліва за абеткою наводять скорочення, справа – їх детальне розшифрування.

Якщо у роботі спеціальні терміни, скорочення, символи, позначення повторюються менше трьох разів, перелік не складають, а їх розшифрування наводять у тексті при першому згадуванні.

Зміст подають на початку дипломної роботи. Він містить найменування та номери початкових сторінок: вступу, усіх розділів, підрозділів і пунктів (якщо пункти мають заголовки), висновків, переліку посилань та додатків. Приклад складання змісту подано у додатку Г.

У вступі дуже коротко має бути наведена актуальність роботи, мета, завдання роботи та галузь застосування результатів.

Відомості про об`єкт (предмет) розробки мають містити архітектуру ПЗ, обрані програмні засоби, структуру БД або даних, особливості реалізації та,або тестування ПЗ, особливості застосування (не більш 5 копій екрану діючого застосування).

У висновках наводять оцінку отриманих результатів роботи у формі: на основі чого розроблено – що розроблено – що дозволяє розробка.

Посилання наводять у порядку їх згадування у тексті та у відповідності до стандартів з бібліотечної та видавничої справ.

У якості посилань можна використовувати як друковані, так і електронні джерела.3 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ

Основні вимоги

Пояснювальна записка до дипломної роботи є основним звітним документом, що має містити достатню інформацію для оцінки відповідності поставленої перед бакалавром задачі і запропонованого ним рішення.

Пояснювальна записка оформлюється згідно стандарту ДСТУ 3008-95 Документація. Звіти в галузі науки і техніки.

Схеми алгоритмів, програм даних і систем оформлюється згідно стандарту «ГОСТ 19.701-90 Единая система программной документации».

Оформлення виробничих схем, електричних схем, тощо оформлюється згідно міждержавного стандарту «ГОСТ 2.701-84 Единая система конструкторской документации. Схемы виды и типы. Общие требования к выполнению».

Оформлення автоматизованих систем оформлюється згідно комплексного стандарту «ГОСТ 34.201-89 Виды комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем».

Перелік посилань оформлюється згідно ДСТУ «ГОСТ 7.1:2006 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу».

Дипломна робота бакалавра - це друкований документ, що виконується на стандартному аркуші А4 (210x297 мм), але допускається використання аркушів формату A3 (297х420 мм), коли це необхідно. Текст і таблиці друкуються чорним кольором, рисунки і схеми - чорно-білі або в градації сірого.

Вимоги до тексту

Для тексту, таблиць використовується:


 • шрифт Times New Roman;

 • розмір шрифту 12 пт;

 • інтервал шрифту - „Обычный”, масштаб - 100%, „Смещение” – нема;

 • інтервал абзацу - „Полуторный”, після та перед рядком інтервал дорівнює 0 пт;

 • інтервал абзацу - „Одинарный”, шрифт Courier New для наочності подання програмного коду у записці;

 • абзацний відступ дорівнює п’яти знакам або 0,63 см.;

 • відступи : лівий – 3 см., правий – 1,5 см, верхній і нижній – 2см.

Необхідно витримувати рівномірну щільність, контрастність і чіткість зображення по всьому документові. Помилки, описки і графічні неточності виправляти шляхом підчищення або зафарбування білою фарбою і нанесення на тому ж місці потрібного тексту машинним способом або від руки. Виправлення має бути чорного кольору.

Кожний розділ починається з нового аркушу.

У кінці аркушу допускається залишати вільне місце, якщо там може розміститися до двох рядків і наступний аркуш починається новим розділом, підрозділом, пунктом, підпунктом, що має заголовок.

На останньому аркуші розділу текст має займати понад 10 рядків.

Не допускається розміщати в кінці аркуша заголовок підрозділу, пункту чи підпункту, якщо після цього текст займає до двох рядків.

Підрозділ, пункт, підпункт не може закінчуватися рисунком, таблицею, схемою, обов’язково після них має бути до двох рядків тексту.

Забороняється застосовувати напівжирний шрифт. Курсивом можуть оформлюватися елементи формули в тексті, для однозначного трактування.

Наприклад: формула С=А+В. В тексті йде роз’яснення, що таке А, В, і С, тоді їх виділяють курсивом для наочності і розуміння відмінності мови подання.

Оформлення назв, імен, власних імен

Прізвища, назви установ, організацій, фірм та інші імена власні в документі подають мовою оригіналу. Припускається транслітерувати власні імена і подавати назви організацій у перекладі мовою записки з додаванням (при першому нагадуванні) оригінальної назви.

Структурні елементи

Структурними елементами пояснювальної записки є „Титульний аркуш”, „Лист завдання”, „Реферат”, „Зміст”, „Перелік умовних скорочень” (за необхідністю), „вступ”, „основна частина”, „висновки”, „перелік посилань”, „додатки”.

Оформлення заголовків

Текст пояснювальної записки має бути структурований на розділи і підрозділи. Розділи і підрозділи повинні мати заголовки. Пункти і підпункти можуть мати заголовки. Заголовки структурних елементів і заголовки розділів слід розташовувати в середині рядка і друкувати прописними літерами без крапки наприкінці, не підкреслюючи.

Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів варто починати з абзацного відступу і друкувати малими літерами, крім першої прописної, не підкреслюючи, без крапки наприкінці. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Переноси слів у заголовку розділу не припускаються.

Відстань між основним текстом і рядком із заголовком (розділу, підрозділу, пункту, підпункту) складає 2 рядки або 40пт, за умови виконання вимог п.3.1.1 даних методичних вказівок.

Відстань між рядками заголовку (розділу, підрозділу, пункту, підпункту) або між двома заголовками приймають таку як в основному тексті.

Дотримуються ідентичного оформлення заголовків пунктів і підпунктів. Не допускається щоб пункт за номером 1.2.1 не мав заголовку, а пункт за номером 1.2.2 –мав. Теж стосується і підпунктів.

Наприклад:

1 НАЗВА РОЗДІЛУ

1.1 Назва підрозділу

(рядок)

(рядок)

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст [1].(рядок)

(рядок)

1.2 Назва підрозділу(рядок)

(рядок)

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст.(рядок)

(рядок)

1.2.1 Назва пункту(рядок)

(рядок)

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст.(рядок)

(рядок)

1.3 Назва підрозділу(рядок)

(рядок)

1.3.1 Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст.

1.3.2 Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст.

Нумерація

Нумерація розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів складається арабськими цифрами.

Після номеру розділу, підрозділу, пункту, підпункту крапку не ставлять.


Номер підрозділу складається з номеру розділу і порядкового номеру підрозділу, що розділяються крапкою.

Наприклад:

1.2 Назва другого підрозділу 1-го розділу


Номер пункту складається з номеру розділу, номеру підрозділу і порядкового номеру пункту, що розділяються крапкою.

Наприклад:

1.2.1 Назва першого пункту другого підрозділу 1-го розділу


Номер підпункту складається з номеру розділу, номеру підрозділу, номеру пункту і порядкового номеру підпункту що розділяються крапкою.

Наприклад:

1.2.1.5 Назва 5-го підпункту, 1-го пункту другого підрозділу, 1-го розділу

Нумерація рисунків, таблиць, формул має бути за розділами. Рисунки таблиці, формули розташовуються в тексті після першої їх згадки, або після посилання на них.

Сторінки записки нумеруються арабськими цифрами в правому верхньому куті дотримуючись наскрізної нумерації для всього тексту.

Титульний аркуш включають у загальну нумерацію. Номер на титульному аркуші не ставлять. Титульний аркуш має номер 1, лист завдання, що має зворотній бік – має номер 2 тощо.

Складання переліку посилань

Перелік посилань складається згідно ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Бібліографічні описи в переліку посилань наводять у порядку першої зустрічі в тексті. Посилання на друковані джерела мають подаватися в квадратних дужках "[ ]". Не допускається розривати ініціали і прізвище між двома рядками.

Якщо в посиланні на книгу вказують її загальний обсяг сторінок, то пишуть так: „... – 1098 с”. Якщо в посиланні на книгу вказують її вибірковий обсяг сторінок, то пишуть так: „... – С. 5-15.”.

Не допускається розташовувати на окремому рядку кількість сторінок, або номер ISBN.

Приклад складання переліку посилань та бібліографічного опису наведено у додатку Д.

Перелічення

За необхідністю можуть бути використані перелічення. Перед переліченням ставлять двокрапку. Перед кожною позицією перелічення слід ставити малу літеру українського алфавіту з дужкою або, без нумерації дефіс (перший рівень деталізації). Для подальшої деталізації перерахування слід використовувати арабські цифри з дужкою (другий рівень деталізації).

Перелічення першого рівня деталізації друкують маленькими літерами з абзацного відступу, другий рівень деталізації – з відступом відносно положення перелічення першого рівня.

Приклад:

а) текст текст текст текст текст. Текст текст текст текст текст текст;

1) текст текст текст текст текст. Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст;

2) текст текст текст;

3) текст;

б) текст текст. Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст;

в) текст текст текст текст текст.

Або
- текст текст текст текст текст. Текст текст текст текст текст текст;

1) текст текст текст текст текст. Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст;

2) текст текст текст;

3) текст;

- текст текст. Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст;

- текст текст текст текст текст.

Оформлення таблиць

Таблицю слід розташовувати безпосередньо після тексту, в якому вона згадується вперше або на наступній сторінці по центру аркуша. На таблицю мають бути посилання в тексті. Таблиці слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком таблиць, що наводять у додатках. Номер таблиці складають із номера розділу і порядкового номера таблиці, розділених крапкою. Таблиця може мати назву, яку поміщають над таблицею. Назва стовпців таблиці розміщується по центру комірки таблиці. Якщо рядки або графи таблиці виходять за формат сторінки, таблицю поділяють на частини, розміщаючи одну частину під іншою, або поруч, або переносячи частину таблиці на наступну сторінку. При цьому в кожній частині таблиці повторюють її головку і боковик . При розподілі таблиці на частини припускається її головку і боковик заміняти відповідно номерами граф. Слово «Таблиця <номер>» вказують один раз з абзацу ліворуч над першою частиною таблиці, над іншими частинами з абзацу ліворуч пишуть: «Продовження таблиці <номер>».

Відстань між таблицею та основним текстом становить один рядок або 20пт, за умови виконання вимог п.3.1.1 даних методичних вказівок.

Наприклад:

Текст текст текст текст текст текст текст.(рядок)

Таблиця 2.1 – Назва таблиці

Назва стовпця

Назва стовпця

1

Текст текст текст текст текст текст текст

Текст текст текст

2

Текст текст текст текст текст текст текст

Текст текст текст

(рядок)

Текст текст текст текст текст текст текст.

Якщо таблиця має розрив то це оформлюється так:
На 1-му аркуші

Таблиця 2.2 – Назва таблиці

Назва стовпця

Назва стовпця

1

Текст текст текст текст текст текст текст

Текст текст текст

2

Текст текст текст текст текст текст текст

Текст текст текст

На 2-му аркуші


Продовження таблиці 2.2Назва стовпця

Назва стовпця

3

Текст текст текст текст текст текст текст

Текст текст текст

4

Текст текст текст текст текст текст текст

Текст текст текст


Або
На 1-му аркуші
Таблиця 2.2 – Назва таблиціНазва стовпця

Назва стовпця

1

2

3

1

Текст текст текст текст текст текст текст

Текст текст текст

2

Текст текст текст текст текст текст текст

Текст текст текст

На 2-му аркуші


Продовження таблиці 2.2

1

2

3

3

Текст текст текст текст текст текст текст

Текст текст текст

4

Текст текст текст текст текст текст текст

Текст текст текст

Оформлення рисунків

Ілюстрації (креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми, фотознімки) слід розташовувати в записці безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються або на наступній сторінці. Якщо ілюстрація після посилання на неї не вміщується на сторінці, її розміщають на наступній сторінки, або у додатку якщо вона повністю займає один і більше аркушів формату А4.

На всі ілюстрації мають бути посилання в записці. Креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми мають відповідати вимогам стандартів ЕСКД і ЕСПД. Ілюстрації можуть мати назву, яку розміщують під ілюстрацією по центру сторінки. Ілюстрація позначається словом «Рисунок <номер> Назва рисунку», що разом із назвою ілюстрації розміщують після пояснень.

Ілюстрації слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком ілюстрацій, що наводяться в додатках. Номер ілюстрації містить номер розділу і порядковий номер ілюстрації, що розділені крапкою.

За необхідності під ілюстрацією розміщують роз'яснювальні дані (підрисунковий текст).
Наприклад:

Рисунок 3.1 – Схема розміщення


У додатках у номер рисунка входить літера додатка.
Наприклад:

Рисунок А.1 – Графік продажу продукту


Якщо ілюстрація не вміщується на одній сторінці, можна переносити її на інші сторінки, при цьому назву ілюстрації розміщують на першій сторінці, пояснення на кожній сторінці, і під ними вказують: «Рисунок __, аркуш __».

Відстань між ілюстрацією та основним текстом становить один рядок або 20пт, за умови виконання вимог п.3.1.1 даних методичних вказівок.

Якщо роз’яснення мають розповідний характер то посилання на рисунок пишіть так: ...на рисунку 2.2 намальований гарний хлопець.
Наприклад.
Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст.

(рядок)


Рисунок 2.2 – Назва рисунка

(рядок)

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст.


Якщо йде роз’яснення і необхідне посилання на рисунок, то в кінці абзацу або в реченні ставиться посилання на рисунок у круглих дужках, наприклад ....(див. рис.2.2).

У пояснювальній записці зазвичай дотримуються ідентичного оформлення назв рисунків (за повною або скороченою формою). Особливо необхідно приділити увагу чіткості ілюстрації, щоб читач без всякої напруги для очей зміг побачити окремі деталі. Особливо це стосується подання схем БД, всіляких діаграм, що розроблені в інших графічних редакторах і при вставці в текстовий редактор втрачають чіткість зображення.

Оформлення формул та частин програмного коду

Формули і рівняння розташовуються безпосередньо після тексту по центру сторінки. Відстань між основним текстом і формулою становить один рядок або 20пт, за умови виконання вимог п.3.1.1 даних методичних вказівок.

Номер формули ставиться на рівні формули у круглих дужках в правому положенні відносно сторінки. Формули набираються в редакторі формул. Формули які слідують одна за одною і які не розділені текстом розділять комою. Зручніше формулу розміщувати в невидиму таблицю.
Наприклад:

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст

(рядок)


,

(3.1)

де А – сектор 1, В –сектор 2, С - сектор 3

(рядок)


Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст
Частина програмного коду, за необхідністю може бути наведена в записці у вигляді тексту, якщо роз’яснення мають розповідний характер, або у вигляді рисунку, якщо є роз’яснення програмного механізму з посиланнями на частину коду.
Наприклад:
Наведемо програмну реалізацію функції динамічного розподілу пам’яті під двовимірний масив:

int **malloc2d(int r, int c){

int **t=new int *[r];

for(int i=0; i

t[i]=new int[c];

return t;}Або

Покажемо програмну реалізацію цієї версії: Приклад наведено на рисунку 4.3.

(рядок)


int gcd(int m, int n){

if(n==0)return m;return gcd (n, m % n); }

Рисунок 4.3 – Рекурсивна версія алгоритму Евкліда

(рядок)
 1. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ДОДАТКІВ

Додатки є невід’ємною частиною пояснювальної записки.

До додатків мають бути обов’язково включені:

- затверджена Специфікація ПЗ;

- додаткові матеріали (за необхідністю);

- електронні матеріали (на оптичному носії даних).
Додаткові матеріали мають ілюструвати відомості про об`єкт (предмет) розробки у необхідному обсязі, але не більше 10 сторінок.

Електронні матеріали (на оптичному носії даних) мають містити: • повний текст пояснювальної записки з усіма необхідними розділами у одному файлі, у відповідності до вимог подання матеріалів до архіву у бібліотеку;

 • слайди презентації, що була на захисті дипломної роботи;

 • повний вихідний код програмного застосування (у вигляді готового проекту), виконаний у відповідності до правил написання коду з необхідними позначеннями та коментарями та/або протоколи тестування програмного застосування;

 • матеріали, які наглядно демонструють працездатність програмного забезпечення, що розроблено у дипломній роботі (наприклад, відеоролик, віртуальна машина з усіма налагодженнями та інше за необхідністю).


Додаток А

Зразок оформлення титульного аркуша
Міністерство освіти і науки України

Харківський національний університет радіоелектроніки
Факультет комп’ютерних наук

<або>

Центр заочної форми навчання<або>

Центр післядипломної освіти

Кафедра Програмного забезпечення ЕОМ

ДИПЛОМНА РОБОТА БАКАЛАВРА
пояснювальна записка

ГЮІК. 050103.<останні п’ять знаків № залікової книжки>ПЗ

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Тема роботи)

Студент гр. <шифр групи> __________________ <прізвище, ініціали >

Керівник роботи <посада>___________________<прізвище, ініціали >


Допускається до захисту


Зав. кафедри, проф. ______________ <прізвище, ініціали>

20__ р.

Додаток Б

Зразок бланка завдання на ДИПЛОМНУ роботу
Харківський національний університет радіоелектроніки


Факультет комп’ютерних наук.

<або>

Центр післядипломної освіти

<або>

Центр заочної форми навчання

Кафедра програмного забезпечення ЕОМ

Спеціальність Програмна інженеріяЗАТВЕРДЖУЮ:

“____”________20__р __________

В.о. Зав. кафедри проф. З.В.Дудар


ЗАВДАННЯ


НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ БАКАЛАВРА СТУДЕНТОВІ

Іванову Петру Сидоровичу

 1. Тема проекту (роботи) “Програмне забезпечення системи обслуговування клієнтів ощадної каси” затверджена наказом університету №________ від „____”__________ 20___ р.

 2. Термін здачі студентом закінченої роботи „____”__________ 20___ р.

 3. Вихідні дані до проекту (роботи): Використовувати ОС Windows, СУБД Oracle, середовище об'єктно-орієнтованого проектування  С++  Builder 6.0

 4. Зміст пояснювальної записки (перелік питань, що їх належить розробити) мета роботи, аналіз проблемної області і постановка задачі, опис об'єктних моделей, використовувані методи та алгоритми, структура бази даних, опис розробленої програмної системи, захист інформації (за необхідністю), аналіз можливих застосувань.

 5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень) Мета завдання, обґрунтування доцільності розроблення, постановка задачі, об'єктна модель системи, базові моделі, методи й алгоритми, структура бази даних, структурно-логічна схема взаємодії даних, план захисту інформації (за необхідністю), інтерфейс програмної системи, результати тестування програмної системи.

Зворотний бік бланку завдання

 1. Консультанти з проекту (роботи) із зазначенням розділів проекту, що їх стосуються

Розділ

Консультант

Підпис, дата

Завдання видав

Завдання прийняв

Спецчастина

доц. Сидоров С.С.
Календарний план

Но-мер

Назва етапів дипломної роботи

Термін виконання етапів проекту (роботи)

Примітка

1

Об'єктний аналіз поставленої задачі

05-02-2002

виконано

2

Розробка моделі взаємодії даних

15-02-2002

виконано

3

Розробка структури зберігання даних

01-03-2002

виконано

4

Створення коду програми

20-03-2002

виконано

5

Тестування і налагодження програми

30-03-2002

виконано

6

Підготовка пояснювальної записки.
виконано
Спецчастина

15-04-2002

виконано
Охорона праці, економіка (якщо вони є)

30-04-2002

виконано

7

Підготовка презентації та доповіді

15-05-2002

виконано

8

Попередній захист

20-05-2002

виконано

9

Нормоконтроль, рецензування

25-05-2002

виконано

10

Занесення диплома в електронний архів

28-05-2002

виконано

11

Допуск до захисту у зав. кафедри

30-05-2002

виконано

Дата видачі завдання “______”______________20___ р.


Керівник доц. ______________ Петров С. І.
Завдання прийняв до виконання______________Іванов П.С.

Додаток ВЗразок оформлення реферату

РЕФЕРАТ / ABSTRACT


Пояснювальна записка до дипломної роботи: 54 с., 10 рис., 7 табл., 3 додатки, 27 джерел.

Метою роботи є розробка системи електронної комерції для реалізації товарів оптичного асортименту через мережу Internet.

Методи розробки базуються на технології PHP, сервер бази даних MySQL і Web-сервер Apache.

У результаті роботи здійснена програмна реалізація системи електронної комерції для продажу товарів оптичного асортименту і реалізації послуг у мережі Internet для фірми “Інтелект – оптика”

ЕЛЕКТРОННИЙ МАГАЗИН, WEB–САЙТ, КОРЕКЦІЯ, ЗІР, КОНТАКТНІ ЛІНЗИ, РОЗЧИНИ, АКСЕСУАРИ, MySQL, PHP, APACHE .

The aim – the development of an electronic commerce system for selling optical goods through the Internet

Methods of developing technology based on PHP, MySQL database server and Web-server Apache.

Results – the analysis is preformed and the program realization of electronic commerce system for selling goods and services with the use of the Internet for the “Intellect-optic” firm is completed.

ELECTRONIC SHOP, WEB-site, SIGHT CORRECTION, CONTACT LENSES, INTERNET SOLUTIONS, OPTICAL ACCESSORIES, MySQL, PHP, APACHE.
Додаток Г

Зразок оформлення переліку посилань
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

1. Андреев, В. В. Как организовать делопроизводство на предприятии [Текст] / В. В. Андреев. - М. : ИНФРА-М, 1997. - 94 с.

2. Белов, А. В. Финансы и кредит [Текст] : учеб. / А. В. Белов, В. Н. Николаев ; КНУ им. Т. Г. Шевченко. - К. : Университет, 2004. - 215 с. - Библиогр. : с.213-215. - ISBN 5-7042-1441-Х.

3. Агафонова, Н. Н. Гражданское право [Текст] : учеб. пособие / Н. Н. Агафонова, Т. В. Богачева, Л. И. Глушкова ; под общ. ред. А. Г. Калпина ; МОН Украины. - 2-е изд., перераб. и доп. - Х. : Фактор, 2000.- 542 с.

4. Елементи інформатики [Текст]: довідник / В. С. Височанський, А. І. Кардаш, В. С. Костєв, В. В. Черняхівський.- К. :Наук. думка, 2003.- 192с.
Приклади бібліографічного опису
Книга одного автора:

Андреев, В. В. Как организовать делопроизводство на предприятии [Текст] / В. В. Андреев. - М. : ИНФРА-М, 1997. - 94 с.Книга двох авторів:

Белов, А. В. Финансы и кредит [Текст] : учеб. / А. В. Белов, В. Н. Николаев ; КНУ им. Т. Г. Шевченко. - К. : Университет, 2004. - 215 с. - Библиогр. : с. 213-215. - ISBN 5-7042-1441-Х.Книга трьох авторів:

Агафонова, Н. Н. Гражданское право [Текст] : учеб. пособие / Н. Н. Агафонова, Т. В. Богачева, Л. И. Глушкова ; под общ. ред. А. Г. Калпина;МОН Украины.-2-е изд.,перераб. и доп.-Х.:Фактор, 2000.-542с.Книга чотирьох авторів:

Елементи інформатики [Текст]: довідник / В. С. Височанський, А. І. Кардаш, В. С. Костєв, В. В. Черняхівський.- К. :Наук. думка, 2003.- 192с.Книга п’яти авторів и більше:

Коротковолновые антенны [Текст] : учеб. пособие / Г. З. Айзенберг, С. П. Белоусов, Я. М. Журбин и др. ; под общ. ред. А. А. Стогния. - 2-е изд. - М. : Радио и связь, 2003. - 192 с.Перекладне видання:

Нойман, Э. Происхождение и развитие сознания [Текст] : пер. с англ. - К. : Ваклер ; М. : Реал-бук, 1998. - 462 с.Книги під заголовком:

Информационные технологии в маркетинге [Текст] : учеб. / под ред. Г. А. Титаренко. - М. : ЮНИТИ, 2000.-335 с.-(Textbook).-ISBN 5-238-00154-1Многотомное издание, отдельный том:

Савельев, И. В. Курс общей физики [Текст]. Т.1. Механика. Молекулярная физика : учеб. пособие / И. В. Савельев. - 2-е изд., перераб. - М. : Наука, 1982. - 432 с.Статті з журналів

1. Гончаров, В. А. Численная схема моделирования дозвуковых течений вязкого сжимаемого газа [Текст] / В. А. Гончаров, В. М. Кравцов // Журн. вычисл. математики и мат. физики. - 1988. - Т. 28, №12. - С. 1858-1866.

2. Анализ направляемого движения электрической дуги по массивному электроду, покрытому тонким слоем изолятора [Текст] // Приклад. физика. - 2001. - № 3. - С. 58-67

Збірники наукових праць:

Отчет о выполнении плана научно-исследовательских работ за 2003 год [Текст] : сб. науч. тр. / Рос. Акад. мед. наук, Сиб. отд. - Новосибирск : СО РАМН, 2004. - 83 с.Тези конференцій:

Образование, наука, производство6 пути углубления интеграции и повышения качества инженерного образования [Текст] : тез.докл.науч.-практ. конф. (окт. 2000) / отв. ред. В. Г. Вдовенко.-Красноярск : САА, 2000.-53 с.Матеріали конференцій:

Проблемы экономики, организации и управления реструктуризацией и развитием предприятий промышленности, сферы услуг и коммунального хозяйства [Текст] : материалы IV междунар. науч.-практ. конф., 30 марта 2005 г. Новочеркасск / редкол. : Б. Ю. Серебряков (отв. ред.).-Новочеркасск : Темп, 2005.-58с.Стандарти, техніко-економічні і технічні документи:

1. ГОСТ Р 517721-2001. Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и выходные параметры и типы соединений. Технические требования [Текст] . - Введ. 2002-01-01. - М. : Изд-во стандартов, 2001. - 27 с.

2. Инструкция по проектированию, строительству и эксплуатации гидротехнических сооружений на подрабатываемых горными работами территориях [Текст] : СН 522-85. - Утв. Госстроем СССР 03.05.86. - Изд. офиц. - М. : Стройиздат, 1986. - 32 с.

Авторські свідоцтва, патенти:

1. А. с. 1007970 СССР, МПК В 25 J 15/00. Устройство для захвата деталей [Текст] / Ваулин В. С., Калов В. К. (СССР) .- 3360585/25-08 ; заявл. 23.11.81 ; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12. - 2 с.

2. Приемопередающее устройство [Текст] : пат. 2187888 Рос. Федерация: МПК 7Н04В1/38,Н04J13/00/ Чугаева В. И.; заявитель и патентообладатель Воронеж. науч.-исслед. ин-т связи. - № 2000131736/09 ; заявл. 18.12.00 ; опубл. 20.08.02, Бюл.. № 32. - 3 с.

Звіти з НДР:

Оценка эффективности автоматизированных ИПС [Текст] : отчет о НИР (промежуточ.) / ВНТИЦентр ; рук. М. И. Иванов. - ОЦ 02604-И5В ; ГР 01821100006 ; Инв. Б452743.- М., 1982. - 90 с.Дисертації:

Антонов, А. Б. Лингвистическое описание и оценка информационных языков [Текст]: дис.…канд. филол. наук/ А. Б. Антонов. - М., 1969. - 404 с.Автореферати дисертацій:

Бутковский, О. Я. Обратные задачи хаотичной динамики и проблемы предсказуемости хаотичных процессов [Текст] : автореф. дис. … д-ра физ.-мат. наук : 01.04.03 / О. Я. Бутковский ; [Ин-т радиотехники и электроники РАН] . - М., 2004. - 39 с.Електроні ресурси:

Удаленного доступу:

Основные направления исследований, основанные на семантическом анализе текстов [Электронный ресурс]/ С.-Петерб. гос. ун-т, фак. прикладной математики - процессов управления. - Режим доступа : www/ URL: http://apcp.apmath.spbu.ru/ru/staff/tuzov/onapr.html/ - 10.12.2004 г. - Загл. с экрана.Локального доступу:

Internet шаг за шагом [Электронный ресурс] : интеракт. учеб. - Электрон. дан. и прогр. - СПб. : Питер Ком, 1997. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования : ПК от 486 DX 66 МГц ; RAM 1616 Мб ; Windows 95 ; зв. плата. - Загл. с этикетки диска.Додаток Д

Зразок оформлення тексту пояснювальної записки

1 НАЗВА РОЗДІЛУ

1.1 Назва підрозділу

(рядок)


(рядок)

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст [1].

(рядок)

(рядок)


1.2 Назва підрозділу

(рядок)


(рядок)

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст.

(рядок )

(рядок)


1.2.1 Назва підпункту

(рядок )


(рядок)

Текст текст текст текст текст.

1.2.2 Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст.

(рядок)


(рядок)

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст.

....

На рисунку 2.1 намальований гарний хлопець.(рядок)

(рядок)


Рисунок 2.1 – Назва рисунка

(рядок)


Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст.

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст.

(рядок)

Таблиця 2.1 – Назва таблиці

Назва стовпця

Назва стовпця

1

Текст текст текст текст текст текст текст

Текст текст текст

2

Текст текст текст текст текст текст текст

Текст текст текст

(рядок)

В формулі 2.1 ....текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст.

(рядок)


А+В=С,

А-В=С


(2.1)

(рядок)

……

Розглянемо процедури і функції на рисунку 3.1.(рядок)

function GetResources(x: Integer): Integer;

procedure SetResources(x: Integer; const Value: Integer);

function GetCustomers(x: Integer): Integer;

procedure SetCustomers(x: Integer; const Value: Integer);

function GetBaseValues(ах: Integer): TPoint;

procedure SetBaseValues(ах: Integer; const Value: TPoint);(рядок)

Рисунок 3.1 – Назва рисунка

(рядок)

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст.....

ВИСНОВКИ


(рядок)

(рядок)


Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст.
Додаток Є

Зразок оформлення обкладинки ДИПЛОМНОЇ роботи БАКЛАВРА

Зразок тексту, що розміщують на обкладинці дипломної роботи:


ХНУРЕ

Кафедра ПЗЕОМ

Дипломна робота бакалавра

Ст. гр. <назва групи>

Прізвище Ім’я По батькові (у родовому відмінку)

Тема роботи”


Розміщують по центру обкладинки.
Зразок тексту, що розміщують на боковій частині (корінці) дипломної роботи:
Група Прізвище Ім’я По батькові (у називному відмінку)
Розміщують по центру корінця.

Зразок тексту, що розміщують на конверті з компакт – диском на зворотному боці останньої обкладинки дипломної роботи:


КОМПАКТ – ДИСК з електронними матеріалами

(назва Додатку)
Навчальне видання

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


до виконання дипломної роботи бакалавра за напрямком – 050103 «ПРОГРАМНА ІНЖЕНЕРІЯ»

для студентів усіх форм навчання

Упорядники.:

Дудар Зоя Володимирівна

Каук Віктор Іванович

Бондарєв Володимир Михайлович

Качко Олена Григорівна

Шатовська Тетяна Борисівна

Ревенчук Ілона Анатоліївна

Відповідальний випусковий З. В. Дудар

Редактор ____________

Комп’ютерна верстка

План ____, поз.____

Підп. до друку __.__.2010. Формат 60х80 1/16. Спосіб друку–ризографія.

Облік. вид. арк. 2,3 Тираж 100 прим. Зам. № 1-47

Умовн. друк. арк. 2,6. Ціна договірна

____________________________________________________________

61166, Україна, Харків, пр. Леніна, 14____________________________________________________________

Віддруковано в навчально-науковому видавничо-поліграфічному центрі ХНУРЕ, 61166, Харків, пр. Леніна, 14

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка